UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

20-11-2018 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-11-2018 21:00:00


PUNKTER

1. Medlemsforslag fra Socialistisk Folkeparti - Undtagelse af patientgrupper for tolkegebyr
2. Medlemsforslag fra Venstre - Råstofplan og import af råstoffer
3. Organisering af akutte behandlingstilbud
4. Omprioritering af midler til udgående sygehusfunktioner
5. Praksisplan for speciallægehjælp 2019-2022
6. Godkendelse af ny informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden
7. Ophævelse af rammeaftalen med IBM DK om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet
8. Godkendelse af to nye udviklingsprojekter om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet og midler til Østdansk infrastruktur for personlig medicin
9. Godkendelse af charter for Smart Greater Copenhagen
10. Orientering om fremtidens arbejdstilrettelæggelse og ressourceplanlægning ("Sund Planlægning")
11. ”Fremtidens transportbehov og sammenhængende trafiksystemer" - Fase 3
12. Ændring af linjeforløb for bus 390R
13. Den prioriterede liste for indsatsen på jordforureningsområdet i 2019
14. Nyt aftalegrundlag for et Greater Copenhagen EU Office 2019
15. Regionsrådsmedlem Hanne Andersens (A) midlertidige fravær - fordeling af poster
16. Udpegning af regionsrådsmedlem til deltagelse i Advisory Board for den klinisk-akademiske arbejdsgruppe om immunterapi på Herlev Hospital
17. Intern rokade: Ordinært medlemskab og suppleantpost i SP-Dialogforum for partiet Venstre
18. Ansættelse af regionsdirektør
19. Lukket punkt
20. Lukket punkt
21. Lukket punkt1. Medlemsforslag fra Socialistisk Folkeparti - Undtagelse af patientgrupper for tolkegebyr

Medlemsforslag fra Socialistisk Folkeparti - Undtagelse af patientgrupper for tolkegebyr

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I medfør af den kommunale styrelseslov §11, der også gælder for regioner, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden.
 
Foranlediget af Folketingets "Lov om ændring af Sundhedsloven", § 50, om egenbetaling af tolkebistand, der blev vedtaget med virkning fra 1. juli 2018, har Socialistisk Folkeparti anmodet om, at regionsrådet får en sag forelagt om, hvordan man kan undtage flest mulige patientgrupper for tolkegebyr.
 
Forslaget er motiveret af, at der med tolkegebyret er en risiko for at skabe mere ulighed i sundhed, fordi gebyret rammer de mest udsatte patientgrupper, ligesom der er en risiko for, at det går ud over patientsikkerheden. Samtidig er der også en risiko for, at lovforslaget overbebyrder regionens hospitaler og virksomheder med administrative opgaver, der ikke giver værdi for hverken medarbejder eller patient.

INDSTILLING
Forslag fra Socialistisk Folkeparti
 1. at administrationen udformer arbejdsgange, der hviler på de politiske principper om, at procedurerne omkring tolkegebyr bliver så enkle som mulige, og at flest mulige patientgrupper fritages fra gebyret, og
 2. at regionsrådet sammen sender et signal til Christiansborg om det uhentsigstmæssige i ordningen for vores læger og patienter.
 
Administrationen bemærker, at ønsker regionsrådet at fremme forslaget, forelægges dette til behandling i forretningsudvalget, der er regionens økonomi- og personaleudvalg.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Socialistisk Folkeparti fremsatte ændringsforslag til medlemsforslaget, som præciserer indstillingspunkt 1) til ”patienter” fremfor ”patientgrupper”. Forslagets indstillinger lyder dermed:
 
 1. at administrationen udformer arbejdsgange, der hviler på de politiske principper om, at procedurerne omkring tolkegebyr bliver så enkle som mulige, og at flest mulige patienter fritages fra gebyret, og
 2. at regionsrådet sammen sender et signal til Christiansborg om det uhensigtsmæssige i ordningen for vores læger og patienter.
 
Formanden satte det præciserede medlemsforslag til afstemning:
For stemte: B (3), F (3), Ø (4), og Å (2), i alt 12.
Imod stemte: A (13), C (5), I (2), O (3) og V (6), i alt 29.
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Det præciserede medlemsforslag var hermed bortfaldet.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Paw Karslund (O), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

MEDLEMSFORSLAG
Baggrund
Folketinget har, med virkning fra 1. juli 2018, vedtaget ”Lov om ændring af sundhedsloven”, hvor § 50 vedrører egenbetaling for tolkebistand. Det fremgår heraf, at regionsrådet skal opkræve gebyr for tolkebistand for behandling ved alment praktiserende læger, speciallæger og behandling på sygehuse.
 
Det fremgår endvidere af lovens stk. 4, at ”sundhedsministeren fastsætter nærmere regler… herunder om undtagelse fra reglerne om opkrævning af gebyr for tolkning af bestemte sprog og for bestemte persongrupper, hvor ganske særlige grunde taler herfor”. Disse regler er nærmere beskrevet i den medfølgende bekendtgørelse nr. 855 af 2018, som fritager en række patienter fra gebyret. Det drejer sig om:
 1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig, henholdsvis oppebære og anvende, tilegnede danskkundskaber
 2. 0-17 årige børn og unge, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre
 3. Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.
 4. Patienter fra det tyske mindretal i DK, der har behov for tolkebistand i forhold til det danske sprog
 5. Der skal ikke opkræves gebyr i forbindelse mede tolkning på grønlandsk og færøsk.
Pkt. 2+3 betyder tilsammen, at tolkning i forbindelse med konsultationer og behandling af børn altid er gebyrfrit.
 
Ministeriet har efter vedtagelsen af reglerne præciseret, at der ikke må ske en udtagelse af patientgrupper på baggrund af specifikke diagnosekoder. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en lægefaglig vurdering af patientens evner til at henholdsvis oppebære sine danskkundskaber eller til at tilegne sig dansk.
 
Socialistisk Folkepartis motivering og forslag
Forslaget er motiveret af, at der med tolkegebyret er en risiko for at skabe mere ulighed i sundhed, fordi gebyret rammer de mest sårbae og udsatte patienter, ligesom der er en risiko for, at det går ud over patientsikkerheden. Samtidig er der også en risiko for, at lovforslaget overbebyrder regionens hospitaler med administrative opgaver, der ikke giver værdi for hverken medarbejder eller patient.
 
Socialistisk Folkeparti mener, at særligt håndteringen af undtagelse af patienter, som falder ind under pkt. 1, som angivet ovenfor, kræver en politisk stillingtagen. Derfor ønsker vi en generel politisk drøftelse af fortolkningen af de nævnte patientgrupper, som kan undtages for tolkegebyret. Det kunne eksempelvis være større patientgrupper inden for psykiatri, demens, geriatri, socialt udsatte og fysisk-psykisk handicappede.
 
Drøftelsen skal samtidig bidrage til, at forvaltningen af gebyret sker på en måde, så det belaster vores patienter, læger og administrative medarbejdere på regionens hospitaler og virksomheder mindst muligt.
 
Med et gebyr, der er detaljereguleret og som skal fortolkes og forvaltes, kommer alt andet lige mere administration - og spørgsmålet er, om det overhovedet kan betale sig? Vores administration fik ganske kort tid til at implementere lovforslaget og har i den forbindelse eksempelvis undladt, at der skal gives en lægeerklæring - man kan nøjes med en læges udtalelse. Det er godt, at vores administration forsøger at forvalte så enkelt som muligt. Spørgsmålet er, om det ikke kunne gøres endnu mere enkelt? Socialistisk Folkeparti mener, at administrationen af gebyrfastsættelsen skal ske så administrativt enkelt som muligt og uden unødig dokumentationskrav.
 
Vi stiller også spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kan betale sig, hvis vi ser på økonomien i det. Administrationen vurderede tilbage i august via en formandsmeddelelse på Forretningsudvalget, at provenuet for tolkebegyr ikke ville kunnde dække de administrative merudgifter forbundet med ordningen. Vi er klar over, at det er forbundet med stor usikkerhed, for vi har kun skrevet fakturer ud siden slutningen af september, og omfanget af rykkerudsedelse, inkasso, sagsbehandling og patientklager kender vi jo ikke endnu. Men alene listen virker foruroligende og en økonomisk balance kan på det foreliggende grundlag alene være teknisk.
 
Socialistisk Folkeparti foreslår derfor, at der findes en model hvor flest muligt fritages for gebyrbetaling, og at administrationen udarbejder konkrete forslag til implementering ud fra de politisk opstillede principper om flest patienter fritages fra gebyr og mindst mulig bureaukrati, til efterfølgende politisk behandling i forretningsudvalget.
 
Samtidig foreslår Socialistisk Folkeparti at vi i regionsrådet bliver ved med at signalere til vores politiske kollegaer på Christiansborg, at de går den gale vej, når de indfører bureaukrati af værste skuffe, som gebyr på tolkning netop er.
 
 
 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 20. november 2018.

JOURNALNUMMER
18058174


1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf

Bilag

Svar paa spml 057-18 vedr gebyr på tolkning stillet af Jesper Clausson
Høringssvar Region Hovedstaden vedr. tolkebistand SUM
Formandsmeddelse forretningsudvalget 14082018
Administrationens bemærkninger


2. Medlemsforslag fra Venstre - Råstofplan og import af råstoffer

Medlemsforslag fra Venstre - Råstofplan og import af råstoffer

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I medfør af den kommunale styrelseslov §11, der også gælder for regioner, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden.
 
Venstre har anmodet om, at regionsrådet får en sag forelagt om, hvordan man kan indarbejde mulighed for import af råstoffer i den kommende råstofplan for på den måde at beskytte regionens bevaringsværdige naturområder og boligområder.

INDSTILLING
Forslag fra Venstre:
 • at regionen i den kommende råstofplan arbejder for at åbne mulighed for, at regionens råstofbehov delvist kan dækkes via import, herunder fra tredjelande for at undgå at spolere store og vigtige landskabsmæssige værdier i Regionen
Administrationen bemærker, at ønsker regionsrådet at fremme medlemsforslaget, forelægges det til behandling i miljø- og klimaudvalget, der har råstofområdet som del af sit resort.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Regionsrådet erklærede Karin Friis Bach (B) for inhabil, og hun forlod mødelokalet under sagens behandling.
 
Der var eftersendt supplerende materiale (bilag 3) samt omdelt supplerende materiale (bilag 4).
 
Medlemsforslaget blev fremmet til behandling i Miljø- og klimaudvalget.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Karin Friis Bach (B), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Paw Karslund (O), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Baggrund og motivation
Grundet den store byggeaktivitet i Hovedstadsområdet er Region Hovedstaden presset til at skaffe nye områder til råstofudvinding. For at undgå at disse udgravningsområder kommer for tæt på beboede områder og ødelægger bevaringsværdige naturområder, bl.a. området ved Rudolf Tegners museum foreslås, at det indgår i regionens råstofplan, at der kan importeres råstoffer fra udlandet.
 
Da Råstofloven åbner mulighed for, at regionerne ikke behøver at dække sit råstofforbrug gennem udpegninger i egen region, foreslås at mulighederne for at dække en del af behovet gennem import undersøges i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende råstofplan. Venstre stillede et tilsvarende forslag i forbindelse med budgetprocessen i foråret, som ikke nød opbakning (Se bilag 1). Da der nu ser ud til at være bred opbakning til at gå denne vej, genfremsætter vi hermed vores forslag.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 20. november 2018.

JOURNALNUMMER
18058175


5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf

Bilag

181113 Venstres budgetforslag om Råstofplanen
Administrationens bemærkninger til medlemsforslag om import af råstoffer
REVIDERET notat 14.11.18 med administrationens bemærkninger samt svar på Nick Hækkerups spørgsmål
REVIDERET notat 20.11.18 med administrationens bemærkninger samt svar på Nick Hækkerups spørgsmål


3. Organisering af akutte behandlingstilbud

Organisering af akutte behandlingstilbud

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Som led i udarbejdelsen af den ny hospitalsplan skal der tages stilling til regionens organisering af akutte behandlingstilbud. Akutområdet udgør et hjørneflag, som der skal tages stilling til inden udkast til ny hospitalsplan sendes i høring.
 
Sundhedsudvalget havde på møde den 3. oktober 2018 en drøftelse af de foreløbige resultater af analyse af organiseringen af akutte behandlingstilbud. De endelige resultater af analysen fremlægges med denne sag sammen med en beskrivelse af løsningsmodeller for de enkelte planlægningsområder. På baggrund af drøftelserne på mødet den 3. oktober 2018 belyses model 2 vedr. samling af akut behandling på akuthospitalerne og lukning af akutklinikkerne ikke nærmere. Som konsekvens heraf vil der fremadrettet være akutklinikker på matriklerne Amager, Frederikssund, Helsingør, Gentofte og Glostrup.
 
Med denne sag skal der tages stilling til om organiseringen af akutte behandlingstilbud skal bevares som besluttet med gældende hospitalsplan (model 1), eller om akutklinikkerne skal bevares med ændret opgavedeling mellem akutklinikker og akutmodtagelser og de medicinske senge samles på akuthospitalerne (model 3). Beslutningen vil blive indarbejdet i høringsversion af den ny hospitalsplan.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 
at godkende, at nedenstående løsningsmodeller vedrørende organisering af akutte behandlingstilbud for henholdsvis planlægningsområde Midt, planlægningsområde Syd Glostrup-matriklen og planlægningsområde Syd Amager-matriklen indarbejdes i høringsversion af ny hospitalsplan,
 1. Løsningsmodel for planlægningsområde Midt:
  at organiseringen af akutte behandlingstilbud mellem Gentofte- og Herlev-matriklen bevares uændret i “Hospitalsplan 2025”, svarende til den i dag gældende hospitalsplans organisering af de akutte behandlingstilbud.
   
 2. Løsningsmodel for planlægningsområde Syd, Amager-matriklen:
  at organiseringen af akutte behandlingstilbud mellem Amager- og Hvidovre-matriklen bevares uændret i “Hospitalsplan 2025”, svarende til den i dag gældende hospitalsplans organisering af de akutte behandlingstilbud.
   
 3. Løsningsmodeller for planlægningsområde Syd, Glostrup-matriklen:
  at organiseringen af akutte behandlingstilbud mellem Glostrup- og Hvidovre-matriklen bevares uændret i “Hospitalsplan 2025”, svarende til den i dag gældende hospitalsplans organisering af de akutte behandlingstilbud.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning den 31. oktober 2018:
Efter drøftelse blev der fremsat ændringsforslag til indstillingspunktet vedrørende præcisering af ordlyd. Det oprindelige indstillingspunkt var:
at godkende hvilken af nedenstående løsningsmodeller vedrørende organisering af akutte behandlingstilbud for henholdsvis planlægningsområde Midt, planlægningsområde Syd Glostrup-matriklen og planlægningsområde Syd Amager-matriklen, der indarbejdes i høringsversion af ny hospitalsplan,
 1. Løsningsmodeller for planlægningsområde Midt:
  a. at akutklinikken på Gentofte-matriklen bevares med ændret opgavedeling, at de medicinske senge samt intensivsengene fra Gentofte samles på Herlev-matriklen, og at den ambulante aktivitet på Gentofte-matriklen øges (model 3).
  b. at organiseringen af akutte behandlingstilbud mellem Gentofte- og Herlev-matriklen bevares uændret (model 1).
   
 2. Løsningsmodeller for planlægningsområde Syd, Amager-matriklen:
  a. at akutklinikken på Amager-matriklen bevares med ændret opgavedeling, at de medicinske senge fra Amager samles på Hvidovre-matriklen, og at den ambulante aktivitet på Amager-matriklen øges (model 3).
  b. at organiseringen af akutte behandlingstilbud mellem Amager- og Hvidovre-matriklen bevares uændret (model 1).
   
 3. Løsningsmodeller for planlægningsområde Syd, Glostrup-matriklen:
  a. at akutklinikken på Glostrup-matriklen bevares med ændret opgavedeling og overgår organisatorisk til Rigshospitalet, og at de medicinske senge og ambulatorier fra Glostrup samles på Hvidovre-matriklen (model 3).
  b. at organiseringen af akutte behandlingstilbud mellem Glostrup- og Hvidovre-matriklen bevares uændret (model 1).
Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag om en præcisering af ordlyden i 1b, 2b og 3b:
1b. at organiseringen af akutte behandlingstilbud mellem Gentofte- og Herlev-matriklen bevares uændret i “Hospitalsplan 2025”, svarende til den i dag gældende hospitalsplans organisering af de akutte behandlingstilbud.
2b. at organiseringen af akutte behandlingstilbud mellem Amager- og Hvidovre-matriklen bevares uændret i “Hospitalsplan 2025”, svarende til den i dag gældende hospitalsplans organisering af de akutte behandlingstilbud.
3b. at organiseringen af akutte behandlingstilbud mellem Glostrup- og Hvidovre-matriklen bevares uændret i “Hospitalsplan 2025”, svarende til den i dag gældende hospitalsplans organisering af de akutte behandlingstilbud.
Sundhedsudvalget godkendte præciseringen.
 
Sundhedsudvalgets formand satte herefter 1a, 2a og 3a til afstemning overfor den præciserede 1b, 2b og 3b:
For 1a, 2a og 3a stemte: B (1), i alt 1.
For den præciserede 1b, 2b og 3b stemte: A (3), C (2), F (1), I (1), O (1), V (1) og Ø (1), i alt 10.
Undlod at stemme: 0
i alt 11.
Det præciserede indstillingspunkt 1b, 2b og 3b blev godkendt, hvorved indstillingspunkt 1a, 2a og 3a bortfaldt.
 
Karin Friis Bach (B) ønskede følgende protokolbemærkning:
"Radikale Venstre ønsker en ændret opgavefordeling mellem regionens akutklinikker og akutmodtagelser som beskrevet på grund af muligheden for at yde en højere kvalitet i behandlingen samt få en bedre ressourceudnyttelse, herunder at kunne udnytte de nybyggede sengestuer. Desuden ønsker vi at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi ser det også som en fordel at have en ensartet struktur på akutområdet i regionen."
(Rettelsesbilag vedrørende afsnit om konsekvenser vedlagt som bilag 5)
 
Forretningsudvalgets beslutning den 13. november 2018:
Der var eftersendt henvendelse fra afdelingsledelserne (bilag 8) og kontaktudvalget (bilag 6) på Herlev og Gentofte Hospital (bilag 8), samt svar fra Sundhedsudvalgets formandskab, Christoffer Buster Reinhardt (C) og Leila Lindén (A) til kontaktudvalget for medarbejderne på Herlev og Gentofte Hospital (bilag 7).
 
Karen Friis Bach (B) fremsatte følgende ændringsforslag:
"at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler at godkende nedenstående løsningsmodel, som blev præsenteret på Sundhedsudvalgets møde som løsningsmodel 1A, 2A og 3A, vedrørende organisering af akutte behandlingstilbud for henholdsvis planlægningsområde Midt, planlægningsområde Syd Glostrup-matriklen og planlægningsområde Syd Amager-matriklen, der indarbejdes i høringsversion af ny hospitalsplan:
1.Løsningsmodeller for planlægningsområde Midt:
a. at akutklinikken på Gentofte-matriklen bevares med ændret opgavedeling, at de medicinske senge samt intensivsengene fra Gentofte samles på Herlev-matriklen, og at den ambulante aktivitet på Gentofte-matriklen øges (model 3).
2.Løsningsmodeller for planlægningsområde Syd, Amager-matriklen:
a. at akutklinikken på Amager-matriklen bevares med ændret opgavedeling, at de medicinske senge fra Amager samles på Hvidovre-matriklen, og at den ambulante aktivitet på Amager-matriklen øges (model 3).
3.Løsningsmodeller for planlægningsområde Syd, Glostrup-matriklen:
a. at akutklinikken på Glostrup-matriklen bevares med ændret opgavedeling og overgår organisatorisk til Rigshospitalet, og at de medicinske senge og ambulatorier fra Glostrup samles på Hvidovre-matriklen (model 3)."
 
Formanden satte Radikale Venstres ændringsforslag 1a, 2a og 3a under afstemning:
For stemte: B (1).
Imod stemte: A (5),C (2), F (1), O (1), V (3) og Ø (1), i alt 13.
Undlod at stemme: Å (1).
i alt 15.
Radikale Venstres ændringsforslag var dermed bortfaldet.
 
Formanden satte herefter indstillingspunkterne til forretningsudvalget under afstemning:
For stemte: A (5), C (2), F (1), O (1), V (3) og Ø (1), i alt 13.
Imod stemte: B (1).
Undlod at stemme: Å (1).
i alt 15.
Indstillingspunkterne til forretningsudvalget var herefter anbefalet.
 
Karin Friis Bach (B) ønskede følgende tilført protokollen:
"Radikale Venstre ønsker en ændret opgavefordeling mellem regionens akutklinikker og akutmodtagelser som beskrevet på grund af muligheden for at yde en højere kvalitet i behandlingen samt få en bedre ressourceudnyttelse, herunder at kunne udnytte de nybyggede sengestuer. Desuden ønsker vi at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi ser det også som en fordel at have en ensartet struktur på akutområdet i regionen."
 
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Der var eftersendt supplerende materiale (bilag 10, 11 og 12).
 
Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag:
”Radikale Venstre ønsker at opretholde løsningerne, som er beskrevet som model 1a, 2a og 3a i Sundhedsudvalgets sag”.
 
Formanden satte Radikale Venstres ændringsforslag under afstemning:
For stemte: B (3), i alt 3.
Imod stemte: A (13), C (5), F (3), I (2), O (3), V (6), Ø (4) og Å (2) i alt 38.
Undlod at stemme: 0
I alt 41.
Radikale Venstres ændringsforslag var dermed bortfaldet.
 
Formanden satte herefter det af sundhedsudvalget og forretningsudvalget anbefalede indstillingspunkt til regionsrådet under afstemning:
For stemte: A (13), C (5), F (3), I (2), O (3), V (6), Ø (4) og Å (2) i alt 38.
Imod stemte: B (3).
Undlod at stemme: 0
I alt 41.
Indstillingspunktet var herefter godkendt.
 
Karin Friis Bach (B) ønskede følgende tilført protokollen:
"Radikale Venstre ønsker en ændret opgavefordeling mellem regionens akutklinikker og akutmodtagelser som beskrevet på grund af muligheden for at yde en højere kvalitet i behandlingen samt få en bedre ressourceudnyttelse, herunder at kunne udnytte de nybyggede sengestuer. Desuden ønsker vi at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi ser det også som en fordel at have en ensartet struktur på akutområdet i regionen."
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Paw Karslund (O), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Nye hospitalsbyggerier og nye muligheder for samarbejde med kommuner og praktiserende læger
I de kommende år står nybyggerierne på hospitalerne klar til brug, og det giver fornyet anledning til at se på mulighederne for organisering af akutte behandlingstilbud i regionen. På alle de fire store akuthospitaler bygges nye akutmodtagelser. Med dem følger nye muligheder for at skabe gode, sammenhængende patientforløb og opnå hurtig afklaring af patientens videre forløb. Der er tale om helt nye fysiske rammer, hvor det vil være muligt at tilbyde patienterne en bedre oplevelse end i de nuværende akutmodtagelser. Blandt andet vil der være bedre mulighed for at adskille de mest syge og sårbare patienter, fra de patienter, som kommer med mindre skader og mindre alvorlig sygdom.
 
Fremover vil der være flere ældre borgere i regionen og flere borgere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme. Denne gruppe borgere har typisk forløb både i primærsektoren og på hospitalet. Det er ikke altid den bedste løsning for disse borgere at komme på hospitalet, og samtidig udfordrer det kapaciteten på hospitalerne. Der udvikles løbende nye behandlingsformer og teknologiske muligheder der sammen med nye samarbejdsformer mellem patienter, kommuner, praksissektoren kan være med til at flytte mere behandling til det nære sundhedsvæsen og tættere på borgeren.
 
Der er på den baggrund behov for at se på, hvordan den akutte behandling kan organiseres, så regionens borgere får den bedst mulige behandling, hvad angår både patientoplevet og faglig kvalitet, samtidig med at der sikres nærhed for borgerne, god udnyttelse af de samlede ressourcer og et godt samarbejde med primærsektoren.
 
Hospitalerne arbejder i disse år intensivt med at planlægge ibrugtagningen af de nye hospitalsbyggerier, og organiseringen af akutområdet har stor betydning for hvordan hospitalerne skal planlægge deres samlede anvendelse af hospitalsmatriklerne.
 
Det er vigtigt at have fokus på, hvad en eventuel samling af den akutte patientbehandling vil betyde for regionens borgere, særligt i forhold til nærhed i de akutte sundhedstilbud. De seneste måneders drøftelser har også vist, at der er forskellige politiske ønsker og holdninger i forhold til organisering af akutområdet, og særligt i forhold til regionens akutklinikker og behovet for nære sundhedstilbud. Dette er søgt inddraget i analysearbejdet og administrationens anbefalinger.
 
Organisering af akutte behandlingstilbud i Region Hovedstaden
På hospitalerne foregår den akutte indsats i dag på tre niveauer, alt efter hvilket behov den enkelte patient har:
Akutklinikkerne er enten placeret på hospitalsmatrikel med medicinsk sengeafdeling og deraf mulighed for indlæggelse eller i sundhedshus uden mulighed for indlæggelse.
 
Alle akut syge og tilskadekomne patienter kan modtages på akutmodtagelserne, dog visiteres de sværest tilskadekomne og mest kritisk syge patienter til regionens traumecenter. Akutklinikker i tilknytning til sundhedshus kan alene modtage patienter henvist med mindre skader og akut almen medicinsk sygdom, det vil sige sygdom der i dagtiden varetages af praktiserende læger. På akutklinikker med mulighed for indlæggelse modtages endvidere akut syge intern medicinske patienter, dog visiteres til akutmodtagelse, hvis der kan være tale om mere alvorlig sygdom.
 
Organisering af akutte behandlingstilbud i Region Hovedstaden er beskrevet nærmere i Analyse af organisering af akutte behandlingstilbud, side 3-6. Endvidere er der som bilag vedlagt oversigtkort over organisering af akutte behandlingstilbud som besluttet med den gældende hospitalsplan.
 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for akutområdet
Sundhedsstyrelsen udgav i 2007 de gældende anbefalinger for organisering af akutområdet. Med den gældende hospitalsplan lever Region Hovedstaden ikke til fulde op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for akut modtagelse af patienter. Baggrunden herfor er blandt andet, at de nuværende fysiske rammer på regionens hospitaler sætter begrænsninger for samlingen af den akutte behandling. I lyset af at nybyggerierne på hospitalerne står klar de kommende år, finder administrationen det afgørende, at mulighederne for at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger undersøges, så der fortsat kan sikres den bedst mulige kvalitet i patientbehandlingen.
 
Følgende forhold i den gældende hospitalsplan er ikke i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer:
Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen alene kan rådgive om varetagelsen af hovedfunktioner på hospitalerne, herunder om organisering af akutmodtagelser og akutklinikker. Sundhedsstyrelsen kan ikke stille krav til varetagelse af hovedfunktioner. Ved afvigelse fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger må regionen dog forvente at skulle redegøre for hvorfor, der afviges, og hvordan den faglige kvalitet så kan sikres.
 
Sundhedsstyrelsen udgiver efter planen nye anbefalinger for akutområdet primo 2019. I det foreløbige udkast er der ikke slækket på anbefalingerne. Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger forventes sendt i høring ultimo november 2018.
 
Ifølge sundhedslovens §206 skal Sundhedsstyrelsen rådgive regionerne om hospitalsplaner og væsentlige ændringer heri, inden sagen behandles i regionsrådet. Sundhedsstyrelsen har afgivet sin faglige rådgivning om akutstrukturen i Region Hovedstaden forud for regionsrådets behandling, og rådgivningen er vedlagt som bilag. Styrelsen angiver i sin faglige rådgivning, at akutklinikkerne i regionen skal kunne håndtere og have kompetencer og udstyr svarende til samme type patienter, som almen praksis håndterer i dagtid. Styrelsen angiver endvidere, at indlæggelse af patienter med akut opstået sygdom og skade bør ske på akutmodtagelse. Styrelsens argumenterer med, at det vil sikre entydighed og enstrengethed samt sikre, at der er de relevante lægefaglige specialer og faciliteter til stede til at vurdere patienterne, hvilket understøtter høj og ensartet kvalitet i den akutte sundhedsindsats.
 
Regionens Sundhedsfaglige Råd for Præhospital og Akutmodtagelse samt hospitalsadministrationerne bakker op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om samling af akut modtagelse af patienter på akuthospitalerne. De finder, at det understøtter høj faglig kvalitet og sammenhængende patientforløb. Endvidere tilsiger knappe personaleressourcer og knappe økonomiske ressourcer, at de akutte funktioner samles, da det er et bedre udgangspunkt for effektiv ressourceudnyttelse.
 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2007 er nærmere beskrevet i bilaget Analyse af organisering af akutte behandlingstilbud, side 7-8.
 
Overordnede løsningsmodeller
Administrationen ser følgende overordnede muligheder for den fremtidige organisering af akutte behandlingstilbud i hospitalsregi:
På baggrund af drøftelser på mødet i sundhedsudvalget den 3. oktober 2018 belyses model 2 vedr. samling af akut behandling på akuthospitalerne og lukning af akutklinikkerne ikke nærmere.
 
Model 3 indbefatter som grundpræmis, at der ikke længere er mulighed for indlæggelse på akutklinikkerne, hvilket begrænser hvilke akut syge medicinske patienter, som kan modtages. Med et helt klart snit i opgavedelingen mellem akutklinikker og akutmodtagelser indebærer modellen, at der på akutmodtagelser alene modtages patienter henvist som akut syge og tilskadekomne (eventuelt til indlæggelse), og at der på akutklinikker alene modtages patienter henvist med mindre skader og akut almen medicinsk sygdom (behandlerspor).
 
Administrationens udgangspunkt for den videre analyse har været, at opnå en ensartet akutstruktur for hele regionen. Dog under hensyn til, at der er forhold i de enkelte planlægningsområder, fx geografiske afstande og fysiske muligheder på hospitalerne, der tilsiger lokale løsninger.
 
Det skal fremhæves, at der er mange måder at øge nærheden i behandlingen på – både i og uden for hospitalsregi. Uanset hvilken løsningsmodel der besluttes, finder administrationen, at der er behov for at styrke fokus på udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Dette både for at sikre nærhed for borgerne, når det er fagligt hensigtsmæssigt og undgå unødvendige indlæggelser, men også for at udnytte kapaciteten og ressourcerne på hospitalerne bedst muligt til gavn for de mest syge. For nærmere beskrivelse af mulighederne henvises til bilaget Analyse af organisering af akutte behandlingstilbud, side 35-37.
 
Generelle fordele og ulemper ved løsningsmodeller
De generelle fordele og ulemper ved model 1 og model 3 er med udgangspunkt i bilaget Analyse af organisering af akutte behandlingstilbud beskrevet nedenfor. I parentes er angivet hvilket princip for ny hospitalsplan, som det enkelte punkt vedrører. For nærmere beskrivelse af principper for ny hospitalsplan henvises til mødesag nr. 15 behandlet på møde i regionsrådet den 25. september 2018
https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Documents/RR%20Beslutninger%2025092018%20NETTET.pdf 
Regionsrådet besluttede følgende prioritering af principperne: 1) Kvalitet, 2) Sammenhængende patientforløb, 3) Nærhed og 4) Effektivitet.
 
De mere specifikke forhold, der gør sig gældende for de enkelte planlægningsområder, er beskrevet i de respektive afsnit.
 
Model 1: Bevare organiseringen af akutte behandlingstilbud som besluttet med den gældende hospitalsplan

Fordele:
Ulemper:
I forhold til den prioriterede rækkefølge af principperne bemærkes det, at flere af de beskrevne ulemper i model 1 vedrører kvalitet, som er prioriteret højest.
 
Model 3: Bevare akutklinikkerne med ændret opgavedeling mellem akutklinikker og akutmodtagelser og samle de medicinske senge på akuthospitalerne
 
Fordele:
Ulemper:
I forhold til den prioriterede rækkefølge af principperne bemærkes det, at forhold vedrørende kvalitet og sammenhængende patientforløb indgår som fordele ved model 3, men at nærhed, der har en tredjeprioritet, indgår som en ulempe.
 
Planlægningsområde Byen
Med den gældende hospitalsplan er det besluttet at samle aktiviteten fra Frederiksberg og Bispebjerg i nybyggeriet på Bispebjerg Bakke. Det er således besluttet at lukke akutklinikken på Frederiksberg senest i 2023. Med budget 2019 er det besluttet at fremrykke indflytningen af de medicinske senge fra Frederiksberg, og fra 2019 er der ikke længere mulighed for indlæggelse på akutklinikken på Frederiksberg.
 
Planlægningsområde Midt - administrationens anbefaling
Der er i dag akutmodtagelse på Herlev-matriklen og akutklinik med mulighed for indlæggelse på Gentofte-matriklen. Det anbefales at bevare akutklinikken på Gentofte-matriklen med ændret opgavedeling. Samtidig anbefales det, at de medicinske senge samt intensivsengene fra Gentofte samles på Herlev-matriklen, og at den ambulante aktivitet på Gentofte-matriklen øges. Realiseringen af forslaget kan påbegyndes, når nybyggeriet i Herlev er klar til ibrugtagning i 2020.
 
Akutklinikken på Gentofte vil med forslaget fortsat have et stort volumen af akutte patientkontakter. Der vil fortsat være behandling af patienter henvist med mindre skader og akut almen medicinsk sygdom (behandlerspor). Volumen øges således, at en del af de patienter der i dag henvises til Herlev henvises til Gentofte. Patienter, som er akut syge og tilskadekomne og eventuelt skal indlægges, vil blive henvist til akutmodtagelsen på Herlev.
 
De planlagte og subakutte ambulante funktioner på Gentofte udvides. Der sikres lægefagligt beredskab til akutklinikken på Gentofte ved placering fysisk sammen med ambulatorierne.
 
Når nybyggeriet på Herlev-matriklen står klar, vil der være ledig kapacitet til at kunne indflytte de medicinske senge og intensivsengene fra Gentofte. Der er i dag 147 medicinske senge, heraf 60 hjertemedicinske senge, på Gentofte-matriklen. Sengene anvendes både til patienter, som indlægges til akut og planlagt behandling. Der er således mange medicinske indlæggelser på Gentofte i dag, og cirka 97% af de akutte patienter, som modtages på Gentofte, kan færdigbehandles her. Det afgørende udgangspunkt for administrationens anbefalinger er dog, at Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger om at modtage intern medicinske patienter via akutmodtagelserne efterleves, og at de nye fysiske rammer udnyttes.
 
Forslaget indbefatter, at de fem intensivsenge, som er på Gentofte, samt Kardiologisk Laboratorium, hvor der foretages hjerteundersøgelse for blodprop og ballonudvidelser, flyttes til Herlev. Forslaget indbefatter endvidere, at de medicinske specialfunktioner, som varetages på Gentofte efter ansøgning til Sundhedsstyrelsen overflyttes til Herlev. De medicinske senge, intensivsengene og Kardiologisk Laboratorium er internt afhængige af hinanden. Hvis der opretholdes medicinske senge på Gentofte, anbefales det således at opretholde intensivsenge for at understøtte den betydelige medicinske sengeaktivitet og varetagelse af medicinske specialfunktioner.
 
En samling af de medicinske senge og intensivsengene på Herlev-matriklen vil sikre et ensartet tilbud til patienterne, bedre fagligt miljø, bedre mulighed for tilsyn af intensivpatienter samt effektivisering af driften. Det tværsektorielle samarbejde med de omkringliggende kommuner og praktiserende læger vil kunne fortsætte uafhængigt af om de medicinske senge flyttes til Herlev.
 
Planlægningsområde Nord
Med den gældende hospitalsplan er det besluttet at samle aktiviteten fra Hillerød og Frederikssund på Nyt Nordsjællands Hospital, etablere sundhedshus med akutklinik i Frederikssund (uden mulighed for indlæggelse) samt fortsat have sundhedshus med akutklinik i Helsingør. Beslutningen kan implementeres, når Nyt Nordsjællands Hospital er klar til ibrugtagning i 2022.
 
Planlægningsområde Syd - administrationens anbefaling
Der er i dag akutmodtagelse på Hvidovre-matriklen og akutklinik med mulighed for indlæggelse på Amager- og Glostrup-matriklen. Det anbefales at bevare akutklinikkerne på Amager og Glostrup-matriklerne med ændret opgavedeling. Samtidig anbefales det, at de medicinske senge fra Amager og Glostrup samt de medicinske ambulatorier fra Glostrup samles på Hvidovre-matriklen, og at den ambulante aktivitet på Amager-matriklen øges. Forslaget kan implementeres fra 2022, når nybyggeriet og renoveringen på Hvidovre er færdiggjort.
 
Akutklinikkerne på Amager og Glostrup vil med forslaget fortsat have et stort volumen af akutte patientkontakter. Der vil fortsat være behandling af patienter henvist med mindre skader og akut almen medicinsk sygdom (behandlerspor). Volumen øges således, at en del af de patienter, der i dag henvises til Hvidovre, henvises til Amager og Glostrup. Henvisning vil ske under hensyn til patienternes bopæl / transporttid. Patienter, som er akut syge og tilskadekomne og eventuelt skal indlægges, vil blive henvist til akutmodtagelsen på Hvidovre. Akutklinikken på Glostrup vil overgå organisatorisk fra Amager og Hvidovre Hospital til Rigshospitalet.
 
De planlagte og subakutte ambulante funktioner på Amager udvides. De ambulante funktioner på Glostrup vil blive flyttet til Hvidovre. Befolkningstætheden på Amager og transporttiden til Hvidovre-matriklen tilsiger, at der opretholdes et ambulant tilbud på Amager, mens kortere geografiske afstande tilsiger, at der ikke opretholdes ambulatorier på Glostrup. Samtidig sikres der lægefagligt beredskab til akutklinikken på Amager ved placering fysisk sammen med ambulatorierne.
 
Når nybyggeriet og renovering af de eksisterende bygninger står klar på Hvidovre-matriklen, vil der være ledig kapacitet til at kunne indflytte de medicinske senge fra Amager og Glostrup. På Hvidovre vil alle patienter kunne indlægges på 1- eller 2-sengsstue med eget bad og toilet. Der er i dag 94 medicinske senge på Amager og 83 medicinske senge på Glostrup. Der er således mange medicinske indlæggelser på de to matrikler i dag, og cirka 98 procent af de akutte patienter, som modtages på Amager og Glostrup, kan færdigbehandles her. Det afgørende udgangspunkt for administrationens anbefalinger er dog, at Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger om at modtage intern medicinske patienter via akutmodtagelserne efterleves, og at de nye fysiske rammer udnyttes.
 
Samtidig vil en samling af de medicinske senge på Hvidovre-matriklen sikre et ensartet tilbud til patienterne, behandling i moderne rammer, bedre fagligt miljø, bedre muligheder for bemanding og rekruttering samt effektivisering af driften. Det tværsektorielle samarbejde med de omkringliggende kommuner og praktiserende læger vil kunne fortsætte uafhængigt af om de medicinske senge flyttes til Hvidovre.
 
Økonomiske konsekvenser
For planlægningsområde Midt kan driften effektiviseres svarende til 20-22 mio. kr. årligt ved at samle de medicinske senge og intensivsengene. For planlægningsområde Syd, kan driften effektiviseres med 14-15 mio. kr. årligt ved at samle de medicinske senge fra Amager-matriklen og med 6-7 mio. kr. årligt ved at samle de medicinske senge og ambulatorier fra Glostrup-matriklen. I beregningen for Glostrup indgår, at en del stordriftsfordele på Glostrup matriklen vil gå tabt.
 
Effektiviseringsgevinsterne forventes at kunne bidrage til at indfri det effektiviseringskrav, der er fra Regeringen til kvalitetsfondsbyggerierne. Effektiviseringskravet udgør ca. 120 mio. kr. årligt for Herlev og Gentofte Hospital og ca. 81 mio. kr. årligt for Amager og Hvidovre Hospital. Jo flere begrænsninger der er for hospitalerne i forhold til at lave strukturelle besparelser, fx organisationsændringer, jo sværere vil det blive at realisere effektiviseringskravet, idet midlerne vil skulle findes på andre måder, herunder generelle besparelser.
 
Uanset valg af løsningsmodel vil der være anlægsudgifter. Der vil være udgifter til bygningsmæssige efterslæb, kvalitetsløft for at sikre moderne standard af blandt andet sengestuer, samt flytning og udvidelse af funktioner. Det vil dog kræve en nærmere analyse.

KONSEKVENSER
Konsekvensen af at bevare akutklinikkerne med ændret opgavedeling mellem akutklinikker og akutmodtagelser og samle de medicinske senge på akuthospitalerne vil være, at regionen efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger om modtagelse af akutte intern medicinske patienter via akutmodtagelserne, og at de nye fysiske rammer på akuthospitalerne udnyttes.
 
Konkret vil dette ændringsforslag betyde at:
Som følge af ovenstående vil der være patienter, som oplever at skulle transportere sig længere i forbindelse med akut sygdom / skade, indlæggelse og ambulant behandling. For nærmere information om transportafstande henvises til bilaget Analyse af organisering af akutte behandlingstilbud, side 25-26.
 
Konsekvensen af at bevare organiseringen af akutte behandlingstilbud, som besluttet med den gældende hospitalsplan, vil være at regionen ikke efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger om modtagelse af akutte intern medicinske patienter via akutmodtagelserne, og at de nye fysiske rammer på akuthospitalerne ikke udnyttes.

RISIKOVURDERING
Der vurderes særligt at være en risiko for, at borgere og repræsentanter fra de omkringliggende kommuner vil opleve det som en forringelse, at der ikke længere er mulighed for indlæggelse og behandling af akut syge og tilskadekomne, som eventuelt skal indlægges, på akutklinikkerne på Amager, Gentofte og Glostrup.
 
Det er derfor afgørende, at der sikres en god dialog med de berørte kommuner om hvilke beslutninger der træffes, og hvad det vil betyde for det fremtidige samarbejde.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke bevillingstekniske konsekvenser, idet der alene træffes beslutning om hvilke løsningsmodeller vedrørende organisering af akutte behandlingstilbud, der indarbejdes i høringsversionen af den ny hospitalsplan.

KOMMUNIKATION
Der vil blive udarbejdet pressemateriale i forbindelse med sagens behandling.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sundhedsudvalget behandler sagen den 31. oktober 2018, og forretningsudvalget og regionsrådet behandler derefter sagen henholdsvis den 13. og 20. november 2018. Beslutningen vil herefter blive indarbejdet i høringsversion af den ny hospitalsplan, som forelægges regionsrådet den 18. december 2018 med henblik på udsendelse i høring.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Anne Skriver

JOURNALNUMMER
18017606


9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf
15.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf
19.pdf
20.pdf

Bilag

Analyse af organisering af akutte behandlingstilbud
Forslag til løsningsmodeller vedr. organisering af akutte behandlingstilbud
Kort over organisering af akutte behandlingstilbud
Sundhedsstyrelsens rådgivning
Rettelsesblad til punkt om Organisering af akutte behandlingstilbud
Henvendelse fra Kontaktudvalget for medarbejdere på Herlev og Gentofte Hospital
Svar til Kontaktudvalget fra formandskabet i sundhedsudvalget
Henvendelse fra afdelingsledelser på Herlev og Gentofte Hospital
Proces for ny hospitalsplan 2025
Henvendelse fra Amager Hospital - Åbent brev til regionsrådet
Henvendelse fra speciallæge Jan Værnet vedr. Amager Hospital
Ændringsforslag stillet af Radikale Venstre til RR møde


4. Omprioritering af midler til udgående sygehusfunktioner

Omprioritering af midler til udgående sygehusfunktioner

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fra 2016 blev der afsat 175 mio. kr. i årene 2016-2019 og herefter 65 mio. kr. årligt til udgående sygehusfunktioner og specialiseret rådgivning i regionerne.

Region Hovedstaden har valgt at prioritere midlerne til udgående sygehusfunktioner på to områder:

1) Palliative teams målrettet patienter med anden sygdom end kræft og
2) Udgående geriatriske teams, og derudover til specialiseret rådgivning fra hospitalerne til kommuner og almen praksis.
 
Det har efterfølgende vist sig, at der ikke er det forventede behov for at styrke den specialiserede rådgivning fra hospitaler til kommuner og almen praksis. Administrationen foreslår derfor, at midler som oprindeligt var afsat til specialiseret rådgivning bliver omprioriteret til udgående palliative teams.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende at styrke indsatsen til de udgående palliative teams, og
 2. at godkende, at midler der oprindelig var afsat til specialiseret rådgivning fra hospitalerne bliver omprioriteret til at styrke de udgående palliative teams med en mio. kr. årligt.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning den 31. oktober 2018:
 1. Anbefalet.
Line Ervolder Christensen (C) deltog ikke i punktets behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 13. november 2018:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Marie Gudme (A), Jesper Clausson (A), Per Tærsbøl (C), Line Ervolder (C), Niels Høiby (I), Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V), Peter Frederiksen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Paw Karslund (O), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fra 2016 blev der på landsplan fordelt i alt 1,2 mia. kr. på en række initiativer, der skal styrke indsatsen over for de ældre medicinske patienter i sundhedsvæsenet. Det drejer sig blandt andet om initiativer, der skal styrke indsatsen før og efter sygehusindlæggelse og sammenhængen på tværs af sektorer. En del af midlerne er givet med det formål at etablere flere udgående sygehusfunktioner, hvor patienten kan undersøges eller behandles i eget hjem, og til øget rådgivning fra sygehuset til kommuner og almen praksis.
 
Regionsrådet besluttede den 18. april 2017, at Region Hovedstadens andel af midlerne fordeles med:
Hospitalerne i regionen yder generel rådgivning vedrørende ældre medicinske patienter til kommuner og almen praksis. Midlerne fra den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient er givet til øget specialiseret rådgivning fra hospitalerne til kommuner og almen praksis. Efterfølgende er det i regi af Sundhedsaftalen undersøgt, i hvilket omfang kommunerne har behov for adgang til specialiseret faglig rådgivning om patienter med sjældne sygdomme og særligt komplekse pleje- og rehabiliteringsbehov. Det er på den baggrund vurderet, at der ikke er et generelt behov for yderligere aftaler omkring specialiseret rådgivning, men nogle steder efterspørges specialiseret rådgivning inden for palliation.
 
Der skal derfor tages stilling til anvendelsen af en mio. kr. i varige midler, som er afsat til specialiseret rådgivning fra hospitalerne. Midlerne er fra nationalt hold givet specifikt til udgående sygehusfunktioner for ældre medicinske patienter eller øget rådgivning fra hospitaler, og skal derfor anvendes inden for den ramme. Da der er tale om et relativt lille beløb, er det administrationens vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at midlerne anvendes til at styrke en af de udgående sygehusfunktioner, som regionsrådet allerede har besluttet at prioritere. Administrationen anbefaler, at midlerne anvendes til at styrke driften af de udgående palliative teams, der har givet udtryk for at have behov for yderligere midler til indsatsen.
 
Palliative team
Palliativ behandling er lindrende behandling til patienter med livstruende sygdom. Der har de seneste år været stor udvikling inden for det palliative område, større fokus og øget efterspørgsel. De eksisterende palliative teams har hidtil kun omfattet patienter med palliative behov som følge af kræft, men med midlerne fra den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient udvides funktionen til også at omfatte patienter med anden livstruende sygdom end kræft. Region Hovedstaden er den første region, der har etableret udgående palliative teams for patienter med anden diagnose end kræft. Med midlerne fra den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient udbygges de eksisterende specialiserede palliative enheder på stort set alle hospitaler i regionen. De specialiserede palliative enheder på hospitalerne samarbejder om udviklingen af de udgående palliative teams med relevante specialer såsom de lungemedicinske, nefrologiske, neurologiske og urologiske specialer.
 
Geriatriske team
Geriatri er læren om alderdommens sygdomme. Alle akuthospitaler i Region Hovedstaden har et geriatrisk team eller en geriatrisk funktion, som varetager geriatrisk udredning og vurdering af særligt svækkede ældre borgere med flere samtidige sygdomme, funktionstab og evt. social problemstilling. Hidtil har kun enkelte af de geriatriske teams/funktioner haft udgående funktioner, hvor patienterne kan undersøges eller behandles i deres eget hjem. Med midlerne fra den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient udvides de eksisterende geriatriske funktioner på akuthospitalerne med udgående teams/funktioner.

KONSEKVENSER
Konsekvenserne af en omprioritering af 1 mio. kr. i varige midler fra specialiseret rådgivning til de udgående sygehusfunktioner til de palliative teams vil være, at flere patienter kan få tilbud om specialiseret behandling i eget hjem.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Såfremt forslaget godkendes, vil midlerne blive fordelt til hospitalerne efter fordelingsnøglen og udmøntes med x. økonomirapport (afventer endelig afklaring).

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen behandles i sundhedsudvalget den 31. oktober 2018 og forelægges derefter for forretningsudvalget den 13. november 2018 og regionsrådet den 20. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Anne Skriver/Jean Hald Jensen

JOURNALNUMMER
18021047
5. Praksisplan for speciallægehjælp 2019-2022

Praksisplan for speciallægehjælp 2019-2022

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Praksisplanen for speciallægehjælp er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter for de praktiserende speciallæger og administrationen i regi af Samarbejdsudvalget for speciallæger. Praksisplanen skal godkendes af forretningsudvalget og regionsrådet, inden den kan træde i kraft.
 
Efter behandling i udvalget for forebyggelse og sammenhæng den 19. marts 2018 godkendte Samarbejdsudvalget for speciallægepraksis i Region Hovedstaden den 5. april 2018, at udkast til Praksisplan for speciallægehjælp blev sendt i høring hos blandt andre PLO Hovedstaden, patientinddragelsesudvalget, regionens hospitaler og kommuner i regionen. På baggrund af høringen forelægges sagen med henblik på endelig politisk godkendelse.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at Praksisplan for speciallægehjælp 2019-2022 (bilag 1 og 2) godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning den 31. oktober 2018:
Godkendt.
Freja Södergran (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 13. november 2018:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Henrik Thorup (O), Christine Dal (V), Peter Frederiksen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Paw Karslund (O), Per Roswall (V).

SAGSFREMSTILLING
Der udarbejdes hvert fjerde år en plan for den speciallægelige betjening i regionen. Den nye praksisplan vil være gældende fra 1. januar 2019 til og med 2022 (bilag 1 og 2). Formålet med praksisplanen er at tilrettelægge den fremtidige speciallægebetjening i Region Hovedstaden. Praksisplanen skal understøtte en hensigtsmæssig kapacitet og kvalitet i speciallægepraksis samt samarbejdet mellem speciallægepraksis og det øvrige sundhedvæsen.
 
Dette udkast til en nye praksisplan var i høring fra den 26. april 2018 - 1. juli 2018 og er ændret på baggrund af de indkomne bemærkninger. Samarbejdsudvalget tiltrådte den 2. oktober 2018 det reviderede planudkast, som nu forelægges til endelig politisk godkendelse.
 
Der er i denne praksisplan bl.a. øget fokus på at fremme aktivt samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af speciallægepraksis og udbrede tilgængelighedsmærkning gennem God Adgang. Endvidere giver planen som noget nyt en status for arbejde med opdatering af specialernes ydelsesbeskrivelser (modernisering), så de afspejler den faglige og teknologiske udvikling og det aktuelle behov i sundhedsvæsenet. Samtidig er der fokus på at belyse arbejdsdelingen mellem speciallægepraksis, almen praksis og hospitalerne.
 
Praksisplanen er udarbejdet efter følgende overordnede målsætninger:
Som en del af planens kapacitetsdel prioriteres følgende indsatser:
I praksisplanen vurderes, at der ikke er behov for en udvidelse af kapaciteten i speciallægepraksis.
 
Speciallægepraksis skal indgå som en integreret del af det samlede sundhedsvæsen, hvor opgaverne løses med fokus på at sikre sammenhængende forløb for den enkelte patient. Som en del af planens afsnit om samarbejde prioriteres følgende indsatser:
Der skal arbejdes for at understøtte og fremme kvalitetsudvikling i speciallægepraksis. Som en del af planens afsnit om kvalitetsudvikling prioriteres følgende indsatser:
Høringssvarene
Der er indkommet 18 høringssvar. I bilag 3 ses et oversigtsskema, som viser høringssvarene og administrationens vurdering heraf. I høringssvarene er blandt andet fremført bemærkninger:
Der er på baggrund af høringen foretaget ændringer i planen, som forbedrer den, uden at den tidligere overordnede fastlagte linje ændres. Der er bl.a. i planen indskrevet, at udviklingen i ventetider løbende vil blive drøftet imellem regionen og Foreningen af Praktiserende Speciallæger med henblik på evt. tiltag.
 
Samtlige høringssvar er offentlig tilgængelige på regionens hjemmeside. Efter den endelige politiske godkendelse i regionsrådet, vil oversigtsskemaet med vurdering af høringskommentarene ligeledes blive gjort tilgængelig på regionens hjemmeside.
 
Implementering af Praksisplan for speciallægehjælp
Implementeringsgruppen vedr. speciallægehjælp under Samarbejdsudvalget for speciallæger vil være ansvarlig for implementering af praksisplanens anbefalinger.

KONSEKVENSER
Såfremt planen godkendes, vil den danne grundlag for det videre arbejde med implementering af de prioriterede indsatser i planen, jf. ovenfor.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser, da økonomien til realisering af praksisplanen er indeholdt i praksisbudgetet. I det nuværende budget (Sund Fælles) er der i 2018 afsat 335.000 kr. til realisering af praksisplanen. Denne årlige bevilling videreføres i planperioden med henblik på implementering af planens delelementer.

KOMMUNIKATION
Praksisplanen er udarbejdet i samarbejde mellem regionen og repræsentanter fra Foreningen af Praktiserende Speciallæger og formidles bredt som led i det videre arbejde med planen. Planen vil blive offentliggjort på regionens hjemmeside.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 13. november 2018 og regionsrådet den 20. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø/Jesper Lihn

JOURNALNUMMER
16029476.


21.pdf
22.pdf
23.pdf

Bilag

Udkast til praksisplan for speciallægehjælp_04_10_2018
Udkast til grundbeskrivelse vedr. praksisplan for speciallægehjælp_12_09_2018
Oversigtsskema til høringssvar til praksisplan for speciallægehjælp_12_09_2018_uden rettelser


6. Godkendelse af ny informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden

Godkendelse af ny informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Som led i det løbende arbejde med at udvikle informationssikkerhedsarbejdet har administrationen udarbejdet en ny informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden, der beskriver de overordnede målsætninger, principper, organisering og ledelse af informationssikkerheden i regionen. Politikken skal bidrage til at sikre, at regionen har et passende sikkerhedsniveau i forhold til det aktuelle trusselsbillede, at regionen overholder lovgivningskrav, samt at regionen lever op til fællesoffentlige og fællesregionale initiativer og aftaler vedrørende informationssikkerhed og persondatabeskyttelse.
 
Politikken er en lokal udmøntning af ’Fællesregional informationssikkerhedspolitik’, der blev godkendt i regionsrådet d. 31. januar 2017 og følger bl.a. op på kravene i denne til, at regionen har et entydigt og nedskrevet ledelsesansvar for informationssikkerhed.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende Region Hovedstadens informationssikkerhedspolitik.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 13. november 2018:
Sektionschef i Center for IT, Medico og Telefoni, Anna Olga Aaskilde Laursen deltog med oplæg under sagens behandling (bilag 2).
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Peter Westermann (F), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Paw Karslund (O), Per Roswall (V).

SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstaden håndterer dagligt en stor mængde data og personoplysninger om borgere, patienter og medarbejdere. Adgangen til data er en forudsætning for, at regionen kan fungere og løse sine opgaver som offentlig myndighed. Samtidig skal borgere, patienter og medarbejdere kunne være trygge og have tillid til, at regionen beskytter deres privatliv og deres data for eksempel på sundhedsområdet, hvor regionen har ansvar for mange følsomme personoplysninger om patienters helbred og behandlingsforløb. Arbejdet med informationssikkerhed, herunder persondatabeskyttelse, har derfor høj prioritet i Region Hovedstaden. Dette skal ikke mindst ses i lyset af de trusler, som regionen hver dag er udsat for fra cyberangreb, hvor aktører udefra forsøger at forstyrre eller få uautoriseret adgang til regionens data, it-systemer og netværk.
 
Der er nu udarbejdet et forslag til en ny informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden (jf. Bilag 1), som regionsrådet skal godkende. Den nye informationssikkerhedspolitik opfylder flere formål:
Region Hovedstadens informationssikkerhedspolitik har været drøftet og er godkendt i regi af regionens projekt om implementering af EU's databeskyttelsesforordning og er godkendt af Koncernledelsen d. 11. oktober 2018.
 
Det videre arbejde med at udmønte og implementere informationssikkerhedspolitikken indgår som en integreret del af udviklingen af informationssikkerhedsarbejdet i regionen bl.a. gennem opdatering af retningslinjer for informationssikkerhed, handlingsplaner, årshjul for tilsyn og program for sikkerhedskultur og uddannelse af medarbejdere.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer, at Region Hovedstadens nuværende informationssikkerhedspolitik ophæves, hvorved ’Region Hovedstadens ramme for informationssikkerhed’, der blev godkendt af regionsrådet d. 16. juni 2015, erstattes.
Region Hovedstadens informationssikkerhedpolitik vil sammen med ’Fællesregional informationssikkerhedspolitik’, der blev godkendt af regionsrådet d. 31. januar 2017, dermed fremover udgøre den overordnede ramme og grundlag for regionens arbejde med informationssikkerhed.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Orientering om den nye informationssikkerhedspolitik udsendes til direktionerne. Herudover offentliggøres Region Hovedstadens informationssikkerhedspolitik på regionens hjemmeside, intranet og VIP-portal.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 13. november 2018 og regionsrådet d. 20. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Carsten Nørgaard

JOURNALNUMMER
18051631


24.pdf
25.pdf

Bilag

Region Hovedstadens informationssikkerhedspolitik
Præsentation. Ny informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden


7. Ophævelse af rammeaftalen med IBM DK om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet

Ophævelse af rammeaftalen med IBM DK om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den 13. juni 2017 besluttede regionsrådet at indgå en femårig rammeaftale med IBM Danmark om udvikling af kunstig intelligens-baserede teknologier til sundhedsvæsenet.
 
Den formelle rammeaftale mellem IBM Danmark og Region Hovedstaden har af flere årsager haft svært ved at fungere. Administrationen anbefaler derfor at ophæve rammeaftalen, men at fortsætte indsatsen inden for kunstig intelligens (AI) med fokus på en bred forankring i organisationen og i en bredere ramme, der kan favne flere samarbejdspartnere herunder også IBM.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende at rammeaftalen med IBM Danmark om udvikling af kunstig intelligens til sundhedsvæsenet opsiges pr. 1. januar 2019, og
   
 2. at de resterende midler fra rammeaftalen til udvikling af kunstig intelligens til sundhedsvæsenet fremadrettet fortsat bruges på AI-projekter, men med inddragelse af en bredere kreds af leverandører og samarbejdspartnere. Det resterende beløb er 3 mio. kr. i henholdsvis 2019, 2020 og 2021 fra Sundhedsmidler.

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets beslutning den 30. oktober:
Indstillingens punkt 1 og 2 blev anbefalet.
Stinus Lindgreen (B) og Line Ervolder (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 13. november 2018:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Peter Westermann (F), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Paw Karslund (O), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Formålet med rammeaftalen mellem IBM Danmark og Region Hovedstaden var at sikre en ramme, hvori Region Hovedstaden kunne gøre de første erfaringer med kunstig intelligens-baserede teknologier til sundhedsvæsenet. Som en del af rammeaftalen har Region Hovedstaden og IBM Danmark forpligtet sig til at igangsætte to udviklingsprojekter om året, hvor AI-baserede teknologier bliver udviklet i tæt samarbejde med de kliniske miljøer. Regionsrådet har afsat 30 mio. kr. over fem år til samarbejdet.
 
Som følge af forenklingen af erhvervsfremmeloven halveres Center for Regional Udviklings årlige beløb tilknyttet rammeaftalen fra 6 mio. kr. til 3 mio. kr. årligt (2019-2021), hvilket giver anledning til at gentænke rammeaftalen med IBM Danmark. Hertil er der en række overvejelser som beskrevet nedenfor, der samlet set bidrager til, at administrationen og IBM Danmark i fællesskab er blevet enige om, at anbefale at opsige samarbejdsaftalen.
 
Der har generelt set været et tæt og for det meste også godt samarbejde med IBM Danmark. Samarbejdet er lykkedes godt i forhold til at øge den generelle interesse om AI på hospitalerne. På kick of arrangementet deltog over 100 personer fra primært hospitalerne og i den efterfølgende proces blev der indsendt 22 idéer til nye udviklingsprojekter. Dertil får administrationen generelt flere henvendelser fra forskere, klinikere og virksomheder om kunstig intelligens.
 
Samtidig er samarbejdsformen svær for begge parter, og det er vanskeligt at få enderne til at mødes for både IBM, administrationen og de inddragede forskere. Forventninger til OPI samarbejder, organisationernes forskellige natur og den kendsgerning, at IBM´s primære udviklingsafdeling inden for kunstig intelligens er i USA, har givet svære betingelser for samarbejdet.
 
Endvidere er det administrationens vurdering, at en femårig forpligtende samarbejdsaftale med én leverandør ikke giver den ønskede smidighed i forhold til at kunne vælge de bedste samarbejdspartnere til de enkelte områder inden for AI. Markedet for udvikling af kunstig intelligens-baserede teknologier til sundhedsvæsenet er i rivende udvikling. Der er mange både store og små virksomheder, der ofte er specialiserede inden for forskellige områder, og hvor kompetenceniveauet skifter hurtigt blandt forskellige leverandører.
 
På den baggrund er det administrationens anbefaling, at Region Hovedstaden opsiger rammeaftalen med IBM Danmark, men at samarbejdet med IBM Danmark fortsættes i en mindre forpligtende form og på konkrete projekter, hvor IBM Danmark besidder de rette kompetencer. Regionens øvrige aktiviteter inden for AI fortsættes og eksisterende og evt. kommende projekter med IBM indgår deri, på samme vis som andre samarbejdspartnere.
 
Opsigelse af aftalen
Begge parter er enige om at opsige aftalen og såfremt regionsrådet tiltræder indstillingen, træder opsigelse i kraft per 1. januar 2019, men de konkrete samarbejder fortsættes som nævnt. Der kan ikke rejses økonomisk krav fra den anden part, men de igangværende udviklingsprojekter kan fortsætte som defineret i disses projektaftaler.
 
Status på igangsatte projekter i regi af AI-rammeaftalen
Fremadrettet arbejde med kunstig intelligens
Der hvor IBM matcher AI-projekterne, kan de indgå som leverandører (jf. den efterfølgende sag på dagsordenen vedr. godkendelse af to nye udviklingsprojekter om kunstig intelligens til sundhedsvæsenet). Administrationen anbefaler netop, at der arbejdes videre med kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, men at der fremadrettet også inddrages en bredere kreds af leverandører og samarbejdspartnere herunder også IBM. Vi er allerede nu blevet klogere på muligheder og faldgruber i arbejdet med kunstig intelligens, og dermed på, hvordan Region Hovedstaden fortsat geares til at følge med og udnytte den teknologiske udvikling til at skabe bedre patientbehandling samt effektive og sikre processer. Det er et komplekst område, der kræver risikovillighed og mod. Som ansvarligt stående udvalg drøfter erhvervs-, vækst-og forskningsudvalget løbende retningen for regionens arbejde med kunstig intelligens senest ved en temadrøftelse den 22. maj 2018, hvor det blev drøftet, at kunstig intelligens også skal kobles ift. regionens øvrige satsninger med personlig medicin, samt bedre adgang til sundhedsdata.
 
Det foreslås, at de resterende midler fra rammeaftalen, i alt 9 mio. kr. i 2019-2021, fortsat bruges på udviklingsprojekter indenfor kunstig intelligens men med inddragelse af en bredere kreds af leverandører og samarbejdspartnere.

Udvælgelsen af nye AI-projekter vil tage udgangspunkt i de gode forslag til AI udviklingsprojekter som klinikerne allerede har indsendt ifm. en konference i januar 2018. En lignende buttom-up proces påtænkes igangsat for at finde udviklingsprojekter inden for specifikke temaer, som eksempelvis akutområdet, eller andre væsentlige områder i sygehusvæsenet, hvor der efterspørges behov for løsninger. Prioritering og valg af de mest værdiskabende udviklingsprojekter samt matching med leverandører foregår ved en nøje tilrettelagt administrativ proces med inddragelse af et AI-ekspertpanel bestående af Danmarks førende AI-eksperter.
 
De konkrete udviklingsprojekter forelægges løbende til politisk godkendelse i erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget samt forretningsudvalget og regionsrådet.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingerne opsiges rammeaftalen mellem Region Hovedstaden og IBM Danmark per 1. januar 2019 og de resterende midler fra rammeaftalen (i alt 9 mio. kr. i 2019-2021) bruges fortsat på kunstig intelligens-baserede udviklingsprojekter, men med inddragelse af en bredere kreds af leverandører og samarbejdspartnere.

RISIKOVURDERING
Såfremt at indstillingen ikke tiltrædes er der en vis risiko for, at der ikke bliver udviklet de bedst mulige AI-sundhedsløsninger til borgerne. Dette skyldes, at teknologien er i rivende udvikling, og at det derfor er vigtigt, at regionen til enhver tid kan vælge at indgå samarbejder med netop den leverandør, der på det givne tidspunkt besidder de rette kompetencer til en konkret problemstilling.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Med rammeaftalen mellem Region Hovedstaden og IBM Danmark blev der afsat 6 mio. kr. om året i perioden 2017-2021. Med forenklingen af erhvervsfremmeloven halveres det årlige beløb tilknyttet rammeaftalen fra 6 mio. kr. til 3 mio. kr. og ved tiltrædelse af indstillingen godkendes det, at det resterende beløb på 3 mio. kr. årligt (2019-2021) bruges på kunstig intelligens-baserede udviklingsprojekter.

KOMMUNIKATION
Der vil blive udarbejdet et presseberedskab til brug i forbindelse med opsigelsen af aftalen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 30. oktober 2018, forretningsudvalget den 13. november 2018 og regionsrådet den 20. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
18004092
8. Godkendelse af to nye udviklingsprojekter om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet og midler til Østdansk infrastruktur for personlig medicin

Godkendelse af to nye udviklingsprojekter om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet og midler til Østdansk infrastruktur for personlig medicin

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Som et led i Region Hovedstadens indsats på området kunstig intelligens (AI) besluttede regionsrådet den 13. juni 2017 at indgå en femårig rammeaftale med IBM Danmark om udvikling af kunstig intelligens-baserede teknologier til sundhedsvæsenet. Samarbejdspartnerne forpligtigede sig til at indgå minimum to udviklingsprojekter om året.
 
Med denne sag forelægges to nye udviklingsprojekter til politisk godkendelse. Desuden anbefales det, at de overskydende midler fra rammeaftalen i 2018 på 1,5 mio. kr., samt mindreforbrug fra patentpuljen i 2018 på 2,1 mio. kr. afsættes til opstart af Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin. Patentpuljen dækker midler til arbejdet med patentering af opfindelser fra regionens hospitaler. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Københavns Universitet og er forankret i Tech Trans enheden på Københavns Universitet.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende igangsættelsen af udviklingsprojektet: 'Tidlig opsporing af risikopatienter ved akut blodprop i hjertet',
 2. at godkende igangsættelsen af udviklingsprojektet: 'Aldersrelateret macula degeneration',
 3. at godkende at der af den årlige økonomiske ramme på 6 mio. kr. udmøntes 1.717.821 mio. kr. til igangsættelse af udviklingsprojektet: 'Tidlig opsporing af risikopatienter ved akut blodprop i hjertet',
 4. at godkende at der af den årlige økonomiske ramme på 6 mio. kr. udmøntes 2.467.821 mio. kr.til igangsættelse af udviklingsprojektet: 'Aldersrelateret macula degeneration'
 5. at godkende at 1.5 mio. kr. af de overskydende midler fra rammeaftalen i 2018 afsættes til etablering og udvikling af datacenter i Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin, og
 6. at godkende at mindreforbrug på 2.1 mio. kr. fra patentpuljen afsættes til etablering og udvikling af datacenter i Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin.

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets beslutning den 30. oktober:
Indstillingens punkt 1 og 2 blev anbefalet.
Stinus Lindgreen (B) og Line Ervolder (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 13. november 2018:
Anbefalet.
Per Tærsbøl (C), Anne Ehrenreich (V) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Karsten Skawbo-Jensen (C), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Paw Karslund (O), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
De to udvalgte udviklingsprojekter som sagen beskriver, er begge godkendte af AI-rammeaftalens styregruppe d. 21. september 2018. De har gode og vidtrækkende potentialer, samt en rigtig god klinisk opbakning eksempelvis af Rigshospitalets Centerdirektion og klinikledelse. Der er allerede foretaget et grundigt forarbejde ift. planlægning af projekterne i et frugtbart samspil mellem klinikere, IBM og administrationen.
 
Udvælgelsesproces:
Ifm. AI-rammeaftalen igangsatte administrationen d.1. januar 2018 en proces, hvor klinikere og forskere kunne komme med forslag til udviklingsprojekter inden for AI.
 
Der blev benyttet en buttom-up tilgang, hvor klinikere har indsendt 22 forslag til udviklingsprojekter. Alle 22 projekter er gennemgået af administrationen i en prioriteringsproces, hvor bl.a. teknologisk modenhed og potentiale er blevet vurderet. Ved behov er der blevet taget kontakt til det ekspertpanel, der er knyttet til regionens AI-indsats, som er bestående af Danmarks førende AI-eksperter.
 
De to udviklingsprojekter som med denne sag er indstillet til godkendelse vurderes at være de mest værdiskabende projektforslag af de indkomne forslag. Dels ift. at de vurderes, at kunne tilbyde nye løsninger på kliniske problemstillinger af stor samfundsmæssig værdi og til gavn for den enkelte borger, men også ift. at understøtte en meget vigtig fælles læring om AI-teknologiernes anvendelse i sundhedssektoren.
 
Tidlig opsporing af risikopatienter ved akut blodprop i hjertet:
Projektets formål er at afklare, om AI kan bruge data til at forudsige patientrisiko for følgesygdomme efter akut blodprop i hjertet. Trods vellykket behandling kan der indtræde livstruende hjerterytme-forstyrrelser og akut hjerte-pumpesvigt blandt patienter, hvilket kræver dødsfald og/eller genindlæggelser. Talrige parametre og risikoscores (dvs. et tal der viser, hvor stor en risiko patienten har for f.eks. genindlæggelse) er forsøgt anvendt mhp. tidlig opsporing af disse ”risikopatienter” men med varierende resultater. En af udfordringerne er, at man i dag ikke har det rette værktøj til at arbejde med risikoscores på den enkelte patient men kun på grupper. Med AI vil man kunne målrette risikoscoren mod den enkelte patient og dermed målrette behandlingen, hvilket har en enorm klinisk værdi.
 
AI har den unikke fordel, at den løbende vil kunne analysere patienters hjerterytme og samlede forløb, og lede efter mønstre blandt mange parametre, således at der udvikles en bedre identifikation af risikopatienter. Herved kan patientbehandlingen præciseres, genindlæggelser og dødsfald undgås samt livskvaliteten forbedres for patienterne.
 
Aldersrelateret macula degeneration:
Formålet med projektet er at udvikle en AI-baseret algoritme, der kan identificere komplicerede fra ukomplicerede OCT-scanninger ifm. med aldersforandringer i nethinden også kaldet Aldersrelateret Macula Degeneration (AMD). Folkesygdommen AMD er den hyppigste årsag til svagsynethed og blindhed. I mange tilfælde kan den behandles med injektion i øjet, hvorefter der udføres en kontrol af patienten.
 
Ved at benytte en AI-algoritme som beslutningsunderstøttende værktøj ifm. disse kontroller kan belastningen tages af de højt uddannede læger, eftersom der ved brug af teknologi kun behøves en sundhedsperson med en lavere uddannelse til at varetage kontrollen. Lægerne frigøres således til kun at blive benyttet ifm. komplicerede sygdomsforløb. Det antages umiddelbart, at den demografisk betingede stigning i AMD-patienter således kan mødes med en årlig merudgift på 866.000 kr. mod 1,33 mio. kr. uden en AI-algoritme (Watson). (ved estimat at watson kan reducere lægebrugen til kontroller med 20 %).
 
Projektforløb:
Begge projekter er baseret på et innovationsforløb på 9 uger i tæt dialog mellem klinikere og IBM, hvor beslutningsstøtteværktøjet trænes og udvikles. Hertil indgår en forberedelsesfase, hvor b.la. alt datamateriale og godkendelser klargøres. Dernæst følger en klinisk valideringsfase samt en fase, hvor algoritmen gentrænes. Forløbet er opdelt med et antal milepæle, hvor projektet kan afbrydes, eller sættes på pause for at afvente flere data eksempelvis. Til at bidrage til at vurdere de løbende leverancer og den kliniske værdi af algoritmen inddrages AI-ekspertgruppen.
 
Projekterne ønskes at igangsættes samtidigt uden at de dog kommer til at køre simultant. Dette for at sikre synergi og læring både ift. det 9 ugers innovationsforløb, ift. dataindsamlingsmetoder, ift. resultatskabelse samt det, at arbejde i et OPI-samarbejde omkring AI. Samtidig er projekterne af ret forskellig karakter med varierende kompleksitet, hvilket også giver god læring til regionen.
Kliniker-engagementet er stort på begge projekter. Hjertecenteret er meget prestigefyldt, har meget engagerede medarbejdere tilknyttet projektet og de har mange midler. Øjenklinikken er ligeså engageret, men har langt færre egne midler. Begge projekter er som forsknings- og udviklingsprojekter anset for undtaget fra udbudspligten.
 
Udviklings- og forskningsprojekter, der indbefatter kunstig intelligens er af en særlig karakter. Det kræver en accept af en højere risikovillighed samt af en mere ”blød” businesscase, der i høj grad handler om at generere essentiel viden for sygehusvæsenets fremtid samt for borgernes behandling. Hertil er arbejdet med algoritmeudvikling i sagens natur svær at forudsige, da det er en maskines evne til at genkende mønstre, der er afgørende og baggrunden for dens slutninger er ikke mulig for den menneskelige hjerne at gennemskue.
 
Overførsel af overskydende midler til personlig medicin
Ved godkendelse af de to udviklingsprojekter som forelagt i denne sag er der ca. 1.5 mio. kr. tilbage af midler tilknyttet rammeaftalen mellem Region Hovedstaden og IBM Danmark i 2018. Administrationen anbefaler, at disse midler tilføres Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin, der er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Der er ydermere 2.1 mio. kr. i overskydende midler i 2018, som administrationen anbefaler tilføres Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin. Disse midler stammer fra mindreforbrug på patentpuljen.
 
Det overordnede formål med personlig medicin er at tilpasse diagnostik og behandling til den enkelte patient for at gøre behandlingen bedre og dermed skabe bedre mulighed for helbredelse og øget livskvalitet. Personlig medicin er et paradigmeskifte og bliver afgørende i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.
 
Etableringen af en østdansk infrastruktur for personlig medicin med fælles datacenter, genomcenter og biobanker giver mulighed for at udvikle nye hospitalsbaserede løsninger, der faciliterer overgange mellem forskning og behandling – med udgangspunkt i patientens behov. Midlerne skal primært gå til etablering og udvikling af datacenteret. Arbejdet er en del af regionens forskningsstrategi og er forankret i den koncernstrategiske indsats for forskning.
 
Til opstart af Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin har administrationen forhåndsreserveret 6.5 mio. kr. i den regionale pulje til anskaffelse af større medicoteknisk apparatur i 2019, som skal anvendes til anskaffelse af nødvendig genom-sekventerings-apparatur. Derudover har regionsrådet ifb. med godkendelse af 3. økonomirapport på regionsrådsmødet den 25. september 2018 afsat 2.5 mio. kr. i 2019 til opstart af Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin. Region Sjælland har tilvejebragt 6,5 mio. kr. til opstarten. På længere sigt skal Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin finansieres via fonde.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingerne godkendes igangsættelsen af to forsknings- og udviklingsprojekter vedrørende beslutningsstøtteværktøjer henholdsvis 1) ”Tidlig opsporing af risikopatienter efter akut blodprop i hjertet” og 2) ”Beslutningsstøtte til aldersrelateret macula degeneration”.
 
Indstillingen indebærer tillige, at det godkendes, at der overføres 1.5 mio. kr. af de overskydende midler tilknyttet rammeaftalen mellem Region Hovedstaden og IBM Danmark i 2018 til etablering og udvikling af datacenter for Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin. Dertil godkendes det også, at der overføres 2.1 mio. kr. i mindreforbrug fra patentpuljen til etablering og udvikling af datacenter for Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin.

RISIKOVURDERING
Der vil altid være en risiko forbundet med udviklings- og forskningsprojekter. Mange af de teknologier, som vil indgå i samarbejdet, er på et forholdsvis tidligt udviklingsniveau. Der er derfor ingen garanti for, at de faktisk kan udvikles til et niveau, hvor de kan indfri målene og indgå i klinikken.
 
Såfremt at der ikke opnåes midler nok til Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin, har det betydning for, i hvilken grad visionen med det østdanske samarbejde kan opnås og dermed udbredelse af personlig medicin på hospitalerne.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen udmøntes 4.185.642 mio. kr. af de 6 mio. kr. afsat i 2018 til igangsættelse af to nye udviklingsprojekter under rammeaftalten mellem Region Hovedstaden og IBM Danmark. Desuden godkendes det, at de overskydende midler fra rammeaftalen mellem Region Hovedstaden og IBM Danmark i 2018 på 1.5 mio. kr. overføres til etablering og udvikling af datacenter for Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin. Endvidere overføres 2.1 mio. kr. i mindreforbrug fra patentpuljen til etablering og udvikling af datacenter for Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin.

KOMMUNIKATION
Der vil blive udarbejdet en kommunikations- og presseplan ifm. gennemførslen af de to udviklingsprojekter. For så vidt angår Personlig Medicin udarbejdes en særskilt kommunikationsplan.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 30. oktober 2018, forretningsudvalget den 13. november 2018 og regionsrådet den 20. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
18004092


26.pdf
27.pdf
28.pdf
29.pdf

Bilag

Beskrivelse af use-cases
Komissorie_Tidlig opsporing af risikopatienter efter akut blodprop i hjertet
Komissorie_Aldersrelateret Macula Degeneration
Budget_fordeling af midler


9. Godkendelse af charter for Smart Greater Copenhagen

Godkendelse af charter for Smart Greater Copenhagen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Før sommerferien 2018 blev der afholdt to politiske rundborde om Smart Greater Copenhagen. Formålet var at udarbejde et forslag til fælles charter (se bilag 1) med vision, målbilleder og forslag til indsatser for at opnå et "Smart Greater Copenhagen". Deltagerne var kommuner, organisationer, erhvervsliv, eksperter mv. Møderne var led i ReVUS-fyrtårnsprojektet Smart Greater Copenhagen fra handlingsplanen 2017-2018, som var et samarbejde med en række kommuner. Charteret og forslag til indsatser bliver behandlet i regionsrådet og KKR Hovedstaden i november. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen samt erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets formand Lars Gaardhøj var værter for rundbordsmøderne.
 
Smarte løsninger er løsninger hvor data- og/eller teknologi anvendes til at indrette byer eller offentlige/private virksomheder på en mere hensigtsmæssig måde. Fx data om trafikmønstre, nedbør, patienter eller lign, der viser hvor udfordringerne er, og hvor der med fordel kan effektiviseres eller sikres bedre udvikling, så borgerne opnår en bedre livskvalitet.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende udkast til charter for Smart Greater Copenhagen, inkl. vision og målbilleder (bilag 1),
 2. at godkende at KKR varetager opfølgningen på det samlede charter (med forbehold for at charteret godkendes i KKR og KKR ønsker at påtage sig den rolle), og at regionen fortsat indgår i arbejdet med udgangspunkt i den regionale udviklingsstrategi, når den foreligger,
 3. at udmønte 6 mio. kr. af ReVUS midler til to konkrete indsatser, der skal understøtte charter, herunder:
  1. ?Digitale løsninger for mobilitet, klima og bedre miljø i Greater Copenhagen - samarbejde om sikker og anvendt data på tværs (bilag 2)
  2. Smart effektivisering af offentlig kernedrift gennem brug digitale løsninger (bilag 3), og
 4. at godkende at der til de to konkrete indsatser overføres yderligere 1 mio. kr., der blev bevilget til "ReVUS indsatser på smart-området" i juni 2018, men som ikke gennemføres, da det ikke er lykkes at lande et af projekterne.

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets beslutning den 30. oktober:
Indstillingens punkt 1 og 2 blev anbefalet.
Stinus Lindgreen (B) og Line Ervolder (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 13. november 2018:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Karsten Skawbo-Jensen (C), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Paw Karslund (O), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Forslag til Charter
Charteret skal samle aktørerne og sætte retning for, hvordan investeringer i data og teknologi bedst kan understøtte, at vi får løst de store samfundsmæssige udfordringer, herunder trængsel, pressede sundhedsbudgetter, klimaudfordringer mv. Endvidere skal de gode løsninger, som findes, spredes til hele geografien. Målgruppen for indsatserne er primært borgere, virksomheder og myndigheder/offentlige virksomheder.
 
Forud for rundbordene er der gennemført analyser, afholdt workshops, møder mv. med flere end 160 deltagere, hvor man har drøftet udfordringer/temaer, målgrupper og spor for det videre strategiske arbejde.
 
Visionen i charteret er:
Greater Copenhagen er en grøn og innovativ metropol, hvor ny teknologi og data anvendes i partnerskaber på en sikker og etisk måde til at løse samfundsudfordringer og øge livskvaliteten for borgerne.
 
De fire målbilleder er:
Regionens rolle fremadrettet
I den ny lov om erhvervsfremme er den regionale rolle inden for smart-området skærpet. Administrationen anbefaler i forlængelse heraf, at charteret spilles ind i den kommende regionale udviklingsstrategi, så Region Hovedstadens fremadrettede arbejde med data- og teknologidrevne løsninger bliver politisk prioriteret. Regionen bør fortsat arbejde for datadrevne løsninger på samfundsmæssige udfordringer inden for miljø, mobilitet og sundhed til gavn for borgerne, med udgangspunkt i kerneopgaverne.
 
Endvidere anbefaler administrationen, at KKRs embedsmandsudvalg for Klima og Infrastruktur varertager opfølgningen på det samlede charter med fokus på de elementer, som regionen ikke længere kan drive (med forbehold for at charteret godkendes i KKR og KKR ønsker at påtage sig den rolle).
 
Forslag til udmøntning af konkrete projekter
Der er 6 mio. kr. i ReVUS midler til udmøntning af charteret. Dertil foreslåes at supplere med 1 mio. kr. fra puljen til Smart-området, som blev beviliget i juni 2018 til et projekt om Fælleskommunale (mobilitets) Data, men som ikke kan gennemføres, da det ikke er lykkedes at lande et projekt med tværgående opbakning. Fokus for projektet løftes nu i projektet om Den Regionale Datahub. Det var Københavns Kommune, der var leadpartner på projektet. Såfremt regionsrådet tiltæder indstillingen vil der således være 7 mio. kr. i alt til udmøntning til at understøtte charteret.
 
Administrationen foreslår, at målbilledet om "skalerende virksomheder" ikke støttes i denne udmøntning i lyset af ny lov om erhvervsfremme. Virksomheder kan dog med fordel fortsat indgå i de konkrete løsninger.
 
Sammen med en række kommuner og andre aktører er der kørt en proces for at modne og konkretisere idéerne fra rundbordsdrøftelserne. Der er nu opbakning til en sammenhængende indsats om samarbejde om "smarte løsninger" inden for mobilitet og klima. Konkret skal indsatserne styrke kommunernes og regionens arbejde med at indsamle og anvende data - samt udbrede konkrete løsninger på tværs af forvaltninger og geografi. Der er to spor i indsaten er:
 
1. Digitale løsninger (IOT) for mobilitet, klima og bedre miljø i Greater Copenhagen - samarbejde om sikker og anvendt data på tværs (bilag 2)
 
Indsatsen:
Det er Gate 21 som vil være lead på denne indsats i et projekt på 7,4 mio., kr. heraf 5 mio. kr. fra ReVUS midler. Aktuelt er der 4 hovedfinansierende parter og derudover er der 12 betalende kommuner med i projektet.
 
2. Smart effektivisering af offentlig kernedrift gennem brug af digitale løsninger (bilag 3)
 
Det andet spor har til formål at udbrede og skalere gode løsninger, som samtidig med at effektivisere offentlig drift også kan nedbringe CO2-udledningen og løse mobilitetsudfordringer på tværs af kommunegrænser.
 
Konkret har Københavns Kommune udviklet og anvendt platformen ”PUMA” til at effektivisere fx vejvedligehold, tilsyn, forbedring af datakvalitet i "marken", skraldespandstømning mv. samt reduceret kørte kilometer fra kommunale køretøjer. Det kan mærkes positivt på både økonomi, trængsel og klimaregnskabet.
 
Løsningen er udviklet på en måde, så den i samspil med eksisterende systemer er let at anvende i andre kommuner og større organisationer med lignende driftsopgaver, herunder også i Region Hovedstaden selv. Projektet ønsker at tilpasse og udbrede løsningen og sikre kompetencer, så andre offentlige aktører kan få gavn af løsningen, samt at udvikle løsningen til andre områder med konkrete potentialer inden for offentlige kerneopgaver, som alle medlemmer i projektet kan få glæde af. Det kan for eksempel også være indenfor sundhedsområdet.
 
Center for Ejendomme (CEJ) har vist interessere for platformen, bl.a. til brug for styringen af regionens flåde, men det kan ifølge CEJ også finde anvendelse på andre områder.
 
Det er ambitionen, at opbygge et fællesoffentligt partnerskab omkring løsningens anvendelse og videre udvikling efter 2019 med en bæredygtig styrings- og finansieringsmodel.
 
Projektets budget er på 3 mio. kr. til brug i 2019, heraf 2 mio. kr. fra ReVUS midler. Der er aktuelt 2 partnere, men det forventes at flere vil indgå i projektet. Dette afklares primo november.
 
Administrationens vurdering
Administrationen anbefaler at igangsætte begge spor, under forudsætning af, at der bliver en bred kommunal medfinansiering og geografisk forankring, samt at der er et tæt samarbejde mellem ovenstående indsatser. Desuden anbefales en vægtning af midler, hvor spor 1 (ved Gate 21) får allokeret 5 mio. kr. og spor 2 (ved Københavns Kommune) får allokeret 2 mio. kr. De endelige budgetter er med forbehold for endelig godkendelse blandt parterne.
 
Regionen Hovedstadens fagmedarbejdere inviteres til at deltage i begge spor, så regionen også får mulighed for at udvikle erfaringer og bidrage til at udvikle de konkrete løsninger.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen betyder, at charter for Smart Greater Copenhagen godkendes og indsatser udmøntes. Det godkendes endvidere, at KKR varetager opfølgningen på det samlede charter (med forbehold for at charteret godkendes i KKR og KKR ønsker at påtage sig den rolle), og at regionen fortsat indgår i arbejdet med udgangspunkt i den regionale udviklingsstrategi, når den foreligger.

RISIKOVURDERING
Der vil være en risiko for, at projektet ikke opnår den forventede medfinansiering som vil medføre, at dele af indsatserne ikke kan gennemføres. Endvidere er det som med andre udviklingsprojekter om digitale løsninger på tværs af aktører vanskeligt at forudse, hvor mange konkrete løsninger, der reelt kan gennemføres, hvis der viser sig infrastrukturmæssige/tekniske udfordringer, der kan forsinke projektet.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen vil medføre, at der udmøntes 6 mio. kr. afsat i ReVUSpuljen til Smart Vækst samt overføres 1 mio. kr. fra tidligere udmøntning til projektet om Fælleskommunale data i juni 2018 til denne udmøntning, der skal understøtte Charter for Smart Greater Copenhagen.

KOMMUNIKATION
Der påtænkes kommunikation i samarbejde med KKR Hovedstaden og parterne bag charteret, når charter og projekter godkendes.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges i erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 30. oktober 2018, forretningsudvalget den 13. november og regionsrådet den 20. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
18024685


30.pdf
31.pdf
32.pdf
33.pdf

Bilag

Udkast Charter for Smart Greater Copenhagen
Bilag 2 _ gate 21
bilag 3 KK Projektansøgning, effektkæde og budget
Præsentation vist på mødet


10. Orientering om fremtidens arbejdstilrettelæggelse og ressourceplanlægning ("Sund Planlægning")

Orientering om fremtidens arbejdstilrettelæggelse og ressourceplanlægning ("Sund Planlægning")

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet besluttede på mødet den 25. september 2018, at administrationen skulle vende tilbage med en fremadrettet sagsfremstilling om fremtidens arbejdstilrettelæggelse og ressourceplanlægning, der beskriver, hvordan Region Hovedstaden kan udleve det fulde potentiale ved bedre vagtplanlægning til gavn for patienterne.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at tage orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 13. november 2018:
Direktør for center for HR Martin Magelund Rasmussen deltog med oplæg under sagens behandling (bilag 1).
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Taget til efterretning.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Hans Toft (C), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Ambitionerne med "Sund planlægning"
Rigsrevisionen konkluderede i en undersøgelse fra marts 2015 at hospitalers og virksomheders brug af personaleressourcer kan professionaliseres yderligere – blandt andet ved at bruge mulighederne i overenskomsterne og have en bedre planlægning af personaleressourcerne.
 
På den baggrund besluttede regionsrådet som led i Budgetaftalen for 2017, at Region Hovedstaden fremadrettet skal sætte fokus på at sikre bedre anvendelse af medarbejdernes arbejdstid samt mere hensigtsmæssig understøttelse af den daglige ledelsesopgave med blandt andet vagtplanlægning.
 
Administrationen har i forlængelse heraf arbejdet med en række projekter under overskriften ”Sund planlægning”, som har til formål at styrke og professionalisere arbejdstidstilrettelæggelse og personaleplanlægning på regionens hospitaler og virksomheder. ”Sund Planlægning” medtager betragtninger fra både Rigsrevisionen og Center for HR´s Handlingsplan i regi af Danske Regioner.
 
Projektet er etableret med ambition om, at arbejdstidstilrettelæggelsen for personalet tager udgangspunkt i, hvor og hvornår patienterne er til stede på hospitalerne samt understøtter patientens behandlingsforløb. Ambitionen er at skabe et fælles regionalt og bæredygtigt fundamentet for bedst mulig brug af medarbejdernes arbejdstid i kombination med et højere fokus på patientforløbet som styrende for planlægning af arbejdstiden.
 
Planlægning og ledelsesbeslutninger skal i højere grad hvile på data
En mere balanceret arbejdstidstilrettelæggelse skal i højere grad baseres på, at data og informationer understøtter de ledelsesmæssige beslutninger, og at der bliver en mere tydelig placering af roller og ansvar i planlægningsopgaven.
 
Der er indgået aftale mellem Region Hovedstaden og den valgte leverandør for et nyt system Optima for understøttelse af arbejdstidstilrettelæggelse og personaleplanlægning i regionen. Og et samarbejde omkring forberedelse af implementering af det nye system er etableret. Med implementering af det nye system åbnes op for helt nye muligheder baseret på bl.a. øget gennemsigtighed, medarbejdertrivsel, tværgående planlægning og tilrettelæggelse af arbejdstid, samt planlægning baseret på fakta, opsætning af ønskede KPI´er, benchmarking mv.
 
Præsentation på forretningsudvalgsmødet
På forretningsudvalgsmødet vil direktør for Center for HR, Martin Magelund Rasmussen uddybe mulighederne i fremtidens arbejdstilrettelæggelse og ressourceplanlægning, herunder mulighederne der følger med brug af det nye system som værktøj for understøttelse af "Sund planlægning". På forretningsudvalgsmødet vil systemvalget og den overordnede implementeringsplan blive præsenteret, ligesom dilemmaer, der måtte opstå som følge af den nye måde af se vagtplanlægning på, vil blive drøftet (se bilag 1).
 
 

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer i sig selv ikke andre konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Center for HR planlægger en række dialogprocesser i regionale fora for at kvalificere understøttelse af ambitionen om Sund planlægning.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 13. november og regionsrådet den 20. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Martin Magelund Rasmussen/Mette Keis Jepsen

JOURNALNUMMER
18048152


34.pdf

Bilag

Sund Planlægning FU 20181113 endelig


11. ”Fremtidens transportbehov og sammenhængende trafiksystemer" - Fase 3

”Fremtidens transportbehov og sammenhængende trafiksystemer" - Fase 3

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet besluttede den 17. november 2015, at der skulle udføres en regional analyse i 3 faser om fremtidens transportbehov og sammenhængende trafiksystemer i hovedstadsregionen i samarbejde med Hovedstadens Letbane og andre interesserede parter. Regionsrådet bevilgede i alt 10 mio. kr. til projektet. Midlerne er tilsagnsbudgetteret i perioden 2016-2018, og der foreligger en underskrevet aftale med Hovedstadens Letbane om, at de står for projektledelse, sekretariatsfunktionen, udbud og aftaler.
 
Imidlertid er det tidsmæssigt ikke muligt at nå at færdiggøre den 3. og sidste fase af projektet, ligesom det nærmere indhold af denne fase ikke er besluttet nærmere i regionsrådets beslutning eller i det oplæg til projektets fase 2, der blev drøftet på miljø- og trafikudvalgets møde den 21. juni 2017. Administrationen fremlægger derfor sagen med henblik på at få tilsagnsbevilligen forlænget, således at det samlede projekt kan færdiggøres. Endvidere foreslår administrationen, at trafikudvalget løbende beslutter, hvilke analyser der skal igangsættes.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at tilsagnsbevillingen på de resterende midler af de ialt 10 mio. kr. som regionsrådet besluttede den 17. november 2015 forlænges i to år fra 2018 til udgangen af 2020,
 2. at opgaven og sekretariatsfunktionen for projektet varetages i Hovedstadens Letbane i et samarbejde med Movia, og
 3. at indholdet i Fase 3-analyserne løbende drøftes og besluttes i trafikudvalget.

POLITISK BEHANDLING
Trafikudvalgets beslutning den 30. oktober 2018:
Anbefalet.
Freja Södergran (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 13. november 2018:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Hans Toft (C), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V), og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet vedtog i 2015 at afsætte ialt 10 mio. kr. til en regional analyse i tre faser om fremtidens transportbehov og sammenhængende trafiksystemer i hovedstadsregionen i samarbejde med Hovedstadens Letbane og andre interesserede parter. Endvidere besluttede regionsrådet, at opgaven og sekretariatsfunktionen for projektet overdrages til Hovedstadens Letbane. Selve bevillingen blev tilsagnsbudgetteret frem til udgangen af 2018. Endelig blev et oplæg til projektets fase 2 drøftet i miljø- og trafikudvalgets møde den 21. juni 2017.
 
Projektets 3 faser:
Fase 1 (2016-2017) var en analyse af megatendensers betydning for den kollektive trafik og mobilitet i regionen. Denne fase var et fælles projekt mellem regionen, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane og blev afsluttet med en publikation. Regionens bidrag var 1 mio. kr. (Bilag 1)
 
Fase 2 (2017-årsskiftet 2018) består af to analyser – en med trafikale scenarier og en om transportknudepunkter. Analysen om de trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet skal bl.a. bidrage til at få hovedstadsregionen til trafikalt at hænge bedre sammen og anvise, hvordan den stigende trængsel på veje og i tog kan reduceres. Denne del er afsluttet i foråret 2018 med en publikation, som er grundlaget for arbejdet med den regionale trafik- og mobilitetsplan. Arbejdet med kollektive transportknudepunkter som omdrejningspunkt for fleksible tilbringer transportformer i form af egen bil, delebiler, samkørsel, cykling, gang og effektive kollektive transportsystemer som letbane, metro og tog afsluttes ved årsskiftet 2018/19. Denne fase omfatter ligeledes udarbejdelsen af konkrete skitseforslag for en række stationer i samarbejde med de relevante kommuner. Regionens samlede omkostning til fase 2 forventes at være 4 mio. kr. (Bilag 2 og 3)
 
Fase 3 (2018-2019) skal igangsættes i løbet af efteråret 2018. De resterende midler til denne fase forventes at udgøre 5 mio. kr. og som det fremgår af mødesagen fra miljø- og trafikudvalgets møde den 21. juni 2017, skal denne fase omhandle screeninger og udredninger for konkrete linjeføringer, strækninger og korridorer i et sammenhængende net af kollektiv trafik og trafiksystemer, som udpeges på baggrund af analyser fra fase 2.
 
Administrationens vurdering og anbefaling
Da arbejdet med den sidste fase ikke kan nå at blive afsluttet inden udgangen af 2018, er det nødvendigt at forlænge perioden for tilsagnsbudgetteringen, såfremt arbejdet med det samlede projekt skal færdiggøres. Administrationen vil foreslå en to-årig forlængelse frem til 2020.
 
Der er pt. sat mange initiativer og tiltag i gang, som skal bidrage til at afhjælpe hovedstadsområdets trafikale udfordringer og fremme mobiliteten. Arbejdet med den regionale trafik- og mobilitetsplan er et af de mange initiativer, som sker i et samarbejde med 20 kommuner. På det statslige niveau kan nævnes transportministerens fremkommelighedsudvalg, som skal arbejde på tværs af de statslige og kommunale niveauer samt det af regeringen nedsatte ministerudvalg for hovedstadsområdet, som bl.a. skal fokusere på effektiv og smart mobilitet. Alle tiltagene skal komme med anbefalinger i begyndelsen af 2019. Hertil kommer, at KKR Hovedstaden sammen med regionen har aftalt at sætte fokus på en række prioriterede infrastrukturprojekter.
 
Danske Regioner vil i et samarbejde med de 5 regioner igangsætte et fælles regionalt arbejde med mobilitet og infrastruktur. Tanken er, at regionerne i samarbejde med kommunerne skal udarbejde infrastruktur- og mobilitetsstrategier, der understøtter den samlede regionale udvikling. Strategierne skal sikre sammenhæng mellem land og by samt sikre en god mobilitet for fx uddannelsessøgende og arbejdsstyrken. Selv om regionen snart vil afslutte arbejdet med trafik- og mobilitetsplanen, kan det være hensigtsmæssigt at supplere trafik- og mobilitetsplanen med fx pendlingsanalyser i forhold til uddannelsessøgende og arbejdsstyrken.
 
Administrationen vil derfor foreslå, at denne sidste fase dels fokuserer på regionens trafikansvar og muligheder for at optimere og udbygge det regionale net, dels bidrager til at understøtte den fælles regionale indsats i regi af Danske Regioner om udarbejdelsen af infrastruktur- og mobilitetsstrategier i samarbejde med kommunerne.
 
Administrationen vil derfor anbefale, at indholdet og resultaterne af fase 3 løbende besluttes og drøftes i trafikudvalget. Da indholdet af denne fase kan omfatte regionens trafikansvar kan det betyde, at opgaven eller dele af opgaven skal løses sammen med Movia.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen vil indholdet af de kommende analyser blive drøftet og besluttet i trafikudvalget.

RISIKOVURDERING
Såfremt indstillingen ikke tiltrædes indebærer det, at de uforbrugte midler vil indgå i det regionale udviklingsbudget for 2018. Udfordringen er imidlertid, at det tidsmæssigt vil være vanskeligt at genanvende midlerne.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser, da midlerne tidligere er tilsagnsbudgetteret.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats er planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget d. 30. oktober 2018, forretningsudvalget den 13. november 2018 og regionsrådet den 20. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
15015006


35.pdf
36.pdf
37.pdf

Bilag

Fase 1. Rapport om megatendenser. Marts 2017
Fase 2. Trafikale scenarier for hovedstadsområdet. Juni 2018
Fase 2 A. Fremtidens kollektive transport knudepunkter. Sammenfatningsrapport. August 2018


12. Ændring af linjeforløb for bus 390R

Ændring af linjeforløb for bus 390R

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På grund af øget trængsel kan bus 390R ikke længere holde køreplanen, hvilket betyder, at der særligt på Helsinge Station er problemer med skiftemulighederne mellem bus og tog. Det anbefales at løse problemerne med en mindre ruteændring, som vil give en mere robust køreplan. Løsningsforslaget præsenteres i sagsfremstillingen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at linjeføringen i Helsingør by ændres, så linje 390R fremover vil køre direkte til Helsingør station.

POLITISK BEHANDLING
Trafikudvalgets beslutning den 30. oktober 2018:
Anbefalet.
Freja Södergran (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 13. november 2018:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Hans Toft (C), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V), og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
R-busserne og lokaltogene danner tilsammen R-nettet, som sikrer sammenhængende og effektive forbindelser i hele Nordsjælland. R-busser er kendetegnet ved at have faste afgangs- og ankomsttider og sikre forbindelse til andre vigtige bus- og togforbindelser. Det tilstræbes, at R-bussen har en så direkte linjeføring som muligt mellem større byer. Bussernes pålidelighed er afgørende for, at der kan skabes gode korrespondancer. Bus 390R er en del af dette net og forbinder bl.a. tre lokalbanestrækninger og Kystbanen sammen med byerne Helsingør, Græsted og Helsinge.
 
Faktaark for bus 390R fremgår af bilag 1.
 
Problem
Bus 390R kan ikke længere holde køreplanen grundet øget trængsel på ruten. Bussen har mistet passagerer i den senseste tid, og Movia modtager løbende klager vedr. forsinkelserne. Det er et væsentligt problem i Helsinge, hvor passagerne, ved forsinkelser, ikke kan nå det korrespenderende tog. Movia vurderer, at det drejer sig om cirka 10-15 % busafgangene.
 
Når bus 390R ankommer til Helsinge, skal den krydse togskinnerne for at sætte passagerne af ved stationen/busstoppestedet. Når bussen er forsinket og ankommer til Helsinge, må den standse bag jernbanebommene, da lokaltoget ankommer samtidig (se bilag 2). Det skaber frustration hos passagererne, at de ikke kan nå det korrespenderende tog, hvilket opleves som en ubehagelig situation for buschaufførerne.
 
Det er uholdbar situation for både passagerer og sammenhængen i den kollektive trafik i Nordsjælland. Derfor skal der findes en løsning, som giver rum i køreplanen, så sammenhængen i det nordsjællandske kollektive trafiknet opretholdes.
 
Løsning
Movia har peget på en ændring af ruteføringen i Helsingør by som den bedste løsning. Ændringen betyder, at bus 390R fremover vil køre direkte til Helsingør station (se bilag 3), modsat i dag hvor den kører forbi Sundhedshuset og Kulturværftet først. Forslaget har været præsenteret for trafikbestillere i Helsingør og Gribskov kommuner.
 
Denne løsning giver luft i køreplanen til, at bussen kan få forbindelse med lokaltoget i Helsinge og samtidig bevare en god korrespondance til Kystbanen i Helsingør. Løsningen skaber en mere direkte forbindelse til Helsingør Station. Løsningen betyder dog også, at nogle passagerer får længere til deres slutdestination, bl.a. vil der blive en gangafstand på ca. 350 meter til Sundhedshuset i Helsingør.
 
Den direkte linjeføring til Helsingør Station vurderes at være i tråd med R-nettets mål om at skabe god og direkte sammenhæng mellem busser og tog i Nordsjælland. Lokale busser vil fortsat skabe forbindelse fra stationen til de fire stoppesteder i Helsingør by, heriblandt bybussen linje 802, som kører hvert 20. minut hele dagen (bilag 4). I løsningen er der dermed lagt vægt på, at de regionale busser skal forbinde regionale knudepunkter snarere end sikre den lokale bykørsel.
 
Alternativet til at finde en løsning gennem en ændring i køreplanen, vil være at indsætte en ekstra driftbus, hvilket vil øge regionens årlige tilskud til buslinjen med 730.000 kr. eller at reducere frekvensen på linjen til f.eks. timesdrift. Budgettet til kollektiv trafik er presset i de kommende år, hvorfor der peges på en udgiftsneutral løsning.

KONSEKVENSER
Hvis regionsrådet tilslutter sig indstillingspunktet, vil linjeføringen for bus 390R blive ændret som vist i bilag 2. Ændringen vil træde i kraft allerede ved køreplanskiftet den 9. december 2018.
Hvis indstillingen ikke tiltrædes, vil der skulle træffes beslutning om enten at indsætte en ekstra driftsbus på linjen eller at reducere frekvensen. Sidstnævnte forslag vil betyde, at linjen ikke længere vil være en del af R-buskonceptet (bilag 5) og R-nettet. Det vil have en negativ indflydelse på den sammenhængende kollektive trafik i Nordsjælland.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Ved at gennemføre den præsenterede løsning vil tilskuddet til buslinjen være uændret. Ændringen sker ved køreplanskiftet den 9. december 2018. Gennemføres løsningen ikke, vil det være nødvendigt at indsætte en ekstra driftsbus, såfremt linjen stadig skal være en del af R-nettet. Dette vil øge regionens tilskud til bus 390R med 730.000 kr./år. Regionens tilskud til linjen er i dag ca. 8 mio. kr.

KOMMUNIKATION
To uger før ændringerne træder i kraft opsætter Movia information på de fire stoppesteder i Helsingør, som ikke længere vil blive betjent af bussen. Der laves en pressemeddelelse vedr. ændringen i Helsingør og de forbedrede skiftemuligheder i Helsinge.
Der er dialog med Helsingør og Gribskov kommuner omkring ændringen af ruteføringen i Helsingør. Det forventes, at Helsingør Kommune kommunikerer ændringen ud via deres facebookside.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget d. 30. oktober, forretningsudvalget den 13. november og regionsrådet den 20. november.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
18047229


38.pdf
39.pdf
40.pdf
41.pdf
42.pdf

Bilag

Faktaark 390R
Problematikken i Helsinge
Nuværendelinjeføring og forslag
Kollektiv trafikbetjening i Helsingør
R-bus produktbeskrivelse


13. Den prioriterede liste for indsatsen på jordforureningsområdet i 2019

Den prioriterede liste for indsatsen på jordforureningsområdet i 2019

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet skal i henhold til § 18 i Lov om forurenet jord, en gang årligt udarbejde en oversigt over den forventede offentlige indsats på jordforureningsområdet. Oversigten skal angive på hvilke grunde regionen forventer at foretage undersøgelser eller oprensning. Offentligheden skal inddrages forud for udarbejdelse af den endelige oversigt.
 
Formålet med denne sag er at godkende, at udkast til den prioriterede liste for Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet i 2019 sendes til kommentering i offentligheden.
 
Efter offentlig kommentering vil den endelige oversigt blive forelagt regionsrådet i foråret 2019 til endelig godkendelse inden den fremsendes til Miljøstyrelsen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende, at udkast til den prioriterede liste for Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet i 2019 (Bilag 1) sendes til kommentering i offentligheden.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 30. oktober 2018:
Anbefalet.
Stinus Lindgreen (B) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 13. november 2018:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Hans Toft (C), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V), og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet skal en gang årligt, jævnfør § 18 i Lov om forurenet jord, udarbejde en oversigt over den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats.
 
Administrationens udkast til Region Hovedstadens prioriterede indsats inden for jordforurening i 2019 (bilag 1) er udarbejdet i overensstemmelse med regionsrådets plan for jordforureningsindsatsen "Vejen til ren jord og rent vand" (RR 18. november 2014), der har som mål, inden for 10 år, at få beskyttet 80 % af det grundvand, der indvindes i regionen til drikkevand.
 
Hurtigere rent grundvand
Regionens undersøgelsesindsats på jordforureningsområdet har siden vedtagelsen af jordplanen i 2014 været områdeorienteret. Dvs. der har været fokus på at færdiggøre indsatsen overfor alle forureninger med de mest grundvandstruende stoffer indenfor udvalgte indvindingsoplande, frem for at sprede indsatsen over hele regionen.
 
Videregående undersøgelser og oprensninger i forhold til grundvand - 2019
I 2019 vil indsatsen med videregående undersøgelser og oprensninger således fortsat primært finde sted i udvalgte områder inden for jordplanens prioriterede områder, samt på enkelte boliggrunde.
 
Fokus er i overensstemmelse med jordplanen rettet mod forureninger med klorerede opløsningsmidler (kemikalier som bl.a. er anvendt til affedtning og tøjrensning). De klorerede opløsningsmidler udgør den væsentligste trussel mod drikkevandsressourcen i regionen, idet selv små mængder af klorerede opløsningsmidler kan være årsag til massiv forurening i grundvandet. Klorerede opløsningsmidler kan også fordampe fra jorden og ind i boliger og påvirke indeklimaet.
 
80 % af det drikkevand der indvindes i Region Hovedstaden indvindes indenfor ca. 150 indvindingsoplande. For at få mindre følsomhed overfor de stadige ændringer i drikkevandsindvindingen og større robusthed af udstrækningen af de områder, hvor undersøgelses- og oprensningsindsatsen gennemføres, valgte administrationen i 2016 at slå de ca. 150 indvindingsoplande, sammen i 51 grundvandområder (bilag 2). Grundvandsområderne er fastlagt ved at gruppere overlappende eller sammenhængende indvindingsoplande. Indvindingsoplande for almene vandindvindinger udpeges af hhv. kommunerne og Naturstyrelsen. Med udgangen af 2018 forventes det, at undersøgelsesindsatsen i forhold til klorerede opløsningsmidler er afsluttet i ca. 21 af de 51 grundvandsområder. Størstedelen af de nye undersøgelser, der igangsættes i 2019, vil være på lokaliteter i 21 af Jordplanens 51 grundvandsområder, hvor der er lokaliteter forurenet med klorerede opløsningsmidler og som endnu ikke er undersøgt.
 
Status pr. januar 2018 for den grundvandsbeskyttende indsats i forhold til ’80 %’- områderne fremgår af bilag 2. Undersøgelses- og afværgeindsatsen er afsluttet i 17 af de 51 grundvandsområder. De 17 områder repræsenterer ca. 15 % af den vandindvinding der er i ’80 %’–områderne inden for jordplanen.
 
Når undersøgelsesindsatsen over for de særligt kritiske stoffer i de udvalgte grundvandsområder er afsluttet, har administrationen overblik over de værste forureningstrusler mod grundvandet og kan planlægge en helhedsorienteret oprensningsindsats. Herefter kan alle nødvendige oprensninger i et område blive gennemført på en gang, med mulighed for at opnå stordriftsfordele ved en samlet oprensningsindsats indenfor et grundvandsområde.
 
Pesticider i grundvand
Pesticider i grundvandet har på det seneste vist sig at være et større og mere udfordrende problem end hidtil antaget - også i Region Hovedstaden. Det gælder både de ældre og udfasede pesticider og også tilladte pesticider. Regionen kan ifølge lovgivningen kun gøre en indsats overfor pesticidforurening fra punktkilder, der er forårsaget af spild med pesticider. Regionen har ikke lovhjemmel til at gøre noget i forhold til pesticidforurening, der stammer fra den regelrette anvendelse af pesticider på marken. En indsats overfor pesticider i form af undersøgelser og evt. oprensningsindsats ligger inden for rammerne af den politiske vedtagne jordplan i Region Hovedstaden, når der sker konkrete fund i overvågningsboringer eller drikkevandsboringer, som viser, at punktkilder med pesticider udgør en konkret trussel mod vandforsyningerne indenfor jordplanens prioriterede grundvandsområder.
 
For at få mest mulig nytte af indsatsen og pengene er det afgørende, at samarbejde med kommuner og vandværker/vandforsyninger. I 2019 vil administrationen derfor fortsætte samarbejdet i Nybølle grundvandsområde med HOFOR, lokale vandforsyninger, Høje-Taastrup, Egedal og Roskilde Kommuner og Region Sjælland. Det er i dette samarbejde aftalt, bl.a. at gennemføre en ekstraordinær indsamling af nye grundvandsdata, herunder om indhold af pesticider med henblik på at skabe overblik over alle væsentlige risici for drikkevandsindvindingen i området, herunder pesticider.
I Marbæk-grundvandsområdet i Frederikssund Kommune, hvor der er påvist pesticider i drikkevandsboringerne, har regionen indledende drøftelser med kommunen om, hvordan regionen kan bidrage til afklaring af, om der er mulige punktkilder i oplandet, der kan være årsag til de påviste forureninger i drikkevandsboringerne på kildepladserne i Marbæk. Dette samarbejde forventes ligeledes at fortsætte i 2019.
 
Videregående undersøgelser og oprensninger i forhold til indeklima i boliger - 2019
Parallelt med grundvandsindsatsen sker der også en indsats i forhold til indeklima på boliggrunde. I 2019 prioriteres det, at igangsætte undersøgelse på 2-4 boliggrunde. På de prioriterede boliggrunde er der ved indledende undersøgelser konstateret forurening i poreluften (den luft der er i jorden imellem jordpartiklerne) i så store mængder, at forureningen kan dampe op og evt. give et uacceptabelt højt bidrag til indeklimaet i boligen.
 
Oversigt over den samlede forventede indsats - 2019
Administrationens udkast til den forventede indsats i 2019 er vedlagt som bilag 1.
 
Det fremgår af bilag 1, at administrationen i 2019 forventer at videreføre afgrænsende undersøgelser på ca. 60 lokaliteter og igangsætte undersøgelser på ca. 20 nye lokaliteter fordelt på i alt ca. 22 kommuner (bilag 3). Der forventes egentlige afværgeaktiviteter på ca. 8-10 lokaliteter og på ca. 15 lokaliteter sker der opfølgende arbejde f.eks. i form af måling af effekten af den udførte afværge eller retablering af arbejdsområde o.l. (bilag 4). Endvidere fortsættes driften på knap 100 tekniske driftsanlæg (bilag 5).
 
De væsentligste oprensningsaktiviteter som planlægges gennemført i 2019 er etablering af afværgepumpning til fiksering af forureningsfanen fra Ravnsbjergvej i Egedal samt fortsættelse af en række afværgeaktiviteter opstartet i 2018 på Søllerød Gasværk (soilmixing), to lokaliteter på Bakkegårdsvej i Humlebæk (afværgepumpning), Jonstrupvej 305 i Furesø (formentlig afgravning) og Grusgraven i Bagsværd (nyt vandbehandlingsanlæg til eksisterende afværgepumpning).
Budgettet forventes at udgøre ca. 90 mio.kr. i 2019 til afgrænsende undersøgelser og oprensning (inkl. drift af tekniske anlæg).
 
Regionens plan for indsats i 2019 sendes ud til kommentering i offentligheden
Udkastet til oversigt over regionens offentlige indsats i 2019 udsendes til kommentering i offentligheden i 8 uger i henhold til § 18 i Jordforureningsloven. Oversigten ligger på regionens hjemmeside i denne periode med opfordring til at komme med kommentarer til udkastet. Offentligheden informeres om muligheden for at kommentere på regionens planlagte indsats gennem annoncering i ugeaviserne i regionen. Kommunerne i regionen, HOFOR og Novafos informeres ved direkte henvendelse.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen offentliggøres det på regionens hjemmeside, at udkast til oversigt over regionens offentlige indsats i 2019 på jordforureningsområdet foreligger, og at der indenfor en frist på 8 uger er adgang til at kommentere det fremlagte udkast over for regionsrådet. Kommunerne i regionen, HOFOR og Novafos informeres desuden særskilt pr. mail.

RISIKOVURDERING
Den politisk vedtagne jordplan afgrænser de drikkevandsområder, hvor Region Hovedstadens grundvandsbekyttende indsatser sker i perioden 2015-2024. En tiltrædelse af indstillingen kan forventes at medføre, at kommuner og vandforsyninger, der er placeret uden for jordplanens højst prioriterede drikkevandsområder, hvori der ikke er prioriteret en indsats i 2019, vil reagere med bemærkninger overfor regionens manglende indsats, samt foreslå at regionen ændrer sin prioritering.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der vil løbende blive kommunikeret om de nye undersøgelser og oprensninger, der igangsættes i 2019. Direkte berørte lodsejere bliver informeret særskilt med brev (mail/e-boks) fra administrationen inden aktiviteter igangsættes.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges miljø- og klimaudvalget den 30. oktober 2018, forretningsudvalget den 13. november 2018 og regionsrådet den 20. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
18041217


43.pdf
44.pdf
45.pdf
46.pdf
47.pdf
48.pdf

Bilag

Bilag 1 - Udkast til oversigt over offentlig indsats 2019
Bilag 2 - Kort over grundvandsområderne - status for fremdrift Jordplanen - september 2018
Bilag 3 - Kortbilag - Igangværende og nye afgrænsende undersøgelser - 2019
Bilag 4 - Kortbilag - Igangværende og nye oprensninger - 2019
Bilag 5 - Kortbilag - Tekniske oprensningsanlæg - 2019
Præsentation vist på mødet jordplan og prioriteret liste


14. Nyt aftalegrundlag for et Greater Copenhagen EU Office 2019

Nyt aftalegrundlag for et Greater Copenhagen EU Office 2019

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I maj 2018 indgik partnerne bag Copenhagen EU Office og Region Sjællands EU-kontor, ZealandDenmark, en økonomisk aftale for et fælles EU-kontor. Aftalen blev godkendt i regionsrådet den 19. juni 2918, dog med forbehold for konsekvenserne af en ny lov om erhvervsfremme, som ikke var kendt på dette tidspunkt.
 
Efter sommerferien stod det klart for parterne, at aftalegrundlaget fra maj for et fælles EU-kontor ikke kunne videreføres grundet konsekvenser af ny lov om erhvervsfremme. Således skulle et nyt aftalegrundlag indgås, som nu forelægges til godkendelse.

INDSTILLING
Forretningssudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende det nye aftalegrundlag for sammenlægning af de to EU-kontorer Copenhagen EU Office og ZealandDenmark (bilag 1), og
   
 2. at godkende at regionsrådet udpeger et bestyrelsesmedlem til Greater Copenhagen EU Office.

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets beslutning den 30. oktober:
Indstillingens punkt 1 og 2 blev anbefalet.
Stinus Lindgreen (B) og Line Ervolder (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 13. november 2018:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Godkendt, idet regionsrådsformanden blev bemyndiget til at vælge den pågældende kandidat til indstilling sammen med partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Alternativet.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Hans Toft (C), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V), og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet godkendte den 19. juni 2018 sammenlægningen af de to EU-kontorer, idet godkendelsen skete:
Forslag til lov om erhvervsfremme har bl.a. bevirket, at de regionale vækstfora nedlægges og opgaverne flyttes til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Ydermere at regionerne i fremtiden ikke længere må arbejde med eller understøtte direkte erhvervs- og vækstfremmende aktiviteter samt turisme. Det betyder, at regionernes midler i et fælles EU-kontor fx ikke kan understøtte arbejdet med innovation i virksomheder og, at kommunerne alene skal dække alle udgifter til virksomhedsservicen CopenVirk.
 
Reformen på erhvervsfremmeområdet har også betydet væsentlige økonomiske konsekvenser for regionerne. Økonomiaftalen mellem staten og Danske Regioner medfører, at regioner skal afgive samlet 600 mio. kr. årligt, heraf er Region Hovedstadens andel 195 mio. kr. Det vil derfor være et fokusområde for Region Hovedstaden i højere grad end tidligere at anvende EU-kontorets arbejde med fundraising til at skaffe medfinansiering til opgaveløsninger og udviklingsprojekter på det regionale udviklingsområde og ift. hospitalerne.
 
Regionsrådet godkendte den 19. juni 2018 et grundlag for budgetlægning på det regionale udviklingsområde efter aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Det hidtidige budget for Copenhagen EU Office på 6 mio. kr. årligt blev opretholdt, idet dog finansieringen af de 2 mio. kr., der vedrører samarbejdet med universiteter og forskning, blev flyttet til sundhedsbudgettet.
 
Region Sjælland kunne i forbindelse med deres budgetaftale ikke finde økonomi til at opretholde hele deres økonomiske engagement i EU-kontoret. På den baggrund vil de to respektive regioner kunne bidrage med følgende kontingentbidrag til et fælles EU-kontor:
Det nye aftalegrundlag af september 2018
I den udpegede politiske sammenlægningsstyregruppe blev der den 28. september 2018 enighed om at gå videre med fusionen af de to EU-kontorer, herunder at aktiviteter og tilhørende ressourcer fremadrettet afstemmes med udgangspunkt i andel af kontingentbidrag. Det betyder i praksis:
Det betyder, at følgende ydelser udbredes til medlemmerne i Region Sjælland:
Aktiviteterne i det fælles EU-kontor vil som udgangspunkt omfatte:
 
Bestyrelsen for Greater Copenhagen EU Office
Med sammenlægningen af de to EU-kontorer skal der nedsættes en ny bestyrelse. Bestyrelsen for Greater Copenhagen EU Office vælges af generalforsamlingen og sammensættes som følger:
Såfremt regionsrådet godkender det nye aftalegrundlag for sammenlægning af de to EU-kontorer, anbefales det, at regionsrådet udpeger et bestyrelsesmedlem til Greater Copenhagen EU Office.
 
Videre proces
Såfremt alle parter godkender sammenlægningen af de to EU-kontorer, vil der blive igangsat en proces for en ny strategi og handlingsplan for et Greater Copenhagen EU Office 2019:

KONSEKVENSER
Såfremt indstillingen tiltrædes, sammenlægges de to kontorer til én organisatorisk og selvstændig juridisk enhed under navnet Greater Copenhagen EU-Office. Desuden godkendes det, at regionsrådet udpeger et bestyrelsesmedlem til Greater Copenhagen EU Office.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Godkendelse af det økonomiske grundlag medfører, at Region Hovedstaden, KKR hovedstaden, KKR Sjælland og universiteter i hovedstaden skal yde et uændret bidrag i forhold til den aftale, der blev godkendt af regionsrådet den 19. juni 2018. Samtidig halveres Region Sjællands bidrag.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen behandles i erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 30. oktober 2018, forretningsudvalget den 13. november 2018 og regionsrådet den 20. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
16049390


49.pdf
50.pdf
51.pdf
52.pdf
53.pdf

Bilag

Nyt aftalegrundlag for et Greater CPHEU kontor_okt 2018
Letter of intent_Aftale om et Greater Copenhagen EU Office
Oversigt over udpegede medlemmer af sammenlægningsstyregruppen
Reviderede vedtægter for Greater Copenhagen EU Office
Køreplan for div. godkendelses processer frem til konstituerende bestyrelsesmøde Greater CPH bestyrelse 2019


15. Regionsrådsmedlem Hanne Andersens (A) midlertidige fravær - fordeling af poster

Regionsrådsmedlem Hanne Andersens (A) midlertidige fravær - fordeling af poster

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådsmedlem Hanne Andersen (A) har oplyst, at hun af helbredsårsager ønsker sig fritaget for sine regionale hverv i perioden fra mødedatoen til og med den 1. februar 2019.
 
Såfremt regionsrådet kan imødekomme Hanne Andersens anmodning om midlertidig fritagelse for sine regionale hverv, indtræder 1. stedfortræder på Socialdemokratiets stedfortræderliste, Bodil Kornbek (A), i regionsrådet under Hanne Andersens midlertidige fravær.
 
Hertil kommer i givet fald, at regionsrådet efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ skal udpege midlertidige medlemmer af hhv. Social- og psykiatriudvalget og Udvalget for værdibaseret styring samt hhv. Følgegruppen for Nyt Hospital Hvidovre, Følgegruppen Ny Retspsykiatri Sct. Hans og Følgegruppen Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg under Hanne Andersens midlertidige fravær.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til regionsrådet:
 1. at der tages stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Hanne Andersen (A) i regionsrådet er opfyldt,
 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ udpeges et medlem af Social- og psykiatriudvalget under Hanne Andersens fravær,
 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ udpeges et medlem af Udvalget for værdibaseret styring under Hanne Andersens fravær,
 4. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ udpeges et medlem af følgegruppen Nyt Hospital Hvidovre under Hanne Andersens fravær,
 5. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ udpeges et medlem af følgegruppen Ny Retspsykiatri Sct. Hans under Hanne Andersens fravær, og
 6. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ udpeges et medlem af følgegruppen Nyt Hospital og ny psykiatri Bispebjerg under Hanne Andersens fravær.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Regionsrådet erklærede Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A) og Lars Rosenørn-Dohn (A) for inhabile, og de forlod mødelokalet under sagens behandling.
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Flemming Pless (A), Hans Toft (C), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V), og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådsmedlem Hanne Andersen (A) har oplyst, at hun af helbredsårsager ønsker sig fritaget for sine regionale hverv i perioden fra mødedatoen til og med den 1. februar 2019.
 
Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage.
 
Regionsrådet skal således tage stilling til, om der kan ske indkaldelse af stedfortræder for Hanne Andersen i regionsrådet.
 
Regionsrådet skal i givet fald endvidere tage stilling til evt. udpegning af et midlertidigt medlem af hhv. Social- og psykiatriudvalget og Udvalget for værdibaseret styring samt af hhv. Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre, Følgegruppen vedr. Ny Retspsykiatri Sct. Hans og Følgegruppen vedr. Nyt Hospital og ny psykiatri under Hanne Andersens midlertidige fravær.
 
Der indkaldes i henhold til § 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov, som efter regionslovens § 12, stk. 1, også finder anvendelse for regionsrådet og dets medlemmer, stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der i en forventet periode på mindst én måned er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.
 
Det er efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4, regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er opfyldt.
 
Administrationen vurderer, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Hanne Andersen er opfyldt.
 
Hvis regionsrådet tiltræder indstillingen, er det 1. stedfortræder på Socialdemokratiets stedfortræderliste, Bodil Kornbek (A), der indtræder i regionsrådet under Hanne Andersens midlertidige fravær.
 
Midlertidig fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut forhindring. Det er derfor en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder for Hanne Andersen i regionsrådet, at Hanne Andersen også fritages for varetagelse af sine øvrige regionale hverv.
 
Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, kan den valggruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalg, som er nedsat af regionsrådet, sålænge hindringen varer.
 
Valggruppen ABCFOÅ har indstillet følgende til i givet fald at indtræde på Hqanne Andersens poster under dennes midlertidige fravær:
 
- Social- og psykiatriudvalget: Bodil Kornbek,
- Udvalget for værdibaseret styring: Bodil Kornbek,
- Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre: Flemming Pless,
- Følgegruppen vedr. Ny Retspsykiatri Sct. Hans: Bodil Kornbek,
- Følgegruppen vedr. Nyt Hospital og ny psykiatri Bispebjerg: Bodil Kornbek.
 
Hanne Andersens øvrige regionale hverv kan ikke besættes med et midlertidigt medlem, da de ikke er nedsat af regionsrådet.

KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes, vil Hanne Andersen i fraværsperioden modtage vederlag for medlemskab af hhv. regionsrådet, Social- og psykiatriudvalget samt Udvalget for værdibaseret styring.
 
Der vil i fritagelsesperioden i givet fald - udover til vederlag til stedfortræderen i regionsrådet - skulle afholdes omkostninger til vederlag til de midlertidige medlemmer af hhv. Social- og psykiatriudvalget og Udvalget for værdibaseret styring.
 
De med hvervene forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke andre risici end de i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der vil i givet fald blive orienteret om de midlertidige medlemskaber på regionens hjemmeside.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 20. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Marie Kruse

JOURNALNUMMER
J.nr. 17033060, 17038506, 17038517, 17038527, 17038528, 17038530.
16. Udpegning af regionsrådsmedlem til deltagelse i Advisory Board for den klinisk-akademiske arbejdsgruppe om immunterapi på Herlev Hospital

Udpegning af regionsrådsmedlem til deltagelse i Advisory Board for den klinisk-akademiske arbejdsgruppe om immunterapi på Herlev Hospital

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Det Nationale Center for Cancer Immun Terapi på Herlev Hospital har inviteret et medlem af sundhedsudvalget til at indgå i Advisory Board for den klinisk-akademiske arbejdsgruppe om cancer immun terapi.
 
Sundhedsudvalget har drøftet invitationen på sit møde den 3. oktober 2018 og ser gerne, at regionsrådsmedlem og medlem af Sundhedsudvalget Leila Lindén (A) bliver Region Hovedstadens repræsentant i advisory boardet.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til regionsrådet:
 • at godkende Sundhedsudvalgets ønske om udpegning af regionsrådsmedlem og medlem af Sundhedsudvalget Leila Lindén (A) som regionens repræsentant i Advisory Board for den klinisk-akademiske arbejdsgruppe om immunterapi på Herlev Hospital.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Hans Toft (C), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V), og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstadens sundhedsudvalg har den 10. september 2018 modtaget invitation til regionen om at indgå med en enkelt repræsentant i et Advisory Board for den klinisk-akademiske gruppe inden for cancer immunterapi fra Herlev Hospital.
 
Herlev Hospital oplyser i samme forbindelse,at hospitalet pr. 1. juli 2018 har påbegyndt arbejdet i en ny klinisk-akademisk arbejdsgruppe for cancer immunterapi (CAGci) (https://chsp.dk/cag/cag-in-cancer-immunotherapy-cagci/) ved det Nationale Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK) på Herlev Hospital.
 
I den forbindelse skal der dannes et Advisory Board bestående af patientrepræsentanter, sundhedsfaglige og sundhedspolitiske interessenter og repræsentanter fra medicinalindustrien.
 
Advisory Board gruppen vil bestå af 4-6 medlemmer, som mødes 1-2 gange årligt. Arbejdet består i indledningsvis at sætte sig ind i CAGcis sammensætning og forskningsplaner og derefter at følge med i forsknings- og fremdriftsresultater fra de otte task forces i CAGci. Tanken er, at medlemmerne på Advisory Board-møderne skal diskutere de seneste resultater fra hele CAGci’en samt formulere råd til de kommende aktiviteter til task force-lederne og til CAGci-ledelsen.
 
Sundhedsudvalget har drøftet invitationen og ser gerne, at regionsrådsmedlem og medlem af Sundhedsudvalget Leila Lindén (A) bliver Region Hovedstadens repræsentant i advisory boardet.
 
Nærmere om Greater Copenhagen Science Partners og klinisk-akademiske grupper
Greater Copenhagen Science Partners er et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Kernen i Greater Copenhagen Health Science Partners er en række tværgående klinisk-akademiske forskningsgrupper (CAG).
 
En CAG består af forskere og klinikere fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Region Sjælland og Region Hovedstadens hospitaler, og de arbejder translationelt inden for hvert deres behandlingsområde - hvilket vil sige, at forskningsarbejdet skal give mening både i universitetslaboratoriet og ude i det kliniske arbejde.
 
Den enkelte CAG skal bidrage til sundhedsområdet med nye forskningsresultater, øget kvalitet i det kliniske arbejde og hurtigere implementering af resultater. Det sker gennem et stærkt fagligt netværk med et fælles strategisk sigte på tværs af miljøer på både universitetet og på regionens hospitaler.
 
Der er på nuværende tidspunkt otte klinisk-akademiske forskningsgrupper, der arbejder inden for hvert deres behandlingsområde. Formandskabet i hver CAG udgøres af professorer og læger fra både Københavns Universitet og Region Hovedstaden. Øvrige CAG-medlemmer kommer fra partnerskabsorganisationerne såvel som andre organisationer på sundhedsområdet. Det er op til den enkelte CAG at beslutte deres organisering.

KONSEKVENSER
Ved godkendelse af sagen vil Leila Lindén (A) indgå i Advisory Board for klinisk-akademisk arbejdsgruppe om immun terapi.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet henholdsvis den 13. og den 20. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Anne Skriver / Mette Kofod Kahr

JOURNALNUMMER
18053838
17. Intern rokade: Ordinært medlemskab og suppleantpost i SP-Dialogforum for partiet Venstre

Intern rokade: Ordinært medlemskab og suppleantpost i SP-Dialogforum for partiet Venstre

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Gruppeformand og medlem af forretningsudvalget Martin Geertsen (V) blev den 19. december 2017 udpeget som ordinært medlem af SP-Dialogforum, og medlem af forretningsudvalget Randi Mondorf (V) blev udpeget som suppleant for Martin Geertsen i samme.
 
Martin Geertsen og Randi Mondorf har nu anmodet om at måtte foretage en intern rokade, således at Randi Mondorf indtræder som ordinært medlem af SP-Dialogforum, og således at Martin Geertsen fremover fungerer som suppleant for Randi Mondorf i samme.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til regionsrådet:
 1. at Randi Mondorf (V) indtræder som ordinært medlem af SP-Dialogforum, og
 2. at Martin Geertsen (V) fremover fungerer som suppleant for Randi Mondorf i SP-Dialogforum. 

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Hans Toft (C), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V), og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet nedsatte den 19. december 2017 SP-Dialogforum under forretningsudvalget og udpegede ved samme lejlighed bl.a. repræsentanter for alle regionsrådets partier til dialogforum´et, som skulle påbegynde sit arbejde primo 2018.
 
Fra hvert parti udpegedes et ordinært medlem, som enten skulle være gruppeformand eller medlem af forretningsudvalget.
 
Der blev herudover udpeget en suppleant for hvert ordinære medlem.
 
Gruppeformand og medlem af forretningsudvalget Martin Geertsen (V) blev udpeget som ordinært medlem af SP-Dialogforum, og medlem af forretningsudvalget Randi Mondorf (V) blev udpeget som suppleant for Martin Geertsen i samme.
 
Martin Geertsen og Randi Mondorf har nu anmodet om at måtte foretage en intern rokade, således at Randi Mondorf indtræder som ordinært medlem af SP-Dialogforum, og således at Martin Geertsen fremover fungerer som suppleant for Randi Mondorf i samme.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af sagen har ikke konsekvenser udover de i sagen anførte.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover de i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Den interne rokade vil i givet fald fremgå af hvervsoversigten på Region Hovedstadens hjemmeside.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 20. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Marie Kruse

JOURNALNUMMER
17040392
18. Ansættelse af regionsdirektør

Ansættelse af regionsdirektør

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte i maj måned 2018 procesplan for rekruttering af ny regionsdirektør. I overensstemmelse med procesplanen indstiller ansættelsesudvalget hermed kandidat til ansættelse.
 
Drøftelsen på regionsrådsmødet vil foregå på mødets afsluttende del, hvor fortrolige sager drøftes, idet kandidatens navn først offentliggøres den 21. november, forudsat kandidaten godkendes på mødet.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende kandidaten til regionsdirektørstillingen

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 13. november 2018:
Anbefalet.
Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 20. november 2018:
 
Regionsdirektør Hjalte Aaberg og koncerndirektør Jens Gordon Clausen forlod mødelokalet under sagens behandling.
 
Godkendt, idet Svend Særkjær tiltræder som regionsdirektør januar 2019.
 
Leila Lindén (A), Kim Rockhill (A), Hanne Andersen (A), Hans Toft (C), Henrik Thorup (O), Peter Frederiksen (V), og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Jarl Feyling (A), Bodil Kornbek (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Per Roswall (V) og Susanne Langer (Ø).

SAGSFREMSTILLING
Regionsdirektørstillingen bliver ledig når Hjalte Aabergs åremålsperiode udløber den 31. december 2018 og derfor har stillingen været slået op med ansøgningsfrist den 9. september 2018. Region Hovedstaden modtog 24 ansøgninger, og ansættelsesudvalget besluttede at indkalde 4 kandidater til samtale ud fra en vurdering af kvalifikationer og erfaring med ledelse af en stor virksomhed med høj grad af politisk samarbejde. Mellem 1. og 2. samtale havde regionsrådsformanden en individuel samtale med hver kandidat og de gennemgik en kognitiv test og en personlighedstest hos Mercuri Urval.
 
Der var meget skarp konkurrence blandt de fire kandidater. Imidlertid peger et enigt ansættelsesudvalg på vedhæftede kandidat.
Ansættelsesudvalget består af Sophie Hæstorp Andersen, Leila Lindén, Marianne Frederiks, Randi Mondorf, Per Tærsbøl, Svend Hartling, Birgitte Degenkolv, Vibeke Westh og Carsten Olsen. Mercuri Urval har bistået udvalget i processen.
 
Regionsrådet skal endeligt godkende ansættelsen den 20. november 2018. Der planlægges offentliggørelse onsdag den 21. november 2018. Navn og beslutning er fortrolig indtil da.
 
CV, vurdering fra Mercuri Urval samt kontrakt er udsendt separat via mail som fortrolige bilag til sagen.
 

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen ansættes den endelige kandidat.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Når regionsrådet har godkendt ansættelsen, vil navnet på den nye regionsdirektør blive offentliggjort onsdag den 21. november efter nærmere aftale med vedkommende.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 13. november og regionsrådet den 20. november 2018. Under forudsætning af politisk godkendelse underskriver regionsrådsformanden aftale med kandidaten, som tiltræder den 1. januar 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Georg Hartling / Martin Magelund Rasmussen

JOURNALNUMMER
18020814
19. Lukket punkt
20. Lukket punkt
21. Lukket punkt