UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - Tillægsdagsorden

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

29-01-2019 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-01-2019 14:00:00


PUNKTER

1. Redegørelse vedr. sag på Frederiksberg Hospitals psykiatriske afdeling omtalt i Avisen.dk den 27. januar 20191. Redegørelse vedr. sag på Frederiksberg Hospitals psykiatriske afdeling omtalt i Avisen.dk den 27. januar 2019

Redegørelse vedr. sag på Frederiksberg Hospitals psykiatriske afdeling omtalt i Avisen.dk den 27. januar 2019

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådsmedlem Jens Mandrup (F) har den 27. januar 2019 anmodet om, at forretningsudvalgets formand sætter nedenstående dagsordenspunkt på dagsordenen til forretningsudvalgets møde den 29. januar 2019.
 
Forretningsudvalget anmodes derfor om - i forbindelse med godkendelsen af den til mødet udsendte dagsorden - at tage stilling til, om dagsordenspunktet kan indgå i denne.
 
Opmærksomheden skal henledes på, at det følger af § 4, stk. 4, i Forretningsorden for forretningsudvalget, at der alene kan træffes beslutning i en sag, der ikke er optaget på den udsendte dagsorden, såfremt alle tilstedeværende medlemmer af forretningsudvalget er enige herom.
 
Årsagen hertil er hensynet til fyldestgørende sagsoplysning til udvalgets medlemmer, som endvidere ønskes sikret tilstrækkelig tid til at forberede deres stillingtagen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til forretningsudvalget:
  • at drøfte den pågældende sag vedrørende håndtering af hændelsen på Psykiatrisk Center København den 13. januar 2018.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 29. januar 2019:
 
Tillægsdagsorden blev omdelt på mødet.
 
Drøftet.
 
Lars Gaardhøj (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådsmedlem Jens Mandrup har den 27. januar 2019 anmodet om, at forretningsudvalgets formand sætter nærværende dagsordenspunkt på dagsordenen til forretningsudvalgets møde den 29. januar 2019.
 
Der ønskes en drøftelse som følge af medieomtale i avisen.dk den 27. januar 2019 (se bilag 1) og en redegørelse fra psykiatrien i forhold til, hvordan det er sikret, at åbenhedspolitiken er implementeret.
 
Som baggrund for drøftelsen er vedlagt redegørelse fra psykiatrien (se bilag 2) samt tidligere materiale anvendt i forbindelse med Susanne Due Christensens redegørelse for Social- og psykiatriudvalget, som skete i februar 2018 umiddelbart efter den omtalte hændelse (Bilag 3 og 4).
 
Administrationen bemærker i øvrigt, at Marianne Frederik, Enhedslisten også har rettet henvendelse om sagen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 29. januar 2019.

JOURNALNUMMER
19007031


1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf

Bilag

Udklippet artikel fra avisen.dk
Kort redegørelse vedrørende gidseltagning på Psykiatrisk Center København_forretningsudvalget
Notat til CSU til presseberedskab
Notat vedr gidseltagning på PC København