UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

10-12-2019 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-12-2019 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2019
2. Meddelelse - Status på driftsmål
3. Meddelelse - Rigshospitalet tildeles engangsbevilling på 7 mio. kr. til høreapparatbehandling i 2020
4. Meddelelse - Ventetid til akuttid på Praksisklinikken på Bornholm og økonomi vedr. regionsklinikker
5. Meddelelse - Tilbud om tilgængelighedsmærkningen God Adgang i praksissektoren forlænges til 2025
6. Meddelelse - Udvidelse af kapaciteten i almen praksis i 2020
7. Meddelelse - Proces for politisk behandling af analyse af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland
8. Meddelelse - Forretningsudvalgets årsplan 2020
9. Meddelelse - Møde i Kommunekontaktudvalget
10. Aktuelle Orienteringer:
11. Konferencer mv.:1. Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2019

Meddelelse - Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2019

Ultimo hvert kvartal skal der udarbejdes en standardiseret økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges forretningsudvalget i forbindelse med indsendelse til Social- og Indenrigsministeriet.

 

Den standardiserede økonomiopfølgning opgør regionens samlede forbrug i forhold til det regionale udgiftsloft.

 

3. økonomirapport 2019, som blev godkendt på regionsrådets møde den 24. september 2019, indeholdt en foreløbig standardiseret økonomiopfølgning. Nærværende opgørelse er opdateret med de seneste forbrugstal (fremskrevet i henhold til gældende retningslinjer) og prognoser.

 

I forhold til daværende prognose forventes et lavere forbrug både vedr. drifts- og anlægsområdet.

 

image

 

Hvert år foretages en midtvejsregulering af regionernes økonomiske ramme, hvor finanslovsmidler og tekniske reguleringer m.v. indarbejdes. I år medfører midtvejsreguleringen at regionens udgiftsloft øges med netto 24 mio. kr. til 36.174 mio. kr.

 

image

 

For så vidt angår bruttoanlægsudgifter vedrørende sundhed (excl. kvalitetsfondsprojekter) forventer administrationen et merforbrug ift. det aftalte niveau på ca. 300 mio. kr. Baggrunden for den forventede overskridelse kan hovedsageligt tilskrives køb af fast ejendom, anskaffelse af nye skannere og investeringer i RIS/PACS billeddiagnostiske systemer.

 

Merforbruget finansieres dels af mindreforbrug genbevilget fra 2018 og dels af midler overført fra driften.

 

Den standardiserede økonomiopfølgning er indberettet til staten og 4. økonomirapport 2019 indeholder et revideret skøn for regionens økonomi.

Journalnummer

19080679

2. Meddelelse - Status på driftsmål

Meddelelse - Status på driftsmål

Forretningsudvalget besluttede på mødet den 7. maj at få en kvartalsvis formandsmeddelelse, der giver en samlet status på de driftsmål, som regionsrådet den 5. februar besluttede at følge i 2019.

 

Forretningsudvalget fik senest status for driftsmål på mødet den 8. oktober 2019, hvor datatræk gik til og med august måned. Nærværende status på driftsmålene vedlægges først meddelelsen som bilag 1 den 10. december 2019, idet datatræk først vil være klar på selve mødedatoen for forretningsudvalget. Datatrækket går til og med november måned. Læsevejledning til rapporten fremgår af bilag 2.

 

Forretningsudvalget drøfter i øvrigt på hvert møde overholdelse af henholdsvis udredningsret og forløbstider for kræftpakker, som udvalget har udpeget som særlige fokusområder frem til efteråret 2020.

 

Der er desuden vedlagt Danske Regioners seneste nøgletal for nationale mål udgivet maj 2019 (bilag 3) samt en oversigt over sammenhængen mellem de regionale og nationale mål (bilag 4). Bilag 3 og 4 er identiske med de bilag, der var vedlagt forrige meddelelse, idet der ikke er modtaget nyere opdaterede nøgletal for de nationale mål.

Journalnummer

190203601.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf

Bilag

Driftsmaalstyringsrapport på Regionsniveau , december 2019
Læsevejledning til driftsmål
Nøgletal for de nationale mål - maj 2019
Nationale mål og indikatorer oversigt 2019


3. Meddelelse - Rigshospitalet tildeles engangsbevilling på 7 mio. kr. til høreapparatbehandling i 2020

Meddelelse - Rigshospitalet tildeles engangsbevilling på 7 mio. kr. til høreapparatbehandling i 2020

I budgetforliget for 2020 er det aftalt, at der afsættes yderligere 7 mio. kr. til at nedbringe ventetiden på høreapparatbehandling.

 

Administrationen har derfor hørt Rigshospitalet og Nordsjællands Hospital, om de har mulighed for at udvide kapaciteten. Nordsjællands Hospital oplyser, at de ikke har mulighed for at udvide kapaciteten yderligere i 2020. Rigshospitalet oplyser, at de kan udvide aktiviteten fra januar 2020.

 

På baggrund heraf er midlerne udmøntet til Rigshospitalet, som har oplyst, at audiologisk afdeling har de nødvendige fysiske rammer til pukkelafvikling og tilstrækkeligt personale. Udmøntning af midlerne til Rigshospitalet forventes at medføre godt 1.600 ekstra høreapparatforløb.

Journalnummer

19078087

4. Meddelelse - Ventetid til akuttid på Praksisklinikken på Bornholm og økonomi vedr. regionsklinikker

Meddelelse - Ventetid til akuttid på Praksisklinikken på Bornholm og økonomi vedr. regionsklinikker

Forretningsudvalget behandlede på mødet den 12. november 2019 punkt 9 om fokusområder for udvikling af Praksisklinikken på Bornholms Hospital på baggrund af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (VIVE) midtvejsevaluering. Udvalget bad i denne sammenhæng om supplerende oplysninger i forhold til hvilken aftale, der gælder for Praksisklinikken for ventetid til ikke akutte tider samt en beskrivelse af økonomien for regionsklinikker.

 

Aftalen om ventetid ved ikke akutte tider

I henhold til den gældende overenskomst om almen praksis skal den praktiserende læge tilbyde en konsultation senest fem hverdage efter patientens bestilling af en ikke akut tid. Da Bornholms Hospital påtog sig opgaven med at etablere og drive Praksisklinikken, blev der ikke indgået nogen aftale om ventetid, herunder et maksimalt antal dage til en ikke akut tid. Praksisklinikken opgør løbende ventetid på deres hjemmeside, og i den uge hvor VIVE tilgik hjemmesiden, var ventetiden til en ikke akut tid 3 uger. Administrationen er blevet oplyst om, at den gennemsnitlige ventetid til en ikke akut tid i Praksisklinikken er på 10 dage. Bornholms Hospital er opmærksomme på ventetiden og har planlagt opnormering med ansættelse en ekstra sygeplejerske pr. 1. december 2019 for bl.a. at nedbringe ventetiden.

 

Økonomi vedrørende regionsklinikker

Overordnet set er det vanskeligt at sammenligne regionsklinikker og PLO-klinikker direkte, idet de er underlagt forskellige vilkår for driften jf. VIVE-rapporten. Praksisklinikken på Bornholms Hospital er finansieret via en beregnet årlig takst på 1.999 kr. pr. patient. Den gennemsnitlige årlige udgift pr. patient for de øvrige praktiserende læger på Bornholm er på 1.684 kr.

 

I udgifterne til regionsklinikker indgår der typisk etableringsomkostninger til flytning, vikaransættelser og ombygning, som stiger yderligere, når regionerne skal etablere klinikkerne hurtigt, fordi der er opstået akut mangel på læger i forbindelse med ophør. Regionsklinikker placeres derudover alene i lægedækningstruede områder, hvor det ikke har været muligt at rekruttere praktiserende læger på de vilkår, der er gældende i overenskomsten for almen praksis.

 

I forhold til regionsklinikken på Bornholm er den endvidere oprettet som en forsøgsklinik i henhold til sundhedslovens § 233, som har til formål at fremme omstilling i sundhedsvæsenet. Det omfatter bl.a. forsøg med nye organisationsformer og ændrede honoreringssystemer.

Journalnummer

19082744

5. Meddelelse - Tilbud om tilgængelighedsmærkningen God Adgang i praksissektoren forlænges til 2025

Meddelelse - Tilbud om tilgængelighedsmærkningen God Adgang i praksissektoren forlænges til 2025

Udvalget for tværsektorielt samarbejde besluttede d. 20. maj 2014, at der gennem en uvildig ekstern samarbejdspartner, igangsattes en belysning af tilgængeligheden for borgere med funktionsnedsættelse i de enkelte praksisklinikker i regionen. På den baggrund blev der indgået aftale med tilgængelighedsmærkeordningen God Adgang. I perioden 2015-2019 har alle praksis i regionen kunnet få gratis medlemskab af God Adgang. 

 

Projektet God Adgang blev igangsat med følgende formål:

Der blev afsat 5,66 mio. kr. til projektet, heraf 2 mio. kr. fra budgetaftalen for 2014 og 3,66 mio. kr. fra midler til implementering af praksisplaner. Der har i perioden været en væsentlig lavere tilslutning til ordningen end forventet, hvilket betyder, at der har været et mindreforbrug i projektet på 4,3 mio. kr. I efteråret 2018 blev det besluttet at udvide ordningen således, at praksis, der skal nynedsætte sig eller ønsker at flytte, kan få tilgængeligheden af potentielle kliniklokaler vurderet af God Adgang.

 

Der er aktuelt tilmeldt 156 praksis til ordningen. De 156 praksis er besøgt af en tilgængelighedskonsulent, der har foretaget en opmåling og registrering af adgangsforholdene for 7 forskellige handicapgrupper, som er beskrevet i et faktaark. Praksis tildeles et mærke for hver handicapgruppe, som klinikken har god tilgængelighed for. Praksis modtager desuden en rapport, hvori der gives anbefalinger til, hvordan tilgængeligheden kan forbedres. Borgere kan tilgå faktaarket via sundhed.dk, og dermed orientere sig om adgangsforholdene til klinikken.

 

I forbindelse med projektperiodens udløb, er der udarbejdet en rapport over tilgængeligheden i de tilmeldte praksis (bilag 1), som er drøftet i udvalget for forebyggelse og sammenhæng den 27. november 2019. På mødet besluttede udvalget at videreføre ordningen i perioden 2020-2025. Finanseringen sker med de resterende projektmidler på 4,3 mio. kr. Der vil i 2025 skulle tages stilling til ordningens videreførsel.

Journalnummer

150027595.pdf

Bilag

Endelig rapport


6. Meddelelse - Udvidelse af kapaciteten i almen praksis i 2020

Meddelelse - Udvidelse af kapaciteten i almen praksis i 2020

Udvalget for forebyggelse og sammenhæng besluttede på møde den 27. november 2019, at udvide kapaciteten i almen praksis med 9 nye lægekapaciteter i 2020. Beslutningen er truffet på baggrund af høring af alle lægepraksis i regionen og prognose for lægebehovet frem til 2024. Udover de 9 nye lægekapaciteter afsættes 10 ekstra kapaciteter, som kan tages i brug ved uforudsete lægedækningsudfordringer i specifikke planlægningsområder og udmøntes efter drøftelse med PLO-Hovedstaden og kommunerne.

 

Der er aktuelt 1.070 aktive lægekapaciteter i almen praksis i regionen. Herudover er der 37 kapaciteter, som er tildelt læger eller i opslag og derfor endnu ikke har patienter. Den samlede kapacitet er dermed på 1.107 kapaciteter. Prognosen viser, at en kapacitet på 1.107 er tilstrækkeligt til at dække behovet i 2020. De 9 ekstra kapaciteter afsættes for at sikre kapacitet til at kunne dække den forventede beolkningstilvækst på knap 14.000 borgere i 2021.

 

Regionen har med denne beslutning udvidet antallet af kapaciteter i almen praksis med 50 siden 2017. Hertil kommer de 10 ekstra kapaciteter, der er afsat som en reserve.

Journalnummer

190019126.pdf

Bilag

Lægedækningsundersøgelsen for 2020


7. Meddelelse - Proces for politisk behandling af analyse af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland

Meddelelse - Proces for politisk behandling af analyse af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland

Den 25. juni 2019 godkendte regionsrådet kommissorium for igangsættelse af analyse af kapaciteten på det nye Nordsjællands Hospital. Formålet med analysen er at vurdere det fremtidige kapacitetsbehov, og om der er behov for yderligere tiltag end dem, der allerede er igangsat på Nordsjællands Hospital, for at rumme den forventede aktivitetsudvikling.

 

Administrationen er ved at færdiggøre analysen, og analysens resultater forelægges på kommende møde i sundhedsudvalget d. 15. januar 2019, hvor den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland inviteres med til en fælles drøftelse af analysens resultater. Derefter forelægges analysen forretningsudvalget og regionsrådet henholdsvis d. 28. januar og 4. februar 2019. Afrapporteringen af analysens konsekvenser sker således lidt senere, end der blev lagt op til, da regionsrådet på mødet i juni 2019 godkendte kommissoriet for analysen, fordi det giver mulighed for at nå at involvere også den politiske følgegruppe for det nye byggeri.  

 

Journalnummer

19013211

8. Meddelelse - Forretningsudvalgets årsplan 2020

Meddelelse - Forretningsudvalgets årsplan 2020

Forretningsudvalget får kvartalsvis en tentativ oversigt over kommende mødesager jf. vedhæftede. 

Journalnummer

190847787.pdf

Bilag

Tentativ årsplan forretningsudvalget for 2020


9. Meddelelse - Møde i Kommunekontaktudvalget

Meddelelse - Møde i Kommunekontaktudvalget

Der har været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget den 22. november 2019. Dagsorden og referat er tilgængelig på regionens hjemmeside via følgende link: www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Møde-i-kommunekontaktudvalget-den-8.-november-2019.aspx

Journalnummer

17001115

10. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:

 

Journalnummer

18065694

11. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: