UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

12-12-2017 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-12-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Opfølgning på teknisk gennemgang af ”suspension af produktivitetskrav”
2. Meddelelse - Tilsagn om støtte til indkøb af forskningsskannere til Rigshospitalet
3. Meddelelse - Udbud af ekstern juridisk rådgivning
4. Meddelelse - Region Hovedstadens budgetanalyse af Movia
5. Meddelelse - Regionen ansætter en databeskyttelsesrådgiver
6. Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser
7. Meddelelse - Orientering om det regionale økologiomlægningsprojekt
8. Aktuelle Orienteringer:1. Meddelelse - Opfølgning på teknisk gennemgang af ”suspension af produktivitetskrav”

Meddelelse - Opfølgning på teknisk gennemgang af ”suspension af produktivitetskrav”
På mødet i forretningsudvalget den 10. oktober 2017, fremlagde administrationen en sag vedrørende suspension af produktivitetskravet. Forretningsudvalget bad i den forbindelse om, at administrationen afholdt en teknisk gennemgang heraf.
 
Den tekniske gennemgang har været afholdt for regionsrådet, hvor der under gennemgangen aftaltes, at administrationen udarbejder en kort pædagogisk gennemgang af suspensionen.
 
Se vedlagte bilag 1 for gennemgang.

Journalnummer
17000968


1.pdf

Bilag

Suspension af produktivitetskravet


2. Meddelelse - Tilsagn om støtte til indkøb af forskningsskannere til Rigshospitalet

Meddelelse - Tilsagn om støtte til indkøb af forskningsskannere til Rigshospitalet
Neurologisk Klinik på Rigshospitalet har den 12. juni 2017 modtaget tilsagn om i alt 10 mio. kr. fra Kirsten og Freddy Johansens Fond til anskaffelse af en MR-skanner hovedsageligt til hjerneforskning.
 
Fonden har ikke umiddelbart stillet nogen modkrav og det forventes at donationen tilgår regionen i 2017. Det forventes at MR-skanneren kan ibrugtages i løbet af 2018.
 
De forventede årlige driftsudgifter er 920.000 kr. som vil blive afholdt af eksterne forskningsmidler.
 
Det skal endvidere meddeles at Diagnostisk Center på Rigshospitalet den 21. juni 2017, har modtaget tilsagn om i alt 15 mio. kr. fra John og Birthe Meyers Fond til anskaffelse af en digital PECT/CT-skanner. Skanneren skal hovedsageligt anvendes til forskning i diagnosticering af kræft-, gigt- og hjernesygdomme.
 
Fonden har ikke umiddelbart stillet nogen modkrav og det forventes at de donerede midler tilgår regionen inden årets udgang. Det forventes at PECT/CT-scanneren kan ibrugtages i løbet af 2018.
 
De forventede årlige driftsudgifter er 1.025.000 kr. som afholdes af eksterne forskningsmidler.

Journalnummer
17038224
3. Meddelelse - Udbud af ekstern juridisk rådgivning

Meddelelse - Udbud af ekstern juridisk rådgivning
Regionsrådet besluttede ved budgetvedtagelsen for 2017 at konkurrenceudsætte ekstern juridisk rådgivning i form af advokatydelser. Konkurrencen er gennemført som et begrænset udbud, med tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” med underkriterierne: Pris 40 % og Kvalitet 60 %.
 
Udbuddet omfatter 5 delaftaler, der hver består af en rammeaftale med én leverandør. For hver delaftale blev etableret brugergruppe med relevante fagpersoner. Valg af strategi, udarbejdelse af kravspecifikation og gennemgang og evaluering af tilbuddene blev foretaget af de relevante brugergrupper. Nedenfor fremgår oplistning af hver delaftale, samt den virksomhed, som har vundet delaftalen:
Rammeaftalerne træder i kraft pr. 1. januar 2018 og løber i 3 år, med 2 x 12 måneders forlængelsesoptioner. Rammeaftalerne er gældende for Region Hovedstaden dvs. samtlige hospitaler, koncerncentre og virksomheder.
 
I forbindelse med budget 2017 indgik en forventet besparelse på i alt 500 t. kr. dvs. 10 pct. hos koncerncentrene som følge af konkurrenceudsættelsen. Den endelige besparelsesopgørelse både for koncerncentrene og hospitalerne er ikke færdiggjort, men ud fra nogle forudsætninger og en sammenligning af tidligere kendte aftaler har konkurrenceudsættelsen givet besparelser. På Entrepriseret er opnået en besparelse på 2-7 pct. på timepriserne afhængig af stillingsbetegnelserne. For øvrige kendte aftaler er spændet på besparelsen umiddelbart 10-37 pct. på timepriser afhængig af område og stillingsbetegnelser. Denne sammenligning er foretaget på de områder, hvor Regionen allerede var aftaledækket. Der hvor Regionen af forskellige årsager ikke har anvendt disse aftaler, og har anvendt andre advokater kan forskellen i timepriser godt være anderledes.

Journalnummer
17038821
4. Meddelelse - Region Hovedstadens budgetanalyse af Movia

Meddelelse - Region Hovedstadens budgetanalyse af Movia
Regionsrådet besluttede den 20. september 2016 at igangsætte en ekstern budgetanalyse af Movia. Baggrunden var, at regionsrådet ønskede at fastholde ambitionen om at bestille kollektiv trafik for 500 mio. kr. årligt og udsigt til stigende udgifter til busdrift og en forventning om yderligere stigninger i udgifter til den kollektive trafik bl.a. pga. anlæg af letbanen mv. Budget 2018 indeholder dermed et tilpasningsbehov, der stiger til ca. 60 mio. kr. i budgetoverslagsåret 2021.
 
Analysen skulle bl.a. anvise et bruttokatalog over mulige forbedringstiltag i størrelsesordenen 40-50 mio. kr. og gennemføre analyser af muligheder for øget transparens og budgetsikkerhed.
 
Budgetanalysen går i dybden med følgende seks udvalgte emner:
Miljø- og trafikudvalget tog resultaterne af budgetanalysen til efterretning på deres møde den 29. november 2017. Se uddybning af resultaterne i bilag 1.
 
Proces for trafikbestilling 2019 og 2020
Administrationen vil inddrage resultaterne fra budgetanalysen i det videre arbejde med trafikbestillingerne for 2019 og 2020.
Region Hovedstaden afgiver normalt trafikbestilling i efteråret, men trafikbestilling 2019 skal undtagelsesvis afgives af regionsrådet inden 1. maj 2018. I juli 2019 åbner metrocityringen, og det medfører en stor tilpasning af busnettet, kaldet Bynet 2019. Derfor afgiver alle trafikbestillere deres trafikbestilling inden den 1. maj 2018, hvilket giver Movia tid til at planlægge buskørslen fra juli 2019.
 
For Region Hovedstaden betyder det, at cirka halvdelen af budgettet for 2019 til regional udvikling fastlægges i forbindelse med trafikbestillingen - forud for budgetforhandlingerne i efteråret.
Regionen står overfor et større tilpasningsbehov i forhold til udgifterne til kollektiv trafik grundet investeringer i infrastruktur og øgede omkostninger til busdrift. Udgifterne er i 2018 budgetteret til at udgøre 546 mio. kr., men forventes at stige til 605 mio. kr. i 2021. Hæves rammen til kollektiv trafik ikke, er det nødvendigt at inkludere en række udgiftsreducerende tiltag i de kommende trafikbestillinger.
 
For at skabe en stabilitet i den regionale bus- og banedrift, bør der træffes beslutning om den økonomiske ramme for kollektiv trafik for de næste fire år.
 
Første skridt i processen frem mod beslutningen om trafikbestilling 2019 er således, at forretningsudvalget drøfter og træffer en beslutning om den økonomiske ramme til kollektiv trafik, hvorefter trafikudvalget arbejder videre med at tilpasse bus- og banedrift til den økonomiske ramme. Den endelige beslutning om trafikbestilling 2019 træffes i regionsrådet inden 1. maj 2018. Se bilag 3 for uddybning af processen for trafikbestilling 2019 og 2020, som blev godkendt i miljø- og trafikudvalget den 29. november 2017.

Journalnummer
16044540.


2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf

Bilag

Uddybning af hovedkonklusioner af budgetanalysen
Uddybning af proces for trafikbestilling 2019 og 2020
Sammendrag af budgetanalyse af Movia
Region Hovedstaden budgetanalyse fase 1
Hovedrapport - Budgetanalyse af Movia Fase 2 og 3
Bilagspakke - Budgetanalyse af Movia Fase 2 og 3


5. Meddelelse - Regionen ansætter en databeskyttelsesrådgiver

Meddelelse - Regionen ansætter en databeskyttelsesrådgiver
Den 25. maj 2018 træder nye regler for behandling af personoplysninger i kraft i form af en EU-forordning om beskyttelse af personoplysninger.
 
Formålet med forordningen er at modernisere reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger, og at gøre lovgivningen mere tidssvarende i forhold til den teknologiske udvikling. Forordningen bygger videre på allerede gældende regler i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen, men medfører også skærpede og nye krav, som regionen skal overholde.

Det er et krav i forordningen, at offentlige myndigheder skal ansætte en databeskyttelsesrådgiver (også kaldet DPO), der bl.a. skal:
Databeskyttelsesrådgiveren skal inddrages i alle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger i regionen og samarbejde tæt med alle hospitaler, virksomheder og centre.
 
Krav til databeskyttelsesrådgiveren
Databeskyttelsesrådgiveren skal være uafhængig og rapportere til øverste ledelse, dvs. regionsrådet. Rapporteringen skal ske uden den forudgående udvalgsbehandling, som regionale sager ellers normalt er undergivet.
 
På grund af kravet om uafhængighed kan databeskyttelsesrådgiveren ikke besidde en ledende post eller være central for beslutninger om databehandling. Rådgiveren kan fx ikke være den IT-ansvarlige, økonomiansvarlige eller HR-ansvarlige i organisationen.
 
Databeskyttelsesrådgiveren skal ikke underlægges nogen ledelse og bistår uvildigt den øverste ledelse med at overholde forordningen. Ledelsen skal inddrage rådgiveren tilstrækkeligt og rettidigt i relevante spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger i relation til forordningen. Databeskyttelsesrådgiveren er ikke ansvarlig for, at regionen overholder de persondataretlige regler, da dette ansvar ligger hos ledelsen. Rådgiveren har alene en rapporterende og en rådgivende funktion.

Organisatorisk placering i regionen
Koncerndirektionen har besluttet, at databeskyttelsesrådgiveren placeres i sekretariatet (der varetager de daglige ledelsesmæssige opgaver ift. rådgiveren) med reference til regionsdirektør Hjalte Aaberg. Relationen til det politiske niveau vil blive fastlagt i den kommende styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden.
 
Der er på baggrund af regionens størrelse og en sammenligning med andre lignende offentlige institutioner, herunder Region Midtjylland, Københavns Kommune, Københavns Universitet og Rigspolitiet vurderingen, at databeskyttelsesrådgiveren vil have behov for et team bestående af 2-3 medarbejdere for at løfte opgaven. Medarbejderne skal fagligt understøtte DPO og sikre, at forordningens krav om tilgængelighed opfyldes. Desuden udpeges en såkaldt DPO-ambassadør på alle regionens hospitaler, virksomheder og centre. Rådgiveren skal samarbejde tæt med hele organisationen, hvilket bl.a. sikres gennem disse ambassadører.
 
DPO-funktionen er en ny opgave i regionen og dermed en administrativ udgift, der skønsmæssigt vurderes til 3 mio. årligt. Udgifterne afholdes ved omprioritering inden for regionens nuværende administrative udgifter.

Rekrutteringen af databeskyttelsesrådgiveren er i gang.

Journalnummer
17038715
6. Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser

Meddelelse - Statusnotat vedrørende udvikling i antal medarbejdere der er berørt af besparelser og afskedigelser
Opfølgning på budgetaftalen for 2018
I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af budgettet for 2018 blev det besluttet, at forretningsudvalget løbende orienteres om udviklingen i antal medarbejdere, der er berørt af besparelser og afskedigelser. Herunder brugen af regionens tryghedsordning.
 
Hermed følger status på udviklingen ultimo november/primo december 2017.
 
Status opsummeret
Notatet indeholder en oversigt over antal medarbejdere, der er berørt af besparelser fordelt på henholdsvis hospitaler/virksomheder samt faggrupper.
Hertil kommer en oversigt over antal medarbejdere, der gør brug af regionens tryghedsordning – RegionH Match - fordelt på de respektive tilbud i ordningen.
 
Sammenfattende viser den seneste opgørelse, at 78 medarbejdere er indstillet til afskedigelse med udgangen af november måned. Heraf har 49 medarbejdere ved notatets udarbejdelse tilmeldt sig RegionH Match.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 i september var administrationens vurdering, at omkring 80 medarbejdere i regionen ville ende med at blive berørt af afskedigelser.
 
Siden første opgørelse/notat er der sket et fald i antallet af medarbejdere berørt af besparelserne på i alt 22 medarbejdere. Heraf er 8 medarbejdere blevet omplaceret i regionen.
 
Endvidere viser notatet, at tilbuddene i RegionH Match ordningen er blevet benyttet 64 gange.
Fordelingen på faggrupper viser, at især to grupper er berørt – nemlig kontor- og IT-personale samt lægesekretærer.
 
Status
Data til brug for nærværende notat er indhentet 28. november 2017. Det inkluderer følgende hospitaler: Amager-Hvidovre hospital, Bispebjerg-Frederiksberg hospital, Bornholms Hospital, Herlev-Gentofte Hospital, Rigshospitalet og Region Hovedstadens Psykiatri. På alle hospitaler er der afholdt omplaceringssamtaler med berørte medarbejdere samt udsendt brev om afskedigelse efter endt partshøringsperiode.
 
Virksomhedsfordeling
 
Virksomhed
Antal afskedigelser
Ændring fra seneste status
Tilmeldt
Ej tilmeldt
Omplacerede
Amager-Hvidovre Hospital
5
-1
4
1
1
Bispebjerg-Frederiksberg
8
-1
4
4
1
Bornholms Hospital
2
0
1
1
0
Herlev-Gentofte Hospital
17
-7
10
7
1
Rigshospitalet
22
-10
14
8
4
Region Hovedstadens Psykiatri
10
-2
8
2
1
Koncerncentrene*
14
-1
8
6
0
I alt
78
-22
49
29
8
*) CIMT - ikke afledt af Budget 2018
 
 
Reduktionen i antal berørte medarbejdere i forhold til seneste notat skyldes enten omplaceringer internt på hospital/virksomhed, omplaceringer andet sted i regionen, kontraopsigelse eller accept af væsentlig stillingsændring.
 
Faggruppefordeling
 
Faggruppe
Antal afskedigelser
Ændring fra seneste status
Tilmeldt
Ej tilmeldt
Omplacerede
AC'ere
5
0
3
2
0
Bioanalytikere
4
-3
4
0
2
Håndværker
1
0
1
0
0
Kontor- og IT personale
23
-9
14
9
3
Læge
1
0
0
1
0
Lægesekretær (inkl. sundhedsservicesekretær)
36
-5
22
14
3
Portør
3
-1
1
2
0
Pædagog
0
-1
0
0
0
Servicemedarbejder
2
0
2
0
0
Social- og sundhedsassistent
2
-1
1
1
0
Sygeplejerske
1
-2
1
0
0
I alt
78
-22
49
29
8
 
 
Brug af RegionH Match (antal personer)
 
Faggruppe
Omplacerede
Fortrinsret
Vejledning
Jobsøgning
Kursus
AC'ere
0
3
0
0
0
Bioanalytikere
2
3
1
1
2
Håndværker
0
1
0
0
1
Kontor- og IT personale
3
4
0
6
1
Lægesekretær (Inkl. sundhedsservicesekretær)
3
10
7
6
8
Portør
0
0
0
0
0
Servicemedarbejder
0
1
1
1
1
Social- og sundhedsassistent
0
2
2
1
1
Sygeplejerske
0
0
0
0
0
I alt
8
24
11
15
14
 
Informationsmøder
Der har været gennemført en række informationsmøder for medarbejdere, der har været til omplaceringssamtale. Her informeres der om tryghedsordningen og medarbejdere kan efterfølgende få hjælp til tilmelding til ordningen samt aftale en vejledningssamtale.
Nedenfor er en oversigt over de gennemførte informationsmøder.
 
Dato
Virksomhed
14. september
CIMT
27. september
Herlev-Gentofte Hospital
6. oktober
Rigshospitalet
9. oktober
Amager-Hvidovre Hospital
10. og 12. oktober
Region Hovedstadens Psykiatri
11. oktober
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 

Journalnummer
17031673
7. Meddelelse - Orientering om det regionale økologiomlægningsprojekt

Meddelelse - Orientering om det regionale økologiomlægningsprojekt
Baggrund
I Budget 2017 er der afsat midler til, at Region Hovedstadens hospitalskøkkener øger andelen af økologiske fødevarer til 60-90% - svarende til det økologiske spisemærke i sølv. Der er afsat 2,8 mio. kr. i hhv. 2017 og 2018, altså 5,6 mio. kr. i alt til kompetenceudvikling og rådgivning i forbindelse med økologiomlægningen.
Herudover var der i 2016 afsat 4 mio. kr. til etableringsudgifter med henblik på at sikre understøttelse af omlægningen på apparatursiden.
 
Status på omlægningen
Midlerne til etableringsudgifter blev i 2016 fordelt blandt hospitalskøkkenerne til indkøb af det nødvendige udstyr forud for omlægningen.
Valg af ekstern operatør har været i udbud i oktober måned. Der er indkommet to tilbud, som er evalueret af et bedømmelsesudvalg nedsat af styregruppen. Et enigt udvalg har tildelt Københavns Madhus opgaven, og det forventes at den endelige kontrakt med Københavns Madhus er på plads inden den 1. december 2017.
 
Køkkenernes økologiprocent
Nedenstående oversigt viser hospitalskøkkenernes økologiprocenter i henholdsvis 1. kvartal 2016 og 3. kvartal 2017.
Hospitalskøkken
1. kvartal 2016
3. kvartal 2017
Bispebjerg Hospital
42%
60%
Bornholms Hospital
20%
34%
Herlev Gentofte Hospital
72%
86%
Hvidovre Hospital
51%
60%
Nordsjællands Hospital
37%
42%
PC Sct. Hans
28%
5%
Rigshospitalet - Blegdamsvej
44%
47%
Rigshospitalet - Glostrup
40%
45%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tallene fra 1. kvartal 2016 stammer fra Københavns Madhus’ rapport Økologisk Fødevaresatsning i Region Hovedstaden fra august 2016. Tallene fra 3. kvartal er indsamlet fra køkkencheferne i forbindelse med udbuddet til ekstern operatør i september 2017.
 
Det videre forløb
Målet er fortsat, at alle køkkener opnår minimum 60% økologi inden udgangen af 2018, og at der sammen med Københavns Madhus lægges en plan for opnåelse af 90% i samtlige køkkener.
Herudover er det en målsætning, at køkkenerne opnår en egenevne til at arbejde videre med økologiomlægning og driftsoptimering, samt at der bliver skabt synergi på tværs af køkkenerne.

Journalnummer
17007675
8. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer: