UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

Regionsrådssalen

STARTTIDSPUNKT

07-05-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag 2013
2. Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 1. kvartal 2013 opgjort efter kassekreditreglen
3. Meddelelser - Rettidighed i den siddende patientbefordring
4. Meddelelser - Orientering om ændret finansiering af Hovedpinecenter på Glostrup Hospital
5. Meddelelser - Orientering vedr. visioner for fremtidens psykiatri
6. Meddelelser - §71-tilsynsbesøg på Psykiatrisk Center København
7. Meddelelser - Rigsrevisionen har besluttet at gennemføre en større undersøgelse af den præhospitale indsats i regionerne
8. Meddelelser - Status på it-sundhedsplatformen
9. Meddelelser - Status på driftshandlingsplanen
10. Meddelelser - Status på it-sundhedstjek
11. Meddelelser - Sundhedskort
12. Meddelelser - Opgørelse over kommercialisering af forskningsresultater
13. Meddelelser - Akutjob og akutjobansøgere opgjort på stillingskategorier i Region Hovedstaden
14. Meddelelser - Status for procesplan, hospitalsdirektør Nordsjælland
15. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler
16. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv.
17. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden
18. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget
19. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget
20. Meddelelser - Øresundskomiteen
21. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia
22. Meddelelser - STRING
23. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena
24. Closed item
25. Publikationer:
26. Konferencer mv.:1. Meddelelser - Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag 2013

Region Hovedstaden ansøgte om en lånedispensation svarende til budget 2013 forudsætninger på 144,6 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har på baggrund af likviditeten for regionerne meddelt regionen en lånedispensation på 80,1 mio. kr. svarende til godt 55 % af det ansøgte.

Svarbrevet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er vedlagt til orientering.

De økonomiske konsekvenser af lånedispensationen vil blive indarbejdet i 2. økonomirapport 2013, og der blive taget højde for dette i forbindelse med den kommende lånesag for 2013.


1.pdf

Bilag

Svarbrev til Region Hovedstaden om lånedisp. til refinansiering af afdrag


2. Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 1. kvartal 2013 opgjort efter kassekreditreglen

Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 1. kvartal 2013 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Til orientering er vedlagt notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen efter 1. kvartal 2013.

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.718 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo marts 2013 på 4.098 mio. kr. mod forudsat 3.475 mio. kr. i det vedtagne budget 2013.

Ultimo kassebeholdningen udgør 1.840 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2013 eller 966 mio. kr. højere end forudsat i det vedtagne budget 2013.

Den næste vurdering af likviditeten foretages i forbindelse med 2. økonomirapport 2013 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 2. kvartal 2013.


2.pdf

Bilag

likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditregel 1.kvt 2013


3. Meddelelser - Rettidighed i den siddende patientbefordring

Befordringen af siddende patienter er siden oktober 2012 blevet udført af Movia Flextrafik i Planlægningsområde Syd og af Falck i den øvrige del af regionen.

Der er i den mellemliggende periode i samarbejde med de to leverandører blevet arbejdet med en række parametre for at sikre den patientoplevede kørselskvalitet, herunder overholdelse af de tidsmæssige kriterier for kørslen.

Nedenstående figur viser rettidighed i forhold til afleveringstidspunkter for den siddende patientbefordring i de første tre måneder, uge 1-13, i 2013.

Figuren viser, at befordringen i Planlægningsområde Syd har haft en relativt stabil rettidighed gennem de 13 uger på mellem 89 % og 94 %.

I Planlægningsområderne Nord, Midt, Byen og på Bornholm har rettidigheden i perioden været stigende fra 70 % til 88 %.

Administrationen samarbejder med de to leverandører på at sikre et fortsat højt og stigende niveau for rettidigheden.
4. Meddelelser - Orientering om ændret finansiering af Hovedpinecenter på Glostrup Hospital

Regionsrådet besluttede den 19. juni 2012 at iværksætte forarbejder for 2 mio. kr. til etablering af nye rammer til Dansk Hovedpinecenter ved Glostrup Hospital. Centeret placeres i en tidligere cafeteriabygning i umiddelbar sammenhæng til hospitalskomplekset, og der vil med den skitserede løsning blive en samlet funktion i tidssvarende rammer og med plads til at udvide det nuværende aktivitetsniveau med 50 %. I budget 2013 er der til projektet afsat 52 mio. kr. i alt i 2013 - 2015. Forarbejderne er nu så fremskredne, at der er grundlag for at træffe beslutning om bevilling til selve byggeprojektet, og mødesag herom forventes forelagt på regionsrådets møde den 18. juni.

Det var administrationens vurdering i juni 2012, at der ville være mulighed for at få lånefinansiering af projektet ved dispensation fra statens låne- og deponeringsfritagelsespulje for 2012, og regionsrådet besluttede, at denne mulighed skulle søges udnyttet. Administrationen indsendte på den baggrund ansøgning om lånedispensation for den samlede udgift (bortset fra forarbejderne) til Økonomi- og Indenrigsministeriet den 29. juni 2012. Ved brev af 14. januar 2013 meddelte ministeriet, at der alene kunne gives låneadgang for afholdte udgifter i 2012.

Da den samlede låne- og deponeringsfritagelsespulje for 2012 ikke blev udnyttet fuldt ud, henvendte sig Danske Regioner sig imidlertid ved brev af 31. januar 2013 til økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager om muligheden for at overføre de ledige midler til 2013 og foreslog, at ministeriet i forbindelse med udmøntningen af dette beløb tog udgangspunkt i de foreliggende ansøgninger fra regionerne, som ikke eller kun delvist er imødekommet (herunder regionens ansøgning vedrørende Hovedpinecenteret). Den 11. marts 2013 svarede Margrethe Vestager, at der ikke er baggrund for at overføre restbeløbet til 2013, da puljen var afsat med øje for 2012 og til anlægsaktivitet - ikke som generel finanisering til regionerne.

I forbindelse med 3. økonomirapport 2012 er projektets udgifter i 2012 budgetteret til 2 mio. kr., men der er alene afholdt 0,2 mio. kr. ved årets afslutning. Administrationen vil derfor ikke arbejde videre med at udnytte den givne mulighed for lånefinansiering. Administrationen vil i øvrigt i forbindelse med mødesag om bevilling til byggeprojektet den 18. juni 2013 lægge op til, at finansieringen af udgifterne i 2013 enten tilvejebringes ved likviditetstræk eller ved disponering af midler, der frigøres ved forskydning af andre investeringsprojekter, mens finansieringen af de resterende udgifter i følgende år afklares i forbindelse med budgetteringen for 2014.
5. Meddelelser - Orientering vedr. visioner for fremtidens psykiatri

Regionsrådet fik den 5. februar 2013 forelagt en redegørelse for de initiativer, der er taget for at sikre implementering af visionerne for fremtidens psykiatri og for fremadrettet at imødegå risiko for overmedicinering i psykiatrien. Det blev i den forbindelse besluttet, at forretningsudvalget forelægges en skriftlig orientering om opfølgning på initiativerne i maj 2013. Det er vurderet, at en drøftelse af redegørelsen på forretningsudvalgsmødet allerede den 7. maj vil være uhensigtsmæssig, da det reelt vil betyde, at redegørelsen skal være afsluttet i april. Det vil ikke på det tidspunkt være muligt at vurdere de tiltag, der er iværksat. Redegørelsen vil blive fremsendt til forretningsudvalget ultimo maj med henblik på drøftelse på mødet den 4. juni 2013.
6. Meddelelser - §71-tilsynsbesøg på Psykiatrisk Center København

Folketingets § 71-tilsyn har afholdt et varslet tilsynsbesøg på Psykiatrisk Center København den 22. april 2013 fra kl. 9.00-11.00.

På baggrund af to uventede dødsfald på Psykiatrisk Center København, ønskede § 71-tilsynet at besøge centrets Bispebjerg matrikel dels at drøfte omstændighederne omkring dødsfaldene og afdelingens/regionens opfølgning herpå, dels at se afsnittet og tale med personale og evt. patienter og pårørende.

Som led i tilsynsbesøget havde § 71-tilsynet en rundvisning på afsnittet samt et indledende møde med centerets ledelse, medarbejderrepræsentant og repræsentanter fra regionen.

Fra Region Hovedstaden deltog Arly Eskildsen, Svend Hartling, direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri, samt centerledelsen på Psykiatrisk Center København.

Folketingets § 71-tilsyn er nedsat i henhold til grundloven og har til formål at føre tilsyn med behandlingen af administrativt frihedsberøvede personer, hvorunder bl.a. tvangsindlagte og tvangstilbageholdte psykiatriske patienter hører. Tilsynet foretager både anmeldte og uanmeldte besøg. Tilsynet kan ikke træffe afgørelser, men kan alene give udtryk for sin vurdering af forholdene for de administrativt frihedsberøvede. Vurderingen kan bl.a. have form af kritiske bemærkninger, anbefalinger, henstillinger og spørgsmål.
7. Meddelelser - Rigsrevisionen har besluttet at gennemføre en større undersøgelse af den præhospitale indsats i regionerne

Rigsrevisionen har med brev af den 19. april 2013 meddelt, at de – på baggrund af den gennemførte forundersøgelse – har besluttet, at der er grundlag for at gennemføre en større undersøgelse af regionernes præhospitale indsats.

I deres vurdering af området vil Rigsrevisionen holde fokus på to elementer:

Om regionerne har tilrettelagt den præhospitale indsats, så det er muligt på et gennemsigtigt grundlag at vurdere, om den sundhedsfagligt set rette hjælp sendes til borgeren

Resultatet af undersøgelsen forventes afrapporteret i en beretning til Statsrevisorerne.
8. Meddelelser - Status på it-sundhedsplatformen

Anskaffelse af en ny it-sundhedsplatform fælles for Region Hovedstaden og Region Sjælland forløber planmæssigt.

Regionsrådet orienteres om processen i anledning af, at feltet af leverandører i april blev indsnævret fra fem til tre. Pressemeddelelse fra 22. april er vedlagt som bilag.

It-sundhedsplatformen vil afløse en stor del af de it- systemer, som anvendes i dag på hospitalerne. Kontraktindgåelse forventes ultimo 2013, hvorefter systemet tilpasses i 2014 og udrulles de efterfølgende år - med forventet færdig implementering senest ultimo 2017.

Programmet har efter planen evalueret de fem tilbud, hvorefter der er fravalgt to leverandører.

Følgende tre leverandører er videre i processen:

Der pågår i øjeblikket færdiggørelse af kravspecifikationen, som forventes klar den 21. juni 2013, hvorefter de tre leverandørers tilbud modtages den 19. august 2013. Efter en 8 ugers vurderingsfase indstilles der til valg af leverandør medio oktober med en forventet kontraktindgåelse den 20. december 2013.

Et nøgleparameter for at sikre at regionerne får et standardsystem, der understøtter hospitalernes arbejdsgange – såvel klinisk som administrativt – er involvering af klinikere, hvilket sker i mange af programmets forskellige aktiviteter.

I efteråret 2012 deltog 300 klinikere således i beskrivelse af deres arbejdsgange, ligesom der er faste klinikere tilknyttet programmet. Som led inddragelsen afholdes der i uge 37 en workshop med deltagelse af 500 klinikere fra begge regioner.


3.pdf

Bilag

Pressemeddelelse - udbud af it-sundhedsplatformen


9. Meddelelser - Status på driftshandlingsplanen

Status for Driftshandleplanen

Driftshandleplanen varetages af IMT og blev etableret i starten af 2012 for at forbedre regionens it-infrastruktur* (datacentre, netværk og it-arbejdsplads (PCere, tynde klienter mv.)) og dermed sikre mere stabil drift samt understøtte It-sundhedsplatformen og regionens it-vækst.

It-infrastukturen udgør fundamentet for regionens samlede it-anvendelse, og forbedringer af it-infrastrukturen kommer dermed også alle andre it-ydelser i form af eksempelvis brugerrettede it-systemer og medicoudstyr til gavn.

Driftshandleplanen forbrugte i 2012 ca. 174 mio. kr. og rammen for 2013 er pt. på ca. 150 mio. kr. For at færdiggøre indsatserne inden udgangen af 2015 er det pt. estimeret, at der er behov for yderligere ca. 400-500 mio. kr. fordelt på 2014 og 2015. Når DHP er afsluttet, fortsætter en række af opgaverne som reinvesterings- og vedligeholdelsesaktiviteter i driften, hvorfor der også skal findes finansiering og ressourcer til dette i 2016 og frem.

*DHP omfatter dermed ikke eksempelvis systemporteføljen og medicoudstyr.


4.pdf

Bilag

Status for driftshandlingsplan - FU og RR (April 2013)


10. Meddelelser - Status på it-sundhedstjek

IMT iværksatte på baggrund af kritik fra klinikerne af regionens it primo 2012 en ambitiøs driftshandlingsplan, som havde til formål dels at sikre stabil it-drift og dels at modernisere it-infrastrukturen, således at regionen er forberedt på den kommende it-sundhedsplatform.

For at få konkret kendskab til de problemer, klinikerne oplever, samt hvor de ser de væsentligste behov for forbedringer, blev der gennemført et it-sundhedstjek på regionens hospitaler, virksomheder og stabe.

Formålet var bl.a.:

It-sundhedstjekket har gennemført 40 workshops med deltagelse af cirka 300 brugere og opsamlet knap 1.000 observationer vedrørende brugernes oplevelse af it-servicen i regionen. Der har været god og konstruktiv dialog med de involverede personer fra hospitaler og virksomheder.

Observationerne (sagerne) er kategoriseret og prioriteret gennem udregning af en såkaldt pain-værdi. Pain-værdien giver et udtryk for brugernes vurdering af observationens indvirkning på effektivitet og patientsikkerhed.

Formålet med projektet, givet ved de tre målsætninger nævnt ovenfor, er realiseret, og samlet set har IMT med projektet fået meget nyttig viden i forhold til det videre arbejde med driftsmodning og forbedring af den it-mæssige understøttelse for medarbejderne i regionen.

Resultatet af disse tilbagemeldinger er indarbejdet i et konklusionsnotat. IMT har på baggrund af tilbagemeldingerne iværksat en række forbedringsaktiviteter, både rent kommunikativt men også konkret – eksempelvis i form at en forbedringsplan for servicedesk. Samtidig er en række af de ønskede forbedringer dækket af allerede igangsatte initiativer og projekter, som i nogles tilfælde er blevet justeret for i højere grad at imødekomme ønskerne.

Den videre kommunikation om it-sundhedstjek-projektet vil primært ske gennem IMT’s hospitals- og virksomhedskoordinatorer. Det samlede materiale vedr. it-sundhedstjekket gøres primo maj tilgængeligt på regionens intranet og politikerportalen.


5.pdf
6.pdf
7.pdf

Bilag

IT-sundhedstjek - bilag 1 - Ekstrakt af den samlede afrapportering
IT-sundhedstjek - bilag 2 - IMT-konklusioner
IT-sundhedstjek - bilag 3 - Højeste prioriterede observationer


11. Meddelelser - Sundhedskort

Regionens akut tlf. 1813 vil pr. 1. juni 2013 blive trykt på det gule sundhedskort. Akuttelefonnumret vil stå i nyt et rødt felt nederst i højre hjørne på forsiden af sundhedskortet, hvor der i forvejen er oplysning om borgerens navn, adresse og cpr.nr.
12. Meddelelser - Opgørelse over kommercialisering af forskningsresultater

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har offentliggjort deres årlige opgørelse over kommercialiseringsaktiviteter, ”Kommercialisering af Forskningsresultater 2011”. Opgørelsen omfatter bl.a. alle universiteter og sygehusforvaltninger i Danmark, herunder Region Hovedstaden.

Kommercialiseringsstatistikken viser, at Region Hovedstaden klarer sig godt, særligt i sammenligning med de øvrige regioner. Regionen indberettede i 2011 34 opfindelser, som udmundede i udstedelse af 3 patenter. Hvad angår licens- og optionsaftaler blev der indgået 5 aftaler. Til sammenligning indberettede f.eks. Syddanmark 8 opfindelser, som førte til 4 ansøgninger, men ingen udstedte patenter. I forhold til licensindtægter havde Syddanmark indtægter for 121.000 kr., mens resultatet for Region Hovedstaden var 1.050.000 mio. kr.

Tilsvarende havde Københavns Universitet licensindtægter på 4,4 mio. kr., og der blev indberettet 58 opfindelser, som førte til 3 udstedte patenter. Mens et mindre universitet, som Syddansk Universitet havde licensindtægter på 1,5 mio. kr. og indberettede 21 opfindelser, som førte til 3 udstedte patenter.

Det bemærkes i forhold til etablering af spin-out virksomheder, at opgørelsen fejlagtigt opgør, at Region Hovedstaden ikke var involveret i etablering af nye spin-outs i 2011. Det forholder sig imidlertid sådan, at Region Hovedstaden etablerede virksomheden BioCare Copenhagen med udgangspunkt i et forskningsprojekt på Rigshospitalet.

Generelt viser statistikken fra ministeriet, at alle institutioner har fokus på kommercialisering; men samtidig at det er vanskeligt for mange at skabe overskud på kommercialisering, og at resultaterne varierer fra år til år som følge af f.eks. store enkeltstående sager. Region Hovedstaden vil med etablering af Videncenter for Innovation og Forskning fremadrettet fokusere på at videreudvikle kommercialiserings-indsatsen både på forskningsbaserede opfindelser og øvrige innovative projekter. Dette skal ske via videreudvikling af veje til kommercialisering og metoder til prioritering af projekter med stort potentiale, bl.a. via samarbejdet i Copenhagen Spin-Outs.

Link til kommercialiseringsstatistikken 2011:

http://fivu.dk/publikationer/2012/filer-2012/kommercialisering-af-forskningsresultater-statistik 2011.pdf
13. Meddelelser - Akutjob og akutjobansøgere opgjort på stillingskategorier i Region Hovedstaden

Birgitte Kjøller Pedersen anmodede på FU-møde den 9. april om, at få uddybet data vedrørende akutjob sådan, at akutjobdata opdeles på stillingskategorier både for opslag, ansøgere, samtaler og antal ansættelser i regionen.

Data vedrørende regionens akutjob er bl.a. baseret på de rekrutterende lederes tilbagemeldinger til HR- og Uddannelsesvirksomheden. Regionen har dog ikke mulighed for at udtrække samtaler med akutjobansøgere på stillingskategorier, fordi den nuværende registrering i forbindelse med samtaler sker manuelt i de enkelte ansættelsesforløb.


8.pdf

Bilag

Akutjob og akutjobansøgere pr. 16. april 2013


14. Meddelelser - Status for procesplan, hospitalsdirektør Nordsjælland

På baggrund af FU’s beslutning den 9. april er der igangsat en konkret planlægning af rekrutteringsprocessen i samarbejde med det valgte konsulentfirma, H.C. Vestergaard. Efter en vurdering af de kalendermæssige muligheder sigtes der mod et stillingsopslag i begyndelsen af juni og en beslutning om ansættelsen i forretningsudvalget den 17. september. Udkast til job- og personprofil fremlægges til godkendelse på FU-mødet den 4. juni.
15. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Antallet af omvisiteringer på baggrund af det udvidede frie sygehusvalg er steget fra 2011 til 2012. Udgiften forbundet med disse omvisiteringer er dog faldet i samme periode. Årsagen hertil er, at stigningen i omvisiteringerne kan forklares med stigningen i omvisiterede MR-skanninger fra 2011 til 2012, og der er vedrørende MR-skanningerne gennem regionens udbud opnået ganske favorable priser på.

I februar måned 2013 har der været 1.676 omvisiteringer til private hospitaler, 54 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg, og 46 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

97 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


9.pdf

Bilag

Patienter, der viderevisiteres - pr. 20130330


16. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv.

På baggrund af beslutning i regionsrådet den 14. december 2010 vil regionsrådet løbende blive orienteret om administrative indberetninger af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv. og besvarelser af henvendelser fra andre politikere.

Dette sker via mail umiddelbart efter, at de er indsendt til henholdsvis den rekvirerende myndighed, Danske Regioner eller politikere, og de indsendte informationer lægges herefter på Politikerportalen i kronologisk rækkefølge.

Der har siden sidste møde i forretningsudvalget været følgende underretninger:
17. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden

Næste møde i Vækstforum Hovedstaden afholdes den 30. maj 2013. Ud over enkelte bevillingssager ventes medlemmerne at skulle drøfte konklusionerne fra forhandlingsmødet med Erhvervs- og vækstministeren om Vækstpartnerskabsaftalen for 2013. Derudover vil medlemmerne blive orienteret om arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden og arbejdet med at styrke effektmålingen på de projekter, der iværktsættes i regi af Vækstforum Hovedstaden.
18. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget holdt møde den 19. marts 2013. Konklusioner fra mødet foreligger endnu ikke, men lægges på hjemmesiden, når de er godkendt. Næste møde i sundhedskoordinationsudvalget er den 7. juni 2013.
19. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget

Der har ikke været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget siden sidste møde i forretningsudvalget.
20. Meddelelser - Øresundskomiteen

Seneste møde i Øresundskomiteen blev afholdt 23. april 2013. På mødet blev bl.a. regnskabet for 2012 godkendt og der blev taget beslutning vedrørende målsætningerne for det fremtidige grænsehindringsarbejde i Øresundsregionen. I forlængelse af mødet afholdt Øresundskomiteen et 24-timers visionsseminar (23.-24. april), hvor man diskuterede Øresundsregionens fremtid bl.a. baseret på en række til lejligheden opsatte scenarier. Med seminaret er der taget hul på arbejdet med at opdatere den Øresundsregionale Udviklingsstrategi, der blev lanceret i foråret 2010. Næste møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg er 3. juni 2013.
21. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

Movias bestyrelse afholdt møde den 4. april 2013.

Bestyrelsesprotokollen for mødets åbne punkter er udsendt til orientering.


10.pdf

Bilag

Beslutningsprotokol for bestyrelsesmødet den 4. april 2013


22. Meddelelser - STRING

Siden sidste Politiske Forum i STRING i marts, arbejdes der nu på at udmønte beslutningerne fra mødet. Det drejer sig herved bl.a. om et møde mellem regionsrådsformanden og den danske transportministere den 15. maj, hvor ministeren skal præsenteres for det infrastruktur statement, som STRING-parterne har vedtaget. Herudover skal der udarbejdes vedtægter for STRING, som skal godkendes på næste Politiske Forum i august

STRING-parterne har aftalt at holde et uformelt frokostmøde i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.

Det næste officielle Politiske Forum afholdes den 28. og 29. august i København.
23. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena

Der er ikke på nuværende tidspunkt aftalt et nyt møde i Den Skandinaviske Arena.
24. Closed item25. Publikationer:

FORRETNINGSUDVALGET_Publikationer
26. Konferencer mv.: