UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

19-11-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-11-2019 22:00:00


PUNKTER

1. Medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti om afprøvning af udbudsformen "3-i-1"
2. Henvendelse til erhvervsministeren om ny lærlingemodel
3. Medlemsforslag fra Radikale Venstre - medlemskab af alliancen "Småbørnsløftet"
4. Center for Hørelse og Balance, Rigshospitalet, etape 2 - forhøjelse af bevilling til indretning af råhusarealer i tilbygning til Nordfløjen på Rigshospitalet
5. Renovering af Patologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital (Herlev-matriklen)
6. Frigivelse af rådighedsbeløb til Ny Psykiatri Bispebjerg
7. Godkendelse af "Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022"
8. Høringsudkast til den regionale udviklingsstrategi (RUS)
9. Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde m.m.
10. Udmøntning af anlægsmidler til lokalbanen 2019
11. Den prioriterede liste for indsatsen på jordforureningsområdet i 2020
12. Justering af jordplanen for Region Hovedstadens indsats mod jordforurening
13. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F)
14. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F)
15. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité D)
16. Lukket punkt
17. Lukket punkt
18. Lukket punkt



1. Medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti om afprøvning af udbudsformen "3-i-1"

Medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti om afprøvning af udbudsformen "3-i-1"
FORSLAG

Administrationen bemærker, at regionsrådet, hvis det ønsker at fremme forslaget, skal træffe beslutning om at oversende dette til behandling i forretningsudvalget, idet forretningsudvalget er det kompetente politikudviklende udvalg vdrørende regionens indkøbspolitik, jf. styrelsesvedtægtens § 8. Herudover skal forretningsudvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige regionens administrationsområder, jf. kommunestyrelsesloven § 18, jf. regionslovens §§ 36 a og b, forinden sagen kan forelægges regionsrådet til beslutning.

 

Efter normal praksis vil sagen ved oversendelse skulle behandles på førstkommende møde i forretningsudvalget. Dette udgangspunt kan dog fraviges, hvis der foreligger saglige grunde til først at behandle sagen på et senere møde. Regionsrådet kan f.eks. supplere en beslutning om oversendelse til forretningsudvalget med en anmodning til administrationen om - inden for en given frist - at bidrage nærmere til sagens oplysning forud for forelæggelsen.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 22. oktober 2019:

Sagen blev udsat til næste møde.

Charlotte Holtermann (A), Flemming Pless (A), Hanne Andersen (A), Leila Lindén (A), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jacob Rosenberg (I) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

Som stedfortræder deltog Erik Jensen (A), Claus Heje (A), Lars Rosenørn-Dohn (A), Jarl Feyling (A), May-Britt Kattrup (I) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

 

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Der var eftersendt supplerende materiale (bilag 4).

 

Forslaget blev fremmet til behandling i forretningsudvalget.

 

Annette Randløv (B), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regionerne, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden.

 

Regionsrådsmedlem Hans Toft har på vegne af Det Konservative Folkeparti den 14. oktober 2019 anmodet om at få behandlet nærværende forslag om afprøvning af udbudsformen "3-i 1" i regionsrådet.

MOTIVATION

Dialogen skal sikre, at pris og kvalitet lever op til forventningerne både hos regionen, arbejdstagere og arbejdsgivere. Formålet med afprøvning af metoden er, at skabe større klarhed og præcision, når konkurrenceudsættelsen gennemføres i udbud, så efterfølgende diskussion af enten kvalitet, pris eller begge dele kan undgås.

 

Dialogen skal munde ud i anbefalinger fra arbejdstagere og arbejdsgivere til det konkrete udbud inden udbuddet igangsættes. Anbefalingerne kan både vedrøre fasen før udbuddet, selve udbuddet og fasen efter udbuddets gennemførelse.

 

Anbefalingerne kan f.eks. vedrøre valg af udbudsform, brug af kvalitetsstandarder, opdeling af kontrakten, vægtning af tildelingskriterier og en plan for den gode implementering.

 

Efter gennemførelsen af udbuddet genoptages dialogen. I denne dialog evalueres processen og samspillet mellem anbefalingerne og den efterfølgende opgaveløsning drøftes.

 

Der vedhæftes eksempel på anbefalinger, udmøntet efter ”3-i-1” dialog i forbindelse med Gentofte Kommunes kommende rengøringsudbud (bilag 1).

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen blev udsat på regionsrådets møde den 22. oktober 2019. Sagen forelægges regionsrådet den 19. november 2019.

JOURNALNUMMER

19073103



1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf

Bilag

Eksempel på anbefalinger udmøntet efter dialogmetoden
Administrationens bemærkninger til medlemsforslag vedr. 3-i-1-udbudsformen
Det Konservative Folkepartis bemærkninger til administrationens notat af 21. oktober 2019
Henvendelse fra FOA vedr. afprøvning af udbudsformen 3-i-1 - bilag 4


2. Henvendelse til erhvervsministeren om ny lærlingemodel

Henvendelse til erhvervsministeren om ny lærlingemodel
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende, at regionen retter henvendelse til erhvervsministeren om ny lærlingemodel.
POLITISK BEHANDLING

Udvalget for forskning, innovation og uddannelses beslutning den 29. oktober 2019:

Administrationens indstilling til udvalget var følgende:

"Administrationen indstiller, at udvalget for forskning, innovation og uddannelse overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:

 1. at drøfte Det Konservative Folkepartis forslag om henvendelse til erhvervsministeren om ny lærlingemodel med henblik på stillingtagen til enten: 

Udvalget var enige om at anbefale indstillingspunkt 1a: at godkende, at regionen retter henvendelse til erhvervsministeren om ny lærlingemodel, med en bemærkning om, at udvalget også kommer med oplæg til andre mulige initiativer på lærlingeområdet på et kommende udvalgsmøde.

Stinus Lindgreen (B) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 12. november 2019:

Formanden satte indstillingspunktet under afstemning:

For stemte: A (5), C (1), F (1), Ø (1) og Å (1), i alt 9.

Imod stemte: V (3), O (1), i alt 4.

Undlod at stemme: B (1).

I alt 14.

Indstillingen var herefter anbefalet.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Formanden satte indstillingen under afstemning:

For stemte: A (13), C (5), F (3), I (1), Ø (4) og Å (2), i alt 28.

Imod stemte:  B (3) og O (3), V (6), i alt 12.

Undlod at stemme: May-Britt Kattrup (I).

I alt 41.

Indstillingen var herefter godkendt.

 

Radikale Venstre ønskede følgende tilføjet protokollen:

”Radikale Venstre er enige i behovet for at understøtte en indsats for at skaffe flere praktikpladser. Vi ser dog gode muligheder for, at regionen allerede kan gøre en del inden for de nuværende rammer, og mener derfor, at udvalget burde arbejde videre ad den vej.”

 

Annette Randløv (B), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

Regionsrådsmedlem Hans Toft anmodede på vegne af Det Konservative Folkeparti om at få behandlet et medlemsforslag om henvendelse til erhvervsministeren om en ny lærlingemodel på regionsrådsmødet den 24. september 2019.

 

Forslaget var: "at Region Hovedstaden anmoder erhvervsministeren om at tilvejebringe det fornødne lovgrundlag, der gør det muligt for regionerne kun at indgå kontrakter (både drift og anlæg) med virksomheder, der det seneste år har haft lærlinge ansat, jf. udkast til brev til erhvervsminister Simon Kollerup med vedlagte modelbeskrivelse."

 

Regionsrådet besluttede at sende forslaget til behandling i udvalget for forskning, innovation og uddannelse. Da den nye lærlingemodel også vedrører regionens økonomiske og administrative forhold, behandles sagen også i forretningsudvalget, før den behandles endeligt i regionsrådet.

SAGSFREMSTILLING

Forslaget lægger op til, at regionen retter henvendelse til erhvervsministeren om en ny lærlingemodel. Det fremgår af forslaget, at hensigten med en ny lærlingemodel er, at offentlige myndigheder skal kunne stille et bagudrettet krav om praktikanter (lærlinge) ved offentlige udbud af fx bygge- og anlægsopgaver. Det skal herefter være muligt at udelukke virksomheder fra at byde, hvis de ikke kan dokumentere, at de har haft én praktikant (lærling) pr. ti ansatte i en periode på ét år forud for tilbudsafgivelse. Nystartede virksomheder vil have et halvt år til at komme på plads og mindre virksomheder kan gå sammen og dele lærlinge, for at de kan opfylde kravet.

 

EU-retten rummer i dag ikke mulighed for at udelukke firmaer i forbindelse med prækvalifikationsfasen på et bagudrettet lærlingekrav. Såfremt lærlingemodellen skal blive en realitet, skal udbudsdirektivet og udbudsloven således ændres. Der lægges derfor i forslaget op til, at der rettes henvendelse til erhvervsministeren mhp at få skabt det fornødne lovgrundlag. Det er Kommissionen, der har initiativretten til at fremsætte forslag til EU-lovgivning. Det betyder, at det stort set kun er Kommissionen, der har lov til at fremlægge lovforslag i EU. Hvis f.eks. Danmark ønsker at ændre EU-lovgivning, må Danmark arbejde inden for de institutionelle rammer i EU, og en ændring af udbudsdirektivet kræver opbakning i Europa-Parlamentet i Rådet og hos Kommissionen, hvorfor der må ventes en længerevarende proces.

 

Et lignende krav (én lærling pr. ti faglærte) stilles allerede i dag af regionen over for entreprenører, men det stilles alene som et fremadrettet kontraktvilkår som led i gennemførelsen af opgaven, og samtidig i et omfang der står mål med byggeopgavens størrelse.

 

Derudover er virksomheder forpligtet til at oprette praktikpladser efter trepartsaftalen og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB-bidrag). AUB-ordningen indebærer, at arbejdsgivere, der opretter praktikpladser belønnes, mens arbejdsgivere, der ikke bidrager, skal betale en afgift til ordningen. Ordningen er obligatorisk for alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har haft en eller flere fuldtidsmedarbejdere med en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse. 

 

Organisationernes udtalelser

Administrationen har i forbindelse med forberedelse af sagen indhentet udtalelse om forslaget fra følgende organisationer (vedlagt):

Udtalelserne fra organisationerne kan inddeles i to hovedgrupper.

 1. 3F og BAT-kartellet stiller sig positive overfor forslaget, og anfører, at det vil være med til at fremme virksomhedernes lærlingekultur og understøtter intensionerne i trepartsaftalen.
   
 2. Dansk Byggeri, SMVdanmark og DA anfører forskellige bekymringer ved forslaget, herunder bl.a.:
  1. at modellen primært vil berøre byggeriet, der i forvejen løfter en forholdsmæssig stor uddannelsesbyrde,
  2. at virksomheder med specialiserede opgaver ikke har mulighed for at have lærlinge
  3. at ordningen vil være en ”triple-regulering” i forhold til i dag, hvor der både gælder AUB-ordningen og regionens kontraktvilkår på de udbudte opgaver
  4. at ordningen vil være vanskelig at imødekomme for små og nystartede virksomheder, der ikke vil kunne leve op til lærlingekravet, herunder at det ikke forventes, at mindre virksomheder vil slå sig sammen om at byde på opgaverne, samt
  5. at der vil være øgede administrative byrder for virksomhederne.

Administrationens bemærkninger

Allerede i dag mangler der faglært arbejdskraft. I 2025 kommer der til at mangle 32.500 faglærte i hovedstadsregionen alene. Forslag om den nye lærlingemodel sætter fokus på regionens samfundsansvar som bygherre, hvilket er i tråd med den vedtagne handlingsplan for FN’s Verdensmål. Regionen har som bygherre et ansvar for at sikre lærepladser. Det indebærer som minimum: Tæt dialog og samarbejde mellem bygherre, implicerede virksomheder, faglige udvalg på skolerne, en eller flere erhvervsskoler samt gerne én koordinerende person. Dette er allerede effektueret i regionens eksisterende uddannelsesklausulindsats.    

 

Der er fra regionens byggeadministration rejst en bekymring for, om forslaget fører til en situation, hvor der er mindre konkurrence på regionens byggeopgaver. En stor del af regionens byggeopgaver udbydes i dag  løbende i mindre entrepriser. Der er en bekymring for, at et bagudrettet lærlingekrav vil medføre, at mindre og nystartede virksomheder i mindre grad byder på regionens byggeopgaver. Mindre konkurrence kan medføre et stigende prisniveau for bygge- og anlægsopgaver. Denne bekymring afspejles også i udtalelserne fra Dansk Byggeri, SMVdanmark og DA.

 

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse kan eventuelt drøfte andre forslag på lærlingeområdet på et kommende møde.

KONSEKVENSER

Såfremt det politisk ønskes at gå videre med forslaget, rettes henvendelse til erhvervsministeren om den foreslåede lærlingemodel. Alternativt vil udvalget for forskning, innovation og uddannelse komme med oplæg til andre mulige initiativer på lærlingeområdet.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 29. oktober 2019, forretningsudvalget den 12. november 2019 og regionsrådet den 19. november 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Mogens Kornbo / Marianne Kaae Nielsen

JOURNALNUMMER

13006286



5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf

Bilag

Bilag - Udtalelser fra organisationer vedr. forslag til ny lærlingemodel
Medlemsforslag fra regionsrådsmøde d. 24. september 2019
Bilag fra regionsrådsmøde d. 24. september - Brev til erhvervsminister Simon Kollerup
Bilag fra regionsrådsmøde d. 24. september - Lærlinge-model – sådan vil Region Hovedstaden gerne arbejde med lærlingekrav


3. Medlemsforslag fra Radikale Venstre - medlemskab af alliancen "Småbørnsløftet"

Medlemsforslag fra Radikale Venstre - medlemskab af alliancen "Småbørnsløftet"
FORSLAG

Administrationen bemærker, at regionsrådet - hvis det ønsker at fremme forslaget - skal træffe beslutning om, hvorvidt regionsrådet forud for endelig stillingtagen ønsker at oversende det til forberedende udvalgsbehandling i Udvalget for forebyggelse og sammenhæng, idet udvalget efter styrelsesvedtægten er det kompetente politikudviklende og politikopfølgende udvalg vedrørende ulighed i sundhed.

 

Administrationen bemærker endvidere, at regionsrådet vil have mulighed for at behandle forslaget i den foreliggende form uden foregående forelæggelse for forretningsudvalget - også selvom det er myndigheden Region Hovedstaden som sådan, der i givet fald vil indgå i alliancen "Småbørnsløftet". Deltagelse i samarbejdet forventes således ikke at indebære økonomisk eller anden belastning, der overstiger den nuværende drift.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Forslaget blev fremmet til yderligere kvalificering i udvalget for forebyggelse og sammenhæng, inden regionsrådet tager stilling til, om regionen skal tilslutte sig alliancen:

 

Annette Randløv (B), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, som også gælder for regionsrådet og dets medlemmer, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden.

 

Regionsrådsmedlem Karin Friis Bach (B) har på vegne af Radikale Venstre anmodet om at få behandlet et forslag om, at Region Hovedstaden tilslutter sig alliancen "Småbørnsløftet".

MOTIVATION

Radikale Venstre anfører følgende motivation for forslaget:

 

"Småbørnsløftet” er et initiativ, der er taget af en række aktører med det formål at bidrage til at bekæmpe uligheden i små børns læring og udvikling. Region Hovedstaden arbejder i forvejen aktivt for denne dagsorden og vil både kunne bidrage til samt profitere af at være en del af det netværk, som alliancen tilbyder.

 

Radikale Venstre henviser endvidere uddybende til vedhæftede budgetspørgsmål og -svar vedr. budget 2010 - 2023 (bilag 1), hvoraf bl.a. følgende fremgår:

- Medlemskab af alliancen vil være uden økonomiske konsekvenser,

- Medlemskab af alliancen vil gøre Region Hovedstaden til en del af et vidensnetværk, som formentlig vil kunne bidrage til regionens fremadrettede arbejde på området,

- Danske Regioner og KL er medlemmer af alliancen.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 19. november 2019.

JOURNALNUMMER

19079220



9.pdf

Bilag

Spørgsmål og svar (nr. 021) vedr. budget 2020 _ 2023


4. Center for Hørelse og Balance, Rigshospitalet, etape 2 - forhøjelse af bevilling til indretning af råhusarealer i tilbygning til Nordfløjen på Rigshospitalet

Center for Hørelse og Balance, Rigshospitalet, etape 2 - forhøjelse af bevilling til indretning af råhusarealer i tilbygning til Nordfløjen på Rigshospitalet
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at investeringsbevillingen til indretning af råhusarealer til etablering af Center for Hørelse og Balance forhøjes med 15 mio. kr. til indretning af Centerets etape 2 i 2020,
 2. at 2 mio. kr. tilvejebringes ved tilskud fra DTU til anskaffelse af medicoteknisk udstyr,
 3. at 10 mio. kr. tilvejebringes ved besparelser på indkøb af Cochlear Implant implantater på Rigshospitalets driftsbudget, og
 4. at de resterende udgifter på 3 mio. kr. finansieres ved leasingaftale af medicoteknisk udstyr over 10 år, idet den årlige leasingafgift på 0,3 mio. kr. afholdes af Rigshospitalets budget.
POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 12. november 2019:

Anbefalet.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Godkendt.

 

Annette Randløv (B), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

Regionsrådet godkendte på sit møde den 25. juni 2019 anvendelse af råhusarealer i tilbygningen til Rigshospitalets Nordfløj til en række formål, herunder til etablering af etape 1 af Center for Hørelse og Balance. Regionsrådet besluttede, at der senere skulle forelægges sag om gennemførelse af Centerets etape 2, når de finansieringsmæssige muligheder herfor var afklaret.

 

Der foreligger nu en afklaring af, hvordan udgifterne på 15 mio. kr. til etablering og aptering af etape 2 kan finansieres, og det foreslås derfor, at igangsætte etape 2.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med etablering af BørneRiget har det været nødvendigt at rive Rockefellerkomplekset ned. Neurocenteret, som har haft en række funktioner i Rockefellerkomplekset, genhuses i henhold til regionsrådets beslutning den 15. maj 2018 i en tilbygning til Rigshospitalets nye Nordfløj. Regionsrådet besluttede samtidig at forsyne tilbygningen med to ekstra etager som råhusareal til senere disponering.

 

Med beslutningen fra juni måned 2019 blev råhusarealerne disponeret til

 

- Center for Hørelse og Balance, etape 1 og reservation af lokaler til etape 2

- Center for Hjernesundhed

- Neurokirurgisk Ambulatorium

- Neurobiologisk Forskningsenhed

 

Med etape 2 for Center for Hørelse og Balance kan centerets funktioner samles fuldt ud. Det nu foreliggende forslag til finansiering fører til, at etape 2 iværksættes, hvorefter tilbygningens råhusarealer er fuldt udnyttet.

 

Udgifterne til etape 2 består dels af indretnings- og apteringsudgifter for 8 mio. kr. og dels af udgifter til medicoteknisk udstyr i form af audiometribokse for 7 mio. kr., i alt 15 mio. kr. (En audiometriboks er et særligt lydisoleret rum, der bruges til avancerede høremålinger.)

 

Finansiering

Det er aftalt med Danmarks Tekniske Universitet, DTU, at universitetet deltager i relevante forsknings- og udviklingssamarbejder på Centeret. Universitetet bidrager derfor til Centerets etablering med et tilskud på 2 mio. kr. til indkøb af audiometribokse.

 

Derudover kan 10 mio. kr. finansieres af Rigshospitalets driftsbudget for indkøb af cochlear implantater, hvor der i 2019 vil være et midlertidigt råderum i form af besparelser som følge af ny indkøbsaftale. (Cochlear implant er en særlig form for høreapparat, hvor den pågældende person får et udvendigt høreapparat, som kommunikerer med et implantat, en elektrode, som opereres ind i personens øre. Elektroden sender impulser til hørenerven, som i hjernens hørecenter kan opfattes som lyd.) Beløbet går dels til indretning og aptering, og dels til audiometriboksene.

 

Endelig vil de resterende 3 mio. kr. kunne tilvejebringes ved leasing af den resterende udgift, der vedrører audiometriboksene.

KONSEKVENSER

Hvis indstillingen godkendes kan Center for Hørelse og Balance etableres som forudsat med de tidligere besluttede forsknings- og udviklingsopgaver.

RISIKOVURDERING

Det er i aftalerne med de entreprenører, der apterer råhusarealerne i tilbygningen, forudsat at etape 2, når den nødvendige finansiering er tilvejebragt, kan etableres i sammenhæng med den øvrige indretning af tilbygningen. Der forventes derfor ikke problemer med at overholde den økonomiske ramme for etablering af etape 2.

ØKONOMI

Tilskuddet fra DTU på 2 mio. kr. udbetales til Rigshospitalet i 2020 og budgetoverføres til anlægsprojektet. 

 

De 10 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelsen overføres til projektet fra Rigshospitalets driftsbudget i 2019.

 

De resterende 3 mio. kr., som leases hos KommuneLeasing tilbagebetales over 10 år, og den årlige leasingudgift på 0,3 mio. kr. afholdes af Rigshospitalets budget.

KOMMUNIKATION

Der er ikke planlagt særskilt kommunikationsindsats i forbindelse med sagen, men ved Centerets indvielse til næste år planlægges en kommunikationsindsats.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges for forretningsudvalget den 12. november 2019 og for regionsrådet den 19. november 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Gordon Clausen/ Søren Helsted

JOURNALNUMMER

16035878





5. Renovering af Patologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital (Herlev-matriklen)

Renovering af Patologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital (Herlev-matriklen)
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at der meddeles investeringsbevilling på 30,3 mio. kr. til renovering af Patologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital til opnåelse af en tiltrængt forbedring af arbejdsforhold efter den gennem årene realiserede aktivitetsstigning som led i kræftdiagnostik,
 2. at 12,1 mio. kr. af udgiften finansieres af midler afsat til renoveringsplanen på investeringsbudgettet i 2020,
 3. at 14,2 mio. kr. finansieres af midler afsat til udvidelse af diagnostisk kapacitet til kræftbehandling på konto for Fælles driftsudgifter m.v., heraf 10,2 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020, samt
 4. at 4 mio. kr. finansieres af midler afsat til sagen under Herlev og Gentofte Hospitals lokale investeringsramme i 2020. 
POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 12. november 2019:

Anbefalet.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Der var eftersendt supplerende materiale (bilag 1).

 

Godkendt.

 

Annette Randløv (B), Jens Mandrup (F), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

Der er for lidt plads i de nuværende laboratorielokaler til den stigende analyseaktivitet i Patologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hosptial, som især vedrører kræftdiagnosik. Lokalerne er slidte, og der er ikke tilstrækkelig ventilation. Med sagen gennemføres fornyelse i en intern rokade, hvor lokalerne, ventilationsanlæg og laboratoriefaciliteter kan udvides, renoveres og indpasses til kapacitetsbehov og tidssvarende arbejdsmiljø.

 

Renoveringen er et led i administrationens arbejde med at udmønte den renoveringsplan, hvor regionsrådet i budgetaftale for 2019 besluttede at investere 7 mia. kr. over ti år i renovering af regionens ældre bygningsmasse, der stammer fra 1960'erne og 70'erne. Renoveringen kan være klar ultimo 2020, og gennemføres uden at der sker en nedgang i produktionskapaciteten undervejs. Der søges bevilget 30,3 mio. kr. til sagen, idet finansieringen kan sammensættes af midler afsat i renoveringsplanen 2020, på kontoen for Fælles driftsudgifter m.v. i 2019 og 2020 samt på hospitalets lokale investeringsramme 2020.

SAGSFREMSTILLING

Der lægges op til en grundlæggende renovering, modernisering og udvidelse af de centrale dele af Patologisk Afdelings faciliteter til laboratorieanalyser i hospitalets behandlingsbygning. Analyseaktiviteten gennemføres i såkaldte stinkskabe, dvs. skabe med udsugning, som skal føre giftige dampe væk fra laboratoriemedarbejderen, der gennem en åbning og glasafskærmning i skabet udfører arbejdet med bearbejdning af vævsprøver m.m.

 

Afdelingen har som følge af en stigende produktion gennem årene måttet placere mange stinkskabe på for lidt plads. Arbejdsområderne omkring skabene bliver dermed for trange til den nødvendige gangzone i området, og der er ikke tilstrækkelig luftmængde til rådighed i det eksisterende ventilationssystem til at sikre, at der er det luftskifte der skal være. Dette resulterer i, at der skabes turbulens ved stinkskabene, når der går kolleger forbi, og de ansatte bliver dermed til tider udsat for de giftige dampe, dog endnu ikke i et omfang, der må betegnes som sundhedsskadeligt.

 

Ombygningen giver en totalrenovering af de berørte laboratorier i Patologisk afdeling med udskiftning af belysning, ovenlysvinduer, rørinstallationer, ventilationskanaler og overflader i lokalerne. Der anskaffes nye og mindre stinkskabe, som er tilstrækkelige til at fremtidssikre produktionen i Patologisk afdeling og som kan afstemmes med hospitalets ventilationssystem. Arealudvidelsen gennemføres med inddragelse af lokaler, der tidligere har været benyttet til afdelingens administrative funktioner. Dermed opnås en indretning i et udvidet område, der giver den anbefalede plads og de anbefalede ventilationsforhold til afdelingens arbejdspladser.

 

Der er gennemført et grundigt forarbejde, og renoveringen og fornyelsen er herefter planlagt i seks på hinanden følgende faser, som skal gennemføres i løbet af det kommende år. Arbejderne er udbudt i licitation (totalentreprise), og der er med det foreliggende resultat opnået sikkerhed for et tilstrækkeligt kvalitetsniveau og for den med arbejderne forbundne økonomi.

 

Det indgår i generalplanlægningen for hospitalet, at der i andre lokaler vil kunne gennemføres fornyelse og udvidelse (kvalitetsløft) til afdelingens øvrige funktioner. Der er ikke de samme arbejdsmiljømæssige hensyn i dette område, og fornyelsen vil kunne prioriteres i takt med, at der bliver økonomisk mulighed for det.

KONSEKVENSER

Med bevillingen opnås en varig og tiltrængt forbedring af arbejdsmiljøet i Patologisk Afdeling, og sagen giver et løft i overensstemmelse med målet om ansvarlige og grønne hospitaler i regionens handlingsplan for FN's verdensmål. Herunder opnås lavere energiforbrug som følge af fornyelse af lyskilder i afdelingen, der sammen med øvrige tiltag må forventes at give større arbejdsglæde og trivsel hos personalet til støtte for stabile produktionsforhold i forbindelse med hospitalets kræftdiagnostik i fremtiden. Det nye laboratorieudstyr forventes i øvrigt ikke at give øgede driftsudgifter i afdelingen. I forhold til bygningsvedligehold vil der som forudsat i forbindelse med renoveringsplanen kunne være et aflastet udgiftsniveau som følge af færre hændelser med akutte reparationer af ventilationsinstallationerne og øvrige bygningsinstallationer.

RISIKOVURDERING

Der er gjort et stort forarbejde i sagen, som har været gennemført for at minimere risici ved løsningsdesign og udførelse. Udførelsen er planlagt i tæt samarbejde med afdelingen for at sikre, at byggefaserne gennemføres, så analyseproduktionen opretholdes, så prøvesvar kan afgives rettidigt i hele perioden. 

 

Hvis der i forbindelse med udførelsen viser sig at være behov for yderligere projektjustering, er der også taget højde for dette ved afsættelse af beløb til uforudseelige udgifter i beløbsrammen for sagen, der i øvrigt er afstemt med licitationsresultatet for arbejderne udbudt i totalentreprise. Der kan ikke gives garantier, men administrationen vurderer, at der ikke er betydende risiko for kvalitetsmæssige eller økonomiske overraskelser i sagens gennemførelse.

ØKONOMI

Der forventes samlede udgifter for de udestående arbejder på 30,3 mio.kr., heraf 25,7 mio. kr. til entrepriseudgifter og bygherreleverancer samt 4,6 mio. kr. til rådgivning og projektledelse. Heraf afholdes 1 mio. kr. i 2019, mens de resterende 29,3 mio. kr. afholdes i 2020.

 

Den samlede bevilling til sagen på 30,3 mio. kr. kan finansieres ved disponering af:

 • 12,1 mio. kr. af midler afsat til renoveringsplanen (genopretning) i investeringsbudget 2020,
 • 14,2 mio. kr., der er afsat til udvidelse af regionens kræftdiagnostik i budget 2019 og 2020 (henholdsvis 10,2 og 4 mio. kr.) på kontoen for Fælles driftsudgifter m.v., samt
 • 4 mio. kr., der er afsat til sagen under Herlev og Gentofte Hospitals lokale investeringsramme i 2020. 

Bevillingsmæssig berigtigelse gennemføres i forbindelse med 4. økonomirapport 2019 og 1. økonomirapport 2020.

 

Udgifter til forberedelse af projektet er afholdt som driftsudgifter og finansieret af hospitalet og Center for Ejendomme.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. november og regionsrådet den 19. november 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Gordon Clausen / Søren Helsted

JOURNALNUMMER

19075991



10.pdf

Bilag

Supplerende oplysninger til sag om renovering af Patologisk afdeling


6. Frigivelse af rådighedsbeløb til Ny Psykiatri Bispebjerg

Frigivelse af rådighedsbeløb til Ny Psykiatri Bispebjerg
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende en frigivelse af rådighedsbeløb på 597 mio. kr. til udførelse af nybyggeriet på Ny Psykiatri Bispebjerg,
 2. at godkende en frigivelse af rådighedsbeløb på 22 mio. kr. til forberedelse og gennemførelse af de resterende nedrivninger under Ny Psykiatri Bispebjerg,
 3. at godkende en frigivelse af rådighedsbeløb på 13 mio. kr. til gennemførelse af yderligere forberedende arbejder frem mod igangsættelse af renoveringsopgaverne under Ny Psykiatri Bispebjerg, og
 4. at godkende at bevillingerne på i alt 632 mio. kr. finansieres af det dertil afsatte rådighedsbeløb til opførelse af Ny Psykiatri Bispebjerg i investeringsbudgettet for 2020-2023.
POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 12. november 2019:

Anbefalet.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Godkendt.

 

Annette Randløv (B), Henrik Thorup (O), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling.  Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

Regionsrådet skal godkende investeringsbevillinger, herunder frigivelse af rådighedsbeløb inden for den samlede økonomiske ramme for Ny Psykiatri Bispebjerg.

 

Administrationen søger med denne sag om frigivelse af rådighedsbeløb til byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg. Projektet er planlagt ibrugtaget i løbet af 2. kvartal 2024 og har en samlet ramme på 1.046,44 mio. kr. (09Pris og Lønindex (PL)). Byggeriet er finansieret af regionen.

SAGSFREMSTILLING

Ny Psykiatri Bispebjerg er et resultat af Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020, hvor der skabes nye og moderne rammer for psykiatrisk behandling. Helhedsplanen for udvikling af hospitalsmatriklen på Bispebjerg Bakke blev godkendt af regionsrådet den 12. juni 2012 og opdeler området i 4 kvarterer. Det psykiatriske nybyggeri opføres på matriklens nordøstlige hjørne.

 

Tidslinje

De søgte bevillinger til Ny Psykiatri Bispebjerg

Med denne mødesag søger administrationen om frigivelse af rådighedsbeløb på 597 mio. kr. til nybyggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg. Bevillingen skal dække udgifter til rådgivning, entrepriseudgifter, byggeledelse, projektorganisation, IT og medico, kunst, uforudsete udgifter samt øvrige omkostninger direkte relateret til byggeriet.

 

Administrationen søger ligeledes om frigivelse af rådighedsbeløb på 22 mio. kr. til forberedelse og gennemførelse af de resterende nedrivninger under Ny Psykiatri Bispebjerg. Derudover søges der om forhøjelse af eksisterende bevilling til planlægning af renoveringsarbejder på 13 mio. kr.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingerne frigives rådighedsbeløbet på i alt 632 mio. kr. til byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg.

RISIKOVURDERING

Det er administrationens vurdering, at opførelsen af Ny Psykiatri Bispebjerg kan gennemføres inden for den afsatte totalramme.

ØKONOMI

Med denne sag søges om frigivelse af rådighedsbeløb til udførelsen af Ny Psykiatri Bispebjerg.

 

Frigivelsen sker inden for den samlede økonomiske ramme på projektet og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsbudgettet for 2020-2023.

 

En tilslutning til administrationens indstilling i denne sag vil medføre at budgettet for de nævnte bevillinger til nybyggeri, nedrivning og renovering ser ud som illustreret i tabel 1:

 

Tabel 1: Udgiftsprofil for bevillinger
Bevilling (mio. kr.)

Tidligere

bevilliget

2020202120222023I alt
Udførelse af nybyggeri0,0138,4160,075,0223,6597,0
Nedrivning af eksisterende bygninger0,01,55,015,50,022,0
Planlægning af renoveringsarbejder1,61,02,05,05,013,0
I alt1,6140,9167,095,5228,6632,0
POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. november 2019 og regionsrådet den 19. november 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Gordon Clausen / Niels Peter Hansen

JOURNALNUMMER

19072562





7. Godkendelse af "Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022"

Godkendelse af "Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022"
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende "Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022", der er revideret efter de indkomne høringssvar.
POLITISK BEHANDLING

Social- og psykiatriudvalgets beslutning den 2. oktober 2019: 

Godkendt.

På baggrund af høringssvarene drøftede udvalget udkastet til treårsplanen. Med enkelte kommentarer anbefalede udvalget herefter udkastet over for forretningsudvalget og regionsrådet.

Hanne Andersen (A), Susanne Due Kristensen (A) og Niels Høiby (I) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 12. november 2019:

Anbefalet.

Christoffer Buster Reinhardt (C) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Godkendt.

 

Annette Randløv (B), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling.  Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

I juni 2019 godkendte regionsrådet at sende forslag til "Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022"  i høring. Høringsperioden er afsluttet, og der er indkommet i alt 33 høringssvar. Alle høringssvar er gennemgået, og administrationen har indarbejdet relevante ændringsforslag i treårsplanen.

SAGSFREMSTILLING

Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020-2022 udstikker regionsrådets pejlemærker for udviklingen af psykiatrien de næste tre år.

 

Sammen om Psykiatriens Udvikling - Treårsplan 2020 -2022 har været i høring i perioden den 27. juni 2019 til den 9. september 2019. Høringen har været åben for alle, og høringsudkastet har været sendt til en lang række samarbejdspartnere som fx patient- og brugerorganisationer, medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri,?sundhedsfaglige organisationer og samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden. Der er kommet 33 høringssvar, og de kan alle læses på https://www.regionh.dk/politik/hoeringer/tidligere-hoeringer/Sider/Hoering-af-forslag-til-treaarsplan-for-psykiatrien-2020-2022.aspx

 

Bilag 2 er en oversigt over høringssvarene, hvor hovedpunkterne i høringssvarene og administrationens bemærkninger til høringssvarene fremgår. Derudover fremgår det, hvor der er indarbejdet tilføjelser eller ændringer i udkastet til treårsplanen på baggrund af høringssvarene. Det reviderede udkast til treårsplan kan ses i bilag 1.


I det følgende fremgår de områder, hvor der i særdeleshed har været bemærkninger og ændringsforslag:

 

Generelt

Der er i høringssvarene generel ros og opbakning til valg af pejlemærker. Mange høringssvar bemærker, at anbefalingerne vil kræve tilførsel af nye ressourcer. Administrationen bemærker hertil, at treårsplanen er en visionær plan med en tidsramme på tre år. Indsatser, der kræver ressourcer, må implementeres i takt med det økonomiske råderum.

 

Flere høringssvar efterspørger også en mere konkret plan for implementering. Administrationen vil efter regionsrådets godkendelse af treårsplanen udarbejde et udkast til en handleplan, som vil blive forelagt social- og psykiatriudvalget ultimo 2019/primo 2020. Handleplanen vil angive, hvornår de forskellige temaer i treårsplanen vil blive behandlet. Der vil i forbindelse med handleplanen blive arbejdet med, hvordan forslagene i treårsplanen vil kunne konkretiseres. Det er ikke muligt at arbejde med alle indsatser på samme tid i handleplanen, og det vil således være nødvendigt at prioritere indsatsernes rækkefølge, ligesom tidsplanen også skal afstemmes med de øvrige udviklingsprojekter, der allerede er sat i gang i Region Hovedstadens Psykiatri.

 

Flere af indsatserne skal desuden ses i lyset af og koordineres med lignende initiativer, som indgår i treårsplanen, fx sundhedsaftalen, regionens hospitalsplan 2025 samt nationale tiltag, herunder regeringens varslede 10 årsplan for psykiatrien.

 

Recovery
Recovery som fortsat fundament og pejlemærke for alle indsatser støttes bredt i høringssvarene. Der rejses fra en lang række faglige organisationer bekymring for, om stigningen i antallet af recovery-mentorer vil ske på bekostning af ansættelse af sundhedsprofessionelle og øvrige fagprofessionelle. 

 

Bekymringen rejses fra følgende faglige organisationer:

Det er som en ændring i treårsplanen tilføjet, at recovery-mentorer ikke er ansat som sundhedsprofessionelle eller fagprofessionelle. Deres opgave er en helt anden, og de er et værdifuldt supplement til de øvrige ansatte. Supplerende bemærker administrationen, at det er erfaringen, at Recovery-mentorer understøtter patienters selvbestemmelse og personlige valg i et behandlingsforløb, og at de er konkrete beviser for, at man kan komme sig efter selv svær psykisk sygdom.

 

Samarbejde med kommuner, praksissektoren og civilsamfund

Flere høringssvar efterspørger konkrete anvisninger på, hvordan samarbejdet skal styrkes, samt at der er en øget sammenhæng til sundhedsaftalen. Samtidig indeholder høringssvarene en række eksempler på, hvordan samarbejdet kan styrkes fx ved at have mere klare aftaler i forbindelse med udskrivninger. Flere kommuner fremhæver, at der i treårsplanen er for ensidig fokus på, hvad regionerne bidrager med og ikke nok fokus på gensidigheden, og på hvad kommunerne allerede bidrager med og kan bidrage med fremadrettet. Glostrup, Gentofte og Herlev kommuner fremhæver særligt dette.

 

Det reviderede udkast til treårsplanen understreger vigtigheden af et gensidigt samarbejde for at løfte behandlingen af mennesker med psykisk sygdom.

 

Flere høringssvar rejser en bekymring over omlægningen til F-ACT for alle psykiatriske patientgrupper, herunder også om F-ACT kan rumme de svært psykisk syge - fx hjemløse og retspsykiatriske patienter. Bekymringen er rejst af:

Denne bekymring er ikke blevet imødekommet i treårsplanen, da det ud fra de foreliggende erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri ser ud til, at F-ACT modellen godt kan rumme samtlige grupper af de psykiatriske patienter. I budget 19 er der afsat 4 mio. kr. i 2019 og 8 mio. kr. i årene frem til at styrke botilbudsbetjeningen igennem F-ACT.

 

Bedre forløb for børn og unge

På børneområdet efterspørger flere høringssvar konkrete eksempler på, hvordan man kan styrke samarbejdet på tværs af sektorer (fx mellem kommunernes Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) og børne- og ungdomspsykiatrien). Mange høringssvar støtter op om forslaget om, at unge får en mere individuel og fleksibel overgang til voksenpsykiatrien. 

 

Administrationen bemærker, at handleplanen vil konkretisere, hvordan samarbejdet kan styrkes på børneområdet.

 

Forebyggelse af tvang

Mange faglige organisationer påpeger, at det er ressourcekrævende at forebygge tvang, og at en yderligere indsats kræver tilførsel af ressourcer. Derudover fremhæver høringssvarene, at der er for entydigt fokus på at forebygge bæltefikseringer. Høringssvarene påpeger, at bæltefikseringer ikke altid er den mest indgribende tvangsform, og at andre tvangsformer kan være mere indgribende for det enkelte menneske med psykisk sygdom. Det foreslås derfor fra flere sider at introducere Trauma Informed Care, som er en metode, der tager udgangspunkt i den enkelte patients oplevelser/traumaer i valget af tvangsanvendelse. Metoden Trauma Informed Care kan derfor drøftes som et element i udarbejdelsen af handleplanen. Flere faglige organisationer påpeger endvidere, at der i forbindelse med tvangsanvendelse skal være stor bevågenhed på medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø.

 

Psykisk sygdom og misbrug

Der er generelt i høringssvarene en anerkendelse af, at organiseringen af misbrugsbehandlingen er svær og kompleks. I flertallet af høringssvarene er der tilslutning til treårsplanens forslag om, at misbrugsbehandlingen for mennesker med psykisk sygdom skal placeres i regionerne. Flere høringssvar påpeger fx, at det er også er vigtigt for borgere, der ikke har en psykiatrisk diagnose, at den samlede misbrugsbehandling samles ét sted, da misbrug ofte skjuler psykisk sygdom. Omvendt støtter en række af kommunernes høringssvar ikke, at behandlingen skal placeres i regionerne. Kommunerne er enige i, at misbrugsbehandlingen er en svær opgave men mener ikke, at en placering hos regionerne løser udfordringen med et fortsat behov for koordination til en række kommunale tilbud og ydelser. Det nuværende samarbejde mellem det regionale behandlingstilbud på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og seks kommuner fremhæves som en god model for samarbejde om mennesker med psykisk sygdom og misbrug. Regionen vil fortsat arbejde for et styrket samarbejde med kommunerne om misbrugsbehandlingen og understreger, at beslutningen om den organisatoriske og juridiske placering af misbrugsbehandlingen er et lovgivningsmæssigt spørgsmål.

 

Rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø

Flere høringssvar påpeger, at der er for ensidigt fokus på de store faggrupper såsom læger og sygeplejersker. Høringssvarene efterspørger, at der i treårsplanen også er fokus på de mindre faggrupper samt lederne i psykiatrien. Det reviderede udkast til treårsplanen forsøger at imødekomme disse kritikpunkter. Flere høringssvar understreger også, at det som medarbejder er vigtigt at have indflydelse på trivsel og et godt arbejdsmiljø. Herudover skal det bemærkes, at medarbejdernes mulighed for at være anonyme, så de ikke kan opsøges uden for arbejdspladsen, bliver nævnt i to høringssvar.

KONSEKVENSER

En række af anbefalingerne i treårsplanen kræver ikke tilførsel af ressourcer men kan implementeres i takt med, at det passer med Region Hovedstadens Psykiatris generelle planlægning. Andre anbefalinger indgår allerede som forslag til Budget 2020, og andre forslag vil blive rejst i forbindelse budget 2021 eller i takt med det økonomiske råderum.

RISIKOVURDERING

'Sammen om psykiatriens udvikling' er en visionær plan, der udpeger en række politiske pejlemærker, som regionsrådet ønsker at fokusere på i de kommende tre år. Der vil være en risiko for, at der er områder af psykiatrien, som ikke oplever at være omfattet af den nye treårsplan. Treårsplanen for 2020-2022 sætter fokus på få og konkrete områder, som social- og psykiatriudvalget særligt ønsker at løfte. Recovery som en gennemgående metode er desuden et bærende element i hele Region Hovedstadens psykiatri, således både i den nuværende organisation og i den kommende treårsplan. Det er herudover vigtigt, at ledelsesniveauet på alle faglige områder understreger, at alle områder er vigtige elementer i en helhedsorienteret psykiatrisk behandling.

ØKONOMI

At godkende 'Sammen om psykiatriens udvikling treårsplan 2020-2022' medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Hvor det er nødvendigt, at tilføre nye midler for at understøtte anbefalingerne i treårsplanen, har social- og psykiatriudvalget mulighed for at indstille budgetforslag til videre behandling i regionsrådet. 

KOMMUNIKATION

Der vil blive udsendt en pressemeddelse samt kommunikeret på de sociale medier, når regionsrådet godkender treårsplanen.

Alle høringsparter vil få direkte besked, når treårsplanen er godkendt.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen bliver behandlet i social- og psykiatriudvalget den 2. oktober 2019 og forelægges herefter forretningsudvalget den 12. november 2019 og regionsrådet den 19. november 2019 med henblik på endelig beslutning.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Svend Hartling/Carine Bududu Heltberg

JOURNALNUMMER

18023987



11.pdf
12.pdf

Bilag

Bilag 1. Treårsplan Psykiatrien 2020-2022
Bilag 2. Høringsoversigt Sammen om psykiatriens udvikling


8. Høringsudkast til den regionale udviklingsstrategi (RUS)

Høringsudkast til den regionale udviklingsstrategi (RUS)
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende høringsudkast (bilag 1) til den regionale udviklingsstrategi 2020-2023.

Der er vedlagt bilag: "Forslag til rettelser efter udvalgsmøderne d. 29. oktober 2019", hvor der fremgår tekstnære forslag til rettelser, som blev foreslået under udvalgsmøderne d. 29. oktober 2019 (bilag 2).

POLITISK BEHANDLING

Udvalget for forskning, innovation og uddannelses beslutning den 29. oktober 2019:

Anbefalet.

Stinus Lindgreen (B) deltog ikke i sagens behandling.

 

Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 29. oktober 2019:

Anbefalet, idet udvalget kom med tekstnære rettelser, som vedlægges til behandlingen i forretningsudvalget, så de konkrete forslag til ændringer i ordlyd kan indgå i den videre behandling.

Stinus Lindgreen (B) deltog ikke i sagens behandling.

 

Trafikudvalgets beslutning den 29. oktober 2019:

Anbefalet, idet udvalget kom med tekstnære rettelser, som vedlægges til behandlingen i forretningsudvalget, så de konkrete forslag til ændringer i ordlyd kan indgå i den videre behandling.

Freja Södergran (O) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 12. november 2019:

Anbefalet.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Der var eftersendt ændringsforslag med syv konkrete tekstforslag fra Enhedslisten (bilag 3).

 

Enhedslisten trak følgende tekstforslag tilbage:

”s.8: Denne tekst: ”Sammen skaber vi rammerne for den næste generation”

Rettes til: I Region Hovedstaden skaber vi rammerne for den næste generation.”

 

De øvrige seks tekstforslag (bilag 3) fra Enhedslisten blev godkendt uden afstemning.

 

Høringsudkastet var herefter godkendt.

 

Annette Randløv (B), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling.  Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

Regionsrådet besluttede på møde den 25. september 2018 at udarbejde en regional udviklingsstrategi (RUS). Til at bistå dette arbejde nedsatte regionsrådet et forberedende RUS-udvalg bestående af regionsrådsformanden samt formanden og yderligere et medlem fra hhv. udvalget for forskning, innovation og uddannelse, miljø- og klimaudvalget samt trafikudvalget.  

 

Det var oprindeligt ambitionen, at regionsrådet på mødet den 9. april 2019 skulle behandle et udkast til RUS. Sagen blev dog taget af dagsordenen efter administrationens anbefaling, da der på baggrund af et kritisk høringssvar fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til Region Midtjyllands udkast til RUS, var opstået uklarhed om en række tilsvarende temaer i Region Hovedstadens udkast. 

 

Processen med færdiggørelsen af strategiudkastet har siden da afventet en afklaringsproces i staten af fortolkningen af Lov om Erhvervsfremme i forhold til indholdet i en RUS. Det er nu blevet afklaret, at de temaer, der indgår i Region Hovedstadens RUS, ligger inden for lovens rammer.

 

Et udkast til RUS for perioden 2020-2023 forelægges nu med henblik på vedtagelse, hvorefter udkastet efter høring i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sendes i otte ugers offentlig høring. Efter høringsperioden forelægges strategien med eventuelle ændringsforslag til endelig vedtagelse i regionsrådet i maj 2020 (forventelig). 

 

Inden strategien forelægges regionsrådet, behandles den parallelt i de tre udvalg inden for regional udvikling, hvor hvert udvalg særligt forholder sig til de af strategiens kapitler, der falder inden for det enkelte udvalgs resort. Dvs. at kapitel om 'Effektiv og bæredygtig mobilitet' behandles i trafikudvalget og kapitel om 'Klima og miljø i balance' behandles i miljø- og klimaudvalget. Udvalget for forskning, innovation og uddannelse forholder sig særligt til kapitlerne 'Uddannelser og kompetencer til fremtiden' og 'Gode muligheder for et sundt liv' samt til strategien i sin helhed.

SAGSFREMSTILLING

Strategiens indhold

Det overordnede mål for strategien er at bidrage til, at hovedstadsregionen også er en grøn og innovation metropol med høj livskvalitet for næste generation. Det kræver, at vi tager ansvar for målet om en 70 % reduktion af CO2-udledningen og sikrer, at regionen er gearet til de mange flere borgere, der kommer til de næste 10-20 år. Da vi også tager ansvar i en større kontekst end vores egen region, vil vi gennem strategien fremme løsninger, der bidrager til en indfrielse af FN's Verdensmål.

 

Strategien er bygget op om fire strategispor og tre tværgående arbejdsmetoder:

 

Strategispor

Arbejdsmetoder

Som led i forberedelsen af strategiudkastet har der løbende været drøftelser med en lang række interessenter med henblik på at få input til de forskellige temaer i strategien. Det drejer sig bl.a. om kommuner (administrativt niveau), universiteter og uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, operatører, eksperter mv.

 

Strategien følges op af handlingsplan

Da RUS er formuleret som et strategisk dokument med nogle visionsprægede sigtelinjer for de kommende års arbejde inden for regional udvikling, indgår der ikke forslag til konkrete indsatser og projekter. Disse vil i stedet indgå i handlingsplaner, som skal supplere strategien og synliggøre hvilke indsatser, regionen vil prioritere de kommende år. Både i forhold til anvendelsen af regionens egne midler og ressourcer, og i forhold til at etablere partnerskaber og søge funding i samarbejde med relevante aktører inden for de enkelte områder.

 

Et udkast til handlingsplanen udarbejdes af administrationen i løbet af foråret 2020 og forventes forelagt til vedtagelse i regionsrådet i maj 2020. Som led i denne proces lægges der op til løbende drøftelser i de tre udvalg på regional udvikling af mulige indsatser, prioriteringer mv. inden for de enkelte områder i strategien. Som forberedelse til disse drøftelser vil administrationen stå for en dialogproces med kommuner, universiteter- og uddannelsesinstitutioner, operatører og andre relevante parter. Både med henblik på at få input til hvilke typer af indsatser, der kan være med til at løfte strategiens ambitioner og en afklaring af, hvem der kan være interesseret i at indgå et videre samarbejde med regionen om realisering af fælles konkrete projekter. Det er også muligt, at nogle indsatser bedst løftes i en Greater Copenhagen-sammenhæng eller i samarbejde med andre europæiske metropolregioner som fx Helsinki, Stockholm, Hamborg og Amsterdam. Sådanne overvejelser vil også indgå i processen med at forberede handlingsplanen.

 

Fremadrettet proces for færdiggørelsen af RUS

Såfremt regionsrådet godkender strategiudkastet, sendes det via Erhvervsstyrelsen i lovpligtig høring i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (forventelig behandling på møde ultimo januar 2020), og efterfølgende i otte ugers offentlig høring. Parallelt foreslås en drøftelse med kommunerne på politisk niveau i KKU (kommunekontaktudvalget) af strategiudkastet og af mulige samarbejder om konkrete indsatser i handlingsplanerne. 

 

Efter høringsprocessen i foråret 2020 vil regionsrådet i maj (forventelig) få forelagt et endeligt udkast til RUS med eventuelle ændringsforslag på baggrund af høringen, til vedtagelse.

KONSEKVENSER

Ved en tiltrædelse af indstillingen fastsættes de overordnede rammer for det strategiske arbejde på det regionale udviklingsområder i perioden 2020-2023.

KOMMUNIKATION

I forbindelse med strategiens endelige vedtagelse i maj 2020 planlægges en kommunikationsindsats.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges parallelt for hhv. udvalget for forskning, innovation og uddannelse, miljø- og klimaudvalget samt trafikudvalget den 29. oktober 2019. Efterfølgende forelægges sagen forretningsudvalget den 12. november 2019 og regionsrådet den 19. november 2019.

 

Efter høringen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen i januar 2020 og den efterfølgende lovpligtige otte ugers offentlige høring, forelægges strategien med eventuelle ændringsforslag til endelig vedtagelse i regionsrådet i maj 2020 (forventelig). 

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen / Lene Jermiin

JOURNALNUMMER

18037986



13.pdf
14.pdf
15.pdf

Bilag

Bilag 1a RUS fremlagt på udvalgsmøder d. 29. oktober 2019
Forslag til rettelser efter udvalgsmøderne d. 29. oktober 2019
ÆF fra Marianne Frederik og Annie Hagel vedr. Høringsudkast til RUS


9. Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde m.m.

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde m.m.
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende regionens høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde.
POLITISK BEHANDLING

Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 29. oktober 2019:

Anbefalet.

Stinus Lindgreen (B) deltog ikke i behandlingen.

 

Trafikudvalgets beslutning den 29. oktober 2019:

Anbefalet.

Freja Södergran (O) deltog ikke i behandlingen.

 

Udvalget for forskning, innovation og uddannelses beslutning den 29. oktober 2019:

Anbefalet.

Stinus Lindgreen (B) deltog ikke i behandlingen.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 12. november 2019:

Anbefalet.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Godkendt.

 

Annette Randløv (B), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

Region Hovedstaden har modtaget ”Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning” i høring med frist for høringssvar den 22. oktober 2019.

 

Region Hovedstadens høringssvar er sendt med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

I regionernes økonomiaftale med regeringen for 2020 er parterne enige om, at regionerne bidrager positivt til det grænseoverskridende samarbejde, og derfor skal have en stærkere rolle i dette.

 

Som led i dette har Erhvervsstyrelsen sendt "Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning" i høring med frist for at afgive høringssvar den 22. oktober 2019.

 

Region Hovedstadens høringssvar er sendt til Erhvervsstyrelsen med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse. Det supplerer og underbygger Danske Regioners høringssvar, der er udarbejdet med input fra de fem regioner.

 

Ændringen af bekendtgørelsen løser nogle, men langt fra alle udfordringer med at sikre et ligeværdigt og stærkt grænseoverskridende og internationalt samarbejde baseret på parternes respektive kompetencer og styrkeområder.

 

Med ændringen af bekendtgørelsen gives der mulighed for, at regionerne fremover kan varetage formandskabet i grænseoverskridende samarbejder, uanset om samarbejdet omfatter erhvervsfremme, ligesom det er muligt for regionsrådsmedlemmer at deltage i behandling og afgørelse af konkrete sager om erhvervsfremme, herunder turisme.

 

Ændringen bidrager imidlertid ikke til at mindske den siloopdeling, der som en konsekvens af lov om erhvervsfremme, gør det vanskeligt at indgå brede grænseoverskridende og internationale samarbejder, hvis disse indeholder elementer af erhvervsfremme.

 

I høringsbrevet opfordres der til at ændre bekendtgørelsen yderligere, således at der åbnes op for, at regionerne kan indgå i og finansiere grænseoverskridende aktiviteter på områder, regionerne i øvrigt arbejder med, hvis samarbejdet ikke alene omhandler erhvervsfremme og turisme.

 

Derudover opfordres der i høringsbrevet til at sikre, at regionerne kan spille en endnu stærkere rolle i at udnytte potentialet i sammenhængende og tværsektorielle samarbejder om blandt andet FN’s verdensmål og grøn omstilling.

KONSEKVENSER

Høringssvaret har ikke i sig selv konsekvenser for det regionale udviklingsområde.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges parallelt i miljø- og klimaudvalget, udvalget for forskning, innovation og uddannelse og trafikudvalget den 29. oktober 2019 med henblik på forelæggelse i forretningsudvalget den 12. november 2019 og regionsrådet den 19. november 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER

19075790



16.pdf
17.pdf
18.pdf
19.pdf

Bilag

Region Hovedstadens høringssvar om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejder-22-10-201
Danske Regioners høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde - Danske Regioners høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekg. 72 18-01-2019
BEK grænseoverskridende samarbejde mv


10. Udmøntning af anlægsmidler til lokalbanen 2019

Udmøntning af anlægsmidler til lokalbanen 2019
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 1. at godkende forslaget til nye investeringer og projekter på lokalbanen herunder:
  1. Indkøb af sporskifter
  2. Etablering af niveaufri adgang ved Ålsgårde St.
  3. Støjreducerende tiltag
  4. Opdatering af trafikinformationssystem i Nordsjælland 
  5. Rådgiverydelser i form af Nærumbaneanalyse - fase 2
  6. Rådgiverydelser m.m. i forbindelse med det videre arbejde for etablering af Favrholm Station.
 1. at godkende udmøntningen af de i budget 2019 afsatte 16,3 mio. kr. til lokalbanerne i 2019 til realisering af de foreslåede projekter.
POLITISK BEHANDLING

Trafikudvalgets beslutning den 29. oktober 2019:

Anbefalet.

Freja Södergran (O) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 12. november 2019:

Anbefalet.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Godkendt.

 

Maria Gudme (A), Annette Randløv (B), Stinus Lindgreen (B), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling.  Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

Den 16. august 2016 besluttede regionsrådet, at det årlige rådighedsbeløb fremover øremærkes til investeringer i lokalbanen. Region Hovedstaden modtager årligt et statsligt tilskud til gennemførelse af anlægsinvesteringer til de lokalbaner, der er beliggende i hovedstadsregionen.

 

Regionen har ansvar som trafikkøber og betaler for investeringer i materiel og infrastruktur på lokalbanerne i Region Hovedstaden. Lokaltog A/S ejer infrastrukturen og har ansvaret for driften af den. Region Hovedstaden finansierer hvert år driftsunderskuddet i Lokaltog A/S via Movia i form af et årligt driftstilskud. Der er i budget for 2019 afsat 16,3 mio. kr. til lokalbanerne og det foreslås, at de anvendes til infrastrukturprojekter til lokalbanen, rådgiverydelser til lokalbanerelaterede projekter samt til projekt Favrholm Station. Projekterne er nærmere beskrevet i den efterfølgende sagsfremstilling.

 

Denne sag fremlægges med henblik på at træffe politisk beslutning om hvilke projekter midlerne skal udmøntes til i 2019. 

SAGSFREMSTILLING

I budgetaftale for 2019 blev der (ud over de årlige anlægsmidler på 16,3) afsat 16,1 mio. kr. til sporfornyelse af Gribskovbanen i 2019 og 8,9 mio. kr. i 2020. Sporfornyelsen gennemføres i 2019 og 2020, hvilket betyder at lokaltog ikke har kapacitet til at håndtere flere større sporanlægsprojekter i 2019. Der vil dog være mulighed for at indkøbe infrastruktur (sporskifter m.m.) som kan anvendes i den videre plan for gennemførelse af opgraderingen af lokalbaneinfrastrukturen. Det betyder, at det årlige bidrag til lånefinansieringen kan nedbringes. Herudover er der behov for rådgiverydelser til en række lokalbanerelaterede projekter herunder forbedring af trafikinformationen for passagerne, analyse af mulige driftscenarier på Nærumbanen og i forhold til Favrholm Station at sikre fremdriften i projektet. 

 

I forhold til Gribskovbanen, vil der blive forelagt en orienteringssag til trafikudvalget og regionsrådet på næste møde, hvor der gives en status på sporfornyelsesprojektet. 

 

I alt lægges der op til at udmønte 16,3 mio. kr. af anlægsmidlerne i år til lokalbaneinvesteringer og Favrholm Station. 

 

Det foreslås, at anlægsmidlerne anvendes til nedenstående projekter. Projekterne er nærmere beskrevet nedenfor:

 

ProjektBeløb (mio. kr.)
Infrastrukturforbedringer på Lokalbanen8,7
Lokalbanen - rådgiverydelser1,0
Favrholm St. - rådgiverydelser, aftale m.m.6,6
I alt16,3

 

Infrastrukturforbedringer på Lokalbanen (8,7 mio. kr.)

 

a) Indkøb af sporskifter

Trafikudvalget fik på mødet den 30. oktober 2018 forelagt orienteringssag om status på langsigtet plan for investeringer i lokalbanen. Som del af planen indgår indkøb af sporskifter. Sporskifter anvendes bl.a. på stationer og sikrer mulighed for at to tog kan krydse hinanden. Et sporskifte er et modul bestående af forskellige elementer, som eksempelvis skinner, sveller og motordrev m.v. Udskiftningen af de nedslidte sporskifter er en del af den renovering på lokalbanerne, som er nødvendig for at opretholde en stabil drift. Ved at indkøbe sporskifterne nu, nedbringes det samlede finansieringsbehov og dermed det fremtidige årlige afdrag til et eventuelt lån. Administrationen foreslår, at der anvendes 5,8 mio. kr. til indkøb af fire sporskifter af anlægsmidlerne.

 

b) Etablering af niveaufri adgang ved Ålsgårde St.

Regionsrådet bevilgede 17. november 2015 3,5 mio. kroner til projekt vedrørende niveaufri adgang ved Lokaltogs stationer, som indebar, at perronniveauet blev hævet således, at adgangen til togene er blevet lettere for gangbesværede og handicappede, samt passagerer med cykler, barnevogne mm.

Stationsprojekterne på Gilleleje Øst og Lille Kregme og Tisvildeleje stationer er gennemført og afsluttet. Projektet på Ålsgårde er imidlertid blevet forsinket og også fordyret, som følge af blandt andet ændrede myndighedskrav.

Projektet er blevet fordyret med ca. 1,4 mio. kr. som foreslås finansieret af anlægsmidlerne.

 

c) Støjreducerende tiltag

Lokaltog A/S ønsker at forbedre støjmiljøet langs visse strækninger, herunder på Hornbækbanen og Gribskovbanen.

Lige siden indsættelse af de nuværende LINT togsæt i 2006 og 2007, har naboer til banerne klaget over såkaldte ”kurveskrig” fra togenes hjul. ”Kurveskrig” opstår i særligt skarpe kurver ved bestemte vejr- og temperaturforhold. Ved etablering af såkaldte ”kurvesmøringsanlæg”, kan man næsten fjerne denne støjgene helt, eller i hvert fald dæmpe den væsentligt. Administrationen foreslår, at der anvendes 1,5 mio. kroner af dette års anlægsmidler til indkøb og etablering af ”kurvesmøringsanlæg”.

 

I alt foreslår administrationen, at der afsættes 8,7 mio. kr. af anlægsmidlerne i 2019 til lokalbane - infrastruktur.

 

Lokalbanen - rådgiverydelser (1 mio. kr.)

 

d) Opdatering af trafikinformationssystem i Nordsjælland

Regionsrådet udmøntede d. 9. oktober 2015 3,8 mio. kroner af anlægsmidlerne til lokalbaner, så Movia i samarbejde med Lokaltog kunne etablere et realtidssystem på et udvalgt antal lokalbanestationer. Det betød, at der blev opsat skærme til passagererne, som kunne vise præcis hvornår toget ankommer - og ikke hvornår det i følge køreplanen ankommer. Projektet blev afsluttet i 2018 og der er nu digital trafikinformation på omkring halvdelen af stationerne, der har cirka 90% af passagererne, altså en stor dækningsgrad. Systemet har dog behov for en opdatering af softwaren, idet der er konstateret nogle uhensigtsmæssigheder, som først er blevet konstateret efter at systemet har været i almindelig drift. Movia oplyser, at opdateringen forventes at koste ca. 0,4 mio. kroner, som der anmodes om bevilling til i indeværende år.

 

e) Nærumbaneanalyse - Fase 2

I "Visionsplan for Lokalbanen" fra 2012 og den efterfølgende "Handlingsplan for udvikling af Lokalbanen" fra 2014, som begge har været behandlet af regionsrådet, foreslås det at der etableres en kobling mellem Nærumbanen og Hovedstadens Letbane. Koblingen kan enten være i form af et fælles standsningssted eller ved at de to baner kobles sammen.

Regionsrådet afsatte i 2018 125.000 kr. (af 2018-anlægsmidlerne) til første fase af en analyse af mulige driftsformer på Nærumbanen, hvor følgende tre scenarier indgik:

Analysen viste, at der er potentiale i at skabe bedre sammenhæng mellem Nærumbanen og Hovedstadens Letbane. Analysen kunne ikke entydigt pege på, hvilket scenarie der ud fra de belyste forhold ville være det foretrukne. Analysen viste et behov for mere detaljerede undersøgelser af scenarierne.

 

En orientering om resultatet af analysens blev forelagt trafikudvalget den 23. april 2019. Analysen blev behandlet på Kommunaldirektørforum den 24. april 2019 og herefter på borgermesterforum for Hovedstadens Letbane. Arbejdsgruppen udarbejdede herefter et notat med anbefalinger til igangsættelse af analysens anden fase. Analysen udarbejdes i samarbejde med Movia, Hovedstadens Letbane, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal Kommuner. Udgifterne til analysen vil blive dækket af parterne efter en endnu ikke aftalt fordelingsnøgle. Der foreligger ikke en endelig pris for udarbejdelsen af analysens anden del, derfor bør de 0,6 mio. kr. betragtes som en overordnet ramme. Et eventuelt overskud vil blive refunderet. 

 

Administrationen foreslår, at der afsættes op til 600.000 kr. af anlægsmidlerne i 2019 til regionens bidrag til udførelse af analysens anden fase.

 

I alt foreslår administrationen, at der afsættes 1,0 mio. kr. af anlægsmidlerne i 2019 til lokalbanen - rådgiverydelser.

 

Favrholm St. - rådgiverydelser, aftale m.m. (6,6 mio. kr.)

 

f) Rådgiverydelser m.m. i forbindelse med det videre arbejde for etablering af Favrholm Station

 

Regionsrådet fik på møde den 23. oktober 2018 i beslutningssag om udmøntning af anlægsmidler for 2018, forelagt en redegørelse for udgifter til etablering af Ny Favrholm Station, herunder rådgiverydelser. 

 

I alt foreslår administrationen, at der afsættes 6,6 mio. kr. af anlægsmidlerne i 2019 til projektet for etablering af Favrholm Station, til rådgiverydelser samt merudgift i forbindelse med aftale.   

 

Plan for lånefinansiering af udeståender lokalbaneinvesteringer

Der arbejdes sideløbende med en model for lånefinansiering af dels udgifter til lokalbanereinvesteringer samt anlægsudgifter til Favrholm St. Der vil blive forelagt beslutningssag til regionsrådet herom primo 2020. Sagen vil også indeholde opdateret projektøkonomi samt opdateret tidsplan m.v. for stationsprojektet, som følge af ny tidsplan for ibrugtagning af Nyt Hospital Nordsjælland.

KONSEKVENSER

I forhold til infrastrukturinvesteringerne vil en godkendelse af sagen betyde, at det samlede udgiftsbehov reduceres og det årlige afdrag til lånefinansiering nedbringes. For passagererne vil en godkendelse af sagen betyde bedre trafikinformation, bedre tilgængelighed til tog og reduceret støjgener.

 

I forhold til Favrholm Station vil en godkendelse og dermed udmøntning af midlerne være af afgørende betydning for projektets videre fremdrift.

RISIKOVURDERING

Anlægsmidler inden for kollektiv trafik kan ikke tilsagnsbudgetteres, hvilket betyder, at midlerne ikke vil kunne nå at anvendes til lokalbanerelaterede projekter.

ØKONOMI

Udgiften på de 16,3 mio. kr. afholdes af de i budget 2019-2022 afsatte midler under bevillingsområdet kollektiv trafik.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges trafikudvalget den 29. oktober 2019, forretningsudvalget den 12. november 2019 og regionsrådet den 19. november 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen/Birgitte Leolnar.

JOURNALNUMMER

19002498



20.pdf

Bilag

Kortbilag


11. Den prioriterede liste for indsatsen på jordforureningsområdet i 2020

Den prioriterede liste for indsatsen på jordforureningsområdet i 2020
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende, at udkast til den prioriterede liste for Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet i 2020 sendes til kommentering i offentligheden som foreskrevet i § 18 i jordforureningsloven (bilag 1).
POLITISK BEHANDLING

Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 29. oktober 2019:

Anbefalet.

Stinus Lindgreen (B) deltog ikke i behandlingen.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 12. november 2019:

Anbefalet.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Godkendt.

 

Annette Randløv (B), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

Regionsrådet skal i henhold til § 18 i Lov om forurenet jord, en gang årligt udarbejde en oversigt over den forventede offentlige indsats på jordforureningsområdet. Oversigten skal angive, hvilke grunde regionen forventer at foretage undersøgelser eller oprensning. Offentligheden skal inddrages forud for udarbejdelse af den endelige oversigt.

 

Udkast til den prioriterede liste for Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet i 2020 forelægges hermed med henblik på at sende den til kommentering i offentligheden.

 

Efter offentlig kommentering vil den endelige oversigt blive forelagt regionsrådet i foråret 2020 til endelig godkendelse inden den fremsendes til Miljøstyrelsen.

SAGSFREMSTILLING

Administrationen har udarbejdet udkast til Region Hovedstadens prioriterede indsats inden for jordforurening i 2020 (bilag 1). Udkastet er udarbejdet i overensstemmelse med regionsrådets plan for jordforureningsindsatsen "Vejen til ren jord og rent vand" (RR 18. november 2014), der har som mål, inden for 10 år, at få beskyttet 80 % af det grundvand, der indvindes i regionen til drikkevand. Der er en ny, revideret jordplan på vej til politisk godkendelse ultimo 2019. Den væsentligste ændring i forhold til den nuværende plan er, at der kommer til at indgå lidt flere grundvandsområder. Hvis den reviderede jordplan vedtages, vil grunde i  de nye områder først komme med på den næste prioriterede liste for 2021 og kommende år.

 

Hurtigere rent grundvand

Regionens undersøgelsesindsats på jordforureningsområdet har siden vedtagelsen af jordplanen i 2014 været områdeorienteret. Dvs. der har været fokus på at færdiggøre indsatsen overfor alle forureninger med de mest grundvandstruende stoffer indenfor udvalgte indvindingsoplande, frem for at sprede indsatsen over hele regionen.

 

Oversigt over den forventede undersøgelses- og afværgeindsats - 2020

Administrationens udkast til den forventede undersøgelses- og afværge indsats i 2020 er vedlagt som bilag 1.

 

Det fremgår af bilag 1, at administrationen i 2020 forventer at videreføre afgrænsende undersøgelser på ca. 85 lokaliteter og igangsætte undersøgelser på ca. 20 nye lokaliteter fordelt på i alt ca. 23 kommuner (bilag 2). Der forventes egentlige afværgeaktiviteter på ca. 5 lokaliteter og på ca. 15 lokaliteter sker der opfølgende arbejde f.eks. i form af måling af effekten af den udførte afværge eller retablering af arbejdsområde o.l. (bilag 3). Desuden fortsættes driften på knap 100 tekniske driftsanlæg (bilag 4).

 

De væsentligste oprensningsaktiviteter, som planlægges gennemført, i 2020 er etablering af afværgepumpning til fiksering af forureningsfanen fra Farum Hovedgade 52 i Furesø Kommune, indeklimasikring på Nærum Hovedgade 92 i Rudersdal Kommune, samt fortsættelse af en række afværgeaktiviteter opstartet i 2019 herunder Ravnsbjergvej i Egedal (afværgepumpning) og Jonstrupvej 305 i Furesø (varmeprojekt).

 

Videregående undersøgelser og oprensninger i forhold til grundvand - 2020

I 2020 vil indsatsen med videregående undersøgelser og oprensninger således fortsat primært finde sted i udvalgte områder inden for jordplanens prioriterede områder, samt på enkelte boliggrunde.

 

Fokus er i overensstemmelse med jordplanen rettet mod forureninger med klorerede opløsningsmidler (kemikalier som bl.a. er anvendt til affedtning og tøjrensning). De klorerede opløsningsmidler udgør den væsentligste trussel mod drikkevandsressourcen i regionen, idet selv små mængder af klorerede opløsningsmidler kan være årsag til massiv forurening i grundvandet. Klorerede opløsningsmidler kan også fordampe fra jorden og ind i boliger og påvirke indeklimaet.

 

80 % af det drikkevand, der indvindes i Region Hovedstaden, indvindes indenfor ca. 150 indvindingsoplande. For at få mindre følsomhed overfor de stadige ændringer i drikkevandsindvindingen og større robusthed af udstrækningen af de områder, hvor undersøgelses- og oprensningsindsatsen gennemføres, valgte administrationen i 2016 at slå de ca. 150 indvindingsoplande sammen i 51 grundvandområder (bilag 5). Grundvandsområderne er fastlagt ved at gruppere overlappende eller sammenhængende indvindingsoplande. Indvindingsoplande for almene vandindvindinger udpeges af hhv. kommunerne og Naturstyrelsen. Med udgangen af 2019 forventes det, at undersøgelsesindsatsen i forhold til klorerede opløsningsmidler er afsluttet i ca. 19 af de 51 grundvandsområder. Størstedelen af de nye grundvandsundersøgelser, der igangsættes i 2019, vil være på lokaliteter i 14 af Jordplanens 51 grundvandsområder, hvor der er lokaliteter forurenet med klorerede opløsningsmidler og som endnu ikke er undersøgt.

 

Status pr. oktober 2019 for den grundvandsbeskyttende indsats i forhold til ’80 %’- områderne fremgår af bilag 5. Undersøgelses- og afværgeindsatsen er afsluttet i 18 af de 51 grundvandsområder. De 18 områder repræsenterer ca. 15,3 % af den vandindvinding der er i ’80 %’–områderne inden for jordplanen.

 

Når undersøgelsesindsatsen over for de særligt kritiske stoffer i de udvalgte grundvandsområder er afsluttet, har administrationen overblik over de værste forureningstrusler mod grundvandet og kan planlægge en helhedsorienteret oprensningsindsats. Herefter kan alle nødvendige oprensninger i et område blive gennemført på en gang, med mulighed for at opnå stordriftsfordele ved en samlet oprensningsindsats indenfor et grundvandsområde.

 

Pesticider i grundvand 

Pesticider i grundvandet har på det seneste vist sig at være et større og mere udfordrende problem end hidtil antaget - også i Region Hovedstaden. Det gælder både de ældre og udfasede pesticider og også tilladte pesticider. Regionen har ikke lovhjemmel til at gøre noget i forhold til pesticidforurening, der stammer fra den regelrette anvendelse af pesticider på marken. Regionen kan ifølge lovgivningen kun gøre en indsats overfor pesticidforurening fra punktkilder, der er forårsaget af spild med pesticider. En indsats overfor pesticider i form af undersøgelser og evt. oprensningsindsats ligger inden for rammerne af den politiske vedtagne jordplan i Region Hovedstaden, når der sker konkrete fund i overvågningsboringer eller drikkevandsboringer, som viser, at punktkilder med pesticider udgør en konkret trussel mod vandforsyningerne indenfor jordplanens prioriterede grundvandsområder.

 

For at få mest mulig nytte af indsatsen og pengene er det afgørende, at samarbejde med kommuner og vandværker/vandforsyninger. I 2018-2019 har administrationen haft et godt samarbejdet med HOFOR, lokale vandforsyninger, Høje-Taastrup, Egedal og Roskilde Kommuner og Region Sjælland i Nybølle grundvandsområde. Her er der bl.a. gennemført en ekstraordinær indsamling af nye grundvandsdata, herunder om indhold af pesticider, som har skabt overblik over alle væsentlige risici for drikkevandsindvindingen i området, herunder især i forhold til pesticider. Der er planlagt opfølgende aktiviteter, herunder indsamling af historik og evt. gennemførelse af indledende undersøgelser i Nybølle grundvandsområde i 2020.

 

I Frederikssund Kommune i Marbæk-grundvandsområdet, hvor der også er påvist pesticider i drikkevandsboringerne, har regionen i 2018-2019 haft indledende drøftelser med kommunen om, hvordan regionen kan bidrage til afklaring af, om der er mulige punktkilder i oplandet, der kan være årsag til de påviste forureninger i drikkevandsboringerne på kildepladserne i Marbæk. Der er i efteråret 2019 indsamlet historik og igangsat undersøgelser med henblik på at afdække mulige kilder til den konstaterede pesticidforurening i Marbæk kildeplads boringer. I 2020 vil disse aktiviteter fortsætte. I den planlagte nye, reviderede jordplan, som er på vej til politisk godkendelse, lægges der op til en styrkelse af pesticidindsatsen i de højest prioriterede grundvandsområder.

 

Videregående undersøgelser og oprensninger i forhold til indeklima i boliger - 2020

Parallelt med grundvandsindsatsen sker der også en indsats i forhold til indeklima på boliggrunde. Også i 2020 prioriteres det at igangsætte undersøgelse på 2-4 boliggrunde. På de prioriterede boliggrunde er der ved indledende undersøgelser konstateret forurening i poreluften (den luft der er i jorden imellem jordpartiklerne) i så store mængder, at forureningen kan dampe op og evt. give et uacceptabelt højt bidrag til indeklimaet i boligen.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen offentliggøres det på regionens hjemmeside, at udkast til oversigt over regionens offentlige indsats i 2020 på jordforureningsområdet foreligger, og at der indenfor en frist på 8 uger er adgang til at kommentere det fremlagte udkast over for regionsrådet. Kommunerne i regionen, HOFOR og Novafos informeres desuden særskilt pr. mail.

RISIKOVURDERING

Den politisk vedtagne jordplan afgrænser de drikkevandsområder, hvor Region Hovedstadens grundvandsbeskyttende indsatser sker i perioden 2015-2024. En tiltrædelse af indstillingen kan forventes at medføre, at kommuner og vandforsyninger, hvor der ikke er prioriteret en indsats i 2020, vil reagere med bemærkninger om at regionen bør ændre sin prioritering, så der også sker en indsats overfor grundvandet i deres områder.

ØKONOMI

Budgettet til regionens afgrænsende undersøgelser og afværgeindsats på jordforureningsområdet (inkl. drift af tekniske anlæg) i 2020 forventes at udgøre ca. 90 mio.kr. og afholdes indenfor regional udviklings budget.

KOMMUNIKATION

Udkastet til oversigt over regionens offentlige indsats i 2020 udsendes til kommentering i offentligheden i 8 uger i henhold til § 18 i Jordforureningsloven. Det sker via regionens hjemmeside, med en opfordring om at komme med kommentarer til udkastet inden udløbet af kommenteringsperioden. Offentligheden informeres også om muligheden for at kommentere på regionens planlagte indsats gennem annoncering i ugeaviserne i regionen. Kommunerne i regionen, HOFOR og Novafos informeres ved direkte henvendelse.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges miljø- og klimaudvalget den 29. oktober 2019, forretningsudvalget den 12. november 2019 og regionsrådet den 19. november 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen / Carsten Bagge Jensen

JOURNALNUMMER

19054850



21.pdf
22.pdf
23.pdf
24.pdf
25.pdf

Bilag

Bilag 1 - Offentlig indsats 2020 - udkast
Bilag 2 - Kortbilag - Igangværende og nye afgrænsende undersøgelser - 2020
Bilag 3 - Kortbilag - Igangværende og nye oprensninger 2020
Bilag 4 - Kortbilag - Tekniske oprensningsanlæg 2020
Bilag 5 - Kort over grundvandsområderne - (Status for fremdrift Jordplanen)


12. Justering af jordplanen for Region Hovedstadens indsats mod jordforurening

Justering af jordplanen for Region Hovedstadens indsats mod jordforurening
INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • at godkende forslag til justeret jordplan "Vejen til ren jord og rent vand II - Region Hovedstadens plan for indsatsen mod jordforurening" (bilag 1).
POLITISK BEHANDLING

Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 29. oktober 2019:

Anbefalet.

Stinus Lindgreen (B) deltog ikke i behandlingen.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 12. november 2019:

Anbefalet.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Godkendt.

 

Annette Randløv (B), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

Ambitionsniveau for og prioritering af midler til administrationens jordforureningsarbejde (kortlægning, undersøgelse, oprensning, indsats på boliggrunde, udvikling af nye metoder, samarbejde, borgerservice m.v.) fastlægges i jordplanen for Region Hovedstadens indsats mod jordforurening. Regionsrådet godkendte i 2014, at jordplanen bl.a. skulle bygge på målet om at sikre 80 % af regionens grundvand til drikkevand mod klorerede opløsningsmidler og lignende stoffer inden 2025. Siden da er en række forudsætninger for at nå dette grundvandsmål imidlertid ændret. Den oprindelige plan tager ikke højde for de ændrede forudsætninger, og der er behov for en justering af planen.

 

Miljø- og klimaudvalget drøftede den 27. juni 2019 forslag til justeret jordplan med ønsket om, at et udkast til justeret plan forelægges udvalget i oktober 2019 med henblik på endelig godkendelse i regionsrådet.

SAGSFREMSTILLING

På miljø og klimaudvalgets møde den 27. juni 2019 var der generel opbakning til administrationens forslag om:

På baggrund af udvalgets drøftelser har administrationen udarbejdet et forslag til justeret jordplan "Vejen til ren jord og rent vand II – Region Hovedstadens plan for indsatsen mod jordforurening" (bilag 1). Forslaget bygger på et uændret budget på 141 mio. kr. i årlige driftsmidler og 79 årsværk til den samlede jordforureningsopgave i Region Hovedstaden. Forslaget er udarbejdet ud fra en erkendelse af, at planen løbende frem mod 2030 forventes revideret, da der er behov for politisk inddragelse i prioritering af indsatsen, f.eks. efterhånden som den væsentligste undersøgelsesindsats er gennemført eller der opnås viden om pesticidernes risiko for at forurene grundvandet o.l.   

 

Ændrede forudsætninger for jordplanen 

Siden jordplanens vedtagelse er der sket følgende ændringer i forudsætningerne for at nå grundvandsmålet i den oprindelige jordplan:

Den gældende jordplan tager ikke højde for disse nye forhold, der bl.a. betyder, at opgaven med at sikre de 80 % grundvand inden 2025 ikke længere kan løses indenfor Region Hovedstadens årlige driftsbudget på ca. 141 mio. kr. til den samlede jordforureningsopgave.  

 

Miljø- og klimaudvalgets ønsker til den justerede jordplan

På miljø- og klimaudvalgets møde den 27. juni 2019 blev konsekvenserne af de ændrede forudsætninger drøftet. Der var fortsat politisk ønske om et højt ambitionsniveau for beskyttelse af regionens grundvandsressourcer, da det vil sikre muligheden for en høj selvforsyningsgrad af rent grundvand til drikkevand og dermed en mere bæredygtig vandforsyning indenfor regionen, selvom befolkningen stiger i Region Hovedstaden. Der var ligeledes ønske om at gennemføre en pesticidindsats, fortsætte med kortlægning af forurenede grunde samt at fastholde ambitionsniveauet for de øvrige vigtige indsatser i den gældende jordplan, for eksempel indsats på boliggrunde, udvikling af nye metoder og øget borgerservice i form af digitalisering m.v.

 

Der var også en erkendelse af, at finansieringen af de nye ønsker til indsatser vil betyde, at opgaven må strækkes over en længere periode, hvis den samlede jordforureningsopgave fortsat skal løses indenfor det gældende budget.

 

Administrationens beregninger viser, at de fleste videregående undersøgelser, der ligger til grund for oprensning af de forurenede grunde, vil være i gang eller gennemført inden 2027. Når denne væsentlige indsats er gennemført, vil fokus kunne flyttes til andre aktiviteter, f.eks. til en indsats i øvrige grundvandsområder, en større indsats overfor pesticider, indsats på boliggrunde e.l. Der er behov for at inddrage det politiske niveau i prioritering af den fremadrettede indsats. Beregningerne viser også, at selve de økonomisk tunge oprensninger på de forurenede grunde vil strække sig frem til 2030.

 

Indholdet i den justerede jordplan

Sikring af 85 % grundvand inden 2030

Den justerede jordplan bygger på et justeret grundvandsmål om at sikre 85 % af grundvandet mod klorerede opløsningsmidler og lignende stoffer inden 2030. Grundvandet indvindes fra forskellige grundvandsområder i regionen og målet tilgodeser, at alle tidligere prioriterede grundvandsområder i den gældende jordplan også er prioriteret i den nye justerede jordplan. Dermed sikres, at allerede investerede regionale midler ikke går til spilde. Samtidig udvides med grundvandsområderne Æbelholt i Hillerød Kommune, Helsinge i Gribskov Kommune og Ermelunden i Gentofte Kommune.

 

Prioriteringen betyder, at den regionale jordforureningsindsats i perioden frem til 2030 vil være koncentreret om disse 85 %-områder. For at beskytte fremtidens vandforsyning vil der i konkrete tilfælde også vil kunne ske en indsats i de næsthøjest prioriterede områder, f.eks. hvis forureningen på en grund vurderes at true grundvandet og grunden ligge tæt på drikkevandsboringer. Regionen har en række tekniske anlæg i grundvandsområderne i regionen, der fjerner forurening. Fortsat drift af disse anlæg kan ske i alle grundvandsområder, når der påvises en væsentlig og blivende effekt på kvaliteten af grundvandet indenfor en rimelig tidshorisont.   

 

Den væsentligste undersøgelsesindsats på de forurenede grunde for at sikre de 85 % grundvand ligger i begyndelsen af perioden. Når denne indsats er gennemført, vil fokus kunne flyttes til andre aktiviteter, f.eks. til en større indsats overfor pesticider, indsats på boliggrunde e.l. og der er behov for at inddrage det politiske niveau i prioritering af den fremadrettede indsats.

 

Forstærket pesticidindsats

Den justerede jordplan indebærer, at der gennemføres en forstærket pesticidindsats for 3 mio. kr. årligt. Indsatsen vil bl.a. bestå i at øge samarbejdet med kommuner og vandforsyninger om at belyse, hvor de nye pesticider stammer fra og hvordan pesticidudfordringerne kan løses. Der er behov for løbende politisk inddragelse i beslutninger vedr. håndtering af de nye pesticidudfordringer. Det skyldes ikke mindst, at udgiften til en egentlig oprensning af pesticidpunktkilder - hvis der skulle vise sig behov for det - forventes at overstige de øremærkede pesticidmidler. Det betyder, at denne udgift vil skulle afholdes indenfor de samlede midler til jordforureningsområdet, hvilket kræver en politisk omprioritering.

 

Kortlægningen strækkes over en længere periode

Det høje ambitionsniveau for beskyttelse af grundvandet og allokering af midler til øget pesticidindsats i den justerede jordplan betyder, at intensiteten af mistankekortlægningen (V1-kortlægning) og de indledende undersøgelser af risikoen for forurening af grundvandet (V2-kortlægning) sænkes i forhold til i dag. Det gælder intensiteten af den systematiske kortlægning og intensiteten af den kortlægning med evt. tilhørende indsats, der løbende er nødvendig, når regionen modtager nye oplysninger om jordforurening i allerede kortlagte kommuner.

 

I 2019 begyndte den systematiske kortlægning afjordforurenede grunde i Frederiksberg Kommune. Efter kortlægningen af Frederiksberg fortsætter kortlægning i København og Tårnby kommuner, de sidste to kommuner i regionen, der endnu ikke er kortlagt. Administrationen forventer at være færdig med den systematiske kortlægning af hele regionen ved udgangen af 2029.  

 

Fortsat øget innovation, samarbejde, digitalisering, service overfor borgerne, indsats på boliggrunde m.v.

De øvrige mål er justeret bl.a. som konsekvens af den ændrede erhvervsfremmelov og sammenhængen mellem regionens jordforureningsopgave og FN’s verdensmål er tydeliggjort. Det fremgår, at innovation af nye metoder vil ske med øget fokus på nye samarbejdsformer og øget medfinansiering. Det fremgår ligeledes, at der gennemføres en indsats på boliggrunde, hvor der er høj risiko for skadelig indeluft på grund af afdampning fra jordforurening. Udarbejdelse af digitale løsninger til at øge servicen overfor borgerne er opprioriteret og klimaændringerne konsekvens for jordforureningsarbejdet er medtaget. Endelig fremgår det, at de såkaldte ”generationsforureninger” bliver håndteret på lige fod med øvrige jordforureninger. En generationsforurening er en jordforurening, hvor risikoen for forurening koster mere end 50 mio. kr. at fjerne.

 

Den justerede jordplan i forhold til den samlede regionale jordforureningsopgave

Det er vigtigt at understrege, at der fortsat resterer en stor regional jordforureningsopgave selv efter gennemførelse af den justerede jordplan. Det drejer sig f.eks. om:

KONSEKVENSER

Godkendelse af forslaget til justeret jordplan medfører, at de områder, hvor regionen fokuserer sin grundvandsbeskyttende indsats, udvides til at omfatte 85 % af grundvandet i stedet for 80 %. Prioriteringen af en større mængde grundvand er til gavn for vandforsyningerne og dermed borgerne/vandforbrugerene i 85 %-områderne. Ligeledes sikrer udvidelsen den mest effektive udnyttelse af de regionale ressourcer til den samlede grundvandsopgave. 

 

Den negative konsekvens ved udvidelsen er, at der samtidig sker en udskydelse af det tidspunkt, hvor regionen kan gennemføre en grundvandsbeskyttende indsats udenfor 85 %-områderne, hvilket forventes at skabe modstand i disse områder. På samme måde forventes den lavere kortlægningsintensitet i den justerede jordplan at kunne skabe modstand i de to berørte kommuner, København og Tårnby. 

 

Til gengæld forventes indholdet af en forstærket pesticidindsats i den justerede jordplan generelt at få opbakning overalt i regionen.

RISIKOVURDERING

Den justerede jordplan indeholder ingen systematisk sikring af overfladevand (f.eks. søer, vandløb og kystvande) og natur mod påvirkning fra kortlagte grunde, selvom regionerne i princippet fik overdraget denne opgave i 2014. Ifølge regionernes aftale med regeringen om budgettet for 2020 er parterne enige om, at der er behov for videre undersøgelser med henblik på at identificere de jordforureninger, som reelt truer overfladevand. Ifølge budgetaftalen genoptages forhandlingerne om de videre undersøgelser senere i 2019. Det er Danske Regioner, der varetager de kommende forhandlinger med staten. Administrationen er i tæt dialog med Danske Regioner om forberedelsen af de kommende forhandlinger, så det regionale perspektiv kan bliver tilgodeset bedst muligt. Udfaldet af forhandlingerne kan medføre, at grundlaget for den justerede jordplan ændres. Hvis det sker, er der behov for en ny politisk stillingtagen til sagen. Administrationen holder løbende miljø- og klimaudvalget orienteret om status for dette område.

 

Væsentlige ændringer i regionens vandindvindingsforhold (f.eks. flytning eller lukning af drikkevandsindvindingsboringer) vil ændre forudsætningerne for planen. På samme måde vil fund af nye sundhedsskadelige stoffer i jord og grundvand kunne ændre grundlaget for den justerede jordplan og en ny politisk prioritering kan blive nødvendig.

ØKONOMI

Den justerede jordplan er baseret på et uændret budget til det samlede jordforureningsområde i forhold til i dag. Derfor har godkendelsen af planen ingen økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION

Der vil blive tilrettelagt en kommunikationsindsats i forlængelse af udvalgets og senere regionsrådets eventuelle godkendelse af forslag til justeret jordplan i efteråret 2019. Administrationen vil orientere alle regionens kommuner og vandforsyninger om justeringen og drøfte konsekvenserne af justeringen med den enkelte kommune eller vandforsyning, i det omfang de måtte ønske det.

 

Miljø- og klimaudvalget vil få forelagt en årlig status for fremdriften i den justerede jordplan.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges miljø- og klimaudvalget den 29. oktober, forretningsudvalget den 12. november og regionsrådet den 19. november 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen/ Carsten Bagge Jensen

JOURNALNUMMER

19041761



26.pdf

Bilag

20184 - Jordforurening - Prioritering af indsatsen K4


13. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F)

Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F)
INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet:

 • at der efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F) i overensstemmelse med det i sagen anførte.
POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Godkendt.

 

Annette Randløv (B), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

 
BAGGRUND

Regionsrådet udpegede på sit konstituerende møde den 5. december 2017 Lars Christian Steenberg (Ø) som et af seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F).

 

Lars Christian Steenberg (Ø) har meddelt, at han med virkning fra den 1. januar 2020 ønsker at udtræde som medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F) på grund af manglende tid til komitéarbejdet.

 

Regionsrådet skal i den anledning tage stilling til udpegningen af et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af den pågældende komité.

SAGSFREMSTILLING

Det tilkommer valggruppen IVØ at udpege et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F).

 

I henhold til lov om et videnskabsetisk komitésystem mv. nedsætter regionsrådene regionale videnskabsetiske komiteer. I Region Hovedstaden er der nedsat 6 komiteer med hver 11 medlemmer –

6 ikke-sundhedsfaglige medlemmer og 5 sundhedsfaglige medlemmer.

 

Regionsrådet udpegede på sit konstituerende møde den 5. december 2017 Lars Christian Steenberg (Ø) som et af seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F).

 

Lars Christian Steenberg blev af Komité F valgt som næstformand for komiteen.

 

Da Lars Christian Steenberg ikke er medlem af regionsrådet, betragtes hans medlemskab af komitésystemet ikke som et borgerligt ombud. Regionsrådet skal derfor alene tage stilling til udpegningen

af et nyt medlem.

 

Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, der i henhold til regionslovens § 15, stk. 3, også gælder for regionsrådet, kan den valggruppe, som har valgt et medlem til et udvalg m.v., besætte den ledige udvalgsplads, når det pågældende medlem er udtrådt af udvalget. Det tilkommer derfor som nævnt valggruppen IVØ at udpege et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af Komité F.

 

Valggruppen IVØ har indstillet Dorthe Fink (Ø) til posten som nyt medlem af Komité F.

 

Det bemærkes, at den, der udpeges som ikke-sundhedsfagligt medlem i komitésystemet, godt kan have en sundhedsfaglig uddannelse, men ikke samtidig må have en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne.

 

Der foreligger ikke oplysning om forhold, som skulle være til hinder for en udpegning af Dorthe Fink til posten.

 

Det bemærkes, at Komité F ved Lars Christian Steenbergs udtræden af komiteen i medfør af komitéloven selv skal foretage udpegning af en ny næstformand for Komité F.  

KOMMUNIKATION

Udpegning af nyt medlem af (og efterfølgende ny næstformand for) De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F) efter indstilling fra valggruppen IVØ vil fremgå af den aktuelle hvervsoversigt på Region Hovedstadens hjemmeside.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 19. november 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Frits Ripperger

JOURNALNUMMER

17032776





14. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F)

Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F)
INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet:

 1. at der tages stilling til, om betingelserne for fritagelse af regionsrådsmedlem Freja Södergran (O) for hvervet som ikke-sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F) med virkning fra den 15. januar 2020 er opfyldt,
 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ udpeges et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F), og
 3. at regionsrådets formand, såfremt valggruppen ABCFOÅ på grund af tidspres ikke har haft mulighed for at have en kandidat til posten som nyt ikke-sundhedsfagligt medlem klar til dagens møde i regionsrådet, i givet fald bemyndiges til efterfølgende at modtage navnet på en kandidat fra valggruppen.
POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Regionsrådet godkendte, at Freja Södergran (O) erklærede sig inhabil og Freja Södergran (O) forlod mødelokalet.

 

Godkendt.

 

Annette Randløv (B), Freja Södergran (O), Finn Rudaizky (O), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling.  Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

Regionsrådet udpegede på sit konstituerende møde den 5. december 2017 regionsrådsmedlem Freja Södergran (O) som et af seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F).

 

Freja Södergran har meddelt, at hun som følge af, at hun den 15. januar 2020 påregner at modtage autorisation som sygeplejerske, ønsker at udtræde af komitésystemet med virkning fra samme dato.

 

Regionsrådet skal i den anledning tage stilling til Freja Södergrans anmodning om fritagelse for hvervet som ikke sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F). 

 

Regionsrådet skal i givet fald endvidere tage stilling til udpegningen af et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af den pågældende komité.

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet skal tage stilling til regionsrådsmedlem Freja Södergrans (O) anmodning om fritagelse for hvervet som ikke sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F). 

 

Det tilkommer i givet fald valggruppen ABCFOÅ at udpege et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af komiteen (Komité F).

 

I henhold til lov om et videnskabsetisk komitésystem mv. nedsætter regionsrådene regionale videnskabsetiske komiteer. I Region Hovedstaden er der nedsat 6 komiteer med hver 11 medlemmer – 6 ikke-sundhedsfaglige medlemmer og 5 sundhedsfaglige medlemmer.

 

Regionsrådet udpegede på sit konstituerende møde den 5. december 2017 Freja Södergran (O) som et af seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F).

 

Da Freja Södergran er medlem af regionsrådet, betragtes hendes medlemskab af komitésystemet som et borgerligt ombud. Regionsrådet skal derfor både tage stilling til Freja Södergrans anmodning om fritagelse og - i givet fald - til udpegningen af et nyt medlem i stedet for Freja Södergran.

 

Det fremgår af § 1, stk. 3, i lov om et videnskabsetisk komitésystem mv., at en videnskabsetisk komité skal bestå af på den ene side sundhedsvidenskabeligt aktive medlemmer og på den anden side medlemmer uden en sundhedsvidenskabelig uddannelse og uden aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne (såkaldte "lægmedlemmer").

 

Det er en følge af bestemmelsen, at en person, der har en sundhedsfaglig uddannelse, men ikke samtidig er aktiv i en sundhedsprofession - og vice versa - godt kan fungere som lægmedlem i en videnskabsetisk komité. Såfremt en person imidlertid på samme tid både har en sundhedsfaglig uddannelse og er aktiv i en sundhedsfaglig profession, kan den pågældende ikke fungere som lægmedlem.

 

Freja Södergran vil med virkning fra den 15. januar 2020 både være i besiddelse af en sundhedsfaglig uddannelse og være aktiv i en sundhedsprofession, og hun vil dermed ikke opfylde betingelserne for at være lægmedlem i komitésystemet.

 

Administrationen indstiller derfor, at regionsrådet imødekommer Freja Södergrans ønske om fritagelse for hvervet som medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F).    

 

Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, der i henhold til regionslovens § 15, stk. 3, også gælder for regionsrådet, kan den valggruppe, som har valgt et medlem til et udvalg m.v., besætte den ledige udvalgsplads, når det pågældende medlem er udtrådt af udvalget. Det tilkommer derfor som nævnt valggruppen ABCFOÅ at udpege et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af Komité F. 

 

Det bemærkes, at den, der udpeges som ikke-sundhedsfagligt medlem i komitésystemet, godt kan have en sundhedsfaglig uddannelse, men ikke samtidig må have en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne.

 

Såfremt valggruppen ABCFOÅ på grund af tidspres ikke har mulighed for at have en kandidat til posten som nyt ikke-sundhedsfagligt medlem klar til dagens møde i regionsrådet, lægges der i indstillingspunkt nr. tre op til, at regionsrådets formand i givet fald bemyndiges til efterfølgende at modtage navnet på en kandidat fra valggruppen. 

KOMMUNIKATION

Udpegning af nyt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité F) efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ vil fremgå af den aktuelle hvervsoversigt på Region Hovedstadens hjemmeside.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 19. november 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Frits Ripperger

JOURNALNUMMER

17032776





15. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité D)

Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité D)
INDSTILLING

Administrationen indstiller til regionsrådet:

 • at der efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ udpeges et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité D), og
 • at regionsrådets formand, såfremt valggruppen ABCFOÅ på grund af tidspres ikke har haft mulighed for at have en kandidat til posten som nyt ikke-sundhedsfagligt medlem klar til dagens møde i regionsrådet, i givet fald bemyndiges til efterfølgende at modtage navnet på en kandidat fra valggruppen.  
POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 19. november 2019:

 

Godkendt.

 

Annette Randløv (B), Carsten Scheibye (V), Annie Hagel (Ø) og Jacob Rosenberg (ufp) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Søren Burcharth (B), May-Britt Kattrup (I), Ricki Vejsmose (V) og Susanne Langer (Ø).

BAGGRUND

Regionsrådet udpegede på sit møde den 19. juni 2018 Lars Rosenørn-Dohn (A) som ikke-sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité D).

 

Lars Rosenørn-Dohn har meddelt, at han med virkning fra regionsrådets møde ønsker at udtræde som medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité D) på grund af manglende tid til komitéarbejdet.

 

Regionsrådet skal i den anledning tage stilling til udpegningen af et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af den pågældende komité.

SAGSFREMSTILLING

Det tilkommer valggruppen ABCFOÅ at udpege et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité D).

 

I henhold til lov om et videnskabsetisk komitésystem mv. nedsætter regionsrådene regionale videnskabsetiske komiteer. I Region Hovedstaden er der nedsat 6 komiteer med hver 11 medlemmer – 6 ikke-sundhedsfaglige medlemmer og 5 sundhedsfaglige medlemmer.

 

Regionsrådet udpegede på sit møde den 19. juni 2018 Lars Rosenørn-Dohn (A) som ikke-sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité D).

 

Da Lars Rosenørn-Dohn ikke er medlem af regionsrådet, betragtes hans medlemskab af komitésystemet ikke som et borgerligt ombud. Regionsrådet skal derfor alene tage stilling til udpegningen

af et nyt medlem.

 

Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, der i henhold til regionslovens § 15, stk. 3, også gælder for regionsrådet, kan den valggruppe, som har valgt et medlem til et udvalg m.v., besætte den ledige udvalgsplads, når det pågældende medlem er udtrådt af udvalget. Det tilkommer derfor som nævnt valggruppen ABCFOÅ at udpege et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af Komité D.

 

Det bemærkes, at den, der udpeges som ikke-sundhedsfagligt medlem i komitésystemet, godt kan have en sundhedsfaglig uddannelse, men ikke samtidig må have en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne.

 

Såfremt valggruppen ABCFOÅ på grund af tidspres ikke har mulighed for at have en kandidat til posten som nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af Komité D klar til dagens møde i regionsrådet, lægges der i indstillingspunkt nr. to op til, at regionsrådets formand bemyndiges til efterfølgende at modtage navnet på en kandidat fra valggruppen.

KOMMUNIKATION

Udpegning af nyt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité D) efter indstilling fra valggruppen ABCFOÅ vil fremgå af den aktuelle hvervsoversigt på Region Hovedstadens hjemmeside.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 19. november 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Frits Ripperger

JOURNALNUMMER

17032776





16. Lukket punkt




17. Lukket punkt




18. Lukket punkt