UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager

STED

Mødelokale H7+H8 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

17-01-2017 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

17-01-2017 21:00:00


PUNKTER

1. Drøftelsessag: Rundbordsaftale - Faglært til Vækst
2. Beslutningssag: Kapaciteten på den almene studentereksamen (stx) i Region Hovedstaden
3. Orienteringssag: Kapacitetsindberetning for STX
4. Beslutningssag: Ansøgninger om HF, HHX og HTX
5. Beslutningssag: Samarbejdsaftale - Copenhagen Health Science Partners og Region Hovedstaden
6. Drøftelsessag: Folkemøde 2017
7. Eventuelt1. Drøftelsessag: Rundbordsaftale - Faglært til Vækst

Drøftelsessag: Rundbordsaftale - Faglært til Vækst

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Det strategiske rundbord om Faglært til vækst blev nedsat af regionsrådet den 27. oktober 2015 som led i udmøntningen af ReVUS' rammevilkår om kompetent arbejdskraft og internationalisering samt implementering af programmet for flere og dygtigere faglærte i hovedstadsregionen, Faglært til vækst. Rundbordet afholdt møder den 12. maj, den 8. september og den 10. november 2016. Erhvervs- og vækstudvalget drøftede konklusionerne fra de to første møder på udvalgets møder den 22. juni og den 27. september 2016. Ved det tredje rundbordsmøde indgik parterne en rundbordsaftale, der udstikker en fælles ramme for det videre arbejde for flere faglærte, der kan sikre den nødvendige arbejdskraft og vækst i hovedstadsregionen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs- og vækstudvalget:
 • at "Faglært til vækst - Rundbordsaftale om flere og dygtigere faglærte" samt opfølgningen på rundbordsaftalen drøftes.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.
 
Erik Gregersen (A) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
På mødet vil to af rundbordsdeltagerne, Per Påskesen fra Dansk Metal og Lone Folmer fra Dansk Industri, indlede udvalgets drøftelse med en præsentation af indholdet i rundbordsaftalen, samt give deres bud på prioritering af opfølgningen på aftalen og det videre arbejde.
 
Med rundbordsaftalen er der skabt et fælles og bredt forankret grundlag for det videre arbejde med den fælles målsætning om at sikre flere og dygtigere faglærte i hovedstadsregionen. Der er enighed om udfordringerne på området og om at investere i initiativer, der er stærke, bæredygtige og bygger videre på gode erfaringer. Rundbordskredsen vil fokusere indsatsen på de faglærte områder, hvor der kommer til at mangle arbejdskraft, og er enig om at arbejde i samme retning med at udmønte rundbordets anbefalinger - både hver for sig og i fællesskab. Der arbejdes inden for rammerne af fire spor, en række anbefalinger og konkrete indsatser, der alle fremgår af rundbordsaftalen (bilag 1). Rundbordskredsen kvitterede ved det tredje møde for Region Hovedstadens indsats for at samle aktørerne og bidrage til at samle kræfterne i en fælles og målrettet indsats.
 
Ud over opfølgning på rundbordsaftalens konkrete anbefalinger og implementering af konkrete indsatser fortsætter Region Hovedstaden indsatsen for flere og dygtigere faglærte i den kommende ReVUS-handlingsplan 2017-18 inden for rammerne af fyrtårnsprojektet Vækstkritiske kompetencer.

KONSEKVENSER
Erhvervs- og vækstudvalgets drøftelse af rundbordsaftalen og opfølgningen herpå tages i betragtning ved administrationens videre arbejde med udmøntning af rundbordsaftalen og prioritering af den videre indsats.

RISIKOVURDERING
Administrationen vurderer, at rundbordsaftalen vil tjene som fælles, fremadrettet referencegrundlag for indsatsen for flere og dygtigere faglærte. KKR drøfter den 17. februar 2017 et oplæg til kommunal rammeaftale om, hvad kommunerne kan gøre, for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Dette tema indgår alene i den ene af rundbordsaftalens fire spor, bedre overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse. Administrationen deltager i arbejdsgruppen om den kommunale rammeaftale og arbejder herigennem for koordinering mellem rundbordsaftalen og den kommunale rammeaftale.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Rundbordsaftalen indgår i den samlede strategiske kommunikationsindsats for kvalificeret arbejdskraft, som er resulteret i en bred omtale af den regionale dagsorden om kvalificeret arbejdskraft i såvel den lokale dagspresse som i Børsen. På dagen for indgåelsen af rundbordsaftalen var der flere indslag i såvel TV Lorry som P4. Altinget har efterfølgende kørt en uddannelsesdebat, som blev indledt med et indlæg af regionsrådsformanden med omtale af det strategiske rundbord og Faglært til vækst.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Der afholdes et opfølgende rundbordsmøde i forsommeren 2017. Erhvervs- og vækstudvalget orienteres om status på opfølgningen på rundbordsaftalen efter afholdelse af dette møde.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
15018293


1.pdf
2.pdf
3.pdf

Bilag

Rundbordsaftale
Udmøntning på praktikpladsområdet
Trepartsaftalen på praktikpladsområdet


2. Beslutningssag: Kapaciteten på den almene studentereksamen (stx) i Region Hovedstaden

Beslutningssag: Kapaciteten på den almene studentereksamen (stx) i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) prioriterer et relevant og attraktivt uddannelsestilbud til alle unge i Region Hovedstaden. Erhvervs- og vækstudvalget har ved behandling af sagen i marts 2016 om pålæg af loft på Borupgaard Gymnasiums optagekapacitet udtrykt bekymring for, om store gymnasier vækster, sådan at gymnasietilbuddet andre steder forringes eller forsvinder.
 
Administrationen har derfor fået gennemført en kapacitetsudredning for stx i Region Hovedstaden om udviklingen siden 2007 og forventningerne frem til 2025. Baggrunden for mødesagen er, at kapacitetsudredningen peger på flere strategiske udfordringer, herunder at der hvert år ved fordelingen i maj henvises ca. 500 ansøgere til et gymnasium, som de ikke selv har ønsket. Det forventes, at antallet af henviste ansøgere fra Centrum mindst vil fordobles frem mod 2025.
 
Formålet med sagen er, at igangsætte en fremadrettet strategisk dialog og klar retning for udviklingen af kapaciteten på stx.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs-og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
 1. at regionsrådet godkender, at Region Hovedstaden igangsætter en strategisk dialog med gymnasier, Københavns Kommune og Undervisningsministeriet om at tilvejebringe en større kapacitet i København med henblik på at flere unge kan få plads på et stx-gymnasium, som de har ønsket,
   
 2. at regionsrådet godkender, at administrationen igangsætter en dialog med rektorerne om eventuel justering af den geografiske opdeling af forpligtende samarbejder samt andre forhold af betydning for kapacitetskoordinering.

POLITISK BEHANDLING
Indstillingens punkt 1 og 2 blev anbefalet.

Erik Gregersen (A) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Undervisningsministeren sikrer gymnasiekapaciteten, og regionsrådet samarbejder med de selvejende offentlige stx-gymnasier gennem forpligtende samarbejder om at koordinere kapaciteten. Regionsrådet afgiver også indstilling til ministeren om åbning eller lukning af et uddannelsessted og kan anmode ministeren om, at et gymnasium midlertidigt får lagt loft over sin kapacitet. Kapaciteten på det enkelte gymnasium fastsættes af skolens bestyrelse.
 
Regionsrådet tiltrådte i 2007 efter ønske fra de offentligt selvejende almengymnasiale institutioner, at der blev etableret fire geografisk opdelte forpligtende samarbejder. I dag omfatter de følgende stx-gymnasier:
 
Centrum med gymnasierne: Christianshavn, Frederiksberg, Gefion, Københavns åbne, Rysensteen, Sankt Annæ, Tårnby, og Ørestad
Vest med gymnasierne: NEXT – Albertslund, Falkonergården, Hvidovre, Høje-Taastrup, Nørre, Rødovre og NEXT - Sydkysten
Nord med gymnasierne: Borupgaard, Gammel Hellerup, Gladsaxe, Herlev, K Nord, Nærum, Ordrup, Virum og Øregård
Nordsjælland med gymnasierne: Allerød, Birkerød, Egedal, Espergærde, Frederiksborg, Frederikssund, Frederiksværk, Gribskov, Helsingør, Rungsted.
 
Hovedresultater i rapporten om Kapacitetsudredning for stx i Region Hovedstaden
Kapacitetsudredningen peger på nedenstående fire hovedresultater
 
1: Kapaciteten på og søgningen til stx-gymnasierne i Region Hovedstaden er steget markant siden 2007, især i centrum og nord
 
Udviklingen siden 2007 har medført en betydelig øget søgning til stx-gymnasierne, som mere eller mindre tilsvarende har øget kapaciteten:
 
2007-2016Øget søgning i %Øget kapacitet i %
Centrum
inkl. Falkonergården og Nørre G
37 %38 %
Nord36 %35 %
Vest
uden Falkonergården og Nørre G
- 2 %16 %
Nordsjælland30 %34 %
Tabel 1: Udviklingen i søgning og kapacitet 2007-2016
 
I både Nord og Centrum var udgangspunktet i 2007 imidlertid et kapacitetsunderskud på de offentlige gymnasier. Derfor er der fortsat kapacitetsunderskud, der i Centrum også påvirkes af, at ca. 12 % af eleverne ikke har bopæl i området, da de optages på grund af en række særordninger til fordel for fx eliteidrætselever eller elevernes særlige forudsætninger i forhold til en skoles særlige profil.
 
Konsekvensen af kapacitetsunderskud er, at eleverne omfordeles til andre skoler, om nødvendigt til gymnasier, som de ikke selv har ønsket, uanset hvor gymnasiet ligger, blot transporttiden er under 60 min. Det gælder også, selvom gymnasiet ligger i et andet forpligtende samarbejde.
 
Modsat udviklingen i Nord og Centrum, har der i Vest siden 2007 været en faldende søgning, men en stigende kapacitet. Der har i perioden været en øget henvisning af elever til Vest fra andre områder.
 
2: Over 38 % af alle henviste i 2014 boede i Københavns Kommune
 
Den stadigt stigende søgning til gymnasierne i Centrum inkl. Falkonergården og Nørre G bevirker, at elever der kun søger gymnasier i København og Frederiksberg typisk enten får plads på deres 1. prioritet eller bliver henvist til et stx-gymnasium, som de ikke selv har ønsket. Det skyldes, at kun ét gymnasium i de to kommuner har kapacitet til at optage andet end 1. prioriteter.
 
Over 38 % af alle sluthenviste elever – svarende til 160 elever - i 2014 bor i København, hvor konsekvensen af den øgede søgning til gymnasierne i Centrum er, at stadigt flere elever henvises til skoler udenfor Centrum. De henviste elever får dermed en længere skolevej end tidligere samtidigt med, at de kommer på skoler, de ikke har ønsket. Henvisningerne er til skoler i både området Vest og Nord, hvor antallet af henviste siden 2007 er femdoblet hhv. mere end fordoblet. Udviklingen skyldes, at alle gymnasierne i Centrum, undtaget to, er overansøgte og derfor kun kan optage elever, som har gymnasiet som førsteønske. Konsekvensen for elever, der i Centrum søger flere gymnasier enten får plads på deres førsteønske eller bliver henvist til et gymnasium, de ikke har ønsket.
 
73 % af de henviste starter i 1.g på det gymnasium, som de er henvist til, men i 3.g går kun 42 % stadigvæk på det pågældende gymnasium. Disse andele er opgjort for perioden 2007-2014 henholdsvis for 2007-2013 og svarer til 1.766 henholdsvis 1.030 elever. Hovedparten af de - der ikke starter på det gymnasium de er henvist til - begynder på et andet gymnasium, herunder ofte på et privat gymnasium. Derudover er der en mindre andel der begynder på en anden uddannelse eller udskyder gymnasiestarten.
 
3: Søgningen stiger i 2016-2025 til gymnasierne centrum inkl. Falkonergårdens gymnasium og Nørre G
 
Kapacitetsudredningen viser, at søgningen til stx vil stige frem mod 2025, især i perioden 2020-2025. Stigningen vil være koncentreret i Centrum inkl. Falkonergården og Nørre G, men hvor stor stigningen bliver vil afhænge af konsekvenserne af hhv. gymnasiereformen og virkningerne af målsætningen om, at flere søger erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
Udviling i søgningen 2016-2025 i 3 scenarierRegion Hovedstaden i altCentrumVestNordNordsjælland
 AntalAndelAntalAndelAntalAndelAntalAndelAntalAndel
1) Basisscenarium - befolkningsfremskrivning / søgefrekvens1.0769,5 %78319 %
 
200 (63)
 
10 % (6 %)
2527 %-159-12 %
2) Effekt af gymnasiereform, hvis 6 % ikke opfylder adgangskriterier3193 %53216 %
 
57
(-21)
 
3 %(-8%)
532%-323-12 %
3) Politisk mål om 20 % søger EUD direkte fra 9. og 10 klasse-447-1 %46714 %
 
31 (-63)
 
2% (-7 %)
49
 
2,5
%
-417-16 %
Tabel 2: Fremskrivning af søgning og deraf følgende behov for øget optagekapacitet 2016-2025
De i tabellen i parantes anførte tal er område Vest uden gymnasierne Falkonergården og Nørre G, som ligger i Frederiksberg og København.
 
Kapacitetsudredningens fremskrivning til 2025 viser, at der på gymnasierne i Centrum med tillæg af Falkonergården og Nørre G vil ske en betydelig øget søgning på 500-900 elever afhængigt af scenarium, hovedsageligt fordi andelen af unge 15-17 årige københavnere vokser betydeligt. Som udgangspunkt vil underskudskapaciteten vokse tilsvarende.
 
Både i Nord og i Vest uden gymnasierne Falkonergården og Nørre G vil søgningen i perioden frem mod 2025 være stabil, og i Vest vil der forventeligt også være en fortsat stor overkapacitet.
 
I Nordsjælland vil der frem mod 2025 komme en lavere søgning pga. færre 15-17 årige, og der vil uanset scenarium komme en overskudskapacitet i områdets nordligste og vestligste områder.
 
4: Flertallet af rektorer mener, at den nuværende geografiske opdeling i forpligtende samarbejder er uhensigtsmæssig
 
De forpligtende samarbejder er enige om, at de forpligtende samarbejder er et godt forum til koordinering af kapaciteten, men 61 % af rektorerne mener, at den nuværende geografiske opdeling mellem de 4 forpligtende samarbejder er uhensigtsmæssig. I Vest mener kun 14 %, at den geografiske opdeling er hensigtsmæssig.
 
Administrationens bemærkninger
Søgningen vil blive påvirket af, i hvilket omfang målsætningerne for erhvervsuddannelser slår igennem samt af gymnasiereformen, der ud over karakterkrav fra grundskole bl.a. også kan få den konsekvens, at flere unge fremover søger hf direkte fra 9. klasse. Sidstnævnte er ikke belyst i den gennemførte kapacitetsudredning.
 
Der vil dog i alle scenarierne komme en markant øget søgning til gymnasierne i centrum. Uden en tilsvarende større kapacitet vil det medføre, at langt flere elever fra centrum fremover vil blive henvist til gymnasier de ikke har ønsket i primært Vest, hvor de fleste skoler forventeligt vil have ledig kapacitet. Så længe transporttiden ikke overstiger 60 minutter kan dette gøres indenfor den nuværende lovgivning, men det er ikke hensigtsmæssigt for de henviste, hvilket også fremgår af det store frafald blandt de nuværende henviste elever. Det er endnu uafklaret, om skolerne i Centrum kan øge kapaciteten og matche en øget søgning fremover. Administrationen foreslår, at Region Hovedstaden tager følgende to initiativer:
 
1: Dialog med relevante parter om at tilvejebringe større kapacitet centralt i Region Hovedstaden
 
Region Hovedstaden tager initiativ til en dialog med gymnasierne i Centrum inkl. Falkonergården og Nørre G og med Københavns Kommune samt Undervisningsministeriet om en strategisk løsningsmodel for kapaciteten i Centrum, for at undgå en markant stigning i antallet af københavnere, der henvises til skoler, som de ikke selv har søgt. Som det fremgår af sagen bor en stor andel af de årligt ca. 500 henviste elever i Københavns Kommune (og på Frederiksberg) - og tallet kan stige markant frem mod 2025, hvis der ikke handles.
 
2: Dialog med rektorerne om geografisk opdeling i forpligtende samarbejder og andre forhold af betydning for kapacitetskoordineringen
 
En stor del af rektorerne påpeger, at den nuværende geografiske opdeling i forpligtende samarbejder er uhensigtsmæssig. Administrationen vurderer, at en ændret afgrænsning af de forpligtende samarbejder kan forbedre samarbejdsrelationerne, men ikke i sig selv løser de samlede kapacitetsudfordringer, selvom det punktvist kan være tilfældet.
 
Administrationen vil på den baggrund tage initiativ til en dialog med rektorerme om en ændret opdeling i forpligtende samarbejder, og herved også afdække andre handlemuligheder.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen vil administrationen i første omgang indlede en dialog med relevante parter om behovet for at tilpasse kapaciteten til befolkningsudviklingen i Centrum og om at justere inddelingen i de forpligtende samarbejder.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen kan give anledning til bekymring fra rektorer og borgmestre i områder, der i dag modtager mange henviste elever, fordi en tilpasning af kapaciteten vil påvirke elevgrundlaget på skolerne i de pågældende områder, og skabe en vækst, der ikke kommer de pågældende skoler til gavn.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der planlægges ikke særskilt kommunikation i forbindelse med behandling af sagen, men der vil blive indtænkt en kommunkationsindsats i forbindelse med det fremadrettede arbejde om konkrete strategiske løsninger på udfordringerne.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16028970


4.pdf
5.pdf
6.pdf

Bilag

Kapacitetsudredning for stx 2016 - 06102016
Notat om fuldførelse og overgange på gymnasiale uddannelser
Notat om prøvelseresultater og fuldførelse på de offentlige stx-gymnasier i Region Hovedstaden


3. Orienteringssag: Kapacitetsindberetning for STX

Orienteringssag: Kapacitetsindberetning for STX

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden skal senest den 1. februar hvert år indberette optagekapaciteten på samtlige fire gymnasiale uddannelser - stx, hf, hhx og htx - til Undervisningsministeriet.
 
Denne sag forelægges, fordi regionsrådet skal orienteres om optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser for det kommende skoleår. Orienteringen sker som led i proceduren for Region Hovedstadens indberetning til Undervisningsministeriet af skolernes oplysninger om optagekapacitet.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
 • at de indberettede oplysninger om gymnasial optagelseskapacitet i 2017 tages til efterretning, herunder at ingen skoler har fremsat ønske om pålæg af kapacitetsloft på andre skoler.

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.
 
Erik Gregersen (A) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Alle gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden har indberettet oplysninger om optagekapaciteten for det kommende skoleår.
Oplysningerne er inddelt på uddannelse, institution og uddannelsessted, jf. bilag 1.
 
Treårig almen studentereksamen (stx) og toårig højere forberedelseseksamen (hf)
De almengymnasiale uddannelsers kapacitet er i Region Hovedstaden inddelt i følgende fire områder, hvor de offentlige institutioner er forpligtet til at samarbejde om kapaciteten. Områderne er:
Centrum med gymnasierne: Christianshavn, Frederiksberg, Gefion, Københavns åbne, Rysensteen, Sankt Annæ, Tårnby, og Ørestad
Vest med gymnasierne: NEXT – Albertslund, Falkonergården, Hvidovre, Høje-Taastrup, Nørre, Rødovre og NEXT - Sydkysten
Nord med gymnasierne: Borupgaard, Gammel Hellerup, Gladsaxe, Herlev, K Nord, Nærum, Ordrup, Virum og Øregård
Nordsjælland med gymnasierne: Allerød, Birkerød, Egedal, Espergærde, Frederiksborg, Frederikssund, Frederiksværk, Gribskov, Helsingør, Rungsted.
Dertil kommer Bornholm.
 
Den almene studentereksamen, stx, udbydes af de almene gymnasier. Højere forberedelseseksamen, hf, udbydes af almene gymnasier, hf-kursussteder og voksenuddannelsescentrene. Institutionerne kan som led i fordelingsproceduren ændre optagekapaciteten efter anbefaling fra fordelingsudvalgene.
Der er indberettet i alt 360 stx-klasser fordelt på de i alt 36 offentlige skoler i Region Hovedstaden. Dertil kommer 43 klasser på de private skoler.
Fordelingen efter område fremgår af nedenstående tabel:
 
Stx optagekapacitet 2017 efter område:skolertotal
 offentligeprivate 
Centrum8720107
Vest*58967
Nord1064110
Nordsjælland9810108
total34943392
Bornholm11-11
total36043403
Tabel 1: Optagekapacitet 2017 for stx i Region Hovedstaden.
Markeringen med * betyder, at tre klasser på Falkonergården er reserveret til Team Danmark godkendte elever. De tre klasser indgår i opgørelsen. Derimod indgår ikke to aspergerklasser på Høje Taastrup Gymnasium og HF.
 
Det fremgår af indberetningerne fra Centrum, Nord og Nordsjælland, at flere skoler overvejer at tilpasse optagekapaciteten i 2017, såfremt det er et hensigtsmæssigt led i fordelingsproceduren.
 
Der er i alt indberettet fire klasser mere på de almene gymnasier i Region Hovedstaden i 2017 end i 2016. Antallet dækker over forskelle mellem de enkelte områder. Centrum og Nordsjælland opskriver optagekapaciteten med tre hhv. to klasser på de offentlige almene gymnasier, mens Vest og Nord nedskriver med en hhv. to klasser. Det private gymnasium i Nord opskriver med en klasse, mens de private gymnasier i Vest nedskriver med en klasse.
 
Indberetning af de offentlige almene gymnasiers kapacitet ligger tre klasser over indberetningen sidste år, men er fortsat mindre end den forventede søgning. Ifølge Epinions kapacitetsudredning vil søgningen til gymnasierne i Centrum forventeligt stige med over tre klasser i 2017 i forhold til 2016. Også i området Nord må søgningen forventes at overstige den indberettede kapacitet i 2017, selvom der ikke forventes en øget søgning i forhold til 2016. I området Vest må det forventes, at overansøgningen i 2017 vil være rettet mod to ud af de syv offentlige almene gymnasier i området.
 
Ingen offentlige almene gymnasier har gjort indsigelse mod optagekapaciteten på andre gymnasier.
 
Der er indberettet i alt 108 hf-klasser fordelt på de i alt 22 offentlige institutioner i Region Hovedstaden. Dertil kommer 10 klasser på de private institutioner. Fordelingen efter område fremgår af nedenstående tabel:
 
Hf optagekapacitet i 2017 efter områdeskolertotal
 offentligeprivate 
Centrum40646
Vest*22224
Nord17-17
Nordsjælland27229
total10610116
Bornholm2-2
total10810
118
Tabel 2: Optagekapacitet 2017 for hf i Region Hovedstaden. Markeringen med * betyder, at én klasse på Falkonergården er reserveret til Team Danmark godkendte elever.
 
Det fremgår af indberetningerne fra Centrum og Nordsjælland, at flere skoler overvejer at tilpasse optagekapaciteten i 2017, såfremt det er et hensigtsmæssigt led i fordelingsproceduren.
 
Der er i alt indberettet 20 hf-klasser mere på institutionerne i Region Hovedstaden i 2017 end i 2016. Reformen af de gymnasiale uddannelser indebærer, at unge som noget nyt kan søge hf direkte fra 9. klasse, og at flere institutioner derfor forventer en øget elevtilgang. Det indberettede antal klasser dækker over forskelle mellem de enkelte områder. Centrum, Vest og Nordsjælland opskriver optagekapaciteten med fem hhv. en og ni klasser på de offentlige hf-institutioner. I Centrum og Vest opskriver de private hf-institutioner optagekapaciteten med tre hhv. to klasser. Administrationen bemærker, at to private gymnasier i hvert af de to områder fra 2017 påbegynder udbud af hf-uddannelsen.
 
I forhold til søgningen til hf-uddannelsen de seneste år, kan det ikke afvises, at den indberettede kapacitet er højere end søgningen i 2017.
 
Ingen offentlige hf-institutioner har gjort indsigelse mod optagekapaciteten på andre hf-institutioner.
 
Treårig merkantil studentereksamen (hhx) og treårig teknisk studentereksamen (htx)
De erhvervsgymnasiale uddannelsesinstitutioner er ikke forpligtet til at samarbejde om kapaciteten, og der er ingen private skoler, som tilbyder hhx eller htx. Uddannelserne udbydes af erhvervs- og handelsskolerne, der ikke skal koordinere kapaciteten, sådan som de almengymnasiale institutioner skal, når det gælder stx og hf.
Der er indberettet i alt 14 klasser mere på de erhvervsgymnasiale uddannelser, heraf to på hhx og resten på htx.
 
Administrationen har ikke kendskab til søgningen til de erhvervsgymnasiale uddannelser.
 
Administrationen indberetter den 1. februar 2017 optagekapaciteten til Undervisningsministeriet på stx, hf, hhx og htx.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages de indberettede oplysninger om gymnasial optagelseskapacitet i 2017 til efterretning, herunder at ingen skoler har fremsat ønske om pålæg af kapacitetsloft på andre skoler.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Administrationen offentliggør optagekapaciteten på de gymnasiale uddannelser for 2017 på Region Hovedstadens hjemmeside.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16045045


7.pdf
8.pdf

Bilag

Indberetning af optagekapacitet for 2017 til Undervisningsministeriet
Oversigt over søgning og kapacitet på stx og hf 2016 og indberette kapacitet 2017


4. Beslutningssag: Ansøgninger om HF, HHX og HTX

Beslutningssag: Ansøgninger om HF, HHX og HTX

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden har modtaget ansøgninger fra uddannelsesinstitutioner om 13 nye hf-uddannelsessteder, 1 nyt hhx-uddannelsessted og 1 nyt htx-uddannelsessted. Regionsrådet skal ifølge lovgivningen afgive en indstilling til Undervisningsministeriet, når en uddannelsesinstitution ønsker at udbyde en uddannelse på en ny lokalitet.
 
Med denne sag forelægges ansøgningerne om nye uddannelsessteder med henblik på godkendelse af indstillinger til Undervisningsministeriet.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
 1. at regionsrådet godkender, at det indstilles til Undervisningsministeriet, at ansøgningen om hf på Gribskov Gymnasium imødekommes
 2. at regionsrådet godkender, at det indstilles til Undervisningsministeriet, at ansøgningen om htx på Frederikssund Gymnasium imødekommes
 3. at regionsrådet godkender, at det indstilles til Undervisningsministeriet, at ansøgningen om hhx på Albertslund Gymnasium imødekommes
 4. at regionsrådet godkender, at det ikke for indeværende indstilles til Undervisningsministeriet, at ansøgningen om hf på Sydkystens Gymnasium imødekommes, men ved ændret søgemønster til hf på baggrund af gymnasiereformen kan blive relevant
 5. at regionsrådet godkender, at det indstilles til Undervisningsministeriet, at de øvrige ansøgninger ikke imødekommes

POLITISK BEHANDLING
Indstillingens punkt 1, 2, 3 og 4 blev anbefalet.
 
Formanden satte indstillingens punkt 5 til afstemning:
 
For stemte: A (2), Ø (1), i alt 3.
Imod stemte: 0
Undlod at stemme: C (2) og V (2), i alt 4.
I alt 7.
 
Indstillingen var herefter anbefalet.
 
Det Konservative Folkeparti og Venstre oplyste, at gruppens medlemmer vil tilkendegive deres stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.
 
Erik Gregersen (A) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
I den regionale vækst- og udviklingsstrategi er det et centralt rammevilkår, at regionens virksomheder skal sikres kompetent arbejdskraft. Og i februar 2014 godkendte regionsrådet, at administrationen gik i dialog med erhvervsgymnasierne om at styrke uddannelsesdækningen på hhx og htx. Det er Undervisningsministeriets ansvar at sikre kapaciteten på de gymnasiale uddannelser. På de almengymnasiale uddannelser, herunder hf, koordinerer regionsrådet i samarbejde med de selvejende, offentlige gymnasier kapaciteten gennem fire forpligtende samarbejder i hhv. Centrum, Nord, Vest og Nordsjælland. De erhvervsgymnasiale uddannelsesinstitutioner for hhx og htx indgår ikke i de forpligtende samarbejder. Regionsrådet afgiver indstilling til ministeriet om åbning eller lukning af uddannelsessteder efter ansøgning fra gymnasierne.
 
Ansøgningerne
Administrationen har modtaget ansøgninger om 13 nye hf-uddannelsessteder, 1 nyt hhx-uddannelsessted samt 1 nyt htx-uddannelsessted i hhv. Gribskov, Frederikssund, Ballerup, Albertslund, Ishøj, Frederiksberg og Københavns kommuner. NEXT uddannelse har søgt om 5 hf-uddannelsessteder og 1 hhx-uddannelsessted, Erhvervsskolen TEC har søgt om 1 hf-uddannelsessted, VUC Lyngby har søgt om 1 hf-uddannelsessted, Handelsskolen Niels Brock har søgt om 5 hf-uddannelsessteder og Erhvervsskolen Nordsjælland har søgt om 1 htx-uddannelsessted. Ansøgningerne fremgår af bilag 1 og er yderligere beskrevet i bilag 4.
 
Administrationen har sendt ansøgningerne i høring hos eksisterende udbydere af hf-, hhx- og htx-uddannelser samt til kommentering hos erhvervsskoler og almengymnasiale uddannelsesinstitutioner, der ikke udbyder uddannelserne i dag. Høringssvar og bemærkninger er samlet i bilag 2 og 3.
 
Befolkningsudvikling 
Region Hovedstaden har fået udarbejdet "Kapacitetsudredning for stx" af Epinion i oktober 2016. Af rapporten fremgår det, at befolkningsudviklingen i regionen betyder, at der kommer væsentligt flere unge i alderen 15-17 år i perioden 2016-2025. Befolkningstilvæksten vil ikke være jævnt fordelt, idet der vil være en væsentlig tilvækst i bl.a. Københavns og Frederiksberg kommuner, mens der vil ske et fald i bl.a. Albertslund, Ballerup, Furesø, Gribskov og Halsnæs kommuner. Befolkningsudviklingen må forventes at få betydning for søgetallene til ungdomsuddannelserne i regionen.
 
Uddannelsesdækning
Rapporten "Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden", som Epinion udarbejdede for Region Hovedstaden i 2013, konkluderede, at den gennemsnitlige rejsetid er meget forskellig alt efter hvilken gymnasial uddannelse, der er tale om. De korteste rejsetider findes til stx, mens der generelt er længere til hf, og længst til hhx og htx.
 
Siden 2007 har regionen anbefalet ministeriet at give tilladelse til en række nye gymnasiale uddannelsessteder for at forbedre kapaciteten og variationen af gymnasiale uddannelser målrettet flere grupper. I perioden 2008-2016 er der givet tilladelse til hf i kommunerne Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup, Lyngby, Gentofte, Hillerød, Helsingør, Frederikssund, København, Tårnby, og til htx i Valby og på Frederiksberg.
 
Ansøgninger til nye hf-uddannelser
Gymnasiereformen indeholder mulighed for at søge hf-uddannelsen fra 9. klasse og den målrettes de korte og mellemlange uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Uddannelsen kommer til at indeholde fagpakker tonet i professionsorienteret retning. Det har givet anledning til, at en række erhvervsskoler - som ikke i dag har tilladelser til at udbyde hf - ansøger herom. Derudover søger Gribskov Gymnasium i Helsinge tilladelse til at ufbyde hf-uddannelsen.
 
Den tidligere regerings minister for børn, undervisning og ligestilling har i flere sammenhænge understreget, at det ikke er hensigten med reformen at give flere ansøgere til hf og at det ikke forventes, at der vil komme flere udbydere af hf. Overalt i regionen er der ledig hf-kapacitet på eksisterende uddannelsessteder. Endvidere vil der være mulighed for at udvide kapaciteten på eksisterende hf-uddannelsessteder, såfremt ansøgertallet stiger og det bliver nødvendigt. Allerede i skoleåret 2017/18 har de eksisterende udbydere af hf indmeldt en markant øget kapacitet på hf. Såfremt søgningen til hf mod forventning stiger markant, og en eller flere uddannelsesinstitutioner vælger at søge om tilladelse til at udbyde hf, vil regionsrådet få forelagt nye ansøgninger til beslutning om anbefaling på baggrund af det ændrede grundlag.
 
Administrationen har modtaget 13 ansøgninger til nye hf-uddannelsessteder: 1 i Helsinge, 2 i Ballerup, 1 i Ishøj og 9 i København og på Frederiksberg. For de fleste ansøgninger gælder, at administrationen på baggrund af den allerede eksisterende uddannelsesdækning, transporttid, søgemønstre og eksisterende overkapacitet på nuværende hf-uddannelser vurderer, at regionsrådet bør indstille, at ministeriet giver afslag på ansøgningerne. Dog med undtagelse af ansøgningen om hf på Gribskov Gymnasium i Helsinge ligesom ændret søgemønster kan føre til samme overvejelser vedrørende Sydkystens Gymnasium i Ishøj.
 
I Gribskov kommune er rejsetiden til hf meget lang og overgangen til ungdomsuddannelser er af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenteret til at være blandt de dårligste i landet. I kommunen er der kun et tilbud om ungdomsuddannelse. Administrationen vurderer, at en hf-uddannelse i Helsinge vil gavne variationen i kapaciteten og kan bidrage til at løfte unges uddannelsesniveau i kommunen. Administrationen anbefaler derfor, at regionsrådet indstiller, at ministeriet imødekommer ansøgningen. Se bilag 4.
 
I Ishøj er rejsetiden til hf ligeledes lang. Modsat situationen i Gribskov kommune, er der i Ishøj en meget bred vifte af tilbud om ungdomsuddannelse, både gymnasiale og erhvervsuddannelser. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenterer, at overgangen til ungdomsuddannelser er blandt de bedste i landet modsat situationen i Gribskov kommune. Derfor vurderer administrationen, at en hf-uddannelse i Ishøj vil gavne transporttiden til hf, men at der aktuelt ikke er behov for at styrke variationen i ungdomsuddannelsestilbuddet i området. Situationen kan dog ændre sig, såfremt hf-reformen fremadrettet medfører en ændring af unges uddannelsesvalg til fordel for hf direkte fra 9. klasse. Administrationen anbefaler derfor, at regionsrådet ikke for indeværende indstiller til Undervisningsministeriet at ansøgningen om hf på Sydkystens Gymnasium imødekommes. Se bilag 4.
 
I Frederiksberg og Københavns kommuner er der rigelig kapacitet på eksisterende hf-uddannelsessteder. En stigning i søgningen som følge af gymnasiereformen og den forventede demografiske udvikling kan rummes inden for de eksisterende uddannelsessteder. Se bilag 4.
 
I Ballerup kommune vil et eller flere hf-uddannelsessteder påvirke kapaciteten på både Egedal Gymnasium & HF og Herlev Gymnasium & HF negativt. Kapaciteten på Egedal Gymnasium & HF blev påvirket negativt som følge af oprettelsen af hf på Frederikssund Gymnasium i 2014. Et nyt uddannelsessted for hf i Ballerup vil få yderligere negative konsekvenser for det eksisterende tilbud på Egedal Gymnasium & HF. Et nyt tilbud om hf i Ballerup vil også kunne påvirke kapaciteten på Herlev Gymnasium & HF negativt idet over én hf-klasse årligt kommer fra Ballerup. Administrationen anbefaler derfor ikke, at regionsrådet indstiller overfor Undervisningsministeriet, at der gives tilsagn til hf i Ballerup kommune. Se bilag 4.
 
Ansøgning til ny hhx-uddannelse
Administrationen har modtaget en ansøgning om udbud af en ny hhx-uddannelse på NEXT/ Albertslund Gymnasium. På baggrund af uddannelsesdækning, transporttid, søgemønstre og kapacitet vurderer administrationen, at regionsrådet bør indstille overfor ministeriet, at ansøgningen imødekommes. På trods af, at der har været ledig kapacitet på Albertslund Gymnasium på både stx, hf og htx i en årrække, er rejsetiden til andre hhx-uddannelser i Region Hovedstaden fra Albertslund kommune relativt høj. Desuden skriver NEXT i sin ansøgning, at der vil blive bygget et nyt Vestskoven Gymnasium i Albertslund, hvor der vil skabes moderne, tidssvarende faciliteter og et alsidigt studiemiljø, som kan bidrage til at påvirke søgningen positivt. Se bilag 4.
 
Ansøgning til ny htx-uddannelse
Administrationen har modtaget en ansøgning om udbud af en ny htx-uddannelse på Frederikssund Gymnasium fra Erhvervsskolen Nordsjælland. På baggrund af uddannelsesdækning, transporttid, søgemønstre og kapacitet vurderer administrationen, at regionsrådet bør indstille, at Undervisningsministeriet imødekommer ansøgningen. Se bilag 4.
 
Administrationens samlede vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at det vil styrke uddannelsesdækningen i Region Hovedstaden, hvis Undervisningsministeriet imødekommer ansøgningerne om hf på Gribskov Gymnasium, hhx på Albertslund Gymnasium og htx på Frederikssund Gymnasium og anbefaler derfor, at regionsrådet indstiller til Undervisningsministeriet at træffe positive afgørelser herom. Afslagene på de øvrige ansøgninger kan være med til at sikre, at der kan opretholdes en bæredygtig kritisk masse og økonomi hos de eksisterende udbydere af hf.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen vil betyde, at administrationen sender regionsrådets indstilling vedrørende nye uddannelsessteder til Undervisningsministeriet, som træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgningerne skal imødekommes.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen vil betyde, at hverken alle ansøgninger ønskes imødekommet eller alle høringssvar bliver fulgt. Det kan ikke afvises, at erhvervsskoler, der indstilles til afslag, vil blive utilfredse med, at regionsrådet ikke godkender en positiv indstilling til Undervisningsministeriet. Det kan heller ikke afvises, at HF & VUC Nordsjælland og Frederiksborg Gymnasium og HF, der har ønsket en negativ indstilling af ansøgningen fra Gribskov Gymnasium, vil tilkendegive utilfredshed, såfremt regionsrådet godkender en positiv indstilling til Undervisningsministeriet, fordi søgningen til deres uddannelser ikke vægtes højere end hensynet til uddannelsesdækningen. Administrationen vil håndtere den opfølgende dialog i allerede eksisterende fora.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 samt regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16042131, 16044543, 16044163, 16044536 samt 16044544.


9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf

Bilag

Samlede ansøgninger til hf, hhx og htx
Høringssvar med oversigt
Høringsnotat om nye uddannelsessteder
Fagligt notat om nye uddannelsessteder


5. Beslutningssag: Samarbejdsaftale - Copenhagen Health Science Partners og Region Hovedstaden

Beslutningssag: Samarbejdsaftale - Copenhagen Health Science Partners og Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Det er Region Hovedstadens vision, at hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau. Som led i at realisere denne vision er der aftalt en politisk målsætning om at fremme ekspansive vidensmiljøer, herunder indgår blandt andet, at vi prioriterer skarpere, og både internt i regionen og i samarbejde med andre parter fx universiteter udvikler nye forskningsområder til gavn for behandlingen.
 
Regionsrådet godkendte på mødet den 11. oktober 2016 etablering af den fælles samarbejdskonstruktion mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden med navnet "Copenhagen Health Science Partners" (CHSP), herunder også de økonomisker rammer for samarbejdet.
 
På mødet den 11. oktober 2016 godkendte regionsrådet et fælles forståelsespapir mellem de to parter ("Memorandum of Understanding"). Forståelsespapiret var afsæt for udarbejdelsen af en endelig samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden, der hermed forelægges til politisk godkendelse.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
 • at godkende samarbejdsaftale for etablering af samarbejdskonstruktionen Copenhagen Health Science Partners mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.
 
Erik Gregersen (A) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Copenhagen Health Science Partners skal styrke samarbejdet mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet og understøtte en fælles udvikling på sundhedsområdet.
 
Formålet med CHSP er, at etablere et tættere samarbejde mellem den sundhedsforskning, der finder sted på universitetet og forskningen på regionens hospitaler, sådan at ny viden hurtigst muligt bliver omsat til nye og bedre behandlinger til gavn for patienterne. Fælles prioritering og udvikling skal drive en række udvalgte satsningsområder og sikre samfundsmæssig værdiskabelse og konkrete resultater for borgerne.
 
Udgangspunktet for det fælles initiativ er en erkendelse af, at sundhedsvæsenet må udvikle sig såfremt borgere og patienter fortsat skal opleve den højeste kvalitet og sammenhæng i de ydelser og services, de får i mødet med sundhedsvæsenet. Nytænkning og faglig udvikling er afgørende for dette, med excellent forskning på højt internationalt niveau som et af kernelementerne. For borgere og patienter skal CHSP bl.a. føre til nye og mere effektive behandlinger. Dette kræver dog, at den excellente forskning og den heraf skabte nye viden sættes hurtigt i spil. Samspillet mellem forskningen på universitetet og patientbehandlingen på regionens hospitaler skal derfor fungere så smidigt som muligt.
 
Etableringen af CHSP vil i den foreslåede form medføre betydelige ændringer i det eksisterende samarbejde mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden herunder med flere fælles faglige satsninger og etablering af en fælles governancestruktur. På sigt er det intentionen, at CHSP skal erstatte eksisterende samarbejdsorganiseringer med Københavns Universitet og blive den overordnede ramme for samarbejdet. Samarbejdet skal samtidigt udgøre afsættet for et tættere samarbejde med andre offentlige myndigheder, universiteter og internationale aktører.
 
Kernen i CHSP-samarbejdet bliver etablering af en række Clinical Academic Groups (CAG) på områder med særligt potentiale. Formålet med en CAG er at etablere en stærk, fagligt orienteret samarbejdskonstruktion, der sikrer samarbejde mellem klinikere og forskere fra et hospital med forskere og undervisere på et universitet. Samarbejdet i en CAG skal være med til at udvikle ny viden, føre denne viden ud i klinikken og sikre implementering af ny viden. Dermed bidrager CAG’en til, at fremtidens patientbehandling sker på et højt fagligt niveau og kan foregå på en hurtig, effektiv og innovativ måde.
 
Etableringen af CHSP blev påbegyndt i efteråret 2016. De centrale procestrin for etableringen og regionrådets involvering i processen i 1. halvår 2017 fremgår af vedlagte overordnede procesplan (bilag 2).
 
Regionsrådet vil i de kommende år løbende blive involveret i udviklingen af CHSP. På det konkrete plan vil regionsrådet i maj måned blive involveret i udvælgelsen af de første 4 CAG´s. Vurdering og udvælgelse af CAG´s finder sted i marts-maj 2017, og gennemføres i en åben og faglig proces. Et internationalt panel gennemgår ansøgningerne og udarbejder en fælles prioriteret indstilling. Herefter vurderes indstillingen af CHSP´s Executive Board. Det internationale panels indstilling og Executives Boards vurdering forelægges herefter til drøftelse i sundhedsudvalget og erhvervs- og vækstudvalget hhv. d. 25. april 2017 og d. 2. maj 2017. Indstillingen forelægges regionsrådet d. 16. maj 2017. På baggrund heraf foretager CHSP Board of Partners den endelige udvælgelse af de første fire CAG´s ud fra en strategisk vurdering af, hvor der er det største fælles potentiale.
 
Samarbejdsaftale for CHSP
Vedlagte samarbejdsaftale skal udgøre det formelle fundament for etableringen af CHSP. Samarbejdsaftalen er blevet godkendt af Københavns Universitet.
 
Samarbejdsaftalens centrale områder vedrører organiseringen, udvælgelse af samarbejdsområder(CAG´s) og finaniseringen af det fælles samarbejde i CHSP.
 
For at få den fælles konstruktion til at fungere, er parterne blevet enige om en fælles styringsmodel for CHSP, som har to centrale niveauer hhv. et "Board of Partners" og et "Executive Board". Forholdet mellem de to niveauer fremgår i oversigtsform i vedlagte bilag 3.
 
Board of Partners
Som anført i samarbejdsaftalens afsnit 3 ledes CHSP overordnet af et "Board of Partners" bestående af 6 medlemmer. Board of Partners mødes 2 gange årligt, og har bl.a. til opgave at sikre den ønskede fremdrift i det fælles samarbejde. Fra Region Hovedstaden indgår regionsdirektøren, direktøren for Center for Regional Udvikling og direktøren for Rigshospitalet. Fra Københavns Universitet indgår rektor og dekanen på det sundhedsvidenskabelige fakultet. Københavns Universitet har endvidere mulighed for at supplere Board of Partners med endnu et medlem, når og hvis dette ønskes, og sådan at der sikres en balanceret repræsentation fra begge parter.
 
Executive Board
Som anført i samarbejdsaftalen, nedsættes et Executive Board på i alt 8 medlemmer, der mødes 4 gange årligt, og som har til opgave at drive det løbende samarbejde i CHSP. I den forbindelse er det aftalt, at Region Hovedstaden og Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet hver især udpeger 4 medlemmer. Fra Region Hovedstadens side er der sikret en bred repræsentation ved at pege på hospitalsdirektør Per Christiansen, Rigshospitalet for klinik, centerdirektør for Center for HR, Martin Magelund Rasmussen for uddannelse og centerdirektør Claus Bjørn Billehøj for forskning. Som regionens 4. medlem med fokus på forskning har det forskningsfaglige Advisory Board udpeget Ove Andersen, forskningschef på Hvidovre Hospital.
 
Formandsskabet for Executive Board varetages af Region Hovedstaden (centerdirektør Claus Bjørn Billehøj), og Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet varetager posten som næstformand (dekan Ulla Wewer). Direktøren for CHSP har ansvaret for den daglige ledelse og styring af aktiviteterne i CHSP i tæt dialog med Executive Board. Herudover foregår der en tæt dialog om den løbende udvikling af CHSP mellem direktøren for CHSP og formandskabet.
 
Økonomi
Af samarbejdsaftalens afsnit 4 fremgår det årlige basisbudget, som parterne hver især bidrager med til etablering og drift af CHSP i den første 4-årige periode 2017-2020. I 2017 afsættes et beløb på 6,525 mio. kr. til CHSP og fra 2018 og frem stiger dette beløb til ca. 9 mio. kr. pr. år. Som vedtaget på regionsrådsmødet d. 11. oktober 2016 bliver midlerne fra Global Excellence prisen fremadrettet anvendt til at dække Region Hovedstadens bidrag til CHSP. Region Hovedstaden bidrager med 3,225 mio. kr. i 2017 og 4,75 mio. kr. i 2018 og frem.
 
Budgettet skal bl.a. anvendes til aflønning af CHSP-direktøren, CAG-ledelserne og til de grundlæggende faglige tiltag, der skal til for at skabe fagligt liv i CAG-konstruktionerne. Hertil kommer, at CHSP-direktøren kan oprette et smalt sekretariat, som skal understøtte udviklingen af CHSP.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen medfører, at grundlaget for etableringen af CHSP er fastlagt.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke særlige risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Som vedtaget på regionsrådsmødet d. 11. oktober 2016 bliver midlerne fra Region Hovedstadens Global Excellence pris fremadrettet anvendt til at dække Region Hovedstadens bidrag til CHSP. Region Hovedstaden bidrager med 3,225 mio. kr. i 2017 og 4,75 mio. kr. i 2018 og frem.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges parallelt i sundhedsudvalget den 10. januar 2017, i forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
16038055


13.pdf
14.pdf
15.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale - CHSP 07-12-2016
Proces for etablering af CHSP og valg af CAGs
Governancestruktur for CHSP


6. Drøftelsessag: Folkemøde 2017

Drøftelsessag: Folkemøde 2017

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Greater Copenhagen bliver atter repræsenteret ved eget telt på Folkemødet 2017. Temaerne for Greater Copenhagens deltagelse på folkemødet tager udgangspunkt i handlingsplanen for Greater Copenhagen, der netop er vedtaget af bestyrelsen for the Greater Copenhagen & Skåne Committee. Temaerne er Smart Vækst, Kvalificeret arbejdskraft, Fødevarer og Transport.
 
Erhvervs- og vækstudvalget samt Miljø- og trafikudvalget drøfter debatvinkler, cases og debattører til grundlag for administrationen forberedelse af folkemødet 2017.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs- og vækstudvalget:
 • at debatvinkler, cases og debattører mv. af relevans for temaerne Kvalificeret arbejdskraft (herunder Skillskonkurrence), Smart vækst og Fødevarer drøftes.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.
 
Erik Gregersen (A) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Greater Copenhagen deltager som sidste år, hvor hver region har ansvar for at afvikle debatter og aktiviteter inden for de temaer, som er besluttet. Alle tre regioner, interessenter, virksomheder og samarbejdspartnere i Greater Copenhagen indgår i forberedelse og gennemførelsen af Folkemødet. Målgruppen er samarbejdspartnere, beslutningstagere og interessenter. Formen vil være en blanding af debatter, aktiviteter og uformelle drøftelser.
 
En planlægningsgruppe, bestående af Region Skåne, Region Sjælland og Region Hovedstaden, har taget udgangspunkt i den vedtagne Greater Copenhagen handlingsplan og vil med udgangpunkt i temaer herfra udarbejde et program i samarbejde med relevante parter.
 
Erhvervs- og vækstudvalget drøfter mulige debatvinkler, cases og debattører mv., inden for temaerne Kvalficeret arbejdskraft, Fødevarer og Smart Vækst samt Skills. Miljø og trafikudvalget drøfter tilsvarende inden for Transport og Smart Vækst.
 
Temaerne er:
 1. Transport - Trafik Charter for Greater Copenhagen (afvikles i forbindelse med åbningen torsdag)
 2. Smart Vækst (fredag)
  1. Digital Infrastruktur
  2. Smart Society
  3. Big data
 3. Kvalificeret arbejdskraft (lørdag)
  1. Mangel på faglærte, herunder skillskonkurrence
  2. Arbejdskraftmobilitet i Greater Copenhagen med fokus på højtuddannede
  3. Opkvalificering målrettet erhvervslivets behov
 4. Fødevarer (torsdag til lørdag mellem kl. 17-19)
  1. Innovation i fremtidens fødevarererhverv
  2. Offentlig private partnerskaber som driver for vækst (herunder økologi på hospitaler)
  3. Oplevelser
   Temaerne 1,2 og 3 afvikles i blokke i tidsrummet 10-16, mens temaet om fødvarer foregår torsdag-lørdag i tidsrummet mellem 17-19. Fredag-Søndag bliver indledt med en morgenmadsdebat fra kl.9-10, hvor særlige interessenter og beslutningstagere inviteres.

   KONSEKVENSER
   Drøftelsen vil danne grundlag for administrationens videre planlægning af Greater Copenhagens deltagelse på Folkemødet 2017.

   RISIKOVURDERING
   En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

   BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
   En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

   KOMMUNIKATION
   Der vil blive udarbejdet en samlet kommunikationsplan for folkemødeindsatsen senere i forløbet.

   TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
   Resultatet af udvalgets drøftelser vil indgå i administrationens forberedelse af Folkemødet 2017. Udvalget orienteres løbende og inddrages i relevante debatter og aktiviteter på selve Folkemødet. Forretningsudvalget forelægges primo 2017 en sag til orientering om rammerne og den samlede indsats på Folkemødet 2017.

   DIREKTØRPÅTEGNING
   Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

   JOURNALNUMMER
   16040100
   7. Eventuelt

   Eventuelt

   Eventuelt
   Formanden orienterede om Region Hovedstadens konference Best Practice for bygherrers vej til flere praktikpladser den 24. februar 2017.
    
   Erik Gregersen (A) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.