UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

16-05-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

16-05-2017 20:00:00


PUNKTER

1. Revision af regionens byggestyringsregler og paradigme for styringsmanual
2. Revideret specialeplan for Region Hovedstaden
3. Indstilling om fordeling af vagttjenesteapoteker i Region Hovedstaden
4. Udmøntning af midler til den regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2017
5. Udmøntning af anlægsmidler til Lokalbanerne i 2017
6. Aftale om medfinansiering fra Hørsholm Kommune af den regionale buslinje 375R
7. Trafikanalyse Helsingør Sundhedshus
8. Styrket forskning - godkendelse af Clinical Academic Groups
9. Godkendelse af samarbejdsaftale med Madfællesskabet
10. Lukket punkt
11. Lukket punkt
12. Medlemskab af forretningsudvalget, Psykiatriudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget, Miljø- og trafikudvalget, Udvalget om det sammenhængende sundhedsvæsen, Følgegruppen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans samt stedfortræderpost i regionsvalgbestyrelsen
13. Orientering om spørgsmål i spørgetiden1. Revision af regionens byggestyringsregler og paradigme for styringsmanual

Revision af regionens byggestyringsregler og paradigme for styringsmanual

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionens nuværende byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i februar 2009. Der er siden sket meget på det regionale investeringsområde og administrationen vurderer derfor, at der er behov for en revision af regionens centrale styringsdokumenter på investeringsområdet, herunder kvalitetsfondsområdet.
 
Med denne sag forelægges regionsrådet reviderede udgaver af byggestyringsreglerne og paradigmet for styringsmanual. Paradigmet er retningsgivende på regionens større investeringsprojekter, herunder kvalitetsfondsprojekterne og de store fondsfinansierede byggerier regionen i disse år gennemfører.
 
Sagen blev forelagt forretningsudvalget den 28. februar 2017, hvor forretningsudvalget bad administrationen belyse baggrunden for de fastsatte reserveniveauer samt mulighederne for andre samarbejdsformer omkring anlægsprojekter, som eksempelvis OPP (Offentligt-privat partnerskab). For at imødekomme dette vil der ved forretningsudvalgets møde blive holdt et oplæg af Centerdirektør Mogens Kornbo, Center for Ejendomme, som besluttet af forretningsudvalget den 28. februar 2017.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende de reviderede byggestyringsregler (bilag 1), og
 2. at godkende det reviderede paradigme for styringsmanual (bilag 2).

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 28. februar 2017:
Der blev omdelt rettelsesblad - side 4 i Byggestyringsreglerne tilføjes en mindre rettelse.
Forretningsudvalget besluttede at fortsætte behandlingen på det næste møde, og bad administrationen
belyse baggrunden for de fastsatte reserveniveauer samt muligheder for andre samarbejdsformer omkring
anlægsprojekter som eksempelvis OPP.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
I nærværende sag er der siden forelæggelsen den 28. februar foretaget to redaktionelle ændringer. Ordet "bygningsdrift" er ændret til "ejendomsportefølje". Desuden er der foretaget en tekstmæssig præcisering af anden sidste bullet i afsnittet om væsentlige ændringer i det nye paradigme for styringsmanual:
"I kvalitetsfondsbyggerierne opdeles de likvide reserver i to puljer; central reservepulje på 5% af den samlede investeringsramme og en UFO-pulje til anvendelse til uforudseelige forhold. På baggrund af erfaringer fra de nuværende byggerier på Rigshospitalet og Herlev forhøjes kravet til de kommende byggeriers UFO-pulje med 5%-point fra et oprindeligt spænd på 10 til 15% til et spænd på 15 til 20% af entrepriseudgifterne. Fastlæggelsen af UFO-puljen godkendes i projektets hospitalsbyggestyregruppe."
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
Centerdirektør Morgens Kornbo deltog under sagens behandling.
Anbefalet.
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. maj 2017:
 
Godkendt.
 
Erik R. Gregersen (A), Ole Stark (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Annette Birgitte Reimers (A), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Byggestyringsreglerne
I de forgange otte år siden regionens nuværende byggestyringsregler blev godkendt, er der sket meget på regionens investeringsområde. Bl.a. er Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri blevet oprettet, ligesom regionen har etableret Center for Ejendomme. Derfor har man fra administrationens side vurderet, at der er behov for en revision af regionens styringsmæssige rammer på investeringsområdet, herunder byggestyringsreglerne.
 
Af centrale ændringer i forhold til den hidtidige version af byggestyringsreglerne kan nævnes regulering af investeringsbevillinger og retningslinjer for rapportering, herunder regnskabsaflæggelse. Desuden omtales den administrative egenkontrol på investeringsområdet og Center for Ejendommes rolle som bygherre og ansvarlig for bygningsdrift i regionen.
 
Indeksregulering efter det regionale anlægsindeks af flerårige investeringsbevillinger har den umiddelbare fordel, at det giver en større budgetsikkerhed, idet bevillinger løbende reguleres i takt med prisudvikling indenfor byggeområdet.
 
Det vil endvidere med de reviderede byggestyringsregler være muligt, efter indstillingen fra administrationen, at regulere konkrete investeringsbevillinger efter endnu et indeks, nemlig byggeomkostningsindekset. Det er som oftest dette indeks, der regulerer entreprisekontrakter og rådgivningskontrakter indenfor anlægsområdet. Regulering efter såvel det regionale anlægsindeks som byggeomkostningsindekset forventes at reducere overskridelser på de store og langvarige investeringsbevillinger og dermed også reducere behovet for tillægsbevillinger.
 
De nye reguleringsmuligheder bevirker imidlertid samtidig, at regionens investeringsbudget disponeres til allerede bevilgede projekter. Der bliver således, grundet det årlige loft for anlægsudgifter, færre frie midler at disponere over til eventuelle nye projekter i forbindelse med den årlige budgetaftale.
 
Regionsrådet har de seneste år vedtaget en række tiltag, der skal sikre at regionen, når den agerer som bygherre, overholder visse bestemmelser såsom sikring af ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, oprettelse af praktikpladser i forbindelse med byggesager og andre sociale retningslinjer. Der henvises nu i byggestyringsreglerne til disse særskilte forpligtigelser i regionens standardkontrakter.
 
Etableringen af Center for Ejendomme forventes at medføre en øget professionalisering af varetagelsen af regionens ejendomsportefølje ligesom, der forventes betydelige effektiviseringsgevinster ved samlingen af funktioner i et nyt centervaretagelsen. I forhold til styring af investeringssager og regionsrådets rolle, har centerdannelsen ingen betydning.
 
Paradigmet for styringsmanual
Paradigmet fastsætter de administrative retningslinjer for samtlige af regionens større anlægsprojekter, herunder kvalitetsfondsprojekterne. Det nuværende paradigme blev forelagt og godkendt af regionsrådet i december 2012.
 
Siden 2012 har regionsrådet besluttet en række nye investeringsprojekter, herunder de to fondsfinansierede projekter Nyt Hospital for børn, unge og fødende på Rigshospitalet og Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Der er i perioden endvidere sket væsentlige ændringer, både i regionens opgavevaretagelse af de store byggerier, samt i ministeriets regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen fastsætter rammerne for det statslige tilsyn af kvalitetsfondsprojekterne. Alt sammen forhold, der har nødvendiggjort en revision af paradigmet.
 
Af væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige version kan nævnes:

KONSEKVENSER
Hvis byggestyringsreglerne godkendes som forelagt, vil regionens flerårige investeringsbevillinger blive indekseret i forbindelse med budgettet efter det regionale pris- og lønindeks på anlægsområdet.
 
Det vil endvidere med de reviderede byggestyringsregler være muligt, efter indstillingen fra administrationen, at regulere konkrete investeringsbevillinger efter byggeomkostningsindekset. Det er som oftest dette indeks, der anvendes til regulering af entreprisekontrakter og rådgivningskontrakter indenfor anlægsområdet. En sådan særlig regulering vil kunne indgå i den løbende økonomirapportering, og skulle finansieres indenfor regionens investeringsramme. Regulering efter byggeomkostningsindekset forventes at reducere overskridelser på de store og langvarige investeringsbevillinger og dermed også reducere behovet for tillægsbevillinger.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. Hvis de reviderede byggestyringsregler godkendes, vil regionale investeringsbevillinger fremadrettet blive prisfremskrevet efter det regionale pris- og lønindeks på anlægsområdet.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen blev forelagt forretningsudvalget den 28. februar 2017, hvor forretningsudvalget bad administrationen belyse baggrunden for de fastsatte reserveniveauer samt mulighederne for andre samarbejdsformer omkring anlægsprojekter, som eksempelvis OPP (Offentligt-privat partnerskab). Sagen forelægges derfor påny forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg /Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17000397.


1.pdf
2.pdf
3.pdf

Bilag

Region Hovedstaden Byggestyringsregler 2017
Paradigme for styringsmanual udgave 3
Oplæg på forretningsudvalgs møde den 9. maj 2017 - Mogens Kornbo


2. Revideret specialeplan for Region Hovedstaden

Revideret specialeplan for Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedsstyrelsen har i henhold til sundhedsloven ansvaret for at fastlægge placering af specialfunktioner i specialeplanen. I Sundhedsstyrelsens specialeplan fremgår, hvilke hospitaler der er godkendt til at varetage specialfunktioner, der udgør ca. 10 % af den samlede behandling på hospitalerne og i psykiatrien.
 
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde d. 1. marts 2017 den reviderede specialeplan, som forretningsudvalget hermed i sagen orienteres om.
 
Sundhedsstyrelsens reviderede specialeplan er udarbejdet på baggrund af ansøgninger fra alle regioner. Region Hovedstadens ansøgning til revideret specialeplan blev godkendt af Regionsrådet d. 15. december 2015. Den reviderede plan implementeres på hospitalerne og i psykiatrien i Region Hovedstaden pr. 1. juni 2017.
 
Den reviderede specialplan har i øvrigt været forlagt Sundhedsudvalget på møde d. 25. april 2017.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at orienteringen om den reviderede specialeplan for Region Hovedstaden tages til efterretning

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
Anbefalet.
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. maj 2017:
 
Der var eftersendt supplerende notat (bilag 3).
 
Godkendt.
 
Erik R. Gregersen (A), Ole Stark (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Annette Birgitte Reimers (A), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Den gældende specialeplan blev offentliggjort i 2010, og den er sidenhen blev tilpasset i takt med, at der har været behov for ændringer i placering af specialfunktioner.
 
Region Hovedstadens ansøgning til revideret specialeplan blev godkendt af Regionsrådet d. 15. december 2015. Med Region Hovedstadens specialeansøgning forpligter regionen sig til at have forsyningsforpligtelse for de godkendte specialfunktioner. Forsyningsforpligtelsen indebærer, at specialfunktioner på regionens hospitaler og i psykiatrien skal kunne opretholdes døgnet rundt, året rundt, herunder også i perioden med spidsbelastning.
 
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde d. 1. marts 2017 en revideret specialeplan, hvor størstedelen af Region Hovedstadens ansøgning er blevet accepteret, mens enkelte placeringer af specialfunktioner er blevet afvist. Den reviderede specialeplan implementeres på hospitalerne og i psykiatrien i Region Hovedstaden pr. 1. juni 2017.
 
Specialfunktioner er behandlingsområder, der er karakteriseret ved at være komplekse, hvor der typisk er få patienter, og hvor ressourcebehovet giver anledning til en vis samling af behandlingen. Placering af specialfunktioner bliver fastlagt i specialevejledningerne for de 36 lægefaglige specialer, der udgør den samlede specialeplan.
 
Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. I bilag 1 er ansøgningsprocessen og den endelige specialeplan for Region Hovedstaden beskrevet, og i bilag 2 ses en specialeopdelt oversigt over placering af specialfunktioner på regionens hospitaler.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
15005838


4.pdf
5.pdf
6.pdf

Bilag

Bilag 1. Revideret specialeplan for Region Hovedstaden
Bilag 2. Specialeopdelt oversigt over placering af specialfunktioner
Notat inkl. bilag vedr afgørelser i den reviderede specialeplan for Region Hovedstaden


3. Indstilling om fordeling af vagttjenesteapoteker i Region Hovedstaden

Indstilling om fordeling af vagttjenesteapoteker i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Som følge af lov nr. 1736 af 27. december 2016 om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om lægemidler vil der pr. 1. januar 2018 blive etableret en ny ordning for vagttjeneste på landets apoteker. Ordningen har til formål at sikre borgerne god tilgængelighed til lægemidler uden for almindelig åbningstid og skabe bedre sammenhæng mellem apotekernes vagttjeneste og de regionale akut- og vagtlægefunktioner.
 
Lægemiddelstyrelsen har anmodet Region Hovedstaden om politisk at indstille og begrunde, hvor regionen ønsker vagtapotekerne placeret. På baggrund af regionsrådets indstilling vil Lægemiddelstyrelsen træffe afgørelse om antallet og placeringen af vagtapoteker i regionen.
 
Regionsrådet skal i nærværende sag godkende administrationens forslag til vagtapotekernes placering. Det forventes, at lægemiddelstyrelsen offentliggør den endelig tildeling af vagttjeneste på landets apoteker i juli/august 2017.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende indstilling til Lægemiddelstyrelsen, om fordelingen af vagttjenesteapoteker i Region Hovedstaden, således
  • at Frederiksborg Apotek i Hillerød, Glostrup Apotek og Sønderbro Apotek (København S) tildeles A-vagttjeneste,
  • at Helsingør Axeltorvs Apotek, Lyngby Svane Apotek og Rønne Apotek tildeles B-vagttjeneste,
  • at Rådshusapoteket i Helsinge, Birkerød Apotek, Nørrebro Apotek (København N), Apoteket Rosen (København NV), Albertslund Apotek, City2 Apoteket (HøjeTaastrup) og Lufthavns Apotek København tildeles C-vagttjeneste, og
  • at Steno Apotek (København V) bliver Nationalt døgnapotek.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning den 25. april 2017:
Anbefalet med ønsket om, at Frederiksborg Apotek i Hillerød tildeles A-vagttjeneste i stedet for B-vagttjeneste, og at Lyngby Svane Apotek tildeles B-vagttjeneste i stedet for A-vagttjeneste. Dette af hensyn til borgerne i planområde Nord.
Desuden har udvalget følgende bemærkninger:
1. at det er utilfredsstillende, at borgernes adgang til lægemiddelbehandling forringes.
2. at kommunerne skal orienteres.
3. at det vil være hensigtsmæssigt med mulighed for udlevering af medicin i ambulatorierne.
Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
Der var omdelt henvendelse fra Apoteker Troels Ingemann (bilag 4).
Anbefalet.
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. maj 2017:
 
Godkendt.
 
Erik R. Gregersen (A), Ole Stark (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Annette Birgitte Reimers (A), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Apotekernes vagttjeneste og vagtapotekers geografiske placering er reguleret i apotekerloven. Vagttjeneste er apotekets mulighed for at ekspedere recepter uden for apotekets almindelige åbningstid (ca. kl. 9.30-18.00). Vagttjeneste dækker over to typer bemanding på apoteket; tilkaldevagt og vagttjeneste. At et apotek har tilkaldevagt betyder, at en borger telefonisk kan kontakte en af apotekets medarbejdere, som i løbet af kort tid kan fremmøde på apoteket og ekspedere borgerens recept. Vagttjeneste betyder derimod, at apotekerne i et fastsat tidsrum er bemandet med en enkelt medarbejder uden for almindelig åbningstid. Hvilke apoteker, der skal have vagttjeneste og tilkaldevagttjeneste, og i hvilke tidsrum, er fastsat i apotekerloven og defineret ud fra tre forskellige lister; I, II og III. På liste I fremgår de døgnåbne apoteker, mens liste II og III dækker over de øvrige vagtapoteker. Der ydes tilskud til apoteker, som varetager vagttjeneste, som betaling for omkostninger forbundet hermed.
 
Fem af de 11 døgnåbne apoteker i Danmark har indtil nu været placeret i Region Hovedstaden. Derudover har Region Hovedstaden to apoteker på liste III. Disse apoteker skal udover almindelig åbningstid være bemandet mindst en time på hverdage, to timer på lørdage og tre timer på søndage. Derudover har apotekerne tilkaldevagttjeneste døgnet rundt.
 
Den nye ordning for vagttjeneste på landets apoteker betyder, at der kun skal være ét nationalt døgnvagtsapotek. Det er fastsat i bekendtgørelse nr. 242 af 8. marts 2017 om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, at dette apotek skal ligge i København. Derudover skal omtrent 50 apoteker på landsplan tildeles vagttjeneste. Placeringen af vagtapotekerne fastsættes således ikke længere ved lov, men afgøres af Lægemiddelstyrelsen på baggrund af ansøgninger fra apoteker og regionernes indstillinger. Den nye ordning betyder desuden, at tidsrummet for vagttjeneste udvides. Samtidig nedlægges tilkaldevagttjeneste. Endelig betyder den nye ordning, at det nu bliver muligt for en læge i akut- eller vagtlægefunktion at pålægge et vagtapotek at udbringe medicin til en borger i tidsrummet kl. 06.00-24.00. Udbringningen vil være gratis for borgerene. Dette vil navnligt ske i tilfælde, hvor akut- eller vagtlægefunktionen ikke ligger inde med medicin til igangsættelse af behandling, eller hvor lægen ud fra telefonisk kontakt med borgeren vurderer, at borgeren pga. sygdomstilstand eller betydelig afstand ikke er i stand til at henvende sig på et vagtapotek. Vagttjeneste tildeles for fem år ad gangen.
 
Bag ændringen af vagttjenesteordningen er et ønske om bl.a. at gøre det mere gennemskueligt for borgerne at vide, hvor de kan henvende sig for at købe medicin efter kontakt til akut- og vagtlægefunktion og inden for hvilket tidsrum. Det er administrationens vurdering, at den nye vagttjenesteordning ikke vil medføre en betydelig ændring for størstedelen af borgerne i Region Hovedstaden. Dog vil borgere i planområde Nord, som før har haft et døgnåbent apotek, muligvis opleve den nye ordning som en væsentlig forringelse i deres adgang til lægemiddelbehandling. Planområde Nord omfatter følgende kommuner: Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Frederikssund, Hillerød, Fredensborg, Hørsholm og Allerød, jf. kort over planråder (bilag 1). Hvorvidt den enkelte borger i Region Hovedstaden vil opleve den nye vagttjenesteordning som en forringelse eller forbedring, afhænger af lægemiddelstyrelsens endelige tildeling af vagttjeneste på regionens apoteker. Såfremt Lægemiddelstyrelsen på baggrund af apotekernes ansøgninger og regionernes indstillinger vurderer, at der ikke opnås tilstrækkelig dækning i et geografisk område, kan styrelsen pålægge et apotek at varetage vagttjeneste.
 
Med muligheden for, at en læge kan beslutte vederlagsfri udbringning af medicin fra et vagtapotek til en syg borger, styrkes borgernes adgang til lægemiddelbehandling. De nærmere retningslinjer for vagtapotekernes vederlagsfri udbringning af medicin er dog endnu ikke fastsat. Administrationen har derfor henvendt sig til Lægemiddelstyrelsen for at få en afklaring på retningslinjerne for, hvornår en læge kan pålægge et apotek at udbringe medicin til en borger i tidsrummet kl. 06.00-24.00.
 
Region Hovedstadens indstilling af apoteker til tildeling af vagttjeneste
 
I forbindelse med den nye ordning har Lægemiddelstyrelsen indkaldt ansøgninger fra apoteker, som ønsker at varetage vagttjeneste. Styrelsen har derefter sendt apotekernes ansøgninger til de respektive regioner og bedt regionerne om at indstille, hvilke apoteker der skal tildeles vagttjeneste. Administrationen bemærker, at det er uvidst, i hvort stort omfang Lægemiddelstyrelsen i sin endelige afgørelse vil rette sig efter regionernes indstillinger.
 
Apotekerne har mulighed for at vælge imellem tre typer af vagttjeneste inddelt i kategori A-, B- og C-ordning. Hver ordning er defineret af åbningstid og bemandingskrav. Forventet antal af og åbningstider for de forskellige typer vagtapoteker på landsplan kan ses i tabel 1, jf. desuden aftale om apotekernes vagttjeneste indgået mellem Sundheds- og Ældreministeriet (bilag 2).
 
Typer vagtapotek
ÅbningstiderForventet antal på landsplan
Tabel 1. Typer af vagttjeneste
Nationalt døgnvagtapotek (København)Døgnåbent alle årets dage.1
A-vagttjeneste
Kl. 06.00-24.00 alle årets dage.
5-9
B-vagttjeneste
Kl. 08.00-21.00 på alle hverdage.
Lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 18.00-21.00, foruden de regler, der gælder for den ugentlige åbningstid og søn- og helligdage kl. 10.00-13.00.
Op til 11
C-vagtjeneste
Kl. 08.00-19.00 på alle hverdage.
Lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 16.00-18.00, foruden de regler, der gælder for den ugentlige åbningstid og søn-og helligdage kl. 10.00-13.00.
20-32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Region Hovedstaden har 14 apoteker ansøgt om at varetage vagttjeneste. En oversigt over antal ansøgere fordelt på type vagtapotek kan ses i tabel 2.
 
Type vagtapotekForventet antal på landsplanAntal ansøgninger fra apoteker i Region Hovedstaden
Tabel 2. Antal ansøgninger om tildeling af vagttjeneste i Region Hovedstaden
Nationalt døgnapotek
12
A-vagttjeneste
(kl. 06-24)
5-92
B-vagttjeneste
(kl. 08-21)
Op til 116
C-vagttjeneste
(kl. 08-19)
20-32
4
 
I sin vurdering af tildeling af vagttjeneste har administrationen først og fremmest gjort sig overvejelser om geografisk dækning af regionens fem planområde, jf. bilag 1. Disse overvejelser omfatter også et ønske om, at vagtapotekerne er nogenlunde tæt beliggende på akut- og vagtlægefunktionerne for at sikre borgerne en god adgang til lægemiddelbehandling. Dernæst har administrationen forholdt sig til de kriterier, som er fastsat i aftalen om apotekernes vagttjeneste. Disse kriterier omhandler: 1. Befolkningsantal, 2. Afstand mellem de enkelte vagtapoteker og 3. Geografisk spredning af vagtapoteker inden for regionen eller de(n) tilgrænsende region(er), jf. bilag 2. På den baggrund har administrationen udarbejdet en indstilling til Lægemiddelstyrelsen om tildeling af vagttjeneste til apoteker i Region Hovedstaden, jf. bilag 3. Administrationen har indstillet samtlige ansøgende apoteker. På grund af geografiske overvejelser har administrationen ikke indstillet alle apoteker til varetagelse af den vagttjeneste, de fortrinsvis har søgt om at få tildelt.
 
Nationalt døgnapotek
To apoteker har søgt om tildeling af den nationale døgnapoteksfunktion (Steno Apotek (København V) og Sønderbro Apotek (København S)). Idet begge apoteker er beliggende i København og pt. varetager døgnapoteksfunktion, har administrationen i sin indstilling af Steno Apotek til Lægemiddelstyrelsen lagt vægt på apotekets centrale beliggenhed med god trafikal tilgængelighed.
 
A-vagttjeneste (kl. 06-24)
To apoteker har fortrinsvist søgt om tildeling af A-vagttjeneste. Administrationen har valgt at indstille det ene apotek. Ligeledes til varetagelse af A-vagttjeneste indstiller administrationen det apotek, som har søgt om national døgnvagtfunktion, men hvis ansøgning med nærværende indstilling ikke imødekommes. Begge disse apoteker er beliggende i planområde Syd, men dækker forskellige områder med store befolkninger. Endelig er et apotek, som fortrinsvist har søgt om B-vagttjeneste, men alternativt A-vagttjeneste, blevet indstillet af administrationen til at varetage A-vagttjeneste. Dette apotek ligger i planområde Midt. Foruden det nationale døgnapotek beliggende i planområde Byen, dækkes planområder Midt og Syd med nærværende indstilling af apoteker med A-vagttjeneste. Ingen apoteker i planområde Nord har søgt om at varetage A-vagttjeneste.
 
B-vagttjeneste (kl. 08-21)
Dækningen af planområde Nord styrkes i administrationens indstilling til Lægemiddelstyrelsen af to B-vagttjenesteapoteker beliggende i planområde Nord. Derudover indstiller administrationen, at et apotek i planområde Bornholm tildeles B-vagttjeneste.
 
C-vagttjeneste (kl. 08-19)
Til Lægemiddelstyrelsen indstiller administrationen to apoteker beliggende i hhv. planområde Nord og Midt til tildeling af C-vagttjeneste. Det betyder, at områderne Midt og Nord er godt dækket med hensyn til vagttjenesteapoteker. Derudover indstiller administrationen yderligere to apoteker beliggende i planområde Byen og tre apoteker i planområde Syd. Administrationen vurderer, at denne vagttjenestedækning er passende, set i lyset af befolkningstætheden i disse områder.
 
En oversigt over Region Hovedstadens indstilling fordelt på regionens planområder kan ses i tabel 3 og 4.
 
PlanområdeNationalt døgnapotekA-vagttjeneste
(kl. 06-24)
B-vagttjeneste
(kl. 08-21)
C-vagttjeneste
(kl. 08-19)
I alt
Tabel 3. Region Hovedstadens indstilling til Lægemiddelstyrelsen fordelt på regionens fem planområder
Nord  213
Midt 1 12
Byen1  23
Syd 2 35
Bornholm  1 1
I alt133714
 
PlanområdeNationalt døgnapotekA-vagttjeneste
(kl. 06-24)
B-vagttjeneste
(kl. 08-21)
C-vagttjeneste
(kl. 08-19)
Tabel 4. Region Hovedstadens indstilling af apoteker til Lægemiddelstyrelsen
Nord  
Frederiksborg Apotek (Hillerød)
Helsingør Axeltorvs Apotek
Rådhusapoteket Helsinge
Midt Lyngby Svane Apotek Birkerød Apotek
ByenSteno Apotek (København V)  
Nørrebro Apotek (København N)
Apoteket Rosen (København NV)
Syd 
Glostrup Apotek
Sønderbro Apotek (København S)
 
Albertslund Apotek
City2 Apoteket (Høje Taastrup)
Lufthavns Apotek København
Bornholm  Rønne Apotek 
 
Reduktionen af antallet af døgnåbne apoteker i Region Hovedstaden fra fem til et er en generel forringelse for borgerne. Det er dog administrationens vurdering, at vi med nuværende indstilling til Lægemiddelstyrelsen om tildeling af vagttjeneste på apotekerne har sikret alle borgere i Region Hovedstaden rimelig sammenhæng mellem de regionale vagtlæge- og akutfunktioner og vagtapotekerne. Den største udfordring med hensyn til dækning er i planområde Nord, hvor ingen apoteker har søgt om at varetage A-vagttjeneste. Borgere i planområde Nord kan derfor opleve den nye vagttjenesteordning som en væsentlig forringelse i deres adgang til lægemiddelbehandling, hvilket kan medføre utilfredshed og bekymring. Administrationen mener imidlertid, at løsningen med at indstille tildeling af A-vagttjeneste til et apotek i planområde Midt er rimelig, taget i betragtning af at to apoteker i planområde Nord indstilles til at få tildelt B-vagttjeneste. Dertil kommer muligheden for, at en læge kan pålægge et vagtapotek vederlagsfri at udbringe medicin til en syg borger, hvilket sikrer de svageste borgere adgang til lægemiddelbehandling. Lægemiddelstyrelsen kan imidlertid finde denne dækning af planområde Nord utilstrækkelig og pålægge et apotek i planområde Nord at varetage A-vagttjeneste. Skulle dette være tilfældet, vil tildelingen af vagttjeneste på apoteker i Region Hovedstaden blive ændret i forhold til nærværende indstilling. I så fald vil udvalget blive orienteret.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer den konsekvens, at særligt kommunerne og borgere i planområde Nord kan opleve den nye vagttjenesteordning som en forringelse i deres adgang til lægemiddelbehandling. Lægemiddelstyrelsens frist for indsendelse af indstilling af tildeling af vagttjeneste på apoteker har ikke gjort det muligt for administrationen at inddrage kommunerne i planområde Nord i udarbejdelsen af indstillingen.
 
Såfremt indstillingen tiltrædes vil indstilling om fordeling af vagttjenesteapoteker blive sendt til Lægemiddelstyrelsen.
 
Såfremt indstillingen ikke godkendes, tilpasses den efter regionsrådets indsigelser, hvorefter den sendes til Lægemiddelstyrelsen.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges sundhedsudvalget den 25. april 2017, forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.
 
Såfremt indstillingen godkendes af regionsrådet, sendes den til Lægemiddelstyrelsen umiddelbart efter regionsrådsmødet.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
17008376


7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf

Bilag

Kort over Region Hovedstadens planområder
Aftale om apotekernes vagttjeneste
Bilag 3 - Region Hovedstadens indstilling vedr. tildeling af vagttjeneste på apoteker
Bilag 4 - Henvendelse fra Apoteker Troels Ingemann


4. Udmøntning af midler til den regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2017

Udmøntning af midler til den regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2017

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte i december 2016 Handlingsplan 2017-2018 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), hvori der indgår 10 strategiske fyrtårnsprojekter. Projekterne medfinansieres af de midler, som regionsrådet har reserveret til ReVUS-projekter i budget 2017 og 2018. I budget 2017 drejer det sig om 39,2 mio. kr.
 
Regionsrådet har med handlingsplanen allerede godkendt de overordnede rammer for fyrtårnsprojekterne. Siden godkendelsen er syv af de ti projekter blevet yderligere konkretiseret i samarbejde med kommuner og andre centrale parter. Bl.a. er samarbejdskredsen kommet på plads og der er opstillet budgetter for de enkelte projekter. For at igangsætte projekterne er der behov for udmøntning af midler, hvorfor denne sag forelægges.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 
1. at godkende konkretiseringen af fyrtårnsprojekterne:
 1. Trafikplan for hovedstadsregionen (bilag 1)
 2. Vækstkritiske kompetencer (bilag 2)
 3. Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi (bilag 3)
 4. Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren (bilag 4)
 5. Smart Greater Copenhagen (bilag 5)
 6. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen (bilag 6)
 7. Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger (bilag 7)
 
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 
2. at bevilge i alt 39,7 mio. kr. fordelt på følgende fyrtårnsprojekter:
 1. 2,0 mio. kr. til Trafikplan for hovedstadsregionen (bilag 1)
 2. 8,0 mio. kr. til Vækstkritiske kompetencer (bilag 2)
 3. 5,0 mio. kr. til Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi (bilag 3)
 4. 9,0 mio. kr. til Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren (bilag 4)
 5. 1,7 mio. kr. til Smart Greater Copenhagen (bilag 5)
 6. 5,0 mio. kr. til Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen (bilag 6)
 7. 9,0 mio. kr. til Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger (bilag 7)

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 2. maj 2017:
Indstillingspunkterne ved Miljø- og trafikudvalgets behandling af sagen var følgende:
1. at godkende konkretisering af følgende fyrtårnsprojekter:
 1. Trafikplan for hovedstadsregionen (bilag 1)
 2. Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi (bilag 2)
 3. Smart Greater Copenhagen (bilag 3)
 4. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen (bilag 4)
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
2. at bevilge i alt 13,7 mio. kr. fordelt på følgende fyrtårnsprojekter:
 1. 2,0 mio. kr. til Trafikplan for hovedstadsregionen (bilag 1)
 2. 5,0 mio. kr. til Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi (bilag 2)
 3. 1,7 mio. kr. til Smart Greater Copenhagen (bilag 3)
 4. 5,0 mio. kr. til Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen (bilag 4)
Formanden satte indstillingspunkt 1a under afstemning:
For stemte: A (2), B (1), C (1), F (1), O (1) og V (1), i alt 7.
Imod stemte: Ø (1).
Undlod at stemme: 0.
I alt 8.
Indstillingspunkt 1a var herefter anbefalet.
Indstillingspunkterne 1b-1d blev anbefalet uden afstemning.
Enhedslisten ønskede følgende bemærkning ført til protokollen:
”Der er helt klart brug for en samlet plan for trafikken, men først og fremmest for kollektiv trafik. Et forslag om en trafikplan bør indeholde mål om CO2 reduktion, grøn omstilling og væsentlige forbedringer for kollektiv trafik. Og det giver ikke mening at opstille måltal for øget anvendelse af kollektiv trafik, når der ikke afsættes ekstra ressourcer til driften”
Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 2. maj 2017:
Formanden satte indstillingens punkt 1a til afstemning:
For stemte: A (3), C (2), O (1), V (2) i alt 8.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: 0
Stemmer i alt: 9
Indstillingens punkt 1a var herefter anbefalet.
Indstillingens punkt 1b-1g blev anbefalet.
Enhedslisten ønskede følgende bemærkning ført til protokollen:
”Der er helt klart brug for en samlet plan for trafikken, men først og fremmest for kollektiv trafik. Et forslag om en trafikplan bør indeholde mål om CO2 reduktion, grøn omstilling og væsentlige forbedringer for kollektiv trafik. Og det giver ikke mening at opstille måltal for øget anvendelse af kollektiv trafik, når der ikke afsættes ekstra ressourcer til driften”
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
Der blev omdelt teknisk ændringsforslag til bilag 6 (bilag 9)
Formanden satte indstillingspunkterne 1a og 2a under afstemning:
For stemte: A (3), B (1), C (1), F (1), O (2) og V (2), i alt 10.
Imod stemte: Ø (2).
Undlod at stemme: 0.
I alt 12.
Indstillingspunkterne 1a og 2a var herefter anbefalet.
Indstillingspunkterne 1b–1g og 2b–2g var anbefalet uden afstemning.
Enhedslisten ønskede følgende ført til protokollen:
”Enhedslisten kan ikke støtte trafikplanen, der indeholder alt for mange forslag om nye motorveje, vejprojekter og flere dyre faste forbindelser. Flere motorveje øger biltrafikken. Der er brug for at prioritere kollektiv trafik som alternativ til biltrafikken, for at minimere trængslen, miljøproblemerne og CO2-udledningen. En sådan trafikplan ville Enhedslisten kunne støtte.”
 
Regionsrådets beslutning den 16. maj 2017:
 
Formanden satte indstillingspunkterne 1a og 2a under afstemning:
 
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (4) og V (8), i alt 36.
Imod stemte: Ø (5).
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
 
Indstillingspunkterne 1a og 2a var herefter godkendt.
 
Indstillingspunkterne 1b–1g og 2b–2g var godkendt uden afstemning.
 
Enhedslisten ønskede følgende ført til protokollen:
”Enhedslisten kan ikke støtte trafikplanen, der indeholder alt for mange forslag om nye motorveje, vejprojekter og flere dyre faste forbindelser. Flere motorveje øger biltrafikken. Der er brug for at prioritere kollektiv trafik som alternativ til biltrafikken, for at minimere trængslen, miljøproblemerne og CO2-udledningen. En sådan trafikplan ville Enhedslisten kunne støtte.”
 
Erik R. Gregersen (A), Ole Stark (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Annette Birgitte Reimers (A), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
De 10 strategiske fyrtårnsprojekter i handlingsplanen for 2017-2018 er sammen med de allerede igangsatte fyrtårnsprojekter fra Handlingsplan 2015-2016 med til at realisere ReVUS.
 
Siden godkendelsen af Handlingsplan 2017-2018 i december 2016 er syv af de ti projekter blevet yderligere konkretiseret i samarbejde med kommuner og andre relevante parter. I alt har alle regionens kommuner (på nær Brøndby og Hørsholm) valgt at involvere sig i den videre proces med konkritisering af ét eller flere af de ti fyrtårnsprojekter.
 
Fyrtårnsprojekterne medfinansieres af de midler, som regionsrådet har afsat til ReVUS-projekter i budget 2017 og 2018.
 
De indstillede projekter vurderes at leve op til de principper for udmøntning af ReVUS-midler, som administrationen i slutningen af 2015 præsenterede for regionsrådet i forbindelse med udmøntningen af midler til de første ReVUS-fyrtårnsprojekter i Handlingsplan 2015-2016:
 
Følgende syv fyrtårnsprojekter indstilles til bevilling:
 
Titel
Projektperiode
Samlet budget (mio. kr.)
Heraf ReVUS-midler (mio. kr.)
Trafikplan for hovedstadsregionen
2017-2018
2,0
2,0 (1 mio. kr fra ReVUS-budget 2017 og 1 mio. kr. fra ReVUS-budget 2018)
Vækstkritiske kompetencer
2017-2020
10,67
8,0
Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
2018-2021
20,1
5,0
Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren
2017-2019
11,85
9,0
Smart Greater Copenhagen
2017-2018
1,9
1,7
Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
2017-2019
10,0
5,0
Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger
2017-2020
80,0
9,0
I alt  39,7 (heraf 38,7 mio. kr. fra budget 2017 og 1 mio. kr. fra budget 2018)
 
 
Trafikplan for hovedstadsregionen
Fyrtårnsprojektet skal bidrage til at få hovedstadsregionen til trafikalt at hænge bedre sammen og anvise, hvordan den stigende trængsel på veje og i tog kan reduceres, således at den økonomiske vækst og udvikling understøttes. Fyrtårnsprojektet tager udgangspunkt i den prioriterede liste over trafikprojekter, som kommunerne i hovedstadsområdet og Region Hovedstaden i fællesskab har udarbejdet for at nedbringe den stigende trængsel og gøre det nemmere at komme rundt i regionen. Arbejdet med trafikplanen falder i tre dele: De strategiske overvejelser, en konkretiserings- og faktadel samt udarbejdelsen af en trafik- og mobilitetsplan. Fyrtårnsprojektet har på nuværende tidspunkt et samlet budget på 2 mio. kr. fordelt på 1 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018, som finansieres af Region Hovedstaden. Det forventes, at de deltagende parter bidrager med relevante analyser og arbejdskraft og eventuelt med økonomiske bidrag. Fyrtårnsprojektet løber frem til medio 2018.
 
Vækstkritiske kompetencer
Fyrtårnsprojektet skal imødekomme udfordringer med at skaffe arbejdskraft til store byggerier bl.a. letbane- og metrobyggeriet og Nyt Hospital Nordsjælland. Manglen på arbejdskraft er en kæmpe udfordring, der vil hæmme væksten i regionen, hvis ikke der gøres noget nu, og der er behov for målrettet opkvalificering. Gennem en udvidet indsats vil Hovedstadens Rekrutteringsservice, Nordsjællands Rekrutteringsservice og LO opsøge virksomheder for at understøtte dem med at skaffe arbejdskraft. Der er fokus på bygge- anlægs- og chaufførbranchens arbejdskraftsbehov og dækning af kompetencer i forbindelse med bygge-anlægsarbejde herunder transport, administration, service mv. mhp. opkvalificering af ledige. Målgruppen er ledige ufaglærte og faglærte, jobskiftere i fagforeninger, der ønsker at skifte job, og herboende udenlandsk arbejdskraft. Som supplement til det danske arbejdskraftsudbud er det nødvendigt med fastholdelse af arbejdskraft fra andre EU-lande. Det øgede arbejdsudbud er en forudsætning for at kunne sikre virksomheder tilstrækkelig med arbejdskraft. Muligheden for oprettelse af praktikpladser hos både danske og udenlandske leverandører bliver også undersøgt. Fyrtårnsprojektet har et samlet budget på 10,67 mio. kr., heraf 8 mio. kr. fra Region Hovedstaden, og er treårigt fra 2017 til 2020.
 
Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
Fyrtårnsprojektet skal gennem fremme af ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi bidrage til, at hovedstadsregionen er fossilfri i 2050 og at 80 pct. af affaldet i hovedstadsregionen genanvendes. Projektet skal fremme genanvendelse af affald, bedre udnyttelse af restprodukter samt energieffektivisering og vedvarende energi. Projektet består af tre delindsatser, hvoraf den største delindsats skal skabe en fælles fysisk platform for bedre ressourceudnyttelse i Greater Copenhagen. De to andre delindsatser skal klæde kommunerne bedre på i forhold til at arbejde med cirkulær økonomi samt fremme anvendelsen af innovative offentlige indkøb hos hovedstadsregionens aktører. Fyrtårnsprojektet har et budget på 20,1 mio. kr., heraf 5 mio. kr. fra Region Hovedstaden og løber fra 2017-2020.
 
Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren
Fyrtårnsprojektet skal være med til at sikre den fremtidige vækst inden for fødevaresektoren i Greater Copenhagen. Der vil bl.a. blive fokuseret på at få øget den offentlig efterspørgsel efter lokale og økologiske fødevarer og opbygning af viden om regionens fødevaresystem. Som led i projektet vil der blive udviklet en fælles løsning/platform, hvor landmænd i Greater Copenhagen kan udbyde højkvalitets- og økologiske fødevarer direkte overfor aftagerene i bl.a. København, hvorved et fordyrende grosistled i nogle tilfælde overflødiggøres. To andre væsentlige elementer i fyrtårnsprojektet er udvikling af fødevareklynger og oplevelsesevents til borgere og turister, hvor hovedstadsregionens mange primærproducenter kan afsætte flere produkter direkte og lokalt. Endelig skal projektet kobles sammen med Vækstforum-projekterne ”Growing Food CPH”, ”Den Kreative Madscene” og ”Greater Copenhagen Food Startup”, der tilbyder udvikling af forretningskompetencer til mindre virksomheder og iværksættere. Målgruppen er ambitiøse kommuner og virksomheder, der ønsker at medvirke til, at Greater Copenhagen bliver et internationalt fyrtårn for økologi og lokalproducerede højkvalitets fødevarer samt et tættere samarbejde mellem land og by - producenter og aftagere. Fyrtårnsprojektet har et budget på 11,85 mio. kr., heraf 9,0 mio. kr. fra Region Hovedstaden. Indsatsen løber fra 2017 til 2019.
 
Smart Greater Copenhagen
Fyrtårnsprojektet skal udarbejde en fælles smart vækst-strategi, som skal gøre Greater Copenhagen bedre i stand til at udnytte de potentialer, der ligger i digitale løsninger. Strategien skal bl.a. adressere de udfordringer mange aktører har med at gå fra innovative pilotprojekter til skalering og bred ibrugtagning af digitale løsninger. Projektets første fase er en strategiproces, som via omfattende dialogaktiviteter vil sikre bred opbakning hos kommuner, universiteter, erhvervslivet og borgerne. Slutproduktet er en regional strategi, der samler de forskellige kommunale tiltag på området. Projektets anden fase - implementeringen af strategien - forventes at blive igangsat i 2018. Fyrtårnsprojektets første fase har et budget på 1,9 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. fra Region Hovedstaden og løber fra 2017 til 2018.
 
Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
Fyrtårnsprojektet skal være med til at udvikle den digitale infrastuktur, som udgør et vigtigt fundament for digitaliseing af virksomheder og den fremtidige vækst og jobskabelse. Projektet består af tre indsatser: 1) Etablering af en mere tidssvarende digital infrastruktur, herunder bedre mobil- og bredbåndsdækning, 2) Et mere sammenhængende Copenhagen WiFi-net og 3) Etablering af en fælles datahub, som kan fremme udviklingen af datadrevne digitale løsninger, der understøtter grøn omstilling, vækst og digital jobskabelse og samtidig beskytter private oplysninger og giver sikker adgang til åbne data. Samlet set skal arbejdet være med til at gøre hverdagen nemmere og bedre for virksomheder og borgerne og øge livskvaliteten, f.eks. med smart transport og intelligent sundhedsteknologi. Effekten af indsatserne forventes at være øget udnyttelse af digitaliseringens muligheder blandt virksomheder og kommuner, at det bliver mere attraktivt at bo og drive virksomhed i regionen samt øget tiltrækning af internationale virksomheder og investeringer. De tre indsatser har et samlet budget på 10 mio. kr., heraf 5 mio. kr. fra Region Hovedstaden. Fyrtårnsprojektet gennemføres fra 2017 til 2019.
 
Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger
Fyrtårnsprojektet skal udnytte de muligheder, åbningen af forskningsfaciliteterne ESS og MAX IV i Lund giver for at gøre Greater Copenhagen til et udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger. Projektets mål er at opbygge et økosystem omkring faciliteterne, herunder især det planlagte MAX IV-datacenter i hovedstadsregionen. Økosystemet skal sikre vækst og jobskabelse ved opkvalificering og opstart af virksomheder, specielt inden for områderne: Billedteknologi på hospitalerne, velfærdsteknologi samt smart vækst, gennem anvendelse af den nye viden, der genereres i datacentret. Det forventes, at 250 virksomheder benytter økosystemets ydelser, og at der skabes 25 start-ups med en samlet omsætning på minimum 150 mio. kr. Som led i fyrtårnsprojektet afvikles der tre internationale konferencer i 2017/2018 med ESS og MAX IV som omdrejningspunkt.
Det samlede projekt har et budget på 80 mio. kr., heraf 9 mio. kr. fra Region Hovedstaden. Fyrtårnsprojektet gennemføres i perioden 2017-2020.
 
 
Handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2017-2018 er vedlagt som bilag 8.
 
Den samlede bevilling til de syv fyrtårnsprojekter er på 39,7 mio. kr., hvoraf 38,7 mio. kr. tages fra ReVUS-midlerne, der er reserveret i budget 2017. 1 mio. kr. tages fra ReVUS-midlerne, der er reserveret i budget 2018. De resterende 0,5 mio. kr. af ReVUS-midlerne i budget 2017 anvendes på at forberede den kommende ReVUS, så de politiske drøftelser herom kan starte op primo 2018 på et solidt analytisk grundlag.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen godkendes medfinansiering til syv fyrtårnsprojekter i ReVUS-handlingsplanen for 2017-2018, som derved kan igangsættes.

RISIKOVURDERING
Der er ingen særlige risici forbundet med en tiltrædelse af indstillingen. Såfremt projekterne ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnsgrundlaget, kan de stoppes og uforbrugte midler tilbageføres.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Udgifterne på i alt 38,7 mio. kr. til de syv fyrtårnsprojekter afholdes inden for de afsatte ReVUS-midler for 2017 med undtagelse af "Trafikplan for hovedstadsregionen", hvor 1 mio. kr. tages fra ReVUS-midlerne 2017 og 1 mio. kr. fra ReVUS-midlerne i 2018. Alle udgifter på nær bevillingen til "Trafikplan for hovedstadsregionen" og "Smart Greater Copenhagen", bogføres som tilsagn, hvilket betyder, at den samlede udgift til det enkelte projekt indgår i regnskabet for 2017, uanset at tidspunktet for udbetaling af midlerne strækker sig over flere år.
 
De resterende 0,5 mio. kr. af ReVUS-midlerne i budget 2017 anvendes på at forberede den kommende ReVUS.

KOMMUNIKATION
De enkelte fyrtårnsprojekter vil blive vurderet enkeltvis i forhold til udarbejdelse af en særskilt presseplan som led i de strategiske kommunikationsindsatser.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges parallelt i miljø- og trafikudvalget vedr. de fire punkter, som falder under miljø- og trafikudvalgets ressort (fyrtårnsprojekter "Trafikplan for hovedstadsregionen", "Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi" "Smart Greater Copenhagen" og "Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen". Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
17006263


11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf
15.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf
19.pdf

Bilag

Trafikplan
Vækstkritiske kompetencer
Ressourceeffektivitet
Fødevarer
Smart Greater Cph
Digital infrastruktur og datahub
Bæredygtige materialeløsninger
ReVUS Handlingsplan 2017-2018
Teknisk ændringsforslag til bilag 6 - Digital infrastruktur og datahub - Uddybende fyrtårnsbeskrivelse 2017-05


5. Udmøntning af anlægsmidler til Lokalbanerne i 2017

Udmøntning af anlægsmidler til Lokalbanerne i 2017

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet vedtog den 19. juni 2012 "Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025", hvori der er angivet investeringstiltag til videreførelse af fremgangen af passagérvæksten på lokalbanerne. De i sagen beskrevne forslag til de nye investeringer i 2017, er en del af disse investeringstiltag.
 
Den 16. august 2016 besluttede regionsrådet, at det årlige rådighedsbeløb fremover øremærkes til investeringer i lokalbanen. Region Hovedstaden modtager årligt et statsligt tilskud til gennemførelse af anlægsinvesteringer til de lokalbaner, der er beliggende i hovedstadsregionen. I 2017 udgør rådighedsbeløbet 15 mio. kr.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende forslaget til nye investeringer på lokalbanen og
 2. at godkende udmøntningen af i alt 15 mio. kr. til lokalbanerne i 2017 til realisering af de foreslåede projekter.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 2. maj 2017:
Anbefalet.
Udvalget efterspurgte en forklaring på begrebet ”skinneudveksling” inden videre politiske behandling. (Vedlagt som bilag 2).
Bodil Kornbek (A), Karsten Skawbo-Jensen (C) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
Anbefalet.
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. maj 2017:
 
Godkendt.
 
Erik R. Gregersen (A), Ole Stark (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Annette Birgitte Reimers (A), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Forslag til nye investeringer
?På regionsrådsmødet den 16. august 2016 behandlede regionsrådet sag om Realiseringsplan for investeringer i Lokalbanen. Heri blev der forelagt forskellige scenarier, som beskriver de kommende anlægsprojekter for lokalbanen, som blandt andet er nødvendige i forhold til at kunne drive en effektiv lokalbane i fremtiden.
 
Regionen har ansvar som trafikkøber og betaler for de fleste investeringer i materiel og infrastruktur på lokalbanen. Beslutninger om investeringer sker i tæt dialog mellem trafikselskabet, banen og regionen. Lokalbanen er organiseret i et aktieselskab (Lokaltog a/s) hvor majoriteten af aktierne er ejet af Movia. Lokaltog ejer infrastrukturen og har ansvaret for driften af den. Regionen finansierer via Movia driftsunderskuddet i Lokaltog A/S i form af et årligt driftstilskud.
 
I forbindelse med udmøntning af 15 mio. kroner i anlægsmidler til lokalbanerne, foreslår administrationen i samarbejde med Movia og Lokaltog A/S følgende projekter i 2017 (se projekternes placering på kortbilag 1):
 
Nr.
Projekter:
Beløb:
1.
Optimering af stationsplaceringer (projektforslag)
 • Laugø – Helsinge Nord
 • Brødeskov – Nørre Herlev
 • Kronborg v. Kulturværftet
1 mio. kr.
2.
 
Renovering af perroner på Frederiksværk st.
 
1 mio. kr.
3.
 
Skinneudveksling på Gribskovbanen
 
8 mio. kr.
4.
 
Udveksling af sporskifter og skinnekryds på Gribskovbanen
 
5 mio. kr.
 
1) Optimering af stationsplaceringer
Scenarie 3 i realiseringsplanen (Plus optimering af stationsplaceringer) indeholder en flytning af mindre standsningssteder til en bedre placering i forhold til brugerne. Stationsflytningerne er forbundet med relativt få ekstra omkostninger for regionen i forhold til en forventet stigning i billetindtægterne. Cowi har i en rapport fra 2014 anslået at anlægsomkostningerne ligger på omkring 4 mio. kr. for flytning af hver station samt et skøn på over 300.000 flere passagerer pr. år, hvilket vil reducere regionens årlige driftstilkud med 6 mio. kr.
Det drejer sig om Gribskovbanen (Laugø flyttes til Helsinge Nord), Frederiksværkbanen (Brødeskov flyttes til Nørre Herlev) samt forslaget om etablering af et nyt standsningssted på Hornbækbanen, nemlig Kronborg (ved Kulturværftet i Helsingør). Apperup på Hornbækbanen er også nævnt i realiseringsplanen men tages ikke med her, da Lokaltog har bedt om at denne station ses i sammenhæng med et andet sporprojekt på Hornbækbanen.
Helsingør kommune har afsat 150.000 kr. til design af et velkomstpunkt ved Kulturværftets trinbræt, som skal koordineres med projektforslaget for Kronborg.
 
For at komme nærmere en realisering af stationsflytningerne skal der udarbejdes projektforslag herunder ses nærmere på effekterne ved flytningerne. Administrationen foreslår at anvende 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for stationerne Helsinge Nord, Nørre Herlev og Kronborg.
 
2) Renovering af perroner på Frederiksværk station
Regionsrådet besluttede på møde den 16. juni 2016, at en del af anlægsmidlerne for 2016 blandt andet skulle gå til modernisering af terminalforholdene ved Frederiksværk station. Projekt er i gangsat i 2016 i og forventes afsluttet primo 2018. Hovedformålet er at give buslinje 320R en betydeligt forbedret fremkommelighed, som giver besparelser i køreplanen på op til 5 minutter per afgang i begge retninger. Et andet formål er at modernisere stationsforpladsen, så der skabes bedre forhold for pendlerne i byen, herunder en forbedret cykelparkering. Projektet omfatter en omlægning af stationspladsen, men omfatter ikke perronerne på stationen, da de kræver en særlig tilladelse at foretage anlægsarbejder på. Derfor vil Lokaltog A/S gerne selv foretage renovering af perronerne med hensyn til etablering af belægninger og ledelinjer til blinde og svagtseende af hensyn til øget tilgængelighed, så der kan opnås en sammenhæng og helhed med det igangværende projekt.
 
Administrationen foreslår derfor at anvende 1 mio kr. til renovering af perroner på Frederiksværk station i forbindelse med ombygning af Frederiksværk station.
 
3 og 4) Generelle vedligeholdsarbejder til sikring af en stabil drift
Movia udarbejdede i 2010 sammen med det daværende Lokalbanen A/S og Regionstog A/S en infrastrukturanalyse, der for hver lokalbanestrækning beskrev den aktuelle tilstand for skinner, sveller, broer, dæmninger, signalsystemer mv. Analysen beskrev for perioden fra 2011 og frem til 2025 tre forskellige modeller for levetidsforlængelse og fornyelse af infrastrukturen, så lokalbanedriften kan opretholde sin funktionalitet minimum frem til 2025 i forhold til den køreplan, der afvikles i dag.
 
Lokaltog A/S har siden da anvendt analysens resultater til planlægning af vedligeholdelse og fornyelse. Analysen blev opdateret i 2014 med den nyeste viden, og indgår desuden i Realiseringsplanen. I scenarie 1 i realiseringsplanen indgår levetidsforlængelse af infrastrukturen, som er højest prioriteret sammen med etablering af trinbræt ved Favrholm station.
 
Lokaltog A/S har aktuelt vurderet, at der i 2017 vil være behov for fremrykning af vedligeholdelsesarbejder på enkelte strækninger på Gribskovbanen, hvilket udløser et behov for tilskuds til investeringsmidler på 13 mio. kr. Vurderingen indeholder skinneudveksling (udskiftning af skinner, hvor sveller og ballast bliver liggende) på strækningen Helsinge – Tisvildeleje til 8 mio. kr. samt udveksling af sporskifter og skinnekryds på Kagerup station til 5 mio. kr.
 
Administrationen foreslår, at der udmøntes i alt 13 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejdet.
 
Udmøntning af midler
I 2017 udgør rådighedsbeløbet til anlægsmidler til lokalbanen 15. mio. kr. og det foreslås, at anvende dem til: Projektforslag for stationsflytninger (1), Renovering af perroner på Frederiksværk station i forbindelse med modernisering af terminalforholdene ved Frederiksværk St.(2) samt Vedligeholdelsesarbejder, som er vigtige for opretholdelse af en stabil drift på lokalbanerne (3 og 4).

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen betyder, at arbejdet igangsættes hurtigst muligt i løbet af 2017 med de afsatte midler fra statsstøtten til anlægsprojekterne. Særligt vedligeholdelsesarbejderne er vigtige, og konsekvensen ved ikke at tiltræde indstillingen, for så vidt angår denne del, vil være, at Region Hovedstaden vil skulle finde alternative måder at sikre økonomisk tilskud for at kunne opretholde en stabil drift på lokalbanerne i samarbejde med Movia og Lokaltog A/S.
 
Med hensyn til renovering af perroner på Frederiksværk station, vil projektet opnå en større helhed hvis indstillingen tiltrædes.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
 
Lokaltog A/S bærer det økonomiske ansvar, i forhold til, hvis projekterne bliver dyrere end først antaget.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Udgiften på de 15 mio. kr. afholdes af de i Budget 2017-2020 afsatte midler under bevillingsområdet kollektiv trafik.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16024804


20.pdf
21.pdf

Bilag

Bilag 1 til sag om Udmøntning af anlægsmidler til lokalbanerne 2017
Forklaring på skinneudveksling


6. Aftale om medfinansiering fra Hørsholm Kommune af den regionale buslinje 375R

Aftale om medfinansiering fra Hørsholm Kommune af den regionale buslinje 375R

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet besluttede med vedtagelse af budget 2017 at afkorte buslinje 375R til Kokkedal St., med implementering den 30. januar 2017. Afkortningen blev på regionsrådsmødet den 31. januar 2017 besluttet udsat, da Hørsholm Kommune rettede henvendelse til Region Hovedstaden med et ønske om fortsat betjening af Rungsted Kyst St. mod finansiering af merudgiften. Administrationen har siden, i samarbejde med relevante parter, afsøgt mulighederne for at finde en permanent løsning for linjen, og fremlægger på den baggrund forslag om linje 375Rs fremtidige betjening.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende forslag B om en direkte forbindelse til Rungsted Kyst St. i samarbejde med Hørsholm Kommune.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 2. maj 2017:
Anbefalet.
Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
Anbefalet.
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. maj 2017:
 
Godkendt.
 
Erik R. Gregersen (A), Ole Stark (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Annette Birgitte Reimers (A), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Hørsholm Kommune besluttede 22. september 2016 at arbejde videre med løsninger til fortsat betjening af Rungsted Kyst St., når buslinje 375R planmæssigt blev afkortet til Kokkedal St. den 30. januar 2017. Hørsholm Kommunes administration har været i dialog med Movia omkring forskellige muligheder. Region Hovedstadens administration deltog 9. januar 2017 i et møde angående forskellige problemstillinger og løsningsmuligheder. Hørholm Kommunes borgmester rettede den 12. januar 2017 henvendelse til regionsrådsformanden med ønske om, at buslinje 375R fortsat skulle betjene Rungsted Kyst St., og et tilbud om at finansiere merudgiften på 1,74 mio. kr. årligt.
 
Regionsrådet besluttede 31. januar 2016 at udskyde afkortningen mens administrationen undersøgte mulighederne nærmere. Det har administrationen nu gjort. Tre mulige linjeføringer, som fremgår af bilag 1, er undersøgt:
 
Forslag A: En afkortning til Kokkedal st. som det blev besluttet ved budgetforhandlingerne i sommers
Forslag B: Direkte forbindelse til Rungsted Kyst St. i samarbejde med Hørsholm Kommune
Forslag C: Betjening af både Kokkedal st. og Rungsted Kyst st.
 
Movia har regnet på alle tre forslag med hensyn til økonomi, køretid og passagertilslutning, og vurderinger af disse faktorer har været med til at understøtte administrationens indstilling om Forslag B, som begrundes herunder. Bilag 2 viser Movias beregninger af passagertal og tilskudsbehov for de tre forslag.
 
Forslag A
Afkortningen til Kokkedal St. blev besluttet i regionsrådet ved vedtagelsen af budgetaftalen for 2017. Sammen med en ændret frekvens på linjen og en afkortning til Hillerød St. på enkelte afgange, er der opnået en samlet besparelse på 2,2 mio. kr., hvoraf afkortningen fra Rungsted Kyst St. til Kokkedal St. udgør 1,74 mio. kr. Selvom en afkortning til Kokkedal St. giver en bedre opkobling til Kystbanen, da alle tog standser ved Kokkedal St., vurderer Movia, at den samlet vil have ca. 40.000 færre passagerer årligt end forslag B, eftersom linjeføring i Hørholm bymidte og ved Rungsted mistes. Afkortningen blev besluttet for at opnå en økonomisk besparelse og var anbefalet som spareforslag, da der fortsat ville sikres en god regional sammenhæng med en betjening af Kokkedal St. Da Hørsholm Kommune nu har tilbudt at finansiere merudgiften ved at køre hele vejen til Rungsted Kyst St., vurderer administrationen, at bevæggrunden for afkortningen til Kokkedal St. er væk.
 
Forslag B
Direkte betjening af Rungsted Kyst St. vurderes at koste 1,74 mio. kr. mere årligt end afkortningen til Kokkedal St. Hørsholm Kommune har tilbudt fremadrettet at dække denne merudgift, og oplyser, at dette vil blive behandlet i kommunens kommende budgetforhandlinger. Passagertilslutningen har været støt stigende, siden oprettelsen i 2014, og linjen er med til at give let adgang til Nordsjællands Hospital i Hillerød for borgere fra både Hørsholm og Fredensborg kommuner.
 
Movia har bl.a. i Trafikplan 2016 peget på, at linje 375R kan omlægges til betjening af Favrholm St. og Nyt Hospital Nordsjælland, når disse åbner. Det er derfor sandsynligt, at linjen vil blive genbehandlet i løbet af de kommende år med dette for øje.
 
Forslag C
På trods af at betjeningen af både Kokkedal St. og Rungsted Kyst St. vil tiltrække ca. 56.000 flere passagerer årligt end forslag B, vil tilskudsbehovet til linjen også stige med 0,8 mio. kr. årligt og rejsetiden mellem Hillerød St. og Rungsted Kyst St. øges med 6-7 min. Det er et administrativt arbejdsprincip ved såvel regionen som ved Movia, at de regionale linjer kører så direkte som muligt, og en omvej af 6-7 minutter vil forlænge rejsetiden væsentligt.
 
Administrationens vurdering og indstilling
Det er administrationens vurdering, at en opretholdelse af linjeføringen som hidtil, vil være den bedste løsning. Hermed sikrer man en stabil drift på linjen til fordel for de passagerer, der i stigende grad er begyndt at benytte linjen over de seneste 3 år, samtidig med, at Regionen opnår samme besparelse som besluttet ved trafikbestilling 2017. Administrationen anbefaler, at aftalen om samfinansiering (bilag 3) indgås, hvormed Region Hovedstaden og Hørsholm Kommune fremadrettet hæfter for hhv. 77 % og 23 % af udgifterne til linjen. Disse procentsatser er fastsat på baggrund af Regions Hovedstadens estimerede besparelse ved en afkortning til Kokkedal St. Eventuelle ændringer i tilskuddet til linjen vil herefter blive fordelt mellem Region Hovedstaden og Hørsholm Kommune forholdsmæssigt efter denne aftale. Udover dette adskiller aftalen sig ikke fra den, der findes for buslinje 200S med Gladsaxe Kommune, og for de 12 buslinjer, som finansieres i samarbejde med Region Sjælland.

KONSEKVENSER
Følges indstillingen, vil ansvaret for linjen fremover være delt mellem Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden. Linjen vil, som det er tilfældet for alle regionens linjer, løbende blive vurderet med henblik på forbedringer og optimeringer, men ændringer på linjen skal fremover besluttes af begge ejere. Såfremt der ikke kan opnås enighed, vil aftalen kunne opsiges med 6 måneders varsel.
Følges indstillingen ikke, vil linjen blive afkortet til Kokkedal St. som besluttet ved trafikbestilling 2017. Dette vil ske ved førstkommende køreplansskifte i december 2017.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Grundet den meget korte tid fra henvendelsen fra Hørsholm Kommune og Movia blev modtaget, og til beslutningen om midlertidig udsættelse af afkortningen blev taget, har der ikke været en borgerrettet kommunikation vedrørende betjeningen med linje 375R forud for køreplansskifte i januar 2017. Uanset sagens udfald, vil administrationen gå i dialog med Hørsholm Kommune og Movia og sørge for, at beslutningen om linje 375R fremtidige rute bliver kommunikeret tydeligt overfor passagererne.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
17000331


22.pdf
23.pdf
24.pdf

Bilag

Kort over forslag
Oversigt over Movias beregninger af de tre forslag
Samfinansiering af linje 375R


7. Trafikanalyse Helsingør Sundhedshus

Trafikanalyse Helsingør Sundhedshus

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte ved møde den 16. august 2016 at arbejde videre med at etablere et fælles sundhedshus sammen med Helsingør Kommune på Esrumvej 145 i Helsingør under forudsætning af, at der kan etableres god tilgængelighed med offentlig transport, og at de regionale funktioner i det fælles sundhedshus kan etableres med samme økonomi, som den eksisterende i sundhedshuset i Murergade. Byrådet i Helsingør har imidlertid i december 2016 besluttet at placere sundhedshuset på en tom matrikel ved Prøvestenscenteret i stedet for på Esrumvej 145. I den forbindelse har Helsingør Kommune også meddelt, at Sundhedshuset først forventes at være klar i 2021.
 
På den baggrund har administrationen - med henblik på stillingtagen til den nye placering - fået udarbejdet en analyse af den trafikale tilgængelighed med offentlig transport til Prøvestenscenteret. Hovedkonklusionen i analysen er, at lokalisering ved Prøvestenscentreret med den nuværende køreplan har en væsentlig bedre tilgængelighed med offentlig transport end Murergade, idet langt flere borgere i de fire kommuner - Helsingør, Gribskov, Fredensborg og Hørholm - har en kortere rejsetid med kollektiv transport til nærmeste hospital/sundhedshus.
 
Når udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har behandlet analysen af den trafikale tilgængelighed, skal sagen viderebehandles i forretningsudvalget den 9. maj 2017 og i regionsrådet den 16. maj 2017.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende, at der arbejdes videre med udvikling og etablering af et fælles sundhedshus ved Prøvestenscenteret på Birkedalsvej 27 i Helsingør, under forudsætning af at de regionale funktioner i det fælles sundhedshus kan etableres med samme økonomi, som den eksisterende i sundhedshuset i Murergade.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes beslutning den 25. april 2017:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V), Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. maj 2017:
 
Godkendt.
 
Erik R. Gregersen (A), Ole Stark (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Annette Birgitte Reimers (A), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet godkendte d. 16. august 2016, at der er arbejdes videre med at udvikle og etablere et fælles sundhedshus på Esrumvej 145 i Helsingør, som foreslået af Helsingør Kommune. Beslutningen blev taget på baggrund af en analyse af den trafikale tilgængelighed med offentlig transport.
 
I december 2016 besluttede Helsingørs byråd i stedet at arbejde videre med at bygge et nyt sundhedshus øst for Borgerservice ved Prøvestenscenteret på Birkedalsvej 27. Sundhedshuset i Helsingør er et af 3 regionale tilbud i den nordlige del af regionen. Fra et regionalt perspektiv bør sundhedshuset derfor have en placering, der er let tilgængelig for flest mulige borgere i den nordlige del af regionen. Derfor har regionsadministrationen fået udarbejdet en ny analyse af den trafikale tilgængelighed med kollektiv trafik for borgere i Helsingør, Fredensborg, Gribskov og Hørsholm kommuner (bilag 1). Analysen giver svar på forskellen i tilgængelighed til det eksisterende regionale sundhedshus i Murergade og et nyt fælles sundhedshus ved Prøvestenscenteret samt hvilke muligheder, der er for at forbedre tilgængeligheden med kollektiv trafik til Prøvestenscenteret. Derudover giver analysen svar på, hvilket regionale tilbud, borgerne i de fire kommuner har korteste rejsetid til.
 
Opgørelse af tilgængelighed
Den kollektive tilgængelighed er fundet ved at sammenholde automatiserede opslag i Rejseplanen.dk med befolkningstætheden i kommunerne. Opslagene i Rejseplanen er baseret på ankomst til lokaliteten inden kl. 9.00 på en hverdag med den aktuelle køreplan. Tilgængeligheden måles på den samlede rejsetid med kollektiv transport fra dør til dør. Tilgængeligheden er bestemt ud fra to forskellige forudsætninger:
 1. at alle indbyggere i de fire kommuner rejser til sundhedshuset, placeret enten i Murergade eller ved Prøvestenscenteret.
 2. at alle indbyggere i de fire kommuner rejser til det i tid nærmeste regionale tilbud, dvs. enten Sundhedshuset i Helsingør (uanset placering) eller til Nordsjællands Hospital i enten Hillerød eller Frederikssund.
Analysen af forudsætning 1 viser, at placering af sundhedshuset ved Prøvestenscenteret i stedet for Murergade, vil betyde:
 • bedre geografisk dækning af de sydøstlige dele af Helsingør Kommune, med en tydelig styrkelse i det sammenhængende bybånd langs kysten.
 • i store træk uændret dækning af korridorer i Gribskov, Fredensborg og Hørsholm kommuner.
 • marginalt svagere betjening af områder langs nordkysten i Helsingør Kommune.
 • 31 % af borgerne i de fire kommuner vil kunne nå frem på under 30 minutter. I Murergade gælder det kun for 18 % af borgerne.
 • 85 % af borgerne i de fire kommuner vil kunne nå frem på under 60 minutter. I Murergade gælder det kun for 70 % af borgerne.
Analysen af forudsætning 2 viser, at placering af sundhedshuset ved Prøvestenscenteret i stedet for Murergade, vil betyde:
 • langt de fleste borgere i Gribskov, Fredensborg og Hørsholm kommuner har en tilsvarende eller bedre tilgængelighed med kollektiv trafik til hospitalet i Hillerød end til sundhedshuset i Helsingør (uanset placering)
 • praktisk talt ingen borgere i de fire kommuner har en bedre tilgængelighed til hospitalet i Frederikssund.
 • Helsingør er den lokalitet som ville give den bedste tilgængelighed for flest borgere i de fire kommuner, idet næsten halvdelen af populationen i de fire kommuner er bosat her.
Det er overvejende indbyggerne i Helsingør Kommune som berøres af en flytning af Sundhedshus Helsingør, idet de opnår en bedre tilgængelighed. For borgerne i Gribskov, Fredensborg og Hørholm kommuner er effekten generelt en dårligere tilgængelighed end ved placeringen i Murergade. Dette skal imidlertid ses i lyset af, at Hillerød og Frederikssund hospitaler for de fleste borgere i disse kommuner er tættere på og derfor et mere sandsynligt valg uanset om placeringen er i Murergade eller ved Prøvestenen.
 
I forhold til Prøvestenen konkluderes, at der i dag er god kollektiv betjening, idet alle bybusser kører dertil. Fra oplandet i Helsingør er der generelt bedre tilgængelighed til Prøvestenscenteret end til Murergade. Ikke alle oplandslinjer i kommunen har direkte betjening til Prøvestencenteret, men der kan opnås forbindelse via skift til bybussystemet.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen i regionsrådet indebærer, at der arbejdes videre med etablering af et fælles sundhedshus med Helsingør Kommune med placering ved Prøvestenscenteret på Birkedalsvej 27 i Helsingør.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Når udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har behandlet analysen af den trafikale tilgængelighed, skal sagen viderebehandles i forretningsudvalget den 9. maj 2017 og i regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
16024356


25.pdf

Bilag

Analyse af trafikal tilgængelighed


8. Styrket forskning - godkendelse af Clinical Academic Groups

Styrket forskning - godkendelse af Clinical Academic Groups

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstadens overordnede vision er at være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende? sundhedsvæsen på internationalt topniveau. Derfor er en af de politiske målsætninger, at regionen skal arbejde for ekspansive vidensmiljøer, som kan skabe ny viden og sikre patientbehandling på højeste niveau - også i fremtiden.
 
Regionen har derfor siden 2015 arbejdet tæt sammen med Københavns Universitet om etableringen af et nyt styrket samarbejde mellem de to organisationer. Dette har resulteret i en ny fælles organisering kaldet Copenhagen Health Science Partners (CHSP), som skal fremme synergier og samarbejde mellem excellent forskning, klinisk arbejde og uddannelse, og derigennem bidrage til at skabe resultater, der kan omsættes hurtigere i den kliniske praksis til fordel for en bedre patientbehandling (se målbillede i bilag 1).
 
Den 31. januar 2017 godkendte regionsrådet samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet om CHSP (bilag 2). Kernen i det nye samarbejde er etablering af tværorganisatoriske miljøer - såkaldte Clinical Academic Groups (CAG).
 
Med denne sag forelægges de første fire CAGs til regionsrådets godkendelse. Indstillingen af de fire CAGs er samlet i bilag 3, som er fortroligt. Såfremt regionsrådet godkender indstillingen, vil de udvalgte fire CAGs samt øvrige ansøgere få direkte besked herom.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende indstillingen (bilag 3 - fortroligt) fra det internationale faglige evalueringspanel, Executive Board og Board of Partners om udvælgelse af de første fire CAG's.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning den 25. april 2017:
Anbefalet.
Ole Stark (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.
 
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 2. maj 2017:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
Anbefalet.
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. maj 2017:
 
Godkendt.
 
Erik R. Gregersen (A), Ole Stark (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Annette Birgitte Reimers (A), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
En CAG er en permanent samarbejdskonstruktion, der skal løfte en faglig langsigtet vision, og er derfor ikke et forskningsprojekt, men en varig samarbejdsrelation mellem forskning, klinik og uddannelse.
 
En CAG indeholder en stærk faglig vision, og har en klar plan for, hvordan visionen omsættes til bedre forskning, uddannelse og klinisk praksis. En CAG skal bidrage til et markant styrket samarbejde på tværs. Det gælder både på tværs af traditionelle faggrænser, på tværs af universitetet og regionens hospitaler og øvrige sundhedstilbud og i det eksterne samarbejde. Samarbejdet på tværs er en vigtig forudsætning for at kunne realisere det potentiale, som er grundlaget for dannelsen af en CAG. Derfor skal en CAG også have et stærkt lederskab.
 
CHSP har på baggrund af ovenstående afholdt en ansøgningsrunde om etablering af de første CAGs. I denne første ansøgningsrunde kan i alt fire ansøgninger opnå tilsagn og dermed status som CAG. Opslagsteksten for 1. runde CAGs kan ses i vedlagte bilag 4.
 
De fire indstillede CAGs vurderes af det internationale evalueringspanel, Executive Board og Board of Partners til bedst at besidde alle ovenstående kvaliteter.
 
Hver CAG får en basisfinansiering til den første 2-årige periode på 1 million kr. fra CHSP. Beløbet gives som en rammebevilling fordelt over 2 år.
Hver CAG tildeles desuden 450.000 kr. per år i tre år til indskrivning af én ny ph.d.-studerende om året inden for CAG'ens vision på Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet. Midlerne er afsat og indgår som del af den samarbejdsaftale, som regionsrådet godkendte d. 31. januar 2017 (se bilag 2).
 
Det er forventningen, at der kommer årlige opslag om etablering af CAGs, og det er ikke for nuværende kendt, hvor mange CAGs det samlet gennem årene vil være hensigtsmæssigt at etablere.
 
Proces for etablering af de første fire CAGs
Ansøgere har kunne søge i perioden d. 15. november 2016 til 1. marts 2017. Ved ansøgningsperiodens udløb var der indkommet i alt 18 ansøgninger. Ansøgningerne er efterfølgende blevet sendt til et internationalt evalueringspanel bestående af:
Evalueringspanelets primære opgave var at gennemføre en fagfællebedømmelse af de indkomne ansøgninger. Dvs. at vurdere den bagvedliggende faglige kvalitet og den fremadrettede vision og ambitioner for samarbejdet, herunder excellence og potentiale for klinisk og samfundsmæssig effekt (se uddybning i bilag 5).
 
På baggrund af ansøgning og mundtlig fremlæggelse, har det internationale evalueringspanel valgt at indstille fire ansøgninger til permanent status som CAG. Indstilling om endelig godkendelse af de fire CAGs fra Board of Partners til regionsrådet ses i bilag 3 (fortroligt).
 
Executive Board og Board of Partnes har vurderet indstillingen på baggrund af det strategiske mål med CHSP, dvs. om de fire udvalgte CAGs fremmer sammenhængen mellem excellent forskning, klinisk arbejde og uddannelse, herunder om de bidrager til at skabe resultater, der kan omsættes i den kliniske praksis til bedre patientbehandling. Begge ledende fora har valgt at tilslutte sig evalueringspanelets indstilling.
 
Videre proces
Såfremt regionsrådet godkender indstillingen, vil de første fire CAG's blive igangsat og lanceret d. 12. juni 2017 i den nye bygning ved Panuminstituttet (Mærsk tårnet) med deltagelse af bl.a. regionsrådsformanden og evt. sundhedsministeren Ellen Trane Nørby.
 
De kommende ansøgningsrunder planlægges af CHSP-sekretariatet. Administrationen foreslår, at erhvervs- og vækstudvalget og sundhedsudvalget som led i udvalgenes politikkontrollerende rolle får en årlig status på fremdriften af de etablerede CAGs. Såfremt der skal udvælges nye CAGs forelægges disse for regionsrådet.
 
Med etableringen af de første fire CAGs er det forventningen, at der er skabt et stærkt grundlag for styrket samarbejde på tværs. De kommende opslag vil blive videreudviklet ift. erfaringerne fra tidligere opslagsrunder sådan, at man på baggrund af erfaringer tilretter modellen for CAGs. På den måde sikres det, at samarbejdet udvikles i den rigtige retning mod den fælles vision (jf. bilag 1 og 2).
 
Det er forventningen, at der vil komme en ny ansøgningsrunde i 2018.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes indstillingen fra det internationale faglige evalueringspanel, Executive Board og Board of Partneres om udvælgelse af de første fire CAG's. De fire CAG's vil blive igangsat og lanceret d. 12. juni 2017.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En godkendelse af indstillingen indebærer ingen bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Såfremt de første fire CAGs godkendes, udarbejdes særskilt kommunikation. Denne vil ske på de interne medier i hhv. Region Hovedstaden og på Københavns Universitet. Herudover vil der blive udarbejdet en pressemeddelelse omkring de udvalgte CAGs, som vil blive sendt til diverse relevante medier, herunder Dagens Medicin og Ugeskrift for læger. Lancering af hhv. CHSP og de udvalgte CAGs vil ske ved et lanceringsevent i Mærsk Tårnet den 12. juni 2017.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges parallelt i sundhedsudvalget den 25. april og erhvervs- og vækstudvalget den 2. maj 2017 samt i forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
17006276


26.pdf
27.pdf
29.pdf
30.pdf

Bilag

Målbillede
Samarbejdsaftale
Opslagstekst til CAG
Terms of Reference


9. Godkendelse af samarbejdsaftale med Madfællesskabet

Godkendelse af samarbejdsaftale med Madfællesskabet

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I handlingsplan 2017-2018 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi er der fokus på vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren. Greater Copenhagen er ved at blive en international Madmetropol, og det skal Region Hovedstadens Fyrtårnsprojekt "Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren" være med til at facilitere. Efterspørgslen på økologi og højkvalitetsfødevarer dyrket lokalt i Greater Copenhagen-regionen er voksende, og det kan skabe vækst og nye jobs.
 
I Budget 2017 har Region Hovedstaden samtidigt afsat betydelige midler til at omlægge hospitalernes køkkener til min. 60 pct. økologi. Det skal fungere som en driver for omlægning til højkvalitetsprodukter og økologi blandt Greater Copenhagen landmænd.
Fødevarefyrtårnet skal være med til at sikre, at udbud og efterspørgsel matcher hinanden. Ved at skabe en stor offentlig efterspørgsel, bl.a. på hospitalerne og i kommunale institutioner, motiveres regionens fødevarevirksomheder til at satse på højkvalitetsfødevarer og økologi. Den udvikling skal faciliteres i "Madfællesskabet", der indgår som delprojekt i Fødevarefyrtårnet.
 
Københavns Madhus, som er projektleder på Madfællesskabet, har sammen med parterne udarbejdet en samarbejdsaftale, som skal godkendes i erhvervs- og vækstudvalget og i regionsrådet, samt i de kommuner, der er involveret i projektet. Sagen forelægges til godkendelse, da aftalen forpligter parterne på flere områder.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende samarbejdsaftalen mellem parterne i Madfællesskabet (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 2. maj 2017:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
Anbefalet.
Venstres medlemmer oplyste, at gruppen vil tilkendegive sin stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.
Martin Geertsen (V), Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. maj 2017:
 
Godkendt.
 
Erik R. Gregersen (A), Ole Stark (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Annette Birgitte Reimers (A), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING
Madfællesskabet er et samarbejde, der har eksisteret som pilotprojekt siden 2015, iværksat af Københavns, Lejres og Bornholms kommuner. Siden er Region Hovedstaden og Albertslund Kommune kommet til og Lolland er muligvis også på vej til at komme med i samarbejdet. Region Hovedstadens andel af finansieringen forventes tilvejebragt gennem Fødevarefyrtårnet "Øget vækst og beskæftigelse gennem fremme af fødevareerhvervet" som behandles i sagen om udmøntning af ReVUS midler på samme møde. Partnerskabet forventes at blive udvidet med både offentlige og private partnere.
 
Madfællesskabet har fokus på at vende udviklingen i fødevareerhvervet mod en mere lokal og bæredygtig økonomi for at skabe vækst og øget beskæftigelse i hele værdikæden fra jord til bord. I forlængelse af brandet "Nordisk Mad" og aktuelt 22 Michelin stjerner i Greater Copenhagen, skal der skabes endnu flere jobs i fødevaresektoren i alle led af værdikæden. På folkemødet på Bornholm i juni 2016 underskrev parterne i samarbejdet et manifest, der lægger vægt på at forandre fødevaressystemet ved en målrettet efterspørgsel på lokale økologiske kvalitetsfødevarer. Løsningen er at matche en bæredygtig efterspørgsel i bl.a. de offentlige køkkener på hospitaler, skoler og ældreinstitutioner med en lokal kvalitets fødevareproduktion. Efterspørgslen på at sikre, sunde og CO2-venlige fødevarer er ikke bare stor i Greater Copenhagen, men findes også udtalt på eksportmarkedet.
 
Indhold i samarbejdsaftalen
Med samarbejdsaftalen sætter en række parter i Greater Copenhagen fælles retning på indsatser inden for højkvalitetsfødevarer og økologi, så der kommer øget vækst og beskæftigelse i alle dele af værdikæden på fødevareområdet.
Madfællesskabet forpligter partnerne i samarbejdsaftalen til at gøre en konkret forskel ved at skabe vækst i efterspørgslen og udbuddet af lokalt producerede økologiske råvarer.
 
Der fokuseres på følgende indsatsområder i samarbejdsaftalen:
Hver samarbejdspart i aftalen forpligter sig til at realisere den fælles vision gennem individuelle målsætninger og konkrete indsatser på en sådan måde, at de gavner både samfundet, virksomheder og den enkelte. Partnerne skal opstille en handleplan for sin egen indsats i forhold til at nå de fælles mål.
 
Det har Region Hovedstaden allerede gjort på følgende måde:
De igangværende aktiviteter i regionen betyder, at Region Hovedstaden ikke pålægges andre forpligtelser i Madfællesskabet, såfremt dette arbejde fortsætter.
 
Det samlede budget for Madfællesskabet forventes at være op mod 6 mio. kr. Heraf tilvejebringes 4,5 mio. kr.fra Region Hovedstadens ReVUS-midler under Fyrtårnsprojektet som behandles ved samme møde. Kommuner og virksomheder medfinansierer den øvrige del af Madfællesskabet. Det samlede budget for Fødevarefyrtårnet er højere, men omfatter også andre elementer.
 
Bornholms Vækstforum har godkendt bevilling til Madfællesskabet i juni 2015, og kommunalbestyrelsen besluttede ultimo 2016 at igangsætte konkrete handlinger som udmøntning af det manifest, Madfællesskabet skrev under på til Folkemødet 2016. Lejre Kommune og Albertslund Kommune har godkendt den politiske ramme i hhv. foråret og efteråret 2016. Københavns Kommune forventes at behandle samarbejdsaftalen på møde i Borgerrepræsentationen den 18. maj 2017.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes samarbejdsaftalen mellem parterne i Madfællesskabet.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
 
Regionens medfinansiering af Madfællesskabet indgår som en del bevillingen til fyrtårnsprojektet "vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren" som behandles i forbindelse med udmøntning af midler til den regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2017 på samme møde.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2016 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj.

JOURNALNUMMER
17008644.


31.pdf
32.pdf
33.pdf
34.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale - Madfællesskabet
Madfællesskabet manifest
Fødevarefyrtårn
Resume af Fødevarefyrtårnet


10. Lukket punkt
11. Lukket punkt
12. Medlemskab af forretningsudvalget, Psykiatriudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget, Miljø- og trafikudvalget, Udvalget om det sammenhængende sundhedsvæsen, Følgegruppen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans samt stedfortræderpost i regionsvalgbestyrelsen

Medlemskab af forretningsudvalget, Psykiatriudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget, Miljø- og trafikudvalget, Udvalget om det sammenhængende sundhedsvæsen, Følgegruppen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans samt stedfortræderpost i regionsvalgbestyrelsen
Ved mødets start blev gjort opmærksom på, at valgbarhedsnævnet ved brev af 8. maj havde afgjort at medlem af regionsrådet Finn Rudaizky (O) havde mistet sin valgbarhed, se bilag 1. Som følge heraf udtrådte Finn Rudaisky.
 
Regionsrådet godkendte herefter, at første stedfortræder for Dansk Folkeparti Ole Søhøj Nielsen indtrådte i regionsrådet.
 
Regionsrådet godkendte at optage sagen vedr. udpegning af nye medlemmer til posterne som nævnt nedenfor uden for dagsorden.
 
Efter Finn Rudaizkys udtræden af regionsrådet fordelte regionsrådet de af Finn Rudaizkys regionale hverv, hvor medlemskab er betinget af samtidigt medlemskab af regionsrådet, på nye medlemmer efter indstilling fra valggruppen ABCFO.
 
Regionsrådet fordelte hvervene som følger:
 
- Medlemskab af forretningsudvalget: Morten Dreyer
- Medlemskab af Psykiatriudvalget: Henrik Thorup
- Medlemskab af Erhvervs- og vækstudvalget: Morten Dreyer
- Medlemskab af Miljø- og trafikudvalget: Ole Søhøj Nielsen
- Medlemskab af Udvalget om det sammenhængende sundhedsvæsen: Katrine Vendelbo Dencker
- Medlemskab af Følgegruppen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans: Henrik Thorup
- Formandskab for Følgegruppen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans: Henrik Thorup
- Stedfortræderpost i regionsvalgbestyrelsen: Katrine Vendelbo Dencker
 
Medlemskaberne har virkning fra mødedatoen og for den resterende del af regionsrådets indeværende valgperiode.
 

Journalnummer
13013090,13013115,13013114,13013106,16036108,13013091,17005531


42.pdf

Bilag

Mail vedr. valgbarhedsnævnets afgørelse


13. Orientering om spørgsmål i spørgetiden

Orientering om spørgsmål i spørgetiden
Der blev i forbindelse med regionsrådsmødet den 16. maj 2017 stillet mundtlige spørgsmål i spørgetiden af oldermand Bjørn Weitemeyer på vegne af Ledøje Bylaug vedr. Råstofplan 2016.
 
Spørgsmålene var ikke fremsendt skriftligt og blev derfor ikke besvaret i spørgetiden. Administrationen har efterfølgende modtaget spørgsmålene skriftligt (bilag 1), samt skriftligt besvaret spørgsmålene (bilag 2).

Journalnummer
17003630


43.pdf
44.pdf

Bilag

Spørgsmål til Regionsrådsformanden - Regionsrådsmødet 2017.05.16
Svar fra regionsrådsformanden på spørgsmål fra Ledøje Bylaug