UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

17-06-2014 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. 2. Økonomirapport 2014
2. Driftsmålstyring
3. Servicemål for kræftpakkeforløb
4. Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier
5. Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne
6. Retningslinjer for brug af arbejdsklausuler for bygge- og anlægsopgaver i Region Hovedstaden
7. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev
8. Forsyningsinfrastruktur ifm. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
9. Forhøjelse af bevilling til udvidelsen af skopifunktionen på Bispebjerg Hospital
10. Budget 2013 - Evaluering af aftenåbent og OPUS-teams
11. Kvalitetspuljen 2014
12. Grønt regnskab 2013
13. Analyse til udvikling af den kollektive trafik
14. Rammeaftale mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden
15. Bevillingssag vedr. industrielle symbioser
16. Region Hovedstadens medlemskab af Sund By Netværket
17. Mødeplan 2015 for forretningsudvalget og regionsrådet
18. Amgros I/S - udpegning af medlemmer og stedfortrædere til bestyrelsen
19. Sagkyndige retsmedlemmer - indstilling til Danske Regioner
20. Closed item
21. Closed item
22. Closed item
23. Closed item
24. Closed item
25. Closed item1. 2. Økonomirapport 2014

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

I økonomirapporterne redegøres for det forventede årsresultat i Region Hovedstaden. Samtidig søges om godkendelse af bevillingsændringer.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende tillægsbevillingerne, jf. bilag 2 til sagen (specificeret i underbilag 2.1 og 2.3),

 2. at godkende 2. økonomirapport og

 3. at administrationen bemyndiges til i 2014 at disponere 200 mio. kr. til indkøb og anskaffelser m.v., der blandt andet kan aflaste udgiftsniveauet i 2015.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 10. juni 2014:

 

Anbefales.

 

Enhedslistens medlemmer oplyste, at gruppen vil meddele deres stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Der var omdelt notat af 13. juni 2014 vedr. administrationsbudgettet samt notat af 13. juni vedr. disponering af 200 mio. kr. til indkøb og anskaffelser mv.

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

 

SAGSFREMSTILLING

Sundhedsområdet

På sundhedsområdet er der balance i forhold til det ajourførte budget.

 

Da der er et mindreforbrug på 200 mio. kr. på en række poster, lægges der op til at disponere et tilsvarende beløb til indkøb og anskaffelser mv. i 2014.

 

Af beløbet søges op til 15 mio. kr. anvendt til it-understøttelse af det enstrengede akutsystem, herunder akutmodtagelser, mens 5 mio. kr. anvendes til konkrete forskningsprojekter.

 

Til fremrykning af indkøb af medicin søges anvendt ca. 140 mio. kr., samt til fremrykning af indkøb af it-udstyr og til forbedring af it-infrastruktur anvendes ca. 40 mio. kr. Der er samlet set tale om fremrykning af udgifter for 180 mio. kr., der ellers skulle have været afholdt i 2015. Af de 200 mio. kr. vil 180 mio. kr. dermed aflaste udgiftsniveauet i 2015.

 

De bevillingsmæssige konsekvenser heraf indarbejdes i 3. økonomirapport samt budgetforslaget for 2015.

 

I forbindelse med 1. økonomirapport var der forventning om mindreudgifter på 45 mio. kr., men der var ikke reserveret beløb til aflastning af udgiftsniveauet i 2015.

 

De 200 mio. kr. i mindreforbrug, som kan disponeres til indkøb og anskaffelser mv., er nærmere specificeret i den følgende oversigt:

 
 
 

Der er blandt andet et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på ca. 30 mio. kr. og et mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. vedrørende praksisydelser ekskl. medicintilskud.

 

Der er derudover et mindreforbrug på 145 mio. kr. især vedrørende renoveringspulje, apparaturpulje, patienterstatninger samt DUT-sager. I beløbet indgår desuden merudgifter vedrørende sygehusmedicin, aktivitet på hospitaler og indtægter samt hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter.

 

Prognosen er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og afvigelserne vil løbende blive kvalificeret.

 

På hospitalerne kan forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Dog er især Herlev Hospital og Hvidovre Hospital udfordret af at skulle bringe balance i økonomien, men begge hospitaler arbejder på initiativer, der modgår den økonomiske udfordring.

 

For sundhedsområdet var der samlet set et mindreforbrug i 2013, som blev genbevilget i 2014 i 1. økonomirapport. Dette indebærer umiddelbart, at driftsbudgettet bliver højere end regionens andel af den økonomiske ramme, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Hvis der tages højde for senere forskydninger af udgifter fra 2014 til 2015 m.v., er det imidlertid forventningen, at der kan opnås balance.

 

Social- og specialundervisningsområdet og regional udvikling

På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2014. På det regionale udviklingsområde forventes årets oprindelige budget anvendt, således at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2014.

 

Bevillingsændringer

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

 

Der overføres 18 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til en række projekter, primært vedrørende den afsatte pulje til renovering. Derudover er de omtalte 200 mio. kr. afsat på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ved en tilpasning af budgetterne på berørte konti. Der er endvidere en række budgetomplaceringer mellem hospitalerne samt mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v.

 

Vedrørende kvalitetsfondsprojekterne reduceres budgettet med 159 mio. kr. primært vedrørende ny udgiftsprofil for Nyt Hospital Herlev. Vedrørende øvrige investeringsprojekter er indarbejdet en forhøjelse på netto 10,7 mio. kr.

 

Der er desuden indarbejdet en teknisk genbevilling af uforbrugte eksterne forskningsmidler fra 2013.

 

Likviditet

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på -5 mio. kr., hvilket er 170 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2014 på 165 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen i 2014 skønnes at udgøre ca. 2,6 mia. kr.

 

Økonomiopfølgning til staten

Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til staten efter udgangen af hvert kvartal ses i forhold til regionens andel af de økonomiske rammer i økonomiaftalen for 2014. Det er forventningen, at den aftalte ramme for driften på sundhedsområdet overholdes. På socialområdet og regional udvikling forventes også balance. Med hensyn til investeringer er der heller ikke på nuværende tidspunkt forventning om, at udgifterne vil overstige rammen.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Ændringerne indebærer en likviditetsforøgelse på 155 mio. kr., især som følge af ændringer vedrørende investeringsprojekter. Endvidere foretages en række likviditetsneutrale omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb m.v.


KOMMUNIKATION

Resultatet kommunikeres via regionh.dk


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.

3. økonomirapport forelægges for regionsrådet på mødet i september måned.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen


Journalnummer

14005303


1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf

Bilag

2. økonomirapport 2014 - Bilag 1
2. økonomirapport 2014 - Bilag 2
2. økonomirapport 2014 - Bilag 3
Notat af 13. juni vedr. administrationsbudgettet
Notat af 13. juni vedr. disponering af 200 mio. kr. til indkøb og anskaffelser mv.


2. Driftsmålstyring

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet besluttede på møde den 8. april 2014 mission og vision samt politiske målsætninger for Region Hovedstaden. Det fremgik af sagen, at der udarbejdes et konkret forslag til driftsmål, der forelægges til regionsrådets godkendelse. Dette sker med denne sag.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 10. juni 2014.

 

Formanden stillede følgende ændringsforslag:

 

at forslag til indikatorer for driftsmålsstyring godkendes med følgende præciseringer:

Anbefales med det stillede ændringsforslag.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Hanne Andersen (A), Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

 

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden skal som samlet organisation blive stærkere til at trække igennem på udvalgte områder og samtidig give mere plads og ro til, at man decentralt kan løse den daglige drift. Dette skal skabe "Fokus og forenkling". Helt grundlæggende skal regionsrådets mulighed for at sætte retning styrkes, samtidig med at der skabes tryghed omkring, at organisationen leverer varen i hverdagen. Det skal være tydeligt for de lokale ledelser, hvor der forventes en fælles og ensartet indsats på tværs af organisationen, og hvor de lokalt har ansvaret for at prioritere.

 

Udvikling af "Fokus og forenkling"

Udfoldningen af strategiarbejdet "Fokus og forenkling" sker løbende. På møde den 8. april 2014 besluttede regionsrådet mission og vision samt politiske målsætninger for Region Hovedstaden.

De politiske målsætninger er i øjeblikket på overskriftsniveau og vil som en del af den kommende politiske proces skulle udfoldes yderligere. For at kunne følge resultaterne af de politiske målsætninger, arbejdes der på at udvikle en "kongeindikator" for hvert politisk mål. "Kongeindikatoren" er den indikator, som der løbende kan måles på, således at både regionsrådet og administrationen kan følge resultaterne af de på området iværksatte indsatser. "Kongeindikatorerne" og ambitionsniveauet for disse, skal i forbindelse med udfoldningen af de politiske målsætninger, besluttes af regionsrådet.

 

Med det formål at skabe overblik og styrke sammenhængen mellem regionens politikker, besluttede regionsrådet desuden på møde den 8. april 2014, at der skal arbejdes for at samle eksisterende og kommende politikker i fire politikker under overskrifterne:

Tanken er, at de fire politikker løbende kan udvikles og revideres, når der opstår behov herfor. Initiativet til ændring af politikkerne kan komme fra forretningsudvalget, de øvrige politiske udvalg eller fra administrationen. Det er således ikke tanken, at politikkerne vedtages én gang for alle, men derimod at regionsrådet kan vedtage justerede versioner af politikkerne.

 

Driftsmålstyring

Som en del af strategiarbejdet indføres en model for driftsmålstyring. Driftsmålstyringen er et system af indikatorer, for hvilke der fastsættes konkrete mål, som der månedligt udarbejdes opgørelser for, med det formål at monitorere driften og de heraf opnåede resultater. Driftsmålstyringen skal bruges både som det daglige ledelsesværktøj lokalt, men skal også generere og akkumulere data til koncernledelsen og politikerne. Gennem driftsmålstyringen får regionens politikere mulighed for at følge udviklingen i driften, og de politiske udvalg får dermed mulighed for at stille spørgsmål til udviklingen i driften og bede om uddybende materiale, når udvalgene finder dette relevant.

 

Der har generelt i regionen været en tradition for at monitorere på, om aftalte indsatser er gennemført. Som en del af "Fokus og forenkling" er målet at gå et skridt videre og monitorere på effekter, således at det løbende er muligt at følge de konkrete resultater af indsatserne. Samtidig er de foreslåede driftsmål udvalgt, så de måler på effekter, der påvirker borgere/brugere eller andre samarbejdspartnere, og de er således ikke rent interne mål. En fælles model for driftsmålstyring, der dækker hele regionen, understøtter at hele organisationen trækker i samme retning og deraf skaber bedre resultater. Samtidig skaber det en forenkling, idet de enkelte dele af organisationen ikke løbende præsenteres for nye og skiftende emner, man skal måle på. Formålet med driftsmålstyringen er desuden gensidig læring, idet eksempelvis de hospitaler/afdelinger, der ligger dårligt i forhold til målopfyldelse, vil kunne lære af de hospitaler/afdelinger, der har en højere målopfyldelse.

 

For at driftsmålstyring giver den ønskede mulighed for at følge og styre driften, skal driftsmålene være forholdsvis få og indikatorerne for disse skal tage udgangspunkt i regionens kerneydelser. Ved at fokusere på få målepunkter bliver det nemmere for alle at kende de områder, hvor der er fokus på at gøre en særlig indsats. Det er vigtigt, at driftsmålene kan nedbrydes til eksempelvis afsnits og afdelingsniveau, således at de er meningsfulde at måle på lokalt, således at man lokalt kan bruge målingerne til at udvikle egne ydelser. Samtidig skal målene være højfrekvente (optimalt set skal de kunne opgøres månedligt) og kunne bruges på aggregeret niveau, således at det politiske niveau og den administrative ledelse løbende kan følge udviklingen i driften på tværs af regionen. De foreslåede indikatorer er udvalgt, så de lever op til disse krav og samtidig så vidt muligt baserer sig på data, der allerede i dag registreres i regionen.

 

Der er udarbejdet forslag til indikatorer til driftsmålstyring inden for regionens tre opgavefelter - sundhedsområdet, det sociale område og regional udvikling. På tværs af disse tre områder, er der fokus på følgende driftsmålepunkter: tilfredshed, levering, kvalitet, trivsel og produktivitet. For hvert driftsmålepunkt er der udviklet forslag til én eller flere indikatorer, der skal måles på, for at følge udviklingen i driftsmålepunktet. Forslag til indikatorerne fremgår nedenfor. For nogle af disse indikatorer eksempelvis ventetiden på 1813, er der allerede i dag fra politisk side fastsat mål og dermed angivet, hvad der skal arbejdes for at opnå. For en række af de andre indikatorer, foreligger der alene et forslag til, hvad der skal måles på, men der er endnu ikke fastlagt egentlige mål, og dermed er ambitionsniveauet ikke fastlagt. Forslag til de enkelte mål vil på et senere tidpunkt blive forelagt for regionsrådet til beslutning. Af bilag til sagen fremgår definitioner på indikatorerne.

 
 

Driftsmål på sundhedsområdet

 

Driftsmålstyring på sundhedsområdet skal sikre, at regionen leverer på sine kerneydelser på sundhedsområdet.

 

Det foreslås, at der i forhold til "tilfredshed" løbende måles på patienternes samlede indtryk af deres indlæggelse eller ambulante besøg. Dette sker ved, at patienten stilles nogle få spørgsmål i forbindelse med deres indlæggelse eller ambulante besøg.

 

I forhold til "levering" foreslås det, at der måles på ventetid på følgende område: Ventetiden til akutbehandling, overholdelse af pakkeforløbene på kræftområdet og overholdelse af udredningsretten på både det somatiske og psykiatriske område.

 

I forhold til "kvalitet" foreslås det, at der måles på antallet af patienter, der udvikler bakteriæmier (bakterier i blodet), samt at der måles på antallet af uventede dødsfald/hjertestop (herved forstås patienter, der dør pludseligt og uventet uden oplagt tilgrundliggende årsag) og antallet af akutte genindlæggelser (ved en akut genindlæggelse forstås en ikke planlagt indlæggelse, der sker inden for 30 dage efter patienten er udskrevet fra en tidligere indlæggelse). Det foreslås, at der i psykiatrien desuden måles på tvang forstået som bæltefikseringer - idet fravær af tvang er et af flere udtryk for kvalitet.

 

For at sikre regionens leverancer, er medarbejdertrivslen væsentlig. Blandt andet med det formål at følge "trivslen" foreslås det, at udviklingen i sygefraværet blandt medarbejderne på sundhedsområdet løbende følges.

 

Med det formål at følge produktiviteten på sundhedsområdet foreslås det, at der som indikator herfor måles på budgetoverholdelse både inden for økonomi og aktivitet. Det foreslås, at der ligeledes som indikator for produktiviteten måles på udvikling i aktivitet i forhold til ressourceforbrug.

 
 

Driftsmål

Indikator

Beskrivelse af indikator

Tilfredshed

Samlet indtryk af indlæggelse eller ambulant forløb

Hermed forstås opfølgning på patienternes samlede tilfredshed med deres indlæggelse eller ambulante besøg ud fra en kort spørgeramme med 3- 5 overordnede spørgsmål.

Levering

Ventetid:

 • Akutbehandling

 • Kræftbehandling

 • Udredning, somatisk og psykiatrisk

Ved akutbehandling forstås her ventetider for patienterne i akutmodtagelser/klinikker og 1813.

 

Der måles på overholdelse af de fem pakkeforløb: Lungekræft, brystkræft, tyk- og endetarmskræft, prostatakræft og hoved-halskræft.

 

Der måles her på, om patienternes udredningsret overholdes.

Kvalitet

Infektioner (ikke psykiatrien)

 

Uventede dødsfald/hjertestop (ikke psykiatrien)

 

Genindlæggelser (inkl. psykiatrien)

 

Tvang (kun i psykiatrien)

Der måles på antallet af patienter, der udvikler bakteriæmier (levende bakterier i blodet)

 

Der måles på antal uventede dødsfald pr. hospital.

 

Der måles på akutte genindlæggelser.

 

I psykiatrien måles på tvang i form af bæltefikseringer

Trivsel

Sygefravær

Sygefravær

Produktivitet

Budgetoverholdelse økonomi

 

Budgetoverholdelse aktivitet

 

Udvikling i produktiviteten

Der måles på, hvorvidt budget for perioden overholdes.

 

Der måles på realiseret aktivitetsværdi (målt i DRG-værdi) i perioden fratrukket det tilsvarende budget.

 

Der måles på udvikling i aktivitet i forhold til ressourceforbrug med udgangspunkt i budgettets forudsætninger.

 
 
 

Driftsmål på det sociale område

 

Driftsmålstyring på det sociale område skal sikre, at regionen leverer på sine kerneydelser.

 

For at sikre dette, foreslås det, at der i forhold til "tilfredshed" løbende måles på beboernes tilfredshed med indskrivningsforløbet på regionens botilbud, når de flytter ind på institutionen.

Dette skal sikre korrekt modtagelse og håndtering af nye beboere.

 

I forhold til "levering" foreslås det, at der måles på belægningsprocenten i botilbudene, idet dette afspejler, om kapaciteten er tilpasset til efterspørgslen.

 

I forhold til "kvalitet" foreslås det, at der måles på omfanget af magtanvendelser, idet magtanvendelser afspejler, om den pædagogiske indsats er korrekt i forhold til håndteringen af beboerne.

 

For at sikre regionens leverancer er medarbejdertrivslen væsentlig. Blandt andet med det formål at følge "trivslen" foreslås det, at udviklingen i sygefraværet blandt medarbejderne på det sociale område løbende følges.

 

Med det formål at følge produktiviteten på det sociale område foreslås det, at der måles på forholdet mellem indtægter og omkostninger på området.

 
 

Driftsmål

Indikator

Beskrivelse af indikator

Tilfredshed

Samlet indtryk af forløb

Hermed forstås opfølgning på beboernes tilfredshed med indskrivningsforløb ud fra en kort spørgeramme.

Levering

Belægningsprocent

Belægningsprocenten viser, hvor mange pladser som er belagt. Denne indikator afspejler, om kapaciteten er tilpasset efterspørgslen.

Kvalitet

Magtanvendelser

Der måles på fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten.

Trivsel

Sygefravær

Sygefravær

Produktivitet

Indtægter vs. omkostninger

Forholdet mellem indtægter og omkostninger.

 
 

Driftsmål på regional udvikling

 

Driftsmålstyring for regional udvikling skal sikre, at regionen leverer på sine kerneydelser.

 

Det foreslås, at der i forhold til "tilfredshed" foretages ad hoc målinger af borgeres/brugeres tilfredshed med regionens ydelser og konkrete håndtering af de forskellige opgaver.

 

I forhold til "levering" foreslås det, at der måles på ventetiden for grundejerne på regionens kortlægning af forurenede grunde. Kortlægning sker på to niveauer: Vidensniveau 1, der er baseret på en mistanke om forurening på en grund og vidensniveau 2, der er baseret på en konkret konstateret forurening i jorden. Herudover foreslåes det, at der måles på, hvorvidt regionen anvender de midler, regionen har modtaget fra EU's strukturfonde.

 

I forhold til "kvalitet" foreslås det, at der måles på tilvejebragte eksterne midler fra nationale og internationale forsknings- og innovationsprogrammer samt EU's programmer, idet eksterne midler fra nationale og internationale forsknings- og innovationsprogrammer samt EU's programmer er en forudsætning for at opbygge stærke ekspansive vidensmiljøer i hovedstadsregionen. Det foreslås desuden, at der måles på antallet af passagerkilometer i den regionale kollektive trafik. Fremkommelighed og geografisk sammenhæng i regionen er afgørende for vækst, udvikling og livskvalitet. Øget andel af passagerer i den kollektive trafik skal bidrage til at mindske trængslen på vejene og reducere miljø- og klimapåvirkningerne.

 

For at sikre regionens leverancer er medarbejdertrivslen væsentlig. Blandt andet med det formål at følge trivslen foreslås det, at udviklingen i sygefraværet blandt medarbejderne inden for regional udvikling løbende følges.

 

Med det formål at følge "produktiviteten", er det vigtigt at have fokus på kapacitet og udvikling i driftsudgifterne, for at sikre en konkurrencedygtig kollektiv trafik. Det foreslås, at der måles på antallet af passagerkilometer, set i forhold til det passagertal der er budgetteret med.

 

Driftsmål

Indikator

Beskrivelse af indikator

Tilfredshed

Ad hoc brugerundersøgelser

Ad hoc målinger af borgernes/brugernes tilfredshed med regionens ydelser og konkrete håndtering af de forskellige opgaver.

Levering

Ventetid på V1 og V2 kortlægninger

 

Realiseret forbrug på strukturfondsmidler

Der måles på ventetiden for grundejerne til regionens kortlægning af forurenede grunde. Kortlægning sker på to niveauer: Vidensniveau 1, der er baseret på en mistanke om forurening på en grund og vidensniveau 2, der er baseret på en konkret konstateret forurening i jorden

 

Her måles på hvorvidt regionen anvender de midler, regionen har modtaget fra EU's strukturfonde (Regionalfonden og Socialfonden)

Kvalitet

Tilvejebragt ekstern finansiering til forskning og innovation

 

Passagerkilometer i den regionale kollektive trafik

Her måles på tilvejebragte eksterne midler fra nationale og internationale forsknings- og innovationsprogrammer samt EU's programmer.

 
 

Opgørelse af passagerkilometer i den regionale kollektive trafik

 

Trivsel

Sygefravær

Sygefravær

Produktivitet

Passagerkilometer i Region Hovedstadens kollektive trafik/kr

Der måles på, om passagertallet i regionale busruter og lokalbaner overstiger eller ligger under det budgetterede.

 

Fastlæggelse af mål

Såfremt forslaget til indikatorer for driftsmålsstyringen vedtages, vil regionsrådet, som det fremgår ovenfor, på et senere møde blive forelagt et forslag til, hvordan målene skal være for de enkelte indikatorer.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen


Journalnummer

14003302


4.pdf
5.pdf

Bilag

Driftsmålepunkter - Indikatordefinitioner
Ændringsforslag driftsmålstyring - incl respiratorudløst lungebetængelse


3. Servicemål for kræftpakkeforløb

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Kræftudvalget har til møde d. 18. marts 2014 besluttet at indstille til Forretningsudvalget, at der fastsættes en målsætning om, at 90 pct. af alle kræftpakkeforløb i Region Hovedstaden skal gennemføres indenfor pakkeforløbets anbefalede forløbstider.

 

Den videre proces ift. at få sagen forelagt Forretningsudvalget er drøftet med Sekretariatet, som har besluttet, at sagen skal beskrives yderligere og forelægges kræftudvalget til fornyet drøftelse, før den forelægges Forretningsudvalget.


INDSTILLING

Kræftudvalget og forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at der fastsættes en målsætning om, at 90 pct. af alle kræftpakkeforløb skal gennemføres i overensstemmelse med pakkeforløbenes anbefalede forløbstider, og

 2. at målsætningen skal betragtes som et politisk og administrativt pejlemærke, og at den derfor skal implementeres løbende og i takt med, at de organisatoriske og økonomiske rammer muliggør dette samtidig med, at kvaliteten fastholdes.


POLITISK BEHANDLING

Kræftsudvalgets beslutning den 20. maj 2014:

Udvalget anbefalede administrationens indstilling.

Susanne Due Kristensen (A) og Niels Høiby (I) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 3. juni 2014:

 

Anbefales, idet der til regionsrådets behandling af sagen udarbejdes et notat om, hvorfor målet er sat til 90 pct. og ikke 100 pct.

 

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Monitoreringsdata fra den nationale monitoreringsmodel på kræftområdet viser, at Region Hovedstaden for en lang række kræftformer efterlever pakkeforløbenes anbefalinger for hovedparten af patienterne. Eksempelvis har regionen en målopfyldelse på over 80 pct. for adskillige kræftformer, og for enkelte kræftformer er der en målopfyldelse på 90 pct. eller derover (eksempelvis vulvakræft og modermærkekræft) (se vedlagte bilag for uddybning, hvor monitoreringsresultaterne for 3. og 4. kvartal 2013 fremgår).

 

Monitoreringsdata for 2013 viser også, at der er sket en positiv udvikling for flere af de kræftformer, der har været fokus på at forbedre. Trods fremgang i 2013 er forbedringerne dog ikke tilstrækkelige til at nå op på samme niveau som de bedste af de øvrige regioner. Det gælder bl.a. hoved- halskræft (strålebehandling) samt blære- og nyrekræft (kemobehandling). Derudover er der udfordringer inden for bl.a. lungekræft samt tarmkræft metastaser, hvor målopfyldelsen er faldet i 2013, og der er områder, hvor regionen i hele 2013 har haft en mindre god målopfyldelse.

 

Der har i 2013 været igangsat en lang række initiativer for at forbedre forløbstiderne og for at understøtte, at flere patienter får tilbudt forløb i overensstemmelse med pakkeforløbenes anbefalinger (se vedlagte bilag for uddybning, der også blev forelagt udvalget til møde den 20. april 2014). Initiativerne har resulteret i, at udviklingen er vendt til en fremgang i 3. og 4. kvartal for en række kræftformer (eksempelvis for hoved-halskræft (kirurgi, strålebehandling) og brystkræft (kirurgi)).

 

Arbejdet med at sikre en forbedring af målopfyldelsen samt en fastholdelse af målopfyldelsen på de områder, hvor den er høj, er fortsat i 2014. Data for 1. kvartal 2014 offentliggøres den 31. maj 2014, og det vil derfor - med afsæt i data for 1. kvartal 2014 - blive muligt at vurdere om de igangsatte initiativer har affødt yderligere forbedringer af forløbstiden.

 

Kræftudvalget har til møde den 18. marts 2014 besluttet at indstille til Forretningsudvalget, at der fastsættes en regional målsætning om, hvor mange pct. af pakkeforløbene, der skal gennemføres inden for pakkeforløbenes anbefalede forløbstider.

 

Kræftudvalget har vurderet, at det er vigtigt med en ambitiøs regional målsætning, hvis Region Hovedstaden skal være blandt de bedste på kræftområdet såvel nationalt og internationalt. Derfor indstiller Kræftudvalget, at der fastlægges en regional målsætning på 90 pct. målopfyldelse. Det er endvidere vigtigt for udvalget, at en efterlevelse af målsætningen ikke sker på bekostning af kvaliteten i behandlingen, hvilket gælder både den kliniske og den patientoplevede kvalitet. Udvalget ønsker derfor, at der skal arbejdes henimod, at målsætningen efterleves samtidig med, at kvaliteten fastholdes.

 

Monitoreringsdata for 2013 viser, at andelen af forløb (uanset kræftform og behandlingsmetode), der er gennemført indenfor pakkeforløbenes anbefalinger er steget i løbet af 2013 både nationalt og i Region Hovedstaden:

 
 

Kvartal

Andel forløb (%)

Andel forløb i alt

Andel forløb (%)

Andel forløb i alt

 

Hele Danmark

Region Hovedstaden

1. kv

70

4.965

65

1.814

2. kv.

68

5.675

58

2.166

3. kv.

75

5.229

69

2.099

4. kv

76

5.047

70

1.922

I alt

72

20.916

65

8.001

*Dynamiske data, kilde: SSI

 
 

Som det fremgår af oversigten, vil det kræve en samlet forbedring på 25 pct.-point, hvis der skal opnås en 90 pct. målopfyldelse i Region Hovedstaden, også nationalt vil det kræve en betydelig forbedring af forløbstiderne, hvis den samlede målopfyldelse skal være på 90 pct.

 

Det er administrationens vurdering, at en målopfyldelse på 90 pct. ikke kan opnås uden, at der implementeres yderligere initiativer på hospitalerne. Initiativerne, der skal implementeres, kan opdeles i følgende kategorier:

Erfaringerne fra de forløbne år viser, at der har været mulighed for at effektivisere, leane og omorganisere forløbene indenfor den økonomiske ramme, således at der sikres en forbedret målopfyldelse. Det er vurderingen, at der fortsat vil være områder (både ift. en konkret kræftpakke og ift. tværgående indsatsområder), hvor der er mulighed for at optimere forløbene yderligere, således at det har en positiv effekt på målopfyldelsen. Men det er samtidig vurderingen, at det vil være begrænset, hvor meget forløbstiderne kan forbedres indenfor den eksisterende økonomiske og organisatoriske ramme. De såkaldte 'lavt hængende frugter' er plukket.

 

Det anbefales, at målsætningen betragtes som et politisk og administrativt pejlemærke, som skal afspejle regionens ambitionsniveau på kræftområdet. Efterlevelse af målsætningen vil kræve at der fortsat arbejdes med at implementere optimerede og effektive patientforløb og arbejdsgange. Samtidig må det løbende vurderes, om der er behov for at omallokere nogle ressourcer samt gennemføre større organisatoriske forandringer og/eller tilføre kræftområdet flere ressourcer, således at kapaciteten generelt kan blive udvidet.

 

Målsætningen om, at 90 pct. af alle kræftpakkepatienter skal behandles i overensstemmelse med pakkeforløbenes anbefalede forløbstider, skal derfor implementeres løbende og i takt med, at de økonomiske rammer muliggør dette.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

 

En efterlevelse af målsætningen om at 90 pct. af alle kræftpakkeforløb skal gennemføres i overensstemmelse med pakkeforløbenes forløbstider, kan medføre økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Der udsendes en pressemeddelelse.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

3. juni 2014: Forretningsudvalget forelægges forslag til, at der fastsættes en regional målsætning på kræftområdet. Sagen forelægges for regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Svend Hartling


Journalnummer

14003080


6.pdf
7.pdf
8.pdf

Bilag

Notat 31. marts 2014 - Iværksatte initiativer på kræftområdet
Bilag 1 Kræftudvalget 28 februar 2014 - Data for 4. kvartal 2013
Notat 4. juni 2014 om servicemål på kræftområdet


4. Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Region Hovedstaden har modtaget endeligt tilsagn om kvalitetsfondsmidler til alle kvalitetsfondsprojekter. Mødesagen indeholder en samlet halvårlig statusrapportering for de større hospitalsbyggeprojekter. Endvidere gives en status på de offentligt-private innovationssamarbejder, der er iværksat i relation til de større hospitalsbyggerier.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 10. juni 2014:

 

Anbefales.

 

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Taget til efterretning.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

De større hospitalsbyggeprojekter omfatter kvalitetsfondsprojekterne:

 

Derudover omfatter de større hospitalsbyggerier det nye neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital, nybyggeriet til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen samt de to regionale sterilcentraler på hhv. Rigshospitalet og Herlev Hospital.

 

Nedenfor gives en kort status for de enkelte byggeprojekter. Det generelle billede er, at alle projekterne forløber som planlagt og skitseret i den status, der blev givet i mødesagen fra december 2013, bortset fra nogle yderligere, mindre forsinkelser i projekterne på Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Sct. Hans.

 

Der er som bilag 1 vedlagt ”Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier”. Redegørelsen indeholder en kort beskrivelse af hvert enkelt projekt samt en redegørelse for projektets status, herunder et oprids af hovedlinjerne i de politiske beslutninger for projektet.

 

Endvidere er som bilag 2 vedlagt en ”Tidslinje for projekterne”, som indeholder en grafisk fremstilling af tidslinjen for hvert enkelt projekt.

 

Status for de enkelte byggeprojekter

 

Det Nye Rigshospital

Projektforslaget for Nordfløjen blev godkendt af regionsrådet i december 2013 og er blevet udbudt i storentrepriser. Resultatet foreligger ultimo august 2014. Nedrivningen af ”de røde bygninger” har vist sig mere problematisk end forventet, hvilket forsinker færdiggørelsen af Nordfløjen med ca. tre måneder. Byggeriet af patienthotel og administrationsbygning gik i gang i januar 2014, og opførelsen af parkeringshuset påbegyndes i august 2014. Udbetalingsanmodningen for projektet er blevet godkendt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og sag om kvartalsrapportering forelægges som særskilt mødesag på regionsrådsmødet i juni 2014.

 

Regional Sterilcentral Rigshospitalet

Totalrådgiver arbejder fortsat med projektforslaget, som regionsrådet forventes at få forelagt til godkendelse i december 2014.

 

Projektet forløber planmæssigt.

 

Nyt Hospital Herlev

Der var ultimo april 2014 1. spadestik vedrørende udvidelsen af servicebygningen og de indledende anlægsarbejder for kvinde-barn-bygningen og akutmodtagelsen.

 

Projektforslagene for disse delprojekter blev godkendt af regionsrådet i februar 2014. For kvinde-barn-bygningen og akutmodtagelsen er der foretaget en mindre arealudvidelse samt en omdisponering af arealerne for at sikre den bedste udnyttelse og tilvejebringe den nødvendige plads til funktionerne. Endvidere er der foretaget en række ændringer for at tilpasse projektforslaget til budgettet. Disse ændringer lader fortsat hovedidéen med bygningen og de funktionsmæssige principper være bærende. For servicebygning og kapel er projektforslaget stort set kun en yderligere detaljering af dispositionsforslaget.

 

Projektet forløber planmæssigt.

 

Regional Sterilcentral Herlev

Forretningsudvalget blev på mødet den 28. januar 2014 orienteret om valg af totalrådgiver (Alectia A/S med C.F. Møller som underrådgiver). Regionsrådet vil i august 2014 blive forelagt en bevillingssag om projektering.

 

Projektet forløber planmæssigt.

 

Nyt Hospital Hvidovre

Programmering og projektering af nybyggeriet pågår. Mindre ombygningsarbejder er gennemført, og der er igangsat et pilotprojekt om ombygningen af sengeafsnit fra fire- til én- eller tosengs-stuer. Pilotprojektet skal bl.a. afdække indretningen af sengestuerne samt om ombygningen kan igangsættes i 2015 i stedet for i 2019.

 

Projektet forløber planmæssigt.

 

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Som nævnt i statusrapporten fra december 2013 pågår der forberedende arbejder til lokalplanprocessen, som forventes at forsinke projektet med ca. 1 år. Roskilde Kommune har i løbet af vinteren 2013-2014 bedt om yderligere undersøgelser af de bygningsmæssige udtryk i relation til kommunens krav. Lokalplangrundlaget forventes politisk behandlet i Roskilde Kommune den 3. september 2014, hvorefter projektet kan genoptages, såfremt byrådet godkender lokalplangrundlaget.

 

Projektet forventes forsinket med i alt 1-1½ år.

 

Nyt Hospital Nordsjælland

Anden fase af projektkonkurrencen er afsluttet med offentliggørelse af den endelige vinder primo april 2014. Det vindende totalrådgiverteam består af Herzog og de Meuron, Basel Ltd. og Vilhelm Lauritsen Arkitekter med Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consulting, Aecom og Veigand Maagøe som underrådgivere. Der skal nu udarbejdes byggeprogram, som forventes forelagt regionsrådet medio 2015.

 

De arkæologiske undersøgelser på byggegrunden pågår fortsat, og det forventes, at hovedparten af undersøgelserne er færdiggjort medio 2014.

 

Projektet forløber planmæssigt.

 

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Projektet har i februar 2014 modtaget endeligt tilsagn om kvalitetsfondsmidler. I april 2014 blev konkurrencematerialet for det somatiske nybyggeri (Akuthuset) godkendt af regionsrådet, og der blev ligeledes nedsat en bedømmelseskomité for konkurrencen. Regionsrådet godkendte i april 2014 dispositionsforslag for laboratorie- og logistikbygning, og projektforslaget forventes at foreligge medio 2014.

 

For det psykiatriske byggeri er bygge- og konkurrenceprogram under udarbejdelse, og projektkonkurrencen for det psykiatriske nybyggeri afvikles i 2014-2016.

 

Ultimo maj 2014 er der licitation vedrørende opførelse af parkeringshuse i totalentreprise. Det oprindelige udbud af opførelse af parkeringshuse er blevet annulleret, og der er i den forbindelse indgivet en klage fra Hoffmann A/S mod Region Hovedstaden. Hoffmann ønsker, at klagenævnet skal konstatere, at der var tale om en uberettiget annullation af udbuddet. Som følge af annullationen af det oprindelige udbud forventes dette delprojekt at blive ca. seks måneder forsinket. Dette forventes dog ikke at have indvirkning på den samlede tidsplan for projektet.

 

Det samlede projekt forløber planmæssigt.

 

Nyt Hospital Glostrup

Der blev i januar 2014 indgået kontrakt med den vindende totalrådgiver, som er AART Architects og Nordic - Office of Architecture A/S med Harde Larsen A/S, Buro Happold ApS, Marianne Levinsen Landskab, ApS og Hospitalitet A/S som underrådgivere.

 

Der blev i januar 2014 afholdt 1. spadestik for det nye parkeringshus.

 

Projektet forløber planmæssigt.

 

Status for offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI) og innovationsprojekter

I forbindelse med byggerierne er der fokus på etablering af en række offentligt-private innovationssamarbejder. Følgende OPI-projekter er i gang:

 

Flere andre OPI-projekter er under udvikling i regi af hospitalsbyggerierne og forventes igangsat i løbet af 2014.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer i sig selv ikke økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.

Næste statusrapport for de store hospitalsbyggerier forelægges regionsrådet i december 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Morten Rand Jensen/ Torben Hedegaard Jensen


Journalnummer

14004831


9.pdf
10.pdf

Bilag

Bilag 1 statusrapport
Bilag 2 tidslinje


5. Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet behandlede på mødet d. 4. februar 2014 udbetalingsanmodningen vedr. Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte med udgangen af marts måned formelt udbetalingsanmodning med krav om at regionen inden udgangen af juni 2014 indsendte kvartalrapport pr. 31. marts 2014 for projektets fremdrift.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 10. juni 2014:

 

Anbefales.

 

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

I henhold til Regnskabsinstruksen til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri skal regionen efter at have modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning, fremadrettet kvartalsvis rapportere om projektet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen og skal ledsages af en ekstern revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projektet.

 

Kvartalsrapporten indeholder følgende materiale:

Det er administrationens vurdering at projektet forløber planmæssigt og at det fortsat kan gennemføres indenfor den afsatte tilsagnsramme. Det er således vurderingen at der er tilstrækkeligt med reserver herunder change requests til stede i forhold til projektets risikoprofil. Endvidere kan det oplyses at der ikke er foretaget ændringer i projektet i forhold til kvalitet og indhold siden sagen om udbetalingsanmodning blev behandlet af regionsrådet på mødet 4. februar 2014.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv, men er i henhold til Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden for sygehusbyggerier, en betingelse for at regionen kan modtage den statslige andel af finansieringen.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.

Regionsrådet forventes forelagt sag om kvartalsrapport pr. 30. juni 2014 på mødet 23. september.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen


Journalnummer

14004810


11.pdf

Bilag

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2014


6. Retningslinjer for brug af arbejdsklausuler for bygge- og anlægsopgaver i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet behandlede på sit møde den 8. april 2014 sag om løn- og ansættelsesvilkår for hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden og udtrykte på mødet ønske om, at forretningsudvalget skulle forberede en beslutningssag til regionsrådet om løn- og ansættelsesvilkår for bygge- og anlægsopgaver i Region Hovedstaden.

 

Med denne mødesag forelægges – til regionsrådets godkendelse – retningslinjer for brug og håndhævelse af arbejdsklausuler, herunder kædeansvar, i relation til bygge- og anlægsopgaver i Region Hovedstaden.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at retningslinjer for brug af arbejdsklausuler med bestemmelser om kædeansvar for regionens bygge- og anlægsopgaver godkendes, og

 2. at regionsrådet beder de politiske følgegrupper for de større hospitalsbyggerier om løbende at følge op på brugen af arbejdsklausuler.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 10. juni 2014:

 

Anbefales.

 

Venstres medlem og Radikale Venstres medlemmer oplyste, at grupperne vil tilkendegive deres stillingtagen ved behandlingen i regionsrådet.

 

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Der var eftersendt notat med svar på spørgsmål stillet på forretningsudvalgets møde.

 

Formanden satte følgende del af indstillingens punkt 1 under afstemning:

”at retningslinjer for brug af arbejdsklausuler for regionens bygge- og anlægsopgaver godkendes”.

For stemte: alle.

 

Formanden satte følgende del af indstillingens punkt 1 under afstemning:

”at bestemmelser om kædeansvar for regionens bygge- og anlægsopgaver godkendes”.

For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), O (4) og Ø (5), i alt 32.

Imod stemte: I (1) og V (8), i alt 9.

Undlod at stemme: 0.

I alt 41.

 

Indstillingens punkt 1 var herefter godkendt.

Indstillingens punkt 2 blev godkendt uden afstemning.

 

Venstres medlemmer ønskede følgende tilført protokollen:

Venstre stemmer imod forslaget om indførelse af kædeansvar, da vi finder, at det er et udtryk for regulering af forhold, som bør løses af arbejdsmarkedets parter selv baseret på den Danske Model.

Vi frygter endvidere, at kædeansvar vil gøre det sværere for små og mellemstore virksomheder at vinde udbud, og at det vil fordyre hospitalsbyggerierne.”

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden bygger i de kommende år nye hospitaler for ca. 15 mia. kr. Regionen finder det vigtigt at sikre lige konkurrencevilkår for alle entreprenører på bygge- og anlægsopgaver i Region Hovedstaden samt at understøtte vækst og konkurrenceevne i byggebranchen. Samtidig ønsker regionen at sikre overenskomstlignende vilkår og overholdelse af lovgivning for alle medarbejdere tilknyttet regionens bygge- og anlægsopgaver.

 

Med udgangspunkt heri er der udarbejdet et forslag til en arbejdsklausul (bilag), der skal anvendes i alle regionens kommende kontrakter for bygge- og anlægsprojekter.

 

Regionen har i forbindelse med udarbejdelse af arbejdsklausulen afdækket, hvordan andre offentlige bygherrer, herunder Bygningsstyrelsen, Københavns Kommune og Gentofte Kommune, har valgt at håndhæve kontraktbestemmelser vedrørende indholdet i ILO konvention nr. 94, der har til hensigt at modvirke social dumping.

 

Der er indarbejdet bestemmelser om kædeansvar i Region Hovedstadens arbejdsklausul. Kædeansvarsbegrebet svarer i Region Hovedstaden til den gængse opfattelse i byggebranchen, regioner og kommuner af, at bygherrens direkte kontraktpart (entreprenør) er ansvarlig for underentreprenørens overholdelse af klausuler som formuleret i ILO konvention nr. 94. Denne konvention har til hensigt at sikre medarbejderne en løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst mv. gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

 

Arbejdsklausulen stiller krav til entreprenører om at dokumentere forhold vedrørende ansættelse, opholdstilladelse, lister over medarbejdere på byggepladsen samt registrering af udenlandsk arbejdskraft i RUT-registret (Register for Udenlandske Tjenesteydere). For ansatte på større byggepladser er der krav om at bære synlig ID. Med disse dokumentationskrav er det muligt at følge op på arbejdsklausulens overholdelse.

 

Af arbejdsklausulen fremgår derudover, at manglende overholdelse af de nævnte pligter anses for at være en væsentlig misligholdelse af entrepriseaftalen, og der er indarbejdet mulighed for at iværksætte forskellige sanktioner.

 

I praksis betyder dette, at hvis entreprenøren uanset påkrav overtræder klausulen, herunder også ved at undlade at fremsende relevant dokumentation, kan bygherre af hovedentreprenøren pr. arbejdsdag kræve en bod, hvis størrelse afhænger af kontraktsummen. Manglende ID hos ansatte på større byggepladser sanktioneres dog med en fast bod pr. ansat pr. dag med manglende ID-kort.

 

Ved manglende overholdelse af klausulen og ved særlige forhold kan regionen desuden foretage tilbagehold i betalingen, og ved særligt alvorlige fejl i henhold til udbudsdirektivet kan regionen udelukke entreprenøren fra fremtidige udbud eller ophæve en eksisterende kontrakt.

 

Øvrige forhold

Det bemærkes, at formuleringerne i arbejdsklausulen ikke er en ordret gengivelse af den juridiske kontrakttekst. Regionens paradigmer for kontrakter på bygge- og anlægsområdet vil – såfremt retningslinjerne vedtages - blive justeret, så indholdet i de ovenstående punkter fremgår af kontraktparadigmerne. Regionens nuværende kontraktparadigmer baserer sig på de retningslinjer for brug af arbejdsklausuler, som fremgik af mødesag om regionens planer for opfølgning på kontraktvilkår, der blev behandlet på regionsrådsmødet den 29. oktober 2013.

 

Der er tidligere i forbindelse med Region Hovedstadens Indkøbspolitik indarbejdet bestemmelser om, at manglende overholdelse af nationale og internationale bestemmelser om menneskerettigheder, Rio deklarationen om miljø og udvikling og FN konvention om korruption medfører, at der er tale om en væsentlig misligholdelse af entrepriseaftalen. Dette ændrer de nye retningslinjer for brug af arbejdsklausuler ikke på.

 

Dertil bemærkes, at regionsrådet på sit møde den 1. februar 2011 besluttede, at Region Hovedstaden ved udbud af bygge- og anlægsopgaver, der opfylder visse betingelser, stiller krav om, at leverandørerne skal beskæftige praktikanter.

 

Opfølgning

Såfremt retningslinjer for brug af arbejdsklausuler godkendes, vil administrationen sikre, at disse indarbejdes i regionens kontraktparadigmer med henblik på anvendelse i fremtidige kontrakter. Administrationen vil endvidere følge op på retningslinjernes overholdelse i praksis og vil som led heri fastlægge en rapporteringsform fra de enkelte byggeprojekter til det administrative og politiske niveau. Rapporteringen kan fx ske på møderne i de politiske følgegrupper og som led i de halvårlige statusrapporteringer til forretningsudvalget og regionsrådet.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikation planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen behandles på regionsrådsmødet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Morten Rand Jensen/ Torben Hedegaard Jensen


Journalnummer

14002765


12.pdf
13.pdf

Bilag

Region Hovedstadens arbejdsklausul
Notat om sociale klausuler vedr. byggeri


7. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

I henhold til Regnskabsinstruksen til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri skal regionen på tidspunktet for første licitationsresultat formelt ansøge om udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Da Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev har modtaget projektets første større licitationsresultat anmodes hermed om regionsrådets godkendelse af udbetalingsmaterialet, som skal fremsendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende materialet til udbetalingsanmodning for det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Nyt Hospital Herlev, og

 2. at godkende det vedlagte katalog med besparelsesforslag (change request - bilag 7)


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 10. juni 2014:

 

Anbefales.

 

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Ved udbetalingsanmodning anmoder regionen formelt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om at få udbetalt den statslige andel af udgifterne. Kvalitetsfonden finansierer 60 procent af den samlede investering, mens regionen finansierer den resterende del. Regionen har indtil nu fuldt finansieret kvalitetsfondsbyggeriet på Nyt Hospital Herlev. Det vil sige, at regionen har mellemfinansieret den kvalitetsfondsfinansierede del af projektet. Som grundlag for ministeriets behandling anmodes regionen om at indsende materiale som beskrevet nedenfor:

Ved udbetalingsanmodningen skal regionen samtidig bekræfte at projektet fortsat lever op til betingelserne i det endelige tilsagn, samt at projektet er realistisk og robust indenfor den samlede tilsagnsramme. Regionen skal samtidig godkende de mulige besparelsestiltag, der er beskrevet i change request kataloget. Endvidere medfører udbetalingsanmodningen at Region Hovedstaden fremadrettet kvartalsvis skal afrapportere på projektet, herunder fremdrift og forbrug.

 

Mulige besparelsestiltag - change request.

Som en del af anmodningen til kvalitetsfonden om udbetaling skal regionen redegøre for mulige besparelsestiltag såfremt projektets økonomi nødvendiggør tilpasning. Disse mulige besparelser vil blive gennemgået og eventuelt udnyttet, hvis projektets økonomi nødvendiggør at projektet tilpasses for at kunne holde totalrammen på 2.250 mio. kr. (2009-PL). Af større besparelsesforslag kan eksempelvis nævnes, at der findes alternative facadeløsninger og tagløsninger på nybyggeriet, at der udelades indretning af en sengeetage og at der kun bygges to i stedet for tre sengeetager, hvilket vil kræve en omprojektering af denne del af projektet. Det vil medføre besparelser af projektet på henholdsvis ca. 10-15 mio. kr., ca. 21-46 mio. kr. (afhængig af, hvilken sengeetage der fravælges aptering) og ca. 65 mio. Kataloget indeholder udover tiltagenes besparelsespotentiale endvidere de afledte driftsøkonomiske konsekvenser, der vil være, i fald tiltaget anvendes, samt fra hvilken fase af byggeriet tiltaget ikke længere kan udnyttes.

 

Bilag

Til sagen er knyttet følgende bilag:

Nogle af disse bilag vedlægges som fortrolige bilag af hensyn til senere kontraktforhandling med leverandører mv.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved at godkende administrationens indstilling, vil materialet blive fremsendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på at få udbetalt de af regionen mellemfinansierede kvalitetsfondsmidler fra projektets start til og med 31. december 2013. Endvidere vil regionen fremadrettet kvartalsvis modtage betalinger i henhold til projektets udgiftsprofil, jf. skema E.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen


Journalnummer

14002392


13.pdf
14.pdf
15.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf

Bilag

Bilag 1 - Skema A-E
Bilag 2 - Skema F1-F5
Bilag 3 - Notat udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev
Bilag 4 - Ledelseserklæring Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev
Bilag 5 - Revisionserklæring for anlægsregnskabet for Nyt Hospital Herlev
Bilag 6 - NHH Ansøgning om låneadgang vedrørende energibesparende foranstaltninger


8. Forsyningsinfrastruktur ifm. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

I forbindelse med byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg vurderes den nuværende el-forsyningsinfrastruktur på Bispebjerg Hospital ikke at være tilstrækkelig samt er uhensigtsmæssigt placeret, når aktiviteterne på matriklen udvides. Regionsrådet søges derfor om at bevilge 16,1 mio. kr. til flytning og udvidelse af kapacitet på forsyningsområdet. Bevillingen søges i allerede afsatte midler og medfører derfor ikke et forøget kassetræk.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende de samlede investeringsbevillinger på 16,1 mio. kr. til kapacitetsudvidelse og flytning af forsyningsinfrastrukturen på Bispebjerg Hospital,

 2. at den samlede udgift på 16,1 mio. kr. finansieres dels ved 5,9 mio. kr. af det dertil afsatte rådighedsbeløb i budget 2014-2017 til Nyt Hospital Bispebjerg, og

 3. at de resterende 10,2 finansieres dels ved 2,1 mio. kr. af det dertil afsatte rådighedsbeløb i budget 2014-2017 til Ny Psykiatri Bispebjerg, og dels af 8,1 mio. kr. finansieret af afsatte driftsmidler på renoveringspuljen.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 10. juni 2014:

 

Anbefales.

 

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Forsyningsområdet på Bispebjerg Hospital vil skulle moderniseres og opgraderes som følge af byggeprojekterne på matriklen. Eksempelvis sker elforsyningen på matriklen Bispebjerg Hospital i dag via en 10 kV (kilovolt) højspændingsstation, der yder 400 ampere. Stationen fungerer i dag som hovedforsyning til hospitalet, og det vurderes, at dens kapacitet er utilstrækkelig til udbygningen af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

 

Med den øgede aktivitet, der vil komme på matriklen, når de nye byggerier står færdige, vurderes det, at der vil være behov for en elforsyning der er dobbelt så stor som den nuværende. Kapaciteten vil derfor skulle øges fra de nuværende 400 ampere til 800 ampere.

 

I forbindelse med udbygningen af hospitalet skal der opføres en ny laboratorie- og logistikbygning. Regionsrådet godkendte i april 2014 dispostionsforslag og investeringsbevilling til det videre arbejde. I forbindelse med den videre planlægning af byggeriet, er det konstateret, at transformatorstationens nuværende placering ved bygning 12 i en delvist nedgravet bygning, er særdeles uhensigtsmæssig i forhold til den planlagte placering af laboratorie- og logistikbygningen. (se bilag 1).

 

Af hensyn til at opnå et optimalt flow i den kommende laboratorie- og logistikbygning vurderes et behov for et indgangsparti og receptionsområde for bygningen, hvor højspændingsstationen er placeret i dag. Samtidig vil det af hensyn til at optimere det logistiske flow på matriklen og dermed den kommende drift for hospitalet være en væsentlig fordel, hvis den nuværende 10 kV station flyttes, da den nuværende placering bevirker, at det ikke vil være muligt at optimere det logistiske flow. En anden løsning vil kunne resultere i en dårligere logistisk løsning for håndteringen af varer.

 

En løsning, hvor man fastholder placeringen og bygger udenom højspændingsstationen vil derudover give udfordringer både ved kommende vedligehold og reparation af højspæningsstationen. Den eksisterende transformatorstation vil endvidere kunne komplicere en harmonisk arkitektonisk dialog mellem den nye Logistikbygning og den fredede bygning 11 mod syd (se bilag 1). Der er tale om en i forvejen udfordrende arkitektonisk sammenhæng på matriklen, som både Københavns Kommune og Kulturstyrelsen er særligt opmærksom på. Højspændingsstationens nuværende placering vil kunne komplicere dette yderligere.

 

Endelig vil det i forbindelse med projektering af Logistikbygningen med den nuværende 10 kV station fordyre byggeriet at skulle tage højde for den eksisterende 10 kV station og dertilhørerende kabler.

 

Omkostningerne for flytning af 10 kV station sammenholdt med omkostningerne og den forringede drift af Logistikbygningen gør, at det indstilles, at den nuværende 10 kV station flyttes til en alternativ placering. Der er indenfor de to store investeringsprojekter, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg tilvejebragt den fornødne finansiering i de allerede afsatte investeringsrammer til at finansiere halvdelen af udgifterne i forbindelse med flytning og udvidelse af elforsyningen. Begge projekter forventes fortsat at kunne gennemføres indenfor de afsatte investeringsrammer. Den resterende havldel af udgifterne søges bevilget fra den afsatte renoveringspulje på driften.

 

Arbejdet med at flytte højspændingsstationen og etablere hovedelforsyning vil blive påbegyndt efter regionsrådets behandling af sagen.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i driftsbudgettet for 2014 afsat midler til at renovere og vedligeholde regionens bygninger og da udvidelsen og omplaceringen også har betydning for de nuværende aktiviteter på matriklen, finansieres halvdelen af udgifterne til at flytte og udvide hovedelforsyningen på Bispebjerg Hospital af regionale driftsmidler. De resterende 50 pct. finansieres af de to store investeringsprojekter, Nyt Hospital og Ny Psykiatri efter den generelle fordelingsnøgle med 74 pct. af udgifterne til Nyt Hospital og 26 pct. til Ny Psykiatri.

 

Bevilling

2014

Nyt Hospital Bispebjerg

5,9

Ny Psykiatri Bispebjerg

2,1

Renoveringspulje, drift

8,1

Samlet

16,1

mio. kr.

 

Bevillingen vil ikke medføre et øget kassetræk i 2014 da finansiering kommer fra allerede afsatte midler.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen


Journalnummer

14004661


24.pdf

Bilag

Oversigtkort over Nyt Hospital Bispebjerg


9. Forhøjelse af bevilling til udvidelsen af skopifunktionen på Bispebjerg Hospital

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

På regionrådsmødet 18. juni 2013 godkendte regionsrådet en investeringsbevilling på 11,5 mio. kr. til udvidelse af skopifunktionen på Bispebjerg Hospital. Forudsætningerne vedrørende anlægsdelen har siden sagens godkendelse i regionsrådet ændret sig. Der lægges derfor op til regionsrådets beslutning om at godkende en forhøjelse af den oprindelige investeringsbevilling til udvidelse af skopifunktionen på Bispebjerg Hospital med 1,81 mio. kr.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende en forhøjelse af den eksisterende bevilling til udvidelsen af skopifunktion på Bispebjerg Hospital med 1,81 mio. kr., og

 2. at udgiften finansieres af de fra staten tilførte midler til etablering af screeningsprogrammet for tarmkræft.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 3. juni 2014:

 

Anbefales.

 

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

På regionrådsmødet 18. juni 2013 godkendte regionsrådet en investeringsbevilling på 11,5 mio. kr. til udvidelse af skopifunktionen på Bispebjerg Hospital.

 

De bygningsmæssige forudsætninger vedrørende anlægsdelen på 7,7 mio. kr. har siden sagens godkendelse i regionsrådet ændret sig. Efter brugernes ønske etableres der modtagelse i tilbygningen for at mindske afstanden til patienterne. Derudover skabes der handicapvenlige forhold i form af handicaptoilet og handicapadgang. Mellembygningens gangareal og elevatortårn udvides, og der etableres trapper for at forbedre adgangsforholdende for de ansatte. Et myndighedskrav om ændret placering af tilbygning og mellembygning har medført ekstra jordarbejder og øgede krav til fundering end oprindelig forudsat. Ligeledes skal der etableres en stikvej til den eksisterende brandvej.

 

Ovenstående har medført en fordyrelse af dele af byggearbejderne, og hospitalet har indhentet fornyet tilbud på tillægsarbejderne. Det billigste tilbud udgør 2,75 mio. kr. mere end oprindelig forudsat. Med den pågældende entreprenør er det lykkedes hospitalet at forhandle en besparelse i projektet på 0,94 mio. kr. Således er merudgiften reduceret til 1,81 mio. kr.

 

Derudover vurderer hospitalet, at der vil være udgifter til indrettelse af tilbygningen på cirka 0,6 mio. kr., som Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler selv finansierer i et selvstændigt projekt på driften.

 

Med denne sag søges en forhøjelse af den oprindelige investeringsbevilling til udvidelse af skopifunktionen på Bispebjerg Hospital med 1,8 mio. kr. Den samlede investeringsbevilling udgør herefter 13,31 mio. kr.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgiften på 1,81 mio. kr. finansieres af de fra staten tilførte midler til etablering af screeningsprogrammet for tarmkræft. Den samlede bevilling er herefter på 13,31 mio. kr., og projektet afsluttes i 2014.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommmunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 3. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen


Journalnummer

14004941
10. Budget 2013 - Evaluering af aftenåbent og OPUS-teams

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

I forbindelse med budget 2013 blev der afsat midler til bl.a. aftenåbent i distriktspsykiatrien og udvidelse af antal OPUS-teams. Udvalget får med sagen en status for initiativerne.


INDSTILLING

Psykiatriudvalget og forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at drøfte om aftenåbning på tre distriktspsykiatriske centre skal udbredes eller afskaffes som følge af evalueringens resultater, og

 2. at tage orienteringen om den positive udvikling i ventetid til OPUS-team til efterretning.


POLITISK BEHANDLING

Psykiatriudvalgets beslutning den 20. maj 2014:

Formanden satte indstillingens første punkt under afstemning med følgende formulering af afstemningstemaet:

1: ordningen fortsætter i sin nuværende form med aftenåbent på tre centre to aftener om ugen,

eller

2: midlerne anvendes til at udbrede ordningen til alle 14 distriktspsykiatriske centre med åbent en aften ugentligt.

For model 1 stemte: V (2), O (1) og Ø (1), ialt 4.

For model 2 stemte: A (3) og C (2), ialt 5

Undlod at stemme 0.

I alt 9.

Model 2 var herefter anbefalet.

V, O og Ø ønskede følgende stemmeforklaring tilført protokollen:

"Partierne V, DF og EL ønsker fortsættelse af model 1, fordi vi mener at forudsætningerne (8 måneder) for evaluering af de nuværende forsøg er for begrænsede til en valid konklusion. Vi er desuden bekymrede ved den risiko for kvalitetsforringelser, der ligger i model 2 med udbredelse af forsøget til alle steder inden for samme beløbsramme, og med mindre åbningstid."

Indstillingens andet punkt blev tiltrådt.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 3. juni 2014:

 

Formanden satte Psykiatriudvalgets indstilling under afstemning:

 

For model 1 stemte: O (1), V (1) og Ø (2), i alt 4.

For model 2 stemte: A (3), C (1), F (1), i alt 5.

Undlod at stemme: B (2).

i alt 11.

 

Psykiatriudvalgets indstilling var herefter anbefalet.

 

B (2) vil tilkendegive deres stillingtagen på regionsrådets møde.

 

Per Tærsbøl (C), Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Sagen blev taget af dagsordenen.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke

i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Der blev i budget 2013 afsat 3,0 mio. kr. årligt (fra 2014 yderligere 1,5 mio.) til et forsøg med etablering af aftenåbent i distriktspsykiatrien, så der i alt er afsat 4,5 mio. kr. årligt til formålet.

 

Der er afsat 6 mio. kr. til etablering af to OPUS-teams for at nedbringe ventetiden.

 

Aftenåbent i distriktspsykiatrien

Formålet med at holde aftenåbent i distriktspskykiatrien er at øge tilgængeligheden for personer med dagarbejde eller fuldstidsstudier og udvide kapaciteten. I forbindelse med afsættelse af midlerne blev det besluttet at evaluere ordningen efter et år for at se, om aftenåbning medfører en reel kapacitetsudvidelse.

 

Der har været holdt aftenåbent på tre psykiatriske centre (Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center Nordsjælland) to dage om ugen til kl. 20.00 i et år.

 

Der er etableret tilbud i form af både individuelle og gruppebaserede patient- og pårørendebesøg med bl.a. caféaftener, træning og psykoedukation mv.

 

Af evalueringen fremgår det, at antallet af patienter stort set er uændret, hvorimod antallet af besøg om aftenen er øget fra 2012 til 2013. De enkelte patienter har således henvendt sig flere gange, og aftenåbning har dermed resulteret i et serviceløft men ikke i en egentlig kapacitetsudvidelse som tiltænkt. Derudover er antallet af besøg relativt lavt i forhold til udgifterne, hvilket medfører, at udgifterne pr. besøg er høje. Det er vurderingen, at to aftener om ugen med åbent til kl. 20.00 overstiger det faktiske behov.

 

Tilbagemeldingerne fra de enkelte centre viser, at det har været en stor udfordring at definere, hvilket tilbud der skulle placeres i den udvidede åbningstid samt at udbrede kendskabet til tilbuddene. Derudover har sikkerhed samt omlægning af personalets arbejdstid været en udfordring i opstartsfasen.

 

På baggrund af evalueringen bør der tages stilling til, hvorvidt tilbuddet skal fortsætte, samt hvordan den videre ramme for tilbuddet i så fald skal være. I den forbindelse kan der overvejes forskellige scenarier:

OPUS-teams

Midlerne til OPUS-team blev givet med det formål at etablere to nye teams i de områder, hvor ventetiden var længst. Det ene team blev etableret ved PC Hvidovre, som havde de største ventetids­problemer. Det andet team blev delt mellem PC København og PC Amager, som begge oplevede en stigende efterspørgsel. Da budget 2013 blev vedtaget, var der en del patienter, som ventede i over et år på OPUS-behandling. Efter tilførslen af to teams med budget 2013 og yderligere et med budget 2014 er ventetiden nedbragt ganske betydeligt. Af de 46 ventende patienter pr. 25. april 2014 har de 45 således en tid til første besøg inden for to måneder. Heraf har 33 en tid inden for 1 måned.

 

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Hvis ordningen om aftenåbent udbredes i den foreslåede form, er der ikke økonomiske konsekvenser af forslaget. Såfremt udvalget vælger at afskaffe ordningen, vil det medføre en besparelse på 4,5 mio. kr. årligt.


KOMMUNIKATION

Ingen særsklit kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 3. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Svend Hartling / Christian Worm


Journalnummer

12009824


25.pdf

Bilag

Evaluering af aftenåbent i distriktspsyk.


11. Kvalitetspuljen 2014

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Med budgettet for 2014 blev der afsat en pulje på 12 mio. kr. til kvalitetsforbedringer. Puljen skal udmøntes via Sundhedsudvalget og udvalget har tidligere fastsat kriterierne for udmøntningen. På den baggrund har administrationen indkaldt projektansøgninger.


INDSTILLING

Sundhedsudvalget og forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Sundhedsudvalgets beslutning den 20. maj 2014:

Udvalget anbefalede administrationens indstilling.

Leila Lindén (A), Marlene Harpsøe (O) og Niels Høiby (I) deltog ikke i punktets behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 3. juni 2014:

 

Anbefales.

 

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Hans Toft (C), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet har i budget 2014 afsat 12 mio. kr. til kvalitetsindsatser på regionens hospitaler og i psykiatrien. Heraf er de 7, 0 mio. kr. en engangsforhøjelse af puljen i 2014. Puljen udmøntes af Sundhedsudvalget.

 

På grund af det overvældende antal ansøgninger sidste år, er der i år valgt en ansøgningsmodel, hvor hver direktion er blevet bedt om at indsende max tre ansøgninger. Ansøgninger med regionalt sigte er indsendt direkte til Center for Sundhed. Administrationen har således modtaget 20 ansøgninger fra hospitalerne til et samlet beløb på 17,8 mio. kr.

 

Ansøgningerne er vurderet af et team nedsat af administrationen bestående af tre overlæger fra Center for Sundhed. Alle ansøgninger er gennemgået og scoret i forhold til nedenstående kriterier, som er godkendt af Sundhedsudvalget. Ansøgningerne er vurderet i forhold til følgende kriterier:

 1. Vurdering af projektets direkte effekt i forhold til patientbehandlingen.

 2. Vurderes det, at projektet vil have direkte effekt på de politiske målsætninger - Høj faglig kvalitet og Patientens situation styrer forløbet - samt på den strategiske indsats - Lighed i sundhed.

 3. Er målbeskrivelsen og målemetoden klart beskrevet.

 4. Understøtter projektet målsætningerne i regionens kvalitetspolitik eller de fælles nationale kvalitetsindsatser?

Endelig er der set på, om tidsrammen forekommer realistisk, og om det er beskrevet, hvordan indsatsen planlægges videreført efter bevillingens ophør. Ansøgninger til primært registreringsopgaver er ikke prioriteret.

 

På baggrund heraf er 16 projekter indstillet til støtte. De 16 projekter samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1.

 

Det skal bemærkes, at der er flere af projekterne, der har fokus på at forbedre de ambulante forløb for patienter med kronisk sygdom. Erfaringerne fra disse projekter bør efterfølgende vurderes samlet for at indgå i en kvalificering af udvikling i typen og hyppigheden af regionens mange forskellige ambulante tilbud. Disse projekter er et godt eksempel på at mange af de indstillede projekter vedrører både Patientens situation styrer forløbet, Høj faglig kvalitet og Lighed i sundhed.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer, at det indstilles til Regionsrådet, at der udmøntes 12 mio. kr. fra Kvalitetspuljen.


KOMMUNIKATION

Der udsendes en pressemeddelelse om hvilke projekter, der modtager midler fra puljen efter den endelige vedtagelse i Regionsrådet.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 3. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Svend Hartling


Journalnummer

14002137


26.pdf

Bilag

Bilag - Bedømmelsesudvalgets indstilling


12. Grønt regnskab 2013

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Det grønne regnskab 2013 for Region Hovedstaden gør status på den politisk vedtagne Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-15.

 

Regnskabet omfatter regionens virksomheder, dvs. regionens ni hospitaler inkl. Psykiatrien, Den sociale virksomhed, Region Hovedstadens Apotek samt koncernstabe (Regionsgården).


INDSTILLING

Miljø- og trafikudvalget og forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 27. maj 2014:

Udvalget anbefalede administrationens indstilling.

Jens Mandrup (F) og Bodil Kornbek (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 3. juni 2014:

Sagen blev ikke behandlet på mødet den 3. juni. Sagen på dagsorden til forretningsudvalgsmødet den 10. juni 2014.

 

Forretningsudvalgtes beslutning den 10. juni 2014:

 

Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet at tage det grønne regnskab til efterretning og anmode Miljø- og trafikudvalget om at følge op på, hvordan de opstillede mål nås, og evt. forelægge regionsrådet en indstilling herom.

 

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Forretningsudvalgets indstilling godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Flemming Pless (A), Hans Toft (C), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Det grønne regnskab gør status på de 11 indsatsområder i Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-15, der blev vedtaget af regionsrådet i december 2011.

 

Indsatsområderne, der hver især har en række mål og aktiviteter, er: 1. Miljø– og energiledelse, 2. Kommunikation og formidling, 3. Klima, 4. Energi, 5. Brugsvand, 6. Affald, 7. Kemikalier, 8. Spildevand, 9. Miljørigtige indkøb, 10. Bæredygtigt byggeri og grøn erhvervsudvikling samt 11. Miljørigtig it.

 

Som supplement til målene i Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling, vedtog regionsrådet i august 2013 følgende målbare mål for energi og affald:

Hvad gøres der status på i Grønt Regnskab 2013?

Det grønne regnskab 2013 beskriver status på målsætninger og aktiviteter på de 11 indsatsområder. Regnskabet viser en kvantitativ status på forbrug af el, varme, brugsvand, CO2-udledning, affaldsgenerering, -behandling og -bortskaffelse samt på miljøproblematiske lægemidler og kemikalier i spildevandet på de enkelte hospitaler i 2013.

 

Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe på Regionsgården har indrapporteret energiforbrugsdata samt affaldsdata. Hospitalerne har endvidere indsendt status på den lokale implementering af miljø– og energiledelse.

 

Region Hovedstaden har således med det grønne regnskab 2013 et godt grundlag til at evaluere målsætninger og aktiviteter samt miljøpåvirkningen.

 

Eksempler på resultater opnået i 2013

1. Miljø- og energiledelse

Alle hospitaler var 2013 i gang med at implementere miljø- og energiledelse. Det fremgår af Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling, at alle hospitalerne i 2012-2013 skal have en lokal miljøpolitik, lokale handlingsplaner med mål, lokale grønne regnskaber og at alle skal have miljø – og energiledelse fuldt implementeret i 2015. De fleste hospitaler havde i 2013 en miljøkoordinator ansat samt fokus på organiseringen af miljø- og energiarbejdet. De fleste havde envidere udarbejdet handlingsplaner, hvoraf kun to havde konkrete mål. Flere har eller er igang med at udarbejde lokale grønne regnskaber for 2013, som er grundlaget for at justere hospitalernes indsats, så de hver især medvirker til at indfri regionens mål og afstemmer dem med de økonomiske rammer.

 

2. Kommunikation og formidling

I 2013 blev regionens grønne hjemmeside ”Grønnere hospitaler og institutioner” www.regionh.dk/bæredygtig suppleret med en fælles kommunikationsplatform på intranettet, REGI, målrettet alle medarbejdere der arbejder med miljø, energi og affald.

 

4. Energi

Samlet set er Region Hovedstadens målte energiforbrug faldet fra 2012 til 2013 med 0,9 %. Dette dækker over et samlet fald på varmeforbruget på 2,7 %, samt en stigning i elforbruget på 2,4 %. CO2-udledningen fra varme og el, der samlet set er uændret fra 2012 til 2013, er på 105 tusind tons.

 

6. Affald

I 2013 udgjorde hospitalernes affald til genanvendelse 18,1 % af deres samlede affaldsmængde. Det er en fremgang på 0,7 % i forhold til året før. Årsagen er, at hospitaler og virksomheder er blevet bedre til at sortere pap, papir, plast, madaffald, tonere og elektronikaffald til genanvendelse. Der er dog stadig et stykke vej til målet på 23,7 % affald til genanvendelse i 2015. Klinisk risikoaffald fra hospitalerne udgjorde i 2013 9,4 % af den samlede affaldsmængde og skal reduceres til 6,6 % i 2015, dvs. en reduktion på 2,8 %.

 

7. Kemikalier

Regionens hospitaler anvendte i 2013 knap 4.000 forskellige kemikalier og ca. 1.100 lægemidler, hvoraf nogle anses for uønskede i miljøet og arbejdsmiljøet. Der er nu udpeget ca. 70 kemikalier og ca. 40 lægemidler, der er specielt miljøproblematiske. Udfordringen er at substituere disse stoffer ved indkøb og byggeri.

 

8. Spildevand

To ud af ni hospitaler har indsendt en spildevandsansøgning til relevante kommune med en plan for, hvilke renere teknologitiltag, der vil blive gennemført for at overholde vejledende grænseværdier for kemikalier og lægemidler. Regionens mål er, at alle hospitaler i 2015 skal have en opdateret spildevandstilladelse fra kommunerne.

 

9. Miljørigtige indkøb

Region Hovedstadens indkøb omfatter ca. 100.000 varer og der er ca. 630 produkter markeret med miljøkrav i indkøbssystemet. I 2013 blev der stillet miljøkrav i 28 af regionens udbudsforretninger.

 

Opsummering

Samlet viser det grønne regnskab for 2013, at der er gjort tydelige fremskridt, men også, at der er et stykke vej før alle mål i Strategi- og handlingsplan for bæredygtig udvikling er nået. For eksempel er miljø– og energiledelse ikke fuldt implementeret på alle hospitaler.

 

Endvidere bliver det en udfordring at reducere regionens samlede energiforbrug yderligere med 2,4 % frem til 2015, så 3 % målet kan indfries, samt at øge genanvendelsen af affald med 5,3 % frem til 2015 og reducere risikoaffald med yderligere 2,8 % frem til 2015. Der ligger ligeledes en lovmæssig bunden opgave i at minimere udledningen af miljøproblematiske stoffer med spildevandet.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Det grønne regnskab vil blive lagt på regionh.dk og der udsendes en pressemeddelelse efter behandling i regionsrådet.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 3. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj


Journalnummer

09007414


27.pdf

Bilag

Udkast til Grønt regnskab 2013, Region Hovedstaden


13. Analyse til udvikling af den kollektive trafik

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Der foreslås gennemført en analyse i samarbejde med Trafikselskabet Movia. Analysen har til formål at forberede regionens trafikbestilling hos Trafikselskabet Movia for 2016, hvor regionen forventes at skulle drive væsentligt flere regionale buslinjer end i dag.


INDSTILLING

Miljø-og trafikudvalget og forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 

1. at administrationens forslag til at gennemføre en analyse i samarbejde med Trafikselskabet Movia godkendes, og

2. at analysen vedr. regional kollektiv trafik kan indgå i forberedelserne til regionens trafikbestilling hos Trafikselskabet Movia for 2016.

 

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:

 

3. at regionsrådet bevilger 0,5 mio. kr. til analysen i 2014.


POLITISK BEHANDLING

Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 27. maj 2014:

Udvalget anbefalede administrationens indstillinger.

Jens Mandrup (F) og Bodil Kornbek (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 3. juni 2014:

 

Anbefales.

 

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Analyse af regional kollektiv trafik som forberedelse af regionens trafikbestilling for 2016

Baggrund

Regionen vil fra 2016 få et ændret ansvar for den kollektive trafik. Det sker som følge af ændring af Lov om Trafikselskaber, som blandt andet ændrer på ansvarsfordelingen mellem regioner og kommuner i Trafikselskabet Movia, som er ansvarlig for bus- og lokalbanetrafik Øst for Storebælt.

 

I udgangspunktet indebærer den nye fordeling mellem kommuner og regioner, at regionerne skal overtage en række kommunalt finansierede linjer mod til gengæld at skulle finansiere en mindre andel af Movias administrationsomkostninger. Dermed ændres regionens samlede økonomiske ansvar overfor Movia ikke som følge af lovændringen.

 

Det er endnu ikke klart, hvilke og hvor mange nye buslinjer regionen skal finansiere. Som udgangspunkt skal regionen drive alle S- og R-busser samt natbusserne, hvilket i sig selv vil indebære et markant større ansvar for busdriften. Regionsrådet vil ligesom kommunerne i august 2014 få forelagt Movias forslag til endelig fordeling af ruter i høring, hvorefter den endelige fordeling fastlægges.

 

Behov for bedre vidensgrundlag

Regionen forventes altså - uanset hvad - at skulle spille en væsentligt større rolle i busbetjeningen af hovedstadsregionen. Regionen vil forventeligt få ansvar for et samlet net af regionale S-busser, som skal sikre gode kollektive forbindelser på tværs af S-tog og i de indfaldskorridorer, som ikke er betjent med S-tog samt regionale R-linjer, som skal sikre gode forbindelser mellem bysamfundene i Nordsjælland og forbindelser til Lokalbanetogene.

 

Regionen får dermed mulighed for at tilrettelægge et samlet regionalt busnet, som sikrer borgerne den bedst mulige betjening. Det vurderes i den forbindelse nødvendigt at undersøge, hvorvidt det nuværende net af S- og R-busser er dækkende og komplet, eller om det bør omlægges eller udvides for at kunne sikre borgerne den bedst mulige betjening. Der er blandt andet i Trængselskommissionen anbefalet en række nye S-busruter, som skal komplementere det eksisterende net.

 

Administrationen foreslår derfor, at regionen sammen med Trafikselskabet Movia snarest muligt igangsætter en analyse, som har til formål at undersøge kvaliteten af det samlede busnet, som regionen forventes at skulle drive fra 1. januar 2016.

 

Analysen skal undersøge følgende:

 

Analysen kan igangsættes umiddelbart efter sommerferien. Dermed kan resultaterne foreligge primo 2015 og kan indgå i en vurdering af, om regionens trafikbestilling for 2016 bør ændres i forhold til den nuværende struktur. Der afsættes 1,0 mio. kr. til analysen, hvoraf Movia og regionen hver finansierer 50 % svarende til 0,5 mio. kr. Projektet forventes gennemført af ekstern konsulent, og Movia vil forestå udbuddet med styregruppedeltagelse fra regionen.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Regionsrådets tilsagn indebærer en omkostning på 0,5 mio. kr. i 2014. Udgiften finansieres via øvrig regional udvikling.


KOMMUNIKATION

Der skal sikres tæt dialog med kommunerne i analysefasen.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 3. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj


Journalnummer

14004571
14. Rammeaftale mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Den nugældende resultatkontrakt mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden udløber ved udgangen af 2014. Der skal forhandles ny resultatkontrakt, som forventes godkendt i regionsrådet december 2014.

 

Der forhandles i to faser. Aktuelt indgås rammeaftale juni 2014, mens egentlig resultatkontrakt ventes indgået i december 2014. Formålet er at være i stand til allerede før sommerferien at give Copenhagen Capacity juridisk bindende sikkerhed for basisfinansiering i 2015. Dette af hensyn til organisationens forpligtelser overfor medarbejdere, lejemål, øvrige projektparter mv. Samtidig giver de to faser mulighed for at tage højde for efterårets arbejde med den nye Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS), arbejdet i Fokuseret Vækstdagsorden og regeringens Hovedstadsstrategi. Prioriteter i disse fora skal være retningsgivende for resultatkontrakten med Copenhagen Capacity.

 

Copenhagen Capacity er hovedstadsregionens regionale investeringsfremmeorganisation, der tiltrækker udenlandsk kapital, virksomheder og talenter. Det er en erhvervsdrivende fond med et årligt budget på 51 mio. kr., hvoraf 26 mio. kr. er basisfinansiering fra Region Hovedstaden.


INDSTILLING

Erhvervs- og vækstudvalget og forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende forslag til rammeaftaletekst med mandat til at foretage mindre, administrative justeringer, og

 2. at godkende forslag til proces for forhandling af egentlig resultatkontrakt.


POLITISK BEHANDLING

Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 27. maj 2014:

Udvalget anbefalede administrationens indstilling.

Per Roswall (V), Kenneth Kristensen Berth (O), Marianne Stendell (A) og Lene Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Vækstforum Hovedstadens beslutning per skriftlig høring afsluttet den 2. juni 2014:

Vækstforum Hovedstaden fik forelagt sagen ved skriftlig høring, da dets møde planlagt til den 14. maj blev aflyst. Erhvervsorganisationerne i Vækstforum ytrede ønske om, at sagen skulle forelægges ved Vækstforums næste ordinære møde. Medlemmernes synspunkter vil indgå i forbindelse med drøftelsen af fokusområder, mål og effekt i den kommende resultatkontrakt. Imidlertid har et flertal i Vækstforum, ved afslutningen af høringen, tiltrådt indstillingen om, at rammeaftalen indgås, herunder også flertallet af de erhvervsorganisationer, der er ordinære medlemmer af forummet.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 10. juni 2014:

 

Anbefales.

 

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O), Martin Geertsen (V) og Erik Sejersten (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Vedlagte forslag til tekst i rammeaftale udstikker en juridisk bindende, økonomisk garanti og samtidig i generelle formuleringer den ramme, hvor indenfor selve resultatkontrakten skal udfoldes henover efteråret:

 

Motivering

I forhold til regionsrådets vision om, at hovedstadsregionen skal være den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, er det ikke mindst Copenhagen Capacity, der ude i verden skal markedsføre de grønne og sunde løsninger, det forskningsbaserede og innovative miljø og indsatsen for høj livskvalitet og på den måde trække aktivitet og vækst til regionen. Resultatkontrakten er derfor et vigtigt værktøj til at sikre parløb om at give de regionale visioner konkret indhold og aktivitet i forhold til internationalisering.

 

Garanti for basisfinansiering 2015

Region Hovedstaden stiller ved indgåelsen af rammeaftalen økonomisk garanti for Copenhagen Capacity’s basisfinansiering i 2015. Dermed ydes Copenhagen Capacity sikkerhed for at kunne gennemføre en afvikling af fonden under hensyntagen til opsigelsesvarsler, såfremt efterårets forhandlinger ikke afsluttes med indgåelse af resultatkontrakt. Region Hovedstadens økonomiske garanti udgør op til 26,6 mio. kr.

 

Det fortløbende samarbejde i kontraktperioden mellem de to parter

Et styrket, fortløbende samarbejde mellem parterne skal vedligeholde den tætte kobling til de regionale fora, mål og strategier. Samarbejdet skal ligeledes give bedre muligheder for i fællesskab at gennemføre ændringer i programmer, mål og aktiviteter i takt med ændringer i det overordnede, regionale fokus og på baggrund af årlige evalueringer af Copenhagen Capacity’s indsatser og resultater.

 

Varighed

Tidligere resultatkontrakter har været indgået for tre-årige perioder. Fremover søges indgået fire-årige kontrakter for at følge kadencen for regionsrådsvalg. Et nytiltrådt regionsråd vil således i 2018 kunne give en ny resultatkontrakt en retning, der harmonerer med rådets prioriteter, og ikke være låst af det afgåede råds ønsker.

 

Økonomisk ramme

Region Hovedstadens basisbevilling har i perioden 2011-2014 været 26,6 mio. kr. årligt. Hertil kommer Vækstforums gennemsnitlige, årlige bidrag til Copenhagen Capacity’s projekter på 4,7 mio. kr. Den nye, økonomiske ramme forhandles på plads henover efteråret 2014.

 

Opsigelsesklausul

Der indføjes en gensidig, ubetinget opsigelsesklausul med et varsel på et år, herunder mulighed for partiel opsigelse af enkelte programmer/indsatsområder, der f.eks. ikke leverer de aftalte resultater.

 

Aktørinvolvering

Det er afgørende for de regionale strategiers succes og udfoldelse, at de samler og nyder bred opbakning hos og aktiv deltagelse fra andre regionale og lokale aktører, ikke mindst parterne i Fokuseret Vækstdagsorden (Region Sjælland, Region Hovedstaden, kommunekontaktrådene (KKR) i de to regioner, samt Københavns Kommune). Copenhagen Capacity vil også fremover have en vigtig rolle med at sikre bred involvering og øget fokus på samarbejde og kommunikation.

 

Større programmer strukturerende for aktiviteter

Rammeaftalen indeholder også retningsgivende afsnit om organisationens hovedopgaver og om dens dokumentations- og styringsmodeller, herunder at Copenhagen Capacity’s aktiviteter fremover organiseres som programmer med større volumen og i længerevarende forløb end hidtil. En integreret del heraf vil være at sikre fleksibilitet og muligheder for op-/nedskalering eller lukning af programmer afhængig af deres resultatskabelse og sammenhæng til regionale prioriteter.

 

Skulle den omtalte garanti for basisfinansiering 2015 aktiveres, vil det i givet fald belaste puljen for regionale erhvervsudviklingsmidler med op til 26,6 mio. kr. i 2015.

 

Vækstforum Hovedstaden, Region Hovedstadens erhverv- og vækstudvalg og Copenhagen Capacity’s bestyrelse inddrages løbende i processen, jf. bilag. Regionsrådet vil få resultatkontrakten til godkendelse i december. I august og september måned involveres en bred kreds af eksterne interessenter, blandt andet kommunerne, i arbejdet.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen behandles på foretningsudvalgsmødet den 10. juni 2014 og regionsrådsmødet den 17. juni 2014


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj


Journalnummer

14003837


28.pdf
29.pdf

Bilag

Tidsplan for forhandlinger 2014 om rammeaftale og resultatkontrakt med Copenhagen Capacity
Rammeaftale mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden version 24 april 2014


15. Bevillingssag vedr. industrielle symbioser

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Vækstforum Hovedstaden anbefaler, at der bevilges regionale erhvervsfremmemidler til projektet om fremme af industrielle symbioser, der understøtter indsatsområder i Vækstforum Hovedstadens Erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden og Region Hovedstadens politiske vision om at blive den "grønne og innovtive metropol".


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Vækstforum Hovedstadens beslutning: Vækstforum har behandlet sagen på mødet d. 23. april 2014, men udskød beslutning til en efterfølgende skriftlig høring. På baggrund af den skriftlige høring kan Vækstforum Hovedstaden anbefale en bevilling af projektet.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 10. juni 2014:

 

Anbefales.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O), Martin Geertsen (V), Carsten Scheibye (V) og Erik Sejersten deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Samarbejdet mellem staten og regionerne om fremme af industrielle symbioser har eksisteret siden medio 2013 og blev igangsat, efter temaet indgik i Vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden. Initiativet blev udmøntet i et ni måneders projekt, som blev afsluttet ved udgangen af 2013.

 

I det ni måneder lange pilotprojekt foretog en taskforce de første forsøg på at etablere flere industrielle symbioser mellem virksomheder i Danmark efter forbillede i Kalundborg-symbiosen. En industriel symbiose er et markedsbaseret samarbejde, hvor en eller flere virksomheders restprodukt eller affald udskilles og genanvendes som en anden virksomheds ressource.

 

Grundlaget for indsatsen i hovedstadsregionen har været en analyse, som blev foretaget af konsulentformaet Copenhagen Economics i starten af 2013. Analysen peger på, at der ligger et privatøkonomisk besparelsespotentiale på mellem 130 og 410 mio. kr. årligt i hovedstadsregionen, hvis det lykkes at skabe en værdiforøgelse på 5-25 pct. for genanvendelse af affaldet, og en 5-35 procent højere genanvendelse af affald til deponi og forbrænding.

 

Indsatsen i hovedstadsregionen i 2013 førte til, at tre symbioseprojekter kunne etableres. Et symbioseprojekt søgte om tilskud fra Grøn Omstillingsfond. De to andre symbioseprojekter gennemføres uden ekstern økonomisk støtte.

Potentialet, som ligger i etablering af flere symbioser i hovedstadsregionen, er ikke indfriet endnu og kræver en længerevarende indsats. Derfor ansøges der om yderlige midler til at forsætte indsatsen fra maj 2014 til slutningen af 2016.

 

Specifikation af initiativet

 

Projektet skal videreføres med det samme setup som i pilotprojektet, da det har vist sig, at setuppet har skabt gode resultater. Det betyder, at Erhvervsstyrelsen stiller et sekretariat til rådighed, som skal koordinere samarbejdet mellem styrelsen, regionerne og tekniske konsulenter (til sammen ”taskforce”). Hver region indkøber en regional netværksmedarbejder, som faciliterer arbejdet med virksomhederne i regionen. De regionale netværkskonsulenter har til opgave at identificere virksomheder, som har potentiale til at indgå i en symbiose, gennem opsøgende arbejde og tema- eller branchespecifikke arrangementer. Derudover indkøber styrelsen og hver region en teknisk konsulent (ingeniør), som skal rådgive virksomhederne om de tekniske udfordringer i forbindelse med etableringen af en industriel symbiose. Den tekniske konsulent er ligeledes ansvarlig for undersøgelsen af virksomhedernes affalds- og ressourcestrømme.

 

Det forventes, at projektet gennem en opsøgende indsats i høj grad kan bidrage til at rådgive og motivere virksomheder (både private og offentlige) om genanvendelse af overskydende ressourcer. Indsatsen skal resultere i en forbedret konkurrenceevne for de deltagende virksomheder samt en mindre påvirkning af miljøet gennem øget ressourcegenanvendelse.

 

Projektet skal som udgangspunkt afsluttes i slutningen af 2016. I løbet af 2015 foretager Erhvervsstyrelsen dog en evaluering af indsatsen. Hvis det viser sig, at projektet ikke har levet op til forventningerne, bliver de ansøgte midler for 2016 ikke anvendt.

 

Administrationens vurdering

 

Administrationen vurderer, at projektet om fremme af industrielle symbioser understøtter Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi, særligt på indsatsområderne innovation og forskning og erhvervsklynger. Projektet spiller endvidere op til regionens politiske vision og målsætninger om at være en grøn og innovativ metropol og understøtter det strategiske område miljørigtig drift og udvikling.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Til forlængelsen af projektet skal der bruges op til 1,43 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler. Heraf skal 1 mio. kr. anvendes til indkøb af en regionalt forankret proceskonsulent, som faciliterer projektet i regionen. 0,43 mio. kr. afsættes til et fælles indkøb med Erhvervsstyrelsen af teknisk faglige konsulenter.

 

Det samlede nationale budget for projektet er på 12,49 mio. kr. Den største del finansieres af Erhvervsstyrelsen, og Region Hovedstadens andel er på linje med de andre regioners andele.

 

Udgifterne afholdes inden for bevillingsområdet Erhvervsudvikling i 2014. I henhold til de nye budget- og regnskabsregler for tilsagn om støtte til projekter på det regionale udviklingsområde skal udgiften bogføres som et samlet tilsagn. Det betyder, at den samlede udgift indgår i regnskabet for 2014, uanset om udbetalingen af midler sker i 2014, 2015 eller 2016.


KOMMUNIKATION

Der kommunikeres løbende om projektet. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for styring af kommunikationsindsatsen.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj


Journalnummer

13006790
16. Region Hovedstadens medlemskab af Sund By Netværket

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

 Region Hovedstaden har siden 2008 været medlem af Sund By Netværket, som primært er et netværk for kommuner i Danmark. Administrationen indstiller til Regionsrådet, at regionen udmeldes af netværket, idet regionens udbytte af netværket er beskedent.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 10. juni 2014:

 

Anbefales.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O), Martin Geertsen (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Baggrund om Sund By Netværket

Sund By Netværket er et landsdækkende fagligt netværk af 57 kommuner og to regioner (1. januar 2014). Netværket arbejder for at understøtte det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner og nationale aktører på folkesundhedsområdet. Driften af netværket hviler på et årligt kontingent fra medlemmerne, mens netværkets aktiviteter primært finansieres gennem eksterne puljer og fonde.

 

Netværket blev etableret i 1991 og er medlem af WHO´s internationale Healthy City Network. På nationalt niveau samarbejder netværket med Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed, KL og Danske Regioner.

 

Region Hovedstadens deltagelse

Region Hovedstaden er medlem af netværket og betaler herfor et årligt kontingent på 55.000 kr. Administrationen har siden foråret 2013 været med i bestyrelsen, som repræsentant for de to regioner, som er medlemmer af netværket (Region Nordjylland og Region Hovedstaden).

 

Sund By Netværkets aktiviteter

I kraft af sin netværksstruktur er det medlemmernes interesser, som bestemmer netværkets aktiviteter. Det betyder pt., at aktiviteterne er samlet omkring temagrupper og fælles aktiviteter. Arbejdet i temagrupperne varierer og kan være et fælles projekt om udvikling af værktøjer og modeller til forebyggelsesindsatser i praksis, vidensdeling og vidensopbygning. Et eksempel på tema er ”alkohol”, hvor der arbejdes for at styrke samarbejdet og udviklingen af forebyggelsen på alkoholområdet i landets kommuner og regioner. Desuden har netværket som projekt i 2014 at inddrage det aktive medborgerskab i kommunernes arbejde med lighed i sundhed. Det skal ske i regi af projektet ”Netværk for fællesskabsagenter”.

 

Vurdering af Region Hovedstadens udbytte af medlemskabet

Det gennemgående fokus for netværket er forebyggelsesarbejdet i kommunerne, både det faglige arbejde, men også processerne omkring det. Igennem de sidste par år har Region Hovedstaden ikke deltaget aktivt i netværket ved fx at indgå i temagrupper ligesom de arrangementer, der har været afholdt, ikke har været vurderet tilstrækkeligt relevante for regionen at deltage i. Det vurderes heller ikke, at deltagelse i netværket kan begrundes i kvalificering af den regionale rådgivningsforpligtigelse, da fokus for denne er kommunernes egne indsatser. Det vurderes, at regionens ressourcer er bedre anvendt ved at prioritere samarbejdet med kommunerne i Region Hovedstaden om fx Sundhedsprofilen. Styregruppen for den regionale Sundhedsprofil, hvor der er såvel regional som kommunal deltagelse, fungerer også aktivt i perioderne mellem udgivelse af Sundhedsprofiler. Styregruppen opleves som en god indgang til samarbejde og viden om, hvordan kommunerne arbejder med forebyggelse.

 

Rent fagligt følger Region Hovedstaden de publikationer, som udgår fra Sundhedsstyrelsen på forebyggelsesområdet, eksempelvis forebyggelsespakkerne. Desuden deltager administrationen i Sundhedsstyrelsens Forum for Regional Forebyggelse. Det vurderes således heller ikke, at der vil være risiko for væsentlige tab af faglig viden, hvis regionen ikke deltager i Sund By Netværket. Endeligt findes det i overensstemmelse med ønsket om "Fokus og Forenkling", at ikke centrale opgaver som denne bortfalder.

 

Vilkår for udmeldelse

Jf. netværkets vedtægter kan udmeldelse foretages skriftligt med seks måneders varsel til den 1. januar.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen betyder en årlig besparelse på 55.000 kr.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Svend Hartling


Journalnummer

14005533
17. Mødeplan 2015 for forretningsudvalget og regionsrådet

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Af hensyn til mødeaktiviteter i både interne og eksterne politiske mødefora er det hensigtsmæssigt allerede nu, at udarbejde en mødeplan for 2015 forretningsudvalget og regionsrådet.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 10. juni 2014:

 

Anbefales.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O), Martin Geertsen (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Mødeplanen for 2015 er lagt under hensyntagen til vinterferie i uge 7 og 8, og efterårsferie i uge 42, som er friholdt for ordinære møder i forretningsudvalg og regionsråd, ligesom der ikke holdes møder i juli måned. Forretningsudvalgets møder afholdes tirsdage kl. 10.00 - 14.00 og regionsrådets møder afholdes tirsdage kl. 17.00 på regionsgården i Hillerød.

 

Behandlingen af budgettet har særlige frister, som skal overholdes. Med første behandling på forretningsudvalgets møde tirsdag den 11. august, og i regionsrådet på møde tirsdag den 18. august, vil kravet i bekendtgørelsen om regionernes budget og regnskabsvæsen om, at forretningsudvalget førstebehandler budgettet senest den 15. august, og at regionsrådet førstebehandler budgettet senest den 24. august, være opfyldt.

 

2. behandling af budgettet - der skal være tre uger mellem 1. og 2. behandling - foreslås lagt i forretningsudvalget den 15. september og i regionsrådet den 22. september. Budgettet skal være vedtaget senest den 1. oktober 2014.

 

Når de ordinære møder i forretningsudvalget og regionsrådet er fastlagt, kan mødeplanen herefter danne baggrund for planlægning af møder i udvalgene samt for planlægning af seminarer for forretningsudvalget og regionsrådet. Forslag til mødeplan 2015 for forretningsudvalget og regionsrådet er vedlagt som bilag.

 

Af bilaget fremgår også forslag for mødedatoer til udvalgene for at give det samlede overblik. Det er dog udvalgene selv, der skal fastsætte deres mødeplan. Mødeplanen for udvalgene vil blive drøftet på de kommende udvalgsmøder i juni måned.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Jesper Olsen


Journalnummer

14005215


30.pdf

Bilag

Tentativ Mødeplan 2015 for FU og RR med forslag til udvalgsmøder


18. Amgros I/S - udpegning af medlemmer og stedfortrædere til bestyrelsen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Danske Regioner har den 22. maj 2014 indstillet fire medlemmer af regionsrådet for Region Hovedstaden til regionsrådets udpegning af hhv. to medlemmer af Amgros´ bestyrelse og to stedfortrædere.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at udpege to medlemmer til bestyrelsen for Amgros I/S i overensstemmelse med indstillingen fra Danske Regioner, og

 2. at udpege to stedfortrædere for de to medlemmer af Amgros´ bestyrelse i overensstemmelse med indstillingen fra Danske Regioner.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 3. juni 2014:

 

Valggruppen VØI oplyste, at Per Roswall (V) erstatter Anne Ehrenreich (V) som stedfortræder.

 

Anbefales.

 

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O), Martin Geertsen (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Interessentskabet Amgros ejes af de fem danske regioner.

 

Det følger af Forretningsorden for bestyrelse og direktion i Amgos I/S af 26. november 2009, at hvert regionsråd blandt dets medlemmer udpeger ét medlem til bestyrelsen for Amgros I/S. Regionsrådet for Region Hovedstaden udpeger dog to medlemmer til bestyrelsen. De øvrige fire regionsråd udpeger på skift ét fælles bestyrelsesmedlem blandt deres medlemmer. Der udpeges på samme måde én stedfortræder for hvert bestyrelsesmedlem. Regionsrådenes udpegninger foretages efter indstilling fra Danske Regioner.

 

Danske Regioner har den 22. maj 2014 indstillet fire medlemmer af regionsrådet for Region Hovedstaden til regionsrådets udpegning af hhv. to medlemmer af Amgros´ bestyrelse og to stedfortrædere.

 

Danske Regioner har indstillet følgende to medlemmer af regionsrådet til udpegning som medlemmer af bestyrelsen for Amgros I/S:

 

- Sophie Hæstorp Andersen (A).

- Bergur Løkke Rasmussen (V).

 

Danske Regioner har indstillet følgende to medlemmer af regionsrådet til udpegning som stedfortrædere for de to medlemmer af bestyrelsen:

 

- Erik Gregersen (A).

- Anne Ehrenreich (V).

 

Udpegningerne er gældende fra datoen for regionsrådets beslutning og for den resterende del af regionsrådets valgperiode.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Regionsrådets beslutning meddeles Amgros I/S.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 3. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Jesper Olsen


Journalnummer

14005219
19. Sagkyndige retsmedlemmer - indstilling til Danske Regioner

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Danske Regioners skal indstille to repræsentanter for Region Hovedstaden til Østre Landsrets udpegning af sagkyndige retsmedlemmer.

 

Danske Regioner har derfor anmodet Region Hovedstaden om at indstille to personer, således at Danske Regioner kan videreformidle indstillingen til landsretten.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 3. juni 2014:

 

Anbefales, idet formanden bemyndiges til at modtage navne, senest den 23. juni 2014.

 

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 17. juni 2014:

 

Godkendt.

 

Maja Holt Højgaard (A), Henrik Thorup (O), Kenneth Kristensen Berth (O), Martin Geertsen (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Annette Birgitte Reimers (A), Morten Dreyer (O), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).


SAGSFREMSTILLING

Efter retsplejelovens § 92 beskikkes der sagkyndige retsmedlemmer for hver retskreds (henholdsvis Østre og Vestre landsretskreds). Beskikkelsen foretages af landsrettens præsident for en periode af fire år. Der kan ske genbeskikkelse af nuværende sagkyndige retsmedlemmer.

 

Danske Regioner er godkendt til at afgive indstilling ved beskikkelse af sagkyndige. På den baggrund har Danmarks Domstole anmodet Danske Regioner om at indstille i alt otte sagkyndige til at deltage i behandlingen af civile sager i Østre og Vestre landsretskreds, således at der indstilles fire kandidater til hver landsretskreds.

 

Danske Regioner har anmodet Region Hovedstaden om at indstille to personer, således at Danske Regioner kan videreformidle indstillingen til landsretten.

 

Det fremgår af retsplejeloven, at de, der beskikkes, skal have dansk indfødsret og være uberygtede. De må endvidere ikke være umyndige eller under værgemål, ligesom deres bo ikke må være under konkursbehandling og de ikke må være fyldt 70 år.

 

Afgivelse af indstilling af én eller flere personer til udpegning til et hverv skal besluttes ved almindelig flertalsafstemning.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Regionsrådets beslutning meddeles Danske Regioner.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 3. juni 2014 og regionsrådet den 17. juni 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Jesper Olsen


Journalnummer

13013082
20. Closed item21. Closed item22. Closed item23. Closed item24. Closed item25. Closed item