UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

08-10-2019 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-10-2019 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Valg af bankforbindelse vedr. daglige bankforretninger for Region Hovedstaden 2020-2023
2. Meddelelse - Likviditetsopgørelse 3. kvartal efter kassekreditreglen
3. Meddelelse - Arbejdsgrundlag for Udsatterådet i Region Hovedstaden
4. Meddelelse - Årsrapporter 2018 fra Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity
5. Meddelelse - Forkert bilag i sag om 2. kvartalsrapport 2019 for Ny Retspsykiatri Sct. Hans
6. Meddelelse - Status på driftsmål
7. Aktuelle Orienteringer:
8. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Valg af bankforbindelse vedr. daglige bankforretninger for Region Hovedstaden 2020-2023

Meddelelse - Valg af bankforbindelse vedr. daglige bankforretninger for Region Hovedstaden 2020-2023

Region Hovedstaden har siden 2016 haft Danske Bank til at håndtere daglige bankforretninger. Denne bankaftale udløber 31.december 2019, hvorfor administrationen i regionen har haft regionens bankforretninger i EU-udbud henover sommeren. Sagen om bankudbud af betalingsformidling af daglige bankforretninger blev godkendt af forretningsudvalget d. 7. maj 2019.

 

Regionen har bedt om tilbud på en ny fireårig bankaftale med optionsperiode på forlængelse på yderligere to gange et år samt stillet som krav, at bydere på en fremtidig bankkontrakt, skal være systemisk vigtige finansielle institutter, kaldet SIFI. Både Danske Bank, Nordea AB, Nykredit, Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord er omfattet af SIFI.

 

Der har i processen været interesse fra Danske Bank, Nordea samt Jyske Bank for at byde på kontrakten, og der har været løbende dialog mellem regionen og nævnte institutioner, særligt omhandlende regionens Kravsspecifikation.

 

Danske Bank viste sig at være eneste byder og kunne opfylde alle regionens krav til et fremtidigt fireårigt samarbejde. Desuden tog Danske Bank ingen forbehold for de opstillede krav i udbudsmaterialet.

 

Aftalens formål og indhold

Formålet med aftalen er at indgå en rammeaftale. Aftalen omhandler håndtering af almindelige bankforretninger. Det vil sige løbende konti, kreditfacilitet, betalingsformidling, kassetransaktioner, elektronisk banksystem, betalingskort samt helt overordnet rådgivning omkring aktiver og passiver. Region Hovedstaden er fritstillet til at indgå aftaler med andre pengeinstitutioner med hensyn til andre finansielle tjenesteydelser som f.eks., obligationsaftaler, optagelse af lån samt låneadministration.

 

Region Hovedstaden har lagt afgørende vægt på følgende hovedpunkter:

Region Hovedstaden har sikret sig, at kontrakten kan ophæves såfremt banken dømmes for overtrædelse af nedenstående punkter:

Vurdering

Da Danske Bank opfylder samtlige krav i regionens kravsspecifikation vurderer administrationen at Danske Bank hermed kan forblive regionens bankforbindelse de næste fire år. Ved at bibeholde den nuværende bankforbindelse undgår regionen samtidig, at bruge et anseligt antal timer på den administrative proces det er, at foretage et bankskifte.

 

Regionens besparelse på den tilbudte bankaftale i forhold til gældende kontrakt er en besparelse på 3,2 mio. kr. set over en fireårig periode.

Journalnummer

19025506

2. Meddelelse - Likviditetsopgørelse 3. kvartal efter kassekreditreglen

Meddelelse - Likviditetsopgørelse 3. kvartal efter kassekreditreglen

Siden 1. januar 2004 har det, i henhold til § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne, været obligatorisk at give oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Tilsvarende skal reglerne i budgetloven overholdes.

 

Region Hovedstaden har med udgangen af 3. kvartal 2019 efterlevet kassekreditreglen, dvs. at den gennemsnitlige kassebeholdning har været positiv over de sidste 12 måneder.

 

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1.000 kr. pr. indbygger. Dette svarer til, at regionens gennemsnitlige likviditet skal udgøre 1.826 mio. kr. Denne forudsætning er også opfyldt.

 

Den faktiske likviditet i forhold til kassekreditreglen blev på 3.598 mio. kr. ultimo september måned.

Når der korrigeres for eksterne forskningsmidler, er likviditeten på 2.298 mio. kr., hvilket betyder, at likviditetskravet pt. også er opfyldt uden eksterne midler.

 

Sammenlignes der med det vedtagne Budget 2019, er der en forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 652 mio. kr. Baseret på forudsætningerne i 3. økonomirapport 2019 og godkendte bevillingssager vurderer administrationen, at den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen ved årets udgang er 3.558 mio. kr., hvor det i det vedtagne budget 2019 var forudsat til at være 2.612 mio. kr.

 

Hovedårsagen til den forbedrede ultimo kassebeholdning kan især tilskrives, at der var et lavt forbrug af anlægsinvesteringer ved udgangen af 2018 og at der er konstateret en varig forbedring af kassebeholdningen på 280 mio. kr. i regnskabsresultatet 2018. Forbedringen vedrører især at udgiftsloftet ikke blev helt udnyttet i 2018 (knap 150 mio. kr.) og en positiv efterregulering på momsområdet  i 2018 med 130 mio. kr. 

 

Den næste vurdering for 2019 foretages i forbindelse med 4. økonomirapport 2019 samt i forbindelse med opgørelse af likviditeten for 4. kvartal 2019. Disse forelægges for forrretningsudvalget i januar 2020.

Journalnummer

180110711.pdf

Bilag

Kassekreditreglen efter 3. kvartal 2019


3. Meddelelse - Arbejdsgrundlag for Udsatterådet i Region Hovedstaden

Meddelelse - Arbejdsgrundlag for Udsatterådet i Region Hovedstaden

Det nye Udsatteråd i Region Hovedstaden har indtil videre holdt tre møder og har fastlagt sit arbejdsgrundlag, der vedlægges nærværende meddelelse. I arbejdsgrundlaget beskriver rådet sin vision og de mærkesager, som Udsatterådet vil arbejde for.

 

Udsatterådet har besluttet at fokusere deres indsats på forbedringer for de mest udsatte borgere, men rådet forventer, at det er forbedringer, der vil komme alle regionens socialt udsatte til gavn og bidrage til at forebygge, at borgere i risikogrupper bliver yderligere socialt udsatte.

 

Udsatterådet vil arbejde for

  1. Udsattefaglighed på tværs af sundhedsvæsenet som selvstændig og højt prioriteret faglighed på tværs af medicinske specialer.
  2. Bedre adgang til udredning og behandling, for eksempel gennem udbygning af udgående og opsøgende funktioner, der sikrer en håndholdt og helhedsorienteret indsats til socialt udsatte, hvor de er.
  3. Sammenhængende indsatser på tværs af region og kommuner gennem forpligtende samarbejde med kommunerne, hvor indsatserne omkring socialt udsatte borgere betragtes som et fælles ansvar både økonomisk og strukturelt.
  4. Viden og dokumentation, for eksempel at regionen forbedrer vidensgrundlaget vedrørende indsatser for socialt udsatte.

Udsatterådet er nedsat efter beslutning i regionsrådet i december 2018. Rådet skal bidrage med viden vedrørende socialt udsatte borgeres forhold i relevante politiske og administrative processer. Rådet er sammensat af 12 repræsentanter for frivillige organisationer, kommunale og regionale aktører, der arbejder med socialt udsatte borgere og har indgående kendskab til deres behov, og hvis virke er forankret i Region Hovedstaden.

Journalnummer

180438602.pdf

Bilag

Arbejdsgrundlag for Udsatterådet i Region Hovedstaden_august 2019


4. Meddelelse - Årsrapporter 2018 fra Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity

Meddelelse - Årsrapporter 2018 fra Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity

Som følge af erhvervsfremmereformen overgik arbejdet med turisme og Wonderful Copenhagen til staten og kommunerne, og arbejdet med investeringsfremme og Copenhagen Capacity overgik til staten. Regionsrådet blev orienteret om afviklingen af kontraktsamarbejdet med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity på regionsrådsmødet d. 23. oktober 2018 (pkt. 16).

 

Region Hovedstadens basisbevillinger til de to erhvervsdrivende fonde, Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity, ophørte med udløb af resultatkontrakterne den 31. december 2018. I 2019 er finansieringen overgået til staten. De to resultatkontrakter foreskriver, at fondene årligt - og hermed for sidste gang - afrapporterer resultatskabelsen til regionsrådet. Se bilag 1 og bilag 2.

 

Wonderful Copenhagen (bilag 1)

Wonderful Copenhagen er den regionale turismefremmeorganisation med formålet at tiltrække internationale turister til hovedstadsregionen og Greater Copenhagen ved bl.a. international markedsføring og målrettet tiltrækning af kongresser, krydstogter og flyruter mv.

 

I 2018 modtog Wonderful Copenhagen i alt 43,8 mio. kr. i tilskud fra Region Hovedstaden (37,3 mio. kr. i basistilskud og 6,5 mio. kr. i projektmidler) svarende til ca. 20% af fondens samlede finansieringsgrundlag på 226,3 mio. kr. Fonden levede i 2018 generelt op til de særligt prioriterede mål, der var aftalt i  resultatkontrakten. Samlet set var der 11,7 mio. overnatninger svarende til en turismeøkonomisk omsætning på ca. 44,5 mia. kr. og ca. 52.000 fultidsstillinger.

 

Væksten i overnatninger var på 6,8%, og hovedstadsregionen har dermed markant overopfyldt det overordnede vækstmål i Den nationale strategi for dansk turisme (2016) om 17 mio. flere overnatninger i 2025 i forhold til 2015. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 3%. Til sammenligning voksede turismen i resten af landet i 2018 med 1,5%. Konkret har fondens indsats for at tiltrække kongresser, krydstogtskibe og flyruter til sammen bidraget med en estimeret omsætning på 2,698 mia. kr. (mål: årligt gns 1,8) svarende til 4.206 fuldtidsstillinger (mål: 3.100). Fonden tiltrak 292.835 kongresovernatninger (mål: 290.000) samt 895.177 krydstogtpassagerer (mål: 900.000). Fonden har i 2018 medvirket til etableringen af 4 nye ruter og ruteudvidelser til Kina, som har bidraget til en vækst i antal overnatninger fra ikke-europæiske markeder på 6,1% (mål: min 10).

 

To medlemmer i fondens bestyrelse er udpeget af regionsrådet: Fondens næstformand Sophie Hæstorp Andersen (A) og Henrik Thorup (O). Begge forbliver medlemmer valgperioden ud.

 

Copenhagen Capacity (bilag 2)

Copenhagen Capacity er den regionale investeringsfremmeorganisation og beskæftiger sig med at markedsføre Greater Copenhagen og tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder og internationale talenter i metropolen.

I 2018 modtog Copenhagen Capacity 37,7 mio.kr. i basistilskud fra Region Hovedstaden svarende til halvdelen af det samlede finansieringsgrundlag på 76,2 mio. kr. Fonden levede i 2018 generelt op til de særligt prioriterede mål, der var aftalt i resultatkontrakten: Fonden tiltrak/fastholdt 35 udenlandske virksomheder (mål: 35) med 1.003 job (mål: 1.000). 16 af de 35 virksomheder var videnstunge (mål: 10). Indsatsen for at tiltrække internationale talenter og fastholde udenlandske studerende i danske job resulterede i 255 job (mål: 200).

 

Der er som det fremgår af Copenhagen Capacitys vedtægter fire regionsrådsmedlemmer i bestyrelsen: Lars Gaardhøj (A), Hans Toft (C), Peter Westermann (F) og Tormod Olsen (Ø). De er udpeget for en fire-årig periode (svarende til valgperioden for regionsrådet), og forbliver medlemmer perioden ud.

Journalnummer

190039223.pdf
4.pdf

Bilag

Bilag 1 - Status 2018 Resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden og Copenhagen Capacity
Bilag 2 - Status 2018 Resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen


5. Meddelelse - Forkert bilag i sag om 2. kvartalsrapport 2019 for Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Meddelelse - Forkert bilag i sag om 2. kvartalsrapport 2019 for Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Administrationen gør opmærksom på, at der til mødesag om 2. kvartalsrapport 2019 Ny Retpsykiatri Sct. Hans, som blev forelagt som sag nr. 13 på mødet i forretningsudvalget d. 17. september 2019 og sag nr. 12 på mødet i regionsrådet d. 24. september 2019, var vedhæftet et forkert bilag 1, Kvartalsrapport for 2. kvt. 2019. Det til mødesagen vedhæftede bilag omhandlede Nordsjællands Hospital, mens sagen - der i øvrigt havde et korrekt indhold - omhandlede Ny Retspsykiatri Sct. Hans.

 

Administrationen har efter regionsrådets godkendelse af sagen sendt det korrekte bilag til Sundheds- og Ældreministeriet, men er efterfølgende blevet opmærksom på, at bilaget ikke har været forelagt regionsrådet til godkendelse.

 

Regionsrådsformanden er af administrationen blevet orienteret om fejlen. Regionsrådsformanden har på regionsrådets vegne vurderet, at der ikke er behov for, at sagen genbehandles i regionsrådet med korrekt bilag, men at det korrekte bilag (vedlagt) kan betragtes som godkendt, jf. regionslovens § 16 og kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1, 2. led, hvorefter regionsrådets formand på vegne af regionsrådet kan afgøre sager, der ikke giver anledning til tvivl.

 

Regionsrådet orienteres gennem denne formandsmeddelelse om formandens afgørelse, jf. regionslovens § 16 og kommunestyrelseslovens § 31, stk. 2.

Journalnummer

190532865.pdf

Bilag

Bilag 1- Kvartalsrapport for 2. kvt. 2019


6. Meddelelse - Status på driftsmål

Meddelelse - Status på driftsmål

Forretningsudvalget besluttede på mødet den 7. maj at få en kvartalsvis formandsmeddelelse, der giver en samlet status på de driftsmål, som regionsrådet den 5. februar besluttede at følge i 2019.

 

Forretningsudvalget fik senest status for driftsmål på mødet den 18. juni 2019, hvor datatræk gik til og med maj måned. Nærværende status på driftsmålene er vedlagt som rapport (bilag 1), hvor datatræk går til og med august måned. Læsevejledning til rapporten fremgår af bilag 2.

 

Forretningsudvalget drøfter i øvrigt på hvert møde overholdelse af henholdsvis udredningsret og forløbstider for kræftpakker, som udvalget har udpeget som særlige fokusområder frem til efteråret 2019.

 

Der er desuden vedlagt Danske Regioners seneste nøgletal for nationale mål udgivet maj 2019 (bilag 3) samt en oversigt over sammenhængen mellem de regionale og nationale mål (bilag 4). Bilag 3 og 4 er identiske med de bilag, der var vedlagt forrige meddelelse, idet der ikke er modtaget nyere opdaterede nøgletal for de nationale mål.

Journalnummer

190203606.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf

Bilag

Driftsmaalstyringsrapport_Regionsniveau_september_2019
Læsevejledning til driftsmål
Nøgletal for de nationale mål - maj 2019
Nationale mål og indikatorer oversigt 2019


7. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:

 

JOURNALNUMMER

18065694.

8. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: