UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Ekstraordinært Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

10-09-2015 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-09-2015 12:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes planlægning og styring af den ambulante behandlingskapacitet på det psykiatriske område
2. Meddelelser - Licitationsresultat Nyt Hospital Herlev, Ny akutmodtagelse og Kvinde-barn bygning
3. Meddelelser - Underskriftsindsamling vedr. Montebello
4. Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT
5. Meddelelser - Opkald og ventetid til Akuttelefonen 1813 i august 2015
6. Meddelelser - Region Hovedstadens engagement i Greater Copenhagen og Øresundskomiteen
7. Meddelelser - Ny intern organisering i Wonderful Copenhagen
8. Meddelelser - Årsrapport 2014 fra Copenhagen Capacity
9. Meddelelser - Yderligere forsinkelse af den faste Femern Bælt-forbindelse
10. Meddelelser - Orientering om svar fra kulturministeren vedr. drøftelse af finansiering og styring af større kulturelle events
11. Aktuelle Orienteringer:
12. Konferencer mv.:
13. Publikationer:1. Meddelelser - Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes planlægning og styring af den ambulante behandlingskapacitet på det psykiatriske område

Meddelelser - Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes planlægning og styring af den ambulante behandlingskapacitet på det psykiatriske område
Rigsrevisionen gennemførte i foråret 2015 en forundersøgelse af behandlingsindsatsen for ikke-psykotiske patienter i psykiatrien. Forundersøgelsen resulterede i, at Rigsrevisionen besluttede at igangsætte en undersøgelse af regionernes planlægning og styring af den ambulante behandlingskapacitet på det psykiatriske område.
 
Undersøgelsen er igangsat i juni 2015, og pågår i øjeblikket. Undersøgelsens hovedformål er at vurdere, om regionernes planlægning og styring af den ambulante psykiatriske behandlingskapacitet sikrer dels en høj kapacitetsudnyttelse i hospitalspsykiatrien, og dels at patienterne behandles på rette niveau på tværs af sektorer.
 
Det er Rigsrevisionens forventning, at der kan forelægges en beretning for Statsrevisorerne i marts 2016.

Journalnummer
15002916

Sagsfremstilling2. Meddelelser - Licitationsresultat Nyt Hospital Herlev, Ny akutmodtagelse og Kvinde-barn bygning

Meddelelser - Licitationsresultat Nyt Hospital Herlev, Ny akutmodtagelse og Kvinde-barn bygning
Projektorganisationen ved Nyt Hospital Herlev udbød d. 1. april 2015 17 entrepriser vedrørende delprojekt A (akutmodtagelse og Kvinde-barn bygning).
 
Alle tilbud fra de lavest bydende firmaer er nu gennemgået af konsortiet og fundet konditionsmæssige.
 
Resultatet af licitationen viser samlet set en overskridelse på 94,6 mio. kr. over det aktuelle entreprisebudget. Overskridelsen er fordelt på tre entrepriser: råhus, facadelukning og P-hus.
 
Overskridelsen af entreprisebudgettet er dels løst ved, at konsortiet arbejder med projektoptimeringer sammen med de vindende entreprenører og dels ved en budgetforhøjelse af det aktuelle entreprisebudget fra reservepuljen. Administrationen har påset, at der ved løsningen sikres en restreserve på mindst 12% til uforudsigelige udgifter i byggefasen samt at løsningen sker inden for det samlede afsatte budget og det givne politiske mandat.
 
Ved projektoptimeringer er der flere aspekter, der skal tages hensyn til. Administrationen har fokus på, at forslag til optimeringer får mindst mulig påvirkning på de patientnære områder.
 
Licitationsresultatet på parkeringshuset resulterede i en overskridelse af budgettet på ca. 73%. Administrationen annullerer derfor udbuddet af p-huset og vil i den kommende tid undersøge muligheder for alternative løsninger inden for den oprindeligt fastsatte budgetramme. Etableringen af p-huset forventes fortsat at kunne ske inden for den samlede tidsplan for byggeriet på Nyt Hospital Herlev.
 
Projektets politiske følgegruppe er på et møde den 3. september 2015 orienteret om løsningen.
 
JOURNALNUMMER
15012214
 

Sagsfremstilling3. Meddelelser - Underskriftsindsamling vedr. Montebello

Meddelelser - Underskriftsindsamling vedr. Montebello
Som led i den justering af serviceniveau, der relaterer sig til regionens budget 2016, har administrationen lavet en beskrivelse af konsekvenserne ved en lukning af genoptræningsinstitutionen Montebello i Spanien. På baggrund heraf har en række borgere reageret med det formål at forhindre, at en eventuel lukning gennemføres. Der er således etableret en digital underskriftsindsamling med titlen ”Bevar Montebello” på hjemmesiden www.skrivunder.net. Pr. 4/9 2015 kl. 13.30 var antallet af underskrifter 5.370.  

Journalnummer
09004440

Sagsfremstilling4. Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT

Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling - Orientering fra CIMT
Forretningsudvalget har siden 1. januar 2013 modtaget rapporten "Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra CIMT" med kvartalsvis kadence. I forbindelse med godkendelsen af arbejdsplanen for It- og afbureaukratisering (ITA) er det besluttet at denne rapport ligeledes skal forelægges ITA til orientering forud for at den forelægges Forretningsudvalget.
 
Konklusioner fra rapporten
 
Sagshåndtering
Systemdrift
Større aktiviteter
Rapportens opbygning
 
Rapporten består af følgende afsnit:
 1. CIMT Servicedesk
  I dette afsnit præsenteres data for håndtering af henvendelser i CIMT Servicedesk.SS
 2. Systemdrift og support
  I dette afsnit præsenteres driftsmålinger for vore kritiske systemer, samt data for håndtering af henvendelser til Klinisk programhjælp, er hjælper i forhold til de mere specialiserede systemer og programmer.
 3. Større aktiviteter
  Her gives status på en række større projekter, der er med til at løfte driftsniveauet og understøtter god service og høj kvalitet i regionens teknologiske miljø.
 4. Baggrund
  I baggrundafsnittet gives en grundigere teknisk forklaring af det data, der præsenteres i afsnit 1-3. I del 1-3 er udviklingen på områderne illustreret via enten grafer eller tabeller. Dertil er tilknyttet en kort skriftlig kommentar, der beskriver årsager og forklaringer på den aktuelle udvikling. Formålet med denne opdeling er at give modtageren en så kortfattet præsentation af rapporten som muligt. Ønskes en grundigere forklaring af grafer, henvises der til afsnit 4, hvor der gives en mere teknisk og grundig redegørelse af de foregående afsnit.

Journalnummer
14002072

Sagsfremstilling

1.pdf

Bilag

Rapport


5. Meddelelser - Opkald og ventetid til Akuttelefonen 1813 i august 2015

Meddelelser - Opkald og ventetid til Akuttelefonen 1813 i august 2015

Meddelelser
Akuttelefonen 1813 har håndteret 74.434 opkald i august til Akuttelefonen 1813 og heraf blev 9.004 opkald viderestillet til læge. Dette svarer til i gennemsnit ca. 2.400 opkald til Akuttelefonen 1813 i døgnet, hvoraf ca. 290 opkald viderestilles til en læge.
 
Den mediane ventetid var 3 minutter og 47 sekunder i august. Ventetiden er dermed 40 sekunder længere end i juli måned, hvor den var 3 minutter og 7 sekunder og dermed den laveste i 2015.
 
45 procent af opkald til Akuttelefonen 1813 i august blev besvaret inden 3 minutter og 80 procent blev besvaret inden for 10 minutter.
Region Hovedstaden har et servicemål om, at 90% af opkaldene skal være besvaret inden for 3 minutter og alle opkald inden for 10 minutter.
 
Forretningsudvalget følger udviklingen i driftsmål kvartalsvist.
 image

Journalnummer
14013956

Sagsfremstilling6. Meddelelser - Region Hovedstadens engagement i Greater Copenhagen og Øresundskomiteen

Meddelelser - Region Hovedstadens engagement i Greater Copenhagen og Øresundskomiteen

Meddelelser
Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk samarbejde mellem regioner og kommuner i Hovedstaden og Sjælland, der samler aktørerne om fælles strategiske indsatser, der skaber vækst og arbejdspladser. Samarbejdet giver allerede nu konkrete resultater, bl.a. en fælles branding platform, fælles prioritering af midler og fokusering af den kommunale erhvervsfremmeservice.
 
Der har siden Greater Copenhagen-samarbejdets start i 2013 været en åben invitation til regionen og kommunerne i Skåne om at deltage i samarbejdet både på administrativt og politisk niveau i henholdsvis styregruppe og bestyrelse. Den 3. juni 2015 blev det besluttet i Øresundskomiteens forretningsudvalg, at forsøge at samle aktiviteterne i Øresundskomiteen og Greater Copenhagen i en ny og revitaliseret komite, Greater Copenhagen & Skåne Committee. Ønsket om at samle aktiviteterne blev bekræftet på et politisk topmøde for alle 79 kommuner og 3 regioner i Kristianstad den 22. juni 2015.
 
Parterne er enige om, at Øresundskomitéen i sin nuværende form ikke er en brugbar platform for Greater Copenhagen indsatsen, hvor der er et erhvervspolitisk fokus på at skabe vækst og nye arbejdspladser. Øresundskomitéen blev i sin tid etableret for at sikre mere integration over Øresund. Det er lykkedes, men organisationen kan i sin nuværende form ikke eksekvere den ambitiøse erhvervspolitiske dagsorden, som parterne ønsker. Øresundskomiteens fokus er i dag meget bredt, og organisationen har i dag ikke længere den fornødne slagkraft og opbakning fra medlemmerne til at ændre den erhvervspolitiske infrastruktur i metropolregionen.
 
Forhandlingerne om den fremtidige organisering af samarbejdet og det formelle set up er inde i en afgørende fase. Region Hovedstaden arbejder sammen med KKR Hovedstaden, KKR Sjælland og Region Sjælland for, at Øresundskomiteen og Greater Copenhagen fra 1. januar 2016 omdannes til Greater Copenhagen & Skåne Committee; et vækst- og erhvervsrettet samarbejde mellem de tre regionale geografier, Hovedstaden, Sjælland og Skåne.
 
Hvis det ikke lykkes at opnå enighed om en ny Greater Copenhagen & Skåne Committee, er der hos de danske parter enighed om, at de erhvervspolitiske interesser varetages bedst ved at fortsætte udbygningen af samarbejdet med de danske parter i Greater Copenhagen - med en åben invitation til, at alle interesserede skånske parter kan deltage i både de konkrete projekter og melde sig ind i de styrende organer på lige vilkår med de øvrige parter. En konsekvens af dette skridt vil være, at Region Hovedstaden melder sig ud af Øresundskomiteen med udgangen af 2015. De øvrige danske parter i Greater Copenhagen ønsker at følge samme linje.
 
Hvis der opnås enighed om indhold og vedtægter for en revitaliseret komite, vil Øresundskomiteen træffe beslutning herom på komiteens forretningsudvalgs møde den 23. september og to på hinanden efterfølgende møder i oktober og november 2015.
 
Regionsrådet vil i december få forelagt en sag til beslutning om Region Hovedstadens fremtidige engagement i Øresundskomiteen og Greater Copenhagen-samarbejdet.

Journalnummer
15001525

Sagsfremstilling7. Meddelelser - Ny intern organisering i Wonderful Copenhagen

Meddelelser - Ny intern organisering i Wonderful Copenhagen
Wonderful Copenhagens nye direktør Mikkel Aarø-Hansen tiltrådte den 1. juni 2015. Direktøren har den 17. august 2015 foretaget en ny intern organisering af WoCo med formålet at skabe større synergi og sammenhæng i indsatserne og optimere medarbejderressourcerne. Fremadrettet vil der være styrket fokus på kerneforretning og på udvikling af nye værdiskabende tiltag for at tiltrække flere turister.
 
Den nye organisering indebærer bl.a., at WoCo fremadrettet vil være organiseret i fire nye afdelinger med hver deres sammenhængende forretningsområde, hhv. i en afdeling for: Kongresser & møder, Krydstogt, Markedsføring & Kommunikation samt Udvikling. Antallet af cheflag reduceres således fra tre til to (før Eurovision var der fire), og antallet af chefer reduceres med tre.
 
WoCos direktør vil sammen med de nye afdelingschefer udgøre det ledelsesmæssige omdrejningspunkt i WoCo. Der oprettes ikke en direktion. Chefen for kongresafdelingen vil fungere som stedfortræder for direktøren og får titel af underdirektør.

Journalnummer
15002868

Sagsfremstilling8. Meddelelser - Årsrapport 2014 fra Copenhagen Capacity

Meddelelser - Årsrapport 2014 fra Copenhagen Capacity
Efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden indgik Region Hovedstaden i 2013 en 1-årig resultatkontraktforlængelse med den regionale investeringsfremmeorganisation Copenhagen Capacity for 2014 på 26,6 mio. kr. Copenhagen Capacity har nu afrapporteret på resultatskabelsen i 2014 (bilag 1).
 
En ekstern evaluator opgør Copenhagen Capacitys resultatskabelse ud fra tilbagemeldinger om forventede resultater fra de udenlandske virksomheder, som Copenhagen Capacity har assisteret. I 2014 sikrede Copenhagen Capacitys investeringsfremmeindsats 789 job i udenlandske virksomheder i Region Hovedstaden og Region Sjælland (kontraktmål: 700 job). Copenhagen Capacity nærmer sig således rekordåret 2012 (828 job) efter et dyk i 2013. De 789 job er skabt i 33 udenlandske virksomheder (kontraktmål: 35), heraf 461 job ved at tiltrække virksomheder til de to regioner, mens de øvrige job er sikret i allerede etablerede, udenlandske virksomheder i regionerne. 97 pct. af de udenlandske virksomheder var tilfredse/meget tilfredse med Copenhagen Capacitys services (kontraktmål: 90 pct.).
 
Copenhagen Capacitys talent-indsats sikrede 354 job til udenlandske talenter i hovedstadsregionen (kontraktmål: 200). I øvrigt peger de udenlandske virksomheder på, at de vigtigste, ydre rammevilkår for deres valg af hovedstadsregionen som lokation er: god, trafikal infrastruktur, adgangen til det danske marked, høj livskvalitet og adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det vil sige rammer, som også prioriteres højt i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).
 
Efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden har Region Hovedstaden indgået nye tre-årige resultatkontrakter med både Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen 2015-2017. Fremover vil afrapporteringerne på kontrakterne fra de to organisationer blive fremlagt sammen og følge en ensartet retningslinje med vægt på de opnåede resultater i forhold til aftalte mål (key performance indicators).
 

ÅRSRAPPORT 2014 FRA WONDERFUL COPENHAGEN
Efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden indgik Region Hovedstaden i 2013 en 1-årig resultatkontraktforlængelse med den regionale turismefremmeorganisation Wonderful Copenhagen for 2014 på 41,05 mio. kr. (2013-priser). Wonderful Copenhagen har nu afrapporteret på resultatskabelsen i 2014. Afrapporteringen består af en afrapportering på resultatkontrakten mellem Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen for 2014, hvori de opstillede resultatmål gennemgås punkt for punkt (bilag 2) samt Wonderful Copenhagens årsberetning, der supplerer og udfolder afrapporteringens gennemgang af resultatmålene (bilag 3).
 
Ifølge afrapporteringen var der 9 mio. overnatninger i 2014, hvilket sætter ny rekord for turismen i hovedstadsregionen. Det er en vækst på 6,5 pct. i forhold til året før. Helt konkret betyder det en fremgang på ca. 560.000 overnatninger i forhold til 2013. Det var femte år i træk med vækst i overnatninger, i alt en vækst på 43 pct. i forhold til lavpunktet i 2009.
 
I afrapporteringen fremgår det bl.a., at antallet af kongresser, som Wonderful Copenhagen sammen med branchen har vundet til afholdelse i hovedstaden, nåede op på 72 i 2014, hvilket er det højeste antal nogensinde (kontraktmål: 45). Antallet af krydstogsgæster var 740.000 (kontaktmål: 846.000). Den manglende målopfyldelse skyldes bl.a. det høje norske prisniveau, som har afledt effekt på antallet af krydstogtpassager i København. I 2014 har Wonderful Copenhagen vundet fire store internationale sportsbegivenheder: VM for store kølbåde i 2016, VM i ishockey i 2018, EM i håndbold i 2019 og EM fodbold i 2020 (kontraktmål: 2 vundne events årligt). Wonderful Copenhagens digitale platform, visitcopenhagen.com/dk repræsenterer et redaktionelt bredt udsnit af regionens oplevelsestilbud og har sammenlagt haft 2,7 mio. unikke sessioner og 10,6 mio. besøgende. Wonderful Copenhagen har i 2014 haft kontakt til og serviceret ca. 750 journalister, hvoraf 270 var individuelle journalistbesøg i København (kontraktmål: 500 årligt).
 
Efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden har Region Hovedstaden indgået nye tre-årige resultatkontrakter med både Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity for 2015-2017. Fremover vil afrapporteringerne på kontrakterne fra de to organisationer blive fremlagt sammen og følge en ensartet retningslinje med vægt på de opnåede resultater i forhold til aftalte mål (key performance indicators).

JOURNALNUMMER
14013922, 15002868

Sagsfremstilling

2.pdf
3.pdf
4.pdf

Bilag

Copenhagen Capacity afrapportering på resultatkontrakt 2014
Wonderful Copenhagen afrapportering på resultatkontrakt 2014
Wonderful Copenhagen årsberetning 2014


9. Meddelelser - Yderligere forsinkelse af den faste Femern Bælt-forbindelse

Meddelelser - Yderligere forsinkelse af den faste Femern Bælt-forbindelse
På et møde i august 2015 mellem den danske transportminister Hans Christian Schmidt og den slesvig-holstenske transportminister Reinhard Meyer kom det frem, at Femern Bælt-byggeriet vil blive forsinket til mindst 2025. Grunden til denne yderligere forsinkelse er lovgivningsprocessen i Tyskland, som først kan afsluttes i slutningen af 2016. Derudover er der stor risiko for klager på tysk side, som kan forsinke processen endnu mere. Det er derfor sandsynligt, at Femern A/S, som står for udbud af anlægsarbejdet, ikke vil indgå aftaler med mulige entreprenører, før godkendelsesprocessen i Tyskland er afsluttet. Dermed er det første mulige tidspunkt for åbningen af tunnelen nu rykket til 2025.
 
Administrationen presser nu på, for at få kalendersat et møde mellem Hans Christian Schmidt og formandskabet i STRING-samarbejdet, som er et politisk forum i Femern Bælt-korridoren med deltagelse fra Region Hovedstaden. Samtidig har administrationen taget initiativ til et STRING-brev til ministrene, som understreger STRING-medlemmernes behov for at finde en løsning, der sikrer den hurtigst mulige realisering af byggeriet.

Journalnummer
15011921

Sagsfremstilling10. Meddelelser - Orientering om svar fra kulturministeren vedr. drøftelse af finansiering og styring af større kulturelle events

Meddelelser - Orientering om svar fra kulturministeren vedr. drøftelse af finansiering og styring af større kulturelle events

Meddelelser
Som konsekvens af de budgetoverskridelser, der opstod i forbindelse med afviklingen af Eurovision Song Contest 2014, har regionsrådsformanden den 2. juli 2015 skrevet til kulturminister Bertel Haarder med en opfordring til oprettelse af en pulje til fælles, offentlig medfinansiering af store, internationale begivenheder, der er til gavn for hele Danmark. Endvidere fremgår det af brevet, at Region Hovedstaden gerne indgår i principielle drøftelser vedr. finansiering og styring af større kulturelle begivenheder.
 
Den 20. august 2015 modtog regionsrådsformanden svar fra kulturminister Bertel Haarder. Heraf fremgår det, at kulturministeren er enig i, at der er behov for at drøfte finansiering og styring af store internationale begivenheder, og at det er vigtigt, at Danmark også i fremtiden kan afholde store internationale events.
 
Statsrevisorerne har i deres beretning om ESC 2014 opfordret til, at Kulturministeriet tager initiativ til en principiel drøftelse af finansiering og styring af større kulturelle begivenheder. Kulturministeren vil i forbindelse med sin ministerredegørelse til Statsrevisorerne om beretningen tage stilling til opfordringen.

Journalnummer
15012034

Sagsfremstilling11. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:

Journalnummer
14002394

Sagsfremstilling12. Konferencer mv.:

Konferencer mv.:
 

Sagsfremstilling13. Publikationer:

Publikationer:

Sagsfremstilling