UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

Mødelokale 20D.1.7, Administrationsbygningen indgang 20D, 1.sal, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

STARTTIDSPUNKT

12-06-2018 09:30:00

SLUTTIDSPUNKT

12-06-2018 14:30:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Opdateret styringsparadigme for de store byggerier i Region Hovedstaden
2. Lukket punkt
3. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
4. Lukket punkt
5. Meddelelse - Ressourcepolitikken - drøftelse af de politiske forventninger på indkøbsområdet
6. Meddelelse - Vedrørende redegørelse om prisforskelle i indkøb af EPJ
7. Meddelelse - Overordnet status på Drift og Udvikling - Orientering fra Center for It, Medico og Telefoni
8. Meddelelse - Orientering om forventet åbningstidspunkt af letbanen
9. Meddelelse - Reform af valgbarhedsområdet for kommunale og regionale råd
10. Meddelelse - Møde i Kommunekontaktudvalget
11. Aktuelle Orienteringer:
12. Konferencer mv.:
13. Meddelelse - Mål om ventetid til behandling1. Meddelelse - Opdateret styringsparadigme for de store byggerier i Region Hovedstaden

Meddelelse - Opdateret styringsparadigme for de store byggerier i Region Hovedstaden
Forretningsudvalget modtog den 6. marts 2018 en redegørelse om godkendelse af projektforslag for Akuthuset på Bispebjerg Hospital.
 
Administrationen har på baggrund heraf indskærpet over for projektorganisationerne for de store byggerier, at de politiske følgegrupper ved forelæggelse af status for projekterne skal orienteres om væsentlige aktuelle risici.
 
Indskærpelsen er sket dels ved et møde i projektchefforum den 19. marts 2018, dels i forbindelse med hospitalsbyggestyregruppemøder i de enkelte projekter og endelig ved en opdatering af styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden - 4. udgave juni 2018.
 
I 4. udgave er der foretaget to overordnede ændringer. For det første er der sket en præcisering af projektorganisationernes og administrationens forpligtigelse til rettidigt, at inddrage de politiske følgegrupper, forretningsudvalget og regionsrådet ved alle væsentlige ændringer og risici vedrørende byggeprojekterne. For det andet udvides projektorganisationernes arbejde med systematisk håndtering af risici til også at gælde for hospitalsledelsernes arbejde med kvalitetsfondsbyggeriernes effektiviseringstiltag.
 
Til orientering vedlægges det opdaterede Styringsparadigme med en oversigt over ændringerne. Når ændringerne er implementeret i styringsmanualerne for de enkelte byggerier, vil disse blive tilsendt medlemmerne af de politiske følgegrupper.

Journalnummer
18020500


1.pdf
2.pdf

Bilag

Udkast til Paradigme for styringsmanual udgave 4
Oversigt over ændringer fra 3. til 4. udgave i styringsmanualen


2. Lukket punkt
3. Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg

Meddelelse - Udredningsretten og udviklingen inden for det udvidede frie sygehusvalg
For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder udrednings- og behandlingsretten, opgøres i vedlagte notat, udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.
 
Der er indført en ny national model for monitorering af udredningsretten. Modellen betyder, at det fremover er muligt at se, hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven, selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.
Dokumentation af overholdelse/ikke overholdelse af udredningsretten er problematisk grundet dataproblemer ift. Sundhedsplatformen. Der arbejdes fortsat med at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.
 
I hvilket omfang regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler, fremgår ligeledes af notatet, hvor der ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret samt en opgørelse over, hvilke private hospitaler der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Journalnummer
12002387


3.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsretten


4. Lukket punkt
5. Meddelelse - Ressourcepolitikken - drøftelse af de politiske forventninger på indkøbsområdet

Meddelelse - Ressourcepolitikken - drøftelse af de politiske forventninger på indkøbsområdet
I efteråret 2017 blev et udkast til en ressourcepolitik forelagt forretningsudvalget. Udvalget besluttede at udsætte at sende politikudkastet i høring, fordi flere politikere oplevede uklarhed om bl.a. politikkens formål, form og anvendelse.
 
På mødet den 10. april 2018 anbefalede forretningsudvalget, at der ikke skal udarbejdes en ressource-, kvalitets- og medarbejderpolitik, samt at de politiske udvalg drøfter, hvor der kan ryddes op og forenkles i regionale politikker og strategier på deres ressortområde. Regionsrådet godkendte dette på mødet den 17. april 2018.
 
Administrationen arbejder aktuelt på et forslag til en ny, fælles indkøbsstrategi for Region Hovedstaden. Strategien vil indeholde en række målsætninger og initiativer på indkøbsområdet, bl.a. vil administrationen gerne professionalisere indkøbsområdet og opnå højere og stærkere udbudsdækning af den samlede indkøbsvolumen.
 
Det vil imidlertid også være muligt at løfte andre målsætninger og initiativer, som har politisk opbakning, ind i strategien. Administrationen vil derfor på et forretningsudvalgsmøde i august 2018 fremlægge et forslag til en procesplan for den nye indkøbsstrategi, som inddrager de relevante politiske fora herunder bl.a. miljø- og klimaudvalget og forretningsudvalget mv.
 
Dermed vil udvalgene og regionsrådet have mulighed for at præge indkøbsområdet på en mere konkret måde, end det ville være tilfældet, hvis arbejdet med en ressourcepolitik var fortsat.

Journalnummer
16037698
6. Meddelelse - Vedrørende redegørelse om prisforskelle i indkøb af EPJ

Meddelelse - Vedrørende redegørelse om prisforskelle i indkøb af EPJ
På møde den 15. maj 2018 tiltrådte regionsrådet en anmodning fra Konservative om at få en sag forelagt om prisforskel i indkøbet af EPJ-systemet anskaffet i Region Syddanmark og Sundhedsplatformen. Sagen skal også belyse, hvilke forskelle i funktionalitet, der begrunder prisforskellen. Sagen skal forelægges forretningsudvalget inden behandling i regionsrådet.
 
Administrationen forventer at forelægge sagen i august. Dette skyldes at den ønskede sammenligning kræver detaljerede oplysninger om den kontrakt, som Region Syddanmark har indgået i forbindelse med anskaffelsen af ny EPJ. Administrationen har derfor rettet henvendelse til Region Syddanmark om at få indblik i disse oplysninger, således, at en sammenligning kan gennemføres.
 
Administrationen bemærker, at den ønskede sammenligning forventes at være på et overordnet niveau. Dette skyldes, at der er tale om meget komplekse it-løsninger, samt at der kan være store forskelle i betalingsmodellerne ift. levering og drift til leverandørerne. Administrationen forventer således at kunne redegøre for forskelle i anskaffelsessum, årligt leverandørvederlag samt overordnede forskelle i de to løsningers indhold.

Journalnummer
18024044
7. Meddelelse - Overordnet status på Drift og Udvikling - Orientering fra Center for It, Medico og Telefoni

Meddelelse - Overordnet status på Drift og Udvikling - Orientering fra Center for It, Medico og Telefoni
Regionens forretningsudvalg (FU) har siden den 1. januar 2013 modtaget rapporten "Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT" med kvartalsvis kadence.
 
Strukturen er, at data præsenteres på forsiden og eventuelle afvigelsesforklaringer præsenteres på bagsiden. Rapporten ledsages af en læsevejledning (side 3), der forklarer de forskellige grafer samt hvordan de aflæses. Der er desuden en kort beskrivelse af rapportens opbygning sidst i denne meddelelse.
 
De kritiske systemer, som er udfaset ved ibrugtagning af Sundhedsplatformen, er udeladt af denne rapport. Der er fortsat tre kritiske systemer (hhv. Blodinfo, LogisCad og IP-telefoni), hvor der ikke er målinger i rapporten. Der arbejdes fortsat på at genetablere målinger på Blodinfo, ligesom der arbejdes på at etablere målinger på hhv. LogisCad og IP-telefoni.
 
Konklusioner fra rapporten for perioden
 
Support
Systemdrift
Projekter
 
Rapportens opbygning
Rapporten består af følgende afsnit:
 1. Support
  I dette afsnit rapporteres på de aftalte servicemål for svartid i CIMT Servicedesk samt andelen af telefoniske straksafklaringer, hvor en bruger får løst sin sag ved første kontakt.
 2. Systemdrift
  I dette afsnit præsenteres målingerne på de kritiske systemers overholdelse af de aftalte servicemål.
 3. Aktuelt fra CIMT
  I dette afsnit præsenteres nyheder på større projekter og andre ændringer, som CIMT vurderer, har relevans for FU.
 4. Projekter
  I dette afsnit rapporteres på overordnede projektportefølje i CIMT. Derudover er der en mere konkret opgørelse af udviklingen på de projekter, der har særlig relevans for ITA og FU.
 5. Sager
  Det nederste felt viser udvikling i antallet af oprettede og løste sager for CIMT i ServiceNow (det centrale sagsbehandlingssystem). Derudover rapporteres der også på den overordnede overholdelse af servicemålene for løsningstid på sager.
 6. Bagsiden
  På bagsiden findes supplerende informationer til afsnittene om support, systemdrift og sager. Derudover er der afvigelsesforklaringer på systemdrift og projekter.
 

Journalnummer
18006828


4.pdf

Bilag

Bilag 1 - Overordnet status CIMT - MAJ


8. Meddelelse - Orientering om forventet åbningstidspunkt af letbanen

Meddelelse - Orientering om forventet åbningstidspunkt af letbanen
Bestyrelsen i Hovedstadens Letbane I/S har sendt et brev til interessenterne bag selskabet og dermed Region Hovedstaden med en orientering om, at letbanen forventes at åbne i 2025 frem for andet halvår 2024. Hovedstadens Letbane oplyser, at baggrunden for ændringen er, at ejergodkendelsen af det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakter på letbanen forelå senere end forventet på baggrund af ejernes drøftelser om godkendelse af projektet.
 
Fremadrettet vil Hovedstadens Letbane kommunikere 2025 ud som åbningstidspunkt for letbanen. Selskabet forventer, at det et til to år før åbningen vil være muligt at formidle et mere præcist tidspunkt for letbanens åbning.

Journalnummer
18024666


5.pdf

Bilag

Orientering om forventet åbningstidspunkt af letbanen


9. Meddelelse - Reform af valgbarhedsområdet for kommunale og regionale råd

Meddelelse - Reform af valgbarhedsområdet for kommunale og regionale råd
Med mail af 30. april 2018 orienterede regionsrådets formand regionsrådets medlemmer om, at der den 1. april 2018 var trådt nye regler om fortabelse af valgbarhed i kraft. Med mailen fulgte udover selve lovteksten også to orienteringsbreve om reformen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
I mailen kunne man læse en kort oversigt over de nye pligter for regionsrådets medlemmer m.fl. som følge af reformen. Det blev i denne sammenhæng stillet i udsigt, at de nye regler ville blive uddybet i en formandsmeddelelse på et kommende forretningsudvalgsmøde.
 
Hovedindholdet af reglerne i reformen af valgbarhedsområdet (på det regionale område)
Før reformen var det det nu ophævede Valgbarhedsnævnet, som bl.a. bestod af politikere, der tog stilling til konkrete tilfælde af lovovertrædelser og deraf følgende straf og besluttede, om de pågældende straffede personer skulle anses for at have mistet deres valgbarhed.
 
Efter reformens ikrafttræden fremgår det nu i stedet af objektive lovbestemmelser, i hvilke tilfælde – og i hvor lang tid – valgbarheden i givet fald fortabes.
 
Af loven fremgår således følgende om, hhv. hvornår valgbarheden fortabes, og hvornår den genvindes:
I hvilke tilfælde fortabes valgbarheden?
Ubetinget fængselsstraf
≤ 6 mndr.
 
Ubetinget fængselsstraf
≥ 6 mndr.
Anbringelse i institution eller til forvaring.
Betinget fængselsstraf.
Note 1
Ubetinget frakendelse af førerretten ved endelig dom eller udenretslig vedtagelse.
Hvornår genvindes valgbarheden
(karensperiode)?
3 år efter, at straffen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet.
5 år efter, at straffen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet.
5 år efter, at straffen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet.
3 år fra datoen for den endelige dom.
3 år fra datoen for den endelige dom eller den udenretslige vedtagelse.
Note 1: Betinget fængselsstraf kan aldrig føre til tab af valgbarhed ud over den
funktionsperiode, hvor en person er dømt.
 
Det er som hidtil altid muligt at stille op til regionale valg uanset manglende valgbarhed på grund af straf. Opnår en opstillet kandidat valg, kan vedkommende indtræde i regionsrådet, hvis perioden, hvor valgbarheden er fortabt, udløber inden for den funktionsperiode, som vedkommende er valgt for. På samme måde kan et medlem genindtræde i regionsrådet, hvis medlemmet er udtrådt, fordi vedkommende har mistet sin valgbarhed på grund af straf, og perioden, hvor valgbarheden er fortabt, udløber inden for funktionsperioden. I begge tilfælde varetager stedfortræderen hvervet i den mellemliggende periode.
 
Under samme betingelser har en stedfortræder mulighed for at indtræde/genindtræde på stedfortræderlisten.
 
De nye regler om fortabelse af valgbarhed finder anvendelse på alle spørgsmål om fortabelse af valgbarhed pga. straf idømt efter reformens ikrafttræden den 1. april 2018. Dette gælder også spørgsmål om fortabelse af valgbarhed pga. straf fra før reformens ikrafttræden for regionsrådsmedlemmers vedkommende, hvis perioden for valgbarhedsfortabelse endnu ikke er forløbet, og spørgsmålet ikke har været forelagt det nu nedlagte Valgbarhedsnævnet. Og det gælder endelig spørgsmål om stedfortræderes fortabelse af valgbarhed, hvis perioden for valgbarhedsfortabelse endnu ikke er forløbet.
 
Se evt. nærmere om de nye pligter for regionsrådets medlemmer m.fl. som følge af lovreformen i vedhæftede Oversigt over pligter i forbindelse med fortabelse af valgbarhed pga. straf.

Journalnummer
18022995


6.pdf

Bilag

Oversigt over pligter i forbindelse med tab af valgbarhed pga. straf, 29. maj 2018


10. Meddelelse - Møde i Kommunekontaktudvalget

Meddelelse - Møde i Kommunekontaktudvalget
Regionsrådsformanden har afholdt møde i Kommunekontaktudvalget i Region Hovedstaden den 17. maj 2018.
Dagsorden og referat af mødet er offentliggjort på regionens hjemmeside. Næste møde er planlagt til den 16. november 2018.

Journalnummer
17001115
11. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
12. Konferencer mv.:

Konferencer mv.:
13. Meddelelse - Mål om ventetid til behandling

Meddelelse - Mål om ventetid til behandling
Venstre rejste i efteråret 2017 et ønske om at få et mål, der følger ventetid til behandling. Udredningsretten monitoreres allerede som driftsmål, men der er ikke en tilsvarende monitorering af behandlingsrettighederne.
 
Forretningsudvalget drøftede efterfølgende tre muligheder for at opgøre ventetider og ønskede, at administrationen skulle arbejde videre med et mål for ”Behandling 30 dage (udvidet frit sygehusvalg)”. Målet ligger sig op ad patienternes ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis regionen ikke kan tilbyde reel behandling inden for 30 dage fra udredningen er færdig.
 
Data til at opgøre behandlingsrettighederne er tilgængelige i Sundhedsplatformen, men er på nuværende tidspunkt ufuldstændigt registrerede. Der vil derfor være en implementeringsperiode, inden der foreligger et validt datagrundlag.
 
Data for ventetid til behandling vil desuden blive påvirket af implementeringen af LPR3 i november 2018. Så for ikke at skulle implementere målet to gange inden for en kortere periode, anbefaler administrationen at afvente implementeringen af LPR3, inden der arbejdes videre med det konkrete mål.
 
Mulighederne for at indføre monitorering af behandlingsrettighederne drøftes desuden i regi af Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner.

Journalnummer
18017774