UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

22-10-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 3. kvartal 2013 opgjort efter kassekreditreglen
2. Meddelelser - Orientering om uddeling af Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning
3. Meddelelser - Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 - fælles høringssvar fra kommunerne og regionen
4. Meddelelser - Orientering om ESS midtvejskonference
5. Meddelelser - Orientering om indkomne tilbud på landsdækkende akutlægehelikopter
6. Meddelelser - Brev til medlemmerne af Folketingets Transportudvalg om paraplyorganisation
7. Meddelelser - Ledelsesmæssig sammenlægning af øjenfunktion på Kennedy Centret og Glostrup Hospital
8. Meddelelser - Vision for fremtidens energiplanlægning
9. Meddelelser - Status for ombygning af Hillerød Station
10. Meddelelser - HF på Frederikssund Gymnasium
11. Meddelelser - Regionsrådsvalget - udpegning af tilforordnede vælgere
12. Meddelelser - Valgmøder på hospitalerne
13. Meddelelser - Fornyet offentliggørelse af miljøvurdering, program og placering af Nyt Hospital Nordsjælland
14. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler
15. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner m.v.
16. Meddelelser - Vækstforum
17. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget
18. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget
19. Meddelelser - Øresundskomiteen
20. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia
21. Meddelelser - STRING
22. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena
23. Meddelelser - Screeningsprogram for livmoderhalskræft
24. Publikationer:
25. Konferencer mv.:1. Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 3. kvartal 2013 opgjort efter kassekreditreglen

Der er til orientering vedlagt notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen efter 3. kvartal 2013.

 

Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regioner. Region Hovedstaden har med udgangen af 3. kvartal 2013 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv.

 

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1.000 kr. pr. indbygger svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.718 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, var ultimo september 2013 på 3.671 mio. kr. mod forudsat 2.450 mio. kr. i det vedtagne budget 2013.

 

Ultimo kassebeholdningen udgjorde 1.776 mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2013 svarende til 1.369 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget 2013.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen prognosticeres derfor ved årets udgang til 3.343 mio. kr. baseret på det forventede regnskab i 3. økonomirapport 2013.

 

Den næste vurdering for 2013 foretages primo 2014.


Journalnummer

12003837


1.pdf

Bilag

kassekreditreglen efter 3 kvartal 2013


2. Meddelelser - Orientering om uddeling af Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning

Den 16. april 2013 var der ansøgningsfrist til Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning, hvor der blev udbudt 25 mio. kr. Regionen modtog i alt 146 ansøgninger med et ansøgt beløb på 186 mio. kr. Opslaget var som i 2012 delt i to: 1) 20 mio. kr. i frie midler til medfinansiering af forskningsprojekter af høj kvalitet, og 2) 5 mio. kr. til særlige strategiske satsninger inden for 3 temaer, som blev identificeret i dialog med Vicedirektørkredsen for Forskning og Innovation og i det forskningsfaglige Advisory Board: Implementeringsforskning, palliationsforskning og rehabiliteringsforskning.

 

På indstilling fra det faglige bedømmelsesudvalg udpeget af forskningsrådene på regionens hospitaler, psykiatrien og praksissektoren, tildelte koncerndirektionen den 26. juni 2013 støtte til i alt 20 forskningsprojekter. Uddelingen offentliggøres den 24. september 2013 med bevillingsbreve til modtagerne, omtale på regionens hjemmeside og intranet, samt ved udgivelse af pjece til uddeling på bl.a. hospitaler, virksomheder og til andre samarbejdspartnere.

 

Bedømmelsesudvalget bestod af:


Journalnummer

13009288


2.pdf

Bilag

FF2013 - pjece


3. Meddelelser - Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 - fælles høringssvar fra kommunerne og regionen

Udkast til forslag til Lov om letbane i Ring 3 er af Transportministeriet sendt i høring med frist til den 10. oktober 2013.

 

Embedsmandsgruppen for Ringby – Letbanesamarbejdet har foreslået, at regionen og kommunerne udarbejder et fælles høringssvar til Transportministeriet. På grund af høringsfristen har regionsrådsformanden på regionens vegne tilsluttet sig det fælles høringssvar, som er vedlagt til orientering.


Journalnummer

08012235


3.pdf
4.pdf

Bilag

Høringssvar fra Region Hovedstaden og Kommunerne
Tilbagemeldinger fra regionen og kommunerne på intern høring af forslag til fælles høringssvar


4. Meddelelser - Orientering om ESS midtvejskonference

Strukturfondsprojektet "ESS og MAX IV som vækstmotorer for hovedstadsregionen", som også er støttet af Vækstforum Hovedstaden, afholder midtvejskonference den 5. november 2013 hos Dansk Industri på rådhuspladsen. Konferencen vil først og fremmest være målrettet virksomheder i regionen, som vil kunne benytte anlæggene, når de står færdige. Der vil dog også være indslag om industriportaler og andre aktiviteter, som opbygges inden for rammerne af strukturfondsprojektet, og som virksomheder allerede i dag kan benytte. Endelig vil der være en paneldebat om, hvad de forskellige aktører gør for at ruste sig selv og regionen til at høste potentialet forbundet med etableringen af ESS og MAX IV i Øresundsregionen. Invitationen er vedlagt.


Journalnummer

13009794


5.pdf

Bilag

invitation - midtvejskonference ESS og MAX IV


5. Meddelelser - Orientering om indkomne tilbud på landsdækkende akutlægehelikopter

Hermed orienteres om, at der den 26. september 2013 indkom tilbud på udbud af den landsdækkende akutlægehelikopterordning. Der blev i den forbindelse udsendt vedlagte pressemeddelelse.

 

Regionsrådet vil blive orienteret om valg af leverandør senest i begyndelse af november måned.


Journalnummer

13000149


6.pdf

Bilag

130927_Tre bydere på landsdækkende akutlægehelikopter


6. Meddelelser - Brev til medlemmerne af Folketingets Transportudvalg om paraplyorganisation

Transportministeren har tidligere i år bedt Movia, DSB S-tog og Metroselskabet udarbejde et fælles forslag til en paraplyorganisering af de kundevendte aktiviteter for hovedstadsregionens kollektive trafik. Dette forslag er nu godkendt af alle selskaberne og fremsendt til Transportministeren. Ministeren har efterfølgende oversendt oplægget til medlemmerne af Folketingets Transportudvalg.

 

I trafikselskabernes fælles oplæg til organisering indeholdes hele Østdanmark. Dette fokus bakkes op af Region Sjælland, KKR Sjælland og KKR Hovedstaden. Forslaget er dog ikke i overensstemmelse med Region Hovedstadens tidligere beslutning om at arbejde for to trafikselskaber i Østdanmark med reference til regionsrådene i hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland. Regionsrådsformanden har derfor den 4. oktober 2013 fremsendt vedlagte brev til medlemmerne af Folketingets Transportudvalg for at minde om og gentage Region Hovedstadens forslag til organisering.


Journalnummer

12010764


7.pdf

Bilag

Brev til Transportudvalgets medlemmer


7. Meddelelser - Ledelsesmæssig sammenlægning af øjenfunktion på Kennedy Centret og Glostrup Hospital

Med virkning fra den 1. juli 2012 er Kennedy Centret, som en samlet enhed, blevet overdraget fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Region Hovedstaden og organisatorisk tilknyttet Rigshospitalet, Juliane Marie Centret.

 

Overdragelsen har givet anledning til drøftelser om den fremtidige organisering på området både mellem de to klinisk genetiske klinikker på Righospitaler og andre relevante funktioner.

 

Det betyder, at der etableres en samlet klinisk genetisk afdeling med fælles ledelse. Der er i det forløbne år været et tæt samarbejde med patientforeningerne og dette vil fortsætte i den nye klinik på både Rigshospitalet og Glostrup Hospital. Samtidig er det besluttet, at øjenklinikken på Kennedy Centret overføres til Glostrup Hospital, øjenafdelingen. Funktionen vil fortsat være fysisk placeres på Kennedy Centret som udefunktion fra Glostrup Hospital.

 

Rigshospitalet og Glostrup Hospital vurderer, at den ledelsesmæssige samling af de to øjenfunktioner vil understøtte og styrke den faglige synergi.

 

Administrationen i Region Hovedstaden vurderer, at den ledelsesmæssige fundering på Glostrup Hospital er en intern omrokering mellem funktionerne og ikke en ændring af Hospitals- og Psykiatriplanen.


Journalnummer

13009777
8. Meddelelser - Vision for fremtidens energiplanlægning

I regionens og kommunernes regionale klimastrategi er en af de to strategiske satsninger "Omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen".

 

Region Hovedstaden har i samarbejde med kommunerne via Kommunekontaktrådet Hovedstaden, syv forsyningsselskaber og Gate 21 formuleret et projektforslag med det formål at nå til enighed om en fælles vision for omstillingen til et energisystem baseret 100 % på vedvarende energi. Regionsrådet har den 11. december 2012 godkendt projektet og medfinansieringen.

 

Den 4. september 2013 har Energistyrelsen givet tilsagn om tilskud til projektet med 2,5 mio. kr. under forudsætning af, at der bliver afsat midler til udmøntning af puljen for strategisk energiplanlægning på finansloven for 2014. Region Hovedstaden medfinansierer projektet med 3,1 mio. kr., mens de resterende midler finansieres af Gate 21, kommuner og forsyningsselskaber. Den samlede projektsum er på 9,3 mio. kr. i perioden 2013-2015.

 

Projektet organiseres med en politisk styregruppe (Klimapolitisk Forum), en projektstyregruppe med Region Hovedstaden som formand og bestående af repræsentanter for seks kommuner, syv forsyningsselskaber og Gate 21 samt en følgegruppe med relevante eksterne vidensinstitutioner. Region Hovedstaden er projektejer, Gate 21 er projektleder, og kommunerne inddrages løbende i projektet.

 

Projektet er et udviklingsprojekt med følgende fire hovedresultater:

  1. En politisk besluttet og kommunalt forankret 2050-energivision for hovedstadsregionen,

  2. To til fire teknisk-økonomiske energiscenarier for hovedstadsregionen i 2025/2035 og i 2050,

  3. Anbefalinger til ny regulering og organisering af energiplanlægningen i Danmark,

  4. Implementering af strategisk energiplanlægning på kommunalt niveau.


Journalnummer

12006228
9. Meddelelser - Status for ombygning af Hillerød Station

Hillerød Kommune tog i 2012 initiativ til at få udarbejdet et projekt for ombygning af Hillerød Station. Første fase af ombygningen var en ombygning, der skulle muliggøre forbindelse mellem Lokalbanens tog på Frederiksværkbanen og Gribskovbanen og Lille Nord, så lokalbanetogene kunne blive gennemkørende. I forbindelse med den statslige aftale fra 2012 om bedre og billigere kollektiv trafik blev der afsat 15 mio. kr. til denne ombygning. Selve ombygningen var af COWI på et foreløbigt grundlag anslået til 29 mio. kr. med tillæg af en usikkerhedsmargen på 50 %. Hertil ville komme en udgift for Lokalbanen på 15 mio. kr. til nyt sikringsanlæg.

 

Projektets fase 2 var etablering af vendeanlæg for S-toget, som ville give mulighed for 5 minutters drift for S-togene mellem Holte og Hillerød. Projektet er efterfølgende blevet bearbejdet nærmere i en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et forslag til aftale om ombygningens fase 1.

 

Det er imidlertid i forbindelse med arbejdsgruppens nærmere bearbejdning af projektet blevet klart, at ombygningen af Hillerød Station ikke – som først antaget - kan gennemføres i flere faser, men i givet fald kun kan gennemføres som ét samlet projekt, der involverer Banedanmarks sporanlæg og arealer. Et samlet projekt er estimeret til 155 mio. kr. med et usikkerhedstillæg på 50 %.

 

På denne baggrund har Hillerød Kommune ønsket, at staten overtager styringen af et samlet projekt og den væsentligste del af finansieringen heraf. Kommunen har derfor foreslået en fælles henvendelse herom fra kommunerne i Nordsjælland og regionen til Transportministeren i lyset af de ændrede forudsætninger.

 

Ombygning af Hillerød Station er ikke en del af regionens trafikaftale med kommunerne fra 2011 og indgår heller ikke i Den Regionale Udviklingsplan fra 2012, ligesom der heller ikke i regionens investeringsbudget for 2013 – 16 og 2014 - 17 har været forudsat en regional medfinansiering - hverken af Hillerød Station eller af andre projekter for stationsombygninger. På denne baggrund og på baggrund af det nuværende skøn over udgifterne ved en samlet ombygning af stationen har regionsrådsformanden vurderet, at regionen ikke kunne deltage i en fælles henvendelse til ministeren uden en forudgående drøftelse af sagen mellem budgetforligspartierne for 2013 og i forretningsudvalget. Det er derfor meddelt Hillerød Kommune, at regionen ikke på det foreliggende grundlag har set sig i stand til at deltage i en fælles henvendelse til transportministeren. Der er den 11. oktober 2013 afsendt brev fra de nordsjællandske borgmestre til transportministeren.

 

Regionsrådsmedlem Steen Olesen (F) har i mail af 13. oktober 2013 bedt om at få en sag på dagsordenen for regionsrådets møde den 29. oktober vedrørende en eventuel henvendelse til transportministeren fra regionen om sagen. Der henvises til sag nr. 30 på forretningsudvalgets dagsorden.


Journalnummer

13008317
10. Meddelelser - HF på Frederikssund Gymnasium

På møde den 16. april 2013 besluttede regionsrådet at indstille til undervisningsministeren, at der gives tilladelse til at oprette toårigt hf på Frederikssund Gymnasium. Begrundelsen fra regionsrådet var, at et udbud vil øge variationen i kapaciteten og medvirke til, at flere får en ungdomsuddannelse. Et udbud vil mindske afstanden til uddannelse og øge andelen af potentielle ansøgere til hf fra restgruppen.

 

Efterfølgende afslog Undervisningsministeriet i august 2013 ansøgningen. Afslaget var begrundet med, at der i området er en tilstrækkelig kapacitet og at et tilbud ville medføre stor økonomisk usikkerhed for de omkringliggende institutioner med udhuling af et allerede eksisterende hf-tilbud til følge, jf. bilag 1.

 

Undervisningsministeren har herefter med brev af 7. oktober 2013 givet et betinget tilsagn til Frederikssund Gymnasium. Begrundelsen for tilsagnet er, at Frederikssund gymnasium og kommunen vil gøre en særlig indsats for at tiltrække unge og lidt ældre til et tilbud, der kan øge deres mulighed for videre uddannelse og beskæftigelse. Tilsagnet er betinget af, at der per 1. august 2014 er tilmeldt 40 hf-kursister til kursusstart fra august 2014, jf. bilag 2.


Journalnummer

13002275


8.pdf
9.pdf

Bilag

Brev af 16. august 2013 fra Undervisningsministeriet
Brev af 7. oktober 2013 fra undervisningsministeren


11. Meddelelser - Regionsrådsvalget - udpegning af tilforordnede vælgere

Vedr. valg til regionsrådet den 19. november 2013

Regionsrådet besluttede på møde den 12. marts 2013, at der skal udpeges 16 tilforordnede vælgere, der kan bistå ved en eventuel fornyet fintælling. Valget af de 16 tilforordnede vælgere sker ved et forholdstalsvalg. Regionsrådet besluttede videre at bemyndige regionsrådets formand til at modtage navne på de 16 udpegede.

Gruppeformændene er efterfølgende blevet anmodet om at fremsende navnene på de vælgere, som de ønsker udpeget som tilforordnede vælgere. Gruppeformændene er i den forbindelse blevet gjort opmærksom på, at valggruppe A, B, F og Ø forudsættes at indmelde 9 vælgere, mens valggruppe V, C og O forudsættes at indmelde 7 vælgere.

Der er for nuværende modtaget navne fra valggruppe A, B, F, og Ø, samt fra V og O.


Journalnummer

13005317
12. Meddelelser - Valgmøder på hospitalerne

Regionsrådet vedtog den 22. september 2013, at der afholdes fem store valgmøder på de fire akuthospitaler og på Bornholms Hospital, hvor alle regionens medarbejdere får mulighed for at møde spidskandidaterne til regionsrådsvalget.

 

Næstformanden fra Region Hovedstadens Med-udvalg har efterfølgende spurgt til muligheden for, at der også afholdes et valgmøde på Rigshospitalet, der er regionens største arbejdsplads.

 

Der er derfor arrangeret følgende seks valgmøder:

Det kan oplyses, at regionsrådsformanden har drøftet spørgsmålet om afholdelse af et valgmøde på Rigshospitalet med regionsrådets to næstformænd (Birgitte Kjøller Pedersen og Henrik Thorup), der begge har tilsluttet sig afholdelsen af valgmødet.

 

Partiernes spidskandidater er ved brev blevet orienteret om valgmøderne. Når regionsvalgbestyrelsen har godkendt de indleverede kandidatlister, vil disse blive orienteret om valgmøderne og om muligheden for at deltage.


Journalnummer

12010940
13. Meddelelser - Fornyet offentliggørelse af miljøvurdering, program og placering af Nyt Hospital Nordsjælland

Regionsrådet godkendte den 25. september 2013 miljøvurdering, program og placering af Nyt Hospital Nordsjælland. Godkendelsen blev offentliggjort i Frederiksborg Amts Avis den 5. oktober 2013.

 

Regionsrådets afgørelse kan for så vidt angår retlige fejl påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Avisannoncen indeholdt imidlertid ved en beklagelig fejl ikke klagevejledning. Der indrykkes derfor en ny annonce i samme avis med klagevejledning.

 

Endvidere orienteres de berørte lodsejere, berørte myndigheder samt miljøministeren.

 

Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.


Journalnummer

13010511
14. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

 

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

 

Antallet af omvisiteringer på baggrund af det udvidede frie sygehusvalg er faldet fra 2012 til 2013. Udgiften forbundet med disse omvisiteringer er ligeledes faldet i samme periode.

 

I juli måned 2013 har der været 2.136 omvisiteringer til private hospitaler, 44 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 56 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

 

92 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


Journalnummer

12002387


10.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler


15. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner m.v.

På baggrund af beslutning i regionsrådet den 14. december 2010 vil regionsrådet løbende blive orienteret om administrative indberetninger af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv. og besvarelser af henvendelser fra andre politikere.

Dette sker via mail umiddelbart efter, at de er indsendt til henholdsvis den rekvirerende myndighed, Danske Regioner eller politikere, og de indsendte informationer lægges herefter på Politikerportalen i kronologisk rækkefølge.

Der har siden sidste møde i forretningsudvalget været følgende underretninger:


Journalnummer

11000453
16. Meddelelser - Vækstforum

Det endelige og godkendte referat fra Vækstforumsmødet den 15. august er vedlagt som bilag.

 

Vækstforums sidste møde i indeværende valgperiode bliver holdt den 11. december 2014. I den mellemliggende periode udarbejder administrationen bl.a. en evaluering af de resultateter, det fungerende Vækstforum har opnået og en stafet for det kommende Vækstforum. Administrationen har desuden den 23. september sendt en række bevillingssager i skriftlig høring i Vækstforum. Høringen afsluttes den 30. september, hvorefter sagerne vil blive behandlet i Miljø- og grøn vækstudvalget og herefter regionsrådet. Den korte proces skyldes, at regionen ellers ikke har mulighed for at bruge ubrugte strukturfondsmidler.


Journalnummer

08002856


11.pdf

Bilag

Endelig Referat Vækstforum 15082013


17. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget

Der har ikke været holdt møde i sundhedskoordinationsudvalget siden sidste møde i forretningsudvalget. Næste planlagte møde i sundhedskoordinationsudvalget er den 26. november 2013.


Journalnummer

12000105
18. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget

Der har ikke været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget siden sidste forretningsudvalgsmøde.


Journalnummer

12000106
19. Meddelelser - Øresundskomiteen

Den 26. september var der møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg. Udvalget drøftede bla. Øresundskomiteens handlingsplan, grænsebarrierer og den Fokuserede Vækstdagsorden som Region Hovedstaden er en del af sammen med KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Region Sjælland og Københavns Kommune.

Næste møde i Øresundskomiteen finder sted den 24. oktober - samme dag som Øresundskomiteen afholder det årlige Øresundsting.

 

JOURNALNUMMER

12001055
20. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

Movias bestyrelse afholdt møde den 12. september 2013.

 

Bestyrelsesprotokollen for mødets åbne punkter er udsendt til orientering.


Journalnummer

13001196


12.pdf

Bilag

Beslutningsprotokol, Åben dagsorden


21. Meddelelser - STRING

Den 27. november afholdes det næste Politiske Forum i Bruxelles. Ud over de politiske ledere fra STRING deltager Ulrike Rodust (MEP fra Slesvig-Holsten, Socialdemokrat). Fra dansk side har Christel Schaldemose givet tilsagn til at deltage. Derudover er der sendt invitationer til bl.a. Dan Jørgensen, Margrete Auken og Anne E. Jensen.

Formålet med mødet er at præsentere STRING-samarbejdet for medlemmerne af EU-Parlamentet fra STRING-regionen og sammen få en drøftelse af STRING’s fem prioriterede politiske områder. Dertil vil de seks politiske ledere i STRING hver præsentere ét af STRING’s fokusområder og udfordringerne på området med efterfølgende drøftelse af, hvor et samarbejde med EU Parlamentet kunne understøtte udviklingen.

 

Mødet i Parlamentet efterfølges af et internt Politisk Forum møde.

 

JOURNALNUMMER

10003621
22. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena

Den 3. oktober 2013 blev der afholdt møde i Oslo i Den Skandinaviske Arena. På mødet havde man en indledende drøftelse om hensigtsmæssigheden i et udbygget samarbejde med Stockholm. I dag består samarbejdet af Oslo-regionen, Gøteborg-regionen, herunder Halland samt Øresundsregionen. Endelig gav interregprojektet COINCO (Den skandinaviske 8 millionerns by) en status på de igangværende analyser. Projektets slutkonference er planlagt afholdt i Stockholm den 9. april 2014.


Journalnummer

12005419
23. Meddelelser - Screeningsprogram for livmoderhalskræft

I Danmark tilbydes alle kvinder mellem 23 og 49 år at blive undersøgt for celleforandringer på livmoderhalsen hvert 3. år, og kvinder mellem 50 og 65 år tilbydes undersøgelse hvert 5. år. Undersøgelse for celleforandringer på livmoderhalsen hvert 3. eller 5. år er også kendt som screening for livmoderhalskræft. Celleforandringer på livmoderhalsen er ikke kræft, men forandringer kan være forstadier, der kan udvikle sig til livmoderhalskræft.

 

Region Midtjylland har ved en gennemgang af det IT-system, der styrer invitationerne til det nationale program til screening for livmoderhalskræft, konstateret en usikkerhed omkring den status, kvinderne er registreret med i systemet. Det betyder, at der er opstået usikkerhed om, hvorvidt kvinder, der i systemet står anført som "frameldt", reelt har frameldt sig screeningen.

 

På nationalt plan drejer det sig om 145.048 kvinder, hvor der er usikkerhed om deres frameldings status. 66.348 af kvinderne er fortsat i screeningspopulationen (dvs. mellem 23 og 65 år), heraf er 9.055 kvinder bosiddende i Region Hovedstaden (data trukket den 9. oktober 2013).

 

Af de 9.055 kvinder, der er bosiddende i Region Hovedstaden, er flere af kvinderne ikke længere en del af screeningspopulationen af andre årsager end alder, fx. udgår kvinder af screeningspopulationen, hvis de har fået fjernet livmoderen.

 

Der er i alt 2.628 kvinder mellem 23 og 65 år i Region Hovedstaden, hvor der kan være usikkerhed om, hvorvidt de har frameldt sig screeningen eller ej.

 

Administrationen fik kendskab til denne usikkerhed fredag den 11. oktober 2013.

 

Region Hovedstaden har - i lighed med alle de øvrige regioner - valgt at gentilmelde alle de kvinder, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt de reelt er frameldt systemet, således at tvivlen om frameldingernes berettigelse kommer de berørte kvinder til gode.

 

Ulempen ved at tilmelde alle disse kvinder er, at der vil være kvinder, som på et tidspunkt selv har ønsket at blive frameldt, som nu gentilmeldes. Teoretisk er det muligt, at alle kvinderne har valgt at framelde sig. Kvinderne vil derfor modtage brev om, at de 'gentilmeldes', selvom de aktivt har frameldt sig livmoderhalskræft screeningsprogrammet.

 

Alle de kvinder, som 'gentilmeldes', modtager brev herom i starten af uge 43 (brevet sendes mandag den 21. oktober 2013).

 

Alle praktiserende læger orienteres om dette i et ekstra nummer af PraksisNyt, som udsendes senest tirsdag morgen den 22. oktober, idet kvinderne i brevene opfordres til at kontakte deres egen læge, hvis de er usikre på, om det er relevant for dem at deltage i screeningsprogrammet.

 

Hvidovre Hospital, Patologiafdelingen, står anført som kontaktafdeling i alle de udsendte breve. Afdelingen er forberedt på, at fra uge 43 og nogle uger frem vil der komme flere henvendelser end normalt, som skal serviceres.

 

Danske Regioner udsender en samlet pressemeddelelse herom onsdag den 23. oktober. Denne formandsmeddelelse er fortrolig indtil da af hensyn til, at kvinderne kan orienteres personligt og direkte, før offentligheden orienteres.

 

Administrationen har vurderet, at det er vigtigt at handle på denne usikkerhed, og har derfor kontaktet de berørte kvinder hurtigst muligt. Der er allerede igangsat et større udredningsarbejde i forhold til at få belyst, om der reelt er opstået en fejl i systemet og hvordan denne fejl i givet fald er sket. Hvis det viser sig, at der er en fejl i indkaldelsessystemet, vil et eventuelt erstatningsansvar blive håndteret i overensstemmelse med gældende regler herfor.

Koncerndirektionen vil på mødet i forretningsudvalget give en mundtlig status.


Journalnummer

13010519
24. Publikationer:
25. Konferencer mv.: