UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - mødesager

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

6/11/2019 10:00:00 AM

SLUTTIDSPUNKT

6/11/2019 2:00:00 PM


PUNKTER

1. 2. økonomirapport 2019
2. Drøftelse af budgetforslag 2020-2023 inden for forretningsudvalgets ressort
3. Opfølgning på budgetforslag om miljømæssig rigtig emballage til medicin
4. Opfølgning på arbejdet med styrkelse af patientsikkerhedskultur
5. Opfølgning på svar på politikerspørgsmål 022-19 om udenlandske læger
6. Lukket punkt
7. Kommissorium for analysen af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland
8. Lukket punkt
9. Årligt møde med medarbejdere i psykiatrien 2019
10. Tredje udkast til treårsplan 2020-2022
11. Sundhedsaftale 2019-2023
12. Den prioriterede liste for indsatsen på jordforureningsområdet i 2019
13. Region Hovedstaden som Klimaregion
14. Udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer
15. Generel orientering fra ledelsen
16. Eventuelt1. 2. økonomirapport 2019

2. økonomirapport 2019

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Region Hovedstadens forventede årsresultat bliver fremlagt i økonomirapporterne fire gange om året. Administrationen søger samtidig om godkendelse af bevillingsændringer.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 1. at der afsættes 242,6 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld med henblik på lettelse af budgettet for 2020.
  Heraf finansieres 48,1 mio. kr. via deponerede midler og ca. 38 mio. kr. via et kassetræk.
 2. at der afsættes 15,5 mio. kr. til genanskaffelse af nedbrudt PET/CT-skanner.
 3. at 2. økonomirapport 2019, herunder bevillingsændringerne i bilag 2, godkendes.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

 

Anbefalet.

 

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

I 2018 blev der fremrykket medicinindkøb m.v., som frigiver 240 mio. kr. i råderum i 2019. Derudover er der i 2019 et mindreforbrug på ca. 114 mio. kr., hvilket medfører, at det samlede mindreforbrug ved 2. økonomirapport udgør ca. 354 mio. kr.

 

Den samlede prognose for sundhedsområdet i 2. økonomirapport er opsummeret i nedenstående tabel:

 

image

 

Det forventede forbrug er reduceret med 41 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport 2019, hvor der blev forventet et mindreforbrug på 313 mio. kr.

 

Ændringerne i prognosen er opsummeret nedenfor og beskrevet nærmere i bilag 1:

Af mindreforbruget er der tidligere disponeret 182 mio. kr. til bl.a. patientrettigheder, sundhedsplatform og apparatur m.v. Dermed efterlades 172 mio. kr. til disposition.

 

Nye dispositioner

Administrationen anbefaler, at der anvendes 15,5 mio. kr. til genanskaffelse af nedbrudt PET/CT-skanner på Rigshospitalet for at undgå forlænget ventetid på udredning.

 

Det efterlader umiddelbart et råderum på 156 mio. kr. til lettelse af kommende år.

 

Fokus på udnyttelse af udgiftsloft

Regnskabsresultatet for 2018 viste, at regionen ikke til fulde udnyttede udgiftsloftet. Selvom afvigelsen procentuelt var lav, har administrationen stærkt fokus på at sikre optimal udnyttelse af udgiftsloftet i 2019.

 

Derfor forelægger administrationen også beslutningsforslag, som har en aflastende effekt i forhold til 2020 for derved at frigøre ressourcer til regionens kerneopgaver.

 

Regionens råderum, i forhold til udgiftsloftet og gode likviditet, giver mulighed for at tilføre yderligere midler finansieret af et kassetræk således, at der kan foretages maksimal indfrielse af leasinggæld. Det samlede indfrielsesbeløb er 242,6 mio. kr., som giver en samlet lettelse af udgiftspresset på 48,3 mio. kr. i de kommende år. Beslutningen medfører et kassetræk på ca. 38 mio. kr., såfremt der ikke senere opstår yderligere mindreforbrug.

 

Det reducerede udgiftspres i 2020 og frem kan f.eks. anvendes til, at minimere det generelle sparekrav i forbindelse med regionrådets forhandlinger om budget 2020.

 

Hospitaler og psykiatri

Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien at overholde budgetterne.

 

Herlev og Gentofte Hospital oplyser, at deres økonomi er under pres. Administrationen er i tæt dialog med hospitalet med henblik på at løse udfordringerne. Efter 1. kvartal 2019 har hospitalets afdelinger et merforbrug på 45 mio. kr. i forhold til budgettet. Hospitalet har bl.a. iværksat kvalificeret ansættelsesstop og initiativer til at begrænse brugen af eksterne vikarer. Hospitalet forventer, på baggrund af tiltagene, at kunne opnå budgetbalance på årsresultatet.

 

Administrationen forventer, at hospitalernes overførsel fra 2019 til 2020 bliver på niveau med tidligere år.

 

Social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

Administrationen forventer budgetoverholdelse vedr. begge områder.

 

Finansiering fra stat og kommuner samt likviditet

I 2019 erstatter nærhedsfinansiering den statslige aktivitetspulje. Nærhedsfinansiering indebærer, at en del af regionens finansiering betinges af opfyldelsen af fem kriterier, som skal medvirke til at understøtte patientomstilling i et nært og mere sammenhængende sundhedsvæsen:

Regionens andel af puljen udgør 474 mio. kr. og administrationen forudsætter fuld indtjening af midlerne. I 2019 har eventuel puljereduktion kun halv virkning.

 

Regionen har iværksat en række initiativer for at sikre fuld optjening af de 474 mio. kr. herunder bl.a.:

I kølvandet på overgangen til LPR3 har Sundhedsministeriet varslet, at der gennem en længere periode ikke foreligger data til opfølgning på bl.a. nærhedsfinansiering. Efter ministeriets tidsplan foreligger disse data igen til efteråret. Administrationen vil, når det er muligt, beregne tilnærmede værdier til brug for opfølgning.

 

Administrationen vurderer, at Region Hovedstaden opnår den budgetterede finansiering vedr. kommunal medfinansiering.

 

Regionens likviditet er fortsat tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes til ca. 3,4 mia. kr. og 0,6 mia. kr. i deponerede midler. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2019 skønnes at ligge 0,8 mia. kr. over det budgetterede niveau og opfylder statens krav (1.000 kr. pr. indbygger).

 

Økonomiopfølgning til staten

Den standardiserede økonomiopfølgning, som bliver indberettet til staten efter udgangen af hvert kvartal, skal ses i forhold til regionens andel af de økonomiske rammer i økonomiaftalen (udgiftsloftet) for 2019.

 

Det er forventningen, at den aftalte ramme for driften i 2019 på sundhedsområdet og regional udvikling vil kunne overholdes.

 

På baggrund af tidsforskydninger i de seneste år, ventes udgifterne på investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) at overstige det aftalte niveau for 2019 med ca. 75 mio. kr. Overskridelsen er ikke behæftet med statslige sanktioner, men de øgede udgifter vil belaste regionens kassebeholdning.


KONSEKVENSER

Regionrådets godkendelse af bevillingsændringerne på drifts- og investeringsbudgettet i bilag 2 tilpasses den økonomiske ramme for bevillingsområderne, så bevillingerne er afstemt med de pågældende opgaveændringer.


RISIKOVURDERING

Overgang til LPR3

Regionens hospitaler er overgået til LPR3 i februar måned. Der vurderes ikke at være væsentlige aktivitetsmæssige konsekvenser af overgangen, men det nye system bevirker blandt andet, at der er ventetid på genetablering af en række datakilder, som benyttes til opfølgning. Endvidere kan de manglende data medføre udfordringer med at afregne særligt indtægter vedr. færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning med kommunerne. Region Hovedstaden er - via Danske Regioner - i dialog med Sundhedsministeriet herom.

 

Nærhedsfinansering

Den statslige aktivitetspulje er omlagt til nærhedsfinansiering, hvor finansieringen er betinget af fem konkrete krav. Den nye model og manglende data til løbende opfølgning medfører en risiko, herunder udfordringer med at følge den konkrete udvikling og overholdelse.

 

Indtægter vedr. behandling af patienter fra andre regioner

Overgangen til LPR3 medfører, at der ikke kan følges løbende op vedr. indtægter for behandling af patienter fra andre regioner. Der er som følge heraf aftalt regionerne imellem, at der for 2019 foretages aconto afregning baseret på 2018-regnskabstal. Fra ultimo august forventes sundhedsdatastyrelsen at stille data til rådighed, som kan anvendes til afregning og muliggøre en mere retvisende opfølgning på aktiviteten.

 

Ny styring og mindre reserver

I forbindelse med budget 2019 er der indført en ny styringsramme, hvor hospitalerne har øget ansvar for håndtering af løbende udgiftspres og den politiske prioritering primært ligger i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Samtidig er de centrale reserver reduceret i forhold til tidligere år.

 

Administrationen følger alle områderne tæt.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

Administrationen søger om en række bevillingsændringer, der er nærmere specificeret i bilag 2.

 

Udover de tiltag, der er beskrevet under "Nye dispositioner" ovenfor, drejer disse ændringer sig om

teknisk betingede:

Initiativerne under "Nye dispositioner" indarbejdes teknisk i regionens bevillingssystem i forbindelse med 3. økonomirapport 2019.

 

Varige bevillingsændringer er anført med beløbet for både 2019 og 2020 i bilag 2.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Buch Nielsen / Lars Æbeløe-Knudsen


JOURNALNUMMER
19028455


1.pdf
2.pdf

Bilag

2. økonomirapport 2019 - Bilag 1
2. økonomirapport 2019 - Bilag 2


2. Drøftelse af budgetforslag 2020-2023 inden for forretningsudvalgets ressort

Drøftelse af budgetforslag 2020-2023 inden for forretningsudvalgets ressort

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Forretningsudvalget drøftede på møderne 2. april og 7. maj 2019 udvalgets bidrag til den kommende budgetproces inden for udvalgets ressort.

 

Denne sag følger op på drøftelserne den 7. maj, og indeholder som ved sidste møde en række forslag til nye initiativer til budgetprocessen 2020-2023, hvor forslagene er tilpasset på baggrund af udvalgets drøftelser på møde den 7. maj 2019, jf. udvalgets beslutning.

 

Dette møde er således forretningsudvalgets tredje drøftelse af mulige budgetinitiativer inden for udvalgets ressortområde.

 

Forretningsudvalget skal ud af de udarbejdede forslag indstille op til fem forslag, der skal gå videre i budgetprocessen.


INDSTILLING

Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

 • at indstille op til fem budgetforslag, som videresendes med henblik på at indgå i regionsrådets budgetforhandlinger for 2020.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Enhedschef Jette Sylow Rasmussen fra Center for Økonomi deltog under punktet.

 

Forretningsudvalget indstillede følgende fem budgetforslag:

3. Fortsat forbedring af Sundhedsplatformen
4. En kortlægning af jobfunktioner på hospitalerne
5. Forretningsudvalget indstillede budgetforslag nr. 5, men med følgende tekstændring: ”Vi vil i videst mulig omfang undgå generelle besparelser på vores hospitaler og virksomheder med henblik på at understøtte kerneopgaven og mest mulig tid til patienterne.”
6. Byggeri med bæredygtighed og samfundsansvar som grundsten
8. Bæredygtig madlavning på hospitalerne


Budgetforslag 1, 2, 7, 9 bortfaldt hermed.


Budgetforslag 10 og 11 udgik af prioriteringen af de samlede forslag, idet drøftelserne tages i forbindelse med anlægsrammen i august.

 

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

På dette møde skal forretningsudvalget drøfte de fremsatte forslag og prioritere op til fem forslag, der skal videre i budgetprocessen. Administrationen har, som besluttet af udvalget ved mødet den 7. maj sammenskrevet ønskerne vedr. sundhedsplatformen og økologi. Derudover er der siden forretningsudvalgets møde den 7. maj, modtaget budgetinitiativer vedr. større fokus på offentligt-privat samarbejde og forbedring af Sundhedsplatformen. Desuden har Social- og psykiatriudvalget på sit møde 24. april henvist et forslag om bedre fysiske rammer til børne- og ungdomspsykiatrien til forretningsudvalget. Dertil har administrationen puljet relevante forslag.

 

Der er nu følgende 11 budgetinitiativer:

 1. Omprioritering af medicinske og teknologiske gevinster til sundhed
 2. Større fokus på offentligt-privat samarbejde
 3. Fortsat forbedring af Sundhedsplatformen
 4. En kortlægning af jobfunktioner på hospitalerne
 5. Ingen besparelser på såkaldte varme hænder
 6. Byggeri med bæredygtighed og samfundsansvar som grundsten
 7. Bæredygtig indkøbspraksis
 8. Bæredygtig madlavning på hospitalerne
 9. Patientvenlige afdelingsnavne
 10. Styrkelse af konkurrencen på ambulanceområdet
 11. Program- og konkurrencefase for bedre fysiske rammer i børne- og ungdomspsykiatrien

KONSEKVENSER

De forslag, som udvalget vælger skal gå videre i budgetprocessen, vil formanden fremlægge på budgetseminaret i august/september.


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Der planlægges ikke yderligere kommunikation vedr. sagen.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Buch Nielsen / Jette Sylow Rasmussen


JOURNALNUMMER

190028933.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf

Bilag

Omprioritering af medicinske og teknologiske gevinster til sundhed
Større fokus på offentligt-privat samarbejde
Fortsat forbedring af Sundhedsplatformen
En kortlægning af jobfunktioner på hospitalerne
Ingen besparelser på såkaldt varme hænder
Byggeri med bæredygtighed og samfundsansvar som grundsten
Bæredygtig indkøbspraksis
Bæredygtig madlavning på hospitalerne
Patientvenlige afdelingsnavne
Styrkelse af konkurrencen på ambulanceområdet
Program- og konkurrencefase for bedre fysiske rammer i børne- og ungdomspsykiatrien


3. Opfølgning på budgetforslag om miljømæssig rigtig emballage til medicin

Opfølgning på budgetforslag om miljømæssig rigtig emballage til medicin

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Venstre har i forbindelse med budget 2020 stillet et budgetforslag i miljø- og klimaudvalget om øget brug af miljømæssig rigtig emballage til medicin. Forslaget blev behandlet i miljø- og klimaudvalget d. 21. maj 2019, hvor det blev besluttet, at forslaget bringes videre til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet med henblik på at bede regionens repræsentanter i Amgros' bestyrelse om at bringe det op i bestyrelsen.


INDSTILLING

Miljø- og klimaudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 • at godkende at Region Hovedstadens medlemmer af Amgros' bestyrelse bringer spørgsmålet om øget brug af miljømæssig rigtig emballage til medicin op på et kommende bestyrelsesmøde. 

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

 

Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag:

”At godkende at Region Hovedstadens medlemmer af Amgros’ bestyrelse samtidig rejser spørgsmålet omkring lægemidlers påvirkning af miljøet (fx spildevand)”

 

Et enigt forretningsudvalget anbefalede ændringsforslaget fremsat af Radikale Venstre og det oprindelige indstillingspunkt.

 

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

Meget medicin er indpakket i plastic og anden emballage, som er vanskelig for ældre at åbne, og ligeledes ikke er godt set ud fra et miljømæssigt synspunkt. Det foreslås derfor af Venstre i deres budgetforslag til miljø- og klimaudvalget i forbindelse med budget 2020, at regionen gennem sin bestyrelsespost i Amgros, arbejder for fokus på anvendelse af medicinsk emballage, som er nemmere for brugerne at håndtere, og som er fremstillet af materiale, som ud fra et miljømæssigt synspunkt er fornuftigt.

 

Amgros er et regionalt sambejde oprettet med hjemmel i sundhedsloven. Sigtet er, at Amgros indkøber lægemidler og i begrænset omfang medicinsk udstyr og høreapparater for regionerne. Amgros ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, fordelt på regionerne. Region Hovedstaden stiller med to medlemmer til bestyrelsen, Freja Södergran (O) og Lars Gaardhøj (A).

 

Amgros har ikke en samlet indkøbspolitik, idet tiltag er styret af det lægefaglige og økonomiske råd, Medicinrådet.

 

For regionens bestyrelsesmedlemmers beføjelser se bilag 1.


KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen vil Region Hovedstadens repræsentanter i Amgros' bestyrelse bringe spørgsmålet om øget brug af medicinsk emballage op på et kommende bestyrelsesmøde.


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget d. 11. juni 2019 og regionsrådet d. 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Diana Arsovic Nielsen.


JOURNALNUMMER

19012752.14.pdf
15.pdf

Bilag

Baggrund til forslag fra Venstre - Amgros bestyrelsesmedlemmers beføjelser
Ændringsforslag incl. bilag stillet af Karin Friis Bach fra Radikale Venstre


4. Opfølgning på arbejdet med styrkelse af patientsikkerhedskultur

Opfølgning på arbejdet med styrkelse af patientsikkerhedskultur

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Region Hovedstaden har de seneste år oplevet nogle ulykkelige tilfælde, hvor borgere, der har henvendt sig med symptomer på meningitis, ikke er blevet diagnosticeret og behandlet i tide. Det bevirkede, at regionen satte to analyser i værk. Den første analyse handlede om diagnosticering og havde en sundhedsfaglig tilgang til problematikken med akutte alvorlige tilstande. I forbindelse med denne analyse fremkom eksempler på en kultur om læring af fejl, som krævede nærmere afdækning. Samtidig ønskede forretningsudvalget, at der blev set på risikomanagerens rolle i patientsikkerhedsarbejdet. I budget 2018 afsatte regionsrådet derfor 11,5 mio. kr. til en generel styrkelse af patientsikkerhedsarbejdet og mere specifikt læring i forhold til hurtigere diagnosticering.

 

Administrationen gennemførte derfor i 2017 en analyse af læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet, der har haft fokus på ledelse, roller og kompetencer samt involvering af patient/pårørende. Der er senest i foråret 2019 gennemført en stor regional undersøgelse (PLUS) af kulturen omkring patientsikkerhed iværksat af koncernledelsen. Regionsrådet er orienteret om resultaterne.

 

Forretningsudvalget fik på møde d. 5. december 2017 forelagt resultaterne af en analyse af læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet udmøntende i 9 handlinger med 18 underliggende indsatser for at styrke patientsikkerheden i Region Hovedstaden. Forretningsudvalget ønskede at følge fremdriften af implementeringen af handlinger fra læringskulturanalysen. Sundhedsudvalget, der har patientsikkerhed som ressort, har modtaget status på implementering af handlinger d. 16. januar 2019.

 

Nærværende sag fremlægger en status for dette arbejde.


INDSTILLING

Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

 • at tage orienteringen om opfølgning på arbejdet med patientsikkerhedskultur til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

 

Taget til efterretning.

 

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

Læringskulturanalysen indeholder 9 handlinger og 18 konkrete indsatser, der skal bidrage til at øge patientsikkerheden. Målet med indsatserne er at forbedre patientsikkerheden gennem:

De ni handlinger komplementerer hinanden. En af styrkerne ligger i, at der både er stærkt ledelsesfokus men også fokus på medarbejderdrevet patientsikkerhed og involvering af patienter og pårørendes bekymringer, samt at kompetencerne øges for såvel risikomanagere, ledelser og medarbejdere.

 

I forbindelse med implementering af handlingerne er der aftalt kontinuerlige afrapporteringer til koncernledelsen efter 6, 9, 12 og 24 måneder. Endvidere følges implementeringen politisk.

 

Implementeringen har nu været i gang i 12 måneder. Der er god fremdrift og stor tværregional, national og kommunal interesse for arbejdet.

 

Kort overblik over resultater efter 12 måneder

Nedenfor fremhæves en sammenfatning af hvilke indsatser, der er gennemført for nuværende.

 

Patientsikkerhedskulturmålingen er gennemført, og der er udviklet masterclass og inspirationsmateriale til ledelser til arbejdet med patientsikkerhedskulturen.

 

Der er udarbejdet et kompetenceprogram bestående af:

Hospitalerne og virksomhederne har arbejdet med beskrivelser af tydelige roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet og har tydelig ledelsesprioritering af området.

 

Der er iværksat to forbedringsprojekter med fokus på medarbejderdrevet patientsikkerhed med involvering af patienter og pårørende.

 

Der er en fokuseret indsats på involvering af patienter og pårørende bl.a. i analyser af patientforløb og med kampagne for at informere patienter og pårørende om deres mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser. Rapporteringer fra patienter og pårørende er herefter let stigende og ligger over landsgennemsnit.

 

Regionerne har i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed udarbejdet et metodekatalog over patientsikkerhedsanalyser. Interaktive læringssæt er under udvikling. Endvidere er der udarbejdet et nyt analysekoncept med beslutningsstøttende redskaber, som er testet i Akutberedskabet og på Nordsjællands Hospital.

 

Der er et udviklingsarbejde i gang med læring af utilsigtede hændelser, klager og erstatningssager på lokalt og regionalt niveau.

 

Deling af læring tværregionalt og nationalt

Rapport og handlinger er delt med de andre regioner, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Styrelsen

for Patientsikkerhed. Masterkurser på Københavns Universitet er ligeledes tilgængelige for regionerne og kommunerne.

 

Statusrapport forefindes som bilag 1.

 

Resultater fra patientsikkerhedskulturmålingen (PLUS)

Patientsikkerhedskulturmålingen "PLUS" (Patient, Læring, Udvikling, Sikkerhed) blev gennemført fra d. 13. marts til d 3. april på alle regionens hospitaler, i Psykiatrien, på hospitalsapoteker og i Akutberedskabet. PLUS spørgeskema er udsendt til ”personale involveret i patientforløb”, i alt 30.115 medarbejdere. Svarprocenten efter 3 uger blev 50%, det vil sige, at 15.106 medarbejdere har besvaret spørgeskemaet.

 

Ved PLUS afdækkes bl.a. andelen af medarbejdere, der har en positiv holdning til kulturen ift. otte temaer. Målet er, at andele af positive ligger over 60%.

 

Resultaterne viser, at temaerne samarbejdsklima, jobtilfredshed, stress-erkendelse og arbejdsbetingelser samlet for regionen alle ligger over 60% positive. Overordnet er resultatet fra Region Hovedstaden målt i andel af positive bedre end de danske referenceværdier fra valideringen af spørgeskemaet i 2011. Samlet set er resultaterne fra PLUS for Region Hovedstaden således positive, men der er også områder, hvor der er plads til forbedring. Der er således mønstre - med forbedringspotentiale - der går på tværs af hospitaler, faggrupper, køn og alder. Det gælder for temaerne sikkerhedsklima (som indeholder spørgsmål om håndtering af patientsikkerhed og læring fra UTH), ledelse og patientsikkerhed og utilsigtede hændelser.

 

Opfølgning

Den lokale proces med bearbejdning af resultater er yderst vigtig, herunder dialogen mellem leder og medarbejder. Endvidere at afdelinger og afsnit sætter sig realistiske mål for forbedring og læring over tid.

Målsætninger skal komme fra afdelingerne selv, så de understøtter motivation, fastholdelse af indsatsen og evt. planlagte eller igangværende initiativer.

 

For at ledelserne kan have mulighed for at monitorere på indsatser efter eget behov på udvalgte temaer, indarbejdes spørgsmålene fra PLUS i katalog for spørgsmål til de løbende trivselsmålinger. Herved kan de enkelte afdelinger kvartalsvis vælge patientsikkerhedskultur spørgsmål og følge dem i deres egen løbende kvartalsmåling af trivsel.

 

Rapport om resultater og anbefalinger fra PLUS forefindes som bilag 2.


KONSEKVENSER

En tiltrædelse indebærer ikke nogen konsekvenser


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstilling indebærer ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. Der blev i budgetforhandlingerne 2018 - 2021 afsat 11,5 mio. kr. til implementering af handlingsplanerne i analyserne af meningitis og læringskultur. I december 2017 godkendte regionsrådet udmøntningsplanen.


KOMMUNIKATION

Status og resultater blev offentliggjort i en pressemeddelelse d. 29. maj 2019.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget d. 11. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Svend Særkjær/ Anne Skriver Andersen


JOURNALNUMMER

1702637516.pdf
17.pdf

Bilag

12 mdr. uddybende status til KL på handlinger fra læringskulturanalysen april 2019
Rapport PLUS resultater maj 2019


5. Opfølgning på svar på politikerspørgsmål 022-19 om udenlandske læger

Opfølgning på svar på politikerspørgsmål 022-19 om udenlandske læger

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Som en del af svaret på spørgsmål 022-19 om udenlandske læger på Region Hovedstadens hospitaler fra Karsten Skawbo-Jensen blev der skrevet følgende:

 

”Set i lyset af den aktuelle diskussion vil administrationen sikre, at der finder en dialog sted i det regionale forum for Ledelse og Uddannelse med henblik på en genovervejelse af evt. fremadrettede tiltag, herunder fx etablering af en regional sprogscreening. Administrationen er vidende om, at der finder tilsvarende drøftelser sted i Region Sjælland.”

 

Christoffer Buster Reinhardt har som opfølgning på svaret ønsket en orientering om drøftelsen, der fandt sted i Forum for Ledelse og Uddannelse d. 29. marts 2019. 


INDSTILLING

Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

 • at tage orienteringen om drøftelsen i Forum for Ledelse og Uddannelse til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 7. maj 2019:

Sagen blev udsat.

Flemming Pless (A), Martin Geertsen (V) og Martin Schepelern (Å) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

 

Taget til efterretning.

 

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

Det regionale Forum for Ledelse og Uddannelse (FLU) drøftede på møde d. 29. marts om og i givet fald i hvilket omfang, der skal ske testning af sprogforståelse hos alle ikke-danske læger.

 

Umiddelbart inden mødet var der kommet en henvendelse fra Region Nordjylland til de øvrige regioner med et ønske om opbakning til at ”sætte et tværregionalt udviklingsarbejde i gang med henblik på at udarbejde en tværregional procedure for ansættelse af udenlandske sundhedspersoner”.

 

FLU drøftede henvendelsen og besluttede således at anbefale, at der arbejdes på en tværregional løsning.

 

FLU ønsker at følgende bemærkninger/forhold bringes ind i det tværregionale arbejde:

Center for HR tager tilbagemeldingen fra Forum for Ledelse og Uddannelse med til HR-strategisk Forum i Danske Regioner og indgår aktivt i det kommende tværregionale arbejde.

 

Center for HR forventer at orientere igen politisk, når der foreligger resultat af det tværregionale samarbejde.


KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt i tilknytning til sagen.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Da sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 7. maj 2019 forelægges sagen på forretningsudvagets møde den 11. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Mette Keis Jepsen


JOURNALNUMMER

1901128818.pdf

Bilag

Svar-paa-spml-022-19-om-udenlandske-laeger-paa-Region-Hovedstadens-hospitaler-stillet-af-Karsten-Skawbo-Jensen


6. Lukket punkt
7. Kommissorium for analysen af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland

Kommissorium for analysen af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Det fremgår af høringsudkast til Hospitalsplan 2025, at behovet for sengepladser på Nyt Hospital Nordsjælland og udnyttelsen af den samlede sengekapacitet i regionen skal følges tæt. Dette skal sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet på regionens hospitaler til at rumme aktivitetsudviklingen i årene frem, herunder særligt på Nyt Hospital Nordsjælland.

 

Hospitalsplan 2025 har været i høring i perioden 20. december 2018 - 11. marts 2019, og de nordsjællandske kommuner støtter beslutningen om at følge behovet for sengekapacitet på det nye hospital. Flere kommuner efterlyser konkrete handlinger, såfremt det viser sig, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet på det nye hospital.  


INDSTILLING

Sundhedsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 • at vedhæftede kommissorium for analyse af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland godkendes (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING

Sundhedsudvalgets beslutning den 22. maj 2019:

Anbefalet, idet sundhedsudvalget ønskede enkelte justeringer tilføjet i kommissoriet til forretningsudvalget. På baggrund af udvalgets drøftelser fik formand og næstformand mandat til at godkende disse justeringer.

Leila Lindén (A), Jesper Clausson (A) og Line Ervolder Christensen (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

 

Anbefalet, idet forretningsudvalget foreslår følgende tekstændring til kommissoriets afsluttende sætning: ”Nordsjællands Hospital, kommunerne i planområde Nord og almen praksis vil blive aktivt inddraget i analysen.”

 

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

I de kommende år forventes et øget kapacitetspres på Nordsjællands Hospital især som følge af en aldrende befolkning i hospitalets optageområde. Det forventes frem mod 2022, hvor Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) tages i brug, at andelen af 60+ årige vil stige med ca. 9 %. Det samlede befolkningstal på ca. 325.000 borgere i hospitalets optageområde forventes uændret. Flere ældre borgere og borgere med en eller flere kroniske sygdomme vil presse behovet for sengepladser på det nye hospital, da ældre borgere typisk har et mere komplekst sygdomsbillede og er oftere i kontakt med sundhedsvæsenet.

 

Nordsjællands Hospital har i forvejen en høj udnyttelsesgrad og en lav liggetid sammenlignet med de øvrige hospitaler i regionen. Når det nye hospital tages i brug, vil der være den samme kapacitet til rådighed som på det eksisterende hospital. Der er planlagt 570 sengepladser på det nye hospital, hvilket er stort set uændret i forhold til den nuværende sengekapacitet på 573 senge. I forbindelse med tilpasning af dispositionsforslaget for Nyt Hospital Nordsjælland godkendte regionsrådet i juni 2016 at reducere byggeriet fra 124.000 til 112.500 m2. Arealet for alle funktioner blev reduceret, bortset fra akutmodtagelsen, fødeområdet, antal operationsstuer og intensivsenge, der blev friholdt for reduktion i dispositionsforslaget. Tilpasningen indebar, at byggeriet blev reduceret med 92 sengepladser og 25 ambulatorierum.

 

Der igangsættes på den baggrund en analyse af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland. Formålet med analysen er at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet på det nye hospital til at kunne rumme den forventede aktivitetsudvikling. Analysen skal pege på mulige løsningsmodeller, hvis det vurderes, at der er behov for yderligere tiltag. Der henvises til vedlagte kommissorium, som i forlængelse af sundhedsudvalgets drøftelser er justeret, hvilket fremgår af bilag 1. 

 

I arbejdet med analysen vil Nordsjællands Hospital blive tæt inddraget, og der vil undervejs i arbejdet være fokus på at sikre koblingen til byggeprojektet for Nyt Hospital Nordsjælland. Som en del af analysen vil der blive afholdt workshops bl.a. med deltagelse af nordsjællandske kommuner og almen praksis.

 

Afrapportering af analysens konklusioner vil blive forelagt sundhedsudvalget i november 2019.


KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser. 


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget 11. juni og regionsrådet 25. juni 2019. Afrapportering af analysens konklusioner vil blive præsenteret for sundhedsudvalget forventeligt i november 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Svend Hartling / Anne Skriver


JOURNALNUMMER

1901321119.pdf

Bilag

Kommissorium for analyse af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland 03-06-2019


8. Lukket punkt
9. Årligt møde med medarbejdere i psykiatrien 2019

Årligt møde med medarbejdere i psykiatrien 2019

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Social- og psykiatriudvalget har i 2017 og 2018 holdt temamøde mellem politikere, medarbejdere og ledere i psykiatrien. Social- og psykiatriudvalget har på sit møde den 22. maj vedtaget, at temaet for mødet i 2019 skal være treårsplanen for psykiatriens udvikling, og at mødet skal afholdes på Pharmakon.

Regionsrådet skal frigive midler fra politikerkontoen til at afholde temamødet.


INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 • at frigive 80.000 kr. fra politikerkontoen til at afholde et temamøde om treårsplanen for psykiatriens udvikling 2020-2022 med deltagelse af social- og psykiatriudvalget og medarbejdere og ledere fra Region Hovedstaden Psykiatri.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

 

Anbefalet.

 

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

Der har i 2017 og 2018 været afholdt temamøder mellem social- og psykiatriudvalget og medarbejdere og ledere fra Region Hovedstadens Psykiatri. Temaerne har været planlagt i samarbejde med fagorganisationerne og ledelsesrepræsentanter fra Region Hovedstadens Psykiatri. I år har psykiatriens VMU og direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri foreslået, at temaet skal være treårsplan for psykiatriens udvikling 2020-2022, hvilket social- og psykiatriudvalget på mødet den 22. maj har besluttet. De faglige organisationer og ledelsesrepræsentanter bliver inddraget i planlægningen.

 

Temamødet holdes den 18. november 2019 kl. 16.00 - 20.00, og social- og psykiatriudvalget har besluttet at holde mødet på Pharmakon konferencecenter, hvor der kan være 140 deltagere. Udgiften er anslået til 80.000 kr. inkl. udgifter til diverse materialer, og administrationen bruger en facilitator fra Center fra HR. De samlede udgifter til temamødet afholdes af politikerkontoen.  


KONSEKVENSER

På baggrund af regionsrådets beslutning går administrationen igang med den videre planlægning af dagen.


RISIKOVURDERING

Sagen har ingen risici.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

Der vil være udgifter til temamødet, som afholdes af politikerkontoen.


KOMMUNIKATION

Indledningsvis er der ikke behov for kommunikation. 


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges for forretningsudvalget den 11. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019. 

Sagen forelægges til godkendelse af endeligt program i social- og psykiatriudvalget den 28. august 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Charlotte Hosbond / Jakob Sidenius


JOURNALNUMMER

18058756

10. Tredje udkast til treårsplan 2020-2022

Tredje udkast til treårsplan 2020-2022

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Social- og psykiatriudvalget har siden sommeren 2018 været i gang med at samle inspiration til en ny treårsplan for psykiatriens udvikling for perioden 2020-2022. Administrationen har på baggrund af udvalgets løbende drøftelser og input lavet et udkast, der nu skal godkendes og sendes i høring.


INDSTILLING

Social- og psykiatriudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 •  at godkende, at udkast til treårsplanen sendes i høring.

POLITISK BEHANDLING

Social- og psykiatriudvalgets beslutning den 22. maj 2019:

Anbefalet.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

 

Anbefalet.

 

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

Social- og psykiatriudvalget har siden sommeren 2018 arbejdet med en treårsplan 2020-2022 for psykiatriens udvikling i Region Hovedstaden. Der har henover vinteren 2018-19 været holdt en række temadrøftelser med eksterne interessenter for at få inputs til planen. Udvalget har peget på, at følgende temaer skal prioriteres i treårsplanen:

Administrationen har ud fra udvalgets løbende drøftelser udarbejdet et høringsudkast til treårsplanen. Planens struktur er bygget op om, at der for hvert tema er en kort indledning, hvorefter planens fremadrettede del beskriver udvalgets overordnede ambition indenfor området efterfulgt af forslag til indsatser, der er behov for at styrke eller sætte i gang. Herudover er der et forord fra regionsrådsformanden og udvalgsformanden samt en indledning om de politiske mål.

 

Udkastet til treårsplanen forelægges på dette møde udvalget med henblik på godkendelse af, at planen sendes i høring. Høringsparter fremgår af bilag 2.

 

Udvalget bør, inden planen sendes i høring, drøfte, hvad planen skal kaldes. Mulige forslag er: Sammen om psykiatriens udvikling, En psykiatri med fokus på det enkelte menneske, en psykiatri på vej mod næste skridt, en stærkere psykiatri, en psykiatri i udvikling, fremtidens psykiatri eller en psykiatri for alle.


KONSEKVENSER

På baggrund af social- og psykiatriudvalgets anbefaling bliver treårsplanen sendt videre til behandling i forretningsudvalg og regionsrådet, som skal godkende at sende treårsplanen i høring.


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

 

Flere af social- og psykiatriudvalgets budgetforslag understøtter temaerne i den foreløbige treårsplan.


KOMMUNIKATION

Der planlægges ikke en kommunikationsindsats, før treårsplanen er godkendt. Alle høringsparter bliver informerede om processen og høringsperioden 27. juni 2019 - 9. september 2019. 


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Den videre proces er følgende:


DIREKTØRPÅTEGNING

Svend Hartling/ Carine Bududu Heltberg


JOURNALNUMMER

1802398721.pdf
22.pdf

Bilag

Treårsplan 2020-2022 høringsudgave
Høringsliste treårsplan


11. Sundhedsaftale 2019-2023

Sundhedsaftale 2019-2023

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Der skal senest 1. juli 2019 være indgået en ny sundhedsaftale mellem regionen og de 29 kommuner i regionen. 

 

Det er Sundhedskoordinationsudvalgets opgave at udarbejde forslag til ny sundhedsaftale. Med denne sag sendes Sundhedskoordinationsudvalgets endelig forslag til Sundhedsaftalen 2019-2023 til godkendelse i regionsrådet. Sundhedsaftalen 2019-2023 er også sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i samtlige 29 kommuner. Aftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsen 1. juli.

 

Sagen forelægges udvalget for forebyggelse og sammehæng af hensyn til den politikopfølgende opgave, som udvalget har i forhold Sundhedsaftalen.


INDSTILLING

Udvalget for forebyggelse og sammenhæng anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 • at godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 (bilag 1)

POLITISK BEHANDLING

Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning den 22. maj 2019:

Anbefalet.

Jacob Rosenberg (I), Freja Södergran (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

 

Anbefalet.

 

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

Sundhedsaftalen udgør den overordnede politiske ramme for samarbejdet om sundhed mellem kommunerne og regionen, herunder almen praksis. Der indgås én sundhedsaftale i hver region.

 

Sundhedsaftalen omfatter patienter/borgere i alle aldre, der har behov for en sammenhængende indsats fra aktører på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet. Aftalen omfatter således både patienter/borgere med fysisk og psykisk sygdom.

 

Formålet med aftalen er at understøtte sammenhæng og kvalitet i patienternes og borgernes forløb. Aftalerne skal også bidrage til mere lighed i sundhed og til mere involvering af patienter, borgere og pårørende. Endelig skal aftalen understøtte effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet.

 

Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023

Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at lave en overordnet, dynamisk, enkel sundhedsaftale med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed.

 

Aftalen indeholder derfor kun tre fokusområder og i alt 6 mål.

 

Fokusområder        Mål                                     

Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

 

 

 • Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker,
 • Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

Sammen om borgere med psykisk sygdom

 

 • Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
 • Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

Sammen om børn og unges sundhed

 

 

 

 

 

 • Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer,

   

 • Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.  

 

 

Fokusområderne og målene er beskrevet på et overordnet niveau, idet det er tanken, at de skal udvikles og konkretiseres gennem de fire år, som aftalen løber i. På den måde sikres, at der gennem hele aftaleperioden kan arbejdes med de områder, hvor der er størst behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed.

 

Fokusområderne og målene er udvalgt med afsæt i den dialog, som Sundhedskoordinationsudvalget har haft med politikere, patienter/borgere, praktiserende læger, fagfolk fra kommuner og regioner undervejs i processen med at udarbejde udkastet til den kommende Sundhedsaftale.

 

I aftaleudkastet indgår også en række bærende principper for, hvordan samarbejdet mellem regionen, kommunerne og almen praksis skal foregå, når sundhedsaftalen udfoldes, konkretiseres og implementeres i løbet af aftaleperioden. De bærende principper lægger blandt andet vægt på at understøtte lighed i sundhed, helhedstænkning, borgerinddragelse, fælles kvalitetsmål og plads til lokal forskellighed, når det kommer til valget af metoder.

 

Sidste del af aftaleudkastet indeholder forslag til organisering og opfølgning på Sundhedsaftalen. Organiseringen skal blandt andet understøtte de bærende principper for samarbejdet og sikre et bredt ejerskab til Sundhedsaftalen gennem hele aftaleperioden.  

 

Udkastet til Sundhedsaftalen var udsendt i en bred politisk høring i perioden 19. december 2018 - 28. februar 2019. I Region Hovedstaden afgav udvalget for forebyggelse og sammenhæng høringssvar på vegne af Regionen (drøftet på møde den 16. januar). Forslaget havde forinden også været drøftet i social- og pyskiatriudvalget.

 

Sundhedskoordinationsudvalget drøftede høringssvarene på udvalgets møde den 23. april og en række af de mange gode forslag, som fremkom i forbindelse høringen, er indarbejdet i det endelige forslag til Sundhedsaftale 2019 - 2023.


KONSEKVENSER

-


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Der udsendes en pressemeddelelse, når Sundhedsaftalen er godkendt i regionsrådet og i alle 29 kommuner. Herudover vil der løbende blive kommunikeret om arbejdet med Sundhedsaftalen.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. juni og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Anne Skriver / Jean Hald Jensen


JOURNALNUMMER

1902815123.pdf

Bilag

Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023 (2)


12. Den prioriterede liste for indsatsen på jordforureningsområdet i 2019

Den prioriterede liste for indsatsen på jordforureningsområdet i 2019

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

På mødet den 20. november 2018 vedtog regionsrådet at sende udkast til oversigt over den offentlige jordforureningsindsats 2019 til kommentering i henhold til § 18 i Jordforureningsloven. Udkastet har været udsendt til offentlig kommentering i en periode på otte uger frem til den 26. januar 2019.

 

Oversigten over den offentlige indsats i 2019 forelægges med denne sag til politisk godkendelse. Oversigten og de indkomne kommentarer hertil er vedlagt som bilag. Herudover er vedlagt udkast til besvarelse af de indkomne kommentarer.


INDSTILLING

Miljø- og klimaudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 1. at oversigten over den offentlige indsats for 2019 godkendes og fremsendes til Miljøstyrelsen (bilag 1), og 
 2. at godkende, at de indkomne kommentarer besvares med administrationens svarudkast (bilag 2).

POLITISK BEHANDLING

MIljø- og klimaudvalgets beslutning den 21. maj 2019:

Indstillingens punkt 1 og 2 blev anbefalet.

Peter Westermann (F) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

 

Anbefalet.

 

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet skal, jævnfør § 18 i Lov om forurenet jord, udarbejde en oversigt over den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats. Oversigten skal revideres årligt, og offentligheden skal inddrages forud for udarbejdelsen af den endelige oversigt. Regionens udkast til oversigt over den offentlige indsats i 2019 og kommende år blev godkendt på regionsrådsmødet den 20. november 2018 og blev efterfølgende sendt til kommentering i offentligheden i otte uger frem til den 26. januar 2019.

 

Administrationen har foretaget mindre ændringer i oversigterne i forhold til udkastet fra september 2018, f.eks. hvis regionens igangværende indsatser er blevet afsluttet hurtigere end forventet. Administrationen har også opdateret hvilke lokaliteter der forventes undersøgt i forhold til indeklimarisiko i 2019-2020, idet der siden efteråret 2018 er kommet kendskab til en del højere prioriterede lokaliteter end de tre lokaliteter, der var prioriteret til indeklimaundersøgelser i efteråret 2018.

 

Region Hovedstadens prioriterede indsats inden for jordforurening i 2019 bidrager til regionens overordnede mål som den grønne og innovative metropol ved at sikre rent vand og uforurenet jord i regionen. 

 

Hurtigere rent grundvand

Regionsrådet vedtog den 18. november 2014 et scenarium for ”Hurtigere rent grundvand” (Jordplanen) som grundlag for regionens prioritering af jordforureningsindsats i den følgende 10 års periode. I perioden frem til 2025 er det således regionens højeste prioritet at fokusere og afslutte indsatsen mod jordforurening med klorerede opløsningsmidler i de områder, hvorfra der indvindes 80 % af drikkevandet i regionen. Disse områder er prioriteret til indsats, idet kubikmeterprisen pr. kubikmeter reddet grundvand er lavest, samtidig med at grundvandet i disse områder har en god, naturlig kvalitet. Dette betyder samtidig, at indsatsen i de områder hvorfra de resterende 20 % af drikkevandet indvindes, tidligst vil blive prioriteret til gennemførelse efter 2024.

 

Nye grundvandsundersøgelser i 2019 igangsættes på lokaliteter inden for ca. 15 af de 51 grundvandsområder i regionen, som udgør de højest prioriterede grundvandsområder i Jordplanen. Når der er overblik over alle undersøgelsesresultater i et grundvandsområde, fortsættes der efterfølgende med en samlet afværgeindsats overfor de forureninger, der måtte udgøre en trussel mod drikkevandsindvindingen. Undersøgelses- og afværgeindsatsen (på nær drift og monitering) i forhold til de klorerede opløsningsmidler er afsluttet i 17 af de 51 grundvandsområder (status pr. oktober 2018).

 

I overensstemmelse med Jordplanen er fokus i 2019 fortsat rettet mod forureninger med klorerede opløsnings­midler. Klorerede opløsningsmidler er kemikalier, der er anvendt bl.a. til affedtning i industrien og til tøjrensning og de er fundet på et meget stort antal lokaliteter i Region Hovedstaden, hvor stofferne selv i lave koncentrationer udgør en stor sundhedsrisiko. Derfor har de klorerede opløsningsmidler fortsat en central rolle i regionens arbejde for at beskytte grundvandet. 

 

Pesticider i grundvandet

De seneste år er der desværre også sket en række fund af pesticider i grundvandet i Region Hovedstaden. Både de ældre og udfasede pesticider og tilladte pesticider. Det viser, at der også skal være fokus på grundvandsforurening med pesticider i hovedstadsregionen. En indsats overfor pesticider ligger inden for rammerne af den politiske vedtagne Jordplan i Region Hovedstaden. Jordplanen giver mulighed for at foretage en indsats over for andre grundvandskritiske stoffer, som f.eks. pesticider og benzintilsætningsstoffet MTBE, hvis konkrete fund i overvågningsboringer eller i drikkevandsboringer, viser, at punktkilder med disse grundvandskritiske stoffer udgør en konkret trussel mod vandforsyningen i området.

 

Regionen kan ifølge lovgivningen kun udføre en indsats overfor pesticidforurening fra punktkilder, der er skyldes spild med pesticider. Regionen har ikke lovhjemmel til at gøre en indsats overfor pesticidforurening, der stammer fra regelret anvendelse af pesticider.

 

Når Region Hovedstaden er blevet bekendt med, at der er pesticidproblemer i et indvindingsopland inden for Jordplanens højest prioriterede grundvandsområder, har administrationen indgået samarbejde med kommune og vandforsyning om at afdække, hvorfra forureningen stammer og dermed, hvem der har bemyndigelse til at afhjælpe problemet.

 

Det er administrationens plan, at den eksisterende Jordplan skal revideres i 2019. Med de mange nye fund af pesticidnedbrydningsprodukter i drikkevandet i Region Hovedstaden, bliver et af fokuspunkerne i forbindelse med Jordplanrevisionen, at der er behov for en styrket indsats i forhold til pesticider og at indsatsen skal ske i et tæt samarbejde med kommuner og vandforsyninger.

 

Forventet indsats 2019

I 2019 forventes igangsat ca. 20 nye afgrænsende undersøgelser, mens ca. 60 afgrænsende undersøgelser fortsættes fra 2018 eller tidligere. På 15 lokaliteter sker der opfølgende arbejde i forhold til tidligere gennemførte afværgeforanstaltninger, f.eks. i form af måling af effekten af den udførte afværge eller retablering af arbejdsområde o.l. Der forventes igangsat nye oprensninger på ca. 4-6 lokaliteter i 2019, og 2 projekteringer og 4 etableringer opstartet i 2018 fortsættes. En af disse etableringer er ligeledes et udviklingsprojekt i forhold til faneoprensning. Undersøgelses- og afværgeaktiviteterne forventes i 2019 at være fordelt på 20 kommuner i regionen.

 

For at få mest mulig nytte af indsatsen og pengene er det afgørende, at regionens indsats i forhold til opsporing af kilder til pesticidforurening, sker i samarbejde med kommuner og vandforsyninger i de områder, hvor der er påvist pesticider, som kan udgøre en risiko for vandindvindingen. I 2019 vil administrationen således fortsætte samarbejdet i Nybølle grundvandsområde med HOFOR, lokale vandforsyninger, Høje-Taastrup, Egedal og Roskilde Kommuner samt Region Sjælland og i Marbæk-grundvandsområdet med Frederikssund Kommune.

 

Budgettet udgør i 2019 ca. 91 mio. kr. til afgrænsende undersøgelser og oprensninger inkl. drift af tekniske driftsanlæg. Den forventede indsats i 2019 er nærmere beskrevet i bilag 1.

 

Indkomne kommentarer til den forventede indsats i 2019

HOFOR og tre kommuner (Frederiksberg, Glostrup og Herlev) er kommet med kommentarer til regionens forslag til offentlig indsats (bilag 3). Et gennemgående tema i de indkomne kommentarer fra kommunerne er utilfredshed med, at regionen ikke (også) prioriterer en undersøgelses- og afværgeindsats indenfor netop deres kommuner. Endvidere beklager kommunerne, at regionen ikke har hjemmel til at medtage kommunernes problemer med stigende vandstand, som følge af lukkede vandindvindingsboringer, som prioriteringsparameter.

 

Administrationen har med sine svarforslag til de indkomne kommentarer fastholdt regionens prioritering af at undersøgelses- og afværgeindsatsen frem til 2025 skal ske indenfor de områder, der er højt prioriteret i planen for ”Hurtigere rent grundvand”. De indkomne kommentarer fra Frederiksberg, Glostrup og Herlev Kommuner og HOFOR har således ikke ændret ved Region Hovedstadens konkrete planer for 2019, idet de ønskede ændringer vil gå imod Jordplanens prioriteringer.

 

Selvom Region Hovedstaden ikke prioriterer at igangsætte nye videregående undersøgelser og oprensninger i Herlev, Glostrup Kommune og Frederiksberg Kommuner, er der en række felter, hvor region, kommune og forsyninger kan samarbejde, f.eks. I forbindelse med opfølgning på de eksisterende driftsanlæg. Bl.a. er der et eksisterende samarbejde i forhold til beskyttelsen af indvindingen på kildeplads Ejby og kildeplads Vestskoven, hvor Region Hovedstaden afværgepumper på Naverland 26, hvor Glostrup Forsyning indgår i samarbejdet ved at optimere indvindingsstrategien på kildepladserne.

 

Administrationen deltager ligeledes løbende i møder i forbindelse med kommunernes udarbejdelse og revision af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Bl.a. har administrationen i efteråret 2018 og foråret 2019 deltaget i møder med henholdsvis Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning samt Glostrup Kommune, Glostrup Forsyning og HOFOR om koordinering af grundvandsbeskyttende aktiviteter.

 

Oversigten forelægges regionsrådet til endelig godkendelse inden fremsendelse til Miljøstyrelsen sammen med svarforslag til de indkomne kommentarer (bilag 1 og bilag 2). De indkomne kommentarer fra HOFOR og tre kommuner (Frederiksberg, Glostrup og Herlev) er vedlagt som bilag 3 sammen med administrationens bemærkninger til henvendelserne.


KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen fremsendes oversigten over regionens offentlige indsats for 2019 på jordforureningsområdet til Miljøstyrelsen og svarbrevene sendes til HOFOR og de tre kommuner, der har kommenteret på regionens udkast til den offentlige jordforureningsindsats i 2019.


RISIKOVURDERING

Den politisk vedtagne Jordplan afgrænser de drikkevandsområder, hvor Region Hovedstadens grundvandsbeskyttende indsatser sker i perioden 2015-2024. En tiltrædelse af indstillingen kan medføre en risiko for, at der vil ske yderligere spredning af grundvandsforurening fra kortlagte lokaliteter i de områder, der ikke er prioriteret højt i regionens jordplan. Med Jordplanen har Region Hovedstaden valgt at prioritere indsatsen i de områder, hvor det er vurderet, at vi får mest rent vand for de midler vi investerer i undersøgelser og afværge af forurening.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Oversigten over den offentlige indsats lægges på regionens hjemmeside som en nyhed. Der vil løbende blive kommunikeret om de nye tiltag, der igangsættes i 2019, fx i pressemeddelelser og indlæg i aviser.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Svend Særkjær / Diana Arsovic Nielsen


JOURNALNUMMER

1804121724.pdf
25.pdf
26.pdf
27.pdf

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2019 og nærmeste år
Bilag 2 - Svarforslag til de indkomne kommentarer - 2019
Bilag 3 - Indkomne kommentarer fra HOFOR og tre kommuner samt administrations bemærkninger hertil
Præsentation vist på mødet i miljø- og klimaudvalget


13. Region Hovedstaden som Klimaregion

Region Hovedstaden som Klimaregion

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Efter ønske fra formanden for miljø- og klimaudvalget har administrationen undersøgt muligheder for at indgå aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimaregion. 

 

Aftale omkring Klimaregion vil ligge fint i tråd med regionens ambitioner i Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål.

 

For at blive Klimaregion skal regionen aktivt arbejde for at nedbringe CO2 udledning og forpligte sig til at reducere CO2 udledning fra egen organisation og drift med 2 % årligt. Danmarks Naturfredningsforening har på baggrund af regionens CO2 mål i de tre temaplaner Transportplan 2025, Affaldsressourceplan 2025 og Energiplan 2025 vurderet at Region Hovedstaden lever op til kravene.


INDSTILLING

Miljø- og klimaudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 • at Region Hovedstaden indgår aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimaregion.

POLITISK BEHANDLING

Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 21. maj 2019:

Anbefalet.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

 

Anbefalet.

 

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

For at blive Klimaregion skal regionen aktivt arbejde for at nedbringe CO2 udledning og forpligte sig til at reducere CO2 udledning fra egen organisation og drift med 2 % årligt.

 

Region Hovedstaden har i de tre temaplaner, Transportplan 2025, Affaldsressourceplan 2025 og Energiplan 2025 sat mål for regionens CO2 reduktion. I 2025 er målet at regionen opnår en 60 % CO2 reduktion ved at bruge mindre og grønnere energi, at spare 6.000 tons CO2 gennem øget genanvendelse af affald og at opnå en 9 % CO2 reduktion ved i højere grad at bruge grønne transportmidler. Disse mål vil samlet give en større CO2 reduktion end klimaregion aftalen forpligter region til.

 

Administrationen anbefaler, at der indgås aftale om Klimaregion, da det vil være med til at skabe bredere opmærksomhed omkring regionens nuværende indsatser samt de kommende indsatser, som forventes igangsat i forlængelse af vedtagelsen af Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål.

 

Det overordnede formål med at indgå en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at blive Klimaregion er at sætte fokus på klimaforandringernes store betydning for udviklingen af naturen i Danmark og samtidig reducere regionens CO2 udledning. Regionen forpligter sig med aftalen til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter: Sygehuse, regionens udviklingsplaner, uddannelsesindsatser osv. med minimum to procent om året i aftalens løbetid. Endvidere skal regionen forsætte med at igangsætter konkrete klimaprojekter, der giver nedsat CO2 udledning, samt sætte øget fokus på, hvad regionerne gør på regionalt plan for at reducere CO2-udslippet og udbrede kendskabet til disse projekter og muligheder.

 

Med Klimaregion-aftalen forpligter begge parter sig til at arbejde positivt for aftalens gennemførelse og begge parter informere offentligt om indgåelse af aftalen. Lever regionen (i tre på hinanden følgende år) ikke op til sin reduktionsmålsætning kan Region Hovedstaden fratages retten til at kalde sig Klimaregion.

 

Danmarks Naturfredningsforenings forpligtelser giver regionen ret til at bruge DN’s logo i sammenhæng med klimaregion aftalen og medieomtale af denne. Derudover vil DN arbejde for, at klimaregionernes indsats løbende profileres i medierne og DN vil løbende offentliggøre regionens resultater på DN’s hjemmeside. Endvidere vil erfaringer fra klimaregioner indgår i DN’s indsats for skabe bedre forhold for regionernes klimaarbejde nationalt gennem henvendelse til myndighederne.

 

Arbejdet med at reducere CO2 belastningen sker bl.a. ved at bygge klimavenligt, nedbringe energiforbruget i bygninger, anvende mere brændstoføkonomiske køretøjer og så vidt muligt gøre brug af klimavenlige og genanvendelige produkter og materialer. Hvert år udarbejder Region Hovedstaden et klimaregnskab, som viser hvilken CO2-udledning vores aktiviteter medfører. Siden 2013 har vi haft en CO2 besparelse på 21 % og i det seneste klimaregnskab for 2017 havde regionen en samlet CO2 besparelse på 5 %.

 

På nuværende tidspunkt indeholder en aftale om Klimaregion kun en forpligtigelse til at nedbringe CO2-udslippet i regionens egen drift. Der arbejdes pt. på at udvikle et beregningsmodul til kommunernes CO2-beregner, som kan regne på CO2-udslippet i regionens geografi. Det vil være muligt at udvide klimaregions aftalen til også at omfatte effekten af de aktiviteter og indsatser, som vi igangsætter for at borgere og virksomheder i regionen, når vi løbende kan dokumentere resultaterne (dette forventes løst i løbet af 2019).   

 

Danmarks Naturfredningsforening indgår også aftaler om klimakommuner, hvor det på nuværende tidspunkt er 71 ud 98 kommuner som er Klimakommuner. Region Nordjylland er den eneste af de fem regioner der på nuværende tidspunkt er Klimaregion.

 

Målet om en årlig 2 % CO2 reduktion vurderes både for det enkelt år og over en treårig periode for at kunne forhindre at forskydninger i eller uventede udsving et enkelt års CO2- regnskab skal have negative konsekvenser for klimaregionaftalen.

 

I forhold til verdensmålene bidrager målene i en Klimaregion aftale især positivt til verdensmål 7 om bæredygtig energi og 13 om klimaindsatser.


KONSEKVENSER

Hvis sagen godkendes indgår Region Hovedstaden aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimaregion og en kommunikationsindsats igangsættes.


RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risiko for at regionen ikke kan leve op til reduktionsmålet, der er knyttet til at være klimaregion.  


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Der vil blive afholdt underskrift session mellem regionsrådsformanden og Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding i forbindelse med indgåelse af aftale om Klimaregion. Der planlægges en særskilt presseindsats herom.

 

Med Danmarks Naturfredningsforenings udpegning af Region Hovedestaden som Klimaregion, vil regionen få forbedret sin kommunikationsplatform, som vil blive brugt i den løbende kommunikation af regionens klimaindsatser og tiltag.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Svend Særkjær / Diana Arsovic Nielsen


JOURNALNUMMER

1902495728.pdf
29.pdf

Bilag

Klimaregion aftale Region H- Udkast
Præsentation vist på mødet i miljø- og klimaudvalget


14. Udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer

Udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Med budget 2016 blev det vedtaget, at regionsrådets medlemmer i lighed med regionens medarbejdere alene kan modtage godtgørelse for kørsel i egen bil med lav takst for de første 2.500 km. Kørsel herudover skulle godtgøres med høj takst.

 

Det har vist sig, at de øvrige regioner udbetaler kørselsgodtgørelse i overensstemmelse med Skatterådets satser vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse for befordring.

 

Det foreslåes derfor, at der udbetales godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer i Region Hovedstaden med Skatterådets satser.


INDSTILLING

Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

 • at godkende udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer i Region Hovedstaden med Skatterådets satser vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse for befordring.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

 

Sagen blev udsat til forretningsudvalgsmødet den 18. juni 2019.

 

Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.


SAGSFREMSTILLING

Det fremgår af Skatterådets satser vedrørende udbetaling af udbetaling af skattefri godtgørelse for befordring for 2019, at der udbetales godtgørelse som følger:

 

1) Kørsel i egen bil til og med 20.000 km. årligt 3,56 kr. pr. km., og  

2) Kørsel i egen bil ud over 20.000 km. årligt 1,98 kr. pr. km.

 

Regionsrådet har i medfør af  § 16, stk. 1, litra a, i den kommunale styrelseslov, som i medfør af § 11, stk. 1, i regionsloven også gælder for regionerne, adgang til - under hensyn til de faktisk afholdte udgifter - at fastsætte egne generelle satser for befordringsgodtgørelse.

 

Med budget 2016 blev det vedtaget, at regionsrådets medlemmer i lighed med regionens medarbejdere alene kan modtage godtgørelse for kørsel i egen bil med lav takst for de første 2.500 km. Kørsel herudover skulle godtgøres med høj takst.

 

Det har vist sig, at de øvrige regioner udbetaler kørselsgodtgørelse i overensstemmelse med Skatterådets satser.

 

Hertil kommer, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at Skatterådets satser afspejler en gennemsnitsvurdering af de udgifter, der er forbundet med at have en bil, samt at de faktiske udgifter til kørsel i egen bil er højere de første 20.000 km. årligt.

 

Det foreslåes derfor, at der udbetales godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer i Region Hovedstaden med Skatterådets satser vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse for befordring.


KONSEKVENSER

Der vil i givet fald blive orienteret om de nye satser for befordringsgodtgørelse i Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden.


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.


BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

Såfremt forretningsudvalget tiltræder indstillingen, vil beslutningen indgå i processen vedr. budget 2020.


KOMMUNIKATION

Der vil i givet fald blive orienteret om de nye satser for befordringsgodtgørelse i Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Marie Kruse / Frits Ripperger


JOURNALNUMMER

19034266

15. Generel orientering fra ledelsen

Generel orientering fra ledelsen

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

 • at forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

 

Koncerndirektør Svend Hartling gav en orientering om bortkomne prøver på Amager-Hvidovre Hospital.

 

Kim Rockhill (A), Henrik Thorup (O), Anne Ehrenreich (V) og Martin Geertsen (V) deltog ikke under sagens behandling.


Sagsfremstilling

Koncerndirektionen vil på mødet orientere om aktuelle emner.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. juni 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING

Svend Særkjær


Journalnummer

19011109

16. Eventuelt

Eventuelt