UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

Regionsrådssalen

STARTTIDSPUNKT

11-06-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen
2. Meddelelser - Høring af den regionale sundhedsberedskabsplan
3. Meddelelser - Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Akutpulje for Styrket Akutindsats
4. Meddelelser - Orientering om Vækstpartnerskaber 2013 mellem Regeringen og Vækstforum Hovedstaden
5. Meddelelser - Copenhagen Arena
6. Meddelelser - Konsekvenser for ventetider i ambulatorier efter LEAN-projekter
7. Meddelelser - Tandlægevagten
8. Meddelelser - 15 nye pejlemærker fra Regionernes Sundheds-it er vedtaget
9. Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling i It-, Medico- og Telefonivirksomheden (IMT)
10. Meddelelser - Innovationsinitiativer
11. Meddelelser - Erhvervslejemål til det regionale elbilsekretariat
12. Meddelelser - Cykeltrailerforsøg på buslinje 320R
13. Meddelelser - Status ultimo maj på aftale om akutjob for Region Hovedstaden
14. Meddelelser - Optagelse af infospots for regionsrådsmøderne
15. Meddelelser - Henvendelse til Statsforvaltningen fra Hans Toft om habilitet i forhold til Movias bestyrelse
16. Meddelelser - Inhabilitet og sociale medier
17. Meddelelser - Fintælling efter valget til regionsrådet den 19. november 2013
18. Meddelelser - Røgfrit København 2025
19. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler
20. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv.
21. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden
22. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget
23. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget
24. Meddelelser - Øresundskomiteen
25. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia
26. Meddelelser - STRING
27. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena
28. Meddelelser - Dommerbetænkning og offentliggørelse af vinderne vedrørende projektkonkurrencen (fase 1) for helhedsplan og nybyggeri på Nyt Hospital Hvidovre
29. Closed item
30. Closed item
31. Publikationer:
32. Konferencer mv.:1. Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen

Regeringen iværksatte et serviceeftersyn af kommunalreformen i februar 2012. Evalueringen fokuserede på fire områder: sundhed, det specialiserede social- og undervisningsområde, miljø og regional udvikling. Regeringen fremlægger nu en opfølgning på evalueringen, som på nogle områder justerer på opgavefordelingen mellem kommuner og regioner. Det er målet med justeringerne, at de inden for en uændret økonomisk ramme skal kunne bidrage til en bedre kvalitet i de regionale og kommunale ydelser og til et bedre samarbejde mellem de kommunale og regionale myndigheder.

Opfølgningen er vedlagt til orientering. I det omfang justeringerne indebærer lovændringer vil der blive en sædvanlig høringsproces i forbindelse med lovforslagenes fremsættelse.

Et notat, der beskriver forslagene i opfølgningen i forhold til de syspunkter, som Region Hovedstaden har gjort gældende i forhold til evalueringen, vil blive eftersendt.


Journalnummer

13005842


1.pdf
2.pdf

Bilag

Opfølgning på evaluering af kommunalreformen, juni 2013
Notat af 7. juni 2013 vedr. opfølgning på evaluering af kommunalreformen


2. Meddelelser - Høring af den regionale sundhedsberedskabsplan

Regionen skal en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en regional sundhedsberedskabsplan, jf. BEK nr 1150 af 09/12/2011.

Den regionale sundhedsberedskabsplan beskriver regionens operationelle håndtering af en beredskabshændelse - herunder samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og andre eksterne beredskabsmyndigheder.

Sundhedsberedskabsplanen er opbygget med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet samt på baggrund af beredskabsplaner udarbejdet på det enkelte hospital og tværgående virksomhed.

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan er udarbejdet og sendes i høring i de kommuner, der ligger i regionen og i de tilgrænsende regioner samt til rådgivning i Sundhedsstyrelsen, som bekendtgørelsen foreskriver.

Planen vil blive sendt i høring ultimo juni med henblik på godkendelse i regionsrådet i oktober 2013.


Journalnummer

13005320
3. Meddelelser - Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Akutpulje for Styrket Akutindsats

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har truffet beslutning om fordelingen af de 50 mio. kr. i puljen til Styrket Akutindsats.

Ministeriet har valg at tildele midler til to projekter på det præhospitale område fra Region Hovedstaden. Der idriftsættes en akutlægebil/akutbil på Bornholm i et samarbejde mellem Den Præhospitale Virksomhed og Bornholms Hospital, og der etableres telemedicinsk videokonference mellem ambulancerne på Bornholm og AMK-Vagtcentralen i Den Præhospitale Virksomhed.

Regionens akutberedskab på Bornholm består i dag af fire ambulancer, hvoraf to er paramedicinerbemandet. Kritisk syge og svært tilskadekomne behandles og stabiliseres i første omgang på Bornholms Hospital og flyves derefter typisk til Rigshospitalet.

Der er relativt få akutte præhospitale opgaver på Bornholm, men til gengæld store køreafstande sammenlignet med den øvrige del af regionen. Det er derfor hensigtsmæssigt at kunne sende en specialuddannet læge eller sygeplejerske ud til en ulykke eller akut opstået sygdom. Derved får bornholmerne et avanceret præhospitalt beredskab som i resten af regionen. Samtidig vil akutlægebilens personale indgå i beredskabet på Bornholms Hospital, når der ikke er akutte opgaver præhospitalt.

Herudover vil et mobilt videokamera med telemedicinsk mulighed i ambulancerne betyde, at speciallægen på AMK-Vagtcentralen vil kunne rådgive ambulancepersonalet om visitation og behandling. Det kan ske både på skadestedet og i ambulancen under transporten til hospitalet.

Erfaringerne med videokonference vil blive anvendt i forbindelse med overvejelser om udbredelse til de øvrige ambulancer og akutlægebiler i regionen.

Projekterne forventes idriftsat i løbet af efteråret 2013.

Regionen har modtaget støtte til etablering af projekterne og drift af bilen i godt to år. Beløbet fra ministeriet er på i alt 12,628 mio. kr. til akutlægebilen/akutbilen og 552.000 kr. til den telemedicinske løsning. Derudover medfinansierer regionen selv en del af projekterne inden for budgettet i Den Præhospitale Virksomhed og Bornholms Hospital.


Journalnummer

13005535
4. Meddelelser - Orientering om Vækstpartnerskaber 2013 mellem Regeringen og Vækstforum Hovedstaden

Vækstforum Hovedstaden indgik den 22. maj 2013 en aftale om regionalt vækstpartnerskab med regeringen. I forbindelse med indgåelse af aftalen mødtes Vækstforums formandskab med erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen, sundhedsminister Astrid Krag samt minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen for at drøfte muligheder og udfordringer for økonomisk vækst og beskæftigelse i hovedstadsregionen.

Parterne drøftede bl.a., hvad der skal til for at styrke hovedstadsregionens brand som international metropolregion fx er der behov for et styrket samspil om international markedsføring, tiltrækning af turister og udenlandske talenter. Det blev endvidere drøftet, hvordan Region Hovedstaden og kommunerne i regionen som store offentlige virksomheder kan bidrage til innovation og udvikling af nye produkter og teknologier til gavn for både borgere, virksomheder og patienter. Der var enighed om, at det er vigtigt, at aftalen bidrager til bæredygtig vækst med jobs og muligheder for alle borgere både dem med korterevarende uddannelser og de højtuddannede.

Vækstpartnerskaber 2013 har blandt andet fokus på initiativer, der følger op på arbejdet i regeringens vækstteams. Der er aftalt 24 konkrete initiativer inden for følgende områder:

Forslag til konkrete samarbejder vil blive forelagt til regionsrådets godkendelse, ligesom udmøntning og medfinansiering af de konkrete initiativer forelægges til stillingtagen i vækstforum og regionsrådet.


Journalnummer

13005311


2.pdf

Bilag

Vækstpartnerskab med Vækstforum Hovedstaden


5. Meddelelser - Copenhagen Arena

Regionsrådet besluttede på sit møde den 5. februar i år at ændre tilsagnet om støtte med 50 mio. kr. over fem år fra 2015-2019 til begivenheder i den kommende Copenhagen Arena. Ændringerne betød, at midlerne nu kan gå til begivenheder i hele hovedstadsregionen og ikke blot i multiarenaen.

I forbindelse med den samlede godkendelsesproces af den offentlige støtte til Copenhagen Arena henstillede Europakommissionen til, at Region Hovedstadens midler af hensyn til reglerne om statsstøtte, ikke udelukkende målrettes events i en multiarena, men i stedet events i hovedstadsregionen generelt. Regionsrådet fulgte med sin beslutning Europakommissionens henstilling.

Nu foreligger resultatet af Europakommissionen godkendelsesproces. Kommissionen har godkendt Københavns Kommunes støtte til opførelsen af Copenhagen Arena. I Europakommissionens afgørelse er der ingen anmærkninger til den finansieringsmodel, der ligger til grund for Copenhagen Arena.


Journalnummer

09004168
6. Meddelelser - Konsekvenser for ventetider i ambulatorier efter LEAN-projekter

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev det besluttet, at der skal være fokus på ventetider i ambulatorier.

Der er gennemført 5 LEAN ambulatorieprojekter på hospitalerne i samarbejde med den regionale LEAN enhed, herunder har der bl.a. været fokus på reduktion af ventetid. Resultaterne har flere steder været en reduceret ventetid før første konsultation og reduceret ventetid på dagen for konsultationen. I Øjenafdelingens ambulatorium på Glostrup Hospital er opnået de bedste resultater med en halvering i ventetiden for diabetespatienternes behandlingsforløb fra 12 til 6 måneder, og samtidig er dagpatienternes ventetid forkortet med 25 procent.

På andre ambulatorier har man øget patienttilstrømningen ved uændrede ressourcer, eller man har oplevet, at ændrede vilkår under projektforløbet har betydet ingen eller kun mindre reduktion af ventetiden.


Journalnummer

11011403
7. Meddelelser - Tandlægevagten

Region Hovedstaden har indgået en aftale for en regional tandlægevagt i Region Hovedstaden med virkning fra 1. februar 2013. Tandlægevagten varetager behandling af borgere med behov for akut tandlægehjælp uden for de privatpraktiserende tandlægers normale åbningstid.

På Bornholm fortsætter den eksisterende tandpinevagt.

Den øvrige del af regionens borgere har med virkning fra 1. februar 2013 fået en regional tandlægevagt med to klinikadresser, som sikrer et ensartet tilbud om akut tandlægehjælp uden for de privatpraktiserende tandlægers åbningstid.

Tandlægevagtens to klinikker har adresse på Byskolen i Hillerød og Østerbro i København på de hidtidige vagtklinikkers adresser. Den nye aftale medfører, at alle henvendelser til tandlægevagten sker via akuttelefonen, 1813.

1813 visiterer borgerne til tandlægevagten eller i mere alvorlige skadestilfælde til Rigshospitalets klinik for Tand- Mund- og Kæbekirurgi. Ved akutte tandpineproblemer henviser 1813 borgeren til tandlægevagten eller evt egen tandlæge den følgende dag.

I planområde Nord fortsætter aftalen med visse kommuner om, at tandlægevagtklinikken på Byskolen i Hillerød varetager børne- og ungdomstandplejen i aftalte ferieperioder. Kommunerne medfinansierer ordningen. Aftalen om børne- og ungdomstandplejen er endeligt underskrevet af alle parter den 15. maj 2013.
8. Meddelelser - 15 nye pejlemærker fra Regionernes Sundheds-it er vedtaget

Danske Regioners Bestyrelse vedtog fredag den 17. maj 15 nye pejlemærker, som skal styre den fællesregionale indsats på sundheds-it-området i 2014-2016. De 15 pejlemærker blev offentliggjort torsdag den 23. maj.

De 15 pejlemærker udgør ikke alene regionernes arbejde med sundheds-it. Både på nationalt plan og i de enkelte regioner arbejdes der løbende med sundheds-it. Det er heller ikke muligt at forudse alle relevante udviklingstræk i årene 2014-2016, hvorfor det kan blive nødvendigt at tilføje flere pejlemærker i perioden.

Pejlemærkerne bygger på det fællesregionale strategi "Sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder". I denne strategi blev seks strategiske målsætninger udpeget, og det er realiseringen af disse målsætninger, som pejlemærkerne bidrager til.

Målsætningerne lyder:

De 15 vedtagne pejlemærker er:

I bilagene er de 15 pejlemærker og deres sammenhæng til de seks målsætninger beskrevet.


Journalnummer

13004528


3.pdf
4.pdf

Bilag

Sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder
Regionernes fælles pejlemærker for digitalisering af sundhedsvæsenet


9. Meddelelser - Overordnet status på drift og udvikling i It-, Medico- og Telefonivirksomheden (IMT)

Forretningsudvalget traf i 2012 beslutning om kvartalsvist at modtage orienteringer fra IMT vedr. overordnet status på drift og udvikling. Hermed forelægges femte afrapportering. Rapporten dækker udviklingen i driften og sagshåndteringen samt beskriver større driftsforbedrende tiltag for It, Medico og Telefoni i Region Hovedstaden.

IMT er dannet ved sammenlægning af it-enheder med forskelle i systemunderstøttelse, dataregistrering og arbejdsgange, hvorfor datagrundlaget for rapporten ikke i alle tilfælde er fuldt dækkende og retvisende. IMT arbejder løbende på at konsolidere og forbedre datagrundlaget med henblik på at sikre højere kvalitet i rapporteringerne.


Journalnummer

13005328


5.pdf
6.pdf

Bilag

Bilag - Overordnet status på drift og udvikling
Bilag - svartider


10. Meddelelser - Innovationsinitiativer

På forretningsudvalgets møde den 7. maj 2013 havde udvalget en diskussion af de udfordringer, hovedstadsområdet står over for på innovationsområdet. Udvalget ønskede i den forbindelse en kort redegørelse over initiativer, der er sat i værk for at fremme innovationsevnen i Danmark, og særligt i hovedstadsregionen.

I notatet redegøres overordnet for initiativer på nationalt og regionalt niveau, som svarer på de udfordringer, som OECD-rapporten om hovedstadsregionens konkurrenceevne fra 2009 påpegede.

Notat med tilhørende bilag er vedlagt.


Journalnummer

13005469


7.pdf
8.pdf

Bilag

Notat om innovation
Bilag til innovationsnotat


11. Meddelelser - Erhvervslejemål til det regionale elbilsekretariat

Regionsrådet har i december 2012 truffet beslutning om at etablere et regionalt elbilsekretariat som led i regionens elbilsatsning. Det fremgik af sagen, at sekretariatet skulle etableres som en selvstændig enhed under Region Hovedstadens Koncern Regional Udvikling og placeres fysisk i tilknytning til et relevant fagligt miljø, fx et viden- og innovationsmiljø.

Der er nu indgået aftale om etablering af sekretariatet hos Scion DTU i Lyngby. Scion DTU er DTU’s højteknologiske forskerpark og er omdrejningspunkt for 200 små og store internationale videnvirksomheder. Der er tale om et mindre lejemål, som er indgået for en tidsbegrænset periode på op til fire år , men lejemålet kan opsiges med et års varsel. Omkostningen for lejemålet udgør 104.707,34 kr. på årsbasis, hvilket inkluderer kontorlokaler samt adgang til mødefaciliteter, kantine samt etablering af to elladestandere i tilknytning til sekretariatet. Lejemålet påbegyndes den 1. juni 2013, og det nyetablerede elbilsekretariat holder åbningsreception den 21. juni 2013.


Journalnummer

13006076
12. Meddelelser - Cykeltrailerforsøg på buslinje 320R

I Budget 2013 besluttede regionsrådet, at Movia skulle have et forsøg med cykeltrailere på bussen. Movia forventer at indlede forsøg med cykeltrailer på den regionale buslinje 320R omkring 1. juli 2013. Forsøget er blevet lidt forsinket, fordi to af linjens stoppesteder var for korte til at rumme både bus og trailer. En udvidelse af stoppestederne bliver gennemført inden for rammerne af projektet.

I forbindelse med forsøgsstart gennemføres en presseevent, og der gennemføres en lokal markedsføring af muligheden for cykelmedtagning. I forsøget registrerer chaufførerne, hvor mange cykler der medtages på turniveau samt det ekstra tidsforbrug ved stoppesteder, hvor cykler medtages. Entreprenøren Fjordbus registrerer under forsøget øget brændstofforbrug som konsekvens af cykeltrailerne. Fjordbus desuden registrerer øget tidsforbrug til af- og påmontering af trailere.
13. Meddelelser - Status ultimo maj på aftale om akutjob for Region Hovedstaden

Aftalen om akutjob mellem regeringen og offentlige og private arbejdsgivere indebærer, at Region Hovedstaden har fået tildelt en kvote på 256 stillinger til akutjob ud af den samlede regionale pulje på 800 stillinger i akutjob.

Regionens administrationsgrundlag for akutjob med den særlige opslagsprocedurer for ansættelser blev godkendt på regionsrådsmødet 20. november 2012. Her blev det samtidig besluttet løbende at følge udviklingen i implementeringen af akutjobaftalen.

Tabel 1: Nøgletal for opslag, samtaler og ansættelser fra november 2012 til og med 21. maj

Antal akutjob-opslag

2.438

Antal akutjobberettigede ansøgere

1.984

Antal akutjobberettigede ansøgere til samtale

180

Antal ansættelser af akutjobberettigede

31

Kilde: Data vedrørende akutjob er bl.a. baseret på de rekrutterende lederes tilbagemeldinger og på udtræk fra lønsystemet

Ud fra den hidtidige udvikling i ansættelser og seneste tiltag vedr. ansættelsesforhold skønner administrationen, at regionen vil nå omkring 35-40 ansatte i akutjob ved udgangen af juni 2013.

Indførelse af kvalificeret ansættelsesstop for administrative stillinger i Region Hovedstaden fra den 18. maj 2013 vurderes at medføre et lidt lavere antal akutjob end tidligere skønnet.

Den endelige afrapportering til forretningsudvalget for akutjobordningen i regionen vil ske til forretningsudvalgets møde i august måned.


9.pdf

Bilag

Specificeret opgørelse over stillingskategorier


14. Meddelelser - Optagelse af infospots for regionsrådsmøderne

TV2-Lorry som hver måned viser den åbne del af regionsrådsmødet i fuld længde har ønsket at lave en trailer, der skal gøre opmærksom på regionsrådsmøderne. Optagelsen finder sted ved regionsrådsmødet den 18. juni, hvor TV2-Lorry kommer ½ time før mødestart dvs. kl. 16.30 og stiller op i presselogen. De vil filme ca. en times tid.

TV2-Lorry er blevet informeret om, at regionsrådsmødet starter med en spørgetid, hvor borgerne har mulighed for at spørge ind til sager. Her kan de filme spørgeren såfremt de laver en aftale med vedkommende omkring hans/hendes medvirken i traileren.


Journalnummer
15. Meddelelser - Henvendelse til Statsforvaltningen fra Hans Toft om habilitet i forhold til Movias bestyrelse

Regionsrådsmedlem Hans Toft (C) er medlem af Movias bestyrelse, udpeget af Movias Repræsentantskab, hvortil han er udpeget af Gentofte Kommune. Når forretningsudvalget og regionsrådet har behandlet sager, hvor Movia må antages at have haft en særlig interesse i afgørelsen har udvalget eller rådet derfor taget stilling til spørgsmålet om Hans Tofts habilitet.

Efter forvaltningslovens § 3 er man inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis man deltager i ledelsen af et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald. Movia er et offentligt trafikselskab og er dermed ikke en privat juridisk person. Problemstillingen om inhabilitet kan imidlertid også gøre sig gældende i forbindelse med medlemsskab af offentligt ejede selskabers bestyrelser. Indenrigsministeriet har i 1996 afgivet en generel udtalelse, hvorefter medlemsskab af et offentligt ejet selskabs ledelse kan medføre inhabilitet ved en kommunalbestyrelses behandling af sager, som det pågældende selskab har en særlig interesse i. Det fremgår af ministeriets udtalelse, at det ikke i sig selv er afgørende for vurderingen af habiliteten i disse tilfælde, om der er tale om et selskab, der er fuldt ud offentligt ejet eller et selskab, der er helt eller delvist privat ejet.

Efter ministeriets opfattelse indebærer lovens bestemmelser "således som udgangspunkt, at et medlem af en selskabsbestyrelse ikke som kommunalbestyrelsesmedlem må medvirke ved kommunalbestyrelsens afgørelse af sager, hvori selskabet er part, eller i hvis udfald selskabet på anden måde har en særlig interesse."

Hvis man er udpeget til en selskabsbestyrelse af regionsrådet for at varetage regionsrådets interesser i selskabet, anses man dog ikke i almindelighed for at være inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af sager vedrørende selskabet.

På denne baggrund er Hans Toft blevet erklæret inhabil, når forretningsudvalget eller regionsrådet har behandlet sager vedrørende Movia. Dette er senest sket i forbindelse med regionsrådets behandling den 16. april 2013 af regionens bestilling af bane- og bustrafik i 2014 samt fastlæggelsen af budgettet for trafikselskabets administration.

Hans Toft har tilkendegivet, at han ikke er enig i administrationens opfattelse af spørgsmålet og han har derfor bedt Statsforvaltningen Hovedstaden om en udtalelse. Det er Hans Tofts opfattelse, at han ikke kan siges at varetage uvedkommende interesser, når Movias budget skal behandles i regionsrådet, idet Movias budgetproces, som er reguleret i en af Transportministeriet fastlagt vedtægt, forudsætter behandling i såvel selskabets bestyrelse, kommunalbestyrelser og regionsråd.

Hans Tofts henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden er vedlagt til orientering. Statsforvaltningen Hovedstaden har anmodet regionen om en udtalelse. Administrationens udtalelse er vedlagt til orientering.


Journalnummer

13005493


10.pdf
11.pdf
12.pdf

Bilag

Hans Toft henvendelse af 13 maj til Statsforvaltningen Hovedstaden incl underbilag
Anmodning af 16 maj 2013 fra Statsforvaltningen om udtalelse fra Region Hovedstaden
Region Hovedstadens udtalelse af 29 maj 2013 vedr. Hans Tofts habilitet - til Statsforvaltningen


16. Meddelelser - Inhabilitet og sociale medier

I forbindelse med regionsrådets behandling den 12. marts 2013 af en sag om etablering af et enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden erklærede et medlem af regionsrådet sig inhabil og forlod mødelokalet under sagens behandling.

Under regionsrådets behandling gengav et af rådets medlemmer en kommentar til sagen, som det inhabile medlem netop havde skrevet på sin facebook-side.

På denne baggrund orienteres hermed om gældende regler i denne forbindelse.

Den kommunale styrelseslovs § 14, stk. 1, som også gælder for regionerne omhandler inhabilitet. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.”

Det følger umiddelbart af bestemmelsen i styrelsesloven, at når et medlem af regionsrådet er erklæret inhabil, så er det pågældende medlem udelukket fra at deltage i regionsrådets behandling af og afstemning om den pågældende sag.

Det følger af regionsrådets forretningsorden, at et medlems inhabilitet i forbindelse med møder i regionsrådet medfører, at det pågældende medlem skal forlade mødelokalet under forhandling og afstemning om sagen.

Reglen om, at et inhabilt regionsrådsmedlem skal forlade mødelokalet under rådets forhandling og afstemning om sagen, må betegnes som udtryk for en almindelig retsgrundsætning, hvorefter et inhabilt medlem ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af en given sag.

Det er således en del af begrundelsen for, at det inhabile medlem skal forlade mødelokalet under sagens behandling, at det pågældende medlem, som hverken må deltage i sagens behandling eller afgørelse, heller ikke skal have adgang til at påvirke rådets øvrige medlemmer. Hertil kommer hensynet til den offentlige tillid til regionsrådets saglige behandling af sine sager.

Det inhabile medlem kan ikke være afskåret fra adgangen til at opdatere egne sider på sociale medier med oplysninger vedrørende den pågældende sag.

Det må imidlertid i konsekvens af den anførte begrundelse for reglerne om inhabilitet antages, at de medlemmer af regionsrådet, som deltager i behandlingen af den pågældende sag, har pligt til at undlade at gengive et inhabilt medlems opdateringer på sine egne sider på sociale medier vedrørende den pågældende sag.


Journalnummer

13005996
17. Meddelelser - Fintælling efter valget til regionsrådet den 19. november 2013

Regionsrådet bemyndigede på møde den 12. marts 2013 regionsrådsformanden til at indgå aftale med de af kommunerne i regionen, som er villige dertil, om på vegne af regionen at forestå en eventuel fornyet fintælling efter valget til regionsrådet den 19. november 2013.

Regionsrådsformanden har i vedhæftede brev af 29. april 2013 med bilag rettet henvendelse til kommunerne i regionen på nær Københavns Kommune, som administrativt har tilkendegivet, at man ikke har mulighed for at yde bistand i forbindelse med en evt. fornyet fintælling. 17 kommuner har på nuværende tidspunkt underskrevet aftalen. Det kan oplyses, at flere kommuner forventes at svare positivt tilbage inden sommerferien.

Hvad angår Københavns Kommune, som tidligere har haft vanskeligheder ved dagen efter valget at nå fintællingen af de afgivne stemmer til regionsrådsvalget, drøftes det for tiden på administrativt niveau, hvorledes de to administrationer kan bistå hinanden i forbindelse med henholdsvis fintællingen dagen efter valget og en evt. fornyet fintælling.


Journalnummer

13005317


13.pdf
14.pdf
15.pdf

Bilag

Brev af 23 oktober 2012 til Kommunerne vedr fintælling
Brev af 29 april 2013 til Kommunerne vedr fintælling
Aftale ml Frederiksberg Kommune og RH om bistand til fintælling


18. Meddelelser - Røgfrit København 2025

Københavns Kommune har taget iniativ til en kampagne for "Røgfrit København 2025". Formålet med kampagnen er, at der i 2025 skal være røgfri områder, tilbud om rygestop til alle københavnere, der ønsker at kvitte cigaretterne, og børn og unge skal beskyttes mod røg og rygning.

Kommunen tilbyder virksomheder, institutioner mv at indgå som partnere i bestræbelserne for at realisere kampagnens formål. Bispebjerg/Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet indgår som partnere.

Som partner får man bl.a.


- adgang til viden om partnernes og andres erfaringer med røgfrihed


- tilbud om gratis rygestopkurser


- mulighed for at søge midler fra en kommunal pulje


- rådgivning fra kommunen om røgfri initiativerJournalnummer

13005995
19. Meddelelser - Udvikling i forbrug på private hospitaler

Regionen følger løbende udviklingen i omvisiteringer af patienter til private udbydere, som følge af lovgivningen vedr. udvidet frit sygehusvalg.

I vedlagte notat opgøres udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret og en opgørelse over, hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Antallet af omvisiteringer på baggrund af det udvidede frie sygehusvalg er faldet fra 2012 til 2013. Udgiften forbundet med disse omvisiteringer er ligeledes faldet i samme periode.

I marts måned 2013 har der været 1.848 omvisiteringer til private hospitaler, 55 % er omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg og 45 % er omvisiteret inden for rammerne af de udbudsaftaler, regionen har med en række private udbydere.

91 % af omvisiteringerne finder sted inden for områderne radiologiske procedurer (MR-skanninger), øjenoperationer (grå stær), operationer på nervesystemet, ”uden kode” og operationer på fordøjelsesorganer og milt.


16.pdf

Bilag

20130430_omvisit_FU


20. Meddelelser - Indberetning af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv.

På baggrund af beslutning i regionsrådet den 14. december 2010 vil regionsrådet løbende blive orienteret om administrative indberetninger af informationer til statslige myndigheder, Danske Regioner mv. og besvarelser af henvendelser fra andre politikere.

Dette sker via mail umiddelbart efter, at de er indsendt til henholdsvis den rekvirerende myndighed, Danske Regioner eller politikere, og de indsendte informationer lægges herefter på Politikerportalen i kronologisk rækkefølge.

Der har siden sidste møde i forretningsudvalget været følgende underretninger:
21. Meddelelser - Vækstforum Hovedstaden

Næste møde i Vækstforum Hovedstaden afholdes den 30. maj 2013. Forinden - den 22. maj er der forhandling mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden om vækstpartnerskabsaftale for 2013.
22. Meddelelser - Sundhedskoordinationsudvalget

Der har ikke været afholdt møde i sundhedskoordinationsudvalget siden sidste møde i forretningsudvalget. Næste planlagte møde i sundhedskoordinationsudvalget er fredag den 7. juni 2013.


Journalnummer

12000105
23. Meddelelser - Kommunekontaktudvalget

Der har ikke været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget siden sidste møde i forretningsudvalget.


Journalnummer

12000106
24. Meddelelser - Øresundskomiteen

Næste møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg er den 3. juni 2013. På mødet skal man bl.a. drøfte opfølgningen på Øresundskomiteens visionsseminar 23.-24. april 2013.
25. Meddelelser - Møder i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

Movias bestyrelse afholdt møde den 16. maj 2013.

Bestyrelsesprotokollen for mødets åbne punkter er udsendt til orientering.


17.pdf

Bilag

Beslutningsprotokol 16 maj 2013


26. Meddelelser - STRING

Det næste Politiske Forum i STRING-samarbejdet afholdes den 29. august i København. Samme dag i forbindelse med Politisk Forum afholdes en STRING-konference på den Blå Planet på Amager. Konferencen er afslutningen af projektet ”Building Tourism”, som blev igangsat i STRING-regi og som skal kortlægge potentialerne for turismeudviklingen i STRING-regionen. Projektet skal resultere i en strategi for, hvordan organisationer indenfor turisme kan samarbejde om konkrete projekter i STRING-regionen. Strategien samt ideer til konkrete udviklingsprojekter vil blive præsenteret på konferencen. Regionsrådet inviteres til at deltage i konferencen.
27. Meddelelser - Den Skandinaviske Arena

Næste møde i Den Skandinaviske Arena er aftalt til den 3. oktober og afholdes på Oslo Rådhus.
28. Meddelelser - Dommerbetænkning og offentliggørelse af vinderne vedrørende projektkonkurrencen (fase 1) for helhedsplan og nybyggeri på Nyt Hospital Hvidovre

Der orienteres om, at kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Hvidovre har afholdt projektkonkurrence om en helhedsplan for det samlede hospital og nybyggeri af 30.650 m2 i tilknytning til det eksistrende hospital. Nybyggeriet skal indeholde akutmodtagelse, børne-, neonatal-, kardiologisk-, og obstetrisk afdeling, kontorer, indgangs- og forbindelsespartier og parkering.

Der indkom i alt 22 anmodninger om prækvalifikation, som alle var konditionsmæssige. Der blev prækvalificeret syv teams, således er syv forslag blevet bedømt af bedømmelseskomitéen.

Konkurrencen blev igangsat i december 2012 og forslagene er afleveret den 7. marts 2013.

I perioden derefter og indtil den 22. maj 2013 har en bedømmelseskomite bestående af 3 fagdommere og 6 regionsrådspolitikere bedømt forslagene.


Bedømmelseskomitéen for projektkonkurrencen er nået frem til en enig anbefaling, som udpeger et enkelt team til vindere af fase 1 i projektkonkurrencen til Nyt Hospital Hvidovre og dermed til at gå videre til fase 2 i projektkonkurrencen - udbud med forhandling.

Det vindende team er:

Aarhus Arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen Architects med underrådgiverne Royal Haskoning B.V., Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Bedømmelseskomitéens betænkning samler bedømmelseskomitéens vurdering af alle syv konkurrenceforslag, samt begrundelserne for udpegningen af vinderne.


 Vindernavnene er offentliggjort den 6. juni 2013. Dommerbetænkningen er tilsendt forretningsudvalgets medlemmer ved mail af 3. juni.
29. Closed item30. Closed item31. Publikationer:
32. Konferencer mv.: