UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - mødesager

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

23-01-2018 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-01-2018 14:00:00


PUNKTER

1. Drøftelse af hvordan Åbenhedspolitikken kan realiseres
2. Tidsplan for budgetproces 2019-22
3. Ophør med at yde tilskud til drift af Sammenslutningen af kræftafdelinger (SKA)
4. Lukket punkt
5. Afrapportering på Sundhedsplatformen (SP)
6. Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse til Statsrevisorernes beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata
7. Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse til Statsrevisorernes beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner
8. Godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelsen af letbane langs Ring 3
9. Beslutning om økonomisk ramme for kollektiv trafik
10. Optagekapacitet på de gymnasiale uddannelser 2018
11. Folkemøde 2018
12. Forslag til mødeplan for 2018 for forretningsudvalget og regionsrådet
13. Generel orientering fra ledelsen
14. Eventuelt1. Drøftelse af hvordan Åbenhedspolitikken kan realiseres

Drøftelse af hvordan Åbenhedspolitikken kan realiseres

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte i april 2017 Regions Hovedstadens åbenhedspolitik. I løbet af 2018 skal der løbende følges op på, hvordan det går med at realisere åbenhedspolitikken.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 • at forretningsudvalget drøfter, hvordan åbenhedspolitikken kan realiseres i Region Hovedstaden med afsæt i administrationens forslag til forretningsudvalgets rolle i det.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 23. januar 2018:

Drøftet, idet forretningsudvalget tog de fremlagte intentioner til efterretning.

Administrationen skal sende åbenhedspolitikken ud til alle regionens medarbejdere via mail eller for medarbejdere uden mail via e-boks. Beskeden til regionens medarbejdere skal dertil indeholde en beskrivelse af proces og de initiativer, som tages med trivselsmålinger, åbne tavlemøder og seminar om åbenhed.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet godkendte i april 2017 Region Hovedstadens åbenhedspolitik. Vedtagelsen blev fulgt op i budgetaftalen for 2018, hvor partierne forpligtede hinanden på, at holde politikken levende med disse ord:
 
”Regionsrådet vedtog i foråret 2017 en ny åbenhedspolitik, som medarbejderne skal kende. Det forpligter os til at arbejde målrettet hermed på alle niveauer. Vi har også som regionsråd et ansvar for, at den bliver til virkelighed. Vi er åbne om de beslutninger, vi træffer, og fortæller, hvad der bliver valgt til og fra. Det bestræber vi os også konkret med i en budgetaftaletekst som denne”.
 
Senest har det nye regionsråd konstitueret sig på baggrund af netop disse tanker i Åbenhedspolitikken.
 
Administrationen følger nu op med konkrete forslag til, hvordan åbenhedspolitikkenn kan blive til virkelighed blandt medarbejderne, og hvor forretningsudvalget kan bidrage til dette. Der foreslåes tre trin: 1) Måling af åbenhed i forbindelse med trivsel, 2) Åbne tavlemøder på forretningsudvalget og 3) Seminar om åbenhed.
 
Forslagene er præsenteret i slideserien som bilag 1, som danner baggrund for forretningsudvalgets fælles drøftelse. Åbenhedspolitikken er desuden vedlagt som bilag 2.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen, vil administrationen iværksætte de konkrete forslag, som er præsenteret i slideserien om fokus på åbenhed i trivselsmålinger, åbne tavlemøder og seminar om åbenhed. Administrationen følger også op på de input, som forretningsudvalget kommer med i forbindelse med drøftelsen.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 23. januar 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Martin Magelund

JOURNALNUMMER
16019341


1.pdf
2.pdf

Bilag

Bilag 1- Åbenhedspolitikken slides
Bilag 2 - Region Hovedstadens Åbenhedspolitik april2017


2. Tidsplan for budgetproces 2019-22

Tidsplan for budgetproces 2019-22

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Med denne sag forelægges forslag til den overordnede proces for budgetlægningen for 2019-22 under hensyn til tidsfrister og krav i regionsloven. Formålet er bl.a. at beskrive det forberedende arbejde på det politiske og det administrative niveau frem til fremlæggelsen af budgetforslaget i august 2018.
 
Af lovgivningen fremgår, at forretningsudvalget senest den 15. august 2018 skal fremlægge forslag til budget 2019-22. Forslag til budget skal undergives to behandlinger i regionsrådet og skal førstebehandles i regionsrådet senest den 24. august 2018. Andenbehandling af budget skal ske minimum tre uger efter førstebehandlingen og senest den 1. oktober 2018.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til forretningsudvalget:
 • at forslag til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budgetforslag 2019-22 godkendes, og
 • at forretningsudvalget anmoder de stående udvalg om bidrag til budgetlægningen senest den 8. juni 2018.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 23. januar 2018:
 
Godkendt.
 
Forretningsudvalget ønskede præciseret i bilag 1, at udvalgenes budgetdrøftelser skal starte på møderne i marts således, at der er tre drøftelser før juni.
 
Tidsplanen (bilag 1) opdateres med et tidspunkt for behandling af eventuelle indhentelser af besparelser som følge af økonomiaftalen med regeringen.
 
Efter mødet er der vedlagt et revideret bilag 1, med ovenstående tilføjelser.
 
Flemming Pless (A) deltog ikke i sagens behandling.
 

SAGSFREMSTILLING
Regionens samlede strategi - Fokus & Forenkling - som regionsrådet vedtog i april 2014, har fire politiske målsætninger:
Formålet med strategien er at fokusere og forenkle processer og opgaver. Region Hovedstadens strategi sætter rammen og er retningsgivende for det arbejder, der udføres i regionen. Den strategiske fokusering skal fastholdes gennem budgetarbejdet, og der skal sikres en tæt kobling mellem de politiske målsætninger og budgatarbejdet på alle niveauer.
 
Det økonomiske udgangspunkt
Det er fortsat administrationens vurdering, at regionen i de kommende år står over for voksende økonomiske udfordringer på sundhedsområdet.
 
Også på det regionale udviklingsområde er der et udgiftspres i de kommende år, særligt vedr. kollektiv trafik, som vil nødvendiggøre en stram styring og prioritering.
 
På det sociale område er der fra kommunal side fokus på, at regionen leverer omkostningseffektive tilbud, og at taksterne holdes i ro.
 
Erfaringer fra budgetproces 2018
I forbindelse med budgetprocessen for 2018 blev der på et særskilt møde mellem udvalgsformænd og repræsentanter for partier uden udvalgsformandspost i starten af året drøftet den nærmere tilrettelæggelse af arbejdet i de stående udvalg og forretningsudvalget og prioriteringen af konkrete indspil til budgetforhandlingerne. På den baggrund blev gennemført drøftelser i udvalgene i april, maj og juni og fremsendt forslag til budgetinitiativer, som indgik i de politiske drøftelser i august og september.
 
På baggrund af erfaringerne herfra foreslås det, at der også i år afholdes et forberedende møde, jf. den politiske proces i udvalgene beskrevet nedenfor.
 
Administrationens forberedelser
På baggrund af aftalen om budget 2018 udarbejdes en række analyser og opfølgninger, som vil blive forelagt forretningsudvalget og de stående udvalg i løbet af 2018, jf. sag forelagt for forretningsudvalget den 10. oktober 2017.
 
Administrationen vil endvidere indhente bidrag fra hospitaler og virksomheder vedr. økonomiske udfordringer og effektiviseringsmuligheder i de kommende år.
 
Der vil til regionsrådets budgetseminar og forretningsudvalgets møde i april måned endvidere foreligge en foreløbig opgørelse af hvilke indtægts- og udgiftsposter, der foreslås inddraget ved budgetteringen for 2019. Der vil være en række poster af uafviselig eller teknisk karakter, hvor det konkrete beløb dog kan være usikkert. Derudover vil der være en række presserende udgiftsposter, som man politisk skal forholde sig til i forbindelse med den endelige budgetlægning. Poster af uafviselig eller teknisk karakter omfatter udgifter eller indtægter, der fx afhænger af nationale regelsæt og/eller patienternes adfærd, samt tidligere indgåede aftaler og beslutninger - fx praksisområdet, udgifter til hospice, lægelig videreuddannelse mv.
 
Opgørelsen af den økonomiske udfordring vil løbende blive kvalificeret, men vil først endelig kunne fastlægges, når resultatet af økonomiforhandlingerne med regeringen foreligger i juni 2018.
 
Den politiske proces for budgetlægningen
Forretningsudvalget
På dette møde drøftes tidsplan og den overordnede tilrettelæggelse af budgetprocessen.
 
På mødet i april forelægges vurderingen af de økonomiske rammer for det kommende budgetår (2019), baseret på regnskabet for 2017 samt den første økonomirapport for 2018. På den baggrund afholdes også regionsrådets budgetseminar. På budgetseminaret vil der være mulighed for at drøfte en række politiske temaer i relation til budgetlægningen.
 
I juni, når resultatet af økonomiaftalen foreligger, fastlægges den økonomiske udfordring for regionen.
 
De stående udvalg
De stående udvalg inddrages i budgetprocessen målrettet på de områder, de har ansvaret for. Hensigten er at sikre udvalgenes inddragelse i prioriteringen og at sikre forankringen af nye forslag.
 
Der afholdes et møde i februar mellem udvalgenes formandsskaber, samt repræsentanter for partier uden formands-/næstformandspost, med henblik på tilrettelæggelse af budgetprocessen i udvalgene. I løbet af foråret vil der være mulighed for drøftelser i udvalgene på møderne i april og maj med henblik på at aflevere bidrag til budgetlægningen senest d. 8. juni 2018. Bidragene vil indgå i materialet til de politiske forhandlinger i august og september.
 
Udarbejdelse af budgetforslag
Efter indgåelse af aftale om regionernes økonomi mellem Danske Regioner og regeringen i juni måned orienteres regionsrådet om resultatet, og budgetprocessen justeres evt. på den baggrund.
 
I den forbindelse vil forretningsudvalget skulle tage stilling til, hvordan der kan opnås balance i regionens økonomi for 2019, herunder i hvilket omfang der er behov for at iværksætte udarbejdelse af generelle forslag til effektiviseringer for hospitaler, virksomheder og administration.
 
Budgetforslaget fremlægges til førstebehandling i august og forslaget præsenteres for regionsrådet på et særskilt møde, hvor der bl.a. også vil være mulighed for at drøfte de stående udvalgs bidrag nærmere. Forslaget fremsendes herefter til direktionerne og det regionale MED-udvalg, RMU.
 
Regionsrådets medlemmer har mulighed for at stille uddybende spørgsmål vedr. budgetlægningen til administrationen. Spørgsmål og administrationens svar udsendes til alle medlemmer og offentliggøres.
 
Budgetforhandlinger
Efter førstebehandlingen i august måned indkalder regionsrådsformanden til forhandlinger. Forhandlingerne skal være afsluttet senest den 10. september 2018 med henblik på udsendelse af dagsorden til forretningsudvalgets møde den 18. september 2018.
 
Regionsrådets medlemmer kan ved henvendelse til koncerndirektionen få besvaret spørgsmål af teknisk karakter i forbindelse med fremsættelse af ændringsforslag.
 
Regionsrådet andenbehandler budgettet på mødet den 25. september 2018.
 
Overordnet tidsplan
På baggrund af ovennævnte krav til budgetlægningen og mødeplan for forretningsudvalg og regionsråd foreslås følgende overordnede tidsplan for behandling af budgettet:
En mere detaljeret tidsplan fremgår af bilag 1.

KONSEKVENSER
Administrationen vil fortsætte forberedelserne af budget 2019-22, jf. den præsenterede overordnede tidsplan.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 23. januar 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Jens Buch Nielsen

JOURNALNUMMER
18001205


3.pdf

Bilag

Tidsplan bf2019 revideret 24.1.


3. Ophør med at yde tilskud til drift af Sammenslutningen af kræftafdelinger (SKA)

Ophør med at yde tilskud til drift af Sammenslutningen af kræftafdelinger (SKA)

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sammenslutningen af kræftafdelinger (SKA) blev oprettet i 1996 som en fælles enhed mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. Enheden blev oprettet til fremme af samarbejde og uddannelsesvirksomhed på og mellem de onkologiske afdelinger på hospitaler øst for Storebælt. Det er den faglige vurdering på Region Hovedstadens afdelinger, at der ikke længere er det samme behov for SKA som tidligere. Opretholdelse af enheden forudsætter enighed melllem Region Hovedstaden og Region Sjælland.
 
SKA er organisatorisk indplaceret i Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, og personalet er ansat på hospitalet. Det foreslås, at regionen med virkning fra den 31. marts 2018 ophører med at yde tilskud til driften af SKA, idet hovedparten af opgaverne varetages/kan varetages på anden vis og i andet regi. De ved forslaget lediggjorte midler foreslås tilført de onkologiske afdelinger i regionen til at kunne fortsætte uddannelsesaktiviteten for personalet.
 
Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 12. december 2017. Sagen forelægges påny, idet indstillingens punkt 1 af hensyn til varsling af personalet ændres til:
 
"1. at regionen ophører med at yde tilskud på 2,6 mio. kr. (årligt) til driften af Sammenslutningen af kræftafdelinger (SKA) med virkning fra den 30. april 2018,"
 
Det bemærkes, at klinikchef Ulrik Lassen, Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, som ansvarlig for SKA, deltager under sagens behandling for at svare på eventuelle spørgsmål.
 

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 1. at regionen ophører med at yde tilskud på 2,6 mio. kr. (årligt) til driften af Sammenslutningen af kræftafdelinger (SKA) med virkning fra den 30. april 2018, og
 2. at de lediggjorte midler tilføres til de onkologiske afdelinger i regionen til fortsat varetagelse af uddannelsesaktiviteten for personalet.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 12. december 2017:
Udsat.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 23. januar 2018:
 
Klinikchef Ulrik Lassen deltog under sagens behandling.
 
Anbefalet.

SAGSFREMSTILLING
Sammenslutningen af kræftafdelinger (SKA) blev i 1996 etableret som en enhed, der skal fremme samarbejde og uddannelsesvirksomhed på og mellem de onkologiske afdelinger på hospitaler i Østdanmark. SKA er et samarbejde mellem de to regioner og enheden kan derfor kun opretholdes, så længe de to regioner er enige om det.
 
SKA er organisatorisk indplaceret i Onkologisk Klinik på Rigshospitalet og personalet er ansat på hospitalet.
 
SKA er finansieret af Region Hovedstaden og Region Sjælland med et samlet årligt tilskud på 3,8 mio. kr. fordelt med henholdsvis 2,6 mio. kr. og 1,2 mio. kr.
 
På baggrund af input og faglige vurderinger fra de onkologiske afdelinger foreslås, at regionen med virkning den 31. marts 2018 ophører med at yde tilskud til driften af SKA, idet hovedparten af opgaverne varetages/kan varetages på anden vis og i andet regi.
 
SKA’s aktiviteter har hidtil bestået i:
a) Kursusvirksomhed for ansatte inden for specifikke aspekter af klinisk onkologi
b) Udarbejdelse af vejledende standarder for diagnostik og behandling
c) Informationsvirksomhed om kræftsygdomme til medarbejdere og offentlighed
 
Opgaverne under b) varetages i dag af DMCG (Danske Multidisciplinære Cancer Grupper) og opgaverne under c) varetages i dag dels af de centrale sundhedsmyndigheder og Kræftens Bekæmpelse, dels af regionernes onkologiske afdelinger. Tilbage er i al væsentlighed opgaverne under a) og de kan efter administrationens opfattelse varetages mere hensigtsmæssigt i regi af den enkelte onkologiske afdeling i Region Hovedstaden, der i dag har fået en størrelse, der gør dette hensigtsmæssigt.
 
Aktuelt varetager SKA primært planlægning og gennemførelse af diverse kurser for forskellige personalegrupper.
 
Direktionerne ved Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital samt Bornholms Hospital er enig med de onkologiske afdelinger i, at der ikke er det samme behov for SKA som tidligere, idet en lang række vejledninger varetages i andre fora.
 
De lediggjorte midler foreslås at blive tilført de onkologiske afdelinger i regionen til varetagelse af den fortsatte uddannelsesaktivitet for personalet.
 
Der vedlægges udtalelse fra det berørte personale fra SKA dateret den 29. november 2017.
 
Der vedlægges udtalelse fra Forretningsudvalg og Repræsentantskab vdrørende SKA dateret den 30. november 2017.
 
Direktionerne ved Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital samt Bornholms Hospital er efter indhentelse af udtalelserne fra det berørte personale og fra Forretningsudvalg og Repræsentantskab fortsat enig i indstillingen om at ophøre med at yde tilskud.
 
Region Sjælland
Region Sjælland har sendt følgende bemærkninger i forbindelse med Region Hovedstadens forslag om at ophøre med at yde tilskud: ”I Region Sjælland har vi været meget glade for SKA-samarbejdet og mener fortsat der er brug for kurser mv. som SKA udbyder, men vi tager selvfølgelig til efterretning, at Hovedstaden har en anden vurdering og ønsker at bringe samarbejdet til ophør.”
 
Region Sjælland agter at videreføre funktionen i lokaler på sygehuset i Næstved og forventer at kunne tilbyde ansættelse til fire medarbejdere i SKA.
 
SKA vil således fortsat tilbyde kurser, som Region Hovedstaden i givet fald vil kunne benytte sig af.
 
Vedtægter
Der er i sin tid vedtaget et sæt vedtægter for SKA, der bl.a. fastlægger, at SKA er organiseret både med et repræsentantskab og et forretningsudvalgets. SKA kan til trods for sine vedtægter ikke i juridisk forstand opfattes som en selvstændig, uafhængig enhed, men må betragtes som et samarbejde mellem to regioner i henhold til sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 841 af 1. juli 2014 om samarbejde mellem offentlige myndigheder på sundhedsområdet. Da SKA i sin tid er oprettet af forgængermyndighederne for de to regioner, kan de to regioner derfor også beslutte at nedlægge SKA.
 
Personale på SKA
Personalet på SKA er alle overenskomstansat. Der er ansat ti personer i SKA (5,0 årsværk). Der er tale om fire speciallægekonsulenter (0,5 årsværk), to projektsygeplejersker (2,0 årsværk), en AC medarbejder (1,0 årsværk), to kontorassistenter(0,5 årsværk) samt en lægesekretær (1,0 årsværk). Flere af de nævnte medarbejdere har kun ganske få ugentlige timer i SKA.
 
Region Sjælland agter at videreføre funktionen og forventer at kunne tilbyde ansættelse til fire medarbejdere herunder en sekretær, to sygeplejersker samt en kommunikationsmedarbejder. De øvrige medarbejdere forventes at få tilbudt job i Region Hovedstaden. Såfremt det ikke lykkes at omplacere berørte medarbejdere, vil de som ansatte i Region Hovedstaden blive tilmeldt regionens jobbank i henhold til regionens personalepolitiske retningslinier.
 
Opsparing i SKA
Der er gennem årene opbygget en positiv opsparing i SKA. I november 2017 beløber opsparingen sig til ca. 5,6 mio. kr., der forventes at kunne dække driftsudgifterne indtil marts 2018, herunder eventuelle udgifter i forbindelse med afvikling af funktionen f.eks. løn i en eventuel opsigelsesperiode. Et eventuelt restbeløb vil skulle deles med Region Sjælland efter den fastlagte tilskudsfordeling.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen vil indebære, at de onkologiske afdelinger i Region Hovedstaden selv varetager efteruddannelsesopgaven for personalet fremadrettet.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Administrationen forventer at udmønte midler i 2018 til uddannelsesaktiviteter for personalet. Der forventes på årsbasis fordelt 2,6 mio. kr. til de onkologiske afdelinger. Beløbet udmøntes i 2. økonomirapport 2018.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 23. januar 2018 og regionsrådet den 30. januar 2018.
Sagen blev forelagt forretningsudvalget den 12. december 2017, hvor sagen blev udsat.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17014812


4.pdf
5.pdf

Bilag

Udtalelse fra medarbejdere
Udtalelse fra Forretningsudvalg og Repræsentantskab


4. Lukket punkt
5. Afrapportering på Sundhedsplatformen (SP)

Afrapportering på Sundhedsplatformen (SP)

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Det tidligere udvalg for It- og Afbureaukratisering (ITA) behandlede d. 29. november 2017 et udkast til et fremadrettet afrapporteringskoncept for SP's drift og videreudvikling, og udvalgets ønsker til den fremadrettede rapportering blev drøftet.
 
Rapporteringen skal give et bedre overblik over fremdriften med SP set i forhold til de politiske ambitioner om, at det skal være lettere at være patient og kliniker, og at der skal sikres øget patientsikkerhed og standardisering af kliniske arbejdsgange.
 
På baggrund af bemærkninger fra ITA mødet d. 29. november, fremsender administrationen et revideret udkast til en afrapportering på SP, som giver overblik over centrale målepunkter og fremadrettede udviklingsområder for SP. Der er endnu en række områder, hvor datamængde og -kvalitet er begrænsede. Administrationen arbejder løbende på at forbedre både datamængde og -kvalitet og forventer løbende at kunne udvide og forbedre afrapporteringen med flere data.
 
Forretningsudvalget vil fremover blive forelagt en afrapportering for SP hvert kvartal.

INDSTILLING
Administrationen indstiller over for forretningsudvalget:
 • at drøfte afrapporteringen på Sundhedsplatformen.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 23. januar 2018:
 
Vicedirektør i Center for It, Medico og Telefoni Pia Kopke deltog under sagens behandling.
 
Drøftet.

SAGSFREMSTILLING
Nærværende afrapportering om Sundhedsplatformen tager udgangspunkt i nedenstående parametre:
 
1. Anvendelse af Sundhedsplatformen på hospitalerne
I regi af SP er der iværksat et projekt for anvendelsesoptimering, som har til formål at at opnå en bedre anvendelse af de smarte funktioner i SP, som kan hjælpe klinikerne til mere tidbesparende og patientforbedrende processer. Projektet udrulles på regionens hospitaler frem mod foråret 2018.
 
I denne afrapportering rapporteres dels på fremdriften i anvendelsen af bestillinger i de såkaldte 'Best./Ord. sets' og 'SmartSets' (dvs. funktioner, som sikrer, at flere bestillinger og ordinationer kan laves i en samlet proces, og derved kan forenkle og effektivisere klinikernes arbejdsgang). Dels afrapporteres på ajourføring af det Fælles Medicinkort (FMK) ved udskrivning, således at der er korrekte og opdaterede medicinoplysninger i FMK. Årsagen til at FMK ajourføring i SP er en selvstændig indsats i projektet for anvendelsesoptimering er dels af hensyn til patientsikkerhed, dels af hensyn til de forpligtigelser regionen har til at anvende FMK.
 
Anvendelsesgraden af hhv. Best./Ord.sets og SmartSets er endnu lav (under 10 pct. på tværs af hospitalerne), men projekt anvendelsesoptimering er fokuseret på netop at styrke anvendelsen af disse funktioner, således at der rammes en anvendelsesgrad på 25-30 pct. ift. alle ordinationer. Det ønskede måltal ift. ajourføring af FMK er sat til 95 pct. På nuværende tidspunkt er målopfyldelsen dog kun på omkring 60 pct., og projekt anvendelsesoptimering har derfor stort fokus på at sikre en øget ajourføring af FMK. I november 2017 blev der endvidere implementeret en særskilt ændring i FMK, der forventes at forbedre brugeroplevelsen væsentligt samt skabe færre situationer, hvor FMK skal ajourføres. Begge dele forventes at understøtte en bedre målopfyldelse for ajourføring (Se yderligere information i bilag 1).
 
2. Understøttelse på hospitalerne – Nøglepersoner, kliniske byggere og undervisning i Sundhedsplatformen
Netop nu styrkes antallet af henholdsvis nøglepersoner (dvs. brugere med særlig indsigt i SP) og kliniske byggere (dvs. SP-certificerede klinikere der kan opsætte administrativt/klinisk indhold i SP). Begge roller er vigtige i arbejdet med at få SP til at blive en integreret og naturlig del af den kliniske hverdag og gøre brugen af SP enklere.
 
Antallet af nøglepersoner styrkes med henblik på at understøtte en mere avanceret sidemandsoplæring direkte i klinikken i SP's smarte funktionalitet. Der forventes at være 2200 nøglepersoner i starten af 2018, hvilket er en stigning på mere end 30 % på fem måneder.
 
Antallet af kliniske byggere opmandes til at understøtte opbygning af smarte workflows i Sundhedsplatformen, som kan hjælpe klinikerne til en lettere hverdag. Pr. 1. januar 2018, er der samlet set certificeret 49 kliniske byggere, mens 3 er i et uddannelsesforløb. Målsætningen er, at der skal være minimum en klinisk bygger per speciale. Der er 43 specialer i Region Hovedstaden med tilknyttet klinisk bygger samt en tværgåede byggefunktion. Dog er der visse store specialer, hvor målet er mindst to kliniske byggere.
 
Endelig bemærkes det, at antallet af nyansatte, som gennemfører basal uddannelse i SP i dag er ca. 70 pct., men der arbejdes på at nå en målsætning på 85 pct.
 
3. Status på forbedringer i Sundhedsplatformen
Under dette punkt afrapporteres på SP's optimeringspulje på 35 mio. kr., som udmøntes til større SP udviklingsprojekter jævnfør den projektportefølje (Roadmap) for SP, som Styregruppen for Klinisk og Administrativt Indhold (ledende klinikere og faglige eksperter fra de to regioner) har prioriteret. I 2018 vil puljen bl.a. blive anvendt til to større projekter, nemlig opgradering af SP til 2018 versionen af EPIC med forskellig ny funktionitet, samt en ny version af Landspatientregisteret (LPR3), der begge forventes lanceret november 2018 (se bilag 3). Allerede her i januar er der endvidere opstartet en forbedring af Medicineringsmodul og koblingen til FMK (for detaljer se bilag 3.1).
 
4. Datakvalitet og aktivitetsniveau
Med implementeringen af SP har Region Hovedstaden udfordringer med korrekt og dækkende indberetninger til Landspatientregisteret (LPR) (se pkt. 4.1 i bilag 4) . Udviklingen i fejlindberetninger har på de enkelte hospitaler været størst ved ibrugtagningen af SP, hvorefter fejlmængden stabiliseres med tendens til at begynde at falde. På områder med særlige registreringsmæssige udfordringer er der gennemført systemrettelser, der fremadrettet vil gøre registreringsarbejdet lettere og mindske antallet af fejl.
 
Der er endvidere igangsat et arbejde med at kvalitetssikre data i SP (se pkt 4.2 i bilag 4). Til at understøtte kvalitetssikringen arbejdes der med systematisk validering af indikatorer, der er tilgængelige for brugerne i SP, ligesom der er igangsat et arbejde med udvikling af indikatorer, der kan understøtte målopfyldelse på prioriterede områder. Der er prioriteret 45 indikatorer, som er under udvikling og validering.
 
Slutteligt afrapporteres der på det, som tidligere meldt ud ved 3. økonomirapport, lavere aktivitetsniveau (se pkt 4.3 i bilag 4). Hertil skal det bemærkes, at aktivitetsniveauet også er påvirket af antallet af LPR-fejl, som derved ikke indgår i målingen. I det omfang LPR-fejlene rettes vil aktivitetsniveauet stige.
 
5. Status på økonomistyringen af SP
I forbindelse med regionsrådets behandling af sag om status på implementeringen af SP den 22. august 2017 blev det besluttet, at der løbende skulle gives en status for økonomien i relation til SP. Der rapporteres således her på en status for selve bevillingen til anskaffelse og implementering af SP (se bilag 5). Regionsrådet har godkendt en samlet bevilling til anskaffelse og implementering af SP på i alt 1.038,4 mio. kr., jf. redegørelse for økonomien ved mødesagen af 22. august 2017. Det forventede forbrug for den samlede anskaffelse forventes at blive 1.038,4 mio. kr. og dermed forventes budgetoverholdelse.
 
6. Support
I afrapporteringen gives et billede af håndtering af fejl og ønsker til SP, herunder den hurtighed, hvormed svar gives (se bilag 6). Niveauet holder sig inden for de fastsatte servicemål, om at 80 pct. af opkaldene til SP helpdesk skal besvares inden for fem minutter og at minimum 60 pct. af alle sager løses ved første kontakt til helpdesken.
 
Der afrapporteres endvidere på, at der som led i projekt anvendelsesoptimering er igangsat et større oprydningsprojekt i samarbejde med hospitalerne, hvor der på hospitalerne gennemføres en gennemgang af en lang række uafklarede sager med henblik på at sikre, at der ikke indgår forældede sager heri. Målet er at sikre, at den fremadrettede support kan fokuseres på de problemstillinger, som fylder på hospitalerne nu. Samlet set er der løst over 152.000 sager, og der udestår endnu at få håndteret 6000 prioriterede åbne sager i regi af den nye SP drifts- og udviklingsorganisation.
 
Endelig bemærkes det, at ITA besluttede, at der ikke længere er behov for afrapportering på Sundhedsplatformens svartider, da svartiderne det sidste år har været meget tæt på 100 pct.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Som følge af forretningsudvalgets drøftelser forventes en opdateret afrapportering at tilgå regionsrådet primo 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Torben Dalgaard

JOURNALNUMMER
18002424


7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf

Bilag

Bilag 1 Anvendelse af Sundhedsplatformen på hospitalerne (002)
Bilag 2 Nøglepersoner kliniske byggere og undervisning i Sundhedsplatformen
Bilag 3 Status på forbedring af Sundhedsplatformen
Bilag 3.1 Notat om SP-medicin
Bilag 4 Registrering aktivitet
Bilag 5 Budgetopfølgning for Region Hovedstadens afsatte bevilling til etablering af SP
Bilag 6 Support


6. Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse til Statsrevisorernes beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata

Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse til Statsrevisorernes beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet blev den 16. november 2017 orienteret om indholdet i Rigsrevisionens beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata. Ud over Region Hovedstaden indgår Region Syddanmark og Region Midtjylland. Beretningen blev forelagt Statsrevisorerne på deres møde den 15. november 2017.
 
Sundheds- og Ældreministeriet er i den forbindelse blevet bedt om at afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen gav anledning til. Sundheds- og Ældreministeriet har i den forbindelse bedt regionsrådene i de tre berørte regioner om at bidrage med en udtalelse til beretningen senest den 8. februar 2018, som vil indgå i redegørelsen.
 
Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til udtalelse fra Regionsrådet til Sundheds- og Ældreministeriet, som her forelægges til godkendelse.

INDSTILLING
Administrationen indstiller at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 • at udtalelsen til Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse til Statsrevisorerne godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 23. januar 2018:
 
Anbefalet.

SAGSFREMSTILLING
Rigsrevisionen og Statsrevisorerne vurderede, at de tre regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata ikke er tilfredsstillende. Hermed er der risiko for, at følsomme og fortrolige persondata kommer i hænderne på uvedkommende eller ikke er pålidelige og tilgængelige, når der er brug for dem.
 
Administrationen tager Rigsrevisionens konklusioner og Statsrevisorernes bemærkninger meget alvorligt, og prioriterer at få løst de problemer, som Rigsrevisionen påpeger. Således har administrationen allerede siden Rigsrevisionens it-revision den 5. januar 2017 arbejdet for at sikre, at regionen kan leve op til Rigsrevisionens krav.
 
Administrationen orienterede den 16. januar regionsrådet om, at: ”Administrationen har siden Rigsrevisionens it-revisionen den 5. januar 2017 arbejdet med en løsning der sikrer, at medarbejderne med privilegerede rettigheder ikke kan tilgå internettet, når de er logget på med disse rettigheder. Denne løsning vil være implementeret inden udgangen af 2017. Forretningsudvalget vil blive orienteret herom, når løsningen er endeligt implementeret.”
Administrationen må hertil tilføje, at løsningen desværre er forsinket. Løsningen forventes nu implementeret inden udgangen af første kvartal 2018.
 
Ud af de i alt 13 punkter, som Region Hovedstaden fik kritik på ift. at vi enten ikke opfyldte eller kun delvist opfyldte Rigsrevisionens krav, er der fundet en udbedrende eller forbedrende løsning på otte punkter og disse er implementeret. Der udestår tiltag på fem punkter for at regionen opfylder Rigsrevisionens krav. På disse fem punkter arbejdes der på at implementere løsninger.
 
Det vedhæftede udkast til udtalelsen til Sundheds- og Ældreministeriet beskriver blandt andet nogle af de tiltag, der er taget siden 5. januar 2017.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 23. januar 2018 og regionsrådet den 30. januar 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
16043917


14.pdf
15.pdf
16.pdf

Bilag

Rigsrevisionens beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata
Udkast til udtalelse fra regionsrådet i Region Hovedstaden til Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse
Bilag til udtalelse fra regionsrådet


7. Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse til Statsrevisorernes beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner

Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse til Statsrevisorernes beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Rigsrevisionen har i december 2016-november 2017 gennemført en undersøgelse af Sundheds- og Ældreministeriets, regionernes og hospitalernes indsats for at forebygge hospitalsinfektioner via mål for reduktion af hospitalsinfektioner, retningslinjer for hygiejne og rationel brug af antibiotika. Perioden som var genstand for undersøgelsen var årene 2013-2016. Regionsrådene skal i den forbindelse afgive en udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet til Sundhedsministerens redegørelse for de forandstaltninger og overvejelser som Statsrevisorernes beretning nr. 05/2017 giver anledning til (jf. § 18, stk. 3, i lov om revisionen af statens regnskaber m.v)

INDSTILLING
Administrationen indstiller af forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
 • at udtalelsen til Sundheds- og Ældreministeriet redegørelse til Statsrevisorerne godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 23. januar 2018:
 
Anbefalet.

SAGSFREMSTILLING
Rigsrevisionen har i december 2016-november 2017 gennemført en undersøgelse af Sundheds- og Ældreministeriets, regionernes og hospitalernes indsats for at forebygge hospitalsinfektioner via mål for reduktion af hospitalsinfektioner, retningslinjer for hygiejne og rationel brug af antibiotika. I Region Hovedstaden indgik Rigshospitalet og Herlev Gentofte Hospital i undersøgelsen. Perioden som var genstand for undersøgelsen var årene 2013-2016.
 
Rigsrevisionens konklusion var
 1. Der mangler mål for reduktion af infektionsforekomsten (kritikken omfatter ministerium, regioner og hospitaler)
 2. Mulighederne for at overvåge infektionsforekomst er ikke fuldt ud udnyttet (prævalensundersøgelser indtil HAIBA gik i luften). (Prævalens er et udtryk for antal patienter med infektion på en given dag. HAIBA, Hospital-Acquired Infections dataBAsen, er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet på sygehuse).
 3. Hygiejnen på hospitalerne lever ikke op til standard (rengøring, håndhygiejne og uniformshygiejne)
 4. Indsats for rationel anvendelse af antibiotika er ikke tilstrækkelig (kritikken omfatter ministerium, regioner og hospitaler)
Til Rigsrevisionens beretning har Statsrevisorerne bemærket, at Sundheds- og Ældreministeriets, regionernes og hospitalernes indsats for at forebygge hospitalsinfektioner har været utilfredsstillende. Statsrevisorerne finder det foruroligende, at niveauet for sundhedspersonalets overholdelse af hospitalernes egne retningslinjer for hygiejne, fx rene hænder, er så lavt – ikke mindst fordi det anses som den mest effektive måde at afbryde smitteveje på.
 
Statsrevisorerne bemærker:
1) At der i perioden 2013-2016 ikke har været opstillet specifikke nationale reduktionsmål for hospitalsinfektioner. Region Hovedstaden og Region Sjælland har dog i dele af perioden 2013-2016 haft et specifikt mål om at reducere hospitalsinfektioner.
2) At hospitalerne i perioden 2013-2016 i 29 % af rengøringskontrollerne ikke levede op til retningslinjerne. For håndhygiejne og uniformshygiejne levede hospitalerne ikke op til retningslinjerne i 54 % og 43 % af kontrollerne. Den manglende overholdelse af retningslinjerne for hygiejne forøger risikoen for infektioner.
3) At udviklingen i brugen af antibiotika på hospitalerne ikke er tilstrækkelig rationel, idet der udskrives for meget og for bredspektret antibiotika. Det skyldes bl.a., at hospitalernes arbejdsgange ikke altid understøtter rationel brug af antibiotika.
4) At reduktionsmålet for brugen af antibiotika i den nationale handlingsplan fra 2017 med fordel kan følges op med reduktionsmål for hospitalsinfektioner.
 
Regionsrådets udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet
Det foreslås, at regionsrådet i udtalelsen udtrykker, at rådet er enig med Statsrevisorerne i at det er muligt at forbedre forebyggelse af hospitalsinfektioner i forhold til gældende praksis i perioden 2013-2016. Region Hovedstaden, har siden 2012 arbejdet med reduktion af antibiotika med indsatser indenfor både forebyggelse via optimering af rengøring og hygiejne, og via rationel anvendelse af antibiotika. Det fremgår endvidere af udkastet, at regionsrådet har været opmærksom på udfordringen siden 2010, hvor den specifikke målsætning om at halvere antallet af hospitalsinfektioner blev formuleret i Region Hovedstadens kvalitetshandlingsplan 2010-2013, som en konkretisering af kvalitetspolitikkens mål om, at behandlingen skal være sikker for patienterne.
 
I 2017 er der i forbindelse med det nationale lærings- og kvalitetsnetværk (LKT) for antibiotika opsat mål for reduktion af det totale forbrug af antibiotika, samt mål for reduktion forbrug af de kritisk vigtige antibiotikagrupper i de deltagende klinikker.
Regionens netværk for rationelt antibiotikaforbrug og de deltagende afdelinger i LKT antibiotika mødes i et læringsfællesskab mhp sparring og udvikling, og gør brug af forbedringsvidenskab i arbejdet på forbedring af den kliniske praksis
Region Hovedstaden overvåger desuden forekomsten af en række specifikke bakterieudbrud, samt forbruget af antibiotika, målt på indkøbsdata fra Region Hovedstadens Apotek.
(Et nationalt LKT er én af 3 indsatser i det nye kvalitetsprogram - hvor de 2 øvrige indsatser er 8 nationale mål og et nationalt lederprogram. Som et af de første LKT'er er et mål om reduktion af antibiotika blevet udvalgt. Der deltager 23 teams/afdelinger fra hele landet i et forpligtende læringsfællesskab, som arbejder mod samme mål og mødes på læringsseminarer 4 gange i løbet af 2 år. I Region Hovedstaden findes desuden et netværk for rationelt antibiotikaforbrug som er organiseret under den regionale hygiejnekomite).
 
Det konstateres i udtalelsen, at der i forhold til rengøring og hygiejne er sket betydelige forbedringer på Region Hovedstadens hospitaler i perioden 2013-2016. Ved ekstern audit af lokaler til patientophold præsterer hospitalerne og psykiatrien i 2017 90-100 % målopfyldelse. Regionens Udvalg for rengøring og hygiejne, som er forankret i den regionale hygiejnekomite, arbejder på et forslag til udvidelse af hvilke lokaletyper, der skal/kan laves audit på fremover, for således at sikre forbedringer i de områder, hvor også sundhedspersonalet er ansvarlige for hygiejnen. For håndhygiejne er der vedvarende fokus på området, bl.a. gennem obligatorisk e-læringsprogram og fokuserede indsatser. I 2018 vil der være specielt fokus på uniformshygiejne, idet regionen erkender at der med fordel bør fokuseres på dette område.
 
På baggrund af igangsatte og kommende tiltag vurderer Region Hovedstaden samlet, at alle væsentlige elementer i Rigsrevisionens rapport og Statsrevisorens kommentarer allerede er eller vil blive imødekommet.
 
Det vedhæftede udkast til udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet indeholder en uddybning og konkretisering af ovenstående - Bilag 2.

KONSEKVENSER
Såfremt regionsrådet tiltræder indstillingen vil udtalelsen blive afsendt til Sundheds- og Ældreministeriet.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget på mødet den 23. januar 2018 og regionsrådet på mødet den 30. januar 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Anne Skriver Andersen/Helle Bak

JOURNALNUMMER
16041779


17.pdf
18.pdf

Bilag

Beretning 5 2017 om forebyggelse af hospitalsinfektioner
UDKAST til Regionsrådets udtalelse til SUM vedr. Rigsrevisionens beretning om reduktion af hospitalsinfektioner


8. Godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelsen af letbane langs Ring 3

Godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelsen af letbane langs Ring 3

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Hovedstadens Letbane har nu afsluttet udbudsprocessen, og revisionsfirmaet EY har gennemført et endeligt kvalitetstjek af projektets risici og reserver. Vinderne af de i alt otte kontrakter på Hovedstadens Letbane er udpeget, og bestyrelsen i Hovedstadens Letbane indstiller over for ejerkredsen, heriblandt Region Hovedstaden, at godkende det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakterne for letbanen langs Ring 3.
 
I henhold til Lov om letbane på Ring 3 fra februar 2014 forudsætter indgåelse af kontrakter om anlæg og drift og vedligeholdelse af letbanen interessenternes forudgående godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelsen af letbaneprojektet.
 
I sagsfremstillingen belyses det overordnede økonomiske grundlag og tidsplan for gennemførelse af letbaneprojektet. Det skal bemærkes, at de indkomne tilbud holder sig inden for det afsatte budget for letbanen og dermed ikke medfører ændringer i de allerede aftalte indskud/betalinger fra Region Hovedstaden til Hovedstadens Letbane.
 
Der forelægges en tilsvarende indstilling for transport-, bygnings- og boligministeren og de 11 ejerkommuner.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler,
 
1. at godkende indstillingen fra bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S om ejernes godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen på Ring 3, herunder
 
2. at godkende at anlægs- og driftskontrakterne indgås på det foreliggende grundlag,
 
3. at godkende at besparelsen ved renteafdækningen på ca. 700 mio. kr. (2017-priser) anvendes til modregning af de ekstra anlægsomkostninger på ca. 725 mio. kr. (2017-priser) som følge af udbuddet og den længere anlægsperiode,
 
4. at godkende at korrektionsreserven nedskrives med det resterende beløb – forventet ca. 25 mio. kr. (2017-priser) – til ca. 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag,
 
5. at godkende at de afsatte korrektionsreserver således fastholdes og dermed, at ejernes forudsatte indbetalinger til finansiering af anlægsomkostningerne fastholdes på det forudsatte niveau,
 
6. at godkende at den resterende del af den såkaldte 10 pct. korrektionsreserve – ca. 342 mio. kr. (2017-priser) – indgår som reserve i selskabets økonomistyring, mens håndteringen af 20 pct. korrektionsreserven fastholdes som hidtil forudsat,
 
7. at godkende at de sparede 9 mio. kr. på de driftsrelaterede anlægsinvesteringer afsættes i en pulje med henblik på opsparing til mulige fremtidige behov, herunder behov for kapacitetsudvidelser af letbanen. Afsættelse af en sådan pulje kan ske uden at ændre ejernes årlige driftsindskud,
 
8. at godkende at tidsplanen ændres som følge af ledningsejernes krav om længere tid, udskydelsen af ekspropriationerne og drøftelserne med tilbudsgiverne og den deraf følgende længere anlægsproces. På denne baggrund forventes åbningen af Letbanen for passagerdrift at ske i andet halvår af 2024. Dette er under forbehold for Ekspropriationskommissionens muligheder for at gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018. Hovedstadens Letbane vil i 1. kvartal 2018 give ejerne en status herfor med evt. anbefaling om tidspunkt for åbning af letbanen.
 
Administrationen indstiller desuden, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler,
 
9. at Region Hovedstaden godkender at udvide den fastlagte budgetbegrænsning for Hovedstadens Letbanes udgifter med 7-8 mio. kr. pr. måned fra udgangen af januar 2018 og frem til ejergodkendelse foreligger.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 23. januar 2018:
 
Konstitueret direktør i Center for Regional Udvikling, Christian Bruhn Rieper deltog under sagens behandling.
 
Der var omdelt supplerende materiale (bilag 8).
 
Anbefalet.

SAGSFREMSTILLING
 
Forhistorie
I 2011 blev der i et samarbejde mellem de 11 kommuner langs Ring 3, transportministeriet, Region Hovedstaden og Realdania udarbejdet en vision for byudvikling i ringbyen, kaldet Loop City. Et centralt element i visionen var etablering af en letbane i Ring 3. Målet var både en forbedring af den kollektive trafik og modvirkning af trængselsproblemer og bedre muligheder for byudvikling bl.a. som følge af, at arealer op til letbanens stoppesteder får status som stationsnære efter planloven.
 
De offentlige parter indgik i juni 2011 en samarbejdsaftale om det videre arbejde. Visionen indgik herefter i kommunernes arbejde med kommuneplanlægning og i regionsrådets arbejde med den regionale udviklingsplan i henhold til regionsrådets beslutning af april 2011.
 
Letbanesamarbejdet udarbejdede herefter en udredning om de tekniske muligheder for anlæg af en letbane langs Ring 3. På grundlag af udredningen indgik de offentlige parter en principaftale om banens etablering, som regionsrådet for sit vedkommende godkendte i april 2013.
 
Principaftalen dannede grundlag for lov om en letbane i Ring 3, som folketinget vedtog i februar 2014. I henhold til loven stiftedes et interessentskab. Regionsrådet godkendte for sit vedkommende deltagelse i interessentskabet på mødet i februar 2014 med følgende fordeling af ejerandelene:
 
Staten 40%
De 11 kommuner tilsammen 34 %
Region Hovedstaden 26 %
 
Når letbanen er anlagt og kan tages i brug til passagerdrift udtræder staten af interessentskabet. Herefter fordeler ejerskabet sig med 57 % til kommunerne og 43% til regionen.
 
Regionens bidrag, som først forfalder fra og med 2019, har været indarbejdet i budgetterne siden budget 2016 – 19. Regionens bidrag var i 2013 niveau angivet til 150 mio. kr. som engangsindskud og en årlig ydelse til forrentning og afdrag og driftstilskud på 84 mio. kr.
 
Anlægsloven blev vedtaget i folketinget i maj 2016. Under behandlingen i folketinget blev der på baggrund af statsrevisorernes kritik af anlægsøkonomien i Aarhus Letbane, herunder spørgsmålet om korrektionsreservens størrelse i anlægsprojekter med statslig deltagelse, stillet krav om en forøgelse af korrektionsreserven og en øget statslig repræsentation i interessentskabets bestyrelse. Regionsrådet tiltrådte dette på et ekstraordinært møde den 17. maj 2016. Betalingsaftalen mellem Hovedstadens Letbane og regionen blev tilpasset i overensstemmelse hermed og godkendt på regionsrådets møde den 31. januar 2017.
 
I henhold til letbaneloven forudsætter indgåelse af kontrakter om anlæg, drift og vedligeholdelse af letbanen, at ejerne (interessenterne) forinden har godkendt, at det økonomiske grundlag for gennemførelse af projektet er tilstede.
 
Efter udbud af anlægs- drifts- og vedligeholdelsesopgaven forelægges sagen nu med henblik på ejernes godkendelse af det økonomiske grundlag. Interessentskabet har med ejernes godkendelse indtil nu afholdt udgifter til forberedelse af projektet til projektering mv inden for en ramme på 475 mio. kr. i 2013 niveau. Da der først forventes truffet endelig beslutning hos alle interessenter i løbet af første kvartal mod hidtil forudsat i december 2017 søger selskabet om en mindre udvidelse af rammen indtil endelig anlægbeslutning er truffet.
 
Der er som bilag 7 vedlagt en oversigt over den politiske behandling i regionen i valgperioden 2014 - 17.
 
Resultat af udbuddet - anlæg
Hovedstadens Letbane har gennemført udbud af anlægs- og driftskontrakterne for letbanen og revurderet selskabets samlede anlægsomkostninger, herunder omkostninger til bygherreorganisationen, på baggrund af udbudsresultatet.
 
Det oprindelige anlægsoverslag i udredningen - før projektering - var i 2013 prisniveau for anlægget
 
- Selve baneanlægget ca. 3,8 mia kr. med en korrektionsreserve på 15 %
- Letbanetog mv – driftsrelaterede anlægsinvesteringer 1,3 mia. kr.
 
- Anlæg i alt 5,1 mia. kr. i 2013 prisniveau, inkl. 15 % korrektionsreserve
 
Det opdaterede anlægsoverslag i 2017 priser inkl. 30 % korrektionsreserve, som har dannet grundlag for udbuddet, er på 6,2 mia. kr.
 
Resultatet af udbuddet er en samlet udgift i 2017 prisniveau inkl. forhøjet korrektionsreserve til selve baneanlæggene på 4,8 mia. kr. Hertil kommer udgifter til indkøb af tog og etablering af køre- og vedligeholdelsescenter - de såkaldte driftsrelaterede anlægsomkostninger - som er på 1,4 mia. kr. Anlægsudgifterne udgør således i alt 6,2 mia. kr.
 
I forhold til det seneste reviderede overslag er anlægsomkostningerne til selve baneanlæggene efter udbuddet blevet forøget med i alt 725 mio. kr. Beløbet består af en merudgift på 425 mio. kr. i de tilbudte priser på baneanlæg og ombygning af veje og broer og en merudgift på 300 mio. kr. som følge af en længere anlægsproces end oprindeligt forudsat.
 
Selskabets bestyrelse har samtidig besluttet at foretage en renteafdækning af op til 2/3 af selskabets forudsatte realiserede nettogæld med henblik på at minimere selskabets finansielle risiko. Renteafdækningen forventes at nedbringe selskabets finansieringsomkostninger med ca. 700 mio. kr. Meromkostningerne til anlægget på 725 mio. kr. modsvares derfor for størstedelens vedkommende af mindre renteudgifter. På nuværende tidspunkt vil der derfor alene være behov for anvendelse af ca. 25 mio. kr. af den afsatte korrektionsreserve på 1,1 mia. kr. Ejernes aftalte finansieringsandele og betalingsaftaler ændres derfor ikke som følge af udbuddet. Der er i bilag 2 - bestyrelsens indstilling til ejerne - gjort udførligt rede for anlægsøkonomi, finansiering, tilkøb, sociale klausuler mv.
 
Resultat af udbuddet - drift
Omkostningerne til de driftsrelaterede anlægsinvesteringer (indkøb af letbanetog og køre- og vedligeholdelsescenter) ligger lidt under budgettet (ca. 9 mio. kr. mindre), og der er ikke fundet behov for en ændring af den øvrige del af dette budget, herunder af omkostningerne til bygherreorganisationen. Afvigelsen på 9 mio. kr. foreslås indsat i en pulje med henblik på opsparing til fremtidige kapacitetsbehov i forbindelse med driften af letbanen.
 
Udbuddet af drift og vedligeholdelse, når banen tages i brug, er således resulteret i samlede driftsomkostninger, som ligger inden for selskabets langtidsbudget med de usikkerheder, der altid må være knyttet til fremtidige forhold. Det gælder blandt andet de fremtidige passagerindtægter. Driftsøkonomien giver på den baggrund ikke anledning til ændringer i ejernes årlige driftsindskud.
 
Seneste risikovurdering
Efter anmodning fra transport-, bygnings- og boligministeren har Hovedstadens Letbane bedt revisionsfirmaet EY foretage en ekstern kvalitetssikring af letbaneprojektets aggregerede risiko og det deraf afledte behov for reserver. EY har foretaget en gennemgang af projektets basisoverslag og har gennemgået projektets risikoregister og risikoproces, herunder håndteringen af justeringer af kontraktkravene i udbudsperioden. EY har fundet, at både basisoverslag samt risikoregister og risikoproces har et passende niveau på projektets nuværende stade. EY har endvidere gennemgået forudsætningerne for den besluttede renteafdækning og har fundet dem rimelige og realistiske.
 
Letbaneprojektets kvalitetssikrede aggregerede risiko er på 330 mio. kr. (2017-priser). EY er imidlertid af den opfattelse, at reservebehovet bør baseres på en kombination af den aggregerede risiko og en pejling i forhold til den statslige Ny Anlægsbudgettering og erfaringerne fra andre tilsvarende projekter på samme stade. EY vurderer på dette grundlag, at letbaneprojektet på det nuværende stade bør have reserver på 10-20 pct. af basisoverslaget, det vil sige på mellem 440 og 880 mio. kr. (2017-priser). Efter udbud og opdatering af anlægsbudgettet udgør den resterende reserve 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag.
 
På denne baggrund er de hidtil forudsatte finansieringsbidrag til anlægsudgifterne fra ejerkredsen, herunder Region Hovedstaden, som nævnt ovenfor uændrede.
 
Tidsplan
I anlægsloven er det forudsat, at letbanen kan åbne for passagerdrift i 2023/24. Heri er indeholdt en forlængelse af anlægsperioden som følge af den ændrede strategi for ledningsomlægninger. En række af ledningsejerne har imidlertid efterfølgende tilkendegivet, at de forventer en længere proces for ledningsomlægninger end først antaget. Hertil kommer, at ekspropriationer ikke har kunnet gennemføres, før ejergodkendelsen foreligger, og at selskabet gennem drøftelser med tilbudsgiverne har søgt at sikre så realistisk en tidsplan som muligt.
 
På den baggrund forventes letbanen at åbne i anden halvdel af 2024. Dette må imidlertid tages med det forbehold, at en række tidskritiske ekspropriationer, som var forudsat gennemført i begyndelsen af 2018, skal afvente ejergodkendelsen og derfor tidsmæssigt må planlægges på ny. Det er Ekspropriationskommissionen, der fastlægger tidspunktet for ekspropriationer. Selskabet vil bede kommissionen søge om muligt at tilrettelægge ekspropriationerne, således at åbning af letbanen kan fastholdes til anden halvdel af 2024. Dog består der en risiko for, at dette ikke er muligt. Selskabet vil vende tilbage herom i 1. kvartal 2018.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen er en forudsætning for, at letbanen i Ring3 kan anlægges, idet anlægget forudsætter godkendelse fra staten, regionen og de 11 letbanekommuner under ét.

RISIKOVURDERING
Der henvises til teksten ovenfor i afsnittet "seneste risikovurdering".

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Hverken udbuddet eller opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver anledning til ændringer af det samlede overordnede budget for letbanen, herunder vil der kunne fastholdes reserver på mere end det anbefalede niveau. Udbuddet og opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver således heller ikke anledning til ændringer i de allerede indgåede betalingsaftaler mellem regionen og letbaneselskabet om indskud/betalinger til anlæg og drift af letbanen. Der er derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser for regionens budget 2018-2021 som følge af opdateringen af letbanens anlægs- og driftsbudget.
 
Det opdaterede anlægsbudget efter udbuddet udgør 4.782 mio. kr. (2017-priser), inkl. reserver.
 
Regionen afholder i henhold til anlægsloven 26 pct. af anlægsudgifterne, svarende til 1.243 mio. kr. (2017-priser) af det opdaterede anlægsoverslag, inkl. reserver. Hertil kommer regionens bidrag på 21,5 mio. kr. (2017-priser) til en ændret linjeføring ved DTU (forlængelse af letbanen med ca. 0,5 km og etablering af en ekstra station).
 
Driften af letbanen, herunder de driftsrelaterede anlægsinvesteringer (letbanetog, kørsels- og vedligeholdelsescenter mv.), finansieres udelukkende af kommunerne (57 pct.) og regionen (43 pct.), idet staten kun deltager i anlægget af letbanen. Regionens årlige bidrag til letbanens drift udgør 36,8 mio. kr. (2017-priser).
 
Regionens andel af udgifterne til anlæg og drift af letbanen afholdes af den regionale udviklingskasse, der til indbetaling af engangsindskuddet i 2019 til anlæg af letbanen modtager et internt lån fra regionens kasse, som tilbagebetales over 40 år fra 2020-2059.
 
Regionens engangsindbetaling i 2019 udgør 15 pct. af det samlede anlægsbidrag, inkl. korrektionsreserve, svarende til 191 mio. kr. (2017-priser). De øvrige 85 pct. af anlægsudgiften lånefinansieres gennem Hovedstadens Letbane, som regionen tilbagebetaler over 40 år.
 
Tilbagebetalingen af det interne lån fra regionens kasse samt det løbende årlige indskud til finansiering af de resterende 85 pct. af regionens andel af anlægsudgifterne medfører, at den regionale udviklingskasse får en udgift på 38,5 mio. kr. i 2020 og 65,1 mio. kr. om året i perioden 2021-2059 (beløb i 2017-priser). Hvis det ved anlægsarbejdets afslutning viser sig, at der er behov for at trække på hele den forhøjede korrektionsreserve, vil regionen skulle indbetale yderligere 11,0 mio. kr. om året i 35 år fra 2025.
 
Forudsat at letbanen overgår til drift i 2024 vil der fra og med dette år opstå et behov i den regionale udviklingskasse for en bevilling på 36,8 mio. kr. (2017-priser) om året til finansiering af letbanens drift, herunder de driftsrelaterede anlægsomkostninger. I 2024 afhænger bevillingsbehovet dog af det konkrete ibrugtagningstidspunkt.
 
Til anlæg og drift af letbanen vil der derfor samlet set være behov for en årlig bevilling på 101,9 mio. kr. (2017-priser) fra og med 2024. Er der behov for at bruge hele korrektionsreserven øges bevillingsbehovet med yderligere 11,0 mio. kr. til 112,9 mio. kr. om året fra og med 2025.
 
I ovenstående er der ikke taget højde for afledte busbesparelser, når letbanen overgår til passagerdrift. I udredningen om letbanen er nævnt et besparelsespotentiale på ca. 10 pct. af den årlige finansiering af letbanen, dvs. ca. 10 mio. kr. for regionen. Denne besparelse vil imidlertid skulle opgøres konkret for regionen.

KOMMUNIKATION
Der udarbejdes pressemateriale til sagen og Hovedstadens Letbane vil markere dagen, hvor ejeraftalen endeligt underskrives.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 30. januar 2018. Ejerkommunerne forventes at behandle sagen på møder i januar og februar med afsluttende endelig behandling i borgmesterforum den 26. februar 2018. Herefter forventes transport-, bygnings- og boligministerens endelige stillingtagen.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Christian Bruhn Rieper

JOURNALNUMMER
15000197.


19.pdf
20.pdf
21.pdf
22.pdf
23.pdf
24.pdf
25.pdf
26.pdf

Bilag

Brev til ejerne om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring 3
Bestyrelsens indstilling til ejerne
EY rapport
Ændringer af krav
Anmodning om udvidelse af ejernes budgetbegrænsning
Svar på anmodning om udvidelse af forbrugsbegrænsningen
Bilag 7 til Letbanesagen - Oversigt over regionsrådsbehandlinger 2014-17
Bilag 8 - Besvarelse af spørgsmål stillet af Christoffer Reinhardt (C)


9. Beslutning om økonomisk ramme for kollektiv trafik

Beslutning om økonomisk ramme for kollektiv trafik

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Budgettet til det regionale udviklingsområde fastsættes årligt i forbindelse med økonomiaftalen mellem staten og Danske Regioner, og består af bevillingsområderne kollektiv trafik, erhvervs­udvikling, miljø og øvrig regional udvikling. Det samlede budget udgør ca. 1 mia. kr. årligt.
 
Af hensyn til en hensigtsmæssig fordeling af regionens regionale udviklingsmidler på de forskellige bevillingsområder, blev det med regionens budgetaftale for 2016 besluttet at fastsætte et måltal for de samlede udgifter til kollektiv trafik på 500 mio. kr. Rammen er imidlertid blevet forhøjet flere gange, og udgør i 2018 544,6 mio. kr. (2018-priser). Prognoserne frem mod 2021 tilsiger, at udgifterne til kollektiv trafik stiger med yderligere ca. 60 mio. kr. I budgetaftalen for 2018 fremgår det at ”Fra 2019 er der yderligere økonomiske udfordringer, der skal løses”. Denne sag følger dermed op på budgetaftalen. Da budgettet for det regionale udviklingsområde forventes at ligge fast, er der behov for at beslutte, hvorledes disse merudgifter skal håndteres.
 
Regionsrådet skal ekstraordinært afgive en trafikbestilling til Movia allerede d. 1. maj 2018 pga. tilpasninger til metrocity-ringen. Trafikbestillingen vedrører 2019, men vil også have betydning for de efterfølgende år. Der er således behov for en principbeslutning om de kommende års økonomiske ramme til kollektiv trafik.
 
Konst. Direktør for Center for Regional Udvikling Christian Bruhn Rieper deltager på mødet med en præsentation af sagen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller over for forretningsudvalget:
 • at godkende, at de forventede merudgifter på ca. 60 mio. kr. til kollektiv trafik frem mod 2021 håndteres gennem besparelser på den kollektive trafik på 40 mio. kr. og besparelser på det øvrige regionale udviklingsområde på 20 mio. kr. (scenarie B)
 • at godkende, at udgiftsrammen til kollektiv trafik for 2019 fastholdes på samme niveau som for 2018, hvilket er 545 mio. kr. (2018-priser), mens den fra 2020 og frem fastsættes til 565 mio. kr. (2018-priser)
 • at godkende, at udgifterne på det øvrige regionale udviklingsområde reduceres med 20 mio. kr. fra 2020 og frem, idet den konkrete udmøntning af besparelsen besluttes ifbm. forhandlingerne om regionens budget.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 23. januar 2018:
 
Konstitueret direktør i Center for Regional Udvikling, Christian Bruhn Rieper deltog under sagens behandling.
 
Der var omdelt slides (bilag 1).
 
Udsat.
 
Lars Gaardhøj (A) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Udgifterne til kollektiv trafik har været stigende siden 2016, hvor regionsrådet fastsatte et måltal for de samlede udgifter til kollektiv trafik på 500 mio. kr. Den økonomiske ramme er således blevet forhøjet flere gange, og udgør i 2018 544,6 mio. kr. Udgifterne til kollektiv trafik forventes imidlertid at stige yderligere, hvilket bl.a. skyldes generelt stigende udgifter til busdriften og udgifter til letbanen. Som det fremgår af tabel 1 forventes udgifterne at stige med yderligere ca. 60 mio. kr. frem mod 2021.
 
Udgifterne til kollektiv trafik forventes at stige gradvist frem mod 2021, hvorfor besparelserne også skal realiseres gradvist frem mod 2021. Beslutningen herom skal dog træffes nu af flere årsager:
Tabel 1. Udgifter til kollektiv trafik frem til 2021
 
B 2018
BO 2019
BO 2020
BO 2021
Mio. kr., 2018-pris- og lønniveau
 
 
 
 
Busdrift (Movia)
238,4
242,4
245,6
243,6
Lokalbaner inkl. leasing (Movia)
121,6
118,5
118,4
117,1
Fællesudgifter (Movia)
163,5
152,4
143,8
144,7
Investeringer i lokalbanen
15,3
15,3
13,2
0,0
Driftsudgifter under anlæg af letbane i Ring 3
2,0
8,3
8,3
8,3
Ny station - Favrholm (trinbræt)
0,0
0,0
2,0
17,3
Sti- og brofindelse - Favrholm station
0,0
4,8
4,8
0,0
Pensionsudgifter til tidligere tj. Ansatte
13,2
13,1
12,6
11,9
Letbane (Anlæg)
0,0
0,0
37,1
62,7
Tilbagebetaling vedr. 2016
-9,4
0,0
0,0
0,0
I alt
544,6
554,8
585,8
605,6
Samlet tilpasningsbehov
0,0
10,2
41,2
61,0
 
Budgetanalysen af Movia
Som et led i budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at udføre en budgetanalyse af Movia mhp. at finde tilpasningsmuligheder på området. Movia har sideløbende også foretaget en budgetanalyse mhp. at finde forbedringspunkter.
Regionens budgetanalyse viser bl.a., at der reelt alene er mulighed for at nedbringe udgifterne til kollektiv trafik ved at tilpasse busdriften. Busdriften udgør i 2018 forventet ca. 239 mio. kr. ud af ca. 545 mio. kr. jf. tabel 1. De øvrige elementer (fx lokalbaner, pensionsudgifter mv.) af tabel 1 er bundet af andre forpligtelser.
 
Budgetanalysen indeholder et bruttokatalog over tilpasningsmuligheder, og mulighederne er samlet i fire grupper efter det drivende sparehensyn. De fire drivende hensyn er hhv. mest trafik til flest passagerer, fladedækning, lavt passagertab og få linjepåvirkninger. En af grupperne, ”mest trafik til flest passagerer”, indeholder mange elementer og indebærer besparelser på 89-109 mio. kr., mens de tre øvrige grupper indeholder færre elementer, og hver især medfører besparelser på 35-59 mio. kr.
 
Besparelseselementerne dækker over forskellige muligheder for linjeændringer som afkortning, frekvensnedsættelse og nedlæggelse. Det egentlige valg af besparelser og drivende hensyn i valget af besparelser, bør besluttes i forbindelse med afgivelse af trafikbestillingen.
 
Scenarier for budgetforbedringer
Der er forskellige muligheder for at håndtere udgiftspresset fremadrettet. Alle scenarier i figur 1 repræsenterer besparelser på 60 mio. kr. årligt, når dette er fuldt indfaset.
 
Figur 1: Fordeling af besparelser på 60 mio. kr. – fire scenarier
 
image
 
Scenarie A:
Alle besparelserne findes inden for kollektiv trafik, hvilket vil betyde reduktioner i busdriften på 60 mio. kr. ud af 239 mio. kr.
 
Scenarie B:
Kollektiv trafik (busdriften) reduceres med 40 mio. kr., mens de øvrige områder reduceres med 20 mio. kr. Her er besparelserne illustreret ved reduktion af ReVUS-puljen med 10 mio. kr. ud af ca. 40 mio. kr., reduktion af midler til at gennemføre jordplanen med 5 mio. kr. ud af ca. 140 mio. kr. og reduktion af resultatkontrakterne med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity på samlet 5 mio. kr. ud af ca. 65 mio. kr.
 
Scenarie C:
Kollektiv trafik (busdriften) reduceres med 20 mio. kr., mens de øvrige områder reduceres med 40 mio. kr. Her er besparelserne illustreret ved reduktion af ReVUS-puljen med 20 mio. kr., og reduktion af midler til at gennemføre jordplanen med 15 mio. kr. og reduktion af resultatkontrakterne med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity på samlet 5 mio. kr. ud af ca. 65 mio. kr.
 
Scenarie D:
Kollektiv trafik (busdriften) reduceres ikke, og alle besparelserne findes på det øvrige regionale udviklingsområde. Her er besparelserne illustreret ved at flytte opgaver fra det regionale udviklingsområde til sundhedsområdet, og foretage besparelserne på sundhedsområdet, fx forskning (10 mio. kr.), reduktion af ReVUS-puljen med 20 mio. kr., reduktion af midler til at gennemføre jordplanen med 20 mio. kr., og reduktion af resultatkontrakterne med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity på samlet 10 mio. kr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af indstilling
Administrationen indstiller, at vælge en fordeling af besparelserne således, at kollektiv trafik skal spare 40 mio. kr., og de øvrige områder skal spare 20 mio. kr. jf. scenarie B. Dette begrundes bl.a. i følgende tre forhold:
 1. Budgetanalysen indeholder tre forskellige forslag til at finde besparelser på mellem 35 mio. kr. og 59 mio. kr., hvorfor det vurderes realistisk at realisere en besparelse på 40 mio. kr.
 2. Tidsmæssigt er det realistisk gradvist at indfase 40 mio. kr. i besparelser på busområdet via et uændret budget i 2019, 20 mio. kr. i 2020 og 40 mio. kr. i 2021, hvis beslutningen træffes primo 2018. Større besparelser kan være vanskelige at nå at realisere fuldt ud inden 2021. Tilsvarende vil det være realistisk at kunne finde varige besparelser på det øvrige regionale udviklingsområde på 20 mio. kr. fra 2020.
 3. Scenarie B repræsenterer en balanceret tilgang, hvor der både tages hensyn til den kollektive trafik og til ikke at give større negative effekter på det øvrige regionale udviklingsområde. Dette skal også ses i lyset af, at der ved budgetaftalerne for 2017 og 2018 allerede er blevet omprioriteret ca. 45 mio. kr. til kollektiv trafik fra det øvrige regionale udviklingsområde.
Videre proces
Når rammen for kollektiv trafik er fastlagt, kan trafikudvalget arbejde videre med udfyldning af rammen og beslutte, hvilken strategisk tilgang til busbesparelser, der evt. skal anvendes.
Trafikudvalgets beslutninger danner grundlag for en trafikbestilling, som besluttes af regionsrådet.
Udmøntning af de konkrete besparelser på det øvrige regionale udviklingsområde kan indgå i forhandlingerne om budgettet for 2019.

KONSEKVENSER
Den besluttede ramme for kollektiv trafik vil danne baggrund for trafikbestillingsarbejdet og forberedelse af besparelsesforslag til budget 2019. Hvis der ikke besluttes en ramme for kollektiv trafik, vil trafikbestillingen for 2019 potentielt skulle ændres i forbindelse med budgetforhandlinger i efteråret, i tilfælde af at der skal findes yderligere besparelser på busområdet. Af hensyn til muligheden for at lave langsigtede tilpasninger, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at dele besparelserne på busområdet op i flere beslutninger. Hertil bemærkes, at regionens trafikbestilling påvirker de øvrige trafikbestillere i Movia, der også har brug for at tilpasse deres trafik, når regionen foretager ændringer.
 
Alle besparelser på kollektiv trafik vil medføre en reduktion i busdriften og dermed medfører et lavere serviceniveau for borgerne. Reduktionerne bør derfor tilrettelægges, så de medfører færrest muligt negative effekter alt efter om der fx tages hensyn til tab af passagerer, geografisk dækning, produktivitet osv.
 
Alle besparelser på det øvrige regionale udviklingsområde vil skulle prioriteres inden for de nuværende aktiviteter og vil derfor have konsekvens for ambitionsniveauet på de udvalgte områder.

RISIKOVURDERING
Movias prognoser for udgifter til den kollektive trafik i budgetoverslagsårene er usikre og opdateres løbende. Således viser de seneste foreløbige beregninger fra Movia, at tilpasningsbehovet i 2019 forsvinder, men at udfordringerne stiger frem mod 2021, hvor tilpasningsbehovet ser ud til at blive ca. 77 mio. kr. Desuden er der en række kommende udgifter til bl.a. nødvendige investeringer i lokalbanerne, grøn omstilling af busserne, efterregulering fra Movia og ombygning af Hillerød station, der fortsat er uafklarede og dermed ikke indgår i budgetprognosen.
I det vedtagne budget er desuden ikke taget højde for evt. omprioriteringsbidrag. De seneste år er der i forbindelse med økonomiaftalen med staten blevet pålagt et omprioriteringsbidrag på 1 pct. på det regionale udviklingsområde. Hvis dette også indgår i de kommende budgetaftaler, vil udfordringerne på det regionale udviklingsområde stige med ca. 10 mio. kr. om året.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikation planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 23. januar 2018. Trafikudvalget arbejder med udfyldning af den økonomiske ramme til kollektiv trafik. Trafikbestillingen for 2019 forelægges regionsrådet i april 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Christian Bruhn Rieper

JOURNALNUMMER
18001019


27.pdf

Bilag

Slides til oplæg vedr. beslutning om økonomisk ramme til kollektiv trafik


10. Optagekapacitet på de gymnasiale uddannelser 2018

Optagekapacitet på de gymnasiale uddannelser 2018

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden skal senest den 1. februar hvert år indberette kapaciteten på samtlige fire gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx) til Undervisningsministeriet, jf. lovgivningen.
 
Sagen forelægges, fordi regionsrådet skal orienteres om optagelseskapaciteten på de fire gymnasiale uddannelser for det kommende skoleår.
 
Orienteringen sker som led i regionsrådets koordinerende rolle, når det gælder kapaciteten på de gymnasiale uddannelser, der indebærer, at regionsrådet skal høres, når offentlige institutioner som noget nyt ønsker at påbegynde udbud af en gymnasial uddannelse på et nyt uddannelsessted. Dertil kommer, at regionsrådet kan indstille til Undervisningsministeriet, at der lægges loft over kapaciteten på almengymnasiale institutioner.
 
Sagen behandles i regionsrådet med henblik på senere orientering af erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget, idet udvalget ikke afholder møde inden Undervisningsministeriets frist den 1. februar 2018.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
 • at de indberettede oplysninger om gymnasial optagelseskapacitet i 2018 tages til efterretning, herunder at ingen skoler har fremsat ønske om pålæg af kapacitetsloft på andre skoler.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 23. januar 2018:
 
Anbefalet.
 
Lars Gaardhøj (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 

SAGSFREMSTILLING
Alle gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden har indberettet oplysninger om optagelseskapaciteten for det kommende skoleår. Oplysningerne er inddelt på uddannelse, institution og uddannelsessted, jf. bilag 1.
 
Treårig almen studentereksamen (stx) og toårig højere forberedelseseksamen (hf)
De almengymnasiale institutioner er i Region Hovedstaden inddelt i følgende fire områder, hvor de offentlige institutioner er forpligtet til at samarbejde om kapaciteten. Områderne er:
Dertil kommer Bornholm.
 
Ingen almengymnasiale institutioner har som led i indberetningen begæret pålæg af kapacitetsloft over andre almengymnasiale institutioner.
 
De almengymnasiale institutioner kan efter indberetningen til Undervisningsministeriet ændre kapacitet efter anbefaling fra det fordelingsudvalg, som institutionen ligger i, forudsat at det ikke medfører afvisning af prioritetsansøgere.
 
Den almene studentereksamen, stx, udbydes af de almene gymnasier, ligesom KNord udbyder uddannelsen i Lyngby og erhvervsskolen NEXT udbyder uddannelsen i både Albertslund og Ishøj. Højere forberedelseseksamen, hf, udbydes af almene gymnasier, hf-kursussteder og voksenuddannelsescentre.
Der er indberettet i alt 354 stx-klasser fordelt på de i alt 36 offentlige gymnasier i Region Hovedstaden. Dertil kommer 43 klasser på de private skoler. Fordelingen efter område fremgår af nedenstående tabel:
 
Stx-optagekapacitet 2018 efter område
(antal klasser á 28 elever)
Skoler
Total
 
Offentlige
Private
 
Centrum
88
20
108
Vest
*57
10
67
Nord
106
4
110
Nordsjælland
97
9
106
Total
348
43
391
Bornholm
6
0
6
Total
354
43
397
Tabel 1: Markeringen med * betyder, at tre klasser på Falkonergårdens Gymnasium og HF er reserveret til Team Danmark godkendte elever. De tre klasser indgår i opgørelsen. Derimod indgår asbergerklasser på Høje-Taastrup Gymnasium og HF ikke.
 
Det fremgår af indberetningerne fra alle områderne, at flere skoler overvejer at tilpasse optagekapaciteten i 2018, såfremt det er et hensigtsmæssigt led i fordelingsproceduren.
 
Der er i alt indberettet seks klasser mindre på de offentlige almene gymnasier i Region Hovedstaden i 2018 end i 2017. Antallet dækker over forskelle mellem de enkelte områder. Fem af disse klasser skyldes nedskrivning af kapaciteten på Bornholm. Nordsjælland og Vest nedskriver optagekapaciteten med hver én klasse, mens Centrum opskriver med én klasse på de offentlige gymnasier. I Nord er den offentlige optagekapacitet uændret.
 
Indberetningen af de offentlige almene gymnasiers optagekapacitet er overordnet tilstrækkelig. Det skyldes, at der vil være underansøgte gymnasier, der har plads til at optage elever inden for lovgivningens grænse på max. 60 minutters transporttid, når elever ikke får en plads på et gymnasium, som de selv har ønsket. I Centrum er den indberettede kapacitet mindre end den forventede søgning, idet søgningen forventes at stige med 2 klasser i 2018 i forhold til 2017, hvor der også var underskudskapacitet. I Vest forventes søgningen at falde med en halv klasse. I Nord og Nordsjælland forventes søgningen i 2018 at svare til 2017. Der var i alle områder - undtaget i Centrum - offentlige gymnasier med overskudskapacitet i 2017.
 
I Vest er der oprettet et nyt privat gymnasium, Hovedstadens Kristne Gymnasium, som udbyder stx fra 2018.
Der er indberettet i alt 115 hf-klasser fordelt på de i alt 22 offentlige institutioner i Region Hovedstaden. Dertil kommer 10 klasser på de private institutioner. Fordelingen efter område fremgår af nedenstående tabel:
 
Hf-optagekapacitet 2018 efter område
(antal klasser á 28 elever)
Skoler
Total
 
Offentlige
Private
 
Centrum
43
5
48
Vest
*25
2
27
Nord
18
0
18
Nordsjælland
27
3
30
Total
113
10
123
Bornholm
2
0
2
Total
115
10
125
Tabel 2: Markeringen med * betyder, at én hf-klasse på Falkonergårdens Gymnasium og HF er reserveret til Team Danmark godkendte elever hhv. balletelever fra Det Kongelige Teater.
 
Det fremgår af indberetningerne fra både Centrum, Vest og Nordsjælland, at flere skoler overvejer at tilpasse optagekapaciteten i 2018, såfremt det er et hensigtsmæssigt led i fordelingsproceduren.
 
Der er i alt indberettet syv hf-klasser mere på de offentlige institutioner i Region Hovedstaden i 2018 end i 2017. Centrum og Vest opskriver begge med tre klasser og Nord med en klasse på de offentlige hf-institutioner.
 
I Nordsjælland udbydes hf-uddannelsen som noget nyt fra 2018 på Gribskov Gymnasium, ligesom der er oprettet et nyt privat hf-uddannelsessted, Rudolf Steiner Skolen Kvistgård.
 
Indberetningen af optagekapacitet på hf-uddannelsen ligger forventeligt over behovet, når der alene ses på søgningen i marts måned. Også selvom hf-uddannelsen kan søges direkte fra 9. klasse. Hf-uddannelsen søges imidlertid helt op til skoleårets start i august, og ledig kapacitet vil give disse sene ansøgere mulighed for at få plads på en ønsket uddannelse.
 
Treårig merkantil og teknisk studentereksamen (hhx og htx)
Uddannelserne udbydes af erhvervs- og handelsskolerne, der alle er offentlige.
Der er indberettet i alt 2 klasser mere på de erhvervsgymnasiale uddannelser, heraf 6 klasser mere på hhx i København og Albertslund og 4 klasser mindre på htx fordelt på uddannelsessteder i København og på Frederiksberg samt Vestegnen.
 
Administrationen har ikke et fuldstændigt overblik over søgningen til de erhvervsgymnasiale uddannelser og kan derfor ikke vurdere kapacitetsbehovet. Det bemærkes dog, at Erhvervsskolen Nordsjælland i Helsingør i vinteren 2017/18 tilkendegav at ville lukke hhx- og htx-uddannelserne i Helsingør, men at institutionen efter nærmere overvejelser har meddelt, at beslutningen er udskudt til 2019 og man dermed vil fortsætte udbuddet i 2018.
 
Fra 2018 udbydes hhx som noget nyt på NEXT - Albertslund Gymnasium og htx på Erhvervsskolen Nordsjælland i Frederikssund.
 
De erhvervsgymnasiale institutioner bestemmer hver især selv deres kapacitet og kan efter indberetningen ændre kapaciteten.
 
Administrationens øvrige bemærkninger
 
De private institutioner med almengymnasiale uddannelse og de offentlige institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser er ikke forpligtet til at samarbejde med de offentlige almengymnasiale institutioner om koordinering af kapaciteten.
 
De private almengymnasiale institutioner indgår derimod på lige fod med de offentlige almene gymnasier i fordelingsudvalgene og har især i Centrum betydning for elevfordelingen. Her søgte 17 % af 1. prioritetsansøgerne på stx et privat gymnasium, og 29 % af dem, som fik deres 2.-5. prioritet, blev fordelt til et privat gymnasium. Det er langt over det regionale gennemsnit på 8 % for 1. prioritetsansøgere og 17 % på 2.-5. prioriteter. Konsekvensen af en for lav kapacitet i København vurderes fortsat at styrke elevgrundlaget på de private institutioner.
 
De erhvervsgymnasiale uddannelser indgår ikke i fordelingsudvalgene i Region Hovedstaden, men ansøgernes prioritetsønsker prøves på tværs af de gymnasiale uddannelser, selvom uddannelsen udbydes af en institution udenfor fordelingsudvalgenes funktionsområde. I 2017 havde 14 % af alle med stx som 1. prioritet enten hhx eller htx blandt deres underordnede prioriteter.
 
På baggrund af regionsrådets beslutning den 31. januar 2017 gennemfører administrationen aktuelt en proces med stx-gymnasierne om udfordringer i kapaciteten på denne uddannelse. Regionsrådets beslutning tog afsæt i Epinions kapacitetsudredning for stx. Supplerende vil administrationen i 2018 gennemføre en analyse, der som prognose for den fremadrettede søgning til alle de gymnasiale uddannelser samt eux skal bidrage til yderligere kvalificering af institutionernes kapacitet og styrke grundlaget for regionsrådets koordinerende rolle på kapacitetsområdet i samarbejde med uddannelsesinsstitutionerne.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen indberetter administrationen den 1. februar 2018 optagekapaciteten på stx, hf, hhx og htx til Undervisningsministeriet, herunder at ingen skoler har fremsat ønske om pålæg af kapacitetsloft på andre skoler.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Administrationen offentliggør kapaciteten på de gymnasiale uddannelser i 2018/19 på Region Hovedstadens hjemmeside.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 23. januar og regionsrådet den 30. januar 2018, hvorefter sagen inkl. bilag sendes til Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet senest 1. februar 2018 som led i indberetningen. Efterfølgende meddeles indberetningen til erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget, når dette mødes.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Christian Bruhn Rieper

JOURNALNUMMER
17028147


28.pdf

Bilag

Indberetning af optagekapacitet for 2018 til Undervisningsministeriet


11. Folkemøde 2018

Folkemøde 2018

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden planlægger som tidligere år at deltage på Folkemødet på Bornholm, der i år afholdes fra torsdag d. 14. til søndag d. 17. juni 2018.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til forretningsudvalget:
 • at godkende rammerne for Region Hovedstadens deltagelse på Folkemødet.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 23. januar 2018:
 
Godkendt.
 
Lars Gaardhøj (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådets medlemmer inviteres til at deltage i Folkemødet 2018.
 
Administrationen henleder opmærksomheden på, at Folkemødet starter allerede kl. 12 med åbningsarrangement om torsdagen, og afsluttes som sædvanligt kl. 12 søndag.
 
Ligesom tidligere år arrangeres der individuelle rejser med fly mellem Rønne og København. Efter indlogering på Hotel Pepita torsdag er der mulighed for at deltage i Folkemødet på egen hånd samt i Danske Regioners åbningsarrangement. Første dag afsluttes med en fælles middag kl. 18.00 torsdag den 14. juni på Røgeriet.
 
Hver morgen arrangeres der fælles briefing på Hotel Pepita kl. 8.15. Her vil der være mulighed for at høre om dagens program, og der er god lejlighed til at dele med de øvrige deltagende politikere, hvilke aktiviteter, man hver især planlægger at deltage i den pågældende dag.
 
I starten af året udsendes en invitation til alle regionsrådets politikere med tilmelding til Folkemødet, herunder transport og overnatning på Hotel Pepita i Allinge-Sandvig.
 
Frist for tilmelding til Folkemødet er mandag den 5. februar.
 
Regionens debatter ved Folkemødet
I budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at nedjustere regionens budget for Folkemødet 2018. Det betyder bl.a., at regionen ikke længere vil have eget telt med sundhedspolitiske aktiviteter. Der vil i stedet blive planlagt en eller flere debatter i Danske Regioners telt med fokus på sundhed.
 
Greater Copenhagen – samarbejdet vil fortsat være repræsenteret på Folkemødet med eget telt. Temaerne i teltet er ”Why Greater Copenhagen?”, digitalisering, transport og turisme. Det er regionerne Hovedstaden, Sjælland og Skåne, der planlægger aktiviteterne sammen med Kommunekontaktrådene (KKR) Hovedstaden og Sjælland samt samarbejdspartnere i geografien.
 
Aktivitetsbudgettet for dette års folkemøde er 325.000 kr. Til sammenligning var budgettet for 2017 650.000 kr. Derudover er der skåret ¾ af de medarbejderressourcer, der tidligere planlagde og gennemførte aktiviteter i sundhedsteltet.

KONSEKVENSER
Tiltrædes indstillingen vil administrationen gå videre med planlægningen af Region Hovedstadens deltagelse på folkemødet med afsæt i de sagen beskrevne aktiviteter og økonomiske ramme.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Der er afsat 325.000 kr. til Region Hovedstadens debatter og øvrige aktiviteter på folkemødet. Hertil kommer de sædvanlige udgifter til rejser og ophold for administration og politikere.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 23. januar 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Michael Johnson

JOURNALNUMMER
18002499
12. Forslag til mødeplan for 2018 for forretningsudvalget og regionsrådet

Forslag til mødeplan for 2018 for forretningsudvalget og regionsrådet

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Af hensyn til mødeaktiviteter i både interne og eksterne politiske mødefora, er der udarbejdet forslag til en mødeplan for 2018 for forretningsudvalget og regionsrådet. Endvidere er der indlagt forslag til mødetidspunkter for udvalgene. En tentativ mødeplan har været forelagt det forrige regionsråd.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 • at det vedlagte forslag til mødeplan for forretningsudvalgets og regionsrådets møder i 2018 godkendes (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 23. januar 2018:
 
Anbefalet.
 
Lars Gaardhøj (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Forslag til mødeplanen for 2018 (bilag 1) er lagt under hensyntagen til vinterferie i uge 7 og 8 og efterårsferie i uge 42, som er friholdt for ordinære møder i forretningsudvalg og regionsråd, ligesom der ikke holdes møder i juli måned. Forretningsudvalgets møder afholdes tirsdage kl. 10.00 - 14.00 og regionsrådets møder afholdes tirsdage kl. 17.00 på regionsgården i Hillerød. En undtagelse herfra er, at et møde i forretningsudvalget afholdes onsdag den 6. juni, idet det er Grundlovsdag tirsdag den 5. juni.
 
Behandlingen af budgettet har særlige frister, som skal overholdes. Med første behandling på forretningsudvalgets møde tirsdag den 14. august, og i regionsrådet på møde tirsdag den 21. august, og anden behandling i forretningsudvalget den 18. september og i regionsrådet den 25. september, har vi opfyldt kravet i bekendtgørelsen om regionernes budget og regnskabsvæsen, hvor det fremgår, at der skal være min. tre uger imellem 1. og 2. behandling. Budgettet skal være vedtaget senest den 1. oktober 2018.
 
Forslaget til de ordinære møder i forretningsudvalget og regionsrådet er fastlagt, så mødeplanen kan danne baggrund for møderække i de kommende stående udvalg eller §17, stk. 4 udvalg samt for planlægning af seminarer for forretningsudvalget og regionsrådet.
 
Af bilag 1 fremgår derfor også forslag til mødedatoer for de kommende udvalg for at give det samlede overblik. Der er også udarbejdet et forslag til mødetidspunkter med klokkeslet for udvalgene (bilag 2). Det er dog udvalgene selv, der skal fastsætte deres mødeplan på deres første møder.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 23. januar og regionsrådet den 30. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Vera Qvistgaard

JOURNALNUMMER
16021499


29.pdf
30.pdf

Bilag

Forslag til Mødeplan 2018 - revideret 22.01.18 - foreløbigt godkendt RR 13.06.2017
Ny mødeplan for udvalg 2018 - revideret 22.01.18


13. Generel orientering fra ledelsen

Generel orientering fra ledelsen

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 • at forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Intet.

Sagsfremstilling
Koncerndirektionen vil på mødet orientere om aktuelle emner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 23. januar 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg

Journalnummer
18002406
14. Eventuelt

Eventuelt