UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager

STED

Mødelokale H7+H8 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

29-11-2016 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

29-11-2016 16:30:00


PUNKTER

1. Beslutningssag: Godkendelse af Global Excellence genudnævnelser 2016
2. Beslutningssag: Forslag om styrket samarbejde om teknologioverførsel mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet – etablering af fælles indsats
3. Beslutningssag: Handlingsplan 2017-2018 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi
4. Beslutningssag: Afrapportering på erhvervs- og vækstudvalgets studietur til Hamborg den 18.-19. maj 2016
5. Drøftelsessag: Evaluering af Copenhagen EU Office og fremadrettet strategi og handlingsplan for et nyt samlet EU-kontor
6. Orienteringssag: 1-dags studietur til Bruxelles
7. Eventuelt1. Beslutningssag: Godkendelse af Global Excellence genudnævnelser 2016

Beslutningssag: Godkendelse af Global Excellence genudnævnelser 2016

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På regionsrådets møde den 16. juni 2015 blev det besluttet, at sætte Global Excellence prisen på pause i 2016 for at foretage et servicetjek. Dermed blev både prisuddeling og genudnævnelser udsat til 2017.
 
Resultatet af servicetjekket var en indstilling om at afvikle Global Excellence prisen frem mod 2020, da der blev identificeret en række udfordringer og mangler ved prisen. Derudover fremkom forslag til, hvorledes de faglige miljøer kan løftes yderligere, som ikke kan imødekommes via Global Excellence initiativet. Afvikling af prisen blev på den baggrund godkendt af regionsrådet den 11. oktober 2016. I forlængelse heraf, var det administrationens vurdering, at det var hensigtsmæssigt at fremrykke og gennemføre ansøgningsproces om genudnævnelse for vinderne fra 2012 til efteråret 2016.
 
Der gennemføres ligeledes en genudnævnelsesproces for de resterende vindere (fra 2013-2015) i foråret 2017.

INDSTILLING
Administrationen indstiller at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
 • at godkende bedømmelsesudvalgets indstilling til at genudnævne de 4 Global Excellence vindere fra 2012, som har søgt om genudnævnelse (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet besluttede i 2009 at etablere udviklingsprogrammet Global Excellence - i Sundhed. Der er i perioden 2010-2015 uddelt årlige priser til i alt 26 forskningsmiljøer. Global Excellence gives for en tidsbegrænset periode på 5 år med mulighed for at ansøge om forlængelse heraf. Foruden privilegiet for fortsat at kunne benytte Global Excellence udmærkelsen, modtager de genudnævnte miljøer en ny bevilling på 250.000 kr. hver, hvilket skal være med til at understøtte deres fortsatte indsats for at fremme internationaliseringsaktiviteter.
 
Administrationen modtog ansøgninger om genudnævnelse fra fire ud af fem mulige kandidater. Der blev ikke søgt om genudnævnelse fra Kardiologisk Afdeling, Hjertemedicinsk Klinik, Iskæmisk Team Unit, Rigshospitalet ved hovedansvarlige Professor Lars Køber. Administrationen har ikke kendskab til, hvorfor der ikke er modtaget ansøgning fra den femte kandidat. Der blev forud for fristen sendt en påmindelse om muligheden for at søge om genudnævnelse.
 
Der er modtaget ansøgning om genudnævnelse fra følgende vindere af Global Excellence 2012:
Alle ansøgninger om genudnævnelse er vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af nationale og internationale eksperter. Formand for bedømmelsesudvalget var Koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden. Bedømmelsesudvalget bestod af følgende personer:
Bedømmelsesudvalget har foretaget en vurdering af ansøgningerne om genudnævnelse og har vurderet, at alle fire faglige miljøer er værdige til at blive genudnævnt (for nærmere information om vurderingen se fortroligt bilag 1 - Ansøgere og vurdering).
 
Der er i vurderingen om genudnævnelse lagt vægt på samme faglige kriterier som ved nyudnævnelse, dog ved et mindre omfattende ansøgningsskema. Desuden er de faglige miljøers årlige afrapporteringer, siden tildeling af prisen i 2012, også indgået i bedømmelsen. Vurderingen er, at de alle repræsenterer et meget højt niveau inden for omfang og kvalitet af forskning og udvikling, uddannelse, undersøgelse og behandling, innovation og formidling. Miljøerne har som forudsat udviklet sig positivt siden tildeling af prisen i 2012, og de gør alle aktivt brug af deres Global Excellence status, som bidrager til at udvikle deres internationale niveau og samarbejder.

KONSEKVENSER
Med godkendelse af de fire genudnævnelser forlænges deres mulighed for brug af Global Excellence logo frem til 2020 og de tildeles hver et engangsbeløb på 250.000 kr.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Der er i budgettet for 2016 afsat 5x 250.000 kr. til udmøntning af genudnævnelser, hvorfor godkendelse af indstillingspunktet ikke har bevillingstekniske konsekvenser. Der er kun ansøgt om fire genudnævnelser, hvorfor udgifterne til genudnævnelser beløber sig til 1 million kroner. De resterende 250.000 kr. flyttes budgetmæssigt til dækning af det negative pris/løn regulering, som er pålagt det regionale udviklingsområde i 2016.

KOMMUNIKATION
Administrationen har planlagt en særskilt kommunikationsindsats med henblik på at sørge for offentliggørelse og profilering af de genudnævnte forskningsmiljøer.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 6. december 2016 og regionsrådet den 13. december 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
16034270


1.pdf

Bilag

Ansøgere og vurdering


2. Beslutningssag: Forslag om styrket samarbejde om teknologioverførsel mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet – etablering af fælles indsats

Beslutningssag: Forslag om styrket samarbejde om teknologioverførsel mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet – etablering af fælles indsats

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte den 11. oktober 2016 at etablere en ny samarbejdskonstruktion mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet (KU) i form af den fælles platform Copenhagen Health Science Partners (CHSP).

Administrationen foreslår, i naturlig forlængelse til etableringen af CHSP, at regionen går sammen med KU om at etablere en fælles teknologioverførselsindsats, der forankres organisatorisk på KU. Muligheden for at placere støttefunktionen centralt i Copenhagen Science City vil blive undersøgt.
 
Med en fælles indsats samles parternes højt specialiserede kompetencer på området. Det vil styrke den kritiske masse og synergi i forhold til at omsætte forskningen i nye produkter og metoder samt effektivisere opgaveløsningen. Samarbejdet vil samtidig bidrage til at realisere den politiske målsætning om ekspansive videnmiljøer samt kongeindikatoren om eksterne indtægter til forskning og innovation og dermed fokus og forenkling.
 
Med denne sag forelægges forslag til samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og KU til godkendelse. Sagen forelægges erhvervs- og vækstudvalget grundet deres rolle som politikformulerende og politikkontrollerende, hvad angår partnerskaber med universiteter.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
 • at forslag til aftale om etablering af fælles tech trans indsats (bilag 1) for Københavns Universitet og Region Hovedstaden godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.

SAGSFREMSTILLING
Københavns Universitet (KU) og Region Hovedstaden har i dag velfungerende teknologioverførsels-støttefunktioner (tech trans enheder), der rådgiver forskere og direktioner på henholdsvis KU og på regionens hospitaler om det kommercielle potentiale i forskningen. Opgaven udføres med hjemmel i ”Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner”, der trådte i kraft i 1999/2000. Administrationen foreslår, at der for at styrke kritisk masse og synergi på et højt specialiseret område etableres en fælles tech trans indsats med KU, der forankres organisatorisk på KU.
 
De to parters teknologioverførsels-støttefunktioner (tech trans enheder) rådgiver forskere og direktioner på henholdsvis KU og på regionens hospitaler om det kommercielle potentiale i forskningen. Begge parters eksisterende støttefunktioner arbejder med aktiviteter inden for kommercialisering, herunder vurdering af kommercielt potentiale, patentering, indgåelse af licensaftaler og etablering af spin outs. KU og regionen samarbejder i dag om kommercialisering af opfindelser, der udspringer af delestillinger eller forskningssamarbejder.
 
Region Hovedstadens og Københavns Universitets kommercialiseringsindsats er i 2013/14 blevet evaluereret i rapporten ”Commercialization Efforts in Denmark’s Capital Region, April 2014” (bilag 2). Her blev konkluderet, at kommercialiserings-indsatsen har haft gode successer set i lyset af de få år, indsatsen har været i gang, men rapporten vurderer samtidig, at tech trans miljøerne i Greater Copenhagen er for spredte og med for lidt kritisk masse og derfor bør sammentænkes. Overvejelser om regionens kommercialiseringsindsats blev drøftet i erhvervs- og vækstudvalget i februar 2015 blandt andet med afsæt i evalueringsrapporten.
 
I henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 841 af 1. juli 2014 kan en region samarbejde med et universitet om løsning af fælles opgaver vedr. bl.a. forskning og om ”opgaver, der har tilknytning hertil og som regionsrådet lovligt kan varetage efter anden lovgivning”. Der er således hjemmel til at indgå et samarbejde med KU om opgaven. Ejerskabet til opfindelser forbliver i regionen, og regionen/hospitalsdirektionerne skal som hidtil træffe beslutning, om en konkret opfindelse ønskes overtaget.
 
Den overordnede målsætning for et styrket samarbejde om kommercialisering af forskningen på regionens hospitaler og KU er at øge synergi og kritisk masse for at sikre, at flere forskningsresultater omsættes i nye produkter og metoder, der kan udnyttes kommercielt til gavn for vækst, beskæftigelse og patientbehandling.
 
Konkret foreslås det,
Visionen for samarbejdet er på sigt at skabe en fælles organisatorisk platform, der løfter tech trans området og skaber øget mulighed for at realisere de forretningsmæssige muligheder i den excellente forskning, som foregår på både Københavns Universitet og på regionens hospitaler. Mulighederne for at placere KU tech trans kontoret fysisk i Copenhagen Science City for at sikre nærhed til forskningsmiljøer og samarbejdspartnere vil blive undersøgt.
 
Samarbejdsaftalen, de fælles retningslinjer for håndtering af sagsgange i forbindelse med beslutning om overtagelse og kommercialisering af opfindelser samt den fælles styregruppe skal sikre, at tech trans funktionen varetager rådgivningen af regionens forskere og direktioner ud fra regionens strategiske og økonomiske interesser på området. Der udarbejdes en årlig statusrapport om resultaterne af kommercialiseringsarbejdet og samarbejdet evalueres efter 1 år.
 
Fakta om tech trans enhederne
I 2015 modtog KU 70 anmeldelser af opfindelser og overtog 31 opfindelser. Der blev indleveret 15 patentansøgninger, indgået 23 licensaftaler og etableret 5 spin-outs. Region Hovedstaden modtog 25 anmeldelser af opfindelser, 12 opfindelser blev overtaget og der blev indleveret 7 patentansøgninger. Regionen indgik 4 licensaftaler, og der blev etableret 2 spin-outs bl.a. IO Biotech ApS om udvikling af kræftvaccine.
 
Administrationens vurdering
En fælles tech trans indsats vil øge den kritiske masse og synergi på et højt specialiseret område. Samtidig bliver deleopfindelser mellem parterne lettere at håndtere til gavn for forskere og erhvervsliv. Samarbejdet er i god overensstemmelse med beslutningen om at styrke samarbejdet med KU i Copenhagen Health Science Partners og etablere fælles støttefunktioner. Det vurderes, at samarbejdsaftalen, de fælles retningslinjer for indsatsen samt etablering af en administrativ styregruppe med deltagelse fra KU og fra regionen vil sikre, at viden på området bevares i regionen, samt at rådgivningen af forskere og direktioner fortsat sker professionelt og fagligt kompetent og med udgangspunkt i regionens strategiske målsætninger på området.
 
Samlet vil initiativerne bidrage til at styrke Greater Copenhagens ekspansive videnmiljøer og øge muligheden for at skabe vækst og internationalt excellent forskning via samarbejder med erhvervslivet og øget adgang til midler, herunder venturekapital til både forskning og forretningsudvikling fra såvel internationale som danske fonde mv., bl.a. Innovationsfonden og forskellige private fonde. Der forelægges årligt en status for fremdrift og resultater af kommercialiseringsindsatsen for regionsrådet. Samarbejdet vil blive evalueret efter 1 år mhp. evt. justeringer.

KONSEKVENSER
Samarbejdet forventes at styrke og professionalisere samarbejdet om kommercialisering af parternes forskning. Det forventes, at resultaterne øges og samtidig at driften effektiviseres på et højt specialiseret område.

RISIKOVURDERING
Rapporten ”Commercialization Efforts in Denmark’s Capital Region” konkluderer, at Region Hovedstaden har en for lille kritisk masse, hvad angår kommercialiseringsindsatser. Dette udgør en risiko i forhold til den nuværende organisering af indsatsen, og med få medarbejdere er Region Hovedstaden sårbare.
 
På den baggrund er det vurderingen, at et samarbejde med KU vil øge den kritiske masse således, at der skabes et stærkt fagligt miljø, som sikrer et højt videns- og kompetenceniveau i hver eneste sag, hvorved eventuelle risici reduceres.
 
Et styrket samarbejde med KU på tech trans området er helt i tråd med den overordnede strategi i Copenhagen Health Science Partners, og samarbejdsaftalen sikrer, at den nødvendige viden fortsat vil være til stede i organisationen, uafhængigt af den enkelte medarbejder mv.
 
Det vurderes, at risikoen for videnstab, såfremt medarbejdere opsiger deres job, er meget begrænset set i forhold til risikoen ved ikke at have en tilstrækkelig kritisk masse.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 6. december og i regionsrådet den 13. december 2016. Hvis aftalen godkendes planlægges medarbejderne overført til KU den 1. marts 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16047249


2.pdf
3.pdf

Bilag

Udkast - Aftale vedr. KU og RegH TT samarbejde
Rapport ”Commercialization Efforts in Denmark’s Capital Region, April 2014


3. Beslutningssag: Handlingsplan 2017-2018 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Beslutningssag: Handlingsplan 2017-2018 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet vedtog i efteråret 2015 den regionale vækst-og udviklingsstrategi (ReVUS). ReVUS følges op med handlingsplaner for hhv. 2015-2016 og 2017-2018. Handlingsplanen 2017-2018 sætter rammerne for hvilke initiativer i ReVUS, som regionen og kommunerne skal prioritere og igangsætte i løbet af 2017 og 2018 samt for udmøntningen af de 40 mio. kr. årligt, som regionsrådet har afsat i 2015-2018 til at følge op på ReVUS.
 
I handlingsplan 2017-2018 sættes der fokus på 10 strategiske fyrtårnsprojekter, som er en konkretisering af de 10 temaområder, som tidligere har været drøftet i KKR-regi og godkendt af Vækstforum og erhvervs- og vækstudvalget i september og af regionsrådet den 11. oktober 2016. Af de 10 projekter bygger de 3 videre på eksisterende fyrtårnsprojekter fra handlingsplanen for 2015-2016, mens 7 af projekterne er nye. Det fremgår af sagsfremstillingen hvilke.
 
Fyrtårnsprojekterne er konkretiseret i arbejdsgrupper i samarbejde med kommuner og andre centrale aktører.
 
Udkastet til handlingsplanen er godkendt i Vækstforum Hovedstaden den 14. november og drøftes i KKR Hovedstaden den 25. november 2016.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget, med forbehold for godkendelse af fyrtårnsprojekter 1, 5, 6, 8 og 9 i miljø- og trafikudvalget, overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
 
1. at godkende følgende fyrtårnsprojekter til handlingsplan 2017-2018 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi:
 1. Trafikplan for hovedstadsregionen (fyrtårnsprojekt 1)
 2. Vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse (fyrtårnsprojekt 2)
 3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter (fyrtårnsprojekt 3)
 4. Sund vækst via banebrydende teknologier - en langsigtsinvestering i bedre pleje, behandlinger og nye arbejdspladser (fyrtårnsprojekt 4)
 5. Living Lab for klimatilpasning (fyrtårnsprojekt 5)
 6. En ressourceeffektiv region (fyrtårnsprojekt 6)
 7. Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren (fyrtårnsprojekt 7)
 8. Smart Greater Copenhagen (fyrtårnsprojekt 8)
 9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen (fyrtårnsprojekt 9)
 10. Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger (fyrtårnsprojekt 10)

POLITISK BEHANDLING
Formanden satte indstillingens punkt 1a til afstemning:
 
For stemte: A (3), C (2), O (1), V (2) i alt 8.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: 0
Stemmer i alt: 9
 
Indstillingens punkt 1a var herefter anbefalet.
 
Enhedslisten ønskede følgende bemærkning ført til protokollen:
 
Enhedslisten kan ikke tilslutte sig 'a. Trafikplan for hovedstadsregionen (fyrtårnsprojekt 1)', da dette projekt indebærer prioriteringer som flere motorveje, motorvejsudbygninger og havnetunnel, mens Enhedslisten vil prioritere kollektiv trafik.
 
Indstillingens punkt 1b-1j blev anbefalet.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet vedtog i efteråret 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). ReVUS følges op af handlingsplaner for henholdsvis 2015-2016 og 2017-2018, der sætter rammerne for udmøntningen af de 40 mio. kr. årligt, som regionsrådet har afsat i 2015-2018 til at følge op på ReVUS.
 
I handlingsplanen for 2017-2018 sættes der fokus på 10 strategiske fyrtårnsprojekter, som regionen og kommunerne i samarbejde med andre aktører vil prioritere og igangsætte i løbet af 2017 og 2018.
 
De 10 fyrtårnsprojekter er:
 1. Trafikplan for hovedstadsregionen
  Som led i projektet skal der laves en plan for, hvordan vi kan få hovedstadsregionen til trafikalt at hænge bedre sammen og samtidig medvirke til at reducere den stigende trængsel. En af forudsætningerne for at kunne klare sig i den internationale konkurrence og fortsat være lokomotiv for den danske vækst er en moderne og effektiv infrastruktur. Både internt i hovedstadsregionen og i form af gode forbindelser til resten af Danmark og til udlandet.
  (Fyrtårnsprojektet er nyt i forhold til handlingsplanen for 2015-2016)
   
 2. Vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse
  Projektet har fokus på målrettet opkvalificering og efteruddannelse i forhold til virksomhedernes behov og efterspørgsel på kompetencer blandt den etablerede arbejdsstyrke af herboende medarbejdere og ledige. Sammen med fyrtårnsprojektet om tiltrækning af internationale talenter vil det øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i Greater Copenhagen. (Fyrtårnsprojektet bygger videre på "Faglært til Vækst" fra handlingsplanen for 2015-2016)
   
 3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
  Projektet skal være med til at gøre Greater Copenhagen til en af de mest attraktive destinationer i Europa for internationale talenter. Der fokuseres bl.a. på de barrierer, som internationale borgere møder i Danmark. Samlet set skal projektet være med til at opbygge en regional infrastruktur, som understøtter et sammenhængende økosystem for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationalt talent til Greater Copenhagen.
  (Fyrtårnsprojektet er nyt i forhold til handlingsplanen for 2015-2016)
   
 4. Sund vækst via banebrydende teknologier – en langsigtsinvestering i bedre pleje, behandlinger og nye arbejdspladser
  Det offentlige sundhedsvæsen er under pres bl.a. som følge af den demografiske udvikling. Hvis det offentlige sundhedssystem er ambitiøst i forhold til at medudvikle og gøre brug af teknologiske løsninger, som kan understøtte forebyggelse, diagnosticering, behandling, pleje, planlægning af behandlings- og plejeforløb og uddannelse, kan mange af udfordringerne imødekommes. I projektet går hospitaler, kommuner, erhvervsliv og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen sammen om at sætte mål og skabe en fælles vision for en tværsektoriel indsats om, hvordan og hvilke teknologisatsninger der skal prioriteres på lang sigt til gavn for både borgere, offentlige institutioner og erhvervsliv. (Fyrtårnsprojektet er nyt i forhold til handlingsplanen for 2015-2016)
   
 5. Living Lab for klimatilpasning
  Projktet er en fortsættelse af Region Hovedstadens samarbejde med kommuner, forsyninger og andre nøgleaktører om et Living Lab for klimatilpasning. Det vil fungere som en levende udstilling og demonstration af gode løsninger, der kombinerer beskyttelse mod skybrud, stormflod og oversvømmelser med fokus på de løsninger, der skaber livskvalitet for borgerne. Samtidig vil Living Lab’et arbejde med virksomheder, der vil eksportere løsninger til det internationale marked med det offentlige og vidensinstitutioner som samarbejdspartnere. (Fyrtårnsprojektet er en fortsættelse af et forprojekt igangsat under fyrtårnsprojektet "Klimatilpasning" i handlingsplanen for 2015-2016)
   
 6. En ressourceeffektiv region
  Projektet skal bidrage til, at kommuner og virksomheder i Greater Copenhagen bliver bedre rustet til at gribe de muligheder for grøn vækst, der ligger i omstillingen til cirkulær økonomi. Projektet skal styrke erhvervslivets muligheder for at udvikle nye grønne forretningsmodeller og løsninger, der kan eksporteres. Der skal også arbejdes med udvikling af en ressourceeffektiv deleøkonomi, kommunernes indsats for bæredygtig udvikling i forhold til fossilfri energiforsyning og grønne innovative indkøb samt bedre udnyttelse af ressourcer i vand, energi og materialer. (Fyrtårnsprojektet er nyt i forhold til handlingsplanen for 2015-2016)
   
 7. Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren
  Projektet skal bidrage til at skabe vækst og nye arbejdspladser i regionen inden for fødevareerhvervene. De regionale producenter har vanskeligt ved at afsætte deres økologiske varer og øvrige kvalitetsfødevarer. Det hæmmer vækstpotentialet hos producenterne. Løsningen er bl.a. et forbedret regionalt fødevaresystem, der gør, at producenterne i regionen får lettere ved at afsætte deres varer regionalt gennem en lettere adgang til at afsætte deres varer hos restauranter, detailhandel og borgere i regionen. (Fyrtårnsprojektet er nyt i forhold til handlingsplanen for 2015-2016)
   
 8. Smart Greater Copenhagen
  Projektet skal samle de relevante parter i Region Hovedstaden og Greater Copenhagen om udarbejdelsen af en fælles langsigtet strategi for smart vækst. Strategien skal etablere et fælles billede af udfordringer, vision, mål og indsatser samt potentialer for at udvikle smarte og bæredygtige byer. Strategien skal have international gennemslagskraft og gøre Greater Copenhagen til en globalt førende hub for smart vækst. (Fyrtårnsprojektet er nyt i forhold til handlingsplanen for 2015-2016)
   
 9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
  Projektet skal bidrage til at løse regionens udfordringer med bl.a. trafik, klima og sundhed gennem anvendelsen af smart teknologi og at skabe de bedste rammer for udvikling af mere sammenhængende digitale systemer, automatiseringer og kunstig intelligens, som kan skabe øget vækst og jobs. Med projektet bliver Region Hovedstadens arbejde med at styrke den samlede digitale infrastruktur, styrke digitale kompetencer, anvendelse af data og smart teknologi videreudviklet. (Fyrtårnsprojektet bygger videre på projekterne "Copenhagen wifi" og "Udvikling af fælles datahub" fra handlingsplanen for 2015-2016)
   
 10. Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger
  Projektet skal være med til at sikre, at forskningsfaciliteterne MAX IV og ESS i Lund omsættes til vækstmuligheder for danske virksomheder inden for velfærdsteknologi samt hospitals-, big data- og smart-vækstområderne. Målet er at gøre Greater Copenhagen til et udviklingshub for materialeløsninger. Fundamentet i projektet er etablering af et MAX IV datacenter på DTU og KU, der bl.a. skal hjælpe danske virksomheder med at udnytte de muligheder, der ligger i MAX IV.
  (Fyrtårnsprojektet er nyt i forhold til handlingsplanen for 2015-2016)
Initiativerne er beskrevet nærmere i vedlagte udkast til handlingsplan (bilag 1) .
 
Proces for udarbejdelse af handlingsplanen
De 10 fyrtårnsprojekter i handlingsplanen er en konkretisering af de 10 temaer, som tidligere har været drøftet i KKR-regi, og som blev godkendt af Vækstforum, erhvervs- og vækstudvalget og miljø- og trafikudvalget i september og af regionsrådet den 11. oktober 2016.
 
For at skabe en åben proces omkring udformningen af fyrtårnsprojekterne har der for hvert fyrtårn været nedsat en arbejdsgruppe, hvor interesserede parter fra kommunerne, Vækstforum og andre centrale aktører har fået mulighed for at bidrage til udviklingen af indsatserne. Der har været inviteret bredt til arbejdsgrupperne gennem bl.a. KKR og Vækstforum.
 
Det foreliggende udkast til handlingsplanen er godkendt af Vækstforum den 14. november og drøftes af KKR den 25. november 2016. Sagen tilføjes efterfølgende et bilag 2, der opsummerer KKR's bemærkninger.
 
Den videre proces med implementering af handlingsplanen
Beskrivelserne af fyrtårnsprojekterne i handlingsplanen omsættes i løbet af 2017 og 2018 til konkrete initiativer, som gennemføres i samarbejde med kommuner og andre relevante aktører. Som led i denne proces skal der i samabejde med interesserede parter udarbejdes bindende initiativbeskrivelser og medfinansieringen fra parterne skal på plads. Herefter forelægges initiativerne til bevilling i regionsrådet i foråret 2017 og foråret 2018.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen igangsættes arbejdet med at omsætte de 10 fyrtårnsprojekter til konkrete initiativbeskrivelser med en juridisk bindende partnerkreds. De enkelte initiativbeskrivelser vil i 2017 og 2018 blive forelagt til godkendelse.
 
Med godkendelsen af de 10 fyrtårnsprojekter der indgår i handlingsplanen, vil den interne målsætning om, at 90 pct. af initiativerne i ReVUS skal være berørt inden udgangen af 2018 være opfyldt.

RISIKOVURDERING
Der er ingen risici forbundet med en tiltrædelse af indstillingen.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ingen bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der planlægges ikke proaktivt pressearbejde omkring handlingsplanens vedtagelse som sådan. De enkelte fyrtårnsprojekter i handlingsplanen vil dog blive vurderet enkeltvis ifht. udarbejdelse af en særskilt presseplan som et led i de strategiske kommunikationsindsatser.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges parallelt for miljø- og trafikudvalget samt for forretningsudvalget den 6. december og regionsrådet den 13. december 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
15016167


4.pdf

Bilag

Bilag 1: Udkast til Handlingsplan2017-2018


4. Beslutningssag: Afrapportering på erhvervs- og vækstudvalgets studietur til Hamborg den 18.-19. maj 2016

Beslutningssag: Afrapportering på erhvervs- og vækstudvalgets studietur til Hamborg den 18.-19. maj 2016

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Erhvervs- og vækstudvalget var den 18.-19. maj 2016 på studietur til Hamborg. Ifølge procedurerne for udvalgsstudieture skal der efter studieturen udarbejdes rapport og regnskab, der skal forlægges regionsrådet.
Administrationen forlægger hermed en opfølgning på studieturen samt et regnskab for afholdelsen af studieturen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
 • at godkende afrapporteringen og dertilhørende regnskab for erhvervs- og vækstudvalgets studietur i maj 2016.

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.

SAGSFREMSTILLING
Med den nye styreform har de stående udvalg en helt central rolle som værende politikformulerende og politikkontrollerende samt at initiere udviklingen af regionen. I forlængelse af udvalgets arbejdsplaner indgår muligheden for at hente inspiration og input til udviklingen af regionens opgaveløsning. Erhvervs- og vækstudvalget var i den forbindelse på studietur til Hamborg den 18.-19. maj 2016.
 
Ifølge procedurerne for udvalgsstudieture skal der efter studieturen udarbejdes rapport og regnskab, der skal forelægges regionsrådet. Administrationen forelægger hermed en opfølgning på studieturen inklusiv regnskab for afholdelsen af studieturen.
 
Det endelige program for erhvervs- og vækstudvalgets studietur til Hamborg den 18.-19. maj 2016 indeholdte følgende overskrifter:
 
Onsdag den 18. maj 2016
Torsdag den 19. maj 2016
 
Erhvervs- og vækstudvalgets videre arbejde med input fra studieturen
Erhvervs- og vækstudvalget drøftede på udvalgsmødet den 31. maj 2016 kort studieturen og udvalgets videre arbejde med input og erfaringer fra turen.
De udvalgte fokusområder som udvalget kan tage med i deres videre arbejde og drøftelse kan inddeles i tre spor:
 1. Hamborg har de sidste 60 år har haft succes med at samle byen i én platform og organisation både hvad angår brand, turisme, infrastruktur og byudvikling.
  Hovedstadsregionen kan med fordel lade sig inspirere af Hamborgs succesfulde udvikling i forhold til udviklingen af Greater Copenhagen og Transport for Copenhagen.
   
 2. Hamborg har haft særlig fokus på byudvikling omkring HafenCity og potentialet for at tiltrække turister hertil. Der er både fokus på tiltrækning i antallet af turister, men også hvordan man tiltrækker de turister, der er mest attraktive for byen. Hovedstadsregionens kan med fordel lade sig inspirere heraf i det videre arbejde med tiltrækning af turister.
   
 3. Ved besøg på Eksportrådets kontor i Hamborg blev udvalget præsenteret for sammenhængen mellem tysk og dansk økonomi, herunder Danmarks afhængighed af tysk økonomi, idet Tyskland er Danmarks største eksportmarked. Dog går størstedelen af dansk eksport til Nordtyskland, hvilket efterlader et stort eksportpotentiale for Danmark på det sydtyske marked. Det efterlader således et vækstpotentiale for hovedstadsregionen i at øge eksporten til særligt Sydtyskland.
Administrationens videre arbejde
Administrationen arbejder videre med at skabe en tættere kobling mellem de relationer, der allerede eksisterer mellem Greater Copenhagen og Hamborg.
Konkret vil administrationen primo 2017 fremlægge et forslag i erhvervs- og vækstudvalget til handlingsplan for det videre samarbejde, herunder indsatsområder og og ambitioner.
 
Parallelt hermed skal det understreges, at erfaringsudveksling mellem Greater Copenhagen og Hamborg er en forudsætning for et tættere samarbejde. Administrationen vil derfor undersøge mulighederne for at invitere en delegation fra Hamborg til Region Hovedstaden med det formål at uddybe dialogen samt bidrage til en tættere relation på det politiske niveau.
 
Deltagere på studieturen
På studieturen deltog i alt ni personer, heraf seks udvalgsmedlemmer og tre embedsmænd, hvilket fremgår af listen herunder. Desuden fremgår det også hvilke udvalgsmedlemmer, der havde meldt afbud til turen.
 
Lars Gaardhøj (A)
Erik Gregersen (A)
Erik Lund (C)
Finn Rudaizky (O)
Marianne Frederik (Ø)
Per Roswall (V)
 
Claus Bjørn Billehøj Centerdirektør
Pernille Schou Petersen Udvalgssekretær for erhvervs- og vækstudvalget
Jesper Allerup Enhedschef Forskning og Innovation
 
Afbud fra:
 
Carsten Scheibye (V)
Hans Toft (C)
Marianne Stendell (A)
 
De tre embedsmænd på studieturen var blandt andet ansvarlige for planlægning, koordinering og opfølgning. Herudover havde administrationen også ansvar for den praktiske afholdelse af studieturen.
 
Regnskab
 
Regionsrådet godkendte den 15. december 2015 budgettet for studieturen, hvilket beløb sig til 76.700 kr. Et regnskab for studieturen ses nedenfor.
 
Udgiftspost
Budget
Faktisk forbrug
Fly
23.160 kr.
22.275 kr.
Hotel
17.540 kr.
11.797,5 kr.
Transport
14.400 kr.
13.728 kr.
Forplejning
21.600 kr.
9.333,74 kr.
Total
76.700 kr.
57.134,24 kr. inkl. moms
 
Samlet set beløb studieturen sig til en stykpris på 6.348, 24 kr. pr. person.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes afrapporteringen samt regnskab for studieturen.

RISIKOVURDERING
Tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Den samlede udgift til erhvervs- og vækstudvalgets studietur på 57.134,24 kr. afholdes indenfor politikerkonto.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges i forretningsudvalget den 6. december 2016 og regionsrådet den 13. december 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
14002193


5.pdf
6.pdf

Bilag

Program studietur Hamborg
Samlet rejsemappe EVU i Hamborg den 18.-19. maj 2016


5. Drøftelsessag: Evaluering af Copenhagen EU Office og fremadrettet strategi og handlingsplan for et nyt samlet EU-kontor

Drøftelsessag: Evaluering af Copenhagen EU Office og fremadrettet strategi og handlingsplan for et nyt samlet EU-kontor

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Copenhagen EU Office – Region Hovedstadens erhvervspolitiske kontor i Bruxelles blev oprettet i 2014 og har været operationelt fra primo 2015. Kontoret har til formål at engagere region, kommuner og virksomheder fra hovedstadsregionen i EU-projekter og -politikker med henblik på at bidrage til vækst, beskæftigelse, øget konkurrencedygtighed og internationalisering af regionens aktører.
 
Copenhagen EU Office har i efteråret 2016 gennemført en evaluering, der gør status og vurderer den nuværende indsats i forhold til at opfylde kontorets to konkrete mål om hjemtag af projekttilskud på mindst 50 mio. kr. samt involvering af alle ejere i mindst et EU-relateret tiltag i strategiperioden 2015-2018.
 
Copenhagen EU Office står desuden over for en sammenlægning med det forskningspolitiske EU-kontor creoDK, som træder i kraft den1. januar 2017. Sammenlægningen af EU-kontorerne blev vedtaget af regionsrådet den 16. august 2016.
 
Med denne sag forelægges resultater fra evalueringsrapporten samt hovedlinjerne i strategien og handlingsplanen for det nye sammenlagte kontor, hvor medlemskredsen sammen vil styrke EU-arbejdet yderligere. Der lægges med sagen ligeledes op til en drøftelse af regionens fremadrettede arbejde på EU-området. På mødet vil chef for Copenhagen EU Office, Birgitte Wederking, præsentere arbejdet og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs- og vækstudvalget:
 1. at drøfte evalueringen af Copenhagen EU Office, strategi og handlingsplan for nyt fælles EU-kontor samt regionens fremadrettede arbejde på EU-området.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.

SAGSFREMSTILLING
I forbindelse med etableringen af Copenhagen EU Office blev det besluttet, at kontoret skulle evalueres inden udgangen af 2016. I kommissoriet for evalueringen af kontoret, godkendt af bestyrelsen samt K29 i juni 2016, blev det fastlagt, at evalueringen af EU-kontorets arbejde skulle tage udgangspunkt i de to konkrete mål om hjemtag af EU-midler og involvering af alle ejere:
Da evalueringen foretages på et tidligt tidspunkt i strategiperioden, som løber fra 2015-2018 tager analysen udgangspunkt i handlingsplanens aktivitetsområder samt i den aktuelle projektportefølje.
 
Evalueringen viser, at Copenhagen EU Office på nuværende tidspunkt har sikret et hjemtag på 11,9 mio. kr. Da 2015 var opstartsår, er disse primært indhentet via ansøgninger i løbet af det første halvår af 2016. Det tager ca. 6-8 måneder at forberede og skrive en ansøgning, og EU Kommissionen bruger omkring seks måneder på at evaluere ansøgninger, hvorfor resultaterne af de første halvandet års arbejde endnu ikke aflæses til fulde i form af godkendt EU-støtte. Der er en god pipeline i forhold til indsendte ansøgninger og region, kommuner, og virksomheder fra hovedstadsregionen har pt. ansøgninger på sammenlagt 50 mio. kr. under evaluering i EU Kommissionen.
 
Hjemtaget har været særligt stort på virksomhedssiden og viser, at den virksomhedsrettede rådgivning gennem CopenVirk allerede har formået at adressere et uudnyttet potentiale for at opnå EU-støtte til virksomheder i hovedstadsregionen.
På trods af det tidlige tidspunkt for evalueringen er Copenhagen EU Office nået langt med involveringsmålet. 24 ud af 29 kommuner samt regionen har været involveret i ét og mange i flere EU-relaterede tiltag. Disse tiltag dækker over projektudvikling i forbindelse med EU-ansøgninger samt en række andre aktiviteter inden for kompetenceudvikling, profilering og interessevaretagelse. Tiltagene udgør en vigtig milepæl i forhold til at forankre kontorets arbejde i kommunerne og regionen, og er også en væsentlig forudsætning for at kunne nå hjemtagsmålet.
 
Strategi og handlingsplan for det nye sammenlagte kontor - Copenhagen EU Office
Sammenlægningen af Copenhagen EU Office og creoDK - som videreføres under navnet Copenhagen EU Office, træder i kraft 1. januar 2017. creoDK er et forskningspolitisk kontor i Bruxelles ejet af Region Hovedstaden, Københavns Universitet (KU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Copenhagen Business School (CBS). Kontoret arbejder på at optimere partnernes indflydelse på EU’s forskningsprogrammer og aktiviteter. Forud for sammenlægningen har de to EU-kontorer gennemgået en grundig proces med at udarbejde strategi og handlingsplan for det nye kontor, som alle ejere (dvs. Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden samt KU, DTU og CBS) har været involveret og kan se sig selv i. Sammenlægningen vil skabe øget synergi og samarbejde inden for medlemskredsen, som i fælleskab vil bidrage til udvikling, vækst og øget internationalisering.
 
I strategi 2017-2020 for det nye Copenhagen EU Office er målet, at der arbejdes på at udnytte potentiale for samarbejde på tværs af medlemskredsen for i fællesskab at øge potentialet for projektfinansiering. EU har i stigende grad fokus på projekter, hvor offentlige aktører, virksomheder samt videninstitutioner går sammen om at adressere samfundets udfordringer og med deres komplementære kompetencer udvikler og afprøver nye løsninger. Der er derfor et stort samarbejdspotentiale i det nye sammenlagte kontor, som Copenhagen EU Office vil arbejde målrettet med at udnytte.
 
De tre universiteter er meget erfarne i at søge EU-midler og har hver i sær etableret EU-støtteenheder lokalt med højt specialiserede medarbejdere, der rådgiver forskere i EU-ansøgningsarbejdet. For kommuner og region udgør dette en væsentlig ressource, som de i større grad vil kunne drage nytte af ved at indgå i fælles projektsamarbejde.
 
I den nye strategi videreføres hjemtagsmålet på 50 mio. kr. for kommuner og region således, at der fortsat vil være samme fokus på at tiltrække EU-midler. Tilsvarene er der for de tre universiteter tilføjet et mål om, at Copenhagen EU Office skal understøtte universiteternes indsats for at øge deres samlede hjemtag fra Horizon 2020 med 5 %.
 
Strategiens mål implementeres via toårige handlingsplaner. I handlingsplan 2017-2018 er der lagt op til et tættere samarbejde mellem kommuner/region og universiteterne via bl.a. pilotprojekterne ”På forkant i fællesskab”. Pilotindsatserne vil teste og synligøre, hvordan Copenhagen EU Office bedst får sat den nye medlemskreds styrker i spil for både at skabe mere effektiv interessevaretagelse og igangsætte flere EU-projekter på tværs af medlemskredsen. For yderligere at facilitere samarbejdet har universiteterne fremadrettet mulighed for at søge forprojektordningen, hvis de inddrager mindst en kommune eller region i ansøgningsarbejdet. Med forprojektordningen kan regioner og kommunerne søge økonomisk støtte hos Copenhagen EU Office til at udarbejde en EU-ansøgning. Pengene kan anvendes til at frikøbe en medarbejder, honorar til en ekstern konsulent og til rejseomkostninger.
 
Mulig sammenlægning med Region Sjællands EU kontor (Zealand Denmark)
Region Sjælland har ytret ønske om, at deres EU-kontor Zealand Denmark slåes sammen det nye Copenhagen EU Office, bl.a. med henblik på at sikre øget sammenhæng i Greater Copenhagens EU-indsatser. Der pågår drøftelser de to kontorer imellem om formål, indhold og mulig tidsplan for en eventuel sammenlægning. Formandskaberne for de to EU-kontorer mødes den 30. november 2016 til videre drøftelser. Der arbejdes for en mulig sammenlægning med opstart i 2018. Afhængig af gensidige forventninger til netop formål, indhold, organisering og budget har en senere opstart været drøftet. De to organisationer arbejder overordnet for samme mål (at tiltrække EU-midler til regionen) og inden for samme temaer, men har fokus på forskellige udfordringer og samarbejdspartnere og har forskellige traditioner for indsatserne. Bl.a. er universiteterne en afgørende samarbejdspartner for Copenhagen EU Office, mens de ikke spiller en stor rolle hos Zealand Denmark.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen drøftes evalueringen af Copenhagen EU Office, strategi og handlingsplan for et nyt samlet EU-kontor samt regionens fremadrettede arbejde på EU-området.

RISIKOVURDERING
Tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Erhvervs- og vækstudvalget vil modtage en årlig status på fremdriften i arbejdet med strategi og handlingsplan for nyt fælles EU-kontor, og administrationen vil tage resultatet af udvalgets drøftelser med i regionens videre arbejde på EU-området.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16046241


7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf

Bilag

Evalueringsrapport fra Copenhagen EU Office
Strategi 2017-2020 for Copenhagen EU Office
Handlingsplan 2017-2018 for Copenhagen EU Office
Præsentation vist på mødet


6. Orienteringssag: 1-dags studietur til Bruxelles

Orienteringssag: 1-dags studietur til Bruxelles

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På møderne i erhvervs- og vækstudvalget samt miljø- og trafikudvalget den 6. september 2016, fik udvalgene forelagt et forslag til program for 1-dags studieturen til Bruxelles den 7. december 2016 inklusiv budget. Regionsrådet godkendte efterfølgende såvel programmet som budgettet på 44.650 kr. på deres møde den 20. september 2016.
 
Med denne sag forelægges det endelige program for studieturen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs- og vækstudvalget:
 • at det endelige program for 1-dags studieturen til Bruxelles tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning.

SAGSFREMSTILLING
Det endelige program for den fælles studietur til Bruxelles for erhvervs- og vækstudvalget og miljø- og trafikudvalget indeholder følgende overskrifter:
Det endelige program inklusiv tidsangivelse, specifikt indhold og andre relevante oplysninger fremgår af bilaget. Udover dette program for studieturen vil udvalgene få en samlet rejsemappe med program, relevant info, praktiske oplysninger mm. Dette udleveres til udvalgene umiddelbart inden afrejse til Bruxelles.
 
Budget
Budgettet for studieturen, som regionsrådet godkendte den 20. september ser ud som følger:
 
Udgiftsposter Beløb
Fly34.200
Transport2.850
Forplejning7.600
Total44.650
 
 
Deltagere på studieturen
På studieturen deltager i alt 13 personer, heraf ti udvalgsmedlemmer og tre embedsmænd, hvilket fremgår af listen herunder.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen følger erhvervs- og vækstudvalget samt miljø- og trafikudvalget det planlagte program på studieturen.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16036846


11.pdf

Bilag

Program for studietur


7. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt
Erik Gregersen orienterede om, at det i det norske statsbudget for 2017 foreslås at fjerne den norske medfinansiering af EU’s Interreg-program for Øresund, Kattegat og Skagerrak.
Regionsrådsformanden og Erik Gregersen har derfor sendt et fælles brev til den norske EU og EØS minister samt kommunal- og moderniseringsminister for at bede dem genoverveje situationen og sikre, at de norske kommuner og regioner også fremadrettet kan deltage i Interreg-programmet for Øresund, Kattegat og Skagerrak.