UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H6+H7 på regionsgården

STARTTIDSPUNKT

01-12-2015 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

01-12-2015 16:30:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Vækstforum Hovedstadens projektportefølje
2. Meddelelser - Status over hjemtag af EU-midler til forskning og innovation fra Horizon 2020
3. Meddelelser - Udrulning af initiativer i vækstpartnerskabsaftale 2015
4. Meddelelser - Bevillinger fra Vækstforum Hovedstaden til regionsrådet
5. Meddelelser - Ny vækstbarometermåling
6. Meddelelser - Temadrøftelse: Grøn vækst på jordforurenings- og grundvandsområdet
7. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder1. Meddelelser - Vækstforum Hovedstadens projektportefølje

Meddelelser
Erhvervs- og vækstudvalget har ønsket mere viden om de regionale erhvervsudviklingsprojekter som et led i deres politikopfølgning. Derfor præsenteres udvalget for Vækstforum Hovedstadens projektoverblik (bilag 1: Projektoversigt Vækstforum Hovedstaden efterår 2015).
 
Oversigten indeholder projekter, som Vækstforum Hovedstaden har indstillingsret til, det vil sige projekter med strukturfondsmidler, som indstilles til Erhvervsstyrelsen og projekter med regionale erhvervsudviklingsmidler, som indstilles til regionsrådet. Projektoversigten indeholder oplysninger om projekternes leadpartnere, projektperiode, budgetter og indhold. Derudover findes der en kort redegørelse for projektstatus i forhold til tidsplan, aktiviteter og forbrug (vist gennem trafiklys) samt eventuelle bemærkninger hertil.
 
Projektoversigten er udarbejdet som følge af aftale om løbende at afrapportere på Vækstforums samlede projektportefølje og den blev forelagt Vækstforum den 16. november 2015. Desuden vedlagt oversigt over nyligt afsluttede og evaluerede projekter med links til evalueringsrapporterne (Bilag 2: Afsluttede og evaluerede projekter Vækstforum efterår 2015).

Journalnummer
15006488

Sagsfremstilling
Referat

1.pdf
2.pdf

Bilag

Projektoversigt Vækstforum efterår 2015
Afsluttede og evaluerede projekter Vækstforum efterår 2015


2. Meddelelser - Status over hjemtag af EU-midler til forskning og innovation fra Horizon 2020

Meddelelser
Region Hovedstadens kontorer i Bruxelles (creoDK/Copenhagen EU Office) har lavet en opgørelse over, hvordan det er gået for regionens tre store universiteter og Region Hovedstaden med at hjemtage forskningsmidler fra EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. Danmark har pr. ultimo august hjemtaget 198 mio. €, hvilket svarer til 2,38% af samtlige landes hjemtag.
I den sammenhæng gør de store vidensinstitutioner i Hovedstadsregionen det godt. Københavns Universitet - KU, Danmarks Tekniske Universitet – DTU, Copenhagen Business School – CBS og Region Hovedstaden står tilsammen for 41,6 % af det samlede danske hjemtag. På listen over de europæiske universiteter med det højeste hjemtag ligger KU som nr. 5, og DTU som nr. 15.
Region Hovedstaden har hjemtaget for 8,4 mio. € i denne opgørelse. Herudover er en række større projektansøgninger på vej mod bevilling/kontraktunderskift (hospitalerne og nogle miljøforskningsprojekter) – inklusiv disse er status for Region Hovedstaden ultimo oktober 16,9 mio. €
Med sin forskningspolitiske lobbyindsats i Bruxelles bidrager creoDK til at understøtte videninstitutionernes hjemtag. Men Region Hovedstadens resultater i Horizon 2020 er først og fremmest skabt af dygtige forskere på hospitalerne og det understøttende arbejde i CRU’s enhed for Forskning og Innovation, som støtter og rådgiver om de konkrete forskningsansøgninger.
Dermed bidager indsatsen og de vundne Horizon 2020-projekter markant til at nå den politiske målsætning om ekspansive vidensmiljøer og kongeindikatoren om hjemtagning af ekstern finansiering til forskning og innovation på 100 mio. kr. om året.
Fakta om Horizon 2020:
EU-støtteprogrammet Horizon 2020 er verdens største offentlige forsknings- og innovationsprogram. I perioden 2014-2020 har Horizon 2020 et samlet budget på ca. 77 mia. € og pr. ultimo august er ca. 11 % af midlerne uddelt. Den danske regering ønsker at øge hjemtaget fra 2, 35% i det foregående EU-forskningsprogram FP7 og har sat et mål for hjemtag i Horizon 2020 på 2,5 %. Til sammenligning udgør Danmarks befolkning kun 1,1 % af EU’s samlede befolkning. Horizon 2020 støtter forskning inden for en bred vifte af forskningsområder. Opgørelsen ovenfor er gjort på baggrund af Europa-Kommissionens tal for projekter, hvor der foreligger kontrakt med EU om bevilgede midler.

Journalnummer
15006228

Referat
Sagsfremstilling3. Meddelelser - Udrulning af initiativer i vækstpartnerskabsaftale 2015

Meddelelser
Formandsskabet for Vækstforum og regeringen indgik i december 2014 Vækstpartnerskabsaftale for 2015 med en række fælles initiativer, som skal rulles ud i løbet af 2015. Aftalen er udarbejdet, så der er sammenhæng mellem den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) og Greater Copenhagen. For at sikre gode muligheder for opfølgning har Vækstforum 9. marts 2015 godkendt plan for udrulning med ansvarsfordeling og 'lead-partnere' for hver af initiativerne, således at initiativer igangsættes af både regeringen, Vækstforum Hovedstaden og andre regioners vækstfora.
 
Vækstforum har drøftet status på de fælles initiativer og vil påbegynde dialog med regeringen om opfølgning på de initiativer, som halter bagefter og om nyt setup for to-årige vækstpartnerskabsaftale for 2016-2017.
 
Status for vækstpartnerskabsaftale 2015
Af de godt 40 fælles initiativer for alle regioner er Hovedstaden med i omtrent 30 initiativer. Af Hovedstadens initiativer er der omkring halvdelen, som kører planmæssigt eller er gennemført (grøn smiley). Omkring 1/3 af initiativerne har en gul smiley, fordi de er forsinkede. Fem initiativer har fået en rød smiley, fordi de er blevet opgivet. Det er sekretariatets vurdering, at der kan være flere gode grunde til at nogle initiativer ikke er kommet godt igang og at enkelte initiativer derfor ikke bør fortsættes.
 
Initiativer med strategisk betydning i aftale med regeringen
Det er Vækstforums vurdering, at der bør følges op på initiativer af strategisk betydning for erhvervsudviklingen i Greater Copenhagen. Derfor har Vækstforum drøftet en række prioriterede initiativer til opfølgning (Bilag 2).
 
Status på initiativerne er også drøftet på møde i Danmarks Vækstråd den 20. november 2015, hvor status på initiativerne også var på dagsorden.

Journalnummer
14005842

Sagsfremstilling
Referat

3.pdf
4.pdf

Bilag

Opfølgning på alle regioners vækstpartnerskaber for 2015 - 211015
Notat om prioriterede initiativer fra vækstpartnerskabsaftale 2015 til opfølgning


4. Meddelelser - Bevillinger fra Vækstforum Hovedstaden til regionsrådet

Ansøgninger om erhvervsudviklingsmidler til regionsrådet
Ifølge Lov om erhvervsfremme skal Vækstforum Hovedstaden indstille ansøgninger om regionale erhvervsudviklingsmidler til regionsrådet.
 
Vækstforumsekretariatet modtog ved ansøgningsfristen den 24. august i alt 5 ansøgninger om erhvervsudviklingsmidler. Der var i alt søgt om ca. 18 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vækstforum Hovedstaden behandlede ansøgningerne på sit møde den 16. november og har på den baggrund indstillet to projekter til medfinansiering (til i alt 10,15 mio. kr.) i forretningsudvalget/regionsrådet.
 
Erhvervs- og vækstudvalget har en politikformulerende rolle og derfor orienteres udvalget om de modtagne ansøgninger. Formanden for erhvervs- og vækstudvalget er også medlem af Vækstforum Hovedstaden og kan evt. supplere med bemærkninger omkring drøftelsen i Vækstforum.

Journalnummer
14005842

Referat
Sagsfremstilling5. Meddelelser - Ny vækstbarometermåling

Meddelelser
Erhvervs- og vækstudvalget har efterspurgt viden om de regionale vækstvilkår, som Vækstforum Hovedstaden har til lovpligtig opgave at overvåge. På den baggrund har administrationen udviklet et vækstbarometer, der kan "overvåge regionale og lokale vækstvilkår". Vækstbarometeret er udviklet som supplement til eksisterende opgørelser af vækstvilkår for at sætte fokus på og følge de væksttemaer, som indgår i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) samt for at tilbyde mulighed for at tilpasse barometerets fremtidige målinger til at kunne opfange nye regionale udfordringer. Anden runde af Vækstbarometret indeholder analyser af: Konjunkturer for 2015, arbejdskraftbehov, status på væksttemaer i ReVUS, behov for elever og lærlinge samt status på samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner. Vækstbarometer-målingen gennemføres to gange årligt. I bilag 1 findes udvalgt omtale fra offentliggørelsen af denne anden runde af vækstbarometermålingen, som handler om kvalificeret arbejdskraft og manglen på praktikpladser.

Journalnummer
15003857

Referat
Sagsfremstilling

5.pdf

Bilag

Udvalgt omtale fra 2. runde af Vækstbarometeret, september 2015


6. Meddelelser - Temadrøftelse: Grøn vækst på jordforurenings- og grundvandsområdet

Meddelelser
Af jordplanen fremgår det, at det er Region Hovedstadens mål at sikre 80 % af grundvandsressourcen indenfor en tiårig periode. Innovation og udvikling af nye metoder er afgørende for, at vi kan sikre den rette håndtering af udfordringerne på jordforureningsområdet, og indfrie dette mål på den mest effektive måde.
 
Region Hovedstaden beskriver rammerne for udfordringerne og løser dem i samarbejde med vores danske og internationale offentlige og private samarbejdspartnere. Her prioriteres udvikling af billigere, hurtigere og mere klimavenlige metoder højt til gavn for både økonomi og mindre CO2-udledning. Udvikling af nye metoder betyder, at vores danske samarbejdspartnere har ”up front” viden på mange områder og derfor mulighed for at øge deres vækst gennem salg til andre regioner og salg til udenlandske markeder. Arbejdet med at sikre innovation, udvikling og grøn vækst indenfor jordforureningsområdet kan tilgås på mange forskellige måder og pt. har regionen innovations og udviklingsprojekter sammen med både universiteter, private partnere og andre regioner. Derudover er der etableret et samarbejde med Jiangsu-provinsen i Kina, for at understøtte eksport af danske løsninger.
 
Som en del af den politikforberedende drøftelse vedrørende initativer på jordforurenings- og grundvandsområdet, vil der primo 2016 blive afholdt en temadrøftelse mellem miljø- og trafikudvalget og erhvervs- og vækstudvalget. Denne temadrøftelse ville skulle bidrage til en drøftelse af de initiativer, som understøtter grøn vækst på jord- og grundvandsområdet.
 
Formålet med en tværgående drøftelse er at adressere balancen imellem den forureningsorienterede indsats og initiativer, som understøtter grøn vækst på jord- og grundvandsområdet. På baggrund af dette får udvalgene mulighed for at drøfte vækstmulighederne og prioritering af indsatserne.

Journalnummer
15014801

Referat
Sagsfremstilling7. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193

Referat
Sagsfremstilling

6.pdf

Bilag

rullende dagsorden