UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

15-05-2018 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-05-2018 20:00:00


PUNKTER

1. Forslag fra Venstre om at regionsrådsformanden bakker op om nordsjællandske borgmestres henvendelse til transportministeren vedrørende den statslige togplan for 2017-2032
2. Forslag fra Socialdemokratiet om nedsættelse af Udsatteråd i Region Hovedstaden
3. Forslag fra Konservative om en redegørelse af prisforskel i indkøb af EPJ-systemer
4. Udmøntning af midler fra sundhedsstrategien til skånsom kirurgi
5. Lånoptagelse 2018
6. Ændring og ensretning af tilbagebetalingsperioden for den regionale sterilcentrals leasingaftaler
7. Det bygningsmæssige og kvalitetsmæssige efterslæb for regionens hospitaler
8. Flere elever og lærlinge til Center for Ejendomme
9. Udbudsproces for Favrholm Station
10. Udpegninger til bestyrelsen for Amgros I/S
11. Lukket punkt
12. Lukket punkt
13. Lukket punkt
14. Lukket punkt
15. Medlemskab af forhandlingsgruppe til afholdelse af forhandlingsmøder med PLO1. Forslag fra Venstre om at regionsrådsformanden bakker op om nordsjællandske borgmestres henvendelse til transportministeren vedrørende den statslige togplan for 2017-2032

Forslag fra Venstre om at regionsrådsformanden bakker op om nordsjællandske borgmestres henvendelse til transportministeren vedrørende den statslige togplan for 2017-2032

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regioner, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Anne Ehrenreich har på vegne af Venstre ved henvendelse den 19. april 2018 anmodet om, at regionsrådet får en sag forelagt vedr. at regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen bakker op om de nordsjællandske borgmestres henvendelse til transportministeren vedrørende den statslige togplan for 2017-2032.

INDSTILLING
Venstres forslag:
 • at regionsrådsformanden bakker de nordsjællandske borgmestres henvendelse op og tilslutter sig deres arbejde for at undgå forringelser på Kystbanen og øvrige togstrækninger i Region Hovedstaden.
Administrationen bemærker, at regionsrådsformanden den 3. maj 2018 sendte et støttebrev til transportministeren, der bakker op om de nordsjællandske borgmestres henvendelse (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 15. maj 2018:
 
Godkendt.
 
Flemming Pless (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Peter Frederiksen (V) og Marianne Frederik (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Morten Lorenzen (B), Paw Karslund (O), Per Roswall (V), Erik Sejersten (V) og Susanne Langer (Ø).

MEDLEMSFORSLAG
Venstre har ved henvendelse den 19. april 2018 anmodet om, at regionsrådet får følgende medlemsforslag forelagt:
 
"Forslag fra Venstre om at regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen bakker op om nordsjællandske borgmestres henvendelse til transportministeren vedrørende den statslige togplan for 2017-2032
 
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Hørsholms borgmester har sammen med Rudersdal borgmester og andre borgmestre fra Nordsjælland skrevet til transportminister Ole Birk Olesen for at protestere over, at den statslige togplan for 2017-2032 lægger op til forringelser på Kystbanen. Dette fremgår bl.a. Frederiksborg Amtsavis den 13. april 2018.
 
FORSLAG
Venstre foreslår over for regionsrådet:
• at regionsformanden bakker de nordsjællandske borgmestres henvendelse op og tilslutter sig deres arbejde for at undgå forringelser på Kystbanen og øvrige togstrækninger i Region Hovedstaden.
 
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet har allerede i sit høringssvar til Transportministeriet gjort opmærksom på, at den statslige togplan for 2017-2032 lægger op til forringelser af Kystbanen og på togstrækninger i regionen."
 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 15. maj 2018.

JOURNALNUMMER
18018563


1.pdf

Bilag

SHA støttebrev


2. Forslag fra Socialdemokratiet om nedsættelse af Udsatteråd i Region Hovedstaden

Forslag fra Socialdemokratiet om nedsættelse af Udsatteråd i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regioner, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen har på vegne af Socialdemokratiet ved henvendelse den 8. maj 2018 anmodet om, at regionsrådet får en sag forelagt vedr. nedsættelse af et Udsatteråd i Region Hovedstaden.

INDSTILLING
Socialdemokratiets forslag:
 • at der etableres et Udsatteråd i Region Hovedstaden med henblik på at skabe et forum, der kan være rådgivende over for regionsråd og stående udvalg i spørgsmål vedrørende socialt udsatte borgeres sundhedsforhold.
Administrationen bemærker, at vedtager regionsrådet at fremme forslaget, skal det forinden endelig stillingtagen forelægges udvalg for forebyggelse og sammenhæng.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 15. maj 2018:
 
Godkendt.
 
Flemming Pless (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Peter Frederiksen (V) og Marianne Frederik (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Morten Lorenzen (B), Paw Karslund (O), Per Roswall (V), Erik Sejersten (V) og Susanne Langer (Ø).

MEDLEMSFORSLAG
 
Medlemsforslag fra Socialdemokratiet om nedsættelse af Udsatteråd i Region Hovedstaden
 
"Baggrund
Respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse er centrale værdier i vores sundhedsvæsen. Vi kan kun fremme befolkningens sundhed, behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte, sådan som Sundhedsloven foreskriver, hvis vi sikrer let og lige adgang for alle.
 
Der er imidlertid mennesker, som på grund af komplekse sociale problemer lever en meget ustabil tilværelse. Udfordringer ved misbrug af rusmidler eller svære psykiske lidelser kan resultere i manglende fast bopæl, adgang til e-boks og lignende, og ofte lider de også af ikke-diagnosticerede og ubehandlede psykiatriske eller somatiske sygdomme. Gruppen har stort behov for hjælp, herunder koordinering af hjælpeindsats mellem adskillige instanser, hvilket gør det svært at nå, udrede og behandle tilstrækkeligt via de etablerede tilbud.
 
For at give gruppen af udsatte borgere bedre adgang til udredning og behandling i Region Hovedstaden etableres Region Hovedstadens Udsatteråd, som skal repræsentere de allermest udsatte borgere. Rådet skal være rådgivende over for Regionsråd og stående udvalg i spørgsmål vedrørende socialt udsatte borgeres sundhedsforhold. Rådet skal bidrage til at sikre, at de mest udsatte borgere får adgang til regionens ydelser, ligesom det skal bidrage til bedre indsatser og bedre udnyttelse af ressourcerne.
 
Regionen er ansvarlig for at inddrage rådet i relevante processer på både konkret og strategisk niveau. Eksempler på spørgsmål rådet kunne behandle, er:
 
Formålet er at skabe mere viden om socialt udsattes særlige behov på sundhedsområdet og bedre og mere fleksible sundhedstilbud til socialt udsatte borgere og dermed skabe større lighed i sundhed.
 
Udsatte borgere er en vigtig og ligeværdig part i egen behandling. Udsatterådet skal gøre regionsrådet i stand til at sikre, at færre bliver tabt i overgangene; at indsatser afspejler de udsattes livsvilkår; at sundhedsaftalerne passer til de udsatte borgeres behov; og at der sikres tilstrækkelig behandling for følgesygdomme og andre somatiske og psykiatriske lidelser, som ikke nødvendigvis er relateret til deres misbrug.
 
Rådet skal inddrages så tidligt som muligt i de relevante processer – gerne inden formelle høringsprocesser.
 
Rådet skal bestå af 8-10 repræsentanter for aktører (frivillige organisationer, kommunale, regionale) der arbejder med de mest udsatte, har indgående kendskab til udsatte borgeres behov, og hvis virke er forankret i Region Hovedstaden. Det kan eksempelvis være regionale og kommunale socialsygeplejersker, Sociolancen (samarbejde mellem Akutberedskabet, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab), Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri, Nordsjællands Misbrugscenter Skansegården, Projekt Udenfor, Kirkens Korshær, Reden/KFUK, SIND, LAP, Gadejuristen, Mændenes Hjem, Aflastningen i Thorsgade og Røde Kors. Udpegning og proces for denne drøftes mere udførligt under udvalgsbehandlingen.
 
Region Hovedstaden bør finansiere et sekretariat for rådet, som dels skal sikre, at rådet inddrages i de relevante processer, dels understøtte mødeaktivitet og kommunikation. Region Hovedstaden bør afsætte midler til rådets afholdelse af møder, transport og kommunikation.
 
Etablering af et Udsatteråd er i god tråd med regionens politiske målsætning om, at ”Patientens situation styrer forløbet”, og at sundhedsvæsenet skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes situation, forudsætninger, ressourcer og motivation i tilrettelæggelsen af deres forløb.
 
Derudover relaterer forslaget om et Udsatteråd sig også til den politiske målsætning om ”Høj faglig kvalitet” på den måde, at forudsætningen for at kunne tilbyde behandling af høj faglig kvalitet til udsatte borgere er viden om denne gruppes særlige behov.
 
Rådet kan have samme rolle og struktur, som Regionshandicaprådet har i forhold til handicapområdet.""

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 15. maj 2018.

JOURNALNUMMER
18018560
3. Forslag fra Konservative om en redegørelse af prisforskel i indkøb af EPJ-systemer

Forslag fra Konservative om en redegørelse af prisforskel i indkøb af EPJ-systemer

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regioner, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Line Ervolder har på vegne af Konservative ved henvendelse den 9. maj 2018 anmodet om, at regionsrådet får en sag forelagt vedr. prisforskel i indkøb af EPJ-systemer.

INDSTILLING
Konservatives forslag:
 • at Regionsrådet hurtigst muligt får forelagt en redegørelse for, hvordan det kan lade sig gøre, at prisen i Region Syddanmark er så markant lavere end den vi har måtte betale for et nyt EPJ-system, herunder hvilke funktioner i EPIC-systemet som måtte retfærdiggøre den markante prisforskel.
Administrationen bemærker, at vedtager regionsrådet at fremme forslaget, skal det forinden endelig stillingtagen forelægges forretningsudvalget.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 15. maj 2018:
 
Godkendt.
 
Flemming Pless (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Peter Frederiksen (V) og Marianne Frederik (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Morten Lorenzen (B), Paw Karslund (O), Per Roswall (V), Erik Sejersten (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Medlemsforslag fra Konservative om redegørelse af prisforskel i indkøb af EPJ-systemer
 
Baggrund:
I Region Syddanmark har de netop afsluttet en udbudsproces omkring nyt EPJ-system. Af medieomtale kan man læse, at man i Region Syddanmark har afsat 252,8 millioner kroner over tre år til anskaffe og tage det nye EPJ-system i brug. Dette står i kontrast til den udgift vi i Region Hovedstaden har haft til nyt EPJ-system fra Epic på knap 2 milliarder kroner.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 15. maj 2018.

JOURNALNUMMER
18018562
4. Udmøntning af midler fra sundhedsstrategien til skånsom kirurgi

Udmøntning af midler fra sundhedsstrategien til skånsom kirurgi

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I forbindelse med 2. økonomirapport 2017 blev der udmøntet midler fra sundhedsstrategien til kapacitetsudvidelse inden for kræftområdet. Der var herefter et tilbageværende på 7,9 mio. kr. i varige midler til skånsom kirurgi. Udmøntning af midlerne har afventet udarbejdelse af en regional indsats for robotkirurgien. Indsatsen er nu udarbejdet og forelægges til godkendelse. Rapporten indeholder en række anbefalinger for fremtidige beslutninger omkring indkøb og udbredelse af operationsrobotter i Region Hovedstaden.
 
For at understøtte implementering af initiativerne i indsatsen forelægges endvidere administrationens forslag til, hvordan de resterende midler fra sundhedsstrategien til skånsom kirurgi skal udmøntes. En samlet oversigt over de midler, som er udmøntet via sundhedsstrategien, og hvilke områder midlerne er udmøntet inden for, er vedlagt til orientering.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende 'Indsatser for robotkirurgien i Region Hovedstaden',
 2. at godkende at initiativerne i indsatsen prioriteres og løbende implementeres og
 3. at godkende administrationens forslag til udmøntning af de resterende 7,9 mio. kr. fra regeringens sundhedsstrategi til skånsom kirurgi.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning den 23. april 2018:
1. Anbefalet
2. Anbefalet
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 8. maj 2018:
Anbefalet.
Flemming Pless (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 15. maj 2018:
 
Liberal Alliance fremsatte følgende ændringsforslag:
”Det foreslås at følgende 3 punkter sættes til afstemning i stedet for indstillingen fra forretningsudvalget:
1. at godkende administrationens forslag til udmøntning af de resterende 7,9 mill. kroner fra Regeringens Sundhedsstrategi til skånsom kirurgi. Dette indebærer prioritering af udskiftning af en udtjent robot på Herlev Hospital og en udtjent robot på Rigshospitalet.
2. at regionsrådet ikke godkender at initiativerne i ”Indsatser for robotkirurgien i Region Hovedstaden” prioriteres og løbende implementeres.
3 . at der etableres kontakt til de øvrige regioner mhp. oprettelse af en national uddannelse i robotkirurgi og vi ikke godkender at initiativerne i ”Indsatser for robotkirurgien i Region Hovedstaden” prioriteres og løbende implementeres.”
 
Formanden satte ændringsforslaget fra Liberal Alliance under afstemning:
For stemte: Annette Randløv (B), I (2), O (3) og Å (2), i alt 8.
Imod stemte: A (13), C (5), B (2), F (3), V (6) og Ø (4), i alt 33.
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.
 
Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:
”Det foreslås at tilføje et punkt 4 til forretningsudvalgets indstilling:
4. at vi går i dialog med de andre regioner mhp. at etablere en fælles national uddannelse forud for oprettelse af egen uddannelse.”

Formanden satte ændringsforslaget fra Det Konservative Folkeparti under afstemning:
For stemte: B (3), C (5), F (3), I (2), O (3), V (6), Ø (4) og Å (2), i alt 28.
Imod stemte: A (13).
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Ændringsforslaget var herefter godkendt.
 
Formanden satte forretningsudvalgets indstillingspunkt 1 under afstemning:
For stemte: A (13), B (2), C (5), F (3), V (6), Ø (4) og Å (2), i alt 35.
Imod stemte: Annette Randløv (B), I (2) og O (3), i alt 6.
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Indstillingspunkt 1 var herefter godkendt.
 
Formanden satte forretningsudvalgets indstillingspunkt 2 under afstemning:
For stemte: A (13), B (2), C (5), F (3), V (6), Ø (4) og Å (2), i alt 35.
Imod stemte: Annette Randløv (B), I (2) og O (3), i alt 6.
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Indstillingspunkt 2 var herefter godkendt.
 
Formanden satte forretningsudvalgets indstillingspunkt 3 under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), I (2), O (3), V (6), Ø (4) og Å (2), i alt 41.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Indstillingspunkt 3 var herefter godkendt.
 
Flemming Pless (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Peter Frederiksen (V) og Marianne Frederik (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Morten Lorenzen (B), Paw Karslund (O), Per Roswall (V), Erik Sejersten (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Inden for robotkirurgi forventes en markant udvikling de kommende år, hvor robotkirurgi vil blive anvendt af flere specialer og fagområder, og udbredelse og investering i robotkirurgi er væsentligt for at sikre, at Region Hovedstaden fortsat er førende på det kirurgiske område. En regional arbejdsgruppe, med deltagelse af repræsentanter fra regionens store somatiske hospitaler og fra alle relevante kliniske specialer, har udarbejdet en rapport med indsatser for robotkirurgien i Region Hovedstaden, se bilag 1. Formålet med indsatsen er, at kommende beslutninger vedrørende anvendelse, prioritering og udbredelse af robotkirurgi fremover skal foretages i samarbejde mellem hospitalerne på baggrund af fælles indsatser. Med indsatsen er der således tilvejebragt et bedre grundlag for fremtidige beslutninger vedrørende regionens brug af robotkirurgi.
 
Arbejdsgruppen har opstillet tre anbefalinger til en fremtidig indsats for robotkirurgien:
 
1. Robotkirurgi udbredes trinvist til alle store somatiske hospitaler i regionen
I Region Hovedstaden varetages robotkirurgi på Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital, men regionens øvrige store akuthospitaler ønsker også fremover at varetage robotkirurgi. Robotkirurgi anvendes primært til kræftkirurgi, men der ses en udvikling i retning af, at robotkirurgi i stigende omfang vil blive anvendt til ikke-livstruende sygdomme fremover. Såfremt regionen fortsat skal være i front på det kirurgiske område er der behov for, at der investeres i den nyeste teknologiske udvikling. Fordelene ved robotkirurgi er, at det er en præcis kirurgi med mindst mulig beskadigelse af vævet. Ved robotstyret kirugi anvender kirurgen en konsol med justerbare håndtag. Konsollen har en billedskærm, der er tre-dimensionel og med god dybdefornemmelse, hvor kirurgen kan styre alle instrumenter, der bevæges af robottens arme udenfor og indeni patienten.
 
Der findes videnskabelig dokumentation (evidens) for fordelene ved at overgå fra åben kirurgi til kikkertkirurgi (minimal invasiv kirurgi), men ifølge en Medicinsk teknologivurdering af robotassisteret kirurgi fra 2015 (vedhæftet) mangler der videnskabelig dokumentation for en forbedring af patientens sygdomsfrie overlevelse ved robotkirurgi. Arbejdsgruppen har belyst, at der fortsat ikke er videnskabelig dokumentation herfor. MTV-rapporten viser fordele i form af mindre blodtab, kortere indlæggelsestid og færre komplikationer og senfølger. Omvendt er operationstiden typisk forlænget med robotkirurgi. Der er en række andre fordele, som taler for robotkirurgi. Blandt andet giver det markante ergonomiske fordele for kirurgernes fysiske arbejdsmiljø, hvor robotkirurgi kan være medvirkende til, at kirurgen kan operere i flere år. Desuden er der væsentlige fordele i forhold til fortsat faglig udvikling samt rekruttering og fastholdelse af kirurger og øvrigt operationspersonale. For nogle indgreb, særligt inden for urologien, har robotkirurgi desuden være et alternativ til operationer, som ikke kan udføres med kikkertkirurgi, og derfor har været udført med åben kirurgi. Herudover har robotkirurgi inden for øre-, næse- og halsspecialet muliggjort kirurgisk behandling af kræft i svælget, hvor alternativet er stråle- og kemoterapi. Det er derfor vurderingen, at dokumentationen for fordelene ved robotkirurgi bør fremkomme i takt med anvendelse og udbredelse heraf, og at udbredelsen ikke bør afvente yderligere dokumentation. Der arbejdes fortsat med at sikre, at der er dokumentation for effekterne, og at der arbejdes protokolleret.
 
På baggrund af hospitalernes mulighed for at udnytte en operationsrobot mest muligt, samt om robotkirurgi kan erstatte mere traditionelle operationer, der ellers kun kan udføres som åben kirurgi, anbefaler arbejdsgruppen, at investeringen i nye robotter sker i følgende rækkefølge; 1) Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital (erstatning for en operationsrobot på hvert hospital, der er fra 2007 og skal udskiftes), 2) Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 3) Amager og Hvidovre Hospital samt 4) Nordsjællands Hospital. En operationsrobot koster aktuelt 15-17 mio. kr, men det anbefales, at udbredelsen i regionen skal ske i takt med, at priserne på operationsrobotter forventeligt falder væsentligt i de kommende år som følge af, at der kommer nye leverandører på markedet i løbet af 2018 og 2019. Det er fortsat dyrere at operere robotkirurgisk, men det er vurderingen, at i takt med den teknologiske udvikling, den lavere pris samt at robotkirurgi kan anvendes til flere forskellige operationstyper, vil fordelene ved robotkirurgi opveje den relativt højere udgift.
 
Der er under sundhedsstrategiens spor 4, 'øget kapacitet til mere skånsom operativ behandling', afsat i alt 15,7 mio. kr. i varige midler til Region Hovedstaden. Heraf er 7,8 mio. kr. udmøntet fra 2015 og frem. Midlerne blev udmøntet til kapacitetsudvidelse på Rigshospitalet (til kræft i mundsvælget) og Herlev og Gentofte Hospital (til kræft i livmoder og kræft i nyre og nyrebækken). Der er afsat yderligere 7,9 mio. kr. i varige midler fra 2017 og frem. Som sundhedsudvalget blev orienteret om den 23. maj 2017, har udmøntning af midlerne afventet færdiggørelse af indsatserne for robotkirurgien. Administrationen foreslår, at midlerne for 2017 udmøntes som et engangsbeløb til indkøb af en operationsrobot, mens midlerne fra 2018 og frem udmøntes varigt til kapacitetsudvidelse (drift) inden for skånsom kirurgi. Indkøb af en ny operationsrobot afventer, at de nye leverandører er kommet på markedet, men midlerne til kapacitetsudvidelse forventes udmøntet til hospitalerne på baggrund af ansøgning om anvendelse af midlerne.
 
2. Etablering af regional robotkirurgisk uddannelse
Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at der etableres en fælles regional uddannelse for både kirurger og det samlede operationspersonale. Uddannnelsen består af en basiskonstruktion med udvikling af drift og kurser for robotkirurgisk træning, som kan suppleres med evidensbaseret certificering. Der eksisterer ikke en regional robotkirurgisk uddannelse i dag, og det er vurderingen, at uddannelsen kan gøre Region Hovedstaden internationalt førende inden for robotkirurgisk uddannnelse.
 
Regionsrådet godkendte den 13. juni 2017, at administrationen udmønter Region Hovedstadens andel af midlerne til initiativer fra Kræftplan IV til bl.a. 'høj og ensartet kvalitet for kræftpatienter i hele landet'. Der er for 2017 afsat 3,8 mio. kr. til 'et kompetenceløft i kræftkirurgien ved systematisk og struktureret kompetenceudvikling', som udmøntes som et engangsbeløb til etablering af den robotkirurgiske uddannelse.
 
3. Etablering af følgegruppe for robotkirurgi
På baggrund af arbejdsgruppens anbefaling vil der endvidere blive nedsat en følgegruppe for robotkirurgi, som skal være med til at sikre, at udviklingsmulighederne inden for robotkirurgi håndteres optimalt. Desuden skal gruppen give faglig rådgivning i forbindelse med udbredelse af robotkirurgi samt sikre, at nye operationstyper dokumenteres og følges og tilbydes alle regionens borgere. Medlemmerne af den robotkirurgiske arbejdsgruppe fortsætter i følgegruppen for robotkirurgi.

KONSEKVENSER
Udmøntning af de resterende midler fra sundhedsstrategien til indkøb af en ny operationsrobot muliggør, at regionen kan foretage flere robotkirurgiske indgreb fremover, hvor en udbredelse til flere hospitaler sikrer, at flere af regionens borgere kan tilbydes behandling med samme operationsmetode. Driftsmidlerne til skånsom kirurgi skal understøtte, at flere kirurgiske indgreb kan udføres med skånsomme kirurgiske metoder.

RISIKOVURDERING
Det er forventningen, at udgiftsniveauet for anskaffelse og drift af operationsrobotter falder, når der kommer nye leverandører på markedet i løbet af 2018 og 2019. Idet der er tale om forhold, som Region Hovedstaden ikke kontrollerer, er der dog en mindre risiko for, at de nye leverandører forsinkes med deres lancering, og at prisreduktionen er mindre end forventet.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Såfremt indstillingspunkterne godkendes, vil udmøntning af de resterende midler til kapacitetsudvidelse fra sundhedsstrategien blive udmøntet i forbindelse med 2. økonomirapport 2018. Midlerne til indkøb af en operationsrobot disponeres og udmøntes, når en ny operationsrobot skal indkøbes.

KOMMUNIKATION
Der planlægges ikke en særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. maj 2018 og regionsrådet den 15. maj 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Anne Skriver / Charlotte Hosbond

JOURNALNUMMER
17007268


2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf

Bilag

Indsatser for robotkirurgien i Region Hovedstaden_final
Udmøntning af midler med Sundhedsstrategien
MTV_robotassisteret_kirurgi_2015_08
4_4 - Ændringsforslag til RR møde 150518 fra Liberal Alliance


5. Lånoptagelse 2018

Lånoptagelse 2018

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionen har mulighed for at optage lån til refinansiering af regionens afdrag, energibesparende foranstaltninger og kvalitetsfondsbyggerier, efter gældende regler.
 
Regionen har den 2. august 2017 ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispension til refinansiering af regionens afdrag i 2018 med i alt 285 mio. kr. Den samlede lånepulje for alle regionerne udgør 650 mio. kr. i 2018 og indgår i Økonomiaftalen. Økonomi-og Indenrigsministeriet har den 8. september 2017 meddelt regionen lånedispensation til refinansiering af regionens afdrag for 2018 på 140 mio. kr. Beløbet på 140 mio. kr. og den andel af ansøgningen, der ikke blev imødekommet, er indarbejdet i budget 2018.
 
Jf. lånebekendtgørelsen kan regionen endvidere optage lån til at afholde udgifter til energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører regionen. Der er mulighed for at låne 100 % af udgifterne til dette formål. I budget 2018 er der budgetteret med at optage lån på 9,6 mio. kr. til udgifter, der vedrører anlæg til energibesparende foranstaltninger. Som følge af tidsforskydninger i gennemførelse af energibesparende foranstaltninger fra 2017 til 2018, kan der i 2018 optages yderligere lån for 43,2 mio. kr., således at den samlede lånoptagelse udgør 52,8 mio. kr.
 
Herudover har regionen ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet op at optage lån til kvalitetsfondsbyggerierne i overensstemmelse med reglerne herfor. Det drejer sig om Nyt Hospital Bispebjerg, Nyt Hospital Herlev og Nyt Hospital Hvidovre, og det samlede beløb udgør 370,6 mio. kr. i 2018.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 
1. at godkende, at der samlet optages lån for i alt 192,8 mio. kr. i 2018, hvoraf
 • 140,0 mio. kr. er regionens andel af den afsatte lånepulje til refinansiering af regionale afdrag, og
 • 52,8 mio. kr. optages til at afholde anlægsudgifter til energibesparende foranstaltninger,
2. at godkende, at der samlet optages lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne på 370,6 mio. kr., og
 
3. at godkende, at regionsrådsformanden og koncerndirektionen bemyndiges til at underskrive lånedokumenterne.
 

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 8. maj 2018:
Anbefalet.
Flemming Pless (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 15. maj 2018:
 
Godkendt.
 
Flemming Pless (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Peter Frederiksen (V) og Marianne Frederik (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Morten Lorenzen (B), Paw Karslund (O), Per Roswall (V), Erik Sejersten (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Regionen har mulighed for at optage lån til refinansiering af regionens afdrag, energibesparende foranstaltninger og kvalitetsfondsbyggerier, efter gældende regler. Tilladelse til at optage lån til regionens afdrag og kvalitetsfondsbyggerier gives af Økonomi- og Indenrigsministeren. Beslutningen om der skal optages lån, skal altid træffes af Regionsrådet på et møde, jfr. bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt regionsloven. Lånoptagelserne er med til at sikre regionens fremtidige likviditet, og overholdelse af budgetlovens forudsætninger om 1.000 kr. pr. indbygger.
 
Nedenfor er vist udviklingen i Region Hovedstadens langfristet gæld i det vedtagne budget 2018 og nu forventet regnskab 2018:
 
Vedtaget
Forventet regnskab
Mio. kr.
Budget 2018
2018
Langfristet gæld primo året 1)
-4.310,7
-4.265,1
Afdrag
666,8
666,8
Lånoptagelse
 
 
Delvis lånoptagelse
-140,0
-140,0
Lånoptagelse energibesparende foranstaltninger
-9,6
-52,8
Afdrag og lånoptagelse
517,2
474,0
Langfristet gæld ultimo året
-3.793,5
-3.791,1
1) Ultimo gæld i regnskab 2017 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån
 
 
Rammer for lånoptagelser
Det anbefales, at lånoptagelsen opdeles i ét refinansieringslån med 140,0 mio. kr. og ét lån til energibesparende foranstaltninger på 52,8 mio. kr.
 
Lånoptagelsen vil ske ud fra sædvanlig praksis. Det vil sige, at der indhentes tilbud fra Kommunekredit og Danske Bank, som er regionens bankforbindelse. Administrationen anbefaler på baggrund af det nuværende finansielle marked, regionens finansielle retningslinjer samt lånebekendtgørelsen, at
Administrationen anbefaler et stående lån, hvor der ikke afdrages på lånet i løbetiden, i stedet for et annuitetslån, hvor der både afdrages på gælden og betales renter i lånets løbetid. Regionen vil med et stående lån i stedet for et annuitetslån reducere belastningen af regionens likviditet de første 10 år. Administrationen gør opmærksom på, at Regionen står overfor store likviditetstræk i den kommende budgetperiode.
I regionens finansielle retningslinjer er der fastsat, at låneporteføljen skal bestå af både fastforrentede og variabelt forrentede lån. Summen af henholdsvis fastforrentede og variable lån skal minimum udgøre 25 % og maksimum 75 %, dvs. at regionen skal minimum have 25 % af gælden placeret i variable lån og maksimalt 75 %. Tilsvarende gælder for fastforrentede lån. Regionen har p.t. 40 % af gælden placeret til fastrente og 60 % til variabel rente, hvilket ligger indenfor rammerne i regionens finansielle retningslinjer.
 
Rammer for lånoptagelse vedrørende kvalitetsfondsprojekter
Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 % og en regional egenfinansiering på 40 %. Af egenfinansieringen kan 12,5 % lånefinansieres. Lånoptagelsen er fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofiler.
 
Mio. kr.
Lån
Energilån BK2020-lån
I alt
Nyt Hospital Bispebjerg 1)
 
63,1
63,1
Nyt Hospital Herlev 2)
163,0
 
163,0
Nyt Hospital Hvidovre 3)
105,0
23,5
128,5
I alt
268,1
86,6
354,6
1) Der er givet en lånedispensation 22. marts 2018
2) Der er givet en lånedispensation 22. december 2017
3) Økonomi- og Indenrigsministeriet har endnu ikke meddelt projektet endelig låneadgang til det ordinære lån og energilånet, da godkendelse af
udbetalingsanmodningen udestår.
 
Lånoptagelserne til kvalitetsfondsprojekterne optages med en kortere løbetid end ovennævnte lån. Administrationen foreslår derfor, at lånene optages som tre stående lån, en løbetid på 5 år, variabel rente og kvartårlig rentefastsættelse. Når byggerierne er færdige fastlægges den endelige låne- og afdragsprofil.
 
Rente- og løbetidsforudsætningerne for de foreslåede lånoptagelser fremgår af bilag 1.

KONSEKVENSER
Med denne sag optages lån for 2018 i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen for regionerne, og de meddelte tilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Det forventes, at renteudgifterne til langfristet gæld i 2018 vil andrage 18,8 mio. kr. mod forudsat 25,5 mio. kr. i det vedtagne budget 2017.
 
I oprindeligt budget 2018 er der kalkuleret med en rente på 0,25 % per år på de variabelt forrentede lån.
 
Der vil i forbindelse med den løbende økonomirapportering samt i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslaget 2019-2022 blive foretaget en fornyet vurdering af niveauet for renteudgifter til den langfristede gæld.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Det forventes, at renteudgifterne til langfristet gæld i 2018 vil andrage 18,8 mio. kr. mod forudsat 25,5 mio. kr. i det vedtagne budget 2018.
 
I oprindeligt budget 2018 er der kalkuleret med en rente på 0,25 % p.a. på de variabelt forrentede lån. Der forventes en gennemsnitlig variabel rente i 2018 på 0 % p.a.
 
Der vil i forbindelse med den løbende økonomirapportering samt i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslaget 2019-2022 blive foretaget en fornyet vurdering af niveauet for renteudgifterne.

KOMMUNIKATION
Ingen særlig kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. maj 2018 og regionsrådet den 15. maj 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Buch Nielsen / Hanne Lindholm

JOURNALNUMMER
17023269


6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf

Bilag

Rente og løbetisforudsætninger for lånoptagelserne i 2018
Svarbrev til Region Hovedstaden vedr. ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag
Lånedispensation til Region Hovedstaden - Nyt Hospital Bispebjerg
Lånedispensation til Region Hovedstaden - Nyt Herlev Hospital
Nyt Hospital Hvidovre- Foreløbig godkendelse af lånetilsagn


6. Ændring og ensretning af tilbagebetalingsperioden for den regionale sterilcentrals leasingaftaler

Ændring og ensretning af tilbagebetalingsperioden for den regionale sterilcentrals leasingaftaler

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2011 at opføre en ny regional sterilcentral, som skal forsyne regionens hospitaler med steriliserede flergangsoperationsinstrumenter til operationsgange og ambulatorier. Sterilcentralen opføres på to matrikler, henholdsvis på Rigshospitalet (Blegdamsvej) samt på Herlev og Gentofte Hospital (Herlev matriklen) med forventet ibrugtagning i 2019.
 
Den kommende nye regionale sterilcentral har på nuværende tidspunkt et samlet budget på 403,9 mio. kr. i leasingramme til anskaffelse af udstyr, automation og IT. Dette omfatter to leasingrammer med en tilbagebetalingsprofil på 5 år samt to leasingrammer med en tilbagebetalingsprofil på 15 år.
 
Administrationen indstiller med denne sag, at forretningsudvalget og regionsrådet godkender en omlægning og ensretning af tilbagebetalingsprofilen for alle sterilcentralens leasingaftaler, således at leasingperioden på alle aftaler bliver harmoniseret til 10 år og derved kommer til at afspejle apparaturets og anskaffelsernes forventede levetid. Desuden indstilles det, at der foretages en udvidelse af leasingrammen med samlet set 45 mio. kr. til indkøb af containere/sterilkasser til transport og opbevaring af instrumenter samt til styrkelse af reserven til det leasingfinansierede udstyr, IT mv. i den regionale sterilcentral. Den årlige leasingudgift hertil foreslås finansieret af det råderum på driftsbudgettet, som fremkommer i årene 2019-2023 som følge af omlægningen og harmoniseringen af leasingperioderne.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at de allerede bevilgede to leasingrammer for den regionale sterilcentral på Rigshospitalet lægges sammen til én på 204,7 mio. kr. med en ændret tilbagebetalingsprofil på 10 år.
 2. at de allerede bevilgede to leasingrammer for den regionale sterilcentral på Herlev og Gentofte Hospital lægges sammen til én på 199,2 mio. kr. med en ændret tilbagebetalingsprofil på 10 år.
 3. at den samlede oven for nævnte leasingramme på i alt 403,9 mio. kr. forhøjes med 45 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. anvendes til indkøb af instrumentcontainere til transport af instrumenter i den kommende nye regionale sterilcentral samt de 15 mio. kr. anvendes til styrkelse af leasingreserven (fordelt med 5 mio. kr. til Rigshospitalet og 10 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital).
 4. at omlægningen og harmoniseringen af leasingperioden skaber et råderum på driftsrammen i 2019-2023, som anvendes til finansiering/leasing af instrumentcontainerne og leasingreserven (45 mio. kr. finansieret over 10 år).
 5. at det øvrige råderum på driftsrammen reserveres til implementeringsudgifter og øvrige udgifter knyttet til de regionale sterilcentraler.
 6. at koncerndirektionen bemyndiges til ved behov at omfordele leasingrammer mellem de to matrikler (rammen til henholdsvis sterilcentralen på Rigshospitalet og i Herlev).

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 8. maj 2018:
Formanden satte indstillingspunkt 1-6 under afstemning:
For stemte: A (4), B (1), C (2), F (1), O (1), V (2) og Å (1), i alt 12.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: Ø (1), i alt 1.
I alt 13.
Indstillingen var herefter anbefalet.
Enhedslisten har følgende protokolbemærkning:
”Enhedslisten kan godt se fordelene ved enkelte af ændringerne af leasingaftalerne. Men vi frygter, at det går ud over driftsmidlerne og presser personalet, hvis der kommer endnu mere leasing.”
Flemming Pless (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 15. maj 2018:
 
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (2), O (3), V (6), og Å (2), i alt 36.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: Ø (4), i alt 4.
I alt 40.
Indstillingen var herefter godkendt.
 
Flemming Pless (A), Stinus Lindgreen (B), Peter Westermann (F), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Peter Frederiksen (V) og Marianne Frederik (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Morten Lorenzen (B), Paw Karslund (O), Per Roswall (V), Erik Sejersten (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
På regionsrådets møde den 14. april 2015 blev det godkendt at optage en leasingramme på samlet set 352,4 mio. kr. til udstyr, automation, IT mv., hvoraf de 164,2 mio. kr. er en leasingramme til sterilcentralen på Rigshospitalet, og de 188,2 mio. kr. er en ramme til sterilcentralen i Herlev. På regionsrådets møde den 18. april 2017 blev godkendt en yderligere forhøjelse af leasingrammerne på i alt 51,5 mio. kr., hvoraf de 40,5 mio. kr. vedrører sterilcentralen på Rigshospitalet, mens de 11,0 mio. kr. vedrører sterilcentralen i Herlev.
 
Der blev forudsat en 5-årig afvikling af de eksisterende leasingaftaler på 352,4 mio. kr. svarende til en årlig leasingafgift på ca. 70 mio. kr., mens den nye leasingramme fra 2017 på 51,5 mio. kr. blev forudsat afviklet over 15 år med en årlig leasingafgift på 3,4 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Der er på sundhedsområdets fælleskonto afsat budget til den årlige leasingudgift fra 2019 (driftsudgiften).
 
image
 
Med denne sag indstilles det, at forretningsudvalget og regionsrådet godkender en ændring og ensretning af tilbagebetalingsprofilen for alle sterilcentralens leasingaftaler, således at leasingperioden på alle aftaler bliver harmoniseret til 10 år og derved kommer til at afspejle apparaturets og anskaffelsernes forventede levetid. Herved vil de to leasingrammer til sterilcentralen på Rigshospitalet blive lagt sammen til én ramme på 204,7 mio. kr., og de to leasingrammer til sterilcentralen i Herlev vil blive lagt sammen til én ramme på 199,2 mio. kr. Samtidig tilpasses tilbagebetalingsprofilen til 10 år.
 
Desuden indstilles det, at der optages en ny leasingramme på samlet set 45 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Heraf skal 30 mio. kr. anvendes til finansiering/leasing af instrumentcontainere/sterilkasser til sterilcentralen til opbevaring af operationsinstrumenter under transport mellem den kommende nye regionale sterilcentral og hospitalerne. Der er pt. ikke afsat midler hertil hverken i byggeriets eller implementeringsprojektets budgetter. Rigshospitalet skønner pt., at der skal indkøbes i alt ca. 11.500 containere, hvilket samlet set kan forventes at kunne holdes inden for en ramme på 30 mio. kr.
 
Desuden søges de 15 mio. kr. af de 45 mio. kr. anvendt til styrkelse af reserven til det leasingfinansierede udstyr, IT mv. til sterilcentralen, idet reserven er under pres som følge af kompleksiteten i anskaffelserne. I lyset af erfaringerne fra andre projekter, herunder erfaringerne fra varemodtagelsen på Herlev Hospital, er der risiko for, at der er behov for en del projekttilpasninger, systemintegrationer mv. og med viden om, at sterilcentralerne er et meget komplekst projekt, vurderes behovet i størrelsesordenen 15 mio. kr. Fordelingen mellem de to matrikler (Rigshospitalet og Herlev) afklares administrativt før leasingrammen udtages.
 
image
 
Den årlige leasingudgift hertil søges finansieret af det råderum på driftsbudgettet, som fremkommer som følge af omlægningen og harmoniseringen af leasingperiodernes længde, hvor alle leasingaftaler bliver harmoniseret til 10 år. Med omlægningen og ensretningen af tilbagebetalingsprofilen skabes der et årligt råderum på driftsrammen på 33,5 mio. kr. i årene 2019-2023, hvoraf de 4,5 mio. kr. årligt med denne sag søges anvendt til finansiering/leasing af instrumentcontainerne og styrkelse af leasingreserven, jf. nedenstående tabel.
 
image
 
Desuden bliver der med en ændret leasingprofil skabt et yderligere råderum på driftsbudgettet i 2019-2023, som søges reserveret til implementeringsudgifter og øvrige udgifter knyttet til den regionale sterilcentral i 2019 og frem, som der ellers skulle findes midler til via budget 2019 og de kommende års budgetlægning. Det vil kunne bidrage til finansieringen af driften og implementeringen af sterilcentralen med 29 mio. kr. pr. år.
 
Økonomien vedrørende styrkelse af leasingreserven, instrumentcontainerne og driftsøkonomien i 2019 og 2020 (som beskrevet) har været gennemgået for den politiske følgegruppe vedrørende sterilcentralen på mødet den 20. april 2018.

KONSEKVENSER
Der indgås aftale med KommuneLeasing om udvidelse af leasingrammen med i alt 45 mio. kr. til henholdsvis leasing af instrumentcontainere (30 mio.kr.) samt leasingreserve (15 mio. kr.) til den regionale sterilcentral. Desuden fastsættes en ensartet tilbagebetalingsprofil på 10 år for alle sterilcentralens leasingaftaler, som vurderes at være mere retvisende i forhold til anskaffelsernes levetid.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Ovennævnte ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2019 med virkning for 2019 og i budgetoverslagsårene.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget på mødet den 8. maj 2018 og regionsrådet på mødet den 15. maj 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Buch Nielsen/Lars Æbeløe-Knudsen

JOURNALNUMMER
15003151
7. Det bygningsmæssige og kvalitetsmæssige efterslæb for regionens hospitaler

Det bygningsmæssige og kvalitetsmæssige efterslæb for regionens hospitaler

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udfordringen med at forny regionens sundhedsvæsen og sikre, at patienterne får en behandling af høj kvalitet kan ikke klares alene med kvalitetsfondsbyggerierne. Det kræver en massiv indsats i de kommende 10 år med at renovere den eksisterende bygningsmasse, hvor en stor del er opført tilbage i 1970'erne.
 
Derfor blev regionsrådet enige om i forbindelse med budget 2014, at renoveringsbehovet skulle kortlægges. Nu foreligger resultaterne af kortlægningen, og med sagen præsenteres administrationens forslag til, hvordan genopretningen bør gennemføres. Administrationen vurderer, at der er et samlet behov for, at der tilvejebringes ca. 13 mia. kr. over 10 år for at gøre bygningsmassen tidssvarende.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at renoveringsanalysens resultater og implikationer drøftes, og
   
 2. at regionsrådet drøfter den videre politiske proces vedrørende det bygnings- og kvalitetsmæssige efterlæb 

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 8. maj 2018:
Anbefalet.
Udvalget aftalte dertil, at der ultimo juni eller primo august skal indkaldes til politisk drøftelse om regionens udfordringer på området.
Flemming Pless (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 15. maj 2018:
 
Godkendt.
 
Flemming Pless (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Peter Frederiksen (V) og Marianne Frederik (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Morten Lorenzen (B), Paw Karslund (O), Per Roswall (V), Erik Sejersten (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Udfordringen med at forny regionens sundhedsvæsen og sikre, at patienterne får en behandling af høj kvalitet kan ikke klares alene med de kvalitetsfondsbyggerier, som i øjeblikket er under udførelse i regionen. Administrationen vurderer, at kvalitetsfondsbyggerierne og øvrige større nybyggerier tilsammen vil føre til en fornyelse af, hvad der svarer til 25% af bygningsarealet. Det efterlader 75% af bygningsarealet, som for en stor dels vedkommende er opført tilbage i 1970'erne, og hvor der er behov for en massiv indsats at få den renoveret og fornyet i de kommende 10 år.
 
Det kan fremhæves, at Danske Regioner allerede tilbage i 2007 opgjorde, at der ville være behov for 100 mia. kr. i alt til nye sygehuse og renovering af de eksisterende, og at der efterfølgende blev afsat 40 mia. kr. til kvalitetsfondsprojekterne.
 
Regionsrådet blev i forbindelse med budget 2014 enige om, at renoveringsbehovet skulle kortlægges for at få skabt et solidt beslutningsgrundlag for, hvordan renoveringsbehovet i den aldrende bygningsmasse kunne imødekommes. Nu foreligger resultaterne af kortlægningen, der er udørt af konsulentfirmaet Rambøll. Med sagen præsenteres administrationens forslag til, hvordan genopretningen bør gennemføres. Administrationen vurderer, at der er et samlet behov for, at der tilvejebringes 13,4 mia. kr. over 10 år for at gøre bygningsmassen tidssvarende. Beløbet består af ca. 7,2 mia. kr. vedrørende det bygningsmæssige efterslæb og ca. 6,2 mia. kr. vedrørende det kvalitetsmæssige efterlæb.
 
Administrationen har udarbejdet en rapport, der gengiver resultaterne af Rambølls analyse og giver et forslag til genopretningsplan. Administrationens rapport er vedlagt sagen som bilag 1 og 2.
 
I sagsfremstillingen gennemgås hovedpunkterne i administrationens rapport.
 
Et markant bygningsmæssigt efterslæb
I analysen er opgjort tilstandsgraden for hver bygningsdel i den enkelte bygning på hospitalsmatriklerne. Tilstanden er målt på en skala fra 0 til 3, hvor 0 er bedst og 3 er værst. Skalaen er en internationalt anerkendt standard til opgørelse af tilstandsgrad for bygninger, idet der opnås et samlet udtryk for tilstanden af de forskellige bygningsdele. I analysen er metoden anvendt ved en samtidig underkategorisering i forskellige funktionsområder (fx behandling, pleje, administration m.v.).
 
Jo højere tilstandsgrad, jo større er efterslæbet og dermed behovet for akut vedligehold, hvor ressourcerne i høj grad bruges på akutte reparationer, der ikke samtidigt forhøjer den generelle tilstand af anlægget. Hvis der kan gennemføres en opretning til gennemsnitlig tilstandsgrad på 1,5 på skalaen, vil regionen opnå en totaløkonomisk mere fornuftig balance mellem bygningernes driftsstabilitet og de udgifter, der løbende anvendes til forebyggende vedligehold henholdsvis akut vedligehold. Det er samtidig vurderingen, at ingen bygninger eller bygningsdele bør have en tilstand på 2 eller værre, da bygningsdelens grundlæggende funktion i denne tilstand er nedsat så meget, at der i tiltagende grad er fare for følgeskader på andre bygningsdele. Udviklingsforløbet for tilstanden af en bygning med løbende planlagt vedligehold er illustreret i den følgende figur.
 
image
 
Renoveringsanalysen viser, at regionens hospitalsbygninger generelt er i dårlig tilstand. Samtidig er den nuværende vedligeholdelsesindsats ikke tilstrækkelig til at undgå en yderligere væsentlig forværring. Den gennemsnitlige tilstandsgrad for regionens bygningsareal er opgjort til 1,8, idet tilstanden for en del bygninger er noget værre end gennemsnittet, så bygningsfunktionen her er begyndt at svigte. Ca. 73 % af regionens bruttoetageareal har en tilstandsgrad mellem 1 og 2, mens den gennemsnitlige tilstandsgrad for 24 % af arealet er dårligere end 2, dvs. kritisk. Det er især de tekniske installationer, der er voldsomt nedslidte.
 
Der er stor forskel på opretningsbehovet for de enkelte hospitaler. Nedenstående figur viser det i analysen opgjorte efterslæb i 2018 pr. m² på de enkelte hospitaler.
 
image
 
For Rigshospitalet (Blegdamsvej), Hvidovre Hospital og Herlev Hospital er der økonomisk set væsentligt større efterslæb pr. m² end for de resterende hospitalsmatrikler. Det kan forklares ved, at alle de tre hospitaler er opført i samme periode, og at en række af de fundamentale bygningsdele og installationsområder bør udskiftes for at sikre fortsat funktion.
 
Hvis regionen skal vende den nedadgående udvikling for bygningernes tilstand, skal der altså anvendes betydeligt flere midler til genoprettende vedligehold de kommende år.
 
I rapporten lægges der op til, at der gennemføres en genopretningsplan, hvor tilstandsgraden forbedres gradvist med en investering på i gennemsnit godt 720 mio. kr. årligt i 10 år, dvs. en samlet investering på 7,2 mia. kr. Der anvendes idag et forholdsvis lavt beløb på ca. 160 mio. kr. årligt til planlagt og genoprettende vedligehold, og der vil derfor skulle anvendes yderligere ca. 560 mio. kr. pr. år i gennemsnit. Rapporten indeholder også en masterplan for finansieringen heraf, som gennemgås nedenfor.
 
Efterslæbet vil med denne indsats ved slutningen af 2027 være indhentet, og bygningstilstanden vil herefter i en årrække kunne opretholdes på 1,5 med et normalt niveau for vedligeholdelse, dvs. uden ekstraordinære investeringsbeløb.
 
Et påtrængende kvalitetsløft
Ved opgørelsen af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb tages der ikke højde for, at der også er et efterslæb i forhold til en moderne tidssvarende funktionalitet og udformning på den del af hospitalsbygningerne, der ikke fornyes med kvalitetsfonds-projekterne og de andre store byggerier.
 
Det kvalitetsmæssige efterslæb giver en negativ patientoplevelse. Der er f.eks. kun i få sengeafsnit adgang til enestue med moderne faciliteter og toilet/bad. I ambulante behandlingsforløb er der ofte dårlige og uoverskuelige ankomstarealer, utidssvarende venteområder mv. Patienterne føler sig ikke vel modtaget og har svært ved at finde vej osv.
 
I de kliniske områder som f.eks. operationsområder, intensive områder og laboratorier, er der for lidt plads til moderne arbejdsgange. Det skyldes en intensiveret udnyttelse i årenes løb som følge af omstilling til flere og kortere behandlingsforløb, flere patienter, nye behandlingsteknologier og -metoder – alt sammen indenfor den samme bygningsramme. Hertil kommer kapacitetsproblemer som følge af nye muligheder inden for diagnostik.
 
Kvalitetsefterslæbet kan umiddelbart opgøres til 6,2 mia. kr. over en afviklingsperiode på 10 år.
 
Økonomisk masterplan for genopretning
Med udgangspunkt i det samlede bygnings- og kvalitetsmæssige efterslæb på over 13 mia. kr. er der i rapporten anført nogle foreløbige overvejelser om finansiering. Det er forventningen, at omkring 7,2 mia. kr. til indhentning af det bygningsmæssige efterslæb over de næste 10 år vil kunne tilvejebringes ved de følgende elementer:
Rapporten lægger op til, at indhentning af det bygningsmæssige efterslæb kan igangsættes ved en øget indsats i løbet af 2019 og 2020. Indtil videre kan der for 2019 planlægges iværksættelse af arbejder for ca. 180 mio. kr. inden for Center for Ejendommes nuværende budgetramme samt 120 mio. kr. til renoveringsarbejder, der samtidig indebærer energiforbedrende foranstaltninger (ESCO). Yderligere midler vil eventuelt kunne prioriteres i forbindelse med budgetlægningen for 2019.
 
Opretningsopgaverne prioriteres på tværs af matriklerne, efter hvor kritisk tilstanden er, samt efter hvad konsekvensen er for hospitalernes kernedrift. Mange akutte nedbrud i de tekniske installationer medfører ofte overbelastning og nedbrud i andre installationer, hvorved der hurtigt kan ske store forstyrrelser i driften af hospitalet. Som eksempel kan nævnes elevatorer til patienttransport, hvor nedbrud af en elevator medfører større belastning på de øvrige elevatorer i samme bygning.
 
Hvis der samlet kan tilvejebringes 7,2 mia. kr. de næste 10 år, bør beløbet afsættes løbende til indhentning af det bygningsmæssige efterslæb.
 
Der vil herefter udestå tilvejebringelse af yderligere 6,2 mia. kr. til det nødvendige kvalitetsløft, og løsning af denne udfordring vil kræve en samtidig afklaring i forbindelse med økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner om mere rummelige anlægsniveauer for regionerne over den kommende årrække.

KONSEKVENSER
Hvis beslutningen tiltrædes, vil der i forbindelse med den videre politiske proces kunne findes en afklaring af, hvordan der inden for en overskuelig årrække kan ske genoprettelse af det bygningsmæssige efterslæb. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil bygningstilstanden i stigende omfang blive kritisk og dyrere at genoprette.
 
I forhold til det kvalitetsmæssige efterslæb forudsætter en genopretning, at der via de kommende års økonomiaftaler tilvejebringes økonomisk råderum til mere rummelige anlægsniveauer end de aktuelle anlægsrammer. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil hospitalsbygningerne i vidt omfang ikke kunne leve op til nutidige krav om funktionalitet og udformning.

RISIKOVURDERING
Som det fremgår af analysen, vil bygningstilstanden i stigende omfang blive kritisk og dyrere at genoprette, hvis der ikke i løbet af en overskuelig årrække igangsættes en mere grundlæggende indhentning af det bygningsmæssige efterlæb. Opretholdelse af hospitalsfunktionen vil blive meget vanskelig samtidig med, at udgiften til akut vedligehold vil accelerere.
 
Med den fornyelse af bygningsmassen, der gennemføres i disse år med kvalitetsfondsbyggerierne og andre store byggeprojekter, vil regionen kun få en fornyelse på ca. 1/4 af bygningsarealet. Der er også behov for at prioritere de nødvendige midler til renovering for at få moderne og tidssvarende fysiske rammer og for at undgå negative patientoplevelser i den gamle del af bygningsmassen.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der påtænkes særskilt kommunikationsindsats med henblik at skabe fokus på, at regionens hospitalsbygninger i den kommende årrække bør fornyes for at indhente det udestående bygnings- og kvalitetmæssige efterslæb.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen behandles i forretningsudvalget på mødet den 8. maj 2018 og i regionsrådet den 15. maj 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Mogens Kornbo / Vibeke Prahl

JOURNALNUMMER
18015780


11.pdf
12.pdf

Bilag

Bilag 1 til FU 2018 05 08 Sag om RenovBehov 25042018Hovedrapport (CEJ)_version 3
Bilag 2 til FU 2018 05 08 Sag om RenovBehov 25042018Bilagsrapport (CEJ)_version3


8. Flere elever og lærlinge til Center for Ejendomme

Flere elever og lærlinge til Center for Ejendomme

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden vil gerne sikre vækst og investeringer i hovedstadsområdet. I lighed med resten af landet er der imidlertid problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Behovet for flere faglærte erhvervsuddannede er stigende i alle regioner.
 
Region Hovedstaden vil som organisation gerne gå foran og skabe mulighed for, at flere elever/lærlinge kan få en erhvervsuddannelse på regionens egne arbejdspladser. I forbindelse med den politiske opfølgning på budgetaftalen for 2018 blev det aftalt, at administrationen skal forelægge en sag til politisk behandling i forretningsudvalget med mål for antallet af elever og lærlinge inden for Center for Ejendommes opgaveområde.
 
Center for Ejendomme har kapacitet til at uddanne faglærte medarbejdere inden for alle deres fagområder, og har allerede i dag 32 elever (pr. 21. marts 2018). Center for Ejendomme ønsker at bidrage endnu mere til regionens ønske om at vise vejen i forhold til at ansætte flere elever/lærlinge og har ambition om, at hver 10. medarbejder fremadrettet skal være en elev eller lærling. Center for HR har med en vis risikovillighed mulighed for at finansiere denne ambition.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende at der etableres yderligere 20 elevaftaler i 2018 og op til 1/10 af medarbejderpuljen over en 2-periode inden for CEJ's opgaveområde,
 2. at godkende at det øgede antal elevaftaler finansieres inden for den eksisterende budgetramme til elever i Center for HR, og
 3. at godkende at der løbende følges op på, om den samlede elevportefølje kan rummes indenfor den eksisterende budgetramme til elever.

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets beslutning den 24. april 2018:
Indstillingens punkt 1-3 blev anbefalet, idet udvalget pålægger administrationen at beskrive økonomien fyldestgørende forud for forretningsudvalgets behandling af sagen (vedlagt som bilag 1).
 
Forretningsudvalgets beslutning den 8. maj 2018:
Anbefalet.
Flemming Pless (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 15. maj 2018:
 
Godkendt.
 
Flemming Pless (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Peter Frederiksen (V) og Marianne Frederik (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Morten Lorenzen (B), Paw Karslund (O), Per Roswall (V), Erik Sejersten (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Der er behov for, at flere unge vælger at gennemføre en erhvervsuddannelse og træder ud på arbejdsmarkedet som faglærte. Virksomhedernes mangel på faglært arbejdskraft kan blive en barriere for udviklingen af vækst og investeringer i hovedstadsområdet. Region Hovedstaden vil som organisation gerne gå foran og skabe et øget antal elevpladser på egne arbejdspladser. Det er særligt inden for bygge- og anlægsområdet, at der er problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Med etableringen af Center for Ejendomme er der skabt en unik mulighed for at gøre en ekstra indsats inden for dette område internt i regionen.
 
Center for Ejendomme beskæftiger en bred vifte af håndværkere inden for både bygningsdrift, service og organisation, og har derfor mulighed for at ansætte elever/lærlinge inden for samtlige fagområder, der understøtter disse. Det skal bemærkes, at der udover elever/lærlinge er ansat en del praktikanter på de større hospitalsbyggerier i regionen, som følge af den sociale klausul tidligere godkendt af regionsrådet.
 
Center for Ejendomme foreslår, at et ambitionsniveau over en 2-årig periode med fordel kan være, at der er en elev/lærling for hver 10. ansatte håndværker.
 
Centeret ønsker med et udvidet optag at fremstå som et spændende og attraktivt uddannelsessted, hvor der er lige muligheder for ansættelse uanset køn, alder eller etnisk baggrund. Og hvor det sikres, at de enkelte praktiksteder giver en erhvervsfaglig uddannelse på et højt fagligt niveau, ligesom der vil blive stillet forventninger og krav til indsats og engagement til eleverne/lærlingene. Der vil endelig blive lagt vægt på at uddanne elever/lærlinge, som efterfølgende kan være attraktive at ansætte på arbejdsmarkedet, herunder på virksomhederne i Region Hovedstaden.
 
Elev-/lærlingeforløbene etableres løbende hen over året i takt med, at virksomhederne efterspørger elever/lærlinge og skolerne har optag af nye elever/lærlinge.
 
Regionens udgifter i forbindelse med indgåede uddannelsesaftaler er afhængig af, om der er tale om elever på ung- eller voksenløn, den enkelte uddannelsesaftales længde, eventuel regulering for merit eller barsel m.m. Udgiften det enkelte år afhænger af, hvornår på året aftalen starter, samt hvornår skolerefusionerne afregnes.
 
Udvidelse med yderligere 20 elever/lærlinge i 2018 vurderes at kunne afholdes inden for det nuværende elevbudget under Center for HR's ramme i 2018 og overslagsår. Dette skyldes, at der i dag er en langt større fleksibilitet i uddannelsessystemet, og at der nu indgås flere delaftaler og meritforløb end tidligere. Det betyder, at det er muligt at bruge bevillingen mere effektivt, og bevillingen kan på den måde være til gavn for flere unge mennesker, der gerne vil have en faglig uddannelse.
 
Såfremt det årlige optag fra 2018 og frem øges med ca. 20 elevaftaler anslås den tilhørende udgift at være 7 millioner kr. i 2017 stigende til omkring 21 millioner kr., når ændringen er fuldt indfaset i 2022.
 
Note: EVF-udvalget bad, på møde afholdt den 24. april 2018, om en uddybning af de økonomiske forhold i sagen. Et separat notat vedr. dette er under udarbejdelse.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen vil der blive ansat yderligere 20 elever/lærlinge i Center for Ejendomme i 2018 og frem.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser, idet udvidelse pt kan afholdes inden for Center for HR's nuværende budget til elever.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges for forretningsudvalget den 8. maj 2018 og regionsrådet den 15. maj 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Martin Magelund Rasmussen / Sanne Møller Knudsen

JOURNALNUMMER
18004261


13.pdf

Bilag

Omkostninger ved øget elevoptag i CEJ 2018_bilag version 020518


9. Udbudsproces for Favrholm Station

Udbudsproces for Favrholm Station

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Miljø- og Trafikudvalget blev på mødet den 7. november 2017 orienteret om status på Favrholm Station, hvor planlægningsfasen (fase II) blev afsluttet.
 
Projektet er nu overgået til projekterings- og anlægsfasen (fase III), hvor der blandt andet skal ske en afklaring af hvad der skal medtages i et kommende udbud. I den forbindelse er der behov for en politisk godkendelse af, at udbudsprocessen igangsættes samt accept af at optionen tages med i udbuddet på trods af, at der ikke endnu i statsligt regi er taget beslutning om ombygning af Hillerød Station. En nærmere beskrivelse af hvad optionen indeholder er beskrevet i sagsfremstillingen herunder.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende, at der indgås samarbejdsaftale om udførelsen af Favrholm Station med de øvrige parter i projektet (Banedanmark, Hillerød Kommune, Movia, DSB og Lokaltog a/s), og
 2. at godkende, at udbudsprocessen igangsættes med Movia eller Lokaltog som ordregiver, og at optionen medtages i projekteringsfasen

POLITISK BEHANDLING
Trafikudvalgets beslutning den 24. april 2018:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 8. maj 2018:
Anbefalet.
Flemming Pless (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 15. maj 2018:
 
Godkendt.
 
Flemming Pless (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Peter Frederiksen (V) og Marianne Frederik (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Morten Lorenzen (B), Paw Karslund (O), Per Roswall (V), Erik Sejersten (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Projektet for etablering af ny station ved Favrholm er et samarbejde mellem Banedanmark, Region Hovedstaden, Hillerød Kommune, Movia, DSB og Lokaltog a/s. Planlægningsfasen er afsluttet og projektet overgår nu til projekterings- og anlægsfasen, hvor næste skridt er at sende opgaven i udbud.
 
Banedanmark har afleveret beslutningsgrundlag til forligskredsen om En Grøn Transportpolitik, som har besluttet at tilvejebringe den ekstra nødvendige finansiering for statens andel, som er blevet 14 mio. kr. dyrere. Region Hovedstaden og Hillerød Kommunes andel holdes p.t. inden for det forventede budget. For regionen udgør det 19 mio. kr. til trinbræt (hovedforslaget), som er afsat i budgettet for 2020 og 2021 med hhv. 2 og 17 mio. kr.
 
Regionen, Lokaltog og Movia foreslår, at udbuddet gennemføres som et fælles offentligt udbud med Banedanmark, da det vurderes at resultere i bedre priser, bedre grænsefladekoordinering samt en besparelse for det samlede projekt. Herudover repræsenterer Banedanmark en ekspertise, som vi kan drage nytte af.
 
Parterne er enige om, at det er Movia (eller Lokaltog), der står som ordregiver, da de i modsætning til regionen, er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, hvilket sidestiller dem med Banedanmark ifht. udbudsregler. Efter udbud styrer hver part konktaktsoverholdelse, kontakt til leverandøren mv. ift. eget projekt. Hillerød Kommune har ønsket at køre et selvstændigt udbud.
 
Banedanmark har meldt ud, at deres tidsplan er meget stram blandt andet på grund af, at den politiske godkendelsesproces har taget længere tid end planlagt. Der er derfor behov for at igangsætte udarbejdelse af udbudsmateriale snarest med henblik på udsendelse medio maj.
 
Det er også parternes vurdering, at udbuddet - ud over hovedforslaget bør indeholde optionen (se bilag 2), uanset at staten endnu ikke har taget en beslutning om at ombygge Hillerød Station. Udbuddet vil blive formuleret således, at optionen efterfølgende kan tages ud af projektet, hvis der ikke er taget en beslutning om ombygning af Hillerød Station.
 
Et projekt inklusiv optionen betyder, at Favrholm trinbræt udvides med vendespor og perronanlæg. Dette er en forudsætning, hvis Hillerød Station ombygges, således at lokaltog nord fra vil kunne køre direkte (gennem Hillerød Station) til det nye hospital i Favrholm. En udvidelse af Favrholm vil omvendt ikke give mening, hvis ikke Hillerød Station ombygges.
 
Baggrunden for denne sag er derfor, at der nu er behov for politisk godkendelse af, at udbuddet igangsættes, samt at optionen medtages i udbudet og projekteringsfasen - på trods af, at vi på nuværende tidspunkt ikke ved om Hillerød Station bliver ombygget eller ej.
 
Det vil være hensigtsmæssigt at medtage optionen i projekteringen af hensyn til at undgå forsinkelser i projektet, hvis staten på et senere tidspunkt beslutter at igangsætte projektet om at ombygge Hillerød Station. Hvis optionen anlægges samtidig med hovedforslaget vil der derudover kunne opnås et besparelsespotentiale i det samlede projekt.
 
Favrholm Station (lokalbanedelen) forventes fortsat at skulle stå klar inden åbning af Nyt Hospital Nordsjælland i 2022.
 
Økonomi
Etablering af lokalbanetrinbræt er som nævnt anslået til at koste 19 mio. kr. Udvides projektet med optionen i form af perron og vendespor vil udgiften øges med anslået mellem 120 og 148 mio. kr. afhængig af om der anlægges et eller flere vendespor. Antallet af vendespor afgør, hvor mange tog der kan køre til Favrholm Station. Hverken anlægsudgifter eller udgifter til detailprojektering af optionen er budgetteret i regionens budget. Disse udgifter vil derfor ligge ud over de 19 mio. kr., som er afsat til hovedforslaget med 2 mio. kr. i 2020 og 17 mio. kr. i 2021.
 
På grund af den fremrykkede tidsplan i forbindelse med at gennemføre et fælles udbud med Banedanmark, er der behov for at afsætte midler til rådgiverydelser allerede i 2018 og 2019. Der er således tale om et behov for at fremrykke budgettering af de 19 mio. kr. Det er pt. vurderingen, at udgiften vil udgøre 4 mio. kr. (3 mio. kr. i 2018 og 1 mio kr. i 2019) (afventer verificering fra Banedanmark).
 
De ekstra rådgivningsudgifter, det vil koste at medtage optionen, vurderes at ligge i størrelsesordenen 5 mio. kr. (1,2 mio. kr. i 2018 og 4 mio kr. i 2019) (afventer verificering fra Banedanmark), og vil til dels blive dækket af de besparelser, der er ved at forberede optionen samtidig med hovedforslaget samt afhænge af hvilken option der anlægges.
 
Banedanmark har i fase II-rapporten anskueliggjort, at der vil være væsentlige besparelser forbundet med at forberede og anlægge optionen samtidig med trinbrætsløsningen på Favrholm Station.
 
Økonomioverslag
(mio. kr.)
2018
2019
Hovedforslag (trinbræt)
3,1
1,0
Option (til fuld gennemkørsel)
1,2
4,0
I alt
4,3
5,0
 
 
 
 
 
 
 
Administrationen foreslår, at midler der skal anvendes til forberedelserne til hovedforslaget samt optionen ud over de allerede budgetterede 19 mio. kr. finansieres via de budgetterede investeringsmidler til lokalbanen, der udgør ca. 15 mio. kr. årligt. (beløb i 2019 kan evt. tages af overskuddet på busdriften i 2019).
 
Da prisen for forberedelse og detailprojektering afhænger af den indhentede pris fra rådgiver, vil der først foreligge et nærmere beløb efter udbuddets afslutning inden sommerferien. Beløbene vil efterfølgende blive justeret i forhold hertil.
 
Videre proces
Der vil blive fremlagt en sag for trafikudvalget i maj om Hillerød Station, hvor et overblik over den samlede økonomi (herunder for Favrholm St.) og forslag til finansiering vil blive forelagt. Der vil blive fremlagt en udmøntningssag for trafikudvalget/forretningsudvalget/regionsrådet efter sommerferien, hvor frigivelse af anlægsmidlerne for 2018 vil blive fremlagt. 
 
Vedlagt som bilag til sagen er: bilag 1: Orienteringssag om status på Favrholm Station behandlet på Miljø- og trafikudvalget den 7/11, bilag 2: Notat om optioner samt bilag 3: Fase II-rapporten.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen vil betyde, at udbuddet igangsættes.
Det vil blive skrevet ind i udbuddet, at der skal være en mulighed for at tage optionen ud tidligt i forløbet.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget den 24. april 2018, forretningsudvalget d. 8. maj 2018 og regionsrådet d. 15. maj 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
16039142


14.pdf
15.pdf
16.pdf

Bilag

MTU nov 17 - status Favrholm Station
Favrholm Station - Optioner
Ny station Favrholm Fase II januar 2018


10. Udpegninger til bestyrelsen for Amgros I/S

Udpegninger til bestyrelsen for Amgros I/S

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Danske Regioner har den 11. april 2018 indstillet kandidater til Region Hovedstadens udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Amgros I/S.
 
Kandidaterne forelægges regionsrådet til udpegning.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at Lars Gaardhøj (A) i overensstemmelse med Danske Regioners indstilling udpeges som medlem af bestyrelsen for Amgros I/S,
 2. at Sophie Hæstorp Andersen (A) i overensstemmelse med Danske Regioners indstilling udpeges som suppleant for Lars Gaardhøj i bestyrelsen for Amgros I/S,
 3. at Freja Södergran (O) i overensstemmelse med Danske Regioners indstilling udpeges som medlem af bestyrelsen for Amgros I/S,
 4. at Henrik Thorup (O) i overensstemmelse med Danske Regioners indstilling udpeges som suppleant for Freja Södergran i bestyrelsen for Amgros I/S.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 8. maj 2018:
Anbefalet.
Flemming Pless (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 15. maj 2018:
 
Godkendt.
 
Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Peter Frederiksen (V) og Marianne Frederik (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Morten Lorenzen (B), Paw Karslund (O), Per Roswall (V), Erik Sejersten (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Danske Regioner har den 11. april 2018 indstillet kandidater til regionsrådets udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Amgros I/S.
 
Kandidaterne forelægges regionsrådet til udpegning.
 
Valg af to eller flere medlemmer foretages i medfør af lov om kommunernes styrelse § 25, der i medfør af regionlovens § 15 finder anvendelse for regionerne, som forholdstalsvalg. Hvis der er enighed imellem regionsrådets medlemmer, kan en anden valgmetode benyttes. Valg af én eller flere suppleanter besluttes ved flertalsvalg. Valg af hhv. medlemmer og suppleanter betragtes som to forskellige valg, der foretages hver for sig.
 
Det fremgår af interessentskabskontrakten om Amgros I/S, at de enkelte regionsråd udpeger medlemmer og suppleanter til Amgros I/S´ bestyrelse efter indstilling fra Danske Regioner. Det bemærkes, at det enkelte regionsråd ikke er forpligtet til at udpege medlemmer og suppleanter blandt de indstillede kandidater.
 
Om Region Hovedstadens udpegning fremgår det af interessentskabskontrakten specifikt, at regionen udpeger to medlemmer og én suppleant for hvert af medlemmerne.
 
Danske Regioner har indstillet følgende kandidater til regionsrådets udpegning:
 
- Medlem: Lars Gaardhøj.
- Medlem: Freja Södergran.
- Suppleant: Sophie Hæstorp Andersen.
- Suppleant: Henrik Thorup.
 
Udpegningerne sker for regionsrådets valgperiode. Dog kan bestyrelsen eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer om nødvendigt fungere, indtil en ny bestyrelse eller et nyt bestyrelsesmedlem er valgt.
 
Bestyrelsens medlemmer modtager honorar for medlemskabet.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke konsekvenser udover de i sagen anførte.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særlig kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. maj 2018 og regionsrådet den 15. maj 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Frits Ripperger

JOURNALNUMMER
18017275
11. Lukket punkt
12. Lukket punkt
13. Lukket punkt
14. Lukket punkt
15. Medlemskab af forhandlingsgruppe til afholdelse af forhandlingsmøder med PLO

Medlemskab af forhandlingsgruppe til afholdelse af forhandlingsmøder med PLO
Regionsrådet godkendte at optage sagen uden for dagsorden.
 
Regionsrådet tog til efterretning, den i konstitueringsaftalen for 2018-2021 omtalte tværfaglige forhandlingsgruppe bl.a. ønskes nedsat med medlemmer, som ikke samtidig er medlemmer af Sundhedsudvalget, og at sagen derfor forelægges regi-onsrådet til beslutning om nedsættelse som særligt udvalg. Forhandlingsgruppen foreslås nedsat med de ovennævnte mandater og opgaver.
 
Regionsrådet tog endvidere til efterretning, at sagen forelægges uden for regions-rådets dagsorden med henblik på at kunne gennemføre den tværfaglige forhandlingsgruppes 1. møde snarest muligt.
 
Valggruppen ABCFOÅ har oplyst, at den ønsker, at følgende udpeges som medlemmer af forhandlingsgruppen:
• Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A), formand
• Regionsrådsmedlem Karin Friis Bach (B)
• Regionsrådsmedlem og formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C)
• Regionsrådsmedlem Henrik Thorup.
Valggruppen IVØ har oplyst, at den ønsker, at følgende udpeges som medlem af forhandlingsgruppen:
• Niels Højby (I)
Regionsrådet godkendte, at de ovennævnte kandidater udpeges til forhandlings-gruppen.
 
Forhandlingsgruppen nedsættes som et særligt udvalg under Sundhedsudvalget i perioden fra datoen for regionsrådets møde, og indtil Sundhedsudvalget konkluderer, at gruppens arbejde er tilendebragt. Medlemskab af forhandlingsgruppen er ikke særligt honoreret.
 
Flemming Pless (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Peter Frederiksen (V) og Marianne Frederik (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Morten Lorenzen (B), Paw Karslund (O), Per Roswall (V), Erik Sejersten (V) og Susanne Langer (Ø).

Journalnummer
18009963


19.pdf

Bilag

Uden for dagsorden - udpegning af repræsentanter til forhandlingsmøder med PLO, 15. maj 2018