UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

28-10-2014 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-10-2014 20:00:00


PUNKTER

1. Bevillingssag til akutmodtagelse med observationssenge på Bornholms Hospital
2. Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans
3. Regionshandicapråd
4. Whistleblowerordningen
5. Kriterier for udmøntning af midler til medicoteknisk udstyr
6. Principper for regional erhvervsfremme
7. Provisorisk forlængelse af Wonderful Copenhagens resultatkontrakt med Region Hovedstaden frem til 28. februar 2015
8. Fælles trafikcharter for Copenhagen
9. Tilskud til investeringer hos Lokalbanen
10. Klimabarometret - Evaluering af kommunernes klimaindsats
11. Medfinansiering af Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder
12. Studietur til Stockholm
13. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité A)1. Bevillingssag til akutmodtagelse med observationssenge på Bornholms Hospital

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

I forbindelse med budget 2015, er det vedtaget at etablere en ny akutmodtagelse med observationssenge på Bornholms Hospital. Med henblik på at igangsætte arbejdet, og som forudsat i budgetaftalen, lægges der foreløbigt op til at disponere 2 mio. kr. til forundersøgelse mv. finansieret af ledige midler til renovering i 2014.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

 1. at godkende en investeringsbevilling på 2 mio. kr. til forundersøgelser, kvalificering af budget, detaljering af tidsplan samt forarbejder frem til udbud, og

 2. at udgifterne finansieres af ledige midler på driftsbudgettet til renovering i 2014.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 21. oktober 2014:

Anbefales.

Leila Lindén (A) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 28. oktober 2014:

 

Godkendt.

 

Leila Lindén (A), Flemming Pless (A), Abbas Razvi (B), Niels Høiby (I) og Martin Geertsen (V) deltog ikke I sagens behandling.


Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Annette Birgitte Reimers (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), May-Britt Kattrup (I) og Qasam Nazir Ahmad (V).


SAGSFREMSTILLING

Det er i forbindelse med budget 2015 besluttet at der etableres nye rammer for akutmodtagelsen med observationssenge på Bornholms Hospital.

 

Akutmodtagelsen vil fremover omfatte 14 observationssenge og vil dagligt skulle modtage ca. 20 patienter i gennemsnit. Disse patienter bliver i dag indlagt på henholdsvis kirurgisk og medicinsk afdeling efter et kortvarigt ophold i akutmodtagelsen. De nye rammer for akutmodtagelsen vil kunne optimere mange patientforløb med såvel bedre behandlings- som patientoplevet kvalitet, idet observationssengene vil betyde, at patienterne i højere grad vil kunne færdigbehandles for den akutte tilstand i akutmodtagelsen.

 

Observationssengene planlægges etableret umiddelbart i tilslutning til Akutmodtagelsen, der ligger i nærheden af hospitalets hovedindgang, ambulanceport, heliport, intensiv samt radiologisk afdeling.

 

Fornyelsen etableres ved en tilbygning til den nuværende akutmodtagelse, og derudover vil der skulle foretages en række ombygninger i den nuværende akutmodtagelse samt i tilstødende lokaler.

 

Der er i forbindelse med budget 2015 for Region Hovedstaden afsat en ramme på i alt 50 mio. kr. til projektet, fordelt således:

 

Etablering af akutmodtagelse med observationssenge på Bornholm Hospital

Akutmodtagelse

Budget

2014

2015

2016

Mio. kr.

50

2

29

19

 

De anførte 2 mio. kr. i 2014 forudsættes disponeret af ledige midler på driftsbudgettet til renovering i 2014. Der lægges foreløbigt op til at dette beløb disponeres til udgifter i 2014 til forundersøgelser, kvalificering af budget, detaljering af tidsplan samt forarbejder i øvrigt frem til udbud. Der vil på grundlag heraf senere blive forelagt beslutning om iværksættelse af selve projektet.

 

Med hensyn til de driftsmæssige konsekvenser forventes der at være besparelser på ca. 2 mio. kr., der kan indarbejdes i driftsbudgettet, når de nye fysiske rammer er ibrugtaget, dvs. med helårsvirkning fra 2017.

 

Byggeriet forventes at kunne stå klar til indflytning medio 2016.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der træffes beslutning om at disponere 2 mio. kr. til forarbejder til projektet i 2014. Beløbet finansieres af ledige midler på driftsbudgettet til renovering afsat i 2014.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget 21. oktober 2014 og regionsrådet 28. oktober 2014. Når forarbejderne er tilendebragt vil der blive forelagt investeringsbevilling til den egentlige iværksættelse af projektet.


DIREKTØRPÅTEGNING

Morten Rand Jensen / Torben Hedegaard Jensen


Journalnummer

14009354
2. Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

På den vestlige del af Psykiatrisk Center Sct. Hans står en del bygninger helt eller delvist tomme. Roskilde Kommune har rettet henvendelse om midlertidig leje af tomme bygninger til boliger for flygtninge, ligesom Udlændingestyrelsen har rettet henvendelse om et midlertidigt lejemål af to års varighed til brug som asylcenter - opholdscenter.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

 

1. at godkende det som bilag 2 vedlagte udkast til aftale med Roskilde Kommune om

 

a) midlertidig udlejning af 3 boliger til brug som boliger for flygtninge,

 

b) option for midlertidig udlejning af yderligere 2 boliger til samme formål,

 

c) option for midlertidig udlejning af bygningskompleks til andre kommunale formål,

 

d) køberet til 4 bygninger på centrets østlige areal, som Psykiatrisk Center Sct. Hans ikke fremadrettet har behov for, og

 

e) eventuel forkøbsret til centerets vestlige areal, såfremt det sættes til salg samlet, når regionen ophører med sin virksomhed på arealet.

 

2. at administrationen bemyndiges til at indgå lejeaftale for en midlertidig periode på 2 år med Udlændingestyrelsen om anvendelse af "Kurhuset" som asylcenter (opholdscenter for asylansøgere) på de vilkår der fremgår af bilag 3,

 

3. at administrationen bemyndiges til at indgå lejeaftaler for en midlertidig periode på 2 år med mulighed for forlængelse med Roskilde Kommune om ledige bygninger på vestarealet, og

 

4. at konkrete forslag til vilkår for køberet og vilkår for forkøbsret forelægges for regionsrådet til godkendelse.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 21. oktober 2014:

Formanden satte indstillingspunkterne 1a), 1b), 1c), 2 og 3 under afstemning:

For stemte: A (2), B (2), F (1), V (3), Ø (2), i alt 10.


Imod stemte: O (2), i alt 2.


Undlod: C (2), i alt 2.

I alt 14.

Indstillingspunkterne 1a), 1b), 1c), 2 og 3 var herefter anbefalet.

Sagens øvrige indstillingspunkter blev anbefalet uden afstemning.

Konservatives medlemmer oplyste, at gruppen vil tilkendegive deres stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.

Leila Lindén (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 28. oktober 2014:

 

Der var omdelt forklarende kortbilag.

Endvidere var omdelt fortroligt notat af 24. oktober 2014 samt notat af 23. oktober 2014 om udgifter i forbindelse med udlejning af Kurhus.

 

Formanden satte indstillingspunkterne 1a), 1b), 1c), 2 og 3 under afstemning:


For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), V (8), Ø (4), i alt 36.


Imod stemte: O (4).


Undlod at stemme: 0.


I alt 40.


 

Indstillingspunkterne 1a), 1b), 1c), 2 og 3 var herefter godkendt.

Sagens øvrige indstillingspunkter blev godkendt uden afstemning.

 

Leila Lindén (A), Flemming Pless (A), Abbas Razvi (B), Niels Høiby (I), Martin Geertsen (V) og Annie Hagel (Ø) deltog ikke I sagens behandling.


Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Annette Birgitte Reimers (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), May-Britt Kattrup (I) og Qasam Nazir Ahmad (V).

 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Ifølge hospitals- og psykiatriplanen, HOPP 2020, skal de behandlingsmæssige aktiviteter på Psykiatrisk Center Sct. Hans samles på centerets østlige område, hvor der gennemføres et kvalitetsfondsbyggeri med retspsykiatriske senge og en renovering af den eksisterende bygningsmasse med henblik på yderligere retspsykiatriske sengepladser i øst. I forlængelse heraf skal den vestlige del af Sct. Hans sælges. Kvalitetsfondsbyggeriet forventes at være færdigt i 2019. Roskilde Kommune er i gang med arbejdet med den fornødne lokalplan for nybyggeriet. En række af bygningerne på vestarealet står tomme i dag og regionen har ingen planlagt anvendelse for dem fremadrettet. Der er som bilag 1 vedlagt kort over bygningerne på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

 

Henvendelse fra Udlændingestyrelsen - leje af lokaler i Kurhuset

Udlændingestyrelsen har - på baggrund af det aktuelt store antal asylansøgere fra Syrien - rettet henvendelse til regionen med forespørgsel om mulighederne for midlertidigt at leje lokaler i det såkaldte "Kurhuset", til etablering af en asylcenterfunktion.

 

En stor del af Kurhus-bygningen, der har et samlet bygningsareal på knap 10.000 m2 og er beliggende i den vestlige del af Psykiatrisk Center Sct. Hans, har gennem en periode været ubenyttet. Bygningen har tidligere især været benyttet til åbne sengepladser. Kurhus-bygningen er markeret på oversigtskortet over den vestlige del af centeret.

 

Det bygningsareal, der kan udlejes til Udlændingestyrelsen, er på ca. 9.000 m2. Udlændingestyrelsen anser lokalerne for at være velegnede til funktionen. En indgåelse af lejeaftale til formålet kræver dispensation fra lokalplanen. Roskilde Kommune har oplyst, at en dispensation i givet fald vil være tidsbegrænset til 2 år og gælde et opholdscenter med plads til højst 350 asylansøgere.

 

I givet fald vil en lejeaftale med styrelsen kunne indgås på normale markedsmæssige vilkår. Et forslag til lejevilkår er vedlagt som bilag 3. Bilaget er fortroligt af hensyn til regionens forhandlingsposition over for styrelsen.

 

Roskilde Kommunes ønske om leje af lokaler

Roskilde Kommune har behov for lokaler til midlertidige flygtningeboliger og har derfor ønske om midlertidigt at kunne leje tomme bygninger på vestarealet. Kommunen ønsker at indgå lejeaftale nu om tre bygninger (på hhv.160, 160 og 280 m2) og få option på leje af yderligere to bygninger (på hhv. 440 og 570 m2) til brug som flygtningeboliger. Endelig ønsker kommunen option på at kunne leje en bygning yderligere (på ca. 400 m2) til andre kommunale formål. Kommunen ønsker et tidsbegrænset lejemål på 2 år med mulighed for forlængelse. Forlængelse vil af hensyn til mulighederne for et samlet udbud af vestarealet ikke kunne finde sted udover 2019. Det fremgår af udkastet til aftale med kommunen, at lejevilkårene skal svare til markedsvilkår. Kan parterne ikke blive enige om vilkårene fastsættes de på basis af en uafhængig mæglervurdering. Der betales separat for forbrug af vand, varme mv., mens udgifter til ejendomsskat mv. indregnes som en del af huslejen. Konkrete forslag til lejeaftaler forelægges for regionsrådet til godkendelse.

 

Roskilde Kommunes ønske om køb af fire bygninger på østarealet

Kommunen har et ønske om at kunne købe 4 bygninger på østarealet, som på sigt ikke skal anvendes af Psykiatrisk Center Sct. Hans. To af bygningerne er i dag lejet ud til Region Sjælland. De fire er på hver ca. 300 m2. Kommunen ønsker option på at kunne købe bygningerne på normale markedsmæssige vilkår - en såkaldt køberet. Køberetten skal gøres gældende senest den 1. juli 2015 og den bortfalder, hvis parterne ikke inden for 3 måneder er blevet enige om købsvilkår. Prisen fastsættes på baggrund af uafhængig mæglervurdering under inddragelse af værdien ved anvendelse både til offentlige formål, til boligformål og til blandet bolig/erhverv. Konkrete forslag til købsaftaler forelægges for regionsrådet til godkendelse.

 

Roskilde Kommunes ønske om forkøbsret til vestarealet

Endelig har Roskilde Kommune fremsat ønske om, at der kan indgås særskilt aftale mellem region og kommune om forkøbsret for kommunen ved et senere samlet salg af vestarealerne. Et konkret forslag til vilkår for en forkøbsret forelægges for regionsrådet til godkendelse.

 

Drøftelser med kommunen

Roskilde Kommunes økonomiudvalg har den 24. september 2014 behandlet sagen og formuleret kommunens ønsker. På den baggrund har administrationen haft drøftelser med kommunen om den samlede aftale, der er vedlagt som bilag 2, hvis hovedindhold er:

Administrationens anbefaling

Når regionens aktiviteter på den vestlige del af Psykiatrisk Center Sct. Hans er afviklet, vil bygninger og arealer blive udbudt til salg. Roskilde Kommune har som planmyndighed væsentlige interesser i den fremtidige anvendelse af området. Regionen har interesse i, at tomme bygninger på den vestlige del af Psykiatrisk Center Sct. Hans anvendes, indtil de kan sælges, så driftsudgifter begrænses og forfald bremses. Administrationen anbefaler derfor, at aftalen med Roskilde Kommune godkendes, og at administrationen bemyndiges til på de i aftalen nævnte vilkår at indgå aftale med hhv. kommunen og Udlændingestyrelsen om midlertidige lejemål og aftale med kommunen om option på leje af yderligere bygninger.

 

Forslag til vilkår for køberet for 4 bygninger på østarealet og konkrete salgsaftaler herom, samt forslag til aftale om forkøbsret ved et samlet salg af vestarealet vil blive forelagt for regionsrådet.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der foreligger på tidspunktet for sagens forelæggelse - udover hvad der fremgår af bilag 3 - endnu ikke skøn over lejeindtægterne, da vurdering af markedsleje endnu ikke er indhentet. Det samme gælder for markedspris for bygninger på østarealet. Sagen forelægges nu på grund af Udlændingestyrelsens behov for en hurtig afklaring.


KOMMUNIKATION

Der planlægges en kommunikationsindsats i samarbejde med Roskilde Kommune ved indgåelse af lejemål med kommunen og Udlændingestyrelsen.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 21. oktober 2014 og regionsrådet den 28. oktober 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Morten Rand Jensen / Torben Hedegaard Jensen


Journalnummer

14010117


1.pdf
2.pdf
4.pdf
5.pdf
7.pdf

Bilag

Bilag 1 - Kort - Oversigtsplan Psykiatrisk Center Sct. Hans , december 2009
Bilag 2 til sag om anvendelse af ledige bygninger Sct Hans
Revideret kort - oversigtsplan Psykiatrisk Center Sct Hans, december 2009
Forklaringstekst til kortbilag
Notat - regionens etableringsudgifter kurhus-lejemål


3. Regionshandicapråd

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet oversendte den 4. februar 2014 den af Karsten Skawbo-Jensen rejste sag om handicapråd til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde. Sagen har været behandlet i Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, Sundhedsudvalget og Psykiatriudvalget.

 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde besluttede på møde den 2. september 2014 at anbefale oprettelse af et regionshandicapråd uden deltagelse af politikere overfor forretningsudvalget og regionsrådet. Siden er der i budgetaftalen for 2015 afsat 100.000 kr. årligt til drift af et handicapråd i regionen. Forretningsudvalget og regionsrådet skal tage stilling til nedsættelse af et regionshandicapråd, kommissorium for dette samt procedure for udpegning af medlemmer.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

 1. at regionsrådet nedsætter et regionshandicapråd,

 2. at regionsrådet godkender kommissoriet for regionshandicaprådet, og

 3. at regionsrådet bemyndiger formanden til at udpege medlemmer til regionshandicaprådet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og Psykiatriforeningernes Fællesråd.


POLITISK BEHANDLING

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes beslutning den 7. oktober 2014:

Udvalget anbefalede administrationens indstilling.

Torben Kjær (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 21. oktober 2014:

Anbefales.

Det Radikale Venstres medlemmer og Enhedslistens medlemmer oplyste, at grupperne vil tilkendegive deres stillingtagen ved Regionsrådets behandling.

Leila Lindén (A) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 28. oktober 2014:

 

Sagen blev udsat til regionsrådets møde den 18. november 2014.

 

Leila Lindén (A), Flemming Pless (A), Abbas Razvi (B), Niels Høiby (I), Martin Geertsen (V) og Annie Hagel (Ø) deltog ikke I sagens behandling.

Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Annette Birgitte Reimers (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), May-Britt Kattrup (I) og Qasam Nazir Ahmad (V).


SAGSFREMSTILLING

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde besluttede på udvalgsmøde den 2. september 2014 at anbefale at nedsætte et regionshandicapråd efter modellen, hvor regionshandicaprådet består af medlemmer, der repræsenterer handicaporganisationer, herunder organisationer der repræsenterer mennesker med psykisk handicap. På udvalgsmøde den 7. oktober 2014 blev der truffet beslutning om hvilken udpegningsprocedure der anbefales og der blev truffet beslutning om at anbefale vedlagte udkast til kommissorium.

 

Siden mødet er der i forbindelse med budgetaftalen for 2015 aftalt at afsætte 100.000 kr. årligt til et regionshandicapråd. I Budgetaftalen beskrives, at formålet er, at sikre at borgere, der lever med et handicap, oplever et sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har i sine drøftelser samt i høringsmaterialet til Sundhedsudvalget og Psykiatriudvalget lagt op til, at regionshandicaprådet kan udtale sig i alle relevante og større sager, hvor regionen har beslutningskompetence, udover sundhed vil det fx også være uddannelse, regional udvikling, miljø og trafik.

 

Regionshandicaprådet foreslås etableret efter følgende model:

Forslag om nedsættelse af et regionshandicapråd har været i høring i Danske Handicaporganisationer, Psykiatriforeningernes Fællesråd samt Patientinddragelsesudvalget. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde drøftede høringssvarene på mødet den 2. september 2014 og på trods af, at høringspartene anbefalede at etablere et råd med politikerdeltagelse, var udvalget enigt om, at foreslå et regionshandicapråd efter ovenfor skitserede model.

 

Sammensætning og udpegningsprocedure

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde foreslår, at regionsrådet vælger medlemmer til regionshandicaprådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og Psykiatriforeningens Fællesråd. Det forudsættes, at medlemmerne udpeget af Danske Handicaporganisationer også samtidigt er medlemmer af et kommunalt handicapråd. Danske Handicaporganisationer udpeger fem medlemmer og Psykiatriforeningens Fællesråd udpeger to medlemmer. Organisationerne gives hermed ansvar for at sikre en bredde i repræsentation af handicap.

 

Det indstilles, at Regionsformanden bemyndiges til at udpege medlemmerne efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og Psykiatriforeningernes Fællesråd.

 

Kommissorium

Der lægges op til, at Regionshandicaprådet selv udarbejder sin forretningsorden og udpeger en formand. Det foreslås, at regionshandicaprådet skal arbejde efter vedlagte kommissorium.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i budgetaftalen for 2015 aftalt at afsætte 100.000 kr. om året til drift af et regionshandicapråd.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 21. oktober 2014 og regionsrådet den 28. oktober 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Svend Hartling


Journalnummer

14006331


6.pdf

Bilag

Udkast til kommissorium regionshandicapråd


4. Whistleblowerordningen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet besluttede på mødet den 11. marts 2014, at administrationen, efter høring i MED-organisationen og i direktørkredsen, inden den 1. november 2014 skulle fremlægge et konkret forslag om en whistleblowerordning i Region Hovedstaden. Rådet lagde vægt på, at der skulle ses på erfaringer fra andre ordninger, herunder forankring.

 

Etableringen af en whistleblowerordning, herunder spørgsmålet om hvorvidt en sådan ordning bør forankres internt eller eksternt samt forholdet til de eksisterende samarbejdssystemer og kommunikationsveje, har efterfølgende været i høring i MED-organisationen. Der forelægges et konkret forslag til retningslinjer for en whistleblowerordning forelægges.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

 1. at grundlaget for en whistleblowerordning (bilag 1), godkendes, idet ordningen forankres eksternt hos en advokat og udover ansatte kan omfatte eksterne samarbejdspartnere, herunder leverandører,

 2. at ordningen træder i kraft, når Datatilsynet har godkendt den,

 3. at etableringsudgifterne til ordningen i 2015 finansieres af ubrugte midler på renoveringskontoen, mens finansiering af ordningen fremadrettet kan indgå i budgetlægningen for 2016, og

 4. at administrationen med udgangspunkt i evalueringen af patientvejlederne, som vedtaget i forbindelse med budget 2015, inden udgangen af 2. kvartal 2015 fremkommer med et oplæg til politisk drøftelse om behovet for yderligere initiativer til at bistå borgere med klager.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 21. oktober 2014:

Anbefalet med tilføjelse af følgende punkt:

4. at administrationen med udgangspunkt i evalueringen af patientvejlederne, som vedtaget i forbindelse med budget 2015, inden udgangen af 2. kvartal 2015 fremkommer med et oplæg til politisk drøftelse om behovet for yderligere initiativer til at bistå borgere med klager.

Leila Lindén (A) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 28. oktober 2014:

 

Godkendt.

 

Leila Lindén (A), Flemming Pless (A), Abbas Razvi (B), Niels Høiby (I), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke I sagens behandling.


Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Annette Birgitte Reimers (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), May-Britt Kattrup (I) og Qasam Nazir Ahmad (V).


SAGSFREMSTILLING

Hvad kan en whistleblowerordning bruges til?

En whistleblowerordning kan være med til at sørge for, at oplysninger om kritisable forhold kommer frem – oplysninger, som måske ellers ikke ville komme frem, hvis meddeleren skulle lægge navn til.

 

Da en whistleblowerordning indebærer mulighed for anonymitet for anmelderen må ordningen afbalancere to hensyn – på den ene side hensynet til, at kritisable forhold kommer frem, på den anden side hensynet til, at ansatte og andre ikke skal risikere at rammes af usandfærdig kritik, bare fordi kritikken kan fremsættes anonymt.

 

Derfor er der grænser for, hvilke typer af indberetninger, som ordningen skal tage sig af og den må begrænses til grovere forhold, mens mindre alvorlige kritikpunkter må behandles i det normale ledelses- tilsyns- eller klagesystem.

 

Det, der kan indberettes til ordningen er forhold – eller mistanke om forhold - der kan få betydning for koncernen som helhed, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Det kan være mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse eller bedrageri, miljøforurening, alvorlige brud på arbejdssikkerheden. I forhold til enkeltpersoner kan der være tale om vold eller seksuelle overgreb.

 

Mindre alvorlige forseelser kan ikke indberettes til ordningen, som fx samarbejdsvanskeligheder, fravær, overtrædelse af retningslinjer for f.eks. rygning / alkohol, brug af e-post / internet og lign. I disse tilfælde må de normale kommunikationsveje benyttes.

 

Af hensyn til beskyttelse af de personer, som indberetningerne angår, skal retningslinjer for en whistleblowerordning godkendes af Datatilsynet.

 

Hvem kan indberette?

En whistleblowerordning retter sig typisk mod medarbejdere i en virksomhed, som af hensyn til kolleger eller af frygt for ledelsesmæssige reaktioner kan være tilbageholdende med at fremkomme med berettiget kritik af alvorlige forhold. Ordningen kan imidlertid også omfatte eksterne samarbejdspartnere, herunder leverandører. Københavns Kommunes ordning omfatter denne kategori og kommunen har fået indberetning om forhold ad denne vej, som det var nødvendigt at reagere på.

 

Det har været overvejet, om ordningen også skal omfatte patienter på regionens hospitaler, deres pårørende og andre brugere af regionale tilbud. Disse grupper har imidlertid normalt ikke det samme afhængighedsforhold til arbejdspladsen, som regionens medarbejdere har. Hertil kommer, at der for patienters behandling er etableret særlige klagesystemer – Patientombuddet – og at borgerne har mulighed for at rette henvendelse til regionens politiske og administrative ledelse.

 

Det udkast til whistleblowerordning, som har været i høring i MED-systemet, omfatter alene regionens ansatte. Det er imidlertid administrationens vurdering, at regionens whistleblowerordning også bør omfatte eksterne samarbejdspartnere, der på grund af et økonomisk afhængighedsforhold til regionen kan være tilbageholdende med at indberette kritisable forhold.

 

Hvordan følges der op på indberetninger?

Den foreslåede ordning er skruet sådan sammen, at indberetteren – anonymt eller med navn – indberetter det kritiske forhold til en ekstern, uvildig administrator. Administrator tager stilling til, om forholdet er så alvorligt, så det er omfattet af ordningen og sender i bekræftende fald indberetningen om forholdet videre til den direktør, der er ansvarlig for området. Direktøren vurderer så, om indberetningen skal undersøges nærmere eller om den giver anledning til, at der skrides ind med det samme. Direktøren melder tilbage til administrator om de afgørelser, som indberetningen har givet anledning til. Hvis administrator ikke er enig i direktørens beslutninger, underretter han eller hun koncerndirektionen herom. I særlige tilfælde, hvor det af habilitetsmæssige årsager e.l. ikke skønnes hensigtsmæssigt at oversende sagen til behandling ved en instans i regionen, kan administrator vælge selv at forestå undersøgelsen.

 

Herudover skal administrator inddrage regionens eksterne revision ved indberetning om mislige økonomiske forhold, og skal underrette koncerndirektionen, hvis administrator bliver bekendt med, at en indberetning har haft negative ansættelsesretlige konsekvenser for indberetter.

 

Regionsrådets forretningsudvalg orienteres som personaleudvalg halvårligt om indberetninger efter ordningen og resultatet af dem.

 

Resultatet af høringen

Det konkrete forslag til etablering af en whistleblowerordning har været i høring i det regionale MED-udvalg, RegH MED, og i virksomhedsMED udvalgene, VMU.

 

Det er gennemgående i høringssvarene, at ordningen bør være sidste udvej for medarbejdere, der ønsker at gøre opmærksom på kritiske forhold og at den ikke bør erstatte den åbne dialog mellem ledelse og medarbejdere. I forhold til forankring giver høringssvarene udtryk for, at ordningen af hensyn til sikring af uvildigheden bør forankres eksternt.

 

Direktørkredsen anbefaler indførelse af ordningen.

 

Andres erfaringer

Der er ikke etableret whistleblowerordninger i de øvrige regioner. Københavns Kommune har haft ordningen i nogle år og vurderer, at den medvirker positivt til at afdække kritisable forhold. Randers og Roskilde kommuner har som København forankret en nyoprettet ordning hos kommunens borgerrådgiver, mens ATP, LD og Energinet har forankret ordningen eksternt hos en advokat.

 

Hvad koster en whistleblowerordning?

De myndigheder, som har etableret whistleblowerordninger benytter en særlig web-baseret internetportal til indberetningerne, som kan sikre anonymiteten, men også give mulighed for feed-back til indberetterne, hvadenten de er anonyme eller ej. Det forventes at der kan indgås aftale med en ekstern administrator om betaling pr. indberetning. Alt afhængigt af antallet af indberetninger vil der være etablerings- og driftsudgifter det første år i størrelsesordenen 0,5 – 1,1 mio. kr. Baseret på erfaringerne fra Københavns Kommune, hvor antallet af indberetninger efter det første år har været faldende, kan driftsudgifterne forventes at være faldende de følgende år.

 

Hvis regionsrådet tiltræder indstillingen, vil etableringsudgifter i 2015 kunne afholdes af udisponerede midler i renoveringspuljen, mens finansiering fremadrettet kan indgå i budgetlægningen for 2016 - 19.

 

Initiativer på statsligt plan

Regeringen nedsatte i december 2013 et udvalg under Justitsministeriet om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger. Danske Regioner har en plads i udvalget. Udvalget har, hvad særligt angår whistleblowerordninger, til opgave at belyse fordele og ulemper ved whistleblowerordninger i den offentlige forvaltning og i forlængelse heraf at vurdere behovet for sådanne ordninger.

 

Udvalget skal i den forbindelse pege på, hvilke generelle retningslinjer, der i givet fald vil kunne opstilles med hensyn til indretning, funktion og konsekvenser af eventuelle whistleblowerordninger, samt om der bør ske en lovregulering af området.

 

Status for arbejdet er, at udvalget bl.a. har indhentet vejledninger, retningslinjer, personalepolitikker fra stat, kommuner og regioner, der omhandler offentligt ansattes ytringsfrihed. Udvalget er nu i gang med at beskrive de eksisterende whistleblowerordninger og i hvor stort omfang de anvendes. De principielle diskussioner om behov for yderligere indsats, retningslinjer eller lovgivning henstår. Arbejdet forventes tilendebragt ultimo januar 2015.

 

Evaluering af whistleblowerordningen

Med henblik på opfølgning på ordningen og på baggrund af MED-udvalgenes høringssvar anbefaler administrationen, at whistleblowerordningen evalueres senest to år efter opstart.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forretningsudvalget havde som budgetønske til budget 2015 anført udgifter til etablering af en whistleblowerordning, men beløb hertil indgår ikke i det vedtagne budget.

 

Oprettelse af en whistleblowerordning vil afhængigt af antallet af indberetninger indebære omkostninger til etablering og drift i størrelsesordenen 0,5 - 1,1 mio. kr. i 2015. Det første år vil der være udgifter til etablering, herunder til anskaffelse af webportal. Etableringsudgifterne i 2015 kan afholdes af udisponerede midler i renoveringspuljen.

 

Såfremt antallet af indberetninger og udviklingen heraf følger Københavns Kommunes erfaringer, vil antallet være let faldende efter det første år og udgiften til drift vil i så fald være tilsvarende mindre. På baggrund af erfaringerne efter etablering kan niveauet for driftsudgifterne fremadrettet vurderes og kan indgå i budgetlægningen for 2016 - 19.


KOMMUNIKATION

Beslutningen kommunikeres offentligt med pressemeddelelse og internt via MED-system, REGI, nyhedsbrev og via information på lønseddel.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 21. oktober 2014 og regionsrådet den 28. oktober 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Morten Rand Jensen / Søren Hartz


Journalnummer

14002389


7.pdf
8.pdf
9.pdf

Bilag

BILAG 1 Retningslinjer for Region Hovedstadens whistleblowerordning 17092014
BILAG 2 Oversigt over høringssvar 12. september 2014
BILAG 3 Høringssvar fra VMU whistleblowerordning 12. september 2014


5. Kriterier for udmøntning af midler til medicoteknisk udstyr

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet har i forbindelse med udmøntning af midler til medicoteknisk apparatur d. 4. februar 2014 anmodet It- og afbureaukratiseringsudvalget om at fremkomme med forslag til kriterier for den fremtidige udmøntning af midler til medicoteknisk apparatur fra og med 2015.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

It- og afbureaukratiseringsudvalgets beslutning den 30. september 2014:

Udvalget anbefalede indstillingen, således at midler til medicoteknisk udstyr udmøntes på de foreslåede hovedområder med følgende fordeling:


Strategisk anskaffelse af apparatur – 35 %

Genanskaffelser og opgradering af apparatur – 45 %

Standardisering af apparatur - 15 %

Akut nedbrudt apparatur – 5%


Samt at bilaget med retningslinjer for udmøntning af midler til medicoteknisk udstyr godkendes med de på baggrund af udvalgets drøftelser markerede ændringer.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 21. oktober 2014:

Anbefales.

Leila Lindén (A), Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 28. oktober 2014:

 

Godkendt.

 

Leila Lindén (A), Flemming Pless (A), Abbas Razvi (B), Niels Høiby (I), Kenneth Kristensen Berth (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke I sagens behandling.


Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Annette Birgitte Reimers (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), May-Britt Kattrup (I) og Qasam Nazir Ahmad (V).


SAGSFREMSTILLING

Hvert år udmøntes en pulje af midler til anskaffelse af medicoteknisk apparatur. Regionsrådet har bedt It- og afbureaukratiseringsudvalget om at fremkomme med kriterier for den fremtidige udmøntning af denne pulje.Som bilag til denne sag er vedlagt et forslag til retningslinjer for udmøntning af midler til medicoteknisk apparatur.

 

Retningslinjerne indeholder et forslag om at puljen fremover opdeles i fire hovedområder samt forslag til hvilke kriterier der skal danne grundlag for udmøntning af hvert af de fire hovedområder.

 

De fire hovedområder er:


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


En godkendelse af indstillingen vil dog, qua de i bilaget beskrevne kriterier, have indflydelse på kommende fordelinger i forhold til udmøntning af midler til medicoteknisk apparatur.


KOMMUNIKATION

Der er ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 21. oktober 2014 og regionsrådet den 28. oktober 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Morten Rand Jensen


Journalnummer

14002072


10.pdf

Bilag

Kriterier for udmøntning af midler til medicoteknisk udstyr


6. Principper for regional erhvervsfremme

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Der er i dag rigtig mange selvstændige erhvervsfremmeaktører, fora og bestyrelser med videre, der opererer i Østdanmark. Det betyder, at parterne ofte handler ukoordineret, og at de regionale og kommunale erhvervsfremmemidler typisk er delt op i mange små indsatser. Det er vurderingen, at der behov for et mere strømlinet erhvervsfremmesystem med færre og større erhvervsfremmeoperatører og indsatser, såfremt væksten og jobskabelsen i den funktionelle metropolregion skal på niveau med sammenlignelige metropoler som f.eks. Hamborg og Stockholm.

 

Det er en forudsætning for at øge væksten og jobskabelsen, at der skabes et sammenhængende erhvervsfremmesystem, der agerer koordineret og handler i overensstemmelse med de vedtagne strategier og politikker.

 

Region Hovedstaden ønsker, at arbejdet gennemføres hurtigst muligt. Administrationen fremlægges derfor 6 principper for det videre arbejde med at skabe et mere strømlinet erhvervsfremmesystem. Principperne forelægges til politisk godkendelse med henblik på at give administrationen et stærkt mandat til det videre arbejde.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

 

1. at godkende, at målet er færre og større organisationer og fora, der dækker hele den funktionelle region.

2. at et fremtidigt erhvervsfremmesystem spiller tættere sammen med det politiske system.

3. at godkende følgende principper for arbejdet med at skabe et mere strømlinet erhvervsfremmesystem:


POLITISK BEHANDLING

Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 30. september 2014:

Anbefalet.

Lene Kaspersen (C) og Kenneth Kristensen Berth (O) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 21. oktober 2014:

Anbefales.

Leila Lindén (A), Lise Müller (F), Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V), og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 28. oktober 2014:

 

Der var omdelt notat af 24. oktober 2014 med svar på spørgsmål stillet af Randi Mondorf.

 

Godkendt.

 

Leila Lindén (A), Flemming Pless (A), Abbas Razvi (B), Niels Høiby (I) og Martin Geertsen (V) deltog ikke I sagens behandling.


Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Annette Birgitte Reimers (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), May-Britt Kattrup (I) og Qasam Nazir Ahmad (V).


SAGSFREMSTILLING

Der er politisk efterspørgsel efter et mere strømlinet erhvervsfremmesystem med færre og større erhvervsfremmeaktører. Færre aktører kan sikre, at erhvervsfremmeaktørerne agerer mere koordineret og strategisk, og at deres indsatser har den nødvendige kritiske masse.

 

OECD pegede i deres rapport om vækst og erhvervsudvikling i hovedstadsregionen fra 2009 på, at en af årsagerne til den lave vækst i hovedstadsregionen er, at erhvervsfremmeindsatsen var ukoordineret og spredt på mange forskellige aktører.

 

Udviklingen af et mere strømlinet erhvervsfremmesystem er prioriteret i Copenhagen-samarbejdet (tidligere "Fokuseret Vækstdagsorden"). I Copenhagen-samarbejdet er 46 kommuner på Sjælland samt Region Hovedstaden og Region Sjælland enige om, at de erhvervspolitiske tiltag skal samordnes, så der opnås den nødvendige kritiske masse for, at hovedstadsregionen kan gøre sig gældende i den stærke globale konkurrence om investeringer og arbejdspladser.

 

Det er en kerneopgave for Copenhagen-samarbejdet at skabe et erhvervsfremmesystem med færre og større erhvervsfremmeaktører, en klar opgavefordeling, og at aktørerne handler ud fra de erhvervsudviklingsstrategier, der er politisk vedtaget.

 

Administrationen medvirker i regi af Copenhagen-samarbejdet i en kortlægning af erhvervsfremmeoperatørerne i hele Østdanmark. Et overblik over de mange erhvervsfremmeaktører i den funktionelle region findes vedlagt som bilag. Arbejdet med at etablere et mere strømlinet erhvervsfremmesystem sker i samarbejde med både kommuner, Region Sjælland og en række andre aktører.

 

Derfor foreslår administrationen seks principper, som kan være udgangspunkt for det videre arbejde med at samle erhvervsfremmeorganisationerne i større og mere fokuserede enheder. Administrationen forelægger principperne til politisk godkendelse for at få et klart mandat til det videre arbejde. Administrationen vurderer, at et stærkt mandat kan bidrage til at fremme arbejdet. Målet er færre og større organisationer og fora, der dækker hele den funktionelle region.

 

Principperne, som uddybes nedenfor, er:

Operatører med samme eller næsten samme opgavefokus samordnes og på sigt sammenlægges

I Copenhagen findes operatører, som har samme eller næsten samme opgavefokus. Inden for eksempelvis turisme findes både Region Hovedstadens Wonderful Copenhagen og Region Sjællands Østdansk Turisme. Desuden har Skåne deres egen turismeorganisation. Tilsvarende arbejder såvel Øresundskomitéen, Den Skandinaviske Arena og STRING med at skabe en bedre infrastruktur i Nordeuropa. En samordning og på sigt sammenlægning af organisationer med samme fokus vil kunne skabe stærkere aktører, som vil kunne fungere som operatører for hele Copenhagen.

 

Et andet muligt fokuspunkt er kommunernes erhvervsservice, som stort set dækker de samme områder - med lokale prioriteringer.

 

En samordning og på sigt sammenlægning af disse vil kunne medfører både færre omkostninger og højere kvalitet i opgaveløsningen pga. øget specialisering. Det gode eksempel herpå er International House i København, som leverer borgerservice til udenlandske borgere for foreløbigt 17 kommuner.

 

Operatørerne bør have en organisatorisk og økonomisk kapacitet samt administrativ professionalisme, der gør, at de er selvbærende og uden videre kan eksekvere på de strategiske dagsordner

I dag er der en række operatører, der mangler den organisatoriske kraft i form af fx faglig ekspertise, erfaringer, netværk eller økonomi. eksekvere på de politiske dagsordener, som sættes af Copenhagen-samarbejdet. Samordningen/sammenlægningen af operatører bør skabe færre og større operatører, som har en organisatorisk og økonomisk kapacitet til at eksekvere på de strategiske dagsordener.

 

Operatørerne bør have fokus på alle dele af Copenhagen-geografien

I samordningen af operatører er det afgørende, at vi ikke mister fokus på både det lokale og den samlede region således, at vi fastholder det lokalkendskab operatørerne har oparbejdet i dag. Derfor foreslås det, at operatørerne også fremadrettet bør have fokus på både by- og landområder i alle dele af Copenhagen-geografien.

 

Operatørernes opgaveportefølje skal defineres entydigt og at alt finansiering skal kobles op på klare resultat- og effektmål

En række erhvervs- og samarbejdsorganisationer varetager en lang række af forskellige opgaver. Fx Øresundskomitéen, der både arbejder med grænsebarrierer, kulturel integration, turisme og erhvervsfremme. Det foreslås, at operatørernes fremadrettet får en mere veldefineret opgaveportefølje, således at der bliver en højere grad af specialisering. Eksempelvis burde opgaver indenfor turisme være forankret i Wonderful Copenhagen. Det vil sikre en mere koordineret indsats, hvor der leveres sammenhængende service, uanset om turisten er i Helsingør, Frederikssund eller København.

 

Det foreslås desuden, at operatørerne i højere grad styres gennem resultatkontrakter, hvor der er fastsat en række Key Performence Indicators for organisationen.

 

De kommunale og regionale erhvervsfremmeorganisationer bør samarbejde og koordinere tæt med de statslige aktører

Det foreslås, at der fremadrettet stilles krav til operatørerne om, at de samarbejder med statslige institutioner, der arbejder indenfor samme område. Fx. Invest in Denmark (statslig) og Copenhagen Capacity (regional). Det skal sikre en bedre koordinering af initiativer og at organisationerne ikke konkurrerer om de samme kunder.

 

At der i første omgang fokuseret på de organisationer, hvor synergieffekten vurderes som værende størst

Indsatsen skal starte med de organisationer, hvor synergieffekten er størst. Det kan sikre, at der hurtigt opnås resultater i arbejdet med at strømligne erhvervsfremmesystemet. Det forventes desuden, at en række gode eksempler vil skabe incitamenter hos organisationerne til selv at gå i gang.

 

Det videre arbejde

Det er afgørende for det videre samarbejde i Copenhagen, at principperne for processen mod færre, større erhvervsfremmeaktører nyder opbakning i styregruppen og den politiske bestyrelse. Administrationen vil derfor præsentere principperne for de øvrige partnere i samarbejdet, når de er politisk godkendt. Ved at forankre arbejdet i Copenhagen-samarbejdet kan det sikres, at sammenlægningen af erhvervsfremmeorganisationer sker på tværs af kommune- og regionsgrænser - og på sigt også hen over grænsen til Skåne.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 21. oktober 2014 og regionsrådet den 28. oktober 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj


Journalnummer

13010471


11.pdf
14.pdf

Bilag

Oversigt over erhvervsfremmeaktører
Svar til Randi Mondorf


7. Provisorisk forlængelse af Wonderful Copenhagens resultatkontrakt med Region Hovedstaden frem til 28. februar 2015

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Den nuværende resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden og fonden Wonderful Copenhagen udløber med udgangen af 2014.

 

Regionsrådet besluttede på mødet den 19. august, at den nye bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen skal udarbejde forslag til en fremtidig struktur og ledelse i Wonderful Copenhagen, herunder en vurdering af et samarbejde og / eller tættere koordinering af aktiviteter med de øvrige turisme- og erhvervsfremmeaktører i regionen, og at den nye bestyrelsesformands forslag skal indgå i en eventuel ny kontrakt med Wonderful Copenhagen.

 

Bestyrelsesformanden har overfor administrationen bekræftet, at han er i gang med arbejdet, og at redegørelsen forventes klar ultimo 2014. Bestyrelsesformanden har desuden ved brev af 24. september bedt om, at Wonderful Copenhagen, på samme måde som Copenhagen Capacity tidligere på året, får en økonomisk garanti, der sikrer, at Wonderful Copenhagen kan opfylde kravene om at være en såkaldt ”going concern”.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

 

1. at Wonderful Copenhagens nuværende resultatkontrakt forlænges frem til 28. februar 2015

2. at den nye resultatkontrakt indgås med virkning fra 1. marts 2015, og

3. at Wonderful Copenhagen får en økonomisk garanti for en basisfinansiering af 2015, således at bestyrelsen ikke er tvunget til at gå i gang med en nedlukning af fondens aktiviteter.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 21. oktober 2014:

Formanden satte indstillingens punkt 3 under afstemning:

For stemte: A (2), B (2), C (2), F (1), O (1), V (2), i alt 10.


Imod stemte: Ø (2), i alt 2


Undlod at stemme: 0

I alt 12.

Indstillingens punkt 3 var herefter anbefalet.

Sagens øvrige indstillingspunkter blev anbefalet uden afstemning.

Leila Lindén (A), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 28. oktober 2014:

 

Formanden satte indstillingens punkt 3 under afstemning:

For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3), V (8), i alt 35.

Imod stemte: Ø (5).

Undlod at stemme: 0.

I alt 40.

Indstillingens punkt 3 var herefter godkendt.

Sagens øvrige indstillingspunkter blev godkendt uden afstemning.

 

Enhedslistens medlemmer ønskede følgende tilført protokollen:

”Efter Eurovision Song Contest har Enhedslisten ikke tillid til ledelsen af Wonderful Copenhagen og ønsker en helt ny organisation og en ny kontrakt. Arbejdet med en ny organisation om opgaverne og en mulig kontrakt bør gå i gang nu.”

 

Leila Lindén (A), Flemming Pless (A), Abbas Razvi (B), Niels Høiby (I), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke I sagens behandling.

Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Annette Birgitte Reimers (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), May-Britt Kattrup (I) og Qasam Nazir Ahmad (V).


SAGSFREMSTILLING

Turismen er et vigtigt væksterhverv for hovedstaden. De seneste tilgængelige tal fra 2012 viser, at der årligt omsættes for 35 mia. kr. i turismesektoren i Region Hovedstaden, og at turistindustrien skaber mere end 50.000 job i hovedstaden. Der er vedlagt bilag om Wonderful Copenhagens arbejde, som blev præsenteret på EVU-mødet 26. august.

 

Region Hovedstadens kontrakt med Wonderful Copenhagen udløber pr. 31. december 2014.

 

Regionsrådet besluttede den 19. august 2014, at den nye bestyrelsesformands forslag til fremtidig organisering af turismefremmeindsatsen skal indgå i en ny kontrakt med Wonderful Copenhagen. Bestyrelsesformandens redegørelse forventes klar ultimo 2014.

 

Bestyrelsesformand Peter Højland har den 24. november sendt brev til regionsrådsformanden, hvor han beder om, at Region Hovedstaden udsteder en økonomisk garanti, som sikrer finansiering af Wonderful Copenhagen løbende 14 måneder frem, i alt 39,9 mio. kr.

 

Baggrunden er, at Wonderful Copenhagen uden en garanti fra Region Hovedstaden for finansiering af driften i 2015 formentlig ikke kan betragtes som en ”going concern”, og at bestyrelsen derfor må gå i gang med en nedlukning af fondens aktiviteter. Garantien giver sikkerhed for, at bestyrelsen kan gennemføre en kontrolleret afvikling af fonden under hensyntagen til opsigelsesvarsler af medarbejdere og lejemål og til afvikling af projekter. Bestyrelsesformandens brev er vedlagt som bilag.

 

Garantien træder alene i kraft, hvis Region Hovedstadens basisfinansiering bortfalder, dvs. at der ikke indgås en ny resultatkontrakt. Garantien på 39,9 mio. kr. og perioden på 14 måneder er det, som bestyrelsesformanden og direktionen vurderer, at det vil kræve at foretage en kontrolleret nedlukning af fonden Wonderful Copenhagen.

 

Administrationen kan oplyses, at Copenhagen Capacity tidligere på året har modtaget en lignende økonomisk garanti på 26,6 mio. kr., der sikrer driften af Copenhagen Capacity i 2015.

 

Administrationen anbefaler, at der laves en provisorisk forlængelse af nuværende resultatkontrakt frem til den 28. februar 2015, således at den nye bestyrelsesformands anbefalinger kan indarbejdes i den nye resultatkontrakt, og at der stilles en økonomisk garanti for Wonderful Copenhagen, så bestyrelsen ikke går i gang med en nedlukning af fondens aktiviteter.

 

Forudsat at Regionsrådet godkender indstillingen om provisorisk forlængelse af Region Hovedstadens kontrakt med Wonderful Copenhagen frem til 28. februar 2015, vil administrationen arbejde videre med en ny resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen. Grundlaget for en eventuel ny kontrakt med Wonderful Copenhagen er Regionsrådets beslutning d. 19. august 2014 om, at der i en kommende resultatkontrakt skal stilles konkrete krav til den fremtidige organisering af Wonderful Copenhagen, herunder bl.a.

Administrationen vil, på samme måde som i arbejdet med en ny resultatkontrakt med Copenhagen Capacity, inddrage Erhvervs- og Vækstudvalget, Vækstforum, Forretningsudvalget og Regionsrådet i arbejdet med en ny resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen. Det foreslås, at den endelige resultatkontrakt behandles på Erhvervs- og Vækstudvalgets møde den 20. januar, Forretningsudvalgets møde den 27. januar og på Regionsrådets møde den 3. februar.

 

Såfremt en ny resultatkontrakt for 2015 indgås pr. 1. marts 2015, bortfalder Region Hovedstadens økonomiske garanti med virkning fra resultatkontraktens ikrafttræden.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der stilles en økonomisk garanti på i alt 39,9 mio. kr. til Wonderful Copenhagen.


KOMMUNIKATION

Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 21. oktober 2014 og regionsrådet den 28. oktober 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj


Journalnummer

14007989


12.pdf
13.pdf

Bilag

Resultatskabelse hos Wonderful Copenhagen
Brev fra Peter Højland til regionsrådsformanden


8. Fælles trafikcharter for Copenhagen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Parterne bag Den Fokuserede Vækstdagsorden (FVD) ønsker med dette Copenhagen trafikcharter – Nordeuropas trafikale knudepunkt – at sætte fokus på nødvendigheden af en velfungerende og robust infrastruktur i bestræbelserne på at skabe mere vækst og velfærd. Trafikcharteret er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Copenhagen-samarbejdet med deltagelse af alle parterne, og blev fremlagt på mødet i det politiske formandsskab 23. juni 2014.

 

Formandskabet, som består af regionsrådsformændene for Region Sjælland og Region Hovedstaden, overborgmesteren for Københavns kommune og formændende for henholdsviss KKR Hovedstaden og KKR Sjælland, besluttede, at charteret skal drøftes i parternes politiske baglande og tages op igen til godkendelse på et kommende formandskabsmøde, som er planlagt afholdt den 27. november 2014. Administrationen fremlægger derfor trafikcharteret til godkendelse i miljø- og trafikudvalget, og til orientering i erhvervs- og vækstudvalget.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 30. september 2014:

Formanden foreslog, at administrationens indstilling suppleres med følgende yderligere punkt til listen over ikke-prioriterede initiativer, som henviser til budgetaftalen 2015 ”Vi bygger fremtiden”, hvori følgende formulering indgår:

”Der er enighed om at arbejde for en trafikal ligestilling af Bornholm således så transport af gods og personer over vand kommer til at koste det samme som over land.”

 

Formanden satte administrationens indstilling suppleret med ovenstående tilføjelse under afstemning:

For stemte: A (2), B (1), F (1), O (1) og V (2), i alt 7.

Imod stemte: Ø (1).

Undlod at stemme: 0.

I alt: 8.

Administrationens indstilling med ovenstående tilføjelse var hermed godkendt.

Jens Mandrup (F) har ønsket følgende mindretalsbemærkning ført til protokol: ”SF tilslutter sig det overordnede charter med den undtagelse af, at SF ikke kan støtte punkterne om en østlig ringforbindelse og Ring 5.”

Karsten Skawbo-Jensen (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 30. september 2014:

Taget til efterretning.

Udvalget ønskede ført til protokol, at udvalget ikke har taget stilling til eller givet tilslutning til de enkelte elementer, som er nævnt i trafikcharteret.

Lene Kaspersen (C) og Kenneth Kristensen Berth (O) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 21. oktober 2014:

Formanden satte indstillingen under afstemning:

For stemte: A (2), B (2), C (2), O (1), V (2), i alt 9.


Imod stemte: Ø (2), i alt 2.


Undlod at stemme: 0

I alt 11.

Indstillingen var herefter anbefalet.

Leila Lindén (A), Lise Müller (F), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 28. oktober 2014:

 

Formanden satte indstillingen under afstemning:


For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3), V (8), i alt 35.


Imod stemte: Ø (5).


Undlod at stemme: 0.


I alt 40.


 

Indstillingen var herefter godkendt, idet regionsrådet understreger, at regionsrådet ikke har taget stilling til eller givet tilslutning til de enkelte elementer, som er nævnt i trafikcharteret.

 

Enhedslistens medlemmer ønskede følgende tilført protokollen:


"Enhedslisten stemmer imod forslaget, da det overordnet ikke har et grønt udgangspunkt. Ambitionerne for grøn transport er for små, og forslaget trækker i sin helhed i en uhensigtsmæssig trafikpolitisk retning. Vi vil særligt nævne punkterne om Ring 5 forbindelsen. ”På lang sigt kan det overvejes, at undersøge behovet for en ny ringforbindelse med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje-Taastrup til Helsingør til både bane (gods- og persontransport) og Vej”

og havnetunnellen i København. ”En østlig ringforbindelse (havnetunnel) som kan bidrage til at øge mobiliteten og mindske trængsel i hovedstadsområdet samt styrke lufthavnens regionale opland”."

 

Leila Lindén (A), Flemming Pless (A), Abbas Razvi (B), Niels Høiby (I), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke I sagens behandling.


Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Annette Birgitte Reimers (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), May-Britt Kattrup (I) og Qasam Nazir Ahmad (V).


SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark, der under det fælles brand Copenhagen arbejder for, at øge væksten og beskæftigelsen i metropolregionen. For at være en attraktiv metropol er Copenhagen afhængig af et stort internationalt netværk, der tiltrækker viden, kompetencer, investeringer og udvikling. Tilgængelighed og mobilitet er vigtige grundforudsætninger for at nå dette mål.

 

Parterne besluttede derfor i efteråret 2013, at udarbejde dette charter og nedsatte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de involverede: KKR Sjælland, KKR Hovedstaden, Københavns Kommune samt de to regioner Sjælland og Hovedstaden.

 

I både Region Sjælland og i Region Hovedstaden har kommunerne og regionen sammen udarbejdet fælles trafikudspil, som bl.a. har ligget til grund for indspil til den statslige planlægning og den regionale udviklingsplan. Herudover har de enkelte kommuner og regioner haft egne ønsker til forbedringer af infrastrukturen.

 

Det fremlagte charter erstatter således ikke de eksisterende trafikudspil, men skal ses som en overbygning, hvor det samlede geografiske område Copenhagen ses under ét og i en international sammenhæng.

 

Formålet med charteret er bl.a. at kunne agere samlet i forhold til især den statslige planlægning og prioritering af økonomiske midler.

 

Indholdet i trafikcharteret

Charteret har fokus på den internationale tilgængelighed i forhold til resten af verden, regionalt sammenspil med naboregionerne, Jylland/Fyn, Sydsverige og Nordtyskland samt på den interne mobilitet i Copenhagen. Selve charteret er opdelt i to hoveddele: de projekter der skal prioriteres, og en bruttoliste med yderligere mulige initiativer, som ikke er prioriteret.

 

De to prioriterede projekter har begge fokus på den internationale tilgængelighed: Københavns Lufthavn og højhastighedstog mellem Skandinavien og Centraleuropa via lufthavnen. I forhold til disse to prioriteter fremhæves også betydningen af, at støtte lufthavnens vækstplan Expanding Copenhagen og behovet for nye forbindelser over Øresund.

 

I forhold til det regionale samspil og den interne mobilitet er der ikke lagt op til en prioritering af bestemte projekter. F.eks. er Femern Bælt forbindelsen og timemodellen mellem de største danske byer omtalt, mens det er nævnt, at Transportministeriet pt. undersøger en Kattegatforbindelse, og at denne forventeligt vil udgøre et vækst- og jobpotentiale for Copenhagen.

 

Den vedlagte uprioriterede bruttoliste er sammensat efter et ønske fra arbejdsgruppens parter, og den afspejler ikke nødvendigvis en enighed blandt alle parterne om hele listen. Samlet set er det parternes opfattelse, at bruttolisten vil understøtte økonomisk udvikling og velfærd, da de enkelte projekter alle vil være med til at sikre en større mobilitet.

 

I forhold til Region Hovedstaden kan nævnes følgende projekter i uprioriteret rækkefølge:

Herudover er der medtaget forslag til to motorvejsprojekter på Sjælland. Som det fremgår af listen, så er mange af projekterne med i den i øjeblikket gældende regionale udviklingsplan og i den fælles trafikaftale med KKR Hovedstaden.

Ovestående liste er kun et uddrag af den endelige uprioriterede bruttoliste. Den endelige uprioriterede bruttoliste fremgår af bilaget.

 

Administrationens vurdering og den videre proces

Med afsæt i den nuværende aftale mellem regionen og KKR hovedstaden har administrationen deltaget aktivt i arbejdet med trafikcharteret og i udvælgelsen og prioriteringen af de valgte projekter. I forhold til bruttolisten er mange af Region Hovedstadens tidligere prioriterede projekter medtaget. Administrationen finder, at det i forhold til den statslige planlægning og egne prioriteringer, vil være hensigtsmæssigt at have en liste, som parterne bag Fokuseret Vækstdagsorden bakker op om.

 

Trafikcharteret skal efter endt høring blandt parterne tilbage til behandling i formandsskabet, og det forventes, at formandsskabet på baggrund af de indkomne svar godkender charteret på det planlagte møde den 27. november 2014.

Administrationen foreslår derfor, at udvalget støtter det fremlagte charter og at den uprioriterede bruttoliste vedlægges charteret som et bilag.

 

På baggrund af drøftelserne i miljø- og trafikudvalget vil administrationen udarbejde et høringssvar til formandsskabet.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 21. oktober 2014 og regionsrådet den 28. oktober 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj


Journalnummer

13010471


14.pdf

Bilag

Trafikcharter i høring 31. juli 2014


9. Tilskud til investeringer hos Lokalbanen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionerne tildeles årligt til og med 2015, et statsligt bloktilskud til gennemførelse af anlægsinvesteringer i privatbanerne - for Region Hovedstadens vedkommende er det Lokalbanen, som regionen via Movia finansierer driften af. Beløbet udgør i 2014 40,8 mio. kr. Heraf finansieres leasing af Lokalbanens togsæt for årligt 27,2 mio. kr., hvormed der resterer 13,2 mio. kr. til politisk prioritering af anlægsinvesteringer.

 

I 2014 er sidste del af et nyt radiosystem til Lokalbanen blevet finansieret via anlægsmidlerne, og der resterer derfor 6,6 mio. kr. til udmøntning i 2014. Administrationen fremlægger derfor en anbefaling til projekter, som kan finansieres via anlægsmidlerne i 2014.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

 1. at godkende udmøntning af i alt 6,6 mio. kr. fra Lokalbanens anlægsbudget i 2014 til administrationens anbefaling af projekter, finansieret via anlægsmidlerne i 2014, og

 2. at godkende en reservation op til 2,4 mio. kr. fra Lokalbanens anlægsbudget i 2015.


POLITISK BEHANDLING

Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 30. september 2014:

Anbefalet.

Karsten Skawbo-Jensen (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 21. oktober 2014:

Anbefales.

Leila Lindén (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 28. oktober 2014:

 

Godkendt.

 

Leila Lindén (A), Flemming Pless (A), Abbas Razvi (B), Niels Høiby (I), Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Annie Hagel (Ø) deltog ikke I sagens behandling.


Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Annette Birgitte Reimers (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), May-Britt Kattrup (I) og Qasam Nazir Ahmad (V).


SAGSFREMSTILLING

Regionen finansierer (via Movia) driftsunderskuddet hos Lokalbanen A/S, som årligt udgør i omegnen af 85 mio. kr. Derudover modtager regionen årligt et statsligt bloktilskud til investeringer i Lokalbanen - i 2014 på 40,8 mio. kr. Ud af dette beløb anvendes årligt 27,2 mio. kr. til leasing af Lokalbanens togsæt. I 2014 er yderligere afdraget 7 mio. kr. som sidste del af en investering i et nyt radiosystem til Lokalbanen. Dermed resterer 6,6 mio. kr. til udmøntning i 2014.

 

Der er i administrationens anbefaling til udmøntning lagt vægt på koblingen til regionens strategiske indsatsområde "grøn og innovativ metropol", idet de foreslåede indsatser bidrager til en mere effektiv trafikafvikling, større sammenhæng i transportsystemet og markante CO2-reduktioner. Det bemærkes i øvrigt, at Lokalbanen i perioden 2009-2013 har haft en stigning i passagertallet på 21,5 %, blandt andet på grund af investeringer i infrastrukturen. Det vurderes dog, at kapaciteten nærmer sig fuld udnyttelse, og der er derfor behov for at gennemføre en række tiltag for, at sikre den efterspurgte kapacitet fremadrettet.

 

Foranalyser af stationsbyggeri i Hillerød (1,0 mio. kr.)

Som led i arbejdet med ombygning af Hillerød Station og etablering af Hillerød Syd Station, gennemføres i efteråret 2014 foranalyser til de egentlige anlægsprojekter. Regionen har som bygherre for Nordsjællands Hospital væsentlige interesser i de to anlægsprojekter, og har derfor også påtaget sig at finansiere 50 % af hver af foranalyserne svarende til 2 x 0,5 mio. kr. Dermed resterer 5,6 mio. kr. til udmøntning i 2014.

 

Administrationens anbefaling til projekter i 2014 (og 2015)

Administrationen fremlægger i vedlagte bilag en række mulige projekter til gennemførelse i 2014. Administrationen anbefaler, at følgende projekter prioriteres gennemført i 2014:

Dermed er projektet om energioptimal kørsel på Lokalbanen ikke fuldt finansieret, og det kræver derfor, at der reserveres op til 2,4 mio. kr. fra Lokalbanens anlægskonto i 2015. Dermed reduceres det udisponerede beløb for 2015 fra 13,2 mio. kr. til 10,8 mio. kr.

 

Såfremt regionsrådet bevilliger udmøntningen, vil Movia og Lokalbanen blive bedt om, at gennemføre relevante udbud af opgaverne med henblik på gennemførelse og afrapportering i første kvartal 2015.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for 2014, men vil disponere op til 2,4 mio. kr. fra Lokalbanens anlægskonto i 2015.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 21. oktober 2014 og regionsrådet den 28. oktober 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj


Journalnummer

14001357


15.pdf

Bilag

Mulige projekter for Lokalbanen


10. Klimabarometret - Evaluering af kommunernes klimaindsats

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Det fremgår af den fælles klimastrategi for kommuner og region fra foråret 2012, at der skal gennemføres en årlig måling af kommunernes klimaindsats indenfor rammen af klimastrategien. Administrationen har valgt at kalde målingen et "Klimabarometer".

 

Formålet med Klimabarometeret er, at følge realisering af klimastrategiens målsætninger og succeskriterier indenfor de fem spor: En klimaberedt region, klimavenlig transport, omstilling af energisystemet, energieffektive bygninger samt klimavenligt forbrug og indkøb.

 

Efter aftale med Klimapolitisk Forum blev der ikke målt på sporet om klimavenligt forbrug ved målingen i 2013.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 30. september 2014:

Anbefalet.

Karsten Skawbo-Jensen (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 21. oktober 2014:

Anbefales.

Det Radikale Venstres medlemmer oplyste, at gruppens medlemmer vil tilkendegive deres stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.

Leila Lindén (A), Lise Müller (F), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 28. oktober 2014:

 

Godkendt.

 

Leila Lindén (A), Flemming Pless (A), Lars Gaardhøj (A), Abbas Razvi (B), Niels Høiby (I), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V) og Martin Geertsen (V) deltog ikke I sagens behandling.


Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Annette Birgitte Reimers (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), May-Britt Kattrup (I) og Qasam Nazir Ahmad (V).


SAGSFREMSTILLING

Klimabarometerets fremtid

Regionen har gennemført en nulpunktsmåling for 2012, og en opfølgende måling for 2013. Ved begge målinger er der indhentet data fra kommunerne i form af spørgeskemaer samt data fra Danmarks Statistik m.fl. Med de erfaringer, der er gjort ved målingerne i 2012 og 2013, er der forskellige fordele og ulemper ved at fortsætte målingerne.

 

Fordele

Klimabarometret giver den enkelte kommune mulighed for, at følge status på egen realisering af klimastrategiens mål og succeskriterier. Kommunerne får desuden et godt grundlag for, at dele viden om deres klimaarbejde og sammenligne resultaterne kommunerne imellem. Endelig viser Klimabarometeret tydeligt status på særligt realisering af den strategiske elbilindsats, der som det eneste ud af klimastrategiens fem spor har meget konkrete og målbare succeskriterer, nemlig at der i 2015 er 12.000 elbiler i hovestadsregionen, og at 25% af den offentlige flåde er drevet af fossilfri energi i 2015.

 

Ulempe

Flere kommuner oplever, at det årlige Klimabarometer ikke giver tilstrækkelig værdi sammenholdt med kommunernes relativt store arbejde med at indsamle data. Trods indhentning af data fra Danmarks Statistik kræver målingen således også, at kommunerne selv indsamler data vedrørende klimastrategiens mange mål og succeskriterier. Samtidig kræver denne dataindsamling en relativ stor koordinationsøvelse mellem kommunernes forskellige forvaltninger.

 

Derudover har Klimabarometerets to målinger ikke udvist store udsving i resultaterne indenfor de fleste af klimastrategiens fem spor. Målingerne med blot et års interval har således vist sig ikke at være nyttige, da realisering af de ambitiøse mål og succeskriterier først slår igennem efter en længere årrække.

 

Endelig vil rammen for den regionale klimasatsning fra 2015 ikke længere være den regionale klimastrategi, men den Regionale Vækst- og Erhvervsudviklingsstrategi (ReVUS). En eventuel kommende opfølgning på klimaindsatsen i hovedstadsregionen bør dermed ske indenfor rammen af den kommende ReVUS.

 

Klimapolitisk Forum

Klimapolitisk Forum drøftede den 10. september 2014 sagen om Klimabarometeret. Konklusionerne fra mødet var, at Klimabarometeret nedlægges i sin nuværende form, og at en opfølgning på kommunernes og regionens fælles klimamål fremover bør ske indenfor rammen af ReVUS'en, og at opfølgningen ikke vil være en årlig måling. Konklusionerne bliver viderebragt til miljø- og trafikudvalget af formanden for Klimapolitisk Forum Özkan Kocak.

 

Er der ønske om at se den samlede rapport "Klimastrategi for hovedstadsregionen - Baggrundsrapport for nulpunktsmåling, august 2014", kan denne rekvireres via administrationen.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 21. oktober 2014 og regionsrådet den 28. oktober 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj


Journalnummer

12011406


16.pdf

Bilag

Hovedrapport Klimabarometer (nulpunktsmåling)


11. Medfinansiering af Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

På Vækstforums møde den 15. august 2015 drøftedes regional medfinansiering af Erhvervs- og vækstministeriets Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder. Beslutningen blev udskudt til Vækstforums møde den 29. september med henblik på, at vækstforumsekretariatet skulle gå i dialog med ministeriet om konkretisering af Vækstprogrammet og forventede effekter for hovedstadsregionen.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Vækstforum Hovedstadens beslutning den 29. september 2014:

Anbefalet.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 21. oktober 2014:

Anbefales.

Leila Lindén (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 28. oktober 2014:

 

Godkendt.

 

Leila Lindén (A), Flemming Pless (A), Abbas Razvi (B), Niels Høiby (I), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V) og Martin Geertsen (V) deltog ikke I sagens behandling.


Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Annette Birgitte Reimers (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), May-Britt Kattrup (I) og Qasam Nazir Ahmad (V).


Sagsfremstilling

I Vækstpartnerskabsaftalen for 2013 aftalte Vækstforum Hovedstaden med regeringen at etablere et 3-årigt nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder. De øvrige vækstfora har indstillet at medfi­nansiere programmet.

 

Vækstforum Hovedstaden efterlyste på sit møde den 15. august en konkretisering af følgende:

Ministeriet har i vedlagte bilag redegjort for Vækstforums spørgsmål. Svarerne vurderes og perspektiveres nedenfor.

 

Produktionsvirksomheder i hovedstadsregionen


Set i forhold til branchestrukturen i landet som helhed har hovedstadsregionen en lille industrisektor. Der er imidlertid store regionale forskelle. Nordsjælland skiller sig ud fra København ved at ligne resten af landet, hvad angår fordelingen mellem service- og industrijobs.

 

I 2013 var der næsten 55.000 personer beskæftiget i industrien i Region Hovedstaden. Der er ca. 1270 produktionsvirksomheder i regionen med mindst 5 ansatte. Der vurderes på den baggrund at være et tilstrækkeligt underlag af produktionsvirksomheder i Region Hovedstaden til, at programmet har en regional berettigelse.

 

Vækstprogrammets indhold og effekt


Vækstprogrammet skal tilbyde små og mellemstore produktionsvirksomheder uvildig specialiseret rådgivning med henblik på at realisere virksomhedernes vækstpotentiale. Rådgivningens fokus defineres i dialog mellem konsulenter og virksomhedens ledelse og kan fx være inden for automatisering, digitalisering, ressourceeffektivisering, ledelse, IPR, standardisering.

 

Flere analyser viser, at uvildig rådgivning kan være vejen til at styrke væksten og jobskabelsen i små og mellemstore virksomheder. Fx har analyser fra CBS vist, at produktiviteten i fremstillingssektoren i Danmark kan øges med gennemsnitlig 15 pct., hvis de forskellige brancher automatiserer som i de mest automatiserede lande, der sammenlignes med. Samtidig viser Irisgroups evaluering af Væksthusene, at de mangler specialiserede tilbud til virksomheder med et højt vækstpotentiale, der ofte har komplekse udfordringer, som det er mere udfordrende at adressere.

 

Det overordnede mål for programmet er at øge antallet af vækstvirksomheder. Det er op til de operatører som byder på opgaven at opstille forventede effekter for vækstprogrammet.

 

Det fremgår af ministeriets redegørelse, at det ikke på forhånd kan fastlægges hvor mange virksomheder i hovedstadsregionen, der vil deltage. 1000 virksomheder skal tilbydes et væksttjek, hvor vækstpotentialet kortlægges, og 500 tilbydes et vækstløft, hvor virksomheden får støtte til køb af rådgivning. Da det vil være frivilligt for virksomhederne at deltage, kan det ikke vides på forhånd, hvem der vil tage imod et væksttjek, og som efterfølgende tilbydes et vækstløft.

 

Sammenhæng med det regionale erhvervsfremmesystem


Det fremgår af ministeriets redegørelse, at vækstprogrammet skal tilpasses regionalt i forhold til indsatser, der allerede gennemføres eller planlægges i forhold til små og mellemstore produktionsvirksomheder. Endvidere skal der sikres koordination mellem vækstprogrammet og den specialiserede erhvervsservice i de regionale væksthuse.

 

Det skal bl.a. sikres ved, at de operatører som byder på opgaven, skal beskrive, hvordan Vækstprogrammet sikrer, at virksomhederne som led i væksttjekket vil blive anvist relevante regionale eller nationale virksomhedsprogrammer.

 

Vækstforum sekretariatets vurdering


Erhvervs- og vækstministeriet har valgt at udforme programmet som et udbud, hvor det er op til tilbudsgiver at opstille effektmål og sikre koordinering med igangværende indsatser. Det betyder, at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at beskrive programmet mere konkret og vurdere, hvad hovedstadsregionen får ud af det.

 

Region Hovedstaden får en plads i følgegruppen, som høres om de indkomne ansøgninger og følger vækstprogrammets gennemførelse. Vækstforum sekretariatet vil arbejde for at følge op på Vækstforums kommentarer i følgegruppen.

 

På baggrund af ministeriets redegørelse vurderer Vækstforum sekretariatet, at der vil være et tilstrækkeligt underlag af produktionsvirksomheder samt et potentiale for, at specialiseret rådgivning kan bidrage til at skabe øget omsætning og flere jobs i hovedstadsregionen. Sekretariatet anbefaler på den baggrund, at Vækstforum indstiller programmet til medfinansiering i Regionsrådet.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af punktet udmøntes 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.


KOMMUNIKATION

Ingen særsklit kommunikationsindsats planlagt


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 21. oktober 2014 og regionsrådet den 28. oktober 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn BillehøjJournalnummer

14006854
12. Studietur til Stockholm

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Miljø- og trafikudvalget besluttede den 29. april 2014, at administrationen skulle arbejde videre med planlægningen af en udvalgsstudietur til Stockholm. Ud fra udvalgets ønsker har administrationen dermed udarbejdet et forslag til program, budget og forslag til embedsmandsdeltagelse for studieturen.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:


POLITISK BEHANDLING

Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 30. september 2014:

Anbefalet.

Karsten Skawbo-Jensen (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 21. oktober 2014:

Anbefales.

Leila Lindén (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 28. oktober 2014:

 

Godkendt.

 

Leila Lindén (A), Flemming Pless (A), Abbas Razvi (B), Niels Høiby (I), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V) og Martin Geertsen (V) deltog ikke I sagens behandling.


Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Annette Birgitte Reimers (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), May-Britt Kattrup (I) og Qasam Nazir Ahmad (V).


SAGSFREMSTILLING

Med den nye styreform har de stående udvalg en helt central rolle, som værende politikformulerende og politikkontrollerende, samt at initiere udviklingen af regionen. I forlængelse af udvalgets arbejdsplaner, indgår muligheden for, at hente inspiration og input til udviklingen af regionens opgaveløsning. Miljø- og trafikudvalget besluttede den 29. april 2014 at administrationen skulle arbejde videre med planlægningen af en studietur til Stockholm. Administrationen forelægger hermed; et forslag til fagligt indhold på studieturen, et specificeret budgetforslag og forslag til embedsmandsdeltagelse.

 

Fagligt indhold

Ved planlægningen af studieturen har administration forsøgt, at sammensætte et gennemtænkt program i forhold til både indhold og den geografiske placering af diverse besøgssteder. Administrationen har dermed valgt, at opdele de tre dage studieturen foregår i, i forhold til emner, hvilket fremgår nedenfor.

 

Onsdag den 19. november: Energi- og miljøledelse indenfor sundhedssektoren

Torsdag den 20. november: Trafikudvikling

Fredag den 21. november: Jordforurening

 

Der mangler stadig få endelige bekræftelser fra svensk side, hvorfor programmet ikke er endeligt fastlagt. En yderligere beskrivelse af programmet er vedlagt til orientering.

 

Budget

Til det forelagte program for studieturen anslås det, at udgifterne vil beløbe sig til ca. 95.500,00 kr. for 12 personer, som vist nedenfor. Dette giver en stykpris på 7.958,33 kr. pr person.

 

Budget

Udgiftspost

Beløb

Fly

14.500,00 kr.

Hotel

34.000,00 kr.

Transport

18.000,00 kr.

Forplejning

29.000,00 kr.

Total

95.500,00 kr.

 
 

Forslag for embedsmandsdeltagelse til studieturen

Embedsmandsdeltagelsen ved studieturen for miljø- og trafikudvalget må ifølge procedurerne for udvalgsstudieture, max inkludere tre embedsmænd. Følgende embedsmænd vil deltage:

 

Claus Bjørn Billehøj, Centerdirektør, Center for Regional udvikling

Katrine Hagenbæk, Udvalgssekretær for miljø- og trafikudvalget, Center for Regional udvikling

Gitte Ellehave Schultz, Enhedschef Jordforurening, Center for Regional udvikling


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede udgift til gennemførelse af studieturen afholdes indenfor politikerkonto.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 21. oktober 2014 og regionsrådet den 28. oktober 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj


Journalnummer

14002194


17.pdf

Bilag

Foreløbig program - studietur


13. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité A)

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

På regionsrådets konstituerende møde den 3. december 2013 blev Vivian Heinola (B) udpeget som ét af seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer For Region Hovedstaden (Komité A).

 

Det har efterfølgende vist sig, at Vivian Heinola, der er uddannet psykolog, som ansat i sundhedsvæsenet ikke opfylder betingelserne i komitéloven for at varetage hvervet som ikke-sundhedsfagligt medlem af komitésystemet, og der skal i den anledning udpeges et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af komiteen.

 

Det tilkommer valggruppen ABCFO at udpege nyt medlem.


INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

 1. at udpege et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité A), og

 2. at regionsrådsformanden bemyndiges til at modtage navnet på den udpegede.


POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 21. oktober 2014:

Anbefales.

Leila Lindén (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 28. oktober 2014:

 

Godkendt.

 

Leila Lindén (A), Flemming Pless (A), Abbas Razvi (B), Niels Høiby (I), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke I sagens behandling.


Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Annette Birgitte Reimers (A), Katrina Feilberg Schouenborg (B), May-Britt Kattrup (I) og Qasam Nazir Ahmad (V).


SAGSFREMSTILLING

I henhold til lov om et videnskabsetisk komitésystem nedsætter regionsrådene regionale videnskabsetiske komiteer. I Region Hovedstaden er der nedsat seks komiteer med hver 11 medlemmer – seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer og fem sundhedsfaglige medlemmer. Komiteernes opgave er at behandle ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, dvs. forsøg på mennesker og menneskeligt biologisk materiale.

 

Det har, efter at Vivian Heinola på regionsrådets konstituerende møde den 3. december 2013 blev udpeget som ét af seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité A), vist sig, at Vivian Heinola, der er uddannet psykolog, som ansat i sundhedsvæsenet ikke opfylder betingelserne i komitéloven for at varetage hvervet som ikke-sundhedsfagligt medlem af komitésystemet.

 

Det følger således af komitéloven, at den, der udpeges som ikke-sundhedsfagligt medlem, godt kan have en sundhedsfaglig uddannelse. Den pågældende må imidlertid ikke have en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne.

 

Der skal i den anledning udpeges et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af komiteen.

 

Det følger af komitéloven, at medlemmerne af de regionale videnskabsetiske komiteer skal have tilknytning til den eller de regioner, som komiteen dækker.

 

Medlemmerne af de videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden modtager vederlag for varetagelse af hvervet, ligesom medlemmerne kan modtage udgiftsgodtgørelser.

 

Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, der i henhold til regionslovens § 15, stk. 3, også gælder for regionerne, kan den valggruppe, som har valgt et medlem til et udvalg, besætte den ledige udvalgsplads, når det pågældende medlem er udtrådt af udvalget.

 

Det tilkommer således i givet fald valggruppen ABCFO at udpege nyt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer For Region Hovedstaden (Komité A).


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunuikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 21. oktober 2014 og regionsrådet den 28. oktober 2014.


DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Svend Hartling


Journalnummer

13013094