UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H7+H8 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

03-10-2017 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

03-10-2017 16:30:00


PUNKTER

1. Meddelelser - 3. kvartårlige rapportering på driftsmål mv.
2. Meddelelser - Sammenlægning af EU kontorerne for Region Hovedstaden og Region Sjælland
3. Meddelelser - Regeringens nationale luftfartsstrategi
4. Meddelelser - Ny kortlægning af dansk life science og sektorens samspil med danske universiteter
5. Meddelelser - Fastholdelse af bevilling til E-sport turnering i Counter Strike
6. Meddelelser - Ændring af modtager af støtte til eventen Copenhagen Winter Games 2017
7. Meddelelser - Rullende dagsorden1. Meddelelser - 3. kvartårlige rapportering på driftsmål mv.

Meddelelser - 3. kvartårlige rapportering på driftsmål mv.

Meddelelser
Som led i regionsrådets kvartalsvise opfølgning på status og fremdrift på driftsmålene blev 3. kvartalsrapportering drøftet i forretningsudvalget den 12. september og i regionsrådet den 12. september 2017. Der redegøres her for status på kongeindikatorer og driftsmål af relevans for det regionale udviklingsområde.
 
Kongeindikatorer
Hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation fra offentlige og private kilder
Dette er indikatoren for den politiske målsætning "ekspansive vidensmiljøer".
 
Der måles på regionens samlede indhentning af eksterne midler til forskning og innovation fordelt på hospitaler, virksomheder og centre. Ambitionsniveauet for kongeindikatoren ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation fra offentlige og private kilder er 1 % årlig stigning i eksterne indtægter sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser). Det er vanskeligt at fastlægge et realistisk konkret mål uden en baseline, men der vil, som led i udvikling af den regionfælles handlingsplan for forskning, blive fastlagt et ambitiøst absolut mål for ekstern finansiering af forskning fra 2018 baseret på baseline for 2016.
 
I perioden januar - juli 2017 er der registreret 561,3 mio. kr. i eksterne indtægter svarende til 54,8 % af målopfyldelsen for 2017 (1.024,4 mio. kr., (2 % højere end i 2016)).
 
CO2
Dette er indikatoren for "grøn og innovativ metropol".
 
Region Hovedstaden som geografi
CO2 udledningen for regionen som geografi opgøres årligt og forventes at foreligge i løbet af efteråret 2017. Kommunerne har som mål at reducere CO2-udslippet med minimum 2 pct. om året. I forhold til Energistyrelsens nye Energi og CO2-regnskab har kommunerne i hovedstadsregionen over tid reduceret CO2-udledningen med 10 % i årene fra 2010 til 2014.
 
Nøgletal for Energistyrelsens første version af energiregnskabet fra oktober 2016, fremgår af nedenstående tabel:
 
Energiregnskab
2010
2014
Samlede CO2-udslip for hovedstadsregionen
6.181.926 tons
5.551.577 tons
Tons pr. indbygger
-
3,2 tons
 
Region Hovedstaden som virksomhed
Udviklingen, som fremgår af Klimaregnskab 2016, indikerer at målopfyldelsen for energi (el og varme) nås i 2025, mens der bør foretages korrigerende handlinger for at nå 2025-målene for transport og affaldsressourcer.
 
Nøgletal for klimaregnskab 2016 fremgår af nedenstående tabel:
 
Klimaregnskab
2013 (baseline)
2016
Ambitionsniveau 2025
CO2-udledning*
122.080 tons
101.206 tons
54.350 tons
Genanvendelse af affald**
2.839 tons
2.900 tons
6.000 tons
 
* el, varme og transport fra Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre.
** sparet CO2-udledning som følge af øget genanvendelse.
 
Driftsmål
Status og fremdrift for driftsmål på det regionale udviklingsområde fremgår af bilag 1.

Journalnummer
15011475


1.pdf

Bilag

Bilag 1 Status pa° Driftsma°l regional udvikling 3 kvartal 2017


2. Meddelelser - Sammenlægning af EU kontorerne for Region Hovedstaden og Region Sjælland

Meddelelser - Sammenlægning af EU kontorerne for Region Hovedstaden og Region Sjælland

Meddelelser
Der er indgået en aftale om at sammenlægge EU-kontorerne for Region Hovedstaden (Copenhagen EU Office) og Region Sjælland (ZealandDenmark) pr. 1. januar 2019 under forudsætning af, at der kan opnås enighed om det økonomiske grundlag senest 1. juni 2018. Det økonomiske grundlag for et fælles kontor med navnet ”Greater Copenhagen EU Office” - forudsættes at være på niveau med Copenhagen EU Offices niveau i dag, målt pr. indbygger. Se aftalen i bilag 1.
 
Det endelige beslutningsgrundlag kommer til politisk godkendelse i foråret 2018, herunder forslag til budget og vedtægter. Udkast til vedtægter fremgår af bilag 2. Der nedsættes en sammenlægningsgruppe med repræsentanter for ejerkredsene til at forberede sammenlægningen.
 
I første omgang samlokaliseres de to kontorer i Copenhagen EU Office’ lokaler i efteråret 2017 under daglig ledelse af Birgitte Wederking, direktør for Copenhagen EU Office.
 
Aftalen er kommet i stand efter et halvt års forhandlinger i bestyrelsen for Copenhagen EU Office, Styregruppen for Zealand Denmark, samt dialog mellem kommuner, regioner og universiteter i Region Hovedstaden og Sjælland på politisk og administrativt niveau.

Journalnummer
16049390


2.pdf
3.pdf

Bilag

Forsta°elsespapir underskrevet
Forslag til vedtægter for et Greater Copenhagen EU Office


3. Meddelelser - Regeringens nationale luftfartsstrategi

Meddelelser - Regeringens nationale luftfartsstrategi

Meddelelser
D. 3. juli 2017 offentliggjorde regeringen sin længe ventede nationale luftfartsstrategi, som skal styrke dansk luftfart i den stadigt hårdere europæiske og nordiske konkurrence. Københavns Lufthavn er en central aktør i dansk luftfart og en dynamo for vækst, beskæftigelse og international konkurrenceevne i hele landet.
 
Region Hovedstaden har i mange år samarbejdet tæt med Lufthavnen. Både på dialog- og lobbyniveau i Lufthavnens stakeholderforum, CPH Vækstkomité og i konkrete samarbejder som fx ruteudviklings-programmet ’Greater Copenhagen Connected’.
 
I relation til den nationale luftfartsstrategi, har Region Hovedstaden igennem processen været fortaler for, at den nationale strategi skal rette et særligt fokus på Københavns Lufthavn og målsætningen om, at Lufthavnen senest i 2040 skal kunne håndtere 40 mio. årlige passagerer. Realiseres målet viser beregninger, at de jobskabende effekter vil generere 80.000 nye danske arbejdspladser. Heraf vil ca. halvdelen blive skabt i hovedstaden og ca. halvdelen i resten af landet. Københavns Lufthavn har desuden stor betydning for at skabe trafik i de øvrige danske lufthavne, særligt på fjernruter ud af Europa.
 
Fokusområder
Administrationen vurderer, at der er blevet lyttet til regionens argumenter og synspunkter. Det konstateres bl.a., at den fremlagte strategi både har fokus på den generelle udvikling af dansk luftfart og på de specifikke udviklingsmuligheder i Københavns Lufthavn.
 
Strategien vil bl.a. have fokus på:
 
Luftfartsstrategien lægger derudover op til en styrket indsats for markedsføring og udvikling af ruter til København og Danmark. Regeringen vil med strategien arbejde for at sikre fortsat bred offentlig og privat opbakning til ruteudviklingskonsortiet ’Global Connected’ og undersøge mulighederne for at øge støtten til ’Vestdanmark Connected’.
 
Til erhvervs- og vækstudvalgets orientering er der vedlagt et fakta-ark om fokusområderne i regeringens luftfartsstrategi. Dertil er den nationale luftfartsstrategi vedlagt i sin helhed.

Journalnummer
15013053


4.pdf
5.pdf

Bilag

Faktaark luftfartsstrategiens fokusomraader
Luftfartsstrategi for Danmark - juli 2017


4. Meddelelser - Ny kortlægning af dansk life science og sektorens samspil med danske universiteter

Meddelelser - Ny kortlægning af dansk life science og sektorens samspil med danske universiteter

Meddelelser
IRIS Group har gennemført en omfattende analyse og kortlægning af dansk life science for DTU. Formålet med analysen er at vise life science sektorens størrelse, vækst og betydning for Danmark, samt hvor stor betydning forskning, uddannelse og forskningssamarbejde har for sektorens udvikling. Analysen belyser blandt andet, hvad samspillet med danske universiteter betyder for life science sektorens vækst og konkurrenceevne.
 
Analysen dokumenterer overordnet, at:
 
 
Analysen viser, at life science sektoren vokser på alle parametre. Siden 2005 er antallet af aktive life science virksomheder vokset med 61% med stor tilgang af nye vidensbaserede iværksættere. Omsætningen og vareeksporten er steget med 40 %, hvor væksten i hele det danske erhvervsliv i samme periode har været betydeligt lavere (7-9%).Life science sektoren står for en fjerdedel af dansk eksport og næsten 50 pct. af den private forskning og udvikling.
 
Universitetsforskning og vidensamarbejde er afgørende rammebetingelser for sektoren, og virksomhedernes samspil med universiteterne er vigtigt i hele værdikæden (fra udvikling af helt nye teknologier og produkter, over produktion, til kvalitetssikring og dokumentation). Virksomheder placerer sig geografisk tæt på stærke forskningsmiljøer, som de kan samarbejde med og hente kandidater fra. Over 50 % af danske life science virksomheder ligger under 5 km fra et hospital og 71% ligger i Hovedstadsregionen. En stor andel af virksomhederne oplever, at universitetssamarbejde har forbedret deres konkurrenceevne og produktionsudvikling (nye produkter eller forbedring af eksisterende), medført bedre dokumentation og mere effektive produktionsprocesser.
 
Dansk life science forskning står stærkt internationalt. Generelt klarer Region Hovedstaden sig godt blandt 11 af verdens førende life science regioner, der indgår i analysen, når der måles på indikatorerne for forskningsproduktion, kvalitet af forskning og antal forskningsmæssige styrkepositioner. Region hovedstaden står stærkt inden for klinisk forskning. Analysen viser, at Region Hovedstaden har en række styrkepositioner særligt inden for medicinsk biokemi, dermatologi, obstetrik og gynækologi, og reproduktiv medicin.
 
Rapporten peger endvidere på en række udviklingsområder, herunder rammebetingelserne for ”investeringer i offentlig forskning” og adgangen til risikovenlig kapital. Kvaliteten af forskning kan stadig løftes og danske forskningsmiljøer kunne med fordel være mere tværvidenskabeligt tænkende.

Journalnummer
16048041
5. Meddelelser - Fastholdelse af bevilling til E-sport turnering i Counter Strike

Meddelelser - Fastholdelse af bevilling til E-sport turnering i Counter Strike

Meddelelser
Regionsrådet godkendte den 13. juni 2017 en bevilling til E-sport turnering i Counter Strike. Da bevillingen blev godkendt, skete det på en budgetansøgning, hvor der var støtte fra alle øvrige offentlige partnere:
Det vil sige en samlet offentlig støtte på 6 mio. kr.
 
De oprindelige budgetmæssige forudsætninger har ændret sig, da der fra offentlig side nu kun er 2,5 mio. kr. i støtte og Regionen står sammen med Wonderful Copenhagen, som eneste offentlige eventpartnere. Dog har både Erhvervsministeriet og Københavns Kommune meldt ud, at de støtter positivt op om projektet desuagtet, at de ikke har midler til at støtte det økonomisk, da eventen ligger i forlængelse af deres indsatser på det digitale område.
 
Arrangørerne har meldt ud, at det oprindelige indtægtsbudget er ændret, men at der er tilsagn om privat finansiering til selve eventen der pt. er budgetteret til 12,9 mio. kr. (se opdaterede budget, bilag 1). Eventen vil derfor have den samme turismeøkonomiske omsætning, eksponering og branding værdi, som beskrevet i den bevillingssag som regionrådet godkendte, den 13. juni 2017.
 
Arrangørerne (RFRSH) har hentet finansiering fra en række private investorer og derfor er den private del af partnerskabskredsen vokset (se bilag 1).
 
Administration er derfor betrygget i, at der er fuld finansiering til eventen. At eventen gennemføres og at Region Hovedstaden ikke kommer til at hæfte for yderligere midler, noget der også er skrevet ind som standard i vores bevillingsaftaler.
 
Administrationen kan desuden meddele at arrangørerne har udviklet på eventen, så der er planer om at det bliver en tilbagevendende begivenhed. Dette element var ikke beskrevet i den oprindelige sag.
 
Arrangørerne har indgået et partnerskab med Copenhagen Capacity og er i gang med at opbygge et samarbejde, for at bruge et årligt tilbagevendende E-sport event til talent- og virksomhedstiltrækning, inden for Gaming, FinTech og IKT, til markedsføring af Greater Copenhagen regionen som Nordens TechHub. Arrangørerne har desuden forpligtet sig til at bruge fortællingen om Greater Copenhagen i deres markedsføring af eventen (Se bilag 1).
 
Region Hovedstaden kan derved bruge eventen som en del af dens strategiske satsning til at markedsføre Greater Copenhagen som epicenter for E-sport og digitalisering.
 
Den forsatte støtte til E-sport eventen ændrer ikke på, at Region Hovedstaden fremadrettet ønsker at støtte events med et bredt partnerskab bag, hvor der også skal indgå flere offentlige aktører.

Journalnummer
17010927


6.pdf

Bilag

Svarbrev til Region Hovedstaden 279-17


6. Meddelelser - Ændring af modtager af støtte til eventen Copenhagen Winter Games 2017

Meddelelser - Ændring af modtager af støtte til eventen Copenhagen Winter Games 2017

Meddelelser
Regionsrådet godkendte den 13. juni 2017 en bevilling til Copenhagen Winter Games. Da bevillingen blev godkendt, skete det på en projektansøgning, hvor ansøgning om bevilling var indgivet af Copenhagen Winter Games ApS. Modtageren af bevillingen er ændret til CopenHill A/S.
 
Ændringen sker fordi, at Danmarks Skiforbund og FIS (Federation Internationale de Ski) ønskede at udstede licensen til afholdelse af skikonkurrencen under Copenhagen Winter Games til CopenHill A/S, da CopenHill A/S også er ejer og drifter skibakken på Amagerforbrændings tag.
 
Det er aftalt mellem Region Hovedstaden som bevillingsgiver, Copenhagen Winter Games A/S som bevillingsansøger og CopenHill A/S som licensmodtager, at Region Hovedstadens bevilling til støtte for afviklingen af Copenhagen Winter Games overføres til CopenHill A/S.
 
CopenHill A/S indgår samtidig hermed en aftale med Copenhagen Winter Games ApS om varetagelsen af en række opgaver vedrørende afvikling af eventen inden for det budget, som var forelagt for Region Hovedstaden ved bevillingens meddelelse, opgaver, hvor Copenhagen Winter Games ApS som initiativtager til eventen har særlige kompetencer og forudsætninger.

Journalnummer
17006821


7.pdf

Bilag

Bevillingsaftale Copenhagen Winter Games + Bilag 1-2 og Fremsendelsesskrivelse (underskrevet)


7. Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193


8.pdf

Bilag

Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalget