UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - mødesager

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

02-12-2014 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-12-2014 14:00:00


PUNKTER

1. Temadrøftelse: Læringspunkter fra evalueringen af EVA
2. Temadrøftelse: Ansættelsesformer for direktører og delegation af ansættelseskompetence
3. Closed item
4. Dimensionering af ambulancedrift
5. Varetagelse af sundhedsfaglige opgaver i forbindelse med ambulancedrift
6. Samarbejde mellem Mnazi Mmoja Hospital, Tanzania og Hvidovre Hospital om fysioterapi mm.
7. Forskningsevaluering 2014 og status på handlingsplan 2013-2014 - Politik for sundhedsforskning 2020
8. Generel orientering fra ledelsen
9. Eventuelt1. Temadrøftelse: Læringspunkter fra evalueringen af EVA

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Forretningsudvalget behandlede på mødet den 10. november 2014 COWI’s rapport om evaluering af planlægnings- og implementeringsopgaven ved indførelsen af det enstregede visiterede akutsystem (EVA) frem til 1. april 2014.

 

Evalueringen, der indgår i regionsrådets fremadrettede drøftelser om EVA i foråret 2015, når resultatet af den kvalitative evaluering foreligger, indeholder desuden en række generelle læringspunkter. Forretningsudvalget ønskede på den baggrund en generel drøftelse af læringspunkterne i forhold til det fremadrettede arbejde med øvrige store organisatoriske projekter i regionen.


INDSTILLING

Administrationen indstiller overfor forretningsudvalget,


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 2. december 2014:

 

Drøftet.

 

Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

COWI’s evaluering af EVA indeholder tre overordnede læringspunkter:

Evalueringen fra COWI peger på forhold både i den politiske beslutningsproces, og den administrative planlægning og implementering.

 

På baggrund af COWI’s anbefalinger vil administrationen på baggrund af et mundtligt oplæg ved regionsdirektør Hjalte Aaberg lægge op til en temadrøftelse i forretningsudvalget om, hvordan forretningsudvalget kan arbejde med disse læringspunkter.

 

Oplægget vil dels adressere tre af de store organisatoriske forandringsprojekter, der er besluttet og er i gang,

ud fra et administrativt perspektiv, dels de temaer som forretningsudvalget ud fra et politisk perspektiv bør debattere i forhold til særligt den politiske beslutningsproces, og politisk opfølgning på vedtagne beslutninger såvel i implementeringsfasen som efter implementering, særligt i forhold til vedtagne politiske målsætninger. Oplægget vil adressere såvel klassiske projektstyrings risikovurderinger som politiske risikovurderinger.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 2. december 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Jesper Olsen


Journalnummer

14012673


1.pdf
2.pdf

Bilag

Konklusionskapitel fra COWI-rapport om EVA
Oplæg til FU - læringspunkter COWI rapport


2. Temadrøftelse: Ansættelsesformer for direktører og delegation af ansættelseskompetence

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

På baggrund af forretningsudvalgets møde i november er der tilrettelagt en temadrøftelse om løn- og ansættelsesvilkår for chefer samt ansættelseskompetencen for hospitalsdirektører.


INDSTILLING

Administrationen indstiller overfor forretningsudvalget:

 1. at udvalget drøfter behovet for eventuelle nye lønpolitiske incitamenter for regionens administrative og kliniske chefer, og

 2. at ansættelseskompetencen for hospitalsdirektører delegeres til regionsdirektøren med virkning fra den 3. december 2014.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 2. december 2014:

 

Vicedirektør Jørgen Schwensen deltog som oplægsholder under sagens behandling.

 

Formanden satte indstillingspunkt 2 under afstemning:


For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), O (2), V (2) i alt 12.


Imod stemte: 1 (Ø).


Undlod at stemme: 0.


I alt 13.

 

Indstillingen var herefter godkendt.

 

Martin Geertsen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med punktet om lønforhold for direktører blev der på forretningsudvalgets møde i november aftalt en generel drøftelse om kontraktformer ved chefstillinger, herunder anvendelse af resultatløn, åremål, fratrædelsesformer m.m.

 

Som grundlag for drøftelsen er der udarbejdet et oplæg om løn- og ansættelsesformer for regionens administrative og kliniske chefer (bilag 1). Oplægget indeholder en oversigt over de mulige ansættelseformer ved chefstillinger og regionens anvendelse heraf:

Oplægget giver endvidere et overblik over den aktuelle løntruktur for koncerndirektion, hospitalsdirektioner, virksomheds- og centerdirektører, samt ledende overlæger.

 

Som udgangspunkt for forretningsudvalgets temadrøftelse beskriver oplægget de nuværende grundpiller i regionens lønpolitik for chefstillinger, og der lægges op til en debat om behovet for nye lønmæssige incitamenter for chefer og de forskellige perspektiver ved indførelse af resultatløn.

 

Oplægget fremlægges på mødet af vicedirektør Jørgen Schwensen, Center for HR.

 

Forretningsudvalget godkendte i november ansættelsen af en ny direktører til Rigshospitalet og Glostrup Hospital, og ansættelsen af en ny direktør til Herlev og Gentofte Hospitaler. Under behandlingen af disse punkter fremgik det, at der i forretningsudvalget var enighed om at tage en drøftelse, om det vil være hensigtsmæssigt at delegere ansættelseskompetencen for hospitalsdirektører til administrationen. Den nuværende placering af ansættelseskompetencen hos forretningsudvalget er historisk begrundet, og ved den foreslåede ændring følges den delegationspraksis som regionsrådet i øvrigt har omkring budgetansvar mv. Fremover vil regionsrådet således have ansættelseskompetencen for koncerndirektionen, og alle ansættelser under koncerndirektørniveauet delegeres til administrationen.

 

Sagen indeholder derfor en indstilling om delegation af ansættelseskompetencen for hospitalsdirektører.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Eventuelle merudgifter til nye tiltag som følge af beslutninger i forbindelse med temadrøftelsen afholdes indenfor det eksisterende budget.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 2. december 2014. På baggrund af temadrøftelsen tilrettelægges det videre forløb på de relevante områder, og ansættelseskompetencen for hospitalsdirektører delegeres i givet fald pr. 3. december 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen


Journalnummer

-


2.pdf
4.pdf

Bilag

Ansættelsesformer for chefer
Ansættelsesformer for chefer 241114 m løninfo


3. Closed item4. Dimensionering af ambulancedrift

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

I forbindelse med tildeling af kontrakter vedr. ambulancedrift, jf. anden sag på dagsordenen, fremlægges sag vedr. dimensionering og serviceniveau for ambulancedriften.

 

Med denne sag træffes beslutning om valg af antal af faste beredskaber i de aftaler, som indgås med de kommende leverandører. Det er vurderingen, at der har været en aktivitetsudvikling, som nødvendiggør en udvidelse af antallet af beredskaber, men at behovet nærmere bør analyseres frem mod budgetlægningen 2016. Det er dog anbefalingen, at der allerede fra 2015 træffes beslutning om en midlertidige udvidelse med tre deldøgnsberedskaber i forhold til det nuværende antal beredskaber.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over regionsrådet anbefaler:

 1. at der i 2015 midlertidigt tilkøbes tre ekstra deldøgnsberedskaber til at forbedre respons- og servicetider,

 2. at merudgifter til tre ekstra deldøgnsberedskaber mv. på i alt 18 mio. kr. i 2015 finansieres via en reduktion af puljen til renoveringsudgifter under sundhedsområdets fælleskonto,

 3. at der igangsættes en analyse af ambulanceområdets samlede kørselsaktivitet med henblik på en vurdering af det fremtidige behov for beredskaber, og med henblik på at kunne indgå i budgetprocessen for 2016-2019, og

 4. at de kommende kontrakter for ambulancedriften fra 1. februar 2016 baseres på en samlet dimensionering svarende til 12 deldøgnsberedskaber, 27 døgnberedskaber med normal aktivitet og 9 døgnberedskaber (lavaktivitet), og at der heraf samlet er 14 paramediciner-bemandede enheder svarende til det aktuelle antal beredskaber.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 2. december 2014:

 

Anbefalet.

 

Martin Geertsen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

Formålet med denne sag er at træffe beslutning om dimensionering og serviceniveau for regionens ambulancedrift, jf. anden sag på dagsorden om tildeling af kontrakter.

 

Udvikling i aktivitet og opgavetid på ambulanceområdet

 

Der er sket en aktivitetsstigning i perioden 2010 til 2014, hvilket har resulteret i længere responstider for akutte ambulancekørsler (kørselsprioritet A og B) og længere servicetider for planlagte ambulance- og sygetransportkørsler (kørselsprioritet C og D).

 

Der er ikke en enkeltstående forklaring på stigningen over årene, men befolkningstilvækst i regionen, ændring i kørselsmønstre, som følge af hospitals- og psykiatriplanen og dermed en centralisering af funktioner, samt implementeringen af det enstrenget visiterede akutsystem har alle bidraget til dette.

 

Antallet af kørsler er siden 2010 steget med 8,5%, mens befolkningstallet i regionen er steget 4,5% jf. tabel herunder.

 
image
 
 

Udviklingen i de første tre kvartaler af 2014 viser, at udviklingen i antallet af kørsler er steget yderligere i forhold til 2013.

 

Antallet af kørsler belyser dog ikke fyldestgørende udviklingen, da det ikke siger noget om kørslernes længde. Det mest præcise mål for udviklingen er således opgavetiden, dvs. den tid, hvor et køretøj er beskæftiget med transportopgaver. Samlet set er opgavetiden fra 2012 til 2014 steget ca. 36 timer pr. døgn, svarende til at hvert ambulanceberedskab har 45 minutters ekstra opgavetid dagligt. Den gennemsnitlige anvendelsesgrad ligger pt. på ca. 64 pct.

 

Den højere anvendelsesgrad betyder imidlertid også, at der nu opleves stigninger i respons- og servicetiden.

 

Tabellen nedenfor angiver respons- og servicetider i perioden 2010-2014 sammenholdt med de opstillede mål.

 
image
 

Det er vurderingen, at der er behov for at udvide det nuværende antal beredskaber, for at forbedre responstid og servicetiden.

 

I lyset af den forestående revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 anbefales det, at der inden udgangen af marts måned 2015 gennemføres en grundigere analyse af udviklingen i kørselsaktiviteten med henblik på en nøjere vurdering af det fremtidige behov for dimensioneringen af ambulanceberedskabet.

 

Analysen gennemføres således, at den kan indgå i budgetdrøftelserne i regionsrådet i foråret 2015 med henblik på stillingtagen i forhold til budget 2016.

 

Det er dog anbefalingen, at der allerede fra 2015 foretages en midlertidig udvidelse af antallet af beredskaber svarende til tre deldøgnsberedskaber for at imødekomme noget af det pres, som opleves på ambulancedriften. Dette skyldes bl.a. at det er væsentligt billigere at foretage tilkøb af ekstra beredskaber på helårsbasis frem for de mere akutte og kortvarige tilkøb af ekstra timer.

 

Den endelige vurdering af behov for antal af beredskaber vil indgå i budgetlægningen for 2016. Tilkøb af tre deldøgnsberedskaber inkl. ekstra ressourcer til visitation og disponering af køretøjer beløber sig til 18 mio. kr.

 

De ekstra ambulanceberedskaber placeres centralt i regionen med henblik på indsættelse mest hensigtsmæssigt i forhold til generel aktivitet, køreafstande og variation i aktiviteten hen over døgnet.

 

Dimensionering pr. 1. februar 2016

Det anbefales, at kontrakter med de kommende leverandører baseres på den nuværende dimensionering ind til der foreligger en nærmere anlayse af det fremtidige behov for kapacitet på området.

 

Dette betyder, at kontrakterne samlet set skal omfatte 12 deldøgnsberedskaber (12 timer pr. dag), 27 døgnenheder med normalaktivitet og 9 døgnenheder med lavaktivitet (døgnenheder 24 timer pr. døgn). Af disse vil der være 14 paramedicinerbemandede enheder.

 

Fordelingen på udbuddets delområder fremgår af tabellen herunder.

 
image 
 

De anførte beredskaber disponeres alle fra regionens vagtcentral.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af sagen indebærer en merudgift i 2015 på i alt 18,0 mio. kr., som foreløbigt foreslås finansieret ved en tilsvarende reduktion af pulje til renovering i budget 2015 placeret under sundhedsområdets fælleskonto, idet den endelige finansiering vil blive revurderet og bevillingsmæssigt berigtiget i forbindelse med 1. økonomirapport 2015.

 

De økonomiske konsekvenser af sagen fra 2016 indarbejdes i forbindelse med budgetprocessen 2016-2019.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 2. december 2014 og regionsrådet den 16. december 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Svend Hartling


Journalnummer

13001186
5. Varetagelse af sundhedsfaglige opgaver i forbindelse med ambulancedrift

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

I forbindelse med tildeling af kontrakter vedr. ambulancedriften, jf. anden sag på dagsordenen, fremlægges sag om varetagelse af sundhedsfaglige funktioner, som regionsrådet har besluttet fremadrettet skal varetages af Region Hovedstaden. Af hensyn til at forberede og sikre implementeringen af disse opgaver, således at organisationen er klar til idriftsættelse 1. februar 2016, er det nødvendigt allerede i 2015 at påbegynde forberedelserne og ansætte medarbejdere.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:

 1. at den Præhospitale Virksomhed tilføres et årligt driftsbudget på 6,3 mio. kr. fra 2015 til varetagelse af sundhedsfaglige opgaver i forbindelse med nyt ambulanceudbud, og

 2. at merudgifter til varetagelse af sundhedsfaglige opgaver i forbindelse med nyt ambulanceudbud i 2015 midlertidigt finansieres via en reduktion af puljen til renoveringsudgifter under sundhedsområdets fælleskonto.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 2. december 2014:

 

Sagen blev udsat.

 

Martin Geertsen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden overtager en række opgaver i forbindelse med nyt udbud af ambulancedrift, jf. udbudsbetingelserne. Opgaverne omfatter nye sundhedsfaglige opgaver pga. ændringer i fordeling af opgaver mellem leverandører og Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet i forhold til de nuværende kontrakter, bl.a. den tidligere korpslægefunktion.

 

Opgaverne omfatter:

1) varetagelse af det sundhedsfaglige ansvar for ambulanceområdet herunder døgndækket rådgivning af ambulancepersonale integreret med øvrig Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af instrukser og vejledninger,

2) planlægning og monitorering af alle uddannelsesaktiviteter,

3) monitorering af køretøjers stand og indretning,

4) monitorering af anvendelse af medicin, og

5) procedure for og opfølgning på utilsigtede hændelser og klager.

 

Der er afsat 9 årsværk til funktionen og en samlet årlig udgift på 6,3 mio. kr. Opgaver og ressourcer fremgår mere detaljeret i bilag 1.

 

Da der er en lang række ekstra opgaver, som er relateret til implementeringsperioden mellem kontraktunderskrivelse og driftsstart 1. februar 2016 skal ressourcerne tilføres pr. 1. januar 2015. Dette er en forudsætning for at igangsætte de kommende kontrakter.

 

Budget vedr. de opgaver regionen selv overtager, tilføres allerede fra 2015 under hensyn til implementeringen af opgaverne.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af sagen indebærer en merudgift i 2015 på i alt 6,3 mio. kr., som foreløbigt foreslås finansieret ved en tilsvarende reduktion af pulje til renovering i budget 2015 placeret under sundhedsområdets fælleskonto, idet den endelige finansiering vil blive revurderet og bevillingsmæssigt berigtiget i forbindelse med 1. økonomirapport 2015.

 

De økonomiske konsekvenser af sagen fra 2016 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetprocessen 2016-2019.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 2. december 2014 og regionsrådet den 16. december 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Svend Hartling


Journalnummer

13001186


3.pdf

Bilag

Bilag 1 - NotatOpgaverNytUdbud - 21112014


6. Samarbejde mellem Mnazi Mmoja Hospital, Tanzania og Hvidovre Hospital om fysioterapi mm.

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Hvidovre Hospital har i dag et samarbejde med Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar i Tanzania indenfor fysioterapi med støtte fra den danske ambassade i Dar es Salaam, Tanzania. Projektet blev godkendt af regionsrådet den 20. august 2013. Samarbejdet ønskes udvidet og forlænget i 4 år med fortsat støtte fra den danske ambassade.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 2. december 2014:

 

Anbefalet.

 

Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

Nuværende projekt

Hvidovre Hospital indledte i oktober 2013 et samarbejde med Mnazi Mmoja Hospital, Zanzibar om at etablere et forbedret og bæredygtigt tilbud i fysioterapi på Zanzibar. Samarbejdet understøtter to initiativer:

 1. Udvikle de fysioterapeutiske ydelser på Mnazi Mmoja Hospital

 2. Etablere et uddannelsesprogram for fysioterapien på Zanzibar

Mnazi Mmoja Hospital har udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet med Fysio-Ergoterapien på Hvidovre Hospital om udvikling af de fysioterapeutiske ydelser. Der er nu mere fokus på de indlagte patienter - både børn og voksne. Der er også startet en faglig udvikling på Mnazi Mmoja Hospital med bl.a. mere tidssvarende genoptræning, holdtræning og computerbaseret patientregistrering - på pc'er som var udfaset og doneret fra IMT.

 

Samarbejdet med fysioterapien har resulteret i, at 21 studerende er startet på en 3 årig fysioterapiuddannelse lokalt på øen. Man håber derfor at kunne fastholde disse unge mennesker i job på Zanzibar om 3 år og dermed undgå "braindrain" til fastlandet.

 

Projektet udløber i december 2014, men den danske ambassade i Dar es Saalam, Tanzania, som har finansieret projektet, var allerede inden projektets start indstillet på at forlænge samarbejdet, hvis resultaterne var tilfredstillende. Begge parter har udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet, og at der er behov for fortsat at understøtte den faglige udvikling og uddannelsen. Projektet gør en forskel både på Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar og i Fysio-Ergoterapien på Hvidovre Hospital.

 

Fysio-Ergoterapien finder, at det giver mening at bidrage til udvikling både lokalt, globalt og personligt. De fysioterapeuter, der har været på Mnazi Mmoja Hospital, har alle bidraget til udvikling både på Zanzibar og i afdelingen på Hvidovre Hospital. De får et bredere perspektiv på sundhed og på behandling, det giver stor udvikling både fagligt og personligt, og det har givet et ekstra perspektiv for afdelingen at udvikle og videregive noget af den viden og erfaring afdelingen har.

 

Fremtidigt samarbejde

De involverede parter har på denne baggrund udarbejdet en ny samarbejdsaftale, der skal understøtte følgende initiativer:

 1. styrke de fysioterapeutiske ydelser på Mnazi Mmoja Hospital og fysioterapiuddannelsen på College of Health Science 2015-18

 2. bidrage til at reducere kvinders dødelighed og sygelighed i forbindelse med graviditet og fødsel samt reducere børnedødeligheden under fødsel og fødselstraumer på Zanzibar 2015-16

 3. Hospitals management i form af bl.a. planlægning, budgetstyring, human resource og monitorering - forbedre "value for money" 2015-16

Det samlede budget er på 5,1 mio. kr. for projektperioden 2015-18 og dækkes af den danske ambassade. Midlerne er fordelt med 2,6 mio.kr. til fysiterapiprojektet, 2,2 mio. kr. til reduktion i dødeligehed ved reproduktion og 0,3 mio. kr. til hospitals management. Heri er indeholdt løn, rejse- og opholdsomkostninger for personale fra Hvidovre Hospital.

 

Samarbejdet har til formål at opbygge effektive og robuste strukturer på Mnazi Mmoja Hospital til gavn for invalide patienter, mødre og nyfødte børn og derved bidrage til den samlede sundhed på Zanzibar. Det grundlæggende engagement handler om at

Mnazi Mmoja Hospital bliver ansvarlig for at koordinere, facilitere, iværksætte, monitorere og evaluere projektet. De er endvidere i samarbejde med Hvidovre Hospital ansvarlig for den årlige planlægning og budgettering. Hvidovre Hospital udarbejder halvårlige rapporter om fremdriften i projektet. Ambassaden vil på baggrund af disse halvårlige rapporter tage stilling til hvert halve år, om der fortsat skal frigives midler til projektet.

 

Memorandum of Understanding

Samarbejdet er nærmere beskrevet i vedlagte udkast til Momorandum of Understanding mellem de to hospitaler og budget for støtten fra Hvidovre Hospital til Mnazi Mmoja Hospital.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det samlede budget er på 5,1 mio. kr. og dækkes af den danske ambassade i Dar es Saalam, Tanzania.


KOMMUNIKATION

Offentliggøres på regionh.dk efter regionsrådet godkendelse.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 2. december 2014 og regionsrådet den 16. december 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Svend Hartling


Journalnummer

13007434


4.pdf

Bilag

MOU4


7. Forskningsevaluering 2014 og status på handlingsplan 2013-2014 - Politik for sundhedsforskning 2020

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Der gennemføres en årlig evaluering af sundhedsforskningen i regionens sundhedsvæsen. Data fra regionens evaluering indgår i den nationale statistik for sundhedsforskning som offentliggøres hvert år Der redegøres for hovedresultater af evalueringen i sagen. Endvidere afrapporteres Handlingsplan 2013 - 2014 for Politik for Sundhedsforskning 2020, der blev vedtaget på regionsrådets møde den 31. januar 2012. Implementering af Politik for Sundhedsforskning 2020 vil fremover indgå i udmøntningen af den politiske målsætning ”Ekspansive Vidensmiljøer”.


INDSTILLING

Erhvervs- og vækstudvalget og sundhedsudvalget anbefaler forretningsudvalget og regionsrådet:

 1. at forskningsevaluering 2014 tages til efterretning, og

 2. at afrapportering af Handlingsplan 2013-14 for Politik for Sundhedsforskning 2020 tages til efterretning.


POLITISK BEHANDLING

Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 5. november 2014:

Taget til efterretning.

Kenneth Kristensen Berth (O) deltog ikke i sagens behandling.

 

Sundhedsudvalgets beslutning den 24. november 2014:

Taget til efterretning.

Marianne Stendell (A) og Mette Abildgaard (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 2. december 2014:

 

Anbefalet.

 

Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

 

SAGSFREMSTILLING

Forskningsevaluering 2014

Forskningsevaluering 2014 baserer sig på data for sundhedsforskningen 2013. Evalueringen giver en samlet status på forskningen og et overordnet billede af udviklingen på de enkelte hospitaler og afdelinger siden den første evaluering i 2008. Den samlede evaluering er vedlagt i bilag 1.

 

Forskningsevalueringen viser, at der i 2013 er publiceret omkring 3.600 videnskabelige publikationer m.m. Regionen havde i 2013 45 afdelinger (40 i 2012) med over 200 point, hvilket anses for at være et højt forskningsniveau. Samtidig var der i 2013 15 afdelinger (12 i 2012) på meget højt niveau med over 400 point. To afdelinger på Rigshospitalet har mere end 1.000 point i 2013. Evalueringen viser et fortsat højt niveau i forskningen på regionens hospitaler.

 

Evalueringen viser endvidere, at Rigshospitalet stadig er regionens forskningsmæssige flagskib. Godt halvdelen af afdelingerne med over 400 point ligger på Rigs­hospitalet, og hospitalet har også medforfattere på godt halvdelen af alle videnskabelige publikationer fra regionen.

 

Opgørelsen over ressourceforbruget viser, at der i 2013 blev brugt i alt godt 2 mia. kr. til forskning – hvoraf omkring halvdelen er betalt af eksterne parter (fx forskningsprogrammer, fonde og erhvervsvirksomheder). Det udgør en stigning pågodt 12 % fra 2012, hvor der blev brugt omkring 1,83 mia. kr. Der er i alt 4.017 aktive forskere (3.671 i 2012) og 945 teknisk og administrativt hjælpepersonale (780 i 2012). Blandt disse var der ultimo 2013 136 udenlandske aktive forskere (109 året før), mens der er 20 udenlandske personer ansat i forskningsstøttefunktioner (17 året før).

 

Data fra forskningsevalueringen kan bruges til at følge udviklingen i regionens ekspansive videnmiljøer, idet der bl.a. indgår data om forskningsvolumen og -kvalitet samt forbrug af eksterne forskningsmidler fra offentlige og private kilder. Sammen med kongeindikatoren "Hjemtagne eksterne forskningsmilder fra offentlige og private kilder er der etableret et godt grundlag for at vurdere fremdriften i regionens videnmiljøer.

 

Det bemærkes, at den vedlagte version af Forskningsevaluering 2014 (bilag 1) er under endelig validering på enkelte hospitaler og hos Danmarks Statistik, og den endelige version forventes klar til offentliggørelse ultimo november efter møderne i henholdsvis Erhvervs- og vækstudvalget og Sundhedsudvalget. Valideringen forventes ikke at føre til væsentlige ændringer.

 

Status for Handlingsplan 2013-2014 - Politik for Sundhedsforskning 2020

Med Handlingsplan 2013-2014 er der gennemført en række initiativer, som bidrager til at understøtte regionens målsætning om ekspansive vidensmiljøer. Der er udarbejdet en kort status for handlingsplanens fire temaer i bilag 2: 1. Udvikling af strategiske samarbejder og erhvervssamarbejder, 2. Udvikling af processer for implementering, 3. Udvikling af forskningsledelse og forskningskompetencer og 4. Udvikling af forskningskarriereforløb for alle relevante personalegrupper.

 

Derudover indeholder bilag 2 en status på udvalgte større indsatser på forskningsområdet, herunder Region Hovedstadens Forskningsfond.

 

Fra 2014 er arbejdet med implementering af Politik for Sundhedsforskning 2020 indlejret i arbejdet med regionens strategiplan Fokus og Forenkling. Fremover udarbejdes der ikke særskilt handlings­plan for Politik for Sundhedsforskning 2020.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Nogle inititiativer inkl. midler til finansiering rækker ind i 2015 og udmøntes under aftaler med Københavns Universitet. Derfor vil administrationen i 4. økonomirapport lægge op til, at uforbrugte midler fra den samlede forskningspulje overføres til Budget 2015 til færdiggørelse af de prioriterede initiativer.

 

Tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Der sker en løbende kommunikation med afsæt i konkrete initiativer og forskningsresultater. I perioden er der gennemført/gennemføres en særlig kommunikationsindsats fx i forbindelse med uddeling fra forskningsfonden i 2014, Global Excellence-uddeling og uddeling af Øresundspris mv.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges for Sundhedsudvalget d. 25. november og for forretningsudvalget den 2. december 2014 og regionsrådet den 16. december 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj


Journalnummer

10008036


5.pdf
6.pdf

Bilag

Forskningsevaluering 2014 arbejdsudgave 29102014
Status for handlingplan 2013-2014


8. Generel orientering fra ledelsen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE


INDSTILLING

Administrationen indstiller:


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 2. december 2014:

 

Koncerndirektør Morten Rand Jensen orienterede om adgang til aktindsigt i personalesager.


Sekretariatschef Jesper Olsen orienterede om status på sager om undersøgelse af Eurovision Song Contest 2014 og Wonderful Copenhagen.

 

Martin Geertsen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg


Journalnummer

12001546
9. Eventuelt