UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

10-11-2015 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-11-2015 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2015 og årsregnskab 2015
2. Meddelelse - Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen 3. kvartal 2015
3. Meddelelse - Regulering af apparatur-puljer i kvalitetsfondsbyggerierne
4. Meddelelse - Overdragelse af ambulancekontrakter til Hovedstadens Beredskab I/S
5. Meddelelse - Orientering om klagesag - Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg - klagesag i Klagenævnet for Udbud
6. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten
7. Meddelelse - Ændret tidsplan for oplæg om det medicinske område
8. Meddelelse - Donation af udfasede uniformer
9. Meddelelse - Region Hovedstadens whistleblowerordning
10. Meddelelse - Region Hovedstadens Lederpris
11. Aktuelle Orienteringer:
12. Konferencer mv.:
13. Publikationer:1. Meddelelser - Tidsplan for regnskabsaflæggelse 2015 og årsregnskab 2015

Meddelelser
Som et led i aftalen om den regionale økonomi for 2014 mellem Danske Regioner og regeringen blev parterne enige om, at der skal ske en hurtigere godkendelse af regionernes årsregnskaber. Det skal bl.a. ske gennem en hurtigere regnskabslukning og løbende validering af registreringerne i økonomisystemet. Formålet er at forbedre den løbende budgetopfølgning og skabe et bedre grundlag for prioriteringsdrøftelserne i relation til det kommende års budget. Et hurtigt aflagt årsregnskab øger således regnskabets relevans og styrker budgetprocessen. Regnskabet for 2014 var det første år, hvor denne hurtigere regnskabslukning blev gennemført. Regnskabet for 2015 følger samme overordnede tidsplan for regnskabslukningen som i 2014.
 
Supplementsperioden for regnskab 2015 slutter den 15. januar 2016. Herefter vil administrationen i tæt samarbejde med hospitaler og virksomheder foretage controlling på regionens årsregnskab, således at eventuelle væsentlige fejl og mangler kan udbedres, inden den endelige posteringsmæssige regnskabsafslutning effektueres senest den 1. marts 2016.
 
I forbindelse med kvartalsafstemningerne pr. 30. september 2015 har regionen haft særligt fokus på afstemningerne af alle statuskonti. Det er forventningen, at denne ’miniårsafslutning’ vil medvirke til at reducere risikoen for fejl og mangler ved årsregnskabet.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af 4. økonomirapport 2015 tilstræbes det, at der i sammenhæng med de generelle overførselsregler mv., generelt tages initiativ til at sikre, at de meddelte bevillinger overholdes.
 
Årsregnskabet for 2015 skal ligesom tidligere år opfylde en række formmæssige krav, som er fastlagt i Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for regioner. Årsregnskabet vil således indeholde en præsentation af regionen, generelle bemærkninger, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter til resultatopgørelse og balance, regnskabsoversigter, investeringsoversigt, personaleoversigt samt aktivitetstal mv.
 
Årsregnskabet forelægges forretningsudvalget og regionsrådet på møderne hhv. den 12. og 19. april 2016 med henblik på afgivelse af årsregnskabet til regionens eksterne revision, BDO Kommunernes Revision, inden den 1. maj 2016.
 
Revisionen afgiver herefter endelig revisionsberetning inden den 15. juni 2016, hvorefter revisionsberetningen tilsendes regionsrådets medlemmer senest 7 dage efter. På forretningsudvalgets og regionsrådets møder i august 2016 vil de modtagne revisionsberetninger blive behandlet med henblik på endelig godkendelse af regionens årsregnskab for 2015. Endelig vil årsregnskabet, revisionsberetningen samt de afgørelser, regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, blive sendt til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august 2016.
 
Investeringer, der overstiger 10 mio. kr., bevilges altid af regionsrådet. Som en konsekvens heraf er der tidligere truffet beslutning om, at alle investeringsregnskaber over 10 mio. kr. forsynes med en særskilt revisionspåtegning, inden investeringsregnskaberne godkendes af regionsrådet. Disse revisionspåtegnede investeringsregnskaber skal senest forelægges samtidig med revisionsberetningen i august måned.
 
Den overordnede politiske tidsplan for regnskabsafslutningen fremgår af bilag 1.

Journalnummer
15014607

1.pdf

Bilag

Overordnet politisk tidsplan for regnskabsaflæggelse 2015


2. Meddelelse - Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen 3. kvartal 2015

Meddelelser
Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 3. kvartal 2015 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Til orientering er vedlagt notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen for ultimo september 2015.
 
I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.767 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo september 2015 på 3.258 mio. kr. mod forudsat 2.021 mio. kr. i det vedtagende budget 2015. En forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 1.237 mio. kr.
 
Kassebeholdningen ultimo september 2015 var beregnet til 373 mio. kr. ud fra det vedtagne budget for 2015. Kassebeholdningen i september 2015 udgør 1.853 mio. kr. eller 1.480 mio. kr. højere end forudsat i budgettet.
 
Årsagen til den forbedrede gennemsnitlige kassebeholdning er genbevillinger fra 2014 til 2015 og at der ligeledes påregnes genbevillinger fra 2015 til 2016.
 
Den næste vurdering af likviditeten foretages i forbindelse med 4. økonomirapport 2015 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 4. kvartal 2015.

Journalnummer
15005460

2.pdf

Bilag

kassekreditreglen efter 3 kvt 2015_191015


3. Meddelelse - Regulering af apparatur-puljer i kvalitetsfondsbyggerierne

Der er i tilsagnsbetingelserne for hvert af regionens seks kvalitetsfondsbyggerier fastlagt en pulje til anskaffelser indenfor bl.a. it- og medico-udstyr. Apparaturpuljerne udgør mellem tre og 19 procent af tilsagnsrammen. Betingelserne for puljernes anvendelse kan i mindre omfang variere fra projekt til projekt. Puljerne er hidtil blevet indeksreguleret på lige fod med den resterende tilsagnsramme.
 
Sundheds- og Ældreministeriet har 19. august 2015 fremsendt en orienteringsskrivelse til regionerne, hvori der åbnes op for muligheden for at indeksreguleringen af puljen i peioden fra 2009 til og med 2014 fremover kan anvendes til eksempelvis entreprenørudgifter i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet.
 
Administrationen har efter en konkret vurdering af hvert enkelt af de seks projekter imidlertid vurderet, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at allokere midler fra apparaturpuljerne uden at efterlade et ufinansieret investeringsbehov til it eller apparaturanskaffelser. Administrationen forventer derfor kun i begrænset omfang at gøre brug af denne mulighed.

Journalnummer
150157614. Meddelelse - Overdragelse af ambulancekontrakter til Hovedstadens Beredskab I/S

Meddelelser
I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber og etableringen af Hovedstadens Beredskab I/S (pr. 1.januar 2016) har Købehavns Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen anmodet regionen om accept af overdragelse af ambulancekontrakter til Hovedstadens Beredskab. Det drejer sig både om de to igangværende kontrakter frem til 1. februar 2016 (for én måned), som varetages af henholdsvis Københavns Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen, samt de to nye kontrakter om ambulanceberedskab pr. 1. februar 2016 og fremefter, som er indgået med Københavns Kommune/Københavns Brandvæsen.
 
Kammeradvokaten har rådgivet omkring udbudsretlige og kontraktlige forhold vedr. overdragelsen, og særligt med henblik på at sikre, at regionen får ”en lige så god kontraktpart” i Hovedstadens Beredskab I/S, som regionen har i de nuværende kontraktparter.
 
Hovedstadens Beredskab overtager alle forpligtelser i følge kontrakterne, og samarbejdet med regionen omkring ambulanceberedskabet vil blive videreført uændret.
 
Overdragelsen forventes godkendt fra administrativ side, når alle formalia er på plads.

Journalnummer
15012675

3.pdf

Bilag

Revideret FM 4 - overdragelse af ambulancekontrakter


5. Meddelelse - Orientering om klagesag - Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg - klagesag i Klagenævnet for Udbud

Meddelelser
Der er i løbet af 2014 og 2015 gennemført projektkonkurrence vedr. opførelse af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. De tre vindere af konkurrencen gik videre til forhandlingsfasen, hvorefter et konsortium ledet af KHR blev udpeget som endelig vinder af totalrådgivningsopgaven. Regionsrådet tiltrådte indstillingen herom på septembermødet.
 
Et af de to andre firmaer, C.F. Møller, der havde budt på totalrådgiveropgaven, har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud over processen i forbindelse med tildeling af kontrakt. Klagenævnet har foreløbig truffet afgørelse om, at klagen ikke har opsættende virkning på indgåelse af kontrakt om projektet med vinderen. Klageskrifter og svarskrifter udgør et omfattende materiale, som kan rekvireres i sekretariatet.
 
Der vedlægges til orientering notat om klagesagen samt notat fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med henblik på hospitalets besvarelse af eventuelle henvendelser fra pressen. Denne formandsmeddelelse erstatter den fortrolige formandsmeddelelse nr. 5 i den udsendte dagsorden.
 

Journalnummer
15016510

4.pdf
5.pdf

Bilag

Orientering om klagesag, C. F. Møller Danmark A/S mod Region Hovedstaden
Notat om klagesag mhp eventuelle pressehenvendelser


6. Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten

Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg
 
Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.
 
I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.
 
I august måned 2015 har der været 1.980 omvisiteringer til private hospitaler, 30 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 70 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.
 
91 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.
 
Udredningsret
 
Regionen er forpligtet til, at give patienten et tilbud om udredning inden for 30 dage på det somatiske område og indtil den 31. august 2015 inden for 60 dage på det psykiatriske område, hvis det er fagligt muligt.
 
I vedlagte bilag opgøres udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage indenfor det somatiske område og 60 dage indenfor det psykiatriske område.
 
Bilaget viser bl.a., at andelen af patientforløb udredt inden for 30 dage i somatikken i august var ca. 43 %, mens andelen udredt inden for 60 dage i psykiatrien i august ligger på ca. 87 %. Oversigten er opgjort pr. 31. august 2015. Reglen om udredningsret inden for 30 dage i psykiatrien træder i kraft den 1. september 2015.
 
Der pågår pt. et arbejde med udarbejdelse af systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger, med henblik på at forbedre registreringen. Data skal derfor tolkes med varsomhed, da datakompletheden er lav, men det går fremad.

Journalnummer12002387
8.pdf

Bilag

Patienter viderevisiteret til private hospitaler og udredningsret


7. Meddelelse - Ændret tidsplan for oplæg om det medicinske område

I den politiske aftale om Hospitalsplanen 2020 blev det besluttet, at administrationen i efteråret 2015 skulle fremlægge et oplæg til politisk drøftelse om den samlede kapacitet i de medicinske specialer og sammenhængen til indsatser i kommuner og almen praksis. Regionsrådet har i september godkendt rammen for oplæg om det medicinske område, hvor det fremgår, at et oplæg til politisk drøftelse vil blive forelagt Regionsrådet på mødet den 15. december 2015.
 
Efterfølgende er administrationen i dialog med en række interessenter blevet opmærksom på, at det indenfor den snævre tidsramme vil være vanskeligt, at sikre en tilstrækkelig involvering af relevante interessenter på hospitalerne og i kommunerne. Samtidig vil det være hensigtsmæssig at afvente den endelige aftale om finansloven, da regeringens finanslovsforslag lægger op til at afsætte midler til området.
 
På denne baggrund forlænges tidsplanen, så oplægget i stedet forelægges Regionsrådet på mødet den 2. februar 2016.

Journalnummer
150098638. Meddelelse - Donation af udfasede uniformer

Meddelelser
Som konsekvens af introduktion af nye uniformer i Region Hovedstaden, er alle gamle uniformer udfaset.
 
Region Hovedstaden har tre vaskerileverandører. De Forenede Dampvaskerier, Berendtsen og regionens eget vaskeri, Centralvaskeriet. De to eksterne vaskerier har selv afsat egne udfasede uniformsdele via NepaliMed og Global Medical Aid.
 
Donation af gamle uniformer fra Centralvaskeriet
Centralvaskeriet har i samarbejde med administrationen afdækket mulighederne for donation af de udfasede uniformer. Der er kontaktet en række velgørenhedsorganisationer, der alle er godkendt i Indsamlingsnævnet forankret i Civilstyrelsen. Indsamlingsnævnet fører en offentlig tilgængelig liste over indsamlinger og regnskaber for velgørenhedsorganisationerne.
 
Til brug for fordelingen af uniformerne har administrationen bedt om en beskrivelse af organisationernes formål, ledelsesform, årsregnskabet for 2014 samt en kort beskrivelse af hvordan uniformerne kan være med til at understøtte organisationens udviklingsarbejde.
 
Koncerndirektionen har godkendt, at de udfasede uniformer doneres til Childrens’s Mission, Hjælp Ukrainske Børn og Masanga.dk.
 
Children’s Mission: Organisationen er en tværkirkelig nødhjælps- og missionsorganisation, hvis formål er at drive hjælpevirksomhed blandt nødlidende børn, unge og familier, fortrinsvis i U-lande og Østeuropa.
 
Masanga.dk: Formålet med organisationen er at medvirke til at hospitalet i Masanga i Sierra Leone videreudvikles og at støtte lokalbefolkningen i selv at kunne drive hospitalet.
 
Hjælp Ukrainske Børn: Foreningen indsamler både ting til flygtninge i Ukraine, familier hvor faderen er faldet i krig og til børnehjem. Derudover indsamler foreningen hospitalsudstyr mm. til hospitaler i Ukraine.
 
Danish Muslim Aid har også vist interesse for at modtage uniformer, men er ikke vendt tilbage med yderligere informationer vedrørende organisering, formål og regnskab.
 
Uniformerne uddeles på baggrund af organisationernes behov således: Children’s Mission 100 paller, Masanga.dk 1 palle og Hjælp Ukrainske Børn 99 paller. I palle består af ca. 500 uniformsdele.
 
De tre organisationer organiserer selv afhentningen af uniformerne med Centralvaskeriet.

Journalnummer
150166479. Meddelelse - Region Hovedstadens whistleblowerordning

Meddelelser
Regionsrådets beslutning om etablering af en whistleblowerordning for Region Hovedstaden er nu gennemført. Efter godkendelse fra Datatilsynet er ordningen åbnet for indberetninger pr. 6. oktober 2015.
 
Ordningen giver ansatte og samarbejdspartnere mulighed for at indberette forhold og mistanke vedrørende alvorlige ulovligheder, og er er et supplement til MED-, TR- og ledelsessystemet. Indberetninger kan foretages både via regionens intranet og via hjemmesiden.
 
Advokatfirmaet Bech-Bruun står for administration og sender indberetningerne til sagsbehandling hos den ansvarlige direktør i regionen.
 
Forretningsudvalget orienteres halvårligt om indberetninger og om de foranstaltninger, som indberetningerne måtte have givet anledning til.
 
Mere information om ordningen kan ses på whistleblowerordningens hjemmeside https://regionh.whistleblowernetwork.net. Ordningens forside er vedlagt som bilag.

Journalnummer
15014778

9.pdf

Bilag

whistleblowerordningens forside


10. Meddelelse - Region Hovedstadens Lederpris

For at skabe opmærksomhed om ekstraordinære ledelsesindsatser i Region Hovedstaden, besluttede Regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, at etablere en lederpris.
 
Alle ansatte har hen over sommeren haft mulighed for at indstille kandidater til prisen, og direktionerne har haft til opgave at indstille 1-2 egnede ledere fra deres eget hospital/virksomhed. Der er indkommet 28 indstillinger.
 
Indstillingerne er blevet vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af:
Koncerndirektionen besluttede den 10. juni 2015, at der ved bedømmelsen af dette års lederprisindstillinger skal lægges vægt på ”ledelse, der er kendetegnet ved ”Fokus & Forenkling””. Konkret kan det eksempelvis være ved, at den enkelte leder eller det enkelte lederteam:
De nominerede:
Forretningsudvalget gives en mundtlig orientering om hvem der har vundet lederprisen 2015 og begrundelsen herfor. Navnet på vinderen offentliggøres først i forbindelse med regionens lederkonference den 18. november. Indtil da bedes oplysningerne betragtes som fortrolig.

Journalnummer
14009994.

10.pdf

Bilag

Notat Lederpris 2015 - orientering til FU om vinderne af årets lederpris - efter offentliggørelsen 18112015


11. Aktuelle Orienteringer:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:

Journalnummer
1400239412. Konferencer mv.:
13. Publikationer: