UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H7+H8 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

07-11-2017 18:40:00

SLUTTIDSPUNKT

07-11-2017 20:40:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Aflysning af møde i erhvervs- og vækstudvalget den 29. november 2017
2. Meddelelser - Afgørelse fra Undervisningsministeriet vedr. ansøgning om hhx på Rungsted Gymnasium
3. Meddelelser - World Pride 2021 vundet til Hovedstadsregionen
4. Meddelelser - Evaluering af Vækstforum
5. Meddelelser - Rullende dagsorden
6. Meddelelser - Aktuel orientering1. Meddelelser - Aflysning af møde i erhvervs- og vækstudvalget den 29. november 2017

Meddelelser - Aflysning af møde i erhvervs- og vækstudvalget den 29. november 2017

Meddelelser
Som følge af et utilstrækkeligt antal sager aflyses udvalgsmødet den 29. november 2017.

Journalnummer
14002193
2. Meddelelser - Afgørelse fra Undervisningsministeriet vedr. ansøgning om hhx på Rungsted Gymnasium

Meddelelser - Afgørelse fra Undervisningsministeriet vedr. ansøgning om hhx på Rungsted Gymnasium

Meddelelser
Regionsrådet besluttede den 22. august 2017 at indstille til Undervisningsministeriet, at ansøgningen om hhx på Rungsted Gymnasium ikke imødekommes.
 
Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet har den 9. oktober 2017 fremsendt undervisningsministerens afgørelse af ansøgningen, der ikke imødekommes, fordi det kun er institutioner, der gennemfører grundforløb i henhold til lov om erhvervsuddannelse, som må udbyde hhx. Rungsted Gymnasium opfylder ikke denne forudsætning, idet institutionen er almengymnasial og dermed ikke underlagt lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
 
Afgørelsen fra Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet er vedlagt.
 
Rungsted Gymnasium har den 18. oktober 2017 orienteret administrationen om, at gymnasiet har fremsendt vedlagte mail til erhvervs- og vækstudvalget. Det fremgår af henvendelsen, at gymnasiet mener, der burde være blevet givet tilladelse til udbud af hhx på Rungsted Gymnasium. Administrationen bemærker, at regionsrådets beslutning om at indstille ansøgningen til afslag hos undervisningsministeren er truffet på baggrund af en faglig vurdering, og særligt har fokus på at sikre uddannelsesdækningen ved at fastholde de eksisterende hhx-uddannelsessteder. Afgørelsen er truffet af undervisningsministeren.
 
Desuden bemærkes, at hhx (merkantil studentereksamen) ligesom stx (almen studentereksamen) og htx (merkantil studentereksamen) er underlagt lov om de gymnasiale uddannelser, og dermed skal forberede eleverne til videregående uddannelse og dermed ikke er en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, sådan som erhvervsuddannelse er det.

Journalnummer
16021396


1.pdf
2.pdf

Bilag

Svar fra Undervisningsministeriet til Rungsted Gymnasium vedr. ansøgning om hhx
Henvendelse fra Rungsted Gymnasium 18. oktober 2017


3. Meddelelser - World Pride 2021 vundet til Hovedstadsregionen

Meddelelser - World Pride 2021 vundet til Hovedstadsregionen

Meddelelser
I forbindelse med budgetaftale 2016, besluttede regionsrådet at medfinansiere 'Happy Copenhagen' med 2 mio. kr. Projektet har til formål at forberede bud på World Pride 2021 og EuroGames 2021.
 
D. 8. oktober 2017 oplyser aktørerne (Copenhagen Pride og Pan Idræt) bag projektet, at man ved årsmødet i Interpride i Indianapolis, har vundet retten til at afholde World Pride 2021, samt at man de kommende måneder vil forberede Pan Idræts bud på EuroGames 2021.
 
Administrationen har allerede i september 2017 modtaget en ansøgning fra Happy Copenhagen om medfinansiering af World Pride 2021 og EuroGames 2021. Administrationen vil gå i dialog med Happy Copenhagen om ansøgningen og denne vil tidligst kunne blive politisk behandlet i det kommende budgetår, da der i 2017 ikke resterer uforbrugte midler til store, internationale kultur- og sportevents.

Journalnummer
15021122
4. Meddelelser - Evaluering af Vækstforum

Meddelelser - Evaluering af Vækstforum

Meddelelser
IRIS Group fik i foråret 2017 tildelt opgaven med at evaluere Vækstforum Hovedstaden i perioden 2014-2017. Siden sidste evaluering af Vækstforum i 2013 har der i Vækstforum været fokus på i højere grad at bruge medlemmerns viden og kompetencer, at styrke ejerskabet til arbejdet i Vækstforum samt sikre, at der prioriteres store strategiske investeringer med størst mulig effekt.
 
Evalueringen var struktureret omkring hovedtemaerne:
Evalueringens resultater viser, at den overordnede holdning til Vækstforum er, at det er et vigtigt og relevant forum, der samler de vigtigste aktører i hovedstadsregionen og skaber værdi for regionens vækst og erhvervsudvikling. Der er desuden stor tilfredshed med den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) som strategisk ramme for udmøntningen af initiativer og midler samt en god sammenhæng mellem strategiens mål og de initiativer, der bliver prioriteret i Vækstforum. Omvendt har Vækstforums medlemmer til stadighed ønske om at få mulighed for endnu større engagement og indflydelse på Vækstforums strategiske arbejde, og der påpeges bl.a. behov for at styrke Vækstforums rolle udadtil i forhold til at være mere dagsordenssættende. Resultater af evalueringen blev præsenteret og drøftet på møde i Vækstforum den 26. september 2017.

Journalnummer
16035262


3.pdf

Bilag

Endelig rapport Evaluering af Vækstforum Hovedstadens


5. Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193


4.pdf

Bilag

Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalget


6. Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser
Erhvervs- og vækstudvalget har modtaget følgende orienteringer:

Journalnummer
14002193