UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager

STED

Mødelokale H2

STARTTIDSPUNKT

19-06-2018 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

19-06-2018 16:15:00


PUNKTER

1. Resultatet af økonomiaftale 2019 mellem regeringen og Danske Regioner
2. Grundlag for budgetlægning på det regionale udviklingsområde efter aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet
3. Sammenlægning af Zealand Denmark og Copenhagen EU-Office
4. Generel orientering fra ledelsen
5. Eventuelt1. Resultatet af økonomiaftale 2019 mellem regeringen og Danske Regioner

Resultatet af økonomiaftale 2019 mellem regeringen og Danske Regioner

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Der blev den 5. juni 2018 indgået økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner om de økonomiske rammer og forudsætninger for det kommende års budgetlægning.

INDSTILLING
Administrationen indstiller over for forretningsudvalget:
 1. at det besluttes,
  1. at budgetforslaget for 2019-22 udarbejdes med afsæt i den model, hvor den politiske prioriteringspulje er 45 mio. kr., eller
  2. at budgetforslaget for 2019-22 udarbejdes med afsæt i den model, hvor den politiske prioriteringspulje er 85 mio. kr.,
 2. at der indhentes forslag til administrative besparelser for 20 mio. kr., som besluttet i budgetaftalen for 2018,
 3. at administrationen bemyndiges til at indhente forslag til besparelser og andre løsningsforslag fra hospitaler og virksomheder for 198 mio. kr.,
 4. at Region Hovedstadens Psykiatri friholdes for bidrag til de generelle besparelser, og
 5. at der gives en orientering for regionsrådets medlemmer d. 28. august 2018 om de indsendte forslag.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 19. juni 2018:
 
Enhedschef Jette Sylow deltog under sagens behandling.
 
Der var omdelt notat med følgende tekniske ændringsforslag (bilag 3):
 
”3. at administrationen bemyndiges til at indfri leasinggæld for i alt op til 180,7 mio. kr. hvoraf 51,7 mio. kr. disponeres inden 1. juli 2018 og de resterende midler disponeres inden 1. december 2018.
Dermed bliver de oprindelige indstillingspunkter 3, 4 og 5 hermed til indstillings-punkt 4, 5 og 6.”
 
Det tekniske ændringsforslag blev godkendt uden afstemning.
 
Formanden satte herefter indstillingspunkt 1 og 4 til afstemning:
For stemte: A (5), B (1), C (2), F (1), V (2) og Å (1), i alt 12.
Imod stemte: (Ø) 1.
Undlod at stemme: 0.
I alt 13.
 
I forhold til indstillingspunkt 1 blev det fra flertallet tilkendegivet, at scenarie b vælges, hvorved der arbejdes videre med en politisk prioriteringspulje på 85 mio. kr.
Indstillingspunkt 1b og 4 var herefter godkendt.
 
Indstillingspunkterne 2, 3, 5 og 6 blev godkendt uden afstemning.
 
Enhedslisten angav, at de ikke støtter indstillingspunkt 1 og 4 og ønskedes følgende protokolbemærkning:
”Det kan være okay at afsætte 45 mio. kr. til en politisk prioriteringspulje, men ikke okay at afsætte store puljer og reserver, samtidig med at der lægges op til at spare 200 mio. kr.
Medicinudgifterne sættes for højt, især når der sammenlignes med de øvrige regioner, og vi kan afsøge mulighederne for at bruge af mindreforbruget i 2018 til at dække evt. nye udgifter i 2019.
Sundhedsområdet er uhyre presset, derfor skal vi ikke lægge op til ekstra besparelser.”
 
Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Sundhedsområdet
Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner giver en samlet forøgelse af råderummet på sundhedsområdet for regionerne på 1.000 mio. kr., heraf 200 mio. kr. øremærket psykiatrien. Der indgår fortsat et omprioriteringsbidrag vedr. regionernes administration på ca. 60 mio. kr., dvs. netto en forøgelse af regionernes råderum på 940 mio. kr. For Region Hovedstaden betyder det en forøgelse på 314 mio. kr. og en reduktion på 18 mio. kr., i alt 296 mio. kr.
 
Ændringer i bloktilskudsfordelingen betyder en reduktion på 24 mio. kr. Der tages forbehold, da tallet ikke er endeligt udmeldt. Dertil kommer mindre ændringer som følge af omfordelingen af gevinsterne ved kvalitetsfondsbyggerierne, samt medfinansiering af fællesoffentlige it-investeringer, i alt en reduktion på 1 mio. kr.
 
Samlet udvides regionens ramme med 271 mio. kr., jf. nedenstående tabel.
 
image
 
På baggrund af økonomiaftalen samt arbejdet med afklaring af budgettets forskellige poster siden vurderingen i april måned, er den samlede ubalance i regionens økonomi opgjort til 292 mio. kr., som det fremgår af nedenstående tabel. I bilag 2 er nærmere redegjort for ændringerne i de forskellige poster siden april.
 
image
 
Der er i tabellen opstillet to alternativer for opbygningen af budgettet til politisk drøftelse og beslutning. Det første alternativ bygger på hidtidig budgetteringspraksis, mens det andet alternativ indebærer en ændret strategi for, hvordan regionen sikrer, at der er tilstrækkelige reserver i budgettet til at håndtere økonomiske usikkerheder i løbet af året.
 
I opgørelsen indgår som udgangspunkt, at den renoveringspulje på 130 mio. kr., der hidtil har været afsat på sundhedsområdets fælleskonto, overføres til Center for Ejendomme.
 
De to alternativer indebærer en række overvejelser og hensyn vedr.
Overvejelserne er nærmere beskrevet i bilag 2. En væsentlig overvejelse vedrører sammenhængen mellem den politiske prioriteringspulje, der er til udmøntning i forbindelse med budgetforhandlingerne, og den økonomiske fleksibilitet i budgettet. Jo mindre fleksibilitet og dermed løbende mulighed for at foretage politiske prioriteringer, jo større behov for at kunne tage strategiske beslutninger i forbindelse med budgetaftalen.
 
Alternativ a - "BF2019 efter øa19"
Det første alternativ i tabellen er baseret på sædvanlig praksis med afsættelse af en pulje til kapacitetsudvidelser mv. til udmøntning i løbet af året, samt en mindre pulje til politisk prioritering som led i budgetforhandlingerne. Som følge af at økonomiaftalen fik et bedre resultat end ventet, er den politiske prioriteringspulje forøget til 45 mio. kr. Det vil, sammen med et råderum på anlæg, samtidig i højere grad muliggøre den prioritering af psykiatrien, som indgår i økonomiaftalen, hvor regionens andel udgør 63 mio. kr.
 
Alternativ b - "Alternativ BF2019"
Det andet alternativ baserer sig på en ny reservestrategi. Første skridt i denne forbindelse er overførslen af renoveringspuljen til Center for Ejendomme, idet renoveringspuljen tidligere har fungeret som reserve i den forstand, at der har været tilbageholdenhed med udmøntning ved økonomisk usikkerhed.
 
Det andet alternativ indebærer endvidere, at der ikke længere afsættes en pulje til kapacitetsudvidelser, og at den politiske prioriteringspulje forøges til 85 mio. kr. I stedet for kapacitetspuljen afsættes en dedikeret reserve på fælleskontoen på 100 mio. kr. som stødpude ift. uforudsete ændringer i løbet af året. Det betyder, at ansvaret for de løbende omprioriteringer overføres til hospitalerne, og at det således må forventes, at der på hospitalerne skal ske en opbygning af reserver til håndtering heraf.
 
En politisk prioriteringspulje på 85 mio. kr. vil skabe et væsentligt manøvrerum ved de politiske forhandlinger om budgettet og mulighed for større indsatser på udvalgte områder. Dertil kommer, at administrationen arbejder på ved nedbringelse af forbruget på privathospitaler at tilvejebringe yderligere 15 mio. kr. i råderum frem mod budgetforhandlingerne, således at den samlede pulje bliver 100 mio. kr. Til gengæld vil der som udgangspunkt være begrænset mulighed for politiske markeringer i løbet af året.
 
Det er således en central politisk beslutning, om der skal budgetteres efter den hidtidige model og dermed afsættes en politisk prioriteringspulje på 45 mio. kr., eller der skal vælges en ny reservestrategi, hvor den politiske prioriteringspulje vil være 85 mio. kr.
 
Den opgjorte ubalance på 292 mio. kr. vil under alle omstændigheder kunne reduceres ved to tiltag, således at størrelsen af de besparelser, der skal hentes på hospitaler og virksomheder, bringes ned.
 
For det første er der mulighed for at indfri leasinggæld i 2018 for 181 mio. kr., hvilket vil aflaste 2019 med 44 mio. kr.
 
For det andet er der i 2019 et højere anlægsloft, hvilket gør det muligt at budgettere med en større renoveringspulje på investeringsbudgettet og dermed aflaste driftsbudgettet. Det samlede beløb afsat til renovering udgør herefter 160 mio. kr., sammensat af de 80 mio. kr. der overføres til Center for Ejendomme på driftsrammen og de 80 mio. kr., det er muligt at afsætte på investeringsbudgettet, jf. nedenfor. Det svarer til det beløb, der foreslås disponeret i forbindelse med arbejdet vedr. renoveringsefterslæbet i regionen.
 
Ved anvendelse af de to mulige tiltag kan ubalancen reduceres til 198 mio. kr.
 
image
 
Administrationen foreslår således, at der indhentes forslag til besparelser for i alt 198 mio. kr. i 2019 fra hospitaler og virksomheder, samt 20 mio. kr. vedr. administrative besparelser. Det foreslås endvidere at friholde psykiatrien mhp. så vidt muligt at sikre en nettotilvækst i psykiatriens budget på 63 mio. kr., svarende til regionens andel af de øremærkede midler i økonomiaftalen for 2019.
 
Det indgår endvidere i økonomiaftalen, at regeringen vil fremsætte lovforslag om afskaffelse af den statslige aktivitetsafhængige finansiering og i stedet indføre "nærhedsfinansiering". Nærhedsfinansieringen udgør 1,5 mia. kr., og der vil i 2020 blive en opfølgning på, om regionerne opfylder fem nærmere bestemte kriterier. Kriterierne er:
Finansieringen reduceres gradvist, afhængigt af hvor mange kriterier den enkelte region opfylder. 2019 betragtes som et indfasningsår, hvorfor der alene vil blive foretaget en reduktion på op til 750 mio. kr., dvs. det halve af nærhedsfinansieringen. En eventuel reduktion af finansieringen vil ikke have betydning for det udgiftsmæssige råderum, men udelukkende påvirke likviditeten på samme måde som den aktivitetsafhængige finansiering i dag.
 
Der styres dermed ikke længere direkte efter den samlede drg-værdi, men det fremhæves i teksten, at "aktivitet opgjort som DRG-/DAGS-produktionsværdi også fremover ses som en central og valid del af monitoreringen på sundhedsområdet".
 
Der vil frem mod budgetforhandlingerne blive arbejdet med de nye muligheder for styring på baggrund af de fremtidige rammer på sundhedsområdet.
 
Regional udvikling
Økonomiaftalen fastlægger, at regionernes samlede økonomiske ramme på det regionale udviklingsområde reduceres med 600 mio. kr. som følge af aftale om ændring af erhvervsfremmesystemet. Dette svarer til, at budgettet til regional udvikling i Region Hovedsatden reduceres med ca. 195 mio. kr. Der er endvidere i lighed med tidligere år indarbejdet et omprioriteringsbidrag på ca. 1 pct.
 
Der er i økonomiaftalen afsat 50 mio. kr. til kollektiv trafik, hvilket svarer til ca. 16 mio. kr. for regionen.
 
Som konsekvens af ændringerne på erhvervsfremmeområdet og dermed ændret lovhjemmel er der behov for at overføre opgaver til sundhedsområdet for at kunne videreføre dem. Det drejer sig om Copenhagen EU-office og Copenhagen Health Science Partners mv., hvilket svarer til 8 mio. kr.
 
Investeringsbudgettet
Økonomiaftalen for 2019 resulterede for Region Hovedstadens vedkommende på et anlægsloft på 804 mio. kr., hvilket er over det forventede niveau. Med det planlagte afløb på allerede igangværende projekter, vil det i 2019 være muligt at disponere 145 mio. kr. til konkrete formål. Administrationen indstiller, at der afsættes 80 mio. kr på investeringsbudgettet i 2019 til igangsættelse af den planlagte renovering af regionens bygningsmasse, som er et samlet projekt på næsten 7,2 mia. kr. over de kommende ti år. Sammen med de 80 mio. kr., der afsættes på driftsbudgettet, vil der være mulighed for en renoveringsindsats på 160 mio. kr.
 
De resterende 65 mio. kr. indstiller administrationen disponeres til håndtering af budgetudfordringer på allerede igangværende projekter. Der er herudover et råderum til prioritering af konkrete engangsinvesteringer inden for psykiatrien.
 
Den videre proces
Der er fortsat en proces i gang i administrationen med at foretage en nærmere kvalificering af elementerne i budgetgrundlaget frem til udarbejdelse af et budgetforslag for 2019. Der vil som følge heraf kunne forekomme justeringer i vurderingen af udgiftsbehov, og skønnet for ubalancen kan derfor ændres.
 
For at sikre en hensigtsmæssig proces på hospitaler og virksomheder og et tilstrækkeligt gennemarbejdet materiale til den politiske behandling af budgetforslaget for 2019 foreslås det, at udarbejdelse af forslag til besparelser og andre løsningsforslag sættes i gang inden sommerferien.
 
Det foreslås herudover, at der gives en orientering for regionsrådets medlemmer d. 28. august 2018 om de indsendte forslag.
 
Processen efter sommerferien ser herefter således ud:

KONSEKVENSER
Ved forretningsudvalgets godkendelse vil der blive indhentet forslag til besparelser og andre løsningsforslag fra hospitaler, virksomheder og administration.
 
Regionsrådet vil blive orienteret på et møde d. 28. august 2018.
 
Administrationen vil udarbejde et forslag til budget 2019-22 baseret på de trufne beslutninger. Konsekvenserne af den ekstraordinære indfrielse af leasinggæld vil blive indarbejdet i 3. økonomirapport 2018 og i budgetforslaget.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
 
Konsekvenserne af den ekstraordinære indfrielse af leasinggæld vil blive indarbejdet i 3. økonomirapport 2018 og i budgetforslaget.

KOMMUNIKATION
Administrationen udarbejder intern og ekstern nyhed.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 19. juni 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
18001205


1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf

Bilag

Aftale om regionernes oekonomi for 2019
Ubalance i bf2019 - bilag
Ændringsforslag til sag 1 fra administrationen
Præsentation til sag 1 - Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden


2. Grundlag for budgetlægning på det regionale udviklingsområde efter aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

Grundlag for budgetlægning på det regionale udviklingsområde efter aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sagen havde status af fortrolig indtil den 27. juni 2018, men er nu gjort tilgængelig for offentligheden, idet medarbejderne i Center for Regional Udvikling er blevet informeret om de i sagen indeholdte oplysninger.
 
Denne sag forelægges fortroligt af hensyn til kommunikation til medarbejdere, hvis ansættelse vil blive påvirket af det ændrede grundlag for budget.
 
Med aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018 reduceres antallet af politisk ansvarlige niveauer inden for erhvervsfremme fra tre til to: ét decentralt kommunalt forankret niveau og ét statsligt niveau. Som konsekvens afskæres Region Hovedstaden fra egen erhvervsfremmeindsats og vil fra 2019 ikke længere have lovhjemmel til at varetage en række opgaver relateret til erhverv, turisme og vækst, herunder den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) i den nuværende form. Ændringerne af regionernes hjemmel til at arbejde med disse områder vil indgå i regeringens kommende forslag til ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling.
 
Som konsekvens af aftalen om erhvervsfremme blev bevillingen til regional udvikling reduceret med ca. 195 mio. kr. inkl. administration i forbindelse med økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og Danske Regioner, som blev indgået den 5. juni 2018.
 
Administrationen har i den forbindelse vurderet konsekvenserne af aftalen for det regionale udviklingsområde. Bevillingsreduktionen medfører en reduktion af budgettet til øvrig regional udvikling, hvilket nødvendiggør en politisk prioritering af indsatser inden for budgettet til øvrig regional udvikling, herunder på lønudgifter.
 
Nærværende sag præsenterer forslag til et budget i balance, der kan danne grundlag for budgetforhandlingerne, og som kan give overblik over konsekvenserne af aftalen om erhvervsfremme og økonomiaftalen. I forbindelse med budgetforhandlingerne er der mulighed for at ændre på de endelige prioriteringer.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 1. at godkende, at budgetforslaget udarbejdes i overensstemmelse med konsekvenserne af ”aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet” økonomiaftalen, og således at budgettet til erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling reduceres med ca. 195 mio. kr.,
 2. at godkende, at der årligt prioriteres 8 mio. kr. inkl. løn og overhead fra sundhedsrammen til at videreføre opgaver relateret til sundhedsområdet, der hidtil er løst på det regionale udviklingsområde, herunder
  • Copenhagen EU-office, der vedrører samarbejdet med universiteter og forskning
  • Copenhagen Health Science Partners, og
 3. at administrationen bemyndiges til at igangsætte planlægning af proces for og iværksættelse af tilpasningen af de personalemæssige ressourcer på det regionale udviklingsområde.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 19. juni 2018:
 
Der var omdelt supplerende notat (bilag 2).
 
Anbefalet.
 
Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner reduceres regionernes budget på det regionale udviklingsområde samlet med 600 mio. kr. pr. 1. januar 2019. For Region Hovedstaden betyder det en reduktion af budgettet på ca. 195 mio. kr. fordelt med 122,4 mio. kr. på
erhvervsudvikling og 72,4 mio. kr. på øvrig regional udvikling. Hertil kommer et omprioriteringsbidrag på 1 pct. af administrationen på regional udvikling.
 
Udgiftsniveauet for regional udvikling i regionerne løftes samtidig med 50 mio. kr. i 2019 til understøttelse af de regionale busruter under den kollektive trafik. I den forbindelse forventes Region Hovedstaden at få tilført 16,4 mio. kr.
 
Da bevillingen på området reduceres med et større beløb end de opgaver, der bortfalder, står regionen overfor en budgetmæssig udfordring, der kræver prioritering af midler og opgaver.
 
Opgaver, hvor lovhjemlen bortfalder
Følgende opgaver flyttes fra regionerne og overtages af Danmarks erhvervsfremmebestyrelse, staten og
kommunerne:
Herudover bortfalder lovhjemlen til at arbejde med erhvervsfremme, vækst og turisme inden for øvrige indsatser, fx som led i understøttelse af ReVUS.
 
Opgaver, hvor der fortsat er lovhjemmel
Regionens myndighedsopgaver inden for råstof-, jordforurening- og sundhedslov samt uddannelse og forskning mv. påvirkes ikke af aftalen. Andre opgaver hjemlet i sektorlovgivningen inden for kollektiv trafik, uddannelse, kultur og miljø kan fortsat varetages. Opgaver inden for sundhed, innovation og forskning, fx Copenhagen Health Science Partners vil fremadrettet kunne varetages, såfremt der prioriteres midler dertil inden for regionens sundhedsramme, da indsatserne kan hjemles i sundhedsloven.
 
Opgaver, hvor lovhjemlen ændres
Der er fortsat hjemmel til at udarbejde en regional udviklingsstrategi under forudsætning af, at aspekter vedr. erhverv, turisme og vækst ikke indgår. Fremadrettet kan fokus derfor være på: kollektiv trafik, kulturel virksomhed, uddannelse og miljø, samt i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt evt. grænseoverskridende samarbejder. En ny regional udviklingsstrategi vil skulle udarbejdes under hensyntagen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi.
 
Der er endvidere mulighed for, at regionen ansøger og deltager i projekter igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse inden for kollektiv trafik, uddannelse, kultur og miljø samt ansøger og deltager i projekter om kvalificeret arbejdskraft under EU’s Socialfond igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
 
Initiativer som Copenhagen Skills, den regionale praktikpladsenhed, klimatilpasning og cirkulær økonomi, supercykelstier samt elbilindsatsen vurderes at kunne fortsætte, såfremt aspekter vedrørende erhvervsfremme og turisme udgår og under forudsætning af, at der er midler hertil.
 
Andre initiativer, fx Greater Copenhagen-samarbejdet og Copenhagen EU Office, vurderes at kunne videreføres under forudsætning af, at regionens opgaver, ansvar og medfinansiering fremover udelukkende vedrører aktiviteter inden for regionens kerneopgaver eller grænseoverskridende samarbejder.
 
Se bilag 1 for en uddybende oversigt over de forventede ændringer af hjemmelsgrundlaget.
 
Økonomiske konsekvenser for budgettet for regional udvikling
Af tabel 1 fremgår konsekvenserne i forhold til budgettet til regional udvikling for 2019.
 
Udgiftsposterne til kollektiv trafik og miljø er uændrede, ligesom ændringerne ikke påvirker det økonomiske råderum og tilbagebetaling fra Movia, der kan anvendes under til finansiering af budgetforslag, der er et-årige eller egner sig til flerårige tilsagn, fx tilsagn til Supercykelstier, Energi på Tværs mv. i forbindelse med budget 2019 inden for det regionale udviklingsområde.
 
 
Tabel 1: Ænderinger på CRU's budget for 2019
Forventet forbrug regional udvikling (mio. kr., 2019 priser)2019 før økonomi-aftale*2019 efter økonomi-aftaleÆndring
Udgiftsposter   
Erhvervsudvikling122,40,0-122,4
Kollektiv trafik531,9531,90,0
Miljø145,9145,90,0
Øvrig regional udvikling202,8130,4-72,4
Udgiftsbudget regional udvikling 1.003,0 808,2-194,8
Indtægt vedr. lokalbaner-44,3-44,30,0
Engangstilbagebetaling fra Movia-51,0-51,00,0
Samlet udgiftsbudget907,7712,5-194,8
Bevilling   
Bevilling regional udvikling979,4800,2 
Råderum36,336,30,0
Engangstilbagebetaling fra Movia51,051,00,0
 
 
Behov for tilpasning af budgettet
Der er i lovgivningen fortsat gode muligheder for at igangsætte initiativer, der understøtter udvikling af regionens samlede opgavevaretagelse, herunder muligheden for at lave en regional udviklingsstrategi. Mulighederne skal dog ses i sammenhæng med, at der vil være mindre økonomisk råderum hertil.
 
På grund af manglende fremadrettet hjemmelsgrundlag vedr. erhvervsfremme mv. falder det forventede forbrug i 2019 og fremefter med ca. 175 mio. kr. Herudover er der behov for at prioritere opgaver for yderligere ca. 20 mio. kr. på øvrig regional udvikling for at realisere besparelsen.
 
Forslag til nyt budgetgrundlag for øvrig regional udvikling
Forslaget til budgetgrundlag fjerner de opgaver, hvor hjemlen bortfalder.
 
Forslaget rummer en fortsat høj kvalitet i de lovbundne opgaver, et stærkt internationalt engagement og fortsat mulighed for at arbejde med udvikling af regionens opgavevaretagelse, herunder gearing af midlerne med eksterne funding.
 
På det regionale udviklingsområde lægger budgetgrundlaget op til at reducere puljen til ReVUS/regional udviklingsstrategi, som i stedet søges kompenseret vha. øget ekstern funding.
 
På sundhedsområdet lægger budgetgrundlaget op til at bevare det internationale arbejde på EU-niveau og fortsætte med at undnytte regionens store potentialer inden for sundhedsforskning i samarbejde med universiteter, klinikere og forskere i Copenhagen Health Science Partners. Det foreslås derudover at finde besparelser på arbejdet med kunstig intelligens (IBM/Watson) og på International AIDS Society konference. For såvidt angår arbejdet med kunstig intelligens (IBM/Watson) er der i forvejen en bevilling på 3 mio. kr. hertil på sundhedsrammen, som der ikke påvirkes af denne sag.
 
Forslaget er præciseret i tabel 2.
 
Tabel 2: Forslag til budgetgrundlag for øvrig regional udvikling
Øvrig regional udvikling
(mio. kr., 2019-priser)
2019 før økonomiaftaleKan ikke videreføres pga. hjemmelbortfaldKan ikke videreføres pga. hjemmelbortfald, men kan overføres til sundhedForslag til prioritering på sundhedForslag til budgetgrundlag for øvrig regional udvikling
Kultur*10,0-10,0   
Uddannelse3,1   3,1
Internationalt0,9   0,6
Copenhagen EU-office6,2 -2,02,04,2
Greater Copenhagen10,1-6,6  3,5
Copenhagen Health Science Partners5,0 -5,05,0 
Klima0,8   0,8
Infrastruktur3,6   3,6
ReVUS39,0-10,0  12,7
Rammeaftale IBM3,1 -3,1  
International AIDS Society konference3,1 -3,1  
Løn og overhead114,4-11,5-1,01,0101,9
      
Samlet budget199,3-38,1-14,28,0130,4
*Det bemærkes, at budgettet til "Kultur" ikke har fortsat lovhjemmel, da dette budget har været anvendt til store, internationale begivenheder, der har haft turismefremme som formål. Der kommer i den fremtidige lovgivning en mulighed for at arbejde med kultur i en kulturregion.
 
Langsigtet budget
Ifølge de seneste prognoser fra Movia vil der i 2019 komme en tilbagebetaling på 51 mio. kr. og i 2020 komme en tilbagebetaling på ca. 30 mio. kr. Det er dog ikke forventningen, at der i 2021 og 2022 vil være tilbagebetalinger fra Movia i samme størrelsesorden.
 
Derimod viser prognoserne, at der vil være et yderligere behov for tilpasning på hhv. 17,3 mio. kr. og 5 mio. kr. i 2021 og 2022. Dette er en mindre udfordring end forudsat ved indgåelse af budget 2018, og ændringerne skyldes opdaterede prognoser fra Movia, der offentliggøres 19. juni 2018. Se tabel 3 for en uddybning.
 
Tabel 3:
Forventet forbrug regional udvikling (2019 priser)20182019 efter øk. aftale202020212022
Udgiftsposter     
Erhvervsudvikling122,30,00,00,00,0
Kollektiv trafik556,6531,9569,6587,0574,7
Miljø142,3145,9144,3144,3144,3
Øvrig regional udvikling209,5150,5150,5150,5150,5
      
Besparelse vedr. erhvervsfremme -20,1-20,1-20,1-20,1
Samlet udgiftsbudget regional udvikling1.030,7808,2844,3861,7849,4
      
Indtægter     
Indtægter vedr. lokalbaner-44,3-44,3-44,3-44,3-44,3
Engangstilbagebetaling fra Movia -51,0-30,0  
Samlet indtægtsbudget regional udvikling-44,3-95,3-74,3-44,3-44,3
Samlet forventet regnskab regional udvikling986,4712,9770,0817,5805,2
Bevilling regional udvikling979,4800,2800,2800,2800,2
Bevilling med yderligere 1 % omprioritering  792,2784,3776,4
      
Råderum(- er merforbrug)-7,036,30,2-17,3-5,0
Herudover engangstilbagebetaling fra Movia 51,030,0  
Råderum med yderligere 1 % omprioritering årligt.  22,2-33,2-28,7
 
Fremadrettet proces
Reduktionen i opgaver, der bortfalder både som følge af ændret hjemmelsgrundlag og som følge af en politisk prioritering, kræver reduktioner i medarbejderstaben i Center for Regional Udvikling. Administrationens vurdering er, at reduktionen på 15,5 mio. kr. til løn og overhead svarer til reduktioner i størrelsesordenen 20-30 årsværk.
 
Når det fremtidige budgetgrundlag for det regionale udviklingsområde er godkendt, vil der igangsættes en særskilt proces med personalemæssige tilpasninger i Center for Regional Udvikling med fokus på at sikre de rette kompetencer til at understøtte de tilbageværende opgaver i centret bedst muligt.
 

KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes, indarbejdes ændringerne i budgetgrundlaget, der indgår i budgetprocessen for 2019, og de personalemæssige- og opgavemæssige tilpasninger i Center for Regional Udvikling igangsættes.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingerne medfører ikke yderligere risici end det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Tiltrædelse af indstillingen vil ændre fordelingen af bevillingen i budgetgrundlaget på regional udvikling jf. tabel 1 og tilføre bevillingen i budgetgrundlaget på sundhedsområdet 8 mio. kr.

KOMMUNIKATION
I forbindelse med godkendelse af budgetgrundlaget i regionsrådet planlægges intern kommunikation vedr. berørte medarbejdere og ekstern kommunikation til samarbejdspartnere vedr. den ændrede opgaveportefølje.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Det nye budgetgrundlag indgår i budgettet for regional udvikling i regionens budgetproces i efteråret 2019.
 
Sagen forelægges forretningsudvalget den 19. juni 2018 og regionsrådet den 19. juni 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
18026394


5.pdf
6.pdf

Bilag

Bilag 1. Ændret hjemmelsgrundlag
Notat vedr. fortrolighed


3. Sammenlægning af Zealand Denmark og Copenhagen EU-Office

Sammenlægning af Zealand Denmark og Copenhagen EU-Office

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ejerkredsen bag Region Hovedstadens EU-kontor, Copenhagen EU Office (Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School) og Region Sjællands EU-kontor, Zealand Denmark (Region Sjælland og KKR Sjælland) står bag en politisk aftale af 14. august 2017 om, at de to kontorer fusionerer pr. 1. januar 2019. Forudsætningen herfor er, at der mellem parterne opnås enighed om det økonomiske grundlag for det nye kontor.

INDSTILLING
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:
 • at godkende sammenlægningen af de to EU-kontorer, herunder det økonomiske grundlag (bilag 3) samt vedtægter (bilag 4) herfor.
Det skal bemærkes, at, efter sagens behandling i Erhvervs-, vækst og forskningsudvalget, er de økonomiske og juridiske forudsætninger for sagen ændret, som følge af regionernes indgåelse af økonomiaftale med regeringen for 2019, og aftale om fremtidig erhvervsfremme fra 24. maj 2018. Derfor har administrationen vedlagt forslag til ændret indstilling i sagen, som fremgår af bilag 5.

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets beslutning den 22. maj 2018:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 19. juni 2018:
 
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets oprindelige indstilling over for forretningsudvalget og regionsrådet var følgende:
 
”Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

at godkende sammenlægningen af de to EU-kontorer, herunder det økonomiske grundlag (bilag 3) samt vedtægter (bilag 4) herfor.”

Det skal bemærkes, at, efter sagens behandling i Erhvervs-, vækst og forskningsudvalget, er de økonomiske og juridiske forudsætninger for sagen ændret, som følge af regionernes indgåelse af økonomiaftale med regeringen for 2019, og aftale om fremtidig erhvervsfremme fra 24. maj 2018. Derfor har administrationen vedlagt følgende forslag til ændret indstilling i sagen, som fremgår af bilag 5:
 
at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler at godkende sammenlægningen af de to EU-kontorer, idet godkendelsen
 1. sker under forudsætning af, at regionens opgaver, ansvar og medfinansiering fremover udelukkende vedrører aktiviteter, der løftes i kraft af regionens myndighedsopgaver eller er hjemlet i sektorlovgivningen fx inden for kollektiv trafik, miljø og sundhed
 2. og sker med forbehold for, at regionsrådet endnu ikke kan tage stilling til finansieringen (herunder det økonomiske grundlag som beskrevet i bilag 3), før regionsrådet kender de endelige konsekvenser af den politiske aftale om erhvervsfremme.”
Anbefalet.
 
Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Arbejdet for en sammenlægning af de to EU-kontorer begyndte i 2015 med baggrund i det fælles samarbejde i Greater Copenhagen og ønsket om en fælles repræsentation i Bruxelles. Den 1. januar 2017 fusionerede Copenhagen EU Office med creoDK, som var ejet af Region Hovedstaden, KU, DTU og CBS. Herefter blev mulighederne for et fælles Greater Copenhagen kontor afsøgt, hvilket resulterede i et beslutningsoplæg for ejerkredsen af de to EU-kontorer i foråret 2017.
 
Parterne bag de to EU-kontorer ønsker at drive det fælles EU-kontor under navnet Greater Copenhagen EU-Office, som vil fremstå samlet og stærkt overfor baglandet og som repræsentation i Bruxelles. Kontoret vil endvidere styrke sammenhængskraften mellem medlemmerne af kontoret.
 
Et fælles Greater Copenhagen EU-Office vil skabe et internationalt fokuseret videnssamarbejde med regioner, kommuner og universiteter, der udnytter komplementære kompetencer og ressourcer til at løse fælles udfordringer. Et tæt samarbejde mellem vidensinstitutionerne og de offentlige myndigheder i medlemskredsen forbedrer begge parters muligheder for adgang til vigtigte netværk og deltagelse i EU-projekter, hvor den nyeste viden afprøves i praksis.
 
Kontorets overordnede fokus vil være, at:
Kommuner og Regioner kan understøtte egen udvikling og opfyldelse af politiske mål, bl.a. gennem internationale projekter og samarbejder med fokus på f.eks. velfærdsområder, innovation og vækst, samt forskning og uddannelse. Det fælles EU-kontor vil med målrettede aktiviteter understøtte kommunernes, regionernes og universiteternes interesser, involvering i EU-projekter og dermed hjemtag af EU-midler, samt sikre adgang til den nyeste viden inden for udvalgte fokusområder.
 
Et fusioneret kontor vil være en stærk service- og sparringspartner for ejerkredsen, f.eks. ved at:
 
Eksempler på aktiviteter og serviceydelser i et fusioneret kontor er uddybende beskrevet i vedlagte bilag nr. 3.
 
Aftale om økonomisk grundlag
Med henblik på at føre de to EU-kontorer frem til en fusion, er der etableret en sammenlægningsstyregruppe med repræsentanter fra ejerkredsene samt RUC. På møde i sammenlægningsstyregruppen den 4. maj 2018 blev der opnået enighed om det økonomiske grundlag, som anbefales til politisk behandling i ejerkredsens besluttende organer.
Ifølge aftalen skal kommuner og regioner i kredsen samlet bidrage med 5,25 kr./indbygger i kontingent til foreningen bag kontoret. Samtidig justeres kontingentniveauet for de deltagende universiteter, således at RUC som nyt medlem af ejerkredsen skal betale kontingent på samme niveau som CBS. Kontingentet pristalsreguleres årligt.
 
Med et kontingent på 5,25 kr./indbygger sikres muligheden for at opretholde ambitionsniveauet i forhold til det nuværende i Copenhagen EU Office, hvilket har været en betingelse for parterne i hovedstadsregionen.
I dag yder universiteterne i Hovedstaden et bidrag til Copenhagen EU Office på 2.491.650 kr., kommunerne i KKR Hovedstaden yder et bidrag på 3.986.640 kr. og Region Hovedstaden yder et bidrag på 5.979.960 kr. Ved en sammenlægning vil bidraget til Greater Copenhagen EU-Office blive mindre, således at universiteterne i Hovedstadens bidrag falder til 2.373.000 kr, KKR Hovedstadens falder til 3.871.750 kr. og Region Hovedstadens bidrag falder til 5.693.750 kr.
Samtidig stiger bidraget for universiteter i Sjælland fra 0 kr. i dag til 474.600 kr., for kommuner i KKR Sjælland fra 1.000.000 kr. til 1.773.823 kr. og for Region Sjælland fra 1.875.000 kr. til 2.608.563 kr., således at de bidrager med et øget kontingentniveau i forhold til den nuværende betaling til ZealandDenmark.
 
Fastlæggelsen af kontingentniveauet baserer sig bl.a. på, at fusionen medfører sammenlægningsgevinster, som giver en række besparelser på bl.a. lokaleudgifter og synergi i opgaveløsningen.
 
I regi af sammenlægningsstyregruppen er udarbejdet et udkast til en politisk aftale samt forståelsespapir med tilhørende oplæg, der beskriver potentialer, forudsætninger, overordnede aktiviteter og ydelser i et fusioneret kontor, som dermed ligger til grund for en kommende strategi for det fælles Greater Copenhagen EU-Office. Der er endvidere udarbejdet udkast til vedtægter, som skal godkendes af ejerkredsen.

KONSEKVENSER
Såfremt indstillingen tiltrædes, sammenlægges de to kontorer til én organisatorisk og selvstændig juridisk enhed under navnet Greater Copenhagen EU-Office. Ambitionsniveauet i forhold til det nuværende Copenhagen EU Office opretholdes, samtidig med at der opnåes øgede synergieffekter og sammenlægningsgevinster. RUC tiltræder ejerkredsen.
 
Kontingentniveauet indebærer, at kommuner i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden skal yde et mindre bidrag til Greater Copenhagen EU-Office, end de betaler til Copenhagen EU Office i dag. Samtidig får kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland et øget kontingentniveau i forhold til den nuværende betaling til Zealand Denmark.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Godkendelse af det økonomiske grundlag medfører, at Region Hovedstaden, KKR hovedstaden og universiteter i hovedstaden skal yde et mindre bidrag til Greater Copenhagen EU-Office, end de betaler til Copenhagen EU Office i dag. Samtidig opjusteres niveauet, så Region Sjælland, KKR Sjælland og universiteter i Sjælland får et øget kontingentniveau i forhold til den nuværende betaling til ZealandDenmark.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 19. jun 2018 og regionsrådet den 19. juni 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
16049390


7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf

Bilag

Aftale om etablering af Greater Copenhagen EU Office
Forståelsespapir
Sammenlægning Bruxelles
Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office
Notat vedr. ændrede forudsætninger for sag om sammenlægning af EU-kontorer


4. Generel orientering fra ledelsen

Generel orientering fra ledelsen

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 • at forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Intet.

Sagsfremstilling
Koncerndirektionen vil på mødet orientere om aktuelle emner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg

Journalnummer
15020472
5. Eventuelt

Eventuelt