UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

27-01-2015 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-01-2015 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen
2. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
3. Meddelelse - Ansøgning om anlægsmidler fra Satspuljen
4. Meddelelse - Optageområdeændring indenfor urologien
5. Meddelelse - Status vedrørende realisering af Dansk Hovedpinecenter
6. Closed item
7. Meddelelse - Svar fra DR’s bestyrelsesformand på henvendelse vedr. bidrag til dækning af underskud i ESC 2014
8. Meddelelse - Fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2015 inden for det regionale område (OK 15)
9. Meddelelse - Fordeling af arbejdsopgaver og referencer i koncerndirektionen
10. Meddelelse - Danske Regioners generalforsamling 2015 - indkaldelse af emner
11. Meddelelse - DM i SKILLS 8.-10. januar 2015 i Bella Center, København
12. Meddelelse - Obligatorisk træning på simulationsudstyr før patientbehandling
13. Closed item
14. Aktuelle Orienteringer:1. Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen

Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen 2014 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Til orientering er vedlagt notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen for 2014.

 

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.767 mio. kr. i regionen. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo året 2014 på 3.139 mio. kr. mod forudsat 3.093 mio. kr. i den seneste afrapportering af kassekreditreglen. En forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 46 mio. kr.

 

Kassebeholdningen ultimo 2014 var beregnet til 1.418 mio. kr. ud fra bevillingerne i 4. økonomirapport. Kassebeholdningen udgør 1.449 mio. kr. eller 31 mio. kr. højere end forudsat i 4. økonomirapport.

 

Den næste afrapportering vedrørende likviditeten foretages i forbindelse med 1. økonomirapport 2015 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 1. kvartal 2015.


Journalnummer

12003837


1.pdf

Bilag

kassekreditreglen året 2014


2. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

 

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

 

I september måned 2014 har der været 2.515 omvisiteringer til private hospitaler, 25 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 75 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

 

92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.

 

Oplysninger om tal for psykiatrien og udredningsretten vil være medtaget i formandsmeddelelse til FU-mødet d. 3. marts 2015, og fremadrettet.


Journalnummer

12002387


2.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler


3. Meddelelse - Ansøgning om anlægsmidler fra Satspuljen

I Økonomiaftalen for 2015 er der over de kommende tre år afsat en anlægspulje på samlet 700 mio. kr. til forbedring af de fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien. Midlerne er finansieret af satspuljen og Region Hovedstadens andel er fastlagt i tæt koordinering med de øvrige fire regioner og udgør i alt 294 mio. kr.

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har nu fremsendt materiale til brug ved ansøgning af anlægsmidler fra denne særlige pulje. Administrationen planlægger at ansøge om midler svarende til det niveau, der er aftalt med ministeriet og de øvrige regioner. Midlerne skal medgå til at finansiere projekterne Ny Psykiatri Bispebjerg samt til udvidelse af Psykiatrisk Center Ballerup. Begge projekter er indarbejdet i budgettet for 2015 til 2018. Fælles for disse projekter er, at de bl.a. vil skabe flere psykiatriske enestuer, understøtte mere effektive arbejdsgange samt øge kvaliteten af de psykiatriske behandlingstilbud for Region Hovedstadens psykiatriske patienter.

 

Der er ansøgningsfrist til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 2. februar 2015.


Journalnummer

15000106
4. Meddelelse - Optageområdeændring indenfor urologien

Meddelelser

I følge Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020) skal Rigshospitalet varetage specialet urologi for planlægningsområde Syd og Byen. I dag varetages den urologiske hospitalsbetjening af borgerne i dele af planlægningsområde Syd af Herlev Hospital, HOPP 2020 er således endnu ikke fuldt implementeret på det urologiske område.

 

Af budget 2015 fremgår, at implementeringen af HOPP 2020 i 2015 vil medføre, at den urologiske betjening af Hvidovre Kommune flyttes fra Herlev Hospital til Rigshospitalet og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler (Frederiksberg), dog vil enkelte forløb fortsat skulle varetages af Herlev Hospital.

 

I det forslag til en revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020, som administrationen indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet bliver sendt i høring den 4. februar 2015, foreslås det, at der fremadrettet kun skal være to urologiske afdelinger. En på Rigshospitalet og Glostrup Hospital, som skal dække planlægningsområde Byen, samt en på Herlev og Gentofte Hospitaler, der skal dække planlægningsområderne Syd, Midt og Nord.

 

Forudsat, at Regionsrådet beslutter at vedtage ændringsforslaget, vil Hvidovre Kommune fremadrettet igen skulle høre til Herlev og Gentofte Hospitalers urologiske optageområde.

 

Af hensyn til det berørte personale og samarbejdet med Hvidovre Kommune om patientgruppen, har administrationen derfor besluttet, at flytningen af Hvidovre Kommune stilles i bero, indtil der foreligger en beslutning om, hvorvidt Hvidovre Kommune indenfor urologien fremadrettet skal høre til Rigshospitalet og Glostrup Hospitals optageområde eller til Herlev og Gentofte Hospitalers optageområde.


Journalnummer

15000799
5. Meddelelse - Status vedrørende realisering af Dansk Hovedpinecenter

Meddelelser

Med henblik på at forberede regionsrådets beslutningsgrundlag indsendte administrationen i efteråret 2014 en ansøgning om dispensation fra deponeringsfritagelsespuljen for 2015 for tre OPP-projekter herunder projektet vedrørende nye rammer til Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 17. december meddelt regionen, at der på baggrund af den planlagte finansieringsform (via Kommune Leasing) ikke kan dispenseres for deponeringsforpligtelsen.

 

Administrationen har herefter genovervejet projektet, og har konkluderet, at projektet bør realiseres som et ordinært anlægsprojekt som hidtil forudsat. Det skyldes, at projektets nærmere udformning hos en OPP-leverandør vil indebære en fordyrelse og en forsinkelse af det samlede projekt, da der allerede foreligger et detaljeret projektgrundlag via de gennemførte forarbejder. Desuden vil der ikke som de øvrige besluttede OPP-projekter være besparelser på driften i tilbagebetalingsperioden. Projektet kan iværksættes umiddelbart uden yderligere forsinkelse, da der er afsat de fornødne rådighedsbeløb i investeringsbudgettet for 2015, og da den fornødne anlægsbevilling tidligere er godkendt af regionsrådet.


Journalnummer

14013496
6. Closed item7. Meddelelse - Svar fra DR’s bestyrelsesformand på henvendelse vedr. bidrag til dækning af underskud i ESC 2014

Meddelelser

Regionsrådet besluttede på sit møde i august måned at yde en ekstraordinær bevilling på 46 mo. kr. til Wonderful Copenhagen til dækning af underskuddet ved afviklingen af ESC 2014. Bevillingen er ydet under den forudsætning, at det ordinære driftstilskud til Wonderful Copenhagen i de kommende år reduceres tilsvarende med 7 mio. kr. årligt. Regionsrådet besluttede at mulighederne for at få bidrag til underskudsdækningen fra anden side skulle undersøges.

 

På den baggrund har regionsrådsformanden i brev af 4. december 2014 foreslået DR at yde bidrag til dækning af underskuddet af de sponsorindtægter, som DR fik i forbindelse med showet. Formanden for DR's bestyrelse har i brev af 19. december afvist at DR kan bidrage til dækning af underskuddet. Regionsrådsfomandens henvendelse og bestyrelsesformandens svar er vedlagt som bilag.

 

Regionsrådsformanden har derudover foreslået kulturministeren, at den fremtidige styring og finansiering af kommende store begivenheder, som bidrager til at markere Danmark som nation, tages op til principiel drøftelse. Formandens brev til ministeren vedlægges til orientering.


Journalnummer

13008751


3.pdf
4.pdf
5.pdf

Bilag

Bilag 1 - Brev af 4.12.2014 fra Regionsrådsformanden til formand for DRs bestyrelse Michael Christiansen
Bilag 2 - Brev af 19.12.2014 fra Bestyrelsesformanden i DR Michael Christiansen til regionsrådsformanden
Bilag 3 - Brev af 4.12.2014 fra Regionsrådsformanden til Kulturminister Marianne Jelved


8. Meddelelse - Fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2015 inden for det regionale område (OK 15)

Forhandlingsparter og tidsplan

Ved de igangværende overenskomstforhandlinger (OK15) er der 3 offentlige arbejdsgiverparter, nemlig Staten, Kommunernes Landsforening (KL) og Regionernes Lønnings-og Takstnævn (RLTN), sidstnævnte der repræsenterer de 5 regioner. De tre parter gennemfører selvstændige forhandlinger med organisationerne, men samtidig er det forudsat, at der er en tæt koordinering.

 

På lønmodtagerside er forhandlingsparten på det regionale område Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer KTO´s og Sundhedskartellets medlemsorganisationer.

 

Forhandlingerne mellem disse parter koncentrerer sig om overordnede generelle spørgsmål, herunder fastsættelse af den økonomiske ramme for gennemførelse af forhandlingerne, men også evt. ændringer i generelle aftaler, der gælder for alle medarbejdere, fx ferieaftalen, aftale om fravær af familiemæssige årsager og rammeaftalen om MED.

 

Herudover forhandles specielle, organisationsrettede spørgsmål med de enkelte faglige organisationer. Nogle af disse spørgsmål er tværgående og gælder for flere overenskomstområder, fx arbejdstidsregler, der gælder for bl.a. plejepersonale.

 

Der er mellem parterne indgået en køreplansaftale, der bl.a. indebærer, at der har været udvekslet krav den 15. december 2014. De indledende forhandlinger på de enkelte overenskomstområder har kunnet starte den 16. december, mens forhandlingerne på det generelle område er startet den 9. januar i år. Det er forudsat, at alle forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler er afsluttet med udgangen af februar 2015.

 

Regionernes overordnede målsætning for OK 15

Den overordnede målsætning for OK 15 er en fornyelse af aftaler og overenskomster, der understøtter, at patientfokus er omdrejningspunktet for både organisering, ledelse, behandling og pleje og som samtidig sikrer fokus på en høj effektivitet og kvalitet.

 

Der skal ske en modernisering og forenkling af aftale- og overenskomststrukturerne. Bl.a. vil der være fokus på arbejdstilrettelæggelse, herunder arbejdstidsreglerne. Fra arbejdsgiverside lægges der vægt på en sammenhængende arbejdstilrettelæggelse med patienten i centrum. Dette skal også sikres ved, at der på tværs af faggrupper kan ske en optimal arbejdstilrettelæggelse. Det skal i højere grad være opgavens karakter og ikke arbejdstidsreglerne, der afgør, hvornår en opgave er færdiggjort.

 

Selv om det er en smal økonomisk ramme, der er til rådighed ved forhandlingerne, vil løn og lokal løndannelse samt pensionsspørgsmål være centrale emner.

 

Systemet omkring lokal løndannelse vil blive drøftet, idet man i øvrigt kan konstatere, at der ikke ved de seneste 2 overenskomstfornyelser er blevet afsat centrale midler til såkaldt forlodsfinansiering, dvs nye midler til lokal forhandling. Fra arbejdsgiverside er det fortsat opfattelsen, at den lokale løndannelsesmulighed skal videreføres, også selv om der ikke fremsættes forslag om forlodsfinansiering. Der tilstræbes ligeledes en forenkling af de forhandlingsprocedurer, der er forbundet med lokal løndannelse. Disse kan i dag være forholdsvis ressourcekrævende.

 

På lægeområdet vil man fra arbejdsgiverside fokusere på den overenskomstmæssige stillingsstruktur, således at den i højere grad tilpasses den organisatoriske og faglige delegering på hospitalerne. Endvidere ønskes på overlægeområdet tidsrummet udvidet for, hvornår man kan have almindelig tjeneste, ligesom regler om vagt- og tjenestehyppighed bør lempes.

 

Specielt for så vidt angår underordnede læger er der fremsat krav om bortfald/ændring af reglerne om fastholdelse af bestående lægeboliger i aftale om boligforhold for læger.

 

Generelle krav fremsat af Forhandlingsfællesskabt

Forhandlingsfællesskabet har rejst en række krav, hvoraf nogle af de centrale er som følger:

Herudover er der fremsat organisationsspecifikke krav (specielle krav) fra de respektive organisationer.

 

Alle krav fremsat af RLTN kan ses på www.regioner.dk under OK15.


Journalnummer

Tomt indhold
9. Meddelelse - Fordeling af arbejdsopgaver og referencer i koncerndirektionen

Den 19. januar 2015 tiltrådte koncerndirektør Jens Gordon Clausen sin stilling. Samme dag overgik koncerndirektør Morten Rand Jensen til en funktion som rådgiver for og medlem af koncerndirektionen frem til endelig fratræden den 31. maj 2015.

 

I forhold til sager, der forelægges forretningsudvalget og regionsrådet vil Morten Rand Jensen til forretningsudvalgets møde den 27. januar og regionsrådets møde den 3. februar have ansvaret for de sager, der bygger på forhold forud for 19. januar herunder sagerne vedr. investeringsbudgettet, mens Jens Gordon Clausen efter denne dato i det hele overtager ansvaret for de områder, referencer, opgaver, eksterne repræsentationer m.m., der hidtil har været varetaget af Morten Rand Jensen, dog således at Svend Hartling alene repræsenterer regionen på koncerndirektørniveau i Danske Regioners sundhedsdirektørkreds og direktørkredsen i Regionernes Sundheds-it (RSI). Morten Rand Jensen vil efter koncerndirektionens beslutning have ansvaret for konkrete sager.

 

Som medlem af koncerndirektionen deltager Morten Rand Jensen som hidtil i faste ledelsesfora. Deltagelse i forretningsudvalgets møder efter den 27. januar 2015 vil ske i det omfang, der forelægges sager som han har ansvaret for.

 

I forbindelse med stillingsopslaget har det fremgået, at den nye koncerndirektør ville overtage ansvar og reference for Center for Kommunikation. Det er besluttet, at dette ansvar og reference indtil videre fortsat varetages af regionsdirektør Hjalte Aaberg. Ved ændringer i ansvarsområder og reference, vil regionsrådet blive forelagt en sag herom efter sædvanlig praksis.


Journalnummer

15001068
10. Meddelelse - Danske Regioners generalforsamling 2015 - indkaldelse af emner

Danske Regioners generalforsamling finder sted torsdag den 23. april 2015 i Centralværkstedet i Aarhus C.

Forslag fra regionsråd eller regionsrådsmedlemmer til dagsordenen skal indsendes til

Danske Regioners bestyrelse på adressen regioner@regioner.dk, senest torsdag den 12. marts 2015.

Der vil senere tilgå rådets medlemmer information om de praktiske forhold, transport og indkvartering

m.v.


Journalnummer

10008716


6.pdf

Bilag

Indkaldelse af emner til dagsordenen for GF2015


11. Meddelelse - DM i SKILLS 8.-10. januar 2015 i Bella Center, København

Meddelelser

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. DM i Skills blev i år afholdt i Bella Centret fra 8.-10. januar 2015. Afholdelse af mesterskabet og aktiviteterne op til blev varetaget i et partnerskab mellem Københavns Kommune, Region Hovedstaden og SkillsDenmark. Region Hovedstaden har bidraget med 4,3 mio. kr.

 

Formålet med DM i Skills er at give de unge fra erhvervsskolerne chancen for at vise deres talenter, og mesterskabet bidrager til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen - heriblandt grundskoleelever – erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder. Omkring 300 unge dystede indenfor 36 forskellige fag om at blive landets bedste. I alt var 51 af landets 107 erhvervsuddannelser repræsenteret ved DM i Skills.

Region Hovedstadens interesse i DM i Skills er, at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og sikre den faglærte arbejdskraft. Region Hovedstadens rolle har været at udvikle og afholde introdage på erhvervsskolerne for hovedstadsregionens 8. klasser, og at samarbejde med kommuner (Ungdommens Uddannelsesvejledning) om at sende unge til introdagene og til DM i Skills. Endelig har Region Hovedstaden stået for en samlet markedsføringskampagne, der har brandet erhvervsuddannelserne op til DM i Skills.

 

Skills Stafetten

Forud for DM i Skills har der været afholdt konkurrencer for landets 8. klasses elever, Skills stafetten, hvor de har dystet i opgaver inspireret af erhvervsuddannelserne. I alt deltog 13.600 unge fra hovedstadsregionens 8. klasser i 145 introdage på erhvervsskolerne.

 

Forældreaften

Som et helt nyt initiativ har der i forbindelse med DM i Skills været afholdt forældreaften, hvor 3.500 forældre deltog. I markedsføringskampagnen har der været gennemført en særlig målrettet indsats for at få forældrene i tale.

 

Resultater

DM i Skills 2015 blev Danmarks til dato største uddannelsesevent med mere end 68.000 besøgende.

Der blev udviklet et unik samarbejde mellem 29 kommuner, 12 UU-centre, alle erhvervsskoler i regionen, SkillsDanmark, Københavns Kommune og Region Hovedstaden, som gjorde Skills muligt.

Region Hovedstaden har sikret en massiv branding af erhvervsuddannelserne til elever, forældre og lærere via en koordineret presse- og markedsføringsstrategi, og der er sikret en god base for et kommende samarbejde om at forankre Skills-aktiviteterne i Region Hovedstaden.


Journalnummer

13002683
12. Meddelelse - Obligatorisk træning på simulationsudstyr før patientbehandling

Teknisk avanceret simulation bruges til at træne læger og andet sundhedspersonale med henblik på at opøve tekniske færdigheder inden for mange forskellige specialer og procedurer. Færdighedstræning på simulatorer erstatter en stor del af træning på patienter. Potentialet i udbredelse af brugen af simulation er stort. Rationalet er:

- højere patientsikkerhed og –tilfredshed

- højere produktivitet og mindre investeringer i og reparation af udstyr til gavn for regionen

- mindre samfundstab ifm med færre genindlæggelser og hurtigere helbredelse

 

Regionens Simulationscenter har i de sidste 5 år oparbejdet en betydelig viden og kapacitet og har nu en førerposition på evidensbaseret udvikling og træning af læger og andet sundhedspersonale – ikke blot i Danmark, men også i Europa og til dels globalt. Der er international anerkendelse for resultaterne. I dag træner ca. 20 % af speciallægerne under uddannelse i Region Hovedstaden i Simulationscentret. Nationalt er tallet 6-7 %.

 

Simulationscentrets træning er unik, fordi træningens resultater og effekt dokumenteres og deltageren certificeres efter faktisk opnåelse af kompetencer og færdigheder.

 

Region Hovedstadens administration (Center for HR) har med baggrund i ovenstående og gennemførte analyser besluttet:

  1. at Region Hovedstaden indfører obligatorisk simulationsbaseret træning af teknisk avancerede procedurer, inklusiv certificering af læger i speciallægeuddannelsen, inden for relevante specialer,

  2. at der indføres kvalitets- og certificeringskrav til nyansatte færdiguddannede speciallæger, som i deres nye stilling skal udføre teknisk avancerede operative indgreb, og som ikke har gennemgået denne træning og certificering i Region Hovedstaden,

  3. at der udarbejdes en detaljeret plan for en trinvis implementering af simulationsbaseret træning i relevante specialer - og tilhørende apparatur- og driftsinvesteringer i op- og udbygning af kapaciteten i regionens simulationscenter, og

  4. at det analyseres, hvordan udbygningen og udbredelsen af avanceret teknisk simulationsbaseret træning med fordel kan bidrage til at understøtte regionens generelle vækstdagsorden, herunder en evt. vækstfondsansøgning.


Journalnummer

15000625
13. Closed item14. Aktuelle Orienteringer:

Der er efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget blevet udsendt følgende orienteringer til regionsrådet:

 

22.01.2015: Orientering om lægedækningen på Bornholm

16.01.2015: Produktivitet i sygehussektoren 2013

14.01.2015: Orientering om regionernes akutlægehelikoptere

06.01.2015: Redegørelse vedr. Wonderful Copenhagen

02.01.2015: Orientering om revisionsberetning vedr. forskningsmidler


Journalnummer

14002394