UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

05-12-2017 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-12-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2017 og årsregnskab 2017
2. Meddelelse - Orientering om at Rigsrevisionen gennemfører lønrevision på Rigshospitalet
3. Meddelelse - Korrektion af budget 2018 med henblik på overholdelse af budgetloven.
4. Meddelelse - Orientering om praksisklinikken på Bornholm
5. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
6. Meddelelse - Orientering vedrørende Hovedstadens Letbane I/S
7. Meddelelse - Evaluering af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2016
8. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling – orientering fra Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)
9. Meddelelse - Arbejdsgruppe om leverance af kost fra køkkenet på Bornholms Hospital til Bornholms Regionskommune
10. Meddelelse - Salg af grund til Kræftens Bekæmpelse til Livsrum ved Herlev Hospital
11. Lukket punkt
12. Aktuelle Orienteringer:
13. Publikationer:1. Meddelelse - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2017 og årsregnskab 2017

Meddelelse - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2017 og årsregnskab 2017
Årsregnskabet for 2017 følger samme overordnede tidsplan for regnskabsaflæggelsen som de foregående år. Årsregnskabet for 2017 er det femte årsregnskab, der konsolideres i regionens fælles SAP-baserede økonomisystem, men første årsregnskab, der aflægges efter at regionens bogholderi- og regnskabsfunktioner er blevet samlet i Koncernregnskab i oktober 2017.
 
Supplementsperioden for regnskab 2017 slutter den 15. januar 2018 og herefter vil administrationen i tæt samarbejde med regionens hospitaler og virksomheder foretage en opfølgning på, at der er eventuelle væsentlige fejl og mangler i regnskabet som skal udbedres, inden den endelige posteringsmæssige regnskabsafslutning effektueres inden den 1. marts 2018.
 
I forbindelse med den seneste kvartalsafstemning har regionen haft særligt fokus på afstemningerne af alle statuskonti. Det er forventningen, at dette arbejde reducerer risikoen for fejl og mangler ved årsregnskabet.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af 4. økonomirapport 2017 tilstræbes det, at der i sammenhæng med de generelle overførselsregler mv., generelt tages initiativ til at sikre, at de meddelte bevillinger overholdes.
 
Årsregnskabet for 2017 skal - ligesom tidligere år - opfylde en række formmæssige krav, som er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for regioner. Årsregnskabet vil således indeholde en præsentation af regionen, generelle bemærkninger, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter til resultatopgørelse og balance, regnskabsoversigter, investeringsoversigt samt personaleoversigt mv.
 
Årsregnskabet forelægges forretningsudvalget og regionsrådet på møderne hhv. den 10. april og 17. april 2018 med henblik på afgivelse af årsregnskabet til regionens eksterne revision, BDO, inden den 1. maj 2018.
 
Regionens eksterne revision afgiver herefter afsluttende revisionsberetning inden den 15. juni 2018, hvorefter revisionsberetningen sendes til regionsrådets medlemmer senest syv dage efter beretningen er modtaget. På forretningsudvalgets og regionsrådets møder i august 2018 vil revisionsberetningerne blive behandlet med henblik på endelig godkendelse af årsregnskabet for 2017. Sluttelig vil årsregnskabet, revisionsberetningen, samt de afgørelser, regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, blive sendt til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august 2018.
 
Forslag til overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen fremgår af bilag 1.

Journalnummer
17035353


1.pdf

Bilag

FU 05.12.2017 Bilag 1 regnskabsproceduresag


2. Meddelelse - Orientering om at Rigsrevisionen gennemfører lønrevision på Rigshospitalet

Meddelelse - Orientering om at Rigsrevisionen gennemfører lønrevision på Rigshospitalet
Rigsrevisionen har i september 2017 meddelt Region Hovedstaden, at Rigsrevisionen i november 2017 vil gennemføre lønrevision af Region Hovedstaden med overordnet fokus på lægers variable lønudbetaling og styring heraf ved Rigshospitalet.
 
Lønrevisionen er opstartet ved møde den 13. november 2017. Rigsrevisionen oplyste på mødet, at der er følgende formål med lønrevisionen:
Rigsrevisionen har udvalgt, at det er Hjertecenteret, HovedOrto centeret og Abdominal centeret, der indgår i undersøgelsen.
 
På baggrund af det materiale regionen har fremsendt efter Rigsrevisionens anmodning, har Rigsrevisionen udvalgt 3 overordnede områder, som lønrevisionen skal koncentrere sig om:
Det er Rigsrevisionens forventning, at lønrevisionen er færdig inden jul. Når der foreligger en afrapportering fra Rigsrevisionen, vil administrationen orientere regionsrådet igen.

Journalnummer
17027047
3. Meddelelse - Korrektion af budget 2018 med henblik på overholdelse af budgetloven.

Meddelelse - Korrektion af budget 2018 med henblik på overholdelse af budgetloven.
Korrektion af budget 2018 med henblik på overholdelse af budgetloven.
På baggrund af regionernes indberetning af budgetterne for 2018 til Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) har ministeriet konstateret overskridelser af de regionale udgiftslofter. For Region Hovedstaden drejer det sig om 130.000 kr. på sundhedsområdet og 5,5 mio. kr. på det regionale udviklingsområde. Det har nødvendiggjort en ændring af indberetningen til ØIM senest den 20. november 2017, for at regionen kan undgå økonomiske sanktioner.
 
Det har ikke været muligt at indkalde regionsrådet inden udløbet af fristen, hvorfor sagen i overensstemmelse med styrelseslovens § 31, er afgjort af formanden for regionsrådet, idet sagen ikke tåler opsættelse, og da beslutningen bygger på den forudsætning der har været i regionsrådets vedtagelse af budgettet for 2018-2020 om at overholde budgetloftet.
 
Regionsrådsformanden har godkendt, at der foretages en korrektion af budgettet som beskrevet nedenfor, og at administrationen ændrede indberetningen til ØIM i overensstemmelse hermed.
 
Budgetforligskredsen er orienteret på det aftalte møde den 27. november 2017, og forretningsudvalget orienteres om sagen med en formandsmeddelelse på mødet den 5. december 2017.
 
De bevillingsmæssige justeringer formaliseres i 1. økonomirapport 2018.
 
Sundhedsområdet
På sundhedsområdet overskrider Region Hovedstaden sin andel af det i økonomiaftalen for 2018 aftalte udgiftsloft med 130.000 kr.
Beløbet skyldes formentlig afrundinger, da indberetningerne til henholdsvis ØIM og regionens SAP-budgetsystem foretages på forskellige måder.
Finansministeriet har over for Danske Regioner imidlertid fastholdt, at der skal være balance på målt første decimal, når budgettet opgøres i mio. kr. Regionen er af hensyn til at undgå økonomiske sanktioner som følge af budgetloven derfor været nødt til at foretage en teknisk korrektion af indberetningen til ØIM, så indberetningen svarer nøjagtigt til regionens andel af udgiftsloftet. Der er som sagt udelukkende tale om en teknisk tilretning forårsaget af afrundinger. Administrationen har på den baggrund justeret indberetningen til ØIM.
Region Syddanmark og Region Sjælland er tilsvarende blevet anmodet om at justere indberetningen.
 
Det regionale udviklingsområde
Region Hovedstaden har til Økonomi- og Indenrigsministeriet indberettet, at vi budgetterer med en udgift til regional udvikling på 982,4 mio. kr. i 2018.
Budgettet er baseret på reglerne i "budget- og regnskabsreglerne for regioner", hvoraf det fremgår, at det regionale udviklingsområdes bevilling er omkostningsbaseret, og at nettoomkostningerne skal finansieres af bloktilskuddet fra staten og kommunernes udviklingsbidrag. Derfor skal det budgetterede årsresultat udvise et overskud eller være nul. Det indberettede beløb tager udgangspunkt i, at resultatopgørelsen går i nul og kravene i budget- og regnskabsreglerne dermed er overholdt.
Regionen har anvendt denne praksis i flere år uden det har givet problemer, hvilket må tolkes som at der er indført en ny og strammere praksis fra statens side.
I år er regionen imidlertid blevet gjort opmærksom på, at den budgetterede udgift i 2018 er 5,5 mio. kr. større end Region Hovedstadens andel af regionernes udgiftsramme/udgiftsloft på det regionale udviklingsområde, som den fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, og at overskridelsen vil udløse en økonomisk sanktion ved udbetalingen af regionens bloktilskud.
For at undgå denne sanktion er regionen derfor været nødt til at reducere budget 2018 for det regionale udviklingsområde med 5,5 mio. kr. med henblik på at overholde regionens andel af det i økonomiaftalen fastsatte udgiftsloft, så budgetloven overholdes, og regionen ikke sanktioneres i henhold til § 3 stk. 6 i lov om regionernes finansiering, jf. lov om ændring af lov om regionernes finansiering af 18. juni 2012.
De 5,5 mio. kr. i budget 2018 findes under bevillingsområdet Øvrig regional udvikling ved:
 
Inden for det regionale udviklingsområde er det erfaringen fra tidligere år, at der sidst på året kommer tilbageløb fra eksterne projekter, som har fået tilskud fra regionen, men af den ene eller anden årsag ikke har brugt hele beløbet. Det er administrationens vurdering, at et tilbageløb i 2018 både kan genetablere P/L-puljen på 3,1 mio. kr. og tilgå administrationen således, at reduktionen på 2,4 mio. kr. ikke får personalemæssige konsekvenser. Hertil kommer at almindelig tilbageholdenhed på det administrative område vil kunne medvirke.

Journalnummer
17000968


2.pdf

Bilag

Notat om udgiftsloft


4. Meddelelse - Orientering om praksisklinikken på Bornholm

Meddelelse - Orientering om praksisklinikken på Bornholm
Regionsrådet godkendte på sit møde den 15. november 2016 udbudsmateriale vedrørende drift af almen praksis og besluttede samtidig, at administrationen skulle søge Sundheds- og Ældreministeriet om dispensation for udbud på Bornholm med henblik på at videreføre den eksisterende praksisklinik i op til fire år. Praksisklinikken blev etableret i maj 2016 som følge af problemer med at rekruttere praktiserende læger på Bornholm. I mødesagen fra regionsrådsmødet den 15. november 2016 anbefalede administrationen, at praksisklinikken på Bornholm fortsætter som en del af Udviklingshospitalet.
 
Sundheds- og Ældreministeriet har den 10. maj 2017 godkendt ansøgningen fra Region Hovedstaden om etablering af en praksisklinik på Bornholms Hospital i op til seks år. Det er et vilkår for godkendelsen, at regionen foretager en midtvejsevaluering efter tre år samt en slutevaluering. Ministeriet lægger endvidere til grund for sin afgørelse, at regionen i sin ansøgning har oplyst, at der i regi af Udviklingshospital Bornholm er et projekt set-up, hvori praksisklinikken kan indgå.
 
I budget 2016 er Bornholms Hospital udvalgt til at gøre erfaringer med styring efter værdi for patienten og blev i den forbindelse fritaget fra takststyring i perioden 2016-2018. Projektet har titlen ”Udviklingshospital Bornholm” og består af otte delprojekter. Visionen er at skabe øget værdi for patienten ved at identificere og styrke de ydelser på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer, der forbedrer patienternes forløb – og nedjustere eller fjerne de uhensigtsmæssige ydelser, der i højere grad belaster end gavner patienten. Et centralt element i Udviklingshospitalet er at skabe mere sammenhængende patientforløb på tværs af hospital, kommune og praksissektor. Dette skal komme de mange patienter til gode, som har en eller flere kroniske sygdomme, og som ofte er i kontakt med både hospital, egen læge og kommune.
 
Udviklingshospitalet vil således være en god overordnet ramme for praksisklinikken, hvor regionen ønsker at udvikle et alment medicinsk tilbud med fokus på afprøvning af modeller for tværsektorielle patientforløb og øget patientinddragelse og dermed følge udviklingen i patienttilfredshed og patientoplevet kvalitet. Regionen ønsker at undersøge, om et tættere samarbejde mellem speciallægekompetencer og den almen medicinske viden kan skabe mere sammenhængende patientforløb for patienter, der følges i flere sektorer. Ambitionen er at opnå synergi mellem klinikkens og hospitalets ressourcer og kompetencer, for eksempel ved at oprette delestillinger samt undgå dobbeltundersøgelser af gruppen af kronisk syge patienter, der behandles både i almen praksis og på hospitalet. Med praksisklinikken er det desuden et ønske at kunne tilbyde attraktive lægestillinger på Bornholm, der kan imødekomme yngre lægers ønsker om at være en del af et større fagligt fællesskab med mulighed for faglig sparring.
 
Udviklingshospitalet vil blive videreudviklet og gjort til en ramme for såvel praksisklinikken som andre mulige projekter (illustreret som "x" og "y" i modellen nedenfor), der kan bidrage til at udvikle Bornholms Hospital, herunder forbedre patientbehandlingen og det tværsektorielle samarbejde samt understøtte tiltag med henblik på rekruttering af personale.
 
Det fremtidige organisatoriske set-up kan illustreres som vist nedenfor:
 
image
 
 
Videreførelsen af Udviklingshospitalet og den organisatoriske forankring af praksisklinikken i Udviklingshospitalet ændrer ikke på de igangværende otte delprojekter om værdibaseret styring, der alle afsluttes i 2018 som planlagt, hvorimod Bornholms Hospitals fritagelse fra takststyring fortsætter, jf. budgetforliget for 2018.
 
Ligesom der i dag er en styregruppe for projekt ”Værdibaseret styring”, vil der også blive nedsat en styregruppe for praksisklinikken. Det er forventningen, at styregruppen for praksisklinikken vil bestå af repræsentanter for PLO, Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital og Region Hovedstaden. Styregruppen skal følge praksisklinikken og sikre, at der bliver foretaget en midtvejsevaluering efter tre år samt en slutevaluering som krævet af Sundheds- og Ældreministeriet. Der udarbejdes et evalueringskoncept, som forelægges til godkendelse i regionsrådet. Resultaterne fra evalueringen vil indgå i den fortsatte udvikling af sundhedsvæsenet. Bornholms Hospital har været i dialog med PLO om at deltage i udformningen af evalueringen af praksisklinikken. PLO har den 26. oktober 2017 oplyst, at de meget gerne deltager i udformningen af evalueringen af praksisklinikken. 

Journalnummer
15000164
5. Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder Udrednings- og Behandlingsretten, opgøres i vedlagte notat udviklingen i andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
Der er indført en ny national model for monitorering af udredningsretten. Modellen betyder, at det fremover er muligt at se, hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven, selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.
Dokumentation af overholdelse/ikke overholdelse af udredningsretten er problematisk grundet dataproblemer ift. Sundhedsplatformen. Der arbejdes fortsat med at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.
I hvilket omfang regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler, fremgår ligeledes af notatet, hvor der ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret. Samt en opgørelse over, hvilke private hospitaler der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


3.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsrettten


6. Meddelelse - Orientering vedrørende Hovedstadens Letbane I/S

Meddelelse - Orientering vedrørende Hovedstadens Letbane I/S
Transport-, bygnings- og boligministeriet har orienteret Region Hovedstaden og kommunerne bag aftalen om letbanen på Ring 3 om, at ministeren har bedt Hovedstadens Letbane I/S om at foretage en vurdering af projektets risici og reservebehov efter gennemførelsen af udbuddet. Vurderingen skal svare til den vurdering, som blev gennemført i sommeren 2016, dvs. at der også skal udføres en kvalitetssikring af en ekstern part.
 
Ministeren har bedt om, at denne vurdering indgår sammen med resultatet af udbuddet i bestyrelsens indstilling til ejerkredsen som grundlag for den endelige beslutning om letbaneprojektet.
 
Hovedstadens Letbane I/S vil derfor iværksætte en sådan ekstern kvalitetssikring således at Region Hovedstaden og de øvrige ejere snarest kan træffe beslutning om anlæg af letbanen. I den oprindelige tidsplan var forudsat, at bestyrelsen skulle træffe beslutning om at fremsende en indstilling til ejerne d. 30. november. Det er vurderingen, at den af ministeren ønskede eksterne kvalitetssikring kan gennemføres på ca. 2 måneder, hvorfor bestyrelsen forventer, at den endelige godkendelse kan gennemføres i 1. kvartal 2018. Herefter kan ejerkredsen samlet vurderer økonomien for projektet og den videre proces.
 

Journalnummer
15000197


4.pdf
5.pdf
6.pdf

Bilag

Brev fra transportministeren til ejerkredsen om risikoanalyse
Svar på anmodning om gennemførelse af risikoanalyse
Notat fra Hovedstadens Letbane


7. Meddelelse - Evaluering af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2016

Meddelelse - Evaluering af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2016
Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 28. februar 2017, at der skal foretages en evaluering af processen for udarbejdelse af Råstofplan 2016, når råstofplanen er endeligt vedtaget. Råstofplan 2016 blev endeligt vedtaget på regionsrådsmødet den 13. juni 2017.
 
Miljø- og trafikudvalget drøftede oplæg til evaluering på sit møde den 3. oktober 2017 og fremkom med udvalgets evaluering.
Efterfølgende har Miljø- og trafikudvalget på sit møde den 7. november 2017 godkendt mødesag, som sammenfattede udvalgets evaluering og de fremadrettede konklusioner herpå.
 
Konklusionerne på evalueringen er som følger:
Processtyring
Med henblik på en bedre styring af processen vil udarbejdelse af Råstofplan 2020 blive oprettet som et porteføljeprojekt.
 
I processen vil høringsperioder placeres, så de ikke ligger henover hovedferier (f.eks sommerferie og juleferie). Hvis høringen lægges i perioder med sammenhængende helligdage (eksempelvis påske) skal høringsperioden forlænges med et tilsvarende antal dage.
 
Når forslag til en ny råstofplan i den kommende planproces sendes i høring indlægges der tid til borgermøder med politisk deltagelse i de berørte områder. Tidsrammen for møderne fremgår, når udvalget bliver præsenteret for procesplanen.
 
Dialog og kommunikation
Der skal udarbejdes en kommunikationsstrategi for den kommende planproces. Den skal omhandle alle niveauer af information, eksempelvis: Direkte henvendelser til borgere og andre interessenter, dagspressen, Regionens hjemmeside, borgermøder etc.
 
Der udarbejdes et Q&A dokument. Det vil være et levende dokument, der løbende opdateres med nye spørgsmål og ny viden, og som derfor skal ligge digitalt tilgængeligt for politikere og borgere.
 
Der skal planlægges møder med samtlige berørte kommuner på et tidspunkt i processen, hvor der både vil være mulighed for at drøfte overordnede temaer og konkrete forslag til grave- og interesseområder.
 
For at få en bedre tværgående dialog med interessenter skal der gøres bedre brug af den følgegruppe, der nedsættes. Følgegruppen har typisk deltagelse fra Staten, erhvervet, Danmarks Naturfredningsforening, kommunerne, Friluftsrådet og Region Sjælland.
 
 
Succeskriterier for den næste råstofplanproces 2020:

Journalnummer
17025615
8. Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling – orientering fra Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)

Meddelelse - Overordnet status på drift og udvikling – orientering fra Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)
Regionens forretningsudvalg (FU) har siden den 1. januar 2013 modtaget rapporten "Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT" med kvartalsvis kadence. I forbindelse med godkendelsen af arbejdsplanen for It- og afbureaukratiseringsudvalget (ITA) er det besluttet, at rapporten forelægges ITA til orientering forud for forelæggelsen for FU.
 
Strukturen er, at data præsenteres på forsiden og eventuelle afvigelsesforklaringer præsenteres på bagsiden. Rapporten ledsages af en læsevejledning, der forklarer de forskellige grafer samt hvordan de aflæses. Der er desuden en kort beskrivelse af rapportens opbygning sidst i denne meddelelse.
 
De kritiske systemer, som er udfaset ved ibrugtagning af Sundhedsplatformen, er udeladt af denne rapport. Der er fortsat tre kritiske systemer (hhv. Blodinfo, LogisCad og IP-telefoni), hvor der er ikke er målinger i rapporten. Der arbejdes på at genetablere målinger på Blodinfo, ligesom der arbejdes på at etablere målinger på hhv. LogisCad og IP-telefoni.
 
Der arbejdes på en selvstændig rapport på Sundhedsplatformen til forelæggelse for FU og ITA.
 
Konklusioner fra rapporten for perioden
Support
Systemdrift
Projekter
 
Rapportens opbygning
Rapporten består af følgende afsnit:
 1. Support
  I dette afsnit rapporteres på de aftalte servicemål for svartid i CIMT Servicedesk samt andelen af telefoniske straksafklaringer, hvor en bruger får løst sin sag ved første kontakt.
 2. Systemdrift
  I dette afsnit præsenteres målingerne på de kritiske systemers overholdelse af de aftalte servicemål.
 3. Aktuelt fra CIMT
  I dette afsnit præsenteres nyheder på større projekter og andre ændringer, som CIMT vurderer, har relevans for ITA og FU.
 4. Projekter
  I dette afsnit rapporteres på overordnede projektportefølje i CIMT. Derudover er der en mere konkret opgørelse af udviklingen på de projekter, der har særlig relevans for ITA og FU.
 5. Sager
  Det nederste felt viser udvikling i antallet af oprettede og løste sager for CIMT i ServiceNow (det centrale sagsbehandlingssystem). Derudover rapporteres der også på den overordnede overholdelse af servicemålene for løsningstid på sager.
 6. Bagsiden
  På bagsiden findes supplerende informationer til afsnittene om support, systemdrift og sager. Derudover er der afvigelsesforklaringer på systemdrift og projekter.

Journalnummer
14002072


7.pdf

Bilag

Overordnet status CIMT november


9. Meddelelse - Arbejdsgruppe om leverance af kost fra køkkenet på Bornholms Hospital til Bornholms Regionskommune

Meddelelse - Arbejdsgruppe om leverance af kost fra køkkenet på Bornholms Hospital til Bornholms Regionskommune
Bornholms Regionskommune har rettet henvendelse til regionen med forespørgsel om et samarbejde med Bornholms Hospital om leverance af kost til hjemmeboende ældre og til kommunens kantiner. Forespørgslen har baggrund i, at kommunens plejehjem, som hidtil har fået mad leveret fra et centralkøkken, overgår til madlavning lokalt på det enkelte plejehjem. Der er derfor interesse for mulighederne for at udnytte ledig kapacitet i hospitalets køkken.
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at afklare mulighederne for et samarbejde - eventuelt i form af et kommunalt/regionalt interessentskab - og de økonomiske forhold forbundet hermed. Arbejdsgruppen forventer at afslutte sit arbejde i foråret 2018 med henblik på forelæggelse af et konkret forslag for kommunalbestyrelse og regionsråd.

Journalnummer
17038730
10. Meddelelse - Salg af grund til Kræftens Bekæmpelse til Livsrum ved Herlev Hospital

Meddelelse - Salg af grund til Kræftens Bekæmpelse til Livsrum ved Herlev Hospital
Regionsrådet har bemyndiget administrationen til at sælge et mindre areal ved Herlev Hospital til Kræftens Bekæmpelse til brug for etablering af et "Livsrum" til patienter og pårørende. Arealet er solgt til en pris af 2,7 mio. kr., svarende til markedspris ifølge mæglervurdering. Regionen afholder udgifter til omlægning af cykel- og gangsti og stiller 16 parkeringspladser til rådighed på hospitalsarealet.
 
Byggeriet påbegyndes primo december.

Journalnummer
11010837
11. Lukket punkt
12. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
13. Publikationer:

Publikationer:
23.10.2017 - Fakta om mennesker med handicap fra Det Central Handicapråd.