UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H7+H8 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

01-11-2016 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

01-11-2016 21:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Afgørelse om udbud af erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden
2. Meddelelser - Europæisk pris – Regiostars Award 2016 givet til Clean og Region Hovedstaden for Copenhagen Cleantech Cluster
3. Meddelelser - Letbanen skaber milliardinvesteringer
4. Meddelelser - Rullende dagsorden1. Meddelelser - Afgørelse om udbud af erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden

Meddelelser - Afgørelse om udbud af erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden

Meddelelser
Regionsrådet traf den 17. maj 2016 beslutning om regionens indstilling til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om udbud af erhvervsuddannelser fra august 2017. Regionens indstillingsret angår uddannelsernes grundforløb.
 
Ministeriet har på baggrund af regionernes og Rådet for Erhvervsrettede Uddannelsers indstillinger truffet beslutning om godkendelse af og afslag på ansøgningerne den 30. september 2016.
 
Ministeriet har langt hen ad vejen fulgt regionsrådets indstilling, og regionsrådets målsætninger om bedre geografisk uddannelsesdækning og stærke uddannelsesmiljøer er opfyldt med det kommende udbud:
 
Erhvervsuddannelserne skal tættere på de unge
Flere end 3.000 potentielle elever (15-17 årige) får et grundforløb 1 i deres bopælskommune, så i alt ca. 42.000 unge har grundforløb 1 tæt på, hvor de bor. Godt 16.000 unge mangler dog stadig et grundforløb 1-tilbud i deres hjemkommune.
 
Uddannelsesmiljøerne skal forbedres
Det sker især gennem etablering af nye campus:
Campus
Grundforløb 1
(Hovedområder)
Grundforløb 2
 
Samarbejdende skoler
Farum, Paltholmterasserne
Omsorg, Kontor, Teknologi
 
SOPU, KNord, TEC
Frederikssund, Heimdalsvej
Omsorg, Kontor, Teknologi
SOSU.
Detail, handel, kontor. Elektriker, VVS, tømrer, data.
SOPU, KNord, ES Nord, TEC
Høje Taastrup, Skagensgade
Kontor, Fødevarer, Teknologi
SOSU, tandklinikass.
Kontor, detail, event, handel.
Maler, tømrer
 
NEXT, HRS, SOSU C
Kastrup, Brønderslev Allé
Omsorg, Fødevarer, Kontor, Teknologi
SOSU.
Kontor, handel, detail, event.
Film og tv, fotograf, teater og udstilling.
NEXT, HRS, SOSU C
Kgs. Lyngby, Lundtoftevej
Kontor, Teknologi
Detail, handel, kontor, event, finans.
Data.
KNord, TEC (samarb. m. Maskinmesterskolen)
 
Øvrige skolesamarbejder
Grundforløb 1
Grundforløb 2
Samarbejdende skoler
Helsingør
Omsorg, Fødevarer, Kontor, Teknologi
Kontor, handel, event, detail, finans.
Tømrer
SOPU, ES Nord
Valby
Fødevarer
Bager og konditor, detailslagter, ernæringsass., gastronom, receptionist, tjener.
HRS, Roskilde Tekniske
De fire hovedområder er: 1) Omsorg, sundhed og pædagogik, 2) Kontor, handel og forretningsservice, 3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser og 4) Teknologi, byggeri og transport.
 
Udbud af grundforløb 2 til uddannelsen som pædagogisk assistent er endnu uafklaret.
 
Styrket sammenhæng i uddannelsesforløbet for de unge gennem øget samarbejde mellem skolerne
Skolerne samarbejder i stigende omfang i campus mv. om bl.a. større involvering af virksomheder i undervisningen og om samlokalisering med 10. klassecentre.
 
De to campusdannelser i Farum og Høje Taastrup er helt nye og bidrager direkte til at sikre en bedre geografisk spredning af ungdomsuddannelsestilbuddet til de helt unge direkte fra grundskolen.
 
Campusdannelsen i Frederikssund kommer til at omfatte alle fire hovedområder på grundforløb 1, ligesom udbuddet af grundforløb 2 styrkes markant, så der udbydes i alt otte uddannelser (mod to i dag). Dette styrker Frederikssunds position som uddannelsesby midt mellem Hillerød og Roskilde.
 
I Tårnby øges antallet også af både grundforløb 1 og 2, så der i alt bliver udbudt tre grundforløb 1 og grundforløb 2 inden for otte uddannelser fra 2017 (mod fire i dag). Hos NEXT i Ishøj øges udbuddet af grundforløb 2 fra otte til 15 uddannelser.
 
Som del af udbudsrunden har administrationen haft en tæt dialog med både kommuner og erhvervsskoler for at sikre regionsrådets målsætninger om en bredere geografisk uddannelsesdækning med fokus på campusmiljøer, hvilket er lykkedes med det endelige resultat.
 
Ministeriet har mod regionsrådets indstilling godkendt Roskilde Tekniske Skoles ansøgning om udbud af grundforløb 1 inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser i Frederikssund og grundforløb 2 gartneruddannelsen i København NV, idet skolen har hovedafdeling i Roskilde, Region Sjælland, og godkendelsen gives til hovedafdelingen. Denne godkendelse kan øge konkurrencen mellem skolerne, og administrationen vil arbejde for, at det samarbejde med hovedstadsregionens skoler, som Roskilde Tekniske Skole har på andre områder, styrkes. Region Hovedstadens indstilling om ikke at godkende Roskilde Tekniske Skoles udbud i Frederikssund var begrundet i uhensigtsmæssig konkurrence med det nyetablerede campus. I valget mellem udbud af grundforløb 2 anlægsgartner fra NEXT og fra Roskilde Tekniske Skole støttede Region Hovedstaden indstillingen fra NEXT, der har hovedadresse i hovedstadsregionen.

Journalnummer
15008796
2. Meddelelser - Europæisk pris – Regiostars Award 2016 givet til Clean og Region Hovedstaden for Copenhagen Cleantech Cluster

Meddelelser - Europæisk pris – Regiostars Award 2016 givet til Clean og Region Hovedstaden for Copenhagen Cleantech Cluster

Meddelelser
Hvert år uddeler EU-kommissionen en række Regiostars-priser for at sætte fokus på god praksis, og fremhæve ekstraordinære strukturfondsfinansierede projekter. I år blev der uddelt priser inden for fem kategorier: Smart vækst; Bæredygtig vækst, Inkluderende vækst, Citystars; Project management
 
Ved et stort anlagt Awardshow i Bruxelles den 11. oktober 2016 modtog CLEAN, Region Hovedstaden og Region Sjælland en Regiostars Award inden for kategorien Smart vækst for projektet, Copenhagen Cleantech Cluster. De 5 vindere var udvalgt blandt først 104 indsendte projekter og derefter 23 nominerede finalister.
 
Det vurderes, at Clean vil få god nytte af prisen. For det første er det en anerkendelse, som sammen med en nylig euroæisk guldklynge-certificering kan styrke mobiliseringen af samarbejdspartnere og medlemmer i Danmark. For det andet og ikke mindst har prisen stor betydning i EU-kommissionen, hvor det betragtes som et klart kvalitetsstempel, og det bør give Clean en styrket gennemslagskraft i Bruxelles eksempelvis i nye projekter. Endelig er der i forbindelse med prisen blevet udarbejdet en god præsentationsvideo om projektet.
 
Om Copenhagen Clentech Cluster og CLEAN
 
Region Hovedstaden, Region Sjælland og Copenhagen Capacity startede i 2009 Danmarks hidtil største EU- og klyngeprojekt Copenhagen Cleantech Cluster. Klyngeinitiativets 12 partnere skulle over en femårig periode bl.a. skabe 1.000 job. Den overordnede vision var at skabe en stærk, grøn klynge i Greater Copenhagen, der rakte ud i fremtiden og kunne stå på egne ben efter projektperioden. Projektet lykkedes med sine ambitiøse mål:

Journalnummer
16037523
3. Meddelelser - Letbanen skaber milliardinvesteringer

Meddelelser - Letbanen skaber milliardinvesteringer

Meddelelser
LOOP CITY, som tidligere blev kaldt "Ringbysamarbejdet", har fået konsulentfirmaet Incentive til at udarbejde en analyse af letbanens betydning for ejendomsinvesteringer i kommunerne beliggende langs Ring 3. LOOP CITY er et samarbejdsprojekt mellem ti kommuner, region og stat om by- og erhvervsudvikling langs Ring 3. Samarbejdet består af Region Hovedstaden, kommunerne Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby og Hvidovre samt Transport-og Bygningsministeriet og Erhvervsstyrelsen. Samarbejdet har eksisteret siden 2009, og den 29. juni 2011 indgik alle parterne en aftale om en letbane langs Ring 3.
 
Regionsrådet bevilgede i Budget 2015 i alt 10 mio. kr. til over en årrække at understøtte udviklingen langs den kommende letbane. Analysen er en del af dette arbejde, og den blev fremlagt på en konference 26. oktober 2016 på Christiansborg arrangeret af LOOP CITY og Omegnens Tværpolitiske Letbane Forum bestående af bl.a. lokalvalgte folketingspolitikere. På konferencen var der oplæg fra udvalgsformand Lars Gaardhøj, Erhvervs- og vækstudvalget, om "Nem transport. Mere vækst i Hovedstadsregionen".
 
Analysen fokuserer på de stationsnære områder, og den er opdelt i fire: I første del er de private ejendomsinvesteringer i kommunerne i LOOP CITY fra 2011 og frem blevet kortlagt. I anden del ses der på potentialet for, hvor mange investeringer der kommer i fremtiden. I tredje del analyseres der ved hjælp af interviews, hvilken betydning letbanen har for at tiltrække yderligere ejendomsinvesteringer. Til sidst fokuseres der på, hvilken betydning LOOP CITYs egne initiativer har, for at letbanen kan tiltrække yderligere investeringer. Disse initiativer omfatter bl.a. arkitektkonkurrencer, stationspladser, smart mobilitet digital infrastruktur og initiativer der understøtter vækst.
 
Analysen viser, at efter stat, region og kommunerne i 2011 indgik samarbejdsaftalen om at bygge letbanen, er der enten realiseret eller planlagt private ejendomsinvesteringer for 20 mia, kr. Det nye byggeri giver plads til 18.500 nye borgere og 25.000 nye arbejdspladser. Da letbanen skaber forbindelse og dermed attraktive knudepunkter på tværs af seks S-togsforbindelser, er to tredjedele af ejendomsinvesteringerne placeret nær en afde S-togsstationer, som letbanen knytter sammen.
 
Letbanens evne til at tiltrække ejendomsinvesteringer afhænger, ud over de grundlæggende vækstdrivere som ændrede præferencer - efterspørgsel efter bestemte typer boliger eller kontorindretning - befolkningsvækst og økonomisk vækst, af en række faktorer som kommunerne kan være med til at påvirke. Det kan fx være ved at øge den kommunale service, lave klare planer for byrummene og tydeliggøre den økonomiske gevinst ved at investere i området. Frem til 2040 forventes der en gennemsnitlig vækst på 24 % i nybyggeriet af boliger i kommunerne. Denne vækst skaber dermed grundlag for øgede investeringer i detailhandel og arbejdspladser.
 
De på nuværende tidspunkt realiserede ejendomsinvesteringer ligger over gennemsnittet for hele Region Hovedstaden, men under niveauet for Københavns Kommune. Som bilag vedlægges selve analysen og de faktaark, som blev fremlagt på konferencen den 26. oktober 2016.

Journalnummer
14011737


1.pdf
2.pdf

Bilag

Investeringsanalyse - LOOP CITY
Hovedstaden Letbane - faktaark


4. Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193


3.pdf

Bilag

Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalget