UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - mødesager

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

09-05-2017 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-05-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Revision af regionens byggestyringsregler og paradigme for styringsmanual
2. Standardiseret økonomiopfølgning 31. marts 2017
3. Drøftelse af budget 2018-2021 inden for forretningsudvalgets ressortområde
4. Lukket punkt
5. Forenklet procedure - delegering af kompetence til salg af mindre ejendomme
6. Medlemsforslag - Henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland
7. Medlemsforslag - Retningslinjer for implementering af FN's handicapkonvention
8. Sundhedsplatformen: ventetider og aktivitet
9. Revideret specialeplan for Region Hovedstaden
10. Indstilling om fordeling af vagttjenesteapoteker i Region Hovedstaden
11. Lukket punkt
12. Udmøntning af midler til den regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2017
13. Udmøntning af anlægsmidler til Lokalbanerne i 2017
14. Aftale om medfinansiering fra Hørsholm Kommune af den regionale buslinje 375R
15. Styrket forskning - godkendelse af Clinical Academic Groups
16. Godkendelse af samarbejdsaftale med Madfællesskabet
17. Trafikanalyse Helsingør Sundhedshus
18. Generel orientering fra ledelsen
19. Eventuelt1. Revision af regionens byggestyringsregler og paradigme for styringsmanual

Revision af regionens byggestyringsregler og paradigme for styringsmanual

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionens nuværende byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i februar 2009. Der er siden sket meget på det regionale investeringsområde og administrationen vurderer derfor, at der er behov for en revision af regionens centrale styringsdokumenter på investeringsområdet, herunder kvalitetsfondsområdet.
 
Med denne sag forelægges regionsrådet reviderede udgaver af byggestyringsreglerne og paradigmet for styringsmanual. Paradigmet er retningsgivende på regionens større investeringsprojekter, herunder kvalitetsfondsprojekterne og de store fondsfinansierede byggerier regionen i disse år gennemfører.
 
Sagen blev forelagt forretningsudvalget den 28. februar 2017, hvor forretningsudvalget bad administrationen belyse baggrunden for de fastsatte reserveniveauer samt mulighederne for andre samarbejdsformer omkring anlægsprojekter, som eksempelvis OPP (Offentligt-privat partnerskab). For at imødekomme dette vil der ved forretningsudvalgets møde blive holdt et oplæg af Centerdirektør Mogens Kornbo, Center for Ejendomme, som besluttet af forretningsudvalget den 28. februar 2017.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 1. at godkende de reviderede byggestyringsregler (bilag 1), og
 2. at godkende det reviderede paradigme for styringsmanual (bilag 2).

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 28. februar 2017:
Der blev omdelt rettelsesblad - side 4 i Byggestyringsreglerne tilføjes en mindre rettelse.
Forretningsudvalget besluttede at fortsætte behandlingen på det næste møde, og bad administrationen
belyse baggrunden for de fastsatte reserveniveauer samt muligheder for andre samarbejdsformer omkring
anlægsprojekter som eksempelvis OPP.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
I nærværende sag er der siden forelæggelsen den 28. februar foretaget to redaktionelle ændringer. Ordet "bygningsdrift" er ændret til "ejendomsportefølje". Desuden er der foretaget en tekstmæssig præcisering af anden sidste bullet i afsnittet om væsentlige ændringer i det nye paradigme for styringsmanual:
"I kvalitetsfondsbyggerierne opdeles de likvide reserver i to puljer; central reservepulje på 5% af den samlede investeringsramme og en UFO-pulje til anvendelse til uforudseelige forhold. På baggrund af erfaringer fra de nuværende byggerier på Rigshospitalet og Herlev forhøjes kravet til de kommende byggeriers UFO-pulje med 5%-point fra et oprindeligt spænd på 10 til 15% til et spænd på 15 til 20% af entrepriseudgifterne. Fastlæggelsen af UFO-puljen godkendes i projektets hospitalsbyggestyregruppe."
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Centerdirektør Morgens Kornbo deltog under sagens behandling.
 
Anbefalet.
 
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Byggestyringsreglerne
I de forgange otte år siden regionens nuværende byggestyringsregler blev godkendt, er der sket meget på regionens investeringsområde. Bl.a. er Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri blevet oprettet, ligesom regionen har etableret Center for Ejendomme. Derfor har man fra administrationens side vurderet, at der er behov for en revision af regionens styringsmæssige rammer på investeringsområdet, herunder byggestyringsreglerne.
 
Af centrale ændringer i forhold til den hidtidige version af byggestyringsreglerne kan nævnes regulering af investeringsbevillinger og retningslinjer for rapportering, herunder regnskabsaflæggelse. Desuden omtales den administrative egenkontrol på investeringsområdet og Center for Ejendommes rolle som bygherre og ansvarlig for bygningsdrift i regionen.
 
Indeksregulering efter det regionale anlægsindeks af flerårige investeringsbevillinger har den umiddelbare fordel, at det giver en større budgetsikkerhed, idet bevillinger løbende reguleres i takt med prisudvikling indenfor byggeområdet.
 
Det vil endvidere med de reviderede byggestyringsregler være muligt, efter indstillingen fra administrationen, at regulere konkrete investeringsbevillinger efter endnu et indeks, nemlig byggeomkostningsindekset. Det er som oftest dette indeks, der regulerer entreprisekontrakter og rådgivningskontrakter indenfor anlægsområdet. Regulering efter såvel det regionale anlægsindeks som byggeomkostningsindekset forventes at reducere overskridelser på de store og langvarige investeringsbevillinger og dermed også reducere behovet for tillægsbevillinger.
 
De nye reguleringsmuligheder bevirker imidlertid samtidig, at regionens investeringsbudget disponeres til allerede bevilgede projekter. Der bliver således, grundet det årlige loft for anlægsudgifter, færre frie midler at disponere over til eventuelle nye projekter i forbindelse med den årlige budgetaftale.
 
Regionsrådet har de seneste år vedtaget en række tiltag, der skal sikre at regionen, når den agerer som bygherre, overholder visse bestemmelser såsom sikring af ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, oprettelse af praktikpladser i forbindelse med byggesager og andre sociale retningslinjer. Der henvises nu i byggestyringsreglerne til disse særskilte forpligtigelser i regionens standardkontrakter.
 
Etableringen af Center for Ejendomme forventes at medføre en øget professionalisering af varetagelsen af regionens ejendomsportefølje ligesom, der forventes betydelige effektiviseringsgevinster ved samlingen af funktioner i et nyt centervaretagelsen. I forhold til styring af investeringssager og regionsrådets rolle, har centerdannelsen ingen betydning.
 
Paradigmet for styringsmanual
Paradigmet fastsætter de administrative retningslinjer for samtlige af regionens større anlægsprojekter, herunder kvalitetsfondsprojekterne. Det nuværende paradigme blev forelagt og godkendt af regionsrådet i december 2012.
 
Siden 2012 har regionsrådet besluttet en række nye investeringsprojekter, herunder de to fondsfinansierede projekter Nyt Hospital for børn, unge og fødende på Rigshospitalet og Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Der er i perioden endvidere sket væsentlige ændringer, både i regionens opgavevaretagelse af de store byggerier, samt i ministeriets regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen fastsætter rammerne for det statslige tilsyn af kvalitetsfondsprojekterne. Alt sammen forhold, der har nødvendiggjort en revision af paradigmet.
 
Af væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige version kan nævnes:

KONSEKVENSER
Hvis byggestyringsreglerne godkendes som forelagt, vil regionens flerårige investeringsbevillinger blive indekseret i forbindelse med budgettet efter det regionale pris- og lønindeks på anlægsområdet.
 
Det vil endvidere med de reviderede byggestyringsregler være muligt, efter indstillingen fra administrationen, at regulere konkrete investeringsbevillinger efter byggeomkostningsindekset. Det er som oftest dette indeks, der anvendes til regulering af entreprisekontrakter og rådgivningskontrakter indenfor anlægsområdet. En sådan særlig regulering vil kunne indgå i den løbende økonomirapportering, og skulle finansieres indenfor regionens investeringsramme. Regulering efter byggeomkostningsindekset forventes at reducere overskridelser på de store og langvarige investeringsbevillinger og dermed også reducere behovet for tillægsbevillinger.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. Hvis de reviderede byggestyringsregler godkendes, vil regionale investeringsbevillinger fremadrettet blive prisfremskrevet efter det regionale pris- og lønindeks på anlægsområdet.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen blev forelagt forretningsudvalget den 28. februar 2017, hvor forretningsudvalget bad administrationen belyse baggrunden for de fastsatte reserveniveauer samt mulighederne for andre samarbejdsformer omkring anlægsprojekter, som eksempelvis OPP (Offentligt-privat partnerskab). Sagen forelægges derfor påny forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg /Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17000397


1.pdf
2.pdf
3.pdf

Bilag

Region Hovedstaden Byggestyringsregler 2017
Paradigme for styringsmanual udgave 3
Oplæg på forretningsudvalgs møde den 9. maj 2017 - Mogens Kornbo


2. Standardiseret økonomiopfølgning 31. marts 2017

Standardiseret økonomiopfølgning 31. marts 2017

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Der skal ultimo hvert kvartal udarbejdes en standardiseret økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges hermed forretningsudvalget inden indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til forretningsudvalget:
 • at godkende den standardiserede økonomiopfølgning pr. 31. marts 2017.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Godkendt.
 
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Den standardiserede økonomiopfølgning skal ses i forhold til de afsatte rammer i det pågældende års økonomiaftale.
 
Den standardiserede økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet indmeldes fire gange årligt til ministeriet og lægger sig i forlængelse af Regionsrådets politiske behandlinger af regionens økonomirapporter. På tidspunktet for udarbejdelse af den standardiserede økonomiopfølgning efter 1. økonomirapport har administrationen fastholdt de forventninger, som også indgår i Regionsrådets behandling af sagen den 18. april 2017.
 
Vurdering pr. 31. marts 2017
Af 1. økonomirapport fremgik det, at der på sundhedsområdet drift forventes balance i forhold til den økonomiske ramme, givet de usikkerheder, der pt er omkring økonomien i 2017 og potentielle fremtidige politiske beslutninger omkring fx afdrag af leasinggæld, medicinindkøb eller andre prioriteringer i 2017.
 
Det er vurderingen ultimo april, at de seneste forbrugstal ikke giver grundlag for at ændre skønnet om balance i forhold til den økonomiske ramme.
 
Vedrørende regional udvikling forventes fortsat rammeoverholdelse svarende til forventningen ved 1. økonomirapport.
 
Ved forelæggelsen af 2. økonomirapport på mødet i regionsrådet i juni måned, vil der foreligge en ny opgørelse af udgiftsniveauet i forhold til udgiftsrammerne på driftsområdet.
 
I 1. økonomirapport forventedes udgiftsniveauet på anlægsområdet ekskl. kvalitetsfondsprojekterne at svare til oprindeligt budget. Der er ikke ultimo april måned grundlag for at ændre herpå.
 
Skemaerne, der indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, er vedlagt som bilag. Med hensyn til oplysningerne om det fremskrevne forbrug i skemamaterialet bemærkes det, at der er tale om en ren mekanisk fremskrivning. Da denne metode giver resultater, der ikke svarer til det forventede årsresultat på de enkelte områder, er der i skemamaterialet i stedet anført et tal for forventet årsresultat (sidste kolonne), der svarer til administrationens forventninger, jf. ovenfor.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen vil den standardiserede økonomiopfølgning blive godkendt og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17010772


4.pdf

Bilag

1. Indberetning af kvartalsvise regionale regninskabsoplysninger for 1. kvartal 2017


3. Drøftelse af budget 2018-2021 inden for forretningsudvalgets ressortområde

Drøftelse af budget 2018-2021 inden for forretningsudvalgets ressortområde

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Forretningsudvalget besluttede på mødet den 24. januar 2017 processen for den kommende budgetproces for Budget 2018.
 
Udvalgene skal dels drøfte resultatet af de analyser, der blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2017, og udvalgene har på samme måde som tidligere år mulighed for at komme med forslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne.
 
Der er ikke, som i tidligere år, taget stilling til spørgsmålet om en politisk prioriteringspulje, forretningsudvalget tager stilling hertil, på udvalgets møde i juni.
 
Denne sag er forretningsudvalgets første drøftelse af mulige temaer/forslag inden for udvalgets eget ressortområde.
 
Forud for denne drøftelse har regionsrådets medlemmer haft mulighed for at fremsende forslag til budgetinitiativer.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til forretningsudvalget:
 • at drøfte hvilke forslag, udvalget ønsker skal indgå i den endelige prioritering af budgetinitiativer til budget 2018 på forretningsudvalgets område.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Drøftet.
 
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
I lighed med de seneste år anmodes udvalgene om at bidrage til budgetprocessen og skal:
Der er mellem gruppeformændene aftalt, at det tilstræbes at hvert udvalg fremsender indtil fem budgetforslag til budgetforhandlingerne i august/september 2017.
 
De fremsendte forslag fra hvert udvalg vil blive præsenteret og uddybes i forbindelse med opstarten på budgetforhandlingerne i august 2017.
 
Forud for denne første drøftelse i forretningsudvalget har udvalgets medlemmer haft mulighed for at indsende forslag til budgetinitiativer, der ønskes drøftet med henblik på, at der foretages en prioritering frem til næste og sidste drøftelse i udvalget den 6. juni 2017. Der er fremsendt 6 forslag, der er indarbejdet i sagsfremstillingen.
 
Med indeværende sag lægges der endvidere op til en drøftelse af administrationens forslag til budgetinitiativer, herunder en gennemgang af udløb af midler inden for udvalgets ressortområde (fx satspuljemidler etc.)
 
Forretningsudvalget har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører det administrative område i regionen, regionens kasse- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold, indkøbsområdet og regionens økonomiske planlægning, herunder regionens samlede planlægningsopgaver. Hertil kommer at forretningsudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende inden for de områder, som ikke er henlagt til de stående udvalg og denne sag handler derfor alene om forslag som ikke henhører under de stående udvalg.
 
De prioriterede budgetforslag, som udvalget vælger vil på det næste møde blive præsenteret med færdige budgetbeskrivelser med henblik på den endelige beslutning om, hvilke budgetforslag, der skal sendes videre til budgetforhandlingerne i august/september 2017.
 
Analyser
Af budgetaftalen 2017 fremgår det, at Forretningsudvalget skal drøfte:
 
Der vil på mødet den 6. juni blive forelagt en status for arbejdet med ovenstående fem analyser.
 
Forslag til budgetinitiativer modtaget fra medlemmerne
Der er fra partierne modtaget følgende forslag til budgetinitiativer inden for forretningsudvalgets område:
 
Fra Det Radikale Venstre
 
Mere retfærdig model for refusion af medicinudgifter
Som det fremgår af nedenstående figur, har nogle af regionens hospitaler en væsentlig højere udgift til medicin end andre (også set i forhold til de enkelte hospitalers størrelse). Dette skyldes sandsynligvis, at de ekstremt dyre lægemidler benyttes på de samme, få afdelinger. Det betyder også, at bestemte afdelinger/hospitaler er mere sårbare for introduktion af nye, dyre behandlinger end andre.

Vi foreslår, at administrationen arbejder hen mod en ny model, som vil betyde mindre risiko for meget store udsving i udgifterne på enkelte afdelinger. Hvis muligt, skal en sådan ny model træde i kraft fra 2018, og der skal afsættes eventuel nødvendig finansiering i budgettet.
 
image
Fra Socialistisk Folkeparti
Refusion af medicinudgifter på hospitaler
SF foreslår at medicinudgifterne på hospitalerne analysere med henblik på en mere retfærdig fordeling.
 
Åbenhedspolitik
SF foreslår at arbejdet med at konkretisere den nye Åbenhedspolitik bliver igangsat, herunder med en konkretisering af processer, herunder også hvordan MED-udvalgene m.v. kan styrkes.
 
Fra Enhedslisten
Sund og billig mad til personalet
Undersøgelse af muligheder for at indføre mulighed for valgfri personalebespisning til laveste takst før beskatning fra hospitalernes køkkener. Herunder en vurdering af stordriftsfordele, arbejdsglæde, sundhedsfremme og det enkelte hospitals produktionskapacitet på 5 års sigt. Gerne med forslag til egnede pilotforsøg.
 
Brugerdrevet synlighed om rengøringsproblemer
Forsøg med brugerfeedback (personale, patienter og pårørende) på rengøringsstandarder på udvalgte afdelinger. Brugerfeedback leveres ved QR koder og smartphones, som man kender det fra eksempler i hotelbranchen. Alle forsøg skal koordineres og godkendes af personalet og de faglige repræsentanter. Forsøgene skal sigte på at afdække behov og må ikke fungere som overvågning af personalets arbejde.
 
Økologisk mad og drikkevarer
I forbindelse med budgetprocessen for 2018 skal der ses på, hvordan man kan øge andelen af økologisk mad i regionens kantiner og kiosker.
 
Fra Det Konservative Folkeparti
1813
Konservative ønsker, at formanden og næstformanden plus andre repræsentanter for partierne tager kontakt til PLO, så vi kan få lægerne tilbage i 1813.
 
 
Administrationens forslag til budgetinitiativer.
 
Forøgelse af kapacitet til træning og certificering via teknisk avanceret simulationstræning
Region Hovedsatden og dermed Danmark har fortsat en førerposition på dette område, men skal gevinsterne for patienter og medarbejdere for alvor hjemtages er det nødvendigt at skalere aktiviteterne. Der kan afsættes midler til forøgelse af kapaciteten til obligatorisk træning og certificering af læger via teknisk avanceret simulation. Det beskrevne initiativ forudsætter tilførsel af yderligere budget med 3,6 mio. kr. i 2018, stigende til 6,8 mio. kr. i 2019 og 8,7 mio. kr. fra 2020. Teknisk avanceret simulation bruges til at træne læger og andet sundhedspersonale med henblik på at opøve tekniske færdigheder og kan erstatte en stor del af træning på patienterne. Afsættelse af de anførte budgetter vil medfører en stigning på 20 træningsmiljøer fra i dag 20 miljøer til 40 de første år stigende til mellem 60 og 70 miljøer fra 2020.
 
Initiativer af engangskarakter
Med henblik på at have initiativer, såfremt der opstår ledigt råderum senere i budgetåret, vil administrationen udarbejde følgende et-årige initiativer, som efter sædvanlig praksis kan bringes i spil ved 3. og 4. økonomirapport:
 1. Fremrykning af indkøb af medicin
 2. Afdrag på leasinggæld
 3. Forbedring af venteområderne på hospitalerne
 4. Mere patientvenlig skiltning
Administrationen vil endvidere frem mod forretningsudvalgets møde i juni undersøge mulighed for at anvende et eventuelt råderum i årets løb til indfrielse af tjenestemandspensionsforpligtelser.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen vil første drøftelse af hvilke budgetforslag, som forretningsudvalget ønsker at videresende til budgetforhandlingerne blive gennemført. De forslag, som udvalget ønsker en endelig budgetbeskrivelse på, vil blive drøftet på det kommende møde med henblik på en endelig prioritering af udvalgets budgetforslag, hvor maksimalt fem forslag skal videresendes.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalgets møde den 9. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17012574
4. Lukket punkt
5. Forenklet procedure - delegering af kompetence til salg af mindre ejendomme

Forenklet procedure - delegering af kompetence til salg af mindre ejendomme

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Alle sager om salg af fast ejendom skal efter den gældende praksis forelægges regionsrådet.
 
Regionen ejer en række mindre ejendomme, som ikke anvendes til regionale formål, eller som forventes at ophøre med at blive anvendt til regionale formål, og derfor kan sælges.
 
Med udgangspunkt i Regionsrådets politik om ”Fokus og forenkling” foreslås det, at koncerndirektionen bemyndiges til fremadrettet at godkende salg af ejendomme med en offentlig ejendomsvurdering på op til 5 mio. kr.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 • at koncerndirektionen bemyndiges til fremadrettet at godkende salg af ejendomme med en offentlig ejendomsvurdering på op til 5 mio. kr., som ikke kan anvendes til regionale formål, såfremt ejendommene sælges til markedspris og i øvrigt i overensstemmelse med bekendtgørelse 2011-06-24 nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Sagen blev udsat.
 
Forretningsudvalget bad om et notat med en ekstern juridisk vurdering af spørgsmålet om delegation, samt en præcisering af hvilke ejendomme, der kan afhændes efter denne procedure.
 
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Regionen ejer en række mindre ejendomme, som ikke anvendes til regionale formål, eller som forventes at ophøre med at blive anvendt til regionale formål, og derfor kan sælges. Det gælder f.eks. lejeboliger, som kan nedlægges, hvis der fortsat er et tilstrækkeligt antal lejeboliger til rådighed til ansatte efter et salg. Hvis ejendommen afhændes, vil der være færre udgifter til drift, vedligeholdelse og ejendomsskat m.m., mens salgssummen tilgår regionens kassebeholdning.
 
Med udgangspunkt i Regionsrådets politik om ”Fokus og forenkling” foreslås det, at koncerndirektionen bemyndiges til fremadrettet at godkende salg af ejendomme med en offentlig ejendomsvurdering på op til 5 mio. kr., hvis ejendommene ikke længere kan anvendes til regionale formål. Ejendommene sælges til markedspris og i øvrigt i overensstemmelse med bekendtgørelse 2011-06-24 nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
 
Såfremt koncerndirektionen som foreslået bemyndiges til godkendelse af salg af fast ejendom på de nævnte betingelser, skal alle aftaler om salg af fast ejendom fortsat underskrives af regionsrådsformanden eller næstformanden i forening med regionsdirektøren eller en koncerndirektør, da salg af fast ejendom kræver særlig tegningsberettigelse ifølge regionslovens § 51, jf. kommunestyrelseslovens § 32.
 
Administrationen vil efterfølgende orientere om gennemførte salg via en formandsmeddelelse.

KONSEKVENSER
Såfremt koncerndirektionen bemyndiges til godkendelse af salg af mindre ejendomme, som foreslået, vil det forenkle den administrative sagsbehandling, og salg af disse ejendomme vil kunne gennemføres hurtigere. Salgssummen tilgår kassebeholdningen, og mindreudgifter ved drift og vedligeholdelse m.m. disponeres til andre vedligeholdelsesformål under Center for Ejendomme.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. Når en ejendom sælges, budgetteres salgssummen som tilførsel til kassebeholdningen i forbindelse med økonomirapporteringen.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17011301
6. Medlemsforslag - Henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland

Medlemsforslag - Henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet behandlede den 18. april 2017 et medlemsforslag fra Henrik Thorup (O) om at fremsende en ny henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om produktionskøkken som et Offentlig Privat Partnerskab (OPP) projekt på Nyt Hospital Nordsjælland. Regionsrådet vedtog at sende sagen til fornyet behandling i forretningsudvalget med henblik på at afdække muligheden. Med denne sag belyses muligheder for etablering af et produktionskøkken, herunder som OPP projekt.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 • at forretningsudvalget drøfter medlemsforslaget fra Henrik Thorup (O) om, "at regionsrådet udformer en ny henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet, hvori der udtrykkes ønske om, at der placeres et produktionskøkken i den øverste etage af de 2 nedre kælderetager i nybyggeriet. Opgaven ønskes udført som et OPP- projekt, hvorved der ikke vil blive tale om kvalitetsfondsmidler."

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Formanden stillede forslag om, at forretningsudvalget retter henvendelse til regeringen om muligheden for at etablere et hospitalskøkken som et OPP projekt ved siden af hospitalsbyggeriet, og i den forbindelse henvise til vilkår for lignende byggerier i Region Midtjylland samt anmodning om dispensation for deponeringspligten.
 
Formanden satte forslaget under afstemning:
For stemte: A (3), C (1), F (1), O (2) og V (3), i alt 10.
Imod stemte: Ø (2) og B (1), i alt 3.
Undlod at stemme: 0.
I alt 13.
 
Forslaget var herefter godkendt.
 
Forretningsudvalget besluttede endvidere fortsat at undersøge mulighederne for etablering af køkken på Nyt Nordsjællands Hospital.
 
Enhedslistens medlemmer ønskede følgende tilført protokollen:
”Enhedslisten har hele tiden ment, at det ikke giver mening at bygge et nyt hospital i Hillerød uden et produktionskøkken. Vi mener ikke, at regeringen skal bestemme, hvorvidt der skal være et integreret køkken i det nye Hillerød Hospital. Regionen bør kunne bruge af de opsparede midler. Men ministeriet har gang på gang svaret, at regionen skal overholde den økonomiske totalramme, og regionen må ikke bryde anlægsloftet. Et OPP med en selvstændig køkken-bygning er en dårlig løsning, og der vil stadig være offentlige midler involveret. Det nytter ikke at spørge én gang til; medmindre der er et folkeligt pres og et flertal i Folketinget imod ministerens beslutning.”
 
Det Radikale Venstres ønskede følgende tilført protokollen:
”Radikale Venstre støtter fuldt ud ønsket om et produktionskøkken på Nordsjællands Hospital, og vil gerne arbejde videre for dette. Men vi stemmer nej til forslaget om en ny henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet, da vi betragter det som udsigtsløst. Region Hovedstaden har netop henvendt sig til ministeren med et tilsvarende ønske og fået afslag.”
 
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Administrationens bemærkninger:
 
Regionsrådet godkendte på mødet den 14. juni 2016 dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland. Dispositionsforslaget indeholdt blandt andet, at servicebygningen med modtagerkøkken blev placeret i kælderniveau under selve hospitalet. I den igangværende projektforslagsfase planlægges det, at servicebygningen med modtagerkøkken flyttes ud som en selvstændig bygning lidt væk fra hospitalet. Derved tilbageføres servicebygningen til den oprindelige placering, som den var i byggeprogrammet. Placeringen udenfor hospitalet optimerer logistikken og reducerer for eksempel støjgener for patienter, pårørende og personale på selve hospitalet. Nyt Hospital Nordsjælland anbefaler at et eventuelt produktionskøkken placeres i forlængelse af servicebygningen, og dermed ikke på selve hospitalet.
 
Administrationen redegør i det følgende for fire mulige løsningsmodeller for etablering af et produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland.
 
1. Produktionskøkkenet etableres inden for totalrammen for kvalitetsfondsprojektet
Projektorganisationen bag Nyt Hospital Nordsjælland har i forbindelse med dispositionsforslaget i juni 2016 konsolideret projektet. Konsolideringen har blandt andet medført en reduktion i antal senge og antal ambulatorierum. Projektændringerne er gennemført med henblik på at styrke projektøkonomien og reserven til byggeriets udførelse. På regionsrådets møde i juni 2017 skal projektforslaget for Nyt Hospital Nordsjælland behandles, og her vil der være særligt fokus på at optimere projektet, således at projektøkonomien fortsat vil være robust.
Det er derfor administrationens vurdering, at projektet ikke kan rumme anlægsudgiften til et produktionskøkken, uden at der skal foretages yderligere væsentlige ændringer i projektet, som kan få konsekvens for patientoplevelsen.
 
2. Produktionskøkkenet etableres ved finansiering fra fonde og lign.
Regionsrådet drøftede på møde den 18. april 2017 muligheden for at etablere et produktionskøkken ved hjælp fra en fondsdonation eller lignende. En hel donation vurderes ikke at belaste den regionale anlægsramme, da der ikke modregnes i totalrammen, jf. Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri af den 15. juni 2016.
Nyt Hospital Nordsjælland har i 2015 undersøgt muligheden for, at søge donation til for eksempel indkøb af kunst eller etablering af udendørs træningsfaciliteter på det ny hospital. Det kan ikke på baggrund af screeningen af det aktuelle fondslandskab konkluderes, hvorvidt der kan opnås donation af et produktionskøkken. Screeningen viser dog en tendens hos de mest uddelende fonde, der går mod en øget modstand mod at bidrage til konkrete driftsopgaver, samt en bevægelse væk fra at "støtte mursten" til at støtte processer, netværk og videndeling.

Med baggrund i det hidtidige arbejde vedrørende donationer, er det derfor administrationens vurdering, at det kan være vanskeligt at finde en donator til opførelse af et produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland.
 
3. Produktionskøkkenet etableres som et OPP projekt
Et OPP projekt indebærer, at en privat part efter udbud påtager sig at opføre en bygning til offentligt brug. Uanset om anlægsudgiften til et eventuelt OPP projekt på Nyt Hospital Nordsjælland helt eller delvist finansieres af en privat part, skal denne udgift kunne rummes inden for den samlede økonomiske ramme for kvalitetsfondsprojektet. Dette skyldes at Region Hovedstaden, jf. regionernes lånebekendtgørelse af den 17. december 2013, overfor staten skal deponere, hvad der svarer til anlægsudgiften. Uddrag af lånebekendtgørelsen vedlægges som bilag 1.
 
Som led i økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner er der afsat en regional deponeringsfritagelsespulje (OPP puljen) med henblik på at fremme fagligt begrundede offentlige-private partnerskabsprojekter. Økonomi- og indenrigsministeriet fordeler puljen på baggrund af konkrete ansøgninger fra regionerne, som kan ansøge om delvis eller størst mulig deponeringsfritagelse i forbindelse med OPP-projekter. På forespørgsel oplyser Sundheds- og Ældreministeriets dog, at der ikke kan søges om deponeringsfritagelse på kvalitetsfondsprojekterne. Dette er ligeledes medtaget i det seneste udkast til revideret regnskabsinstruks fra den 27. april 2017. Uddrag af udkastet til revideret regnskabsinstruks vedlægges som bilag 2.
 
I medlemsforslaget fra Dansk Folkeparti henvises til et psykiatrisk center, der opføres som et OPP-projekt i tilknytning til Det Ny Universitetshospital i Aarhus. Administrationen bemærker, at OPP-projektet i Aarhus bliver opført uafhængigt af kvalitetsfondsprojektet i Aarhus, hvorfor de to projekter er forskellige.
 
4. Patient- og personaleforplejning leveres fra privat part, der eventuelt selv opfører produktionskøkken nær Nyt Hospital Nordsjælland til formålet
Regionen kan undersøge mulighed for at indgå aftale med en privat part om leverance af patient- og personaleforplejning til Nyt Hospital Nordsjælland. I en sådan aftale kan det indgå som krav, at den private part etablerer et produktionskøkken nær det nye hospital. Forinden udbud af en sådanne aftale, vil der være behov for et gennemtænkt kostkoncept, så regionen kan sikre den ønskede positive udvikling i kostkonceptet, tilpasset den individuelle patientgruppe, som regionen i disse år er garant for. Det er administrationens vurdering, at der kan være væsentlige udfordringer ift. indgåelse af en sådan aftale med en privat part allerede på nuværende tidspunkt, herunder pga den tidsmæssigt afstand til der vil skulle leveres mad til hospitalet.
 
Administrationens afsluttende bemærkninger
Nyt Hospital Nordsjælland arbejder i øjeblikket med at udarbejde projektforslag. Projektforslaget forventes politisk forelagt i juni 2017. I udarbejdelsen af projektforslaget arbejder projektet med forskellige disponeringer i forhold til kommende kostkoncept på Nyt Hospital Nordsjælland, herunder dimensionering af et modtagekøkken. Resultatet af dette arbejde vil blive forelagt den politiske følgegruppe pa° næstkommende møde primo juni 2017.

KONSEKVENSER
Hvis medlemsforslaget vedtages, fremsender administrationen en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med anmodning om etablering af et produktionskøkken som et OPP projekt under forudsætning af, at Økonomi- og Indenrigsministeriet giver dispensation for, at anlægsudgiften modregnes i totalrammen for kvalitetsfondsprojektet.

Hvis Region Hovedstaden modtager en positiv tilkendegivelse fra ministerierne, vil administrationen herefter udarbejde et oplæg til den videre proces med udbud af opførelse og drift af produktionskøkken som OPP projekt på Nyt Hospital Nordsjælland.

Såfremt regionen modtager afslag, fortsætter udarbejdelsen af projektforslaget for projektet. Projektforslaget forelægges til godkendelse i henholdsvis forretningsudvalget og regionsrådet juni 2017.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Den videre proces vil afhænge af forretningsudvalgets behandling af sagen. Den politiske følgegruppe vil, på møde primo juni 2017, blive forelagt projektets arbejde med forskellige disponeringer for kostkoncept. Følgegruppen skal her tage stilling til, hvorvidt følgegruppen vil afgive anbefalinger i forbindelse med henholdsvis forretningsudvalget- og regionsrådets behandling af projektforslaget, som forelægges til godkendelse juni 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17012275


7.pdf
8.pdf

Bilag

Uddrag af regionernes lånebekendtgørelse
Uddrag af udkast til regnskabsinstruks


7. Medlemsforslag - Retningslinjer for implementering af FN's handicapkonvention

Medlemsforslag - Retningslinjer for implementering af FN's handicapkonvention

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet behandlede på sit møde den 18. april 2017 et medlemsforslag fra Torben Kiær (Ø) om udarbejdelse af et sæt retningslinjer til sikring af, at nye initiativer i regionen lever op til FN’s handicapkonvention, som Danmark har ratificeret.
Retningslinjerne skal samtidig sikre, at eksisterende forhold bringes til at leve op til konventionen dér, hvor det i dag ikke er tilfældet. Endelig indebærer forslaget, at regionens samarbejdspartnere forpligtes til i videst muligt omfang at efterleve de foreslåede retningslinjer.
 
Regionsrådet besluttede at henvise forslaget til behandling i forretningsudvalget.

INDSTILLING
Administrationen indstiller,
 • at forretningsudvalget drøfter forslaget og dets videre behandling.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Der var omdelt notat fra administrationen med svar på spørgsmål fra Torben Kjær (Ø) (bilag 1).
 
Sagen blev udsat.
 
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet behandlede på sit møde den 18. april 2017 som sag nr. 22 et medlemsforslag fra Torben Kiær (Ø) om udarbejdelse af et sæt retningslinjer til sikring af, at nye initiativer i regionen lever op til FN’s handicapkonvention, som Danmark har ratificeret. Retningslinjerne skal samtidig sikre, at eksisterende forhold bringes til at leve op til konventionen dér, hvor det i dag ikke er tilfældet.
 
Det fremgår af Torben Kiærs medlemsforslag, at
 
”Handicapaspektet gælder regionens byggerier, ombygninger, indretning, valg af IT løsninger, adgang med, til og fra kollektiv trafik, praksisområdet, kommunikation, information, offentlige møder og meget mere. Det er snart 8 år siden, Danmark ratificerede FN's handicapkonvention. Dengang gav man håndslag på at der var tale om et langvarigt projekt for at opnå fuld tilgængelighed. Det til trods, er det en myndighed som regionens ansvar at arbejde aktivt med handicapforhold for at øge tilgængeligheden.

Retningslinjer for, hvordan afdelinger og virksomheder kan arbejde med FN's handicapkonvention, vil skabe større opmærksomhed på hvor udfordringerne er for deres område.”
 
Administrationens bemærkninger
Serviceudvalget, som var nedsat i forrige valgperiode, behandlede i 2011 en sag om handicaptilgængelighed. Regionens handicapråd har ligeledes behandlet konventionen flere gange. Det bemærkes, at ratificerede konventioner forpligter stater og ikke lokale myndigheder. Det er således en statslig opgave at implementere konventioners anbefalinger i den nationale lovgivning i det omfang, der er behov for det. Det er derfor administrationens opfattelse, at en stillingtagen til forslaget om udarbejdelse af et særskilt sæt regionale retningslinjer for efterlevelses af handicapkonventionen må forudsætte en nærmere vurdering af dels relationerne mellem handicapkonventionen og lovgivningens regler, dels en afdækning af tidligere initiativer på området i regionen og status herfor.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstilingen indebærer, at forretningsudvalget tager stilling til forslagets videre behandling.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17010325


9.pdf

Bilag

Kommentar fra Torben Kjær (Ø) til sag nr. 7 på FU møde 09052017


8. Sundhedsplatformen: ventetider og aktivitet

Sundhedsplatformen: ventetider og aktivitet

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Kræftpatienters ventetid og generelle udfordringer med aktivitetsnedgang, som følge af Sundhedsplatformen, har præget den seneste tids medieomtale. Regionrådsformanden har på baggrund af dette bedt om en redegørelse fra Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital om, hvad der gøres for at sikre, at afdelingerne behandler kræftpatienter til tiden samt en beskrivelse af, hvilke afdelinger der har de største udfordringer med aktiviteten og lange ventetider.
 
Herudover har regionsrådsformanden bedt om en orientering om flere generelle punkter omhandlende Sundhedsplatformen. Administrationen vil derfor i denne sag redegøre for nogle af de aktuelle udfordringer i forbindelse med Sundhedsplatformen, herunder ventetider og aktivitet.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til forretningsudvalget:
 • at orienteringen om aktuelle udfordringer, herunder ventetider og aktivitet, i forbindelse med Sundhedsplatformen tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (3), B (1), C (1), F (1) og Ø (2), i alt 8.
Imod stemte: V (2).
Undlod at stemme: O (2).
I alt 15.
 
Indstillingen var herefter taget til efterretning.
 
Venstre ønskede følgende tilført protokollen:
"I forhold til ventetider og aktiviteter, ønsker vi et mere præcist overblik over hvorvidt kræftbehandlingstider overholdes og afledte effekter på andre patientgrupper".
 
Martin Geertsen (V), Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Lovgivningen om maksimale ventetider er overholdt
Patienter med livstruende kræftsygdom og visse tilstande af hjertesygdomme har i henhold til de maksimale ventetider ret til, at deres behandlingsforløb igangsættes inden for en bestemt periode. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelsen om maksimale ventetider, og hospitalerne skal naturligvis overholde de maksimale ventetider, som er fastsat i loven.
 
Hver måned fremsender hospitalerne en redegørelse for, hvorvidt de maksimale ventetider er overholdt for de patienter, som er omfattet af bekendtgørelsen. Hvis hospitalerne, mod forventning, indberetter en eller flere hændelser, hvor de maksimale ventetider ikke er overholdt, fremsender regionen en redegørelse til Sundhedsstyrelsen. Seneste skete det i et enkelt tilfælde i januar.
 
Hverken på Rigshospitalet eller Herlev og Gentofte Hospital, som er de to store kræfthospitaler i Region Hovedstaden, har man oplevet, at indførelsen af Sundhedsplatformen har betydet, at patienter med en kræftdiagnose ikke bliver behandlet i forhold til bekendtgørelsen om maksimale ventetider. I Region Hovedstaden har der i 2017 været én enkelt overskridelse af de maksimale ventetider – og overskridelsen, der skete i januar, havde ikke noget med Sundhedsplatformen at gøre.
 
Hurtige patientforløb (kræftpakkeforløb)
I pakkeforløbene for kræftpatienter er der angivet fagligt begrundede forløbstider ud fra et standard-patientforløb, hvor forløbstiden er den hurtigst mulige tid. De fleste patienter vil kunne følge forløbstiderne, men der vil være patienter, som ikke kan følge standardforløbstiderne beskrevet i de enkelte kræftpakker. Der er i alle pakkeforløb angivet forløbstider for de enkelte elementer - fx 'tid fra henvisning til udredning' og 'tid fra udredning til behandling'.
 
Der er ikke taget hensyn til hospitalernes eksisterende kapacitets- og ressourceforhold ved angivelsen af forløbstider i kræftpakkerne. Det er regionens ansvar at planlægge, at tiden fra begrundet mistanke til start på behandling bliver uden unødig ventetid.
 
Både Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital oplyser, at de har stort fokus på, at kræftpatienter behandles indenfor de anbefalede forløbstider i pakkeforløbene, men på det ambulante område har der siden indførelsen af Sundhedsplatformen været et længerevarende aktivitetsfald. Der er gjort en række indsatser for at højne aktivitetsniveau, og der ses nu en tendens mod højere aktivitet - særligt på Herlev og Gentofte Hospital.
 
Redegørelser fra Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital
Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital har fremsendt redegørelser om de aktuelle udfordringer med aktiviteten og lange ventetider for kræftpatienter, herunder også en beskrivelse af, hvad man lokalt har gjort for at nedsætte ventetiderne og sikre, at de maksimale ventetider overholdes. Desuden har hospitalerne redegjort for, hvordan de arbejder for en høj målopfyldelse af det enkelte kræftpakkeforløb.
 
Af bilag 1 fremgår Rigshospitalets redegørelse, og af bilag 2 og 4 fremgår Herlev og Gentofte Hospitals redegørelser. Desuden er data for aktivitet og registrering på de to hospitaler vedlagt i bilag 3. Det kan fremhæves fra redegørelserne, at både Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital angiver, at lovgivningen om de maksimale ventetider for kræftpatienter fortsat overholdes, og at der ses en tendens til øget aktivitet.
 
Både Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital beskriver, at der er stort fokus på, at kræftpatienter behandles til tiden i overensstemmelse med de angivne forløbstider i pakkeforløbene. For at overholde pakkeforløbene for kræftpatienter er det til gengæld ofte nødvendigt at foretage en prioritering blandt andre patientgrupper. I perioder med spidsbelastning og mange nyhenviste kræftpatienter vil patienter med godartede og ikke akutte sygdomme blive nedprioriteret og opleve længere ventetid.
 
Tendens mod højere aktivitet i ambulatorierne
Implementeringen af Sundhedsplatformen har især skabt udfordringer for den ambulante aktivitet på Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital, hvor der har været aktivitetsfald i en længerevarende periode. Blandt andet medfører lægernes øgede registreringer, at de ikke kan nå at tilse samme antal patienter i ambulatoriet som tidligere. I bilag 5 er fremhævet nogle af de nye arbejdsgange ved Sundhedsplatformen og det øgede tidsforbrug, som opleves ved ambulante konsultationer. Desuden fremgår det også af bilag 5, at det er besluttet at gennemføre en dybdegående arbejdsgangsanalyse i et speciale med fokus på at optimere arbejdsgange og sikre klinisk effektivitet. Det vil især være de ambulante arbejdsgange, som er i fokus, hvor det bl.a. er relevant at se på, om der er registreringsopgaver, som lægerne varetager, der ikke har behandlingsdokumentation og som derfor evt. kan løses af andre faggrupper.
 
Herlev og Gentofte Hospital angav i deres redegørelse af 26. april 2017, at aktiviteten i flere ambulatorier ligger på 80 % af den aktivitet, der var før Sundhedsplatformen. Imidlertid er der sket en udvikling siden da, idet Herlev og Gentofte Hospital i notat af 4. maj 2017 har oplyst, at nedgangen i den planlagte ambulante aktivitet aktuelt samlet set vurderes at være 3 % ift. før implementeringen af Sundhedsplatformen. I dette resultat indgår også de afdelinger, som typisk af andre årsager har en fremgang. Hvis der udelukkende ses på de afdelinger, som har planlagt med færre ambulante besøg efter implementeringen af Sundhedsplatformen, er nedgangen på gennemsnitligt 7 % ift. før Sundhedsplatformen. Det tyder således på, at aktiviteten i stadig stigende grad nærmer sig niveauet før Sundhedsplatformen. Herlev og Gentofte Hospital oplyser videre, at afdelinger, som behandler livstruende sygdomme, aktuelt har det samme antal planlagte besøg om ugen som før Sundhedsplatformen. De seneste meldinger tyder således på, at Herlev og Gentofte Hospital er på vej mod en aktivitet på omtrent samme niveau som tidligere.
 
Også på Rigshospitalet ses der tegn på højere aktivitet ovenpå det længerevarende aktivitetsfald.
 
Næste spørgsmål vil derefter være, om det tidligere aktivitetsniveau opnås til en højere omkostning. Denne analyse er ikke lavet til bunds, og der vil givet være stor variation afdelinger og specialer imellem, men ses der helt overordnet på lønforbruget på Herlev og Gentofte Hospital i perioden fra 2014 til og med første kvartal 2017, så ligger omkostningen på samme niveau som gennemsnittet årene før - og der afspadseres og afholdes også ferie i samme omfang som tidligere.
 
Hospitalernes initiativer for at højne aktiviteten
Begge hospitaler beskriver, at de udover ekstra bemanding forsøger at løse udfordringerne i ambulatoriet ved organisatoriske omlægninger, fx ved at indføre nye arbejdsgange, åbne nye ambulatoriespor og uddelegere lægeopgaver til andre faggrupper, herunder sekretærer og sygeplejersker.
 
Herlev og Gentofte Hospital peger desuden på, at medarbejderne er ved at lære funktionaliteterne i Sundhedsplatformen at kende, og at der samtidig er ved at ske en tilvænning til nye arbejdsgange. På Herlev og Gentofte Hospital har man også øget andelen af kliniske telefonsamtaler, hvilket har reduceret antallet af kontroller, hvor patienten fremmøder på hospitaler, og det har skabt plads til andre patienter.
 
På Rigshospitalet er det bl.a. afdelinger, som udreder og behandler patienter med brystkræft, hjernekræft og urologiske kræftformer, hvor der er udfordringer. Brystkræftområdet på Rigshospitalet er særligt prioriteret, da klinikken næsten udelukkende tilser kræftpatienter og derfor har svært ved at foretage en prioritering mellem diagnoser og andre patienter. Konkret arbejder Rigshospitalet på at få flere personaleressourcer, og der er bl.a. bevilget en afdelingslægestilling til sektionen samtidig med, at man i en kortere periode vil udvide den ambulante åbningstid (forventet opstart primo maj).
 
Der må forventes en bedre ressourceudnyttelse inden for brystkræftområdet, når den iværksatte fusionsproces mellem de to brystkirurgiske afdelinger på Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital træder i kraft 1. juni 2017.
 
Herlev og Gentofte Hospital angiver, at der inden for de gynækologiske kræftformer arbejdes med at løse udfordringer ifm. Fællesmedicinkort og medicin for afdelingens svært syge palliative patienter, samt sikring af kommunikation med hjemmepleje og egen læge for patientgruppen, som har betydningen for aktiviteten.
 
Pilotprojekt for pakkeforløb
Regionen har stort ledelsesmæssigt fokus på at forbedre overholdelse af kræftpakkeforløbene. Primo 2016 igangsatte regionen et pilotprojekt på udvalgte kræftpakker, hvor en vicedirektør fra et af hospitalerne er forløbsansvarlig formand. Formålet med projektet er at forbedre kræftpakkernes målopfyldelse og sikre, at der iværksættes nye forbedringstiltag på tværs af de hospitaler, som er involveret i den enkelte kræftpakke.
 
Ultimo 2016 blev det besluttet, at projektet skal udvides til også at omfatte brystkræft, som netop er det pakkeforløb, som den seneste tid har fyldt meget i medierne, og hvor regionen har oplevet en svingende målopfyldelse. Administrationen forventer, at pilotprojektet vil påvirke forløbstiderne positivt og således sikre en højere målopfyldelse for bl.a. brystkræftpakkeforløbet.
 
Udmøntning af flere penge til kræft
Desuden vil Sundhedsudvalget til maj og Forretningsudvalget til juni få forelagt en sag med forslag til udmøntning af yderligere midler fra regeringens sundhedsstrategi fra 2015, hvor fokus er på at sikre hurtigere udredning for kræftpatienter.
 
Det er yderligere værd at bemærke, at det i forbindelse med Kræftplan IV er besluttet, at der skal laves et servicetjek af kræftpakkerne i regi af Sundhedsstyrelsen. Ved servicetjekket fastholdes formålet med kræftpakkerne, og ingen patienter skal opleve unødig ventetid i forbindelse med deres udredning og behandling. I første omgang er kræftpakkeforløbene for lungekræft og brystkræft udvalgt, og der igangsættes en gennemgang af disse to forløb medio 2017.
 
Aktivitet i forbindelse med Sundhedsplatformen samt registreringer til Landspatientregistret (LPR) og de kliniske kvalitetsdatabaser
Der er udfordringer med registreringerne til både LPR og de kliniske kvalitetsdatabaser, og der arbejdes fortsat på at få løst dette.
 
Ambitionen med Sundhedsplatformen var, at der ikke skulle være en selvstændig indberetning til de kliniske kvalitetsdatabaser. Integrationen mellem Sundhedsplatformen og databaserne har vist sig mere kompliceret og ressourcekrævende end forudset. Overførslen fungerer på nuværende tidspunkt tilfredsstillende for fire databaser, som baserer sig på data fra Landspatientregistret. Det er planlagt at få understøttet yderligere tre databaser i 2017, og for 2018 er der planlagt arbejdsgangsunderstøttelse for yderligere seks databaser, som baserer sig på data fra Landspatientregistret.

Opgaven med at understøtte arbejdsgange for de resterende databaser, som aktuelt ikke baserer sig på Landspatientregistret, indgår som et højtprioriteret ønske i den videre udviklingsplan for Sundhedsplatformen. I den sammenhæng vil nationale eller tværregionale strategiske beslutninger være nødvendige. Det er derfor aktuelt ikke muligt at sige, hvornår dobbeltregistreringen kan ophøre.
 
Dobbeltregistreringen er ikke et nyt fænomen. For langt de fleste databaser har det også tidligere været nødvendigt at registrere data i flere systemer/databaser. Det skal bemærkes, at det allerede tidligt i udviklingen af Sundhedsplatformen viste sig, at nogle nationale modtagedatabaser var så "primitive" i deres it-opbygning, at det ikke ville være muligt at udvikle en automatisk integration.
 
I forbindelse med implementeringstidspunktet (Go Live) har der været planlagt en nedsat aktivitet for at give plads til tilvænning af nye arbejdsgange for personalet og undervisning i Sundhedsplatformen. Af bilag 3 fremgår det, at der med Sundhedsplatformen er udfordringer med korrekt og dækkende indberetning til Landspatientregistret. De første grafer i bilag 3 viser nemlig en forskel i registreringen af antal indlæggelser i henholdsvis Landspatientregistret og i Sundhedsplatformen. Det er gældende for både Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet. Det er forventningen, at en del af disse registreringsudfordringer kan afhjælpes med mere og bedre undervisning af brugere, samt indsatser, der løser system- og indberetningsfejl i Sundhedsplatformen. Af bilag 5 fremgår det, at programmet bag Sundhedsplatformen i 2017 vil foretage en lang række tekniske optimeringer af systemet og desuden vil muligheden for at lave lokale tilpasninger også blive øget.
 
Udfordringer med de gamle it-systemer før Sundhedsplatformen
Beslutningen om at indføre Sundhedsplatformen, der samler alle informationer om patienten i én elektronisk journal, bunder i et udbredt ønske om et stabilt og sammenhængende it-system, der erstatter de mange forældede og usammenhængende it-systemer, der var hospitalernes virkelighed før Sundhedsplatformen.
 
Medarbejderne brugte tid på at logge på flere forskellige systemer. En del systemer var langsomme og gik ned. Nogle var så forældede, at de ikke kunne opdateres. De enkelte faggrupper arbejdede i adskilte systemer, og det var svært at få overblik, og data kunne være uaktuelle eller gemt i en form, så de var svære at finde eller dele.
 
Eksempelvis var der et system til medicinering, et system til operationsplanlægning, to systemer til patientadministration mv. De mange adskilte systemer var en arv fra de gamle amter. Sundhedspersonalet arbejdede derfor i forskellige systemer med forskellige brugergrænseflader og skærmbilleder. I værste fald kunne dette reducere patientsikkerheden, fx hvis et system ikke overførte relevant data til et andet system, eller hvis en kliniker skrev oplysninger om en patient i et system, der var åbent med en anden patients CPR-nr. Ligeledes var det tidskrævende at tilgå flere forskellige systemer for at få oplysninger om en patient.
 
Tidstro og struktureret data
Med indførelsen af Sundhedsplatformen skal lægerne selv dokumentere direkte i patientens journal. Førhen dikterede lægen, og en sekretær skulle senere indtaste oplysningerne. Derfor kunne der gå timer eller dage, før data kom ind i systemet. Med Sundhedsplatformen opdateres data konstant og gemmes struktureret, så de kan deles på tværs af faggrupper, hospitaler og regioner. På sigt vil det betyde, at personalet lettere kan tilrettelægge et sammenhængende behandlingsforløb af høj kvalitet.
 
Sundhedsplatformen giver mulighed for at markere fx patientønsket ventetid eller tid til overvejelse i patientens journal, så der skabes plads til individuelle forskelle og den enkelte kræftpatients ønsker og behov under samtidig hensynstagen til den kliniske vurdering af patientens tilstand og prognose. Dette har også været en mulighed tidligere - blot på en anden måde.
 
Sundhedsplatformen implementeres både i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Dette er hensigtsmæssigt i situationer, hvor borgeren behandles i en region, men har bopæl i en anden. Før Sundhedsplatformen var det besværligt at få oplysninger om en patient på tværs af hospitaler mellem de to regioner.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen tages administrationens orientering om aktuelle udfordringer med Sundhedsplatformen, herunder ventetider og aktivitet, til efterretning.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
17012227


10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf

Bilag

Bilag 1 - redegørelse fra Rigshospitalet
Bilag 2 - Redegørelse til regionen fra HGH om SP og lange ventetider for kræftpatienter_ til regionen
Bilag 3 - Aktivitet
Bilag 4 - Region H -Planlagt ambulant aktivitet før og efter indførelse af SP 3
Bilag 5 - Kræftpakker notat_final


9. Revideret specialeplan for Region Hovedstaden

Revideret specialeplan for Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedsstyrelsen har i henhold til sundhedsloven ansvaret for at fastlægge placering af specialfunktioner i specialeplanen. I Sundhedsstyrelsens specialeplan fremgår, hvilke hospitaler der er godkendt til at varetage specialfunktioner, der udgør ca. 10 % af den samlede behandling på hospitalerne og i psykiatrien.
 
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde d. 1. marts 2017 den reviderede specialeplan, som forretningsudvalget hermed i sagen orienteres om.
 
Sundhedsstyrelsens reviderede specialeplan er udarbejdet på baggrund af ansøgninger fra alle regioner. Region Hovedstadens ansøgning til revideret specialeplan blev godkendt af Regionsrådet d. 15. december 2015. Den reviderede plan implementeres på hospitalerne og i psykiatrien i Region Hovedstaden pr. 1. juni 2017.
 
Den reviderede specialplan har i øvrigt været forlagt Sundhedsudvalget på møde d. 25. april 2017.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 • at orienteringen om den reviderede specialeplan for Region Hovedstaden tages til efterretning

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Anbefalet.
 
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Den gældende specialeplan blev offentliggjort i 2010, og den er sidenhen blev tilpasset i takt med, at der har været behov for ændringer i placering af specialfunktioner.
 
Region Hovedstadens ansøgning til revideret specialeplan blev godkendt af Regionsrådet d. 15. december 2015. Med Region Hovedstadens specialeansøgning forpligter regionen sig til at have forsyningsforpligtelse for de godkendte specialfunktioner. Forsyningsforpligtelsen indebærer, at specialfunktioner på regionens hospitaler og i psykiatrien skal kunne opretholdes døgnet rundt, året rundt, herunder også i perioden med spidsbelastning.
 
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde d. 1. marts 2017 en revideret specialeplan, hvor størstedelen af Region Hovedstadens ansøgning er blevet accepteret, mens enkelte placeringer af specialfunktioner er blevet afvist. Den reviderede specialeplan implementeres på hospitalerne og i psykiatrien i Region Hovedstaden pr. 1. juni 2017.
 
Specialfunktioner er behandlingsområder, der er karakteriseret ved at være komplekse, hvor der typisk er få patienter, og hvor ressourcebehovet giver anledning til en vis samling af behandlingen. Placering af specialfunktioner bliver fastlagt i specialevejledningerne for de 36 lægefaglige specialer, der udgør den samlede specialeplan.
 
Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. I bilag 1 er ansøgningsprocessen og den endelige specialeplan for Region Hovedstaden beskrevet, og i bilag 2 ses en specialeopdelt oversigt over placering af specialfunktioner på regionens hospitaler.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
15005838


15.pdf
16.pdf

Bilag

Bilag 1. Revideret specialeplan for Region Hovedstaden
Bilag 2. Specialeopdelt oversigt over placering af specialfunktioner


10. Indstilling om fordeling af vagttjenesteapoteker i Region Hovedstaden

Indstilling om fordeling af vagttjenesteapoteker i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Som følge af lov nr. 1736 af 27. december 2016 om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om lægemidler vil der pr. 1. januar 2018 blive etableret en ny ordning for vagttjeneste på landets apoteker. Ordningen har til formål at sikre borgerne god tilgængelighed til lægemidler uden for almindelig åbningstid og skabe bedre sammenhæng mellem apotekernes vagttjeneste og de regionale akut- og vagtlægefunktioner.
 
Lægemiddelstyrelsen har anmodet Region Hovedstaden om politisk at indstille og begrunde, hvor regionen ønsker vagtapotekerne placeret. På baggrund af regionsrådets indstilling vil Lægemiddelstyrelsen træffe afgørelse om antallet og placeringen af vagtapoteker i regionen.
 
Regionsrådet skal i nærværende sag godkende administrationens forslag til vagtapotekernes placering. Det forventes, at lægemiddelstyrelsen offentliggør den endelig tildeling af vagttjeneste på landets apoteker i juli/august 2017.

INDSTILLING
Sundhedsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:
 • at godkende indstilling til Lægemiddelstyrelsen, om fordelingen af vagttjenesteapoteker i Region Hovedstaden, således
  • at Frederiksborg Apotek i Hillerød, Glostrup Apotek og Sønderbro Apotek (København S) tildeles A-vagttjeneste,
  • at Helsingør Axeltorvs Apotek, Lyngby Svane Apotek og Rønne Apotek tildeles B-vagttjeneste,
  • at Rådshusapoteket i Helsinge, Birkerød Apotek, Nørrebro Apotek (København N), Apoteket Rosen (København NV), Albertslund Apotek, City2 Apoteket (HøjeTaastrup) og Lufthavns Apotek København tildeles C-vagttjeneste, og
  • at Steno Apotek (København V) bliver Nationalt døgnapotek.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning den 25. april 2017:
Anbefalet med ønsket om, at Frederiksborg Apotek i Hillerød tildeles A-vagttjeneste i stedet for B-vagttjeneste, og at Lyngby Svane Apotek tildeles B-vagttjeneste i stedet for A-vagttjeneste. Dette af hensyn til borgerne i planområde Nord.
Desuden har udvalget følgende bemærkninger:
1. at det er utilfredsstillende, at borgernes adgang til lægemiddelbehandling forringes.
2. at kommunerne skal orienteres.
3. at det vil være hensigtsmæssigt med mulighed for udlevering af medicin i ambulatorierne.
Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Der var omdelt henvendelse fra Apoteker Troels Ingemann (bilag 4).
 
Anbefalet.
 
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Apotekernes vagttjeneste og vagtapotekers geografiske placering er reguleret i apotekerloven. Vagttjeneste er apotekets mulighed for at ekspedere recepter uden for apotekets almindelige åbningstid (ca. kl. 9.30-18.00). Vagttjeneste dækker over to typer bemanding på apoteket; tilkaldevagt og vagttjeneste. At et apotek har tilkaldevagt betyder, at en borger telefonisk kan kontakte en af apotekets medarbejdere, som i løbet af kort tid kan fremmøde på apoteket og ekspedere borgerens recept. Vagttjeneste betyder derimod, at apotekerne i et fastsat tidsrum er bemandet med en enkelt medarbejder uden for almindelig åbningstid. Hvilke apoteker, der skal have vagttjeneste og tilkaldevagttjeneste, og i hvilke tidsrum, er fastsat i apotekerloven og defineret ud fra tre forskellige lister; I, II og III. På liste I fremgår de døgnåbne apoteker, mens liste II og III dækker over de øvrige vagtapoteker. Der ydes tilskud til apoteker, som varetager vagttjeneste, som betaling for omkostninger forbundet hermed.
 
Fem af de 11 døgnåbne apoteker i Danmark har indtil nu været placeret i Region Hovedstaden. Derudover har Region Hovedstaden to apoteker på liste III. Disse apoteker skal udover almindelig åbningstid være bemandet mindst en time på hverdage, to timer på lørdage og tre timer på søndage. Derudover har apotekerne tilkaldevagttjeneste døgnet rundt.
 
Den nye ordning for vagttjeneste på landets apoteker betyder, at der kun skal være ét nationalt døgnvagtsapotek. Det er fastsat i bekendtgørelse nr. 242 af 8. marts 2017 om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, at dette apotek skal ligge i København. Derudover skal omtrent 50 apoteker på landsplan tildeles vagttjeneste. Placeringen af vagtapotekerne fastsættes således ikke længere ved lov, men afgøres af Lægemiddelstyrelsen på baggrund af ansøgninger fra apoteker og regionernes indstillinger. Den nye ordning betyder desuden, at tidsrummet for vagttjeneste udvides. Samtidig nedlægges tilkaldevagttjeneste. Endelig betyder den nye ordning, at det nu bliver muligt for en læge i akut- eller vagtlægefunktion at pålægge et vagtapotek at udbringe medicin til en borger i tidsrummet kl. 06.00-24.00. Udbringningen vil være gratis for borgerene. Dette vil navnligt ske i tilfælde, hvor akut- eller vagtlægefunktionen ikke ligger inde med medicin til igangsættelse af behandling, eller hvor lægen ud fra telefonisk kontakt med borgeren vurderer, at borgeren pga. sygdomstilstand eller betydelig afstand ikke er i stand til at henvende sig på et vagtapotek. Vagttjeneste tildeles for fem år ad gangen.
 
Bag ændringen af vagttjenesteordningen er et ønske om bl.a. at gøre det mere gennemskueligt for borgerne at vide, hvor de kan henvende sig for at købe medicin efter kontakt til akut- og vagtlægefunktion og inden for hvilket tidsrum. Det er administrationens vurdering, at den nye vagttjenesteordning ikke vil medføre en betydelig ændring for størstedelen af borgerne i Region Hovedstaden. Dog vil borgere i planområde Nord, som før har haft et døgnåbent apotek, muligvis opleve den nye ordning som en væsentlig forringelse i deres adgang til lægemiddelbehandling. Planområde Nord omfatter følgende kommuner: Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Frederikssund, Hillerød, Fredensborg, Hørsholm og Allerød, jf. kort over planråder (bilag 1). Hvorvidt den enkelte borger i Region Hovedstaden vil opleve den nye vagttjenesteordning som en forringelse eller forbedring, afhænger af lægemiddelstyrelsens endelige tildeling af vagttjeneste på regionens apoteker. Såfremt Lægemiddelstyrelsen på baggrund af apotekernes ansøgninger og regionernes indstillinger vurderer, at der ikke opnås tilstrækkelig dækning i et geografisk område, kan styrelsen pålægge et apotek at varetage vagttjeneste.
 
Med muligheden for, at en læge kan beslutte vederlagsfri udbringning af medicin fra et vagtapotek til en syg borger, styrkes borgernes adgang til lægemiddelbehandling. De nærmere retningslinjer for vagtapotekernes vederlagsfri udbringning af medicin er dog endnu ikke fastsat. Administrationen har derfor henvendt sig til Lægemiddelstyrelsen for at få en afklaring på retningslinjerne for, hvornår en læge kan pålægge et apotek at udbringe medicin til en borger i tidsrummet kl. 06.00-24.00.
 
Region Hovedstadens indstilling af apoteker til tildeling af vagttjeneste
 
I forbindelse med den nye ordning har Lægemiddelstyrelsen indkaldt ansøgninger fra apoteker, som ønsker at varetage vagttjeneste. Styrelsen har derefter sendt apotekernes ansøgninger til de respektive regioner og bedt regionerne om at indstille, hvilke apoteker der skal tildeles vagttjeneste. Administrationen bemærker, at det er uvidst, i hvort stort omfang Lægemiddelstyrelsen i sin endelige afgørelse vil rette sig efter regionernes indstillinger.
 
Apotekerne har mulighed for at vælge imellem tre typer af vagttjeneste inddelt i kategori A-, B- og C-ordning. Hver ordning er defineret af åbningstid og bemandingskrav. Forventet antal af og åbningstider for de forskellige typer vagtapoteker på landsplan kan ses i tabel 1, jf. desuden aftale om apotekernes vagttjeneste indgået mellem Sundheds- og Ældreministeriet (bilag 2).
 
Typer vagtapotek
ÅbningstiderForventet antal på landsplan
Tabel 1. Typer af vagttjeneste
Nationalt døgnvagtapotek (København)Døgnåbent alle årets dage.1
A-vagttjeneste
Kl. 06.00-24.00 alle årets dage.
5-9
B-vagttjeneste
Kl. 08.00-21.00 på alle hverdage.
Lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 18.00-21.00, foruden de regler, der gælder for den ugentlige åbningstid og søn- og helligdage kl. 10.00-13.00.
Op til 11
C-vagtjeneste
Kl. 08.00-19.00 på alle hverdage.
Lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 16.00-18.00, foruden de regler, der gælder for den ugentlige åbningstid og søn-og helligdage kl. 10.00-13.00.
20-32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Region Hovedstaden har 14 apoteker ansøgt om at varetage vagttjeneste. En oversigt over antal ansøgere fordelt på type vagtapotek kan ses i tabel 2.
 
Type vagtapotekForventet antal på landsplanAntal ansøgninger fra apoteker i Region Hovedstaden
Tabel 2. Antal ansøgninger om tildeling af vagttjeneste i Region Hovedstaden
Nationalt døgnapotek
12
A-vagttjeneste
(kl. 06-24)
5-92
B-vagttjeneste
(kl. 08-21)
Op til 116
C-vagttjeneste
(kl. 08-19)
20-32
4
 
I sin vurdering af tildeling af vagttjeneste har administrationen først og fremmest gjort sig overvejelser om geografisk dækning af regionens fem planområde, jf. bilag 1. Disse overvejelser omfatter også et ønske om, at vagtapotekerne er nogenlunde tæt beliggende på akut- og vagtlægefunktionerne for at sikre borgerne en god adgang til lægemiddelbehandling. Dernæst har administrationen forholdt sig til de kriterier, som er fastsat i aftalen om apotekernes vagttjeneste. Disse kriterier omhandler: 1. Befolkningsantal, 2. Afstand mellem de enkelte vagtapoteker og 3. Geografisk spredning af vagtapoteker inden for regionen eller de(n) tilgrænsende region(er), jf. bilag 2. På den baggrund har administrationen udarbejdet en indstilling til Lægemiddelstyrelsen om tildeling af vagttjeneste til apoteker i Region Hovedstaden, jf. bilag 3. Administrationen har indstillet samtlige ansøgende apoteker. På grund af geografiske overvejelser har administrationen ikke indstillet alle apoteker til varetagelse af den vagttjeneste, de fortrinsvis har søgt om at få tildelt.
 
Nationalt døgnapotek
To apoteker har søgt om tildeling af den nationale døgnapoteksfunktion (Steno Apotek (København V) og Sønderbro Apotek (København S)). Idet begge apoteker er beliggende i København og pt. varetager døgnapoteksfunktion, har administrationen i sin indstilling af Steno Apotek til Lægemiddelstyrelsen lagt vægt på apotekets centrale beliggenhed med god trafikal tilgængelighed.
 
A-vagttjeneste (kl. 06-24)
To apoteker har fortrinsvist søgt om tildeling af A-vagttjeneste. Administrationen har valgt at indstille det ene apotek. Ligeledes til varetagelse af A-vagttjeneste indstiller administrationen det apotek, som har søgt om national døgnvagtfunktion, men hvis ansøgning med nærværende indstilling ikke imødekommes. Begge disse apoteker er beliggende i planområde Syd, men dækker forskellige områder med store befolkninger. Endelig er et apotek, som fortrinsvist har søgt om B-vagttjeneste, men alternativt A-vagttjeneste, blevet indstillet af administrationen til at varetage A-vagttjeneste. Dette apotek ligger i planområde Midt. Foruden det nationale døgnapotek beliggende i planområde Byen, dækkes planområder Midt og Syd med nærværende indstilling af apoteker med A-vagttjeneste. Ingen apoteker i planområde Nord har søgt om at varetage A-vagttjeneste.
 
B-vagttjeneste (kl. 08-21)
Dækningen af planområde Nord styrkes i administrationens indstilling til Lægemiddelstyrelsen af to B-vagttjenesteapoteker beliggende i planområde Nord. Derudover indstiller administrationen, at et apotek i planområde Bornholm tildeles B-vagttjeneste.
 
C-vagttjeneste (kl. 08-19)
Til Lægemiddelstyrelsen indstiller administrationen to apoteker beliggende i hhv. planområde Nord og Midt til tildeling af C-vagttjeneste. Det betyder, at områderne Midt og Nord er godt dækket med hensyn til vagttjenesteapoteker. Derudover indstiller administrationen yderligere to apoteker beliggende i planområde Byen og tre apoteker i planområde Syd. Administrationen vurderer, at denne vagttjenestedækning er passende, set i lyset af befolkningstætheden i disse områder.
 
En oversigt over Region Hovedstadens indstilling fordelt på regionens planområder kan ses i tabel 3 og 4.
 
PlanområdeNationalt døgnapotekA-vagttjeneste
(kl. 06-24)
B-vagttjeneste
(kl. 08-21)
C-vagttjeneste
(kl. 08-19)
I alt
Tabel 3. Region Hovedstadens indstilling til Lægemiddelstyrelsen fordelt på regionens fem planområder
Nord  213
Midt 1 12
Byen1  23
Syd 2 35
Bornholm  1 1
I alt133714
 
PlanområdeNationalt døgnapotekA-vagttjeneste
(kl. 06-24)
B-vagttjeneste
(kl. 08-21)
C-vagttjeneste
(kl. 08-19)
Tabel 4. Region Hovedstadens indstilling af apoteker til Lægemiddelstyrelsen
Nord  
Frederiksborg Apotek (Hillerød)
Helsingør Axeltorvs Apotek
Rådhusapoteket Helsinge
Midt Lyngby Svane Apotek Birkerød Apotek
ByenSteno Apotek (København V)  
Nørrebro Apotek (København N)
Apoteket Rosen (København NV)
Syd 
Glostrup Apotek
Sønderbro Apotek (København S)
 
Albertslund Apotek
City2 Apoteket (Høje Taastrup)
Lufthavns Apotek København
Bornholm  Rønne Apotek 
 
Reduktionen af antallet af døgnåbne apoteker i Region Hovedstaden fra fem til et er en generel forringelse for borgerne. Det er dog administrationens vurdering, at vi med nuværende indstilling til Lægemiddelstyrelsen om tildeling af vagttjeneste på apotekerne har sikret alle borgere i Region Hovedstaden rimelig sammenhæng mellem de regionale vagtlæge- og akutfunktioner og vagtapotekerne. Den største udfordring med hensyn til dækning er i planområde Nord, hvor ingen apoteker har søgt om at varetage A-vagttjeneste. Borgere i planområde Nord kan derfor opleve den nye vagttjenesteordning som en væsentlig forringelse i deres adgang til lægemiddelbehandling, hvilket kan medføre utilfredshed og bekymring. Administrationen mener imidlertid, at løsningen med at indstille tildeling af A-vagttjeneste til et apotek i planområde Midt er rimelig, taget i betragtning af at to apoteker i planområde Nord indstilles til at få tildelt B-vagttjeneste. Dertil kommer muligheden for, at en læge kan pålægge et vagtapotek vederlagsfri at udbringe medicin til en syg borger, hvilket sikrer de svageste borgere adgang til lægemiddelbehandling. Lægemiddelstyrelsen kan imidlertid finde denne dækning af planområde Nord utilstrækkelig og pålægge et apotek i planområde Nord at varetage A-vagttjeneste. Skulle dette være tilfældet, vil tildelingen af vagttjeneste på apoteker i Region Hovedstaden blive ændret i forhold til nærværende indstilling. I så fald vil udvalget blive orienteret.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer den konsekvens, at særligt kommunerne og borgere i planområde Nord kan opleve den nye vagttjenesteordning som en forringelse i deres adgang til lægemiddelbehandling. Lægemiddelstyrelsens frist for indsendelse af indstilling af tildeling af vagttjeneste på apoteker har ikke gjort det muligt for administrationen at inddrage kommunerne i planområde Nord i udarbejdelsen af indstillingen.
 
Såfremt indstillingen tiltrædes vil indstilling om fordeling af vagttjenesteapoteker blive sendt til Lægemiddelstyrelsen.
 
Såfremt indstillingen ikke godkendes, tilpasses den efter regionsrådets indsigelser, hvorefter den sendes til Lægemiddelstyrelsen.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges sundhedsudvalget den 25. april 2017, forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.
 
Såfremt indstillingen godkendes af regionsrådet, sendes den til Lægemiddelstyrelsen umiddelbart efter regionsrådsmødet.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
17008376


17.pdf
18.pdf
19.pdf
20.pdf

Bilag

Kort over Region Hovedstadens planområder
Aftale om apotekernes vagttjeneste
Bilag 3 - Region Hovedstadens indstilling vedr. tildeling af vagttjeneste på apoteker
Bilag 4 - Henvendelse fra Apoteker Troels Ingemann


11. Lukket punkt
12. Udmøntning af midler til den regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2017

Udmøntning af midler til den regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2017

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte i december 2016 Handlingsplan 2017-2018 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), hvori der indgår 10 strategiske fyrtårnsprojekter. Projekterne medfinansieres af de midler, som regionsrådet har reserveret til ReVUS-projekter i budget 2017 og 2018. I budget 2017 drejer det sig om 39,2 mio. kr.
 
Regionsrådet har med handlingsplanen allerede godkendt de overordnede rammer for fyrtårnsprojekterne. Siden godkendelsen er syv af de ti projekter blevet yderligere konkretiseret i samarbejde med kommuner og andre centrale parter. Bl.a. er samarbejdskredsen kommet på plads og der er opstillet budgetter for de enkelte projekter. For at igangsætte projekterne er der behov for udmøntning af midler, hvorfor denne sag forelægges.

INDSTILLING
Erhvervs- og vækstudvalget og miljø- og trafikudvalget indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
 
1. at godkende konkretiseringen af fyrtårnsprojekterne:
 1. Trafikplan for hovedstadsregionen (bilag 1)
 2. Vækstkritiske kompetencer (bilag 2)
 3. Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi (bilag 3)
 4. Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren (bilag 4)
 5. Smart Greater Copenhagen (bilag 5)
 6. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen (bilag 6)
 7. Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger (bilag 7)
 
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 
2. at bevilge i alt 39,7 mio. kr. fordelt på følgende fyrtårnsprojekter:
 1. 2,0 mio. kr. til Trafikplan for hovedstadsregionen (bilag 1)
 2. 8,0 mio. kr. til Vækstkritiske kompetencer (bilag 2)
 3. 5,0 mio. kr. til Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi (bilag 3)
 4. 9,0 mio. kr. til Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren (bilag 4)
 5. 1,7 mio. kr. til Smart Greater Copenhagen (bilag 5)
 6. 5,0 mio. kr. til Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen (bilag 6)
 7. 9,0 mio. kr. til Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger (bilag 7)

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 2. maj 2017:
Indstillingspunkterne ved Miljø- og trafikudvalgets behandling af sagen var følgende:
1. at godkende konkretisering af følgende fyrtårnsprojekter:
 1. Trafikplan for hovedstadsregionen (bilag 1)
 2. Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi (bilag 2)
 3. Smart Greater Copenhagen (bilag 3)
 4. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen (bilag 4)
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
2. at bevilge i alt 13,7 mio. kr. fordelt på følgende fyrtårnsprojekter:
 1. 2,0 mio. kr. til Trafikplan for hovedstadsregionen (bilag 1)
 2. 5,0 mio. kr. til Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi (bilag 2)
 3. 1,7 mio. kr. til Smart Greater Copenhagen (bilag 3)
 4. 5,0 mio. kr. til Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen (bilag 4)
Formanden satte indstillingspunkt 1a under afstemning:
For stemte: A (2), B (1), C (1), F (1), O (1) og V (1), i alt 7.
Imod stemte: Ø (1).
Undlod at stemme: 0.
I alt 8.
Indstillingspunkt 1a var herefter anbefalet.
Indstillingspunkterne 1b-1d blev anbefalet uden afstemning.
Enhedslisten ønskede følgende bemærkning ført til protokollen:
”Der er helt klart brug for en samlet plan for trafikken, men først og fremmest for kollektiv trafik. Et forslag om en trafikplan bør indeholde mål om CO2 reduktion, grøn omstilling og væsentlige forbedringer for kollektiv trafik. Og det giver ikke mening at opstille måltal for øget anvendelse af kollektiv trafik, når der ikke afsættes ekstra ressourcer til driften”
Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 2. maj 2017:
Formanden satte indstillingens punkt 1a til afstemning:
For stemte: A (3), C (2), O (1), V (2) i alt 8.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: 0
Stemmer i alt: 9
Indstillingens punkt 1a var herefter anbefalet.
Indstillingens punkt 1b-1g blev anbefalet.
Enhedslisten ønskede følgende bemærkning ført til protokollen:
”Der er helt klart brug for en samlet plan for trafikken, men først og fremmest for kollektiv trafik. Et forslag om en trafikplan bør indeholde mål om CO2 reduktion, grøn omstilling og væsentlige forbedringer for kollektiv trafik. Og det giver ikke mening at opstille måltal for øget anvendelse af kollektiv trafik, når der ikke afsættes ekstra ressourcer til driften”
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Der blev omdelt teknisk ændringsforslag til bilag 6 (bilag 9)
 
Formanden satte indstillingspunkterne 1a og 2a under afstemning:
 
For stemte: A (3), B (1), C (1), F (1), O (2) og V (2), i alt 10.
Imod stemte: Ø (2).
Undlod at stemme: 0.
I alt 12.
 
Indstillingspunkterne 1a og 2a var herefter anbefalet.
 
Indstillingspunkterne 1b–1g og 2b–2g var anbefalet uden afstemning.
 
Enhedslisten ønskede følgende ført til protokollen:
”Enhedslisten kan ikke støtte trafikplanen, der indeholder alt for mange forslag om nye motorveje, vejprojekter og flere dyre faste forbindelser. Flere motorveje øger biltrafikken. Der er brug for at prioritere kollektiv trafik som alternativ til biltrafikken, for at minimere trængslen, miljøproblemerne og CO2-udledningen. En sådan trafikplan ville Enhedslisten kunne støtte.”

SAGSFREMSTILLING
De 10 strategiske fyrtårnsprojekter i handlingsplanen for 2017-2018 er sammen med de allerede igangsatte fyrtårnsprojekter fra Handlingsplan 2015-2016 med til at realisere ReVUS.
 
Siden godkendelsen af Handlingsplan 2017-2018 i december 2016 er syv af de ti projekter blevet yderligere konkretiseret i samarbejde med kommuner og andre relevante parter. I alt har alle regionens kommuner (på nær Brøndby og Hørsholm) valgt at involvere sig i den videre proces med konkritisering af ét eller flere af de ti fyrtårnsprojekter.
 
Fyrtårnsprojekterne medfinansieres af de midler, som regionsrådet har afsat til ReVUS-projekter i budget 2017 og 2018.
 
De indstillede projekter vurderes at leve op til de principper for udmøntning af ReVUS-midler, som administrationen i slutningen af 2015 præsenterede for regionsrådet i forbindelse med udmøntningen af midler til de første ReVUS-fyrtårnsprojekter i Handlingsplan 2015-2016:
 
Følgende syv fyrtårnsprojekter indstilles til bevilling:
 
Titel
Projektperiode
Samlet budget (mio. kr.)
Heraf ReVUS-midler (mio. kr.)
Trafikplan for hovedstadsregionen
2017-2018
2,0
2,0 (1 mio. kr fra ReVUS-budget 2017 og 1 mio. kr. fra ReVUS-budget 2018)
Vækstkritiske kompetencer
2017-2020
10,67
8,0
Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
2018-2021
20,1
5,0
Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren
2017-2019
11,85
9,0
Smart Greater Copenhagen
2017-2018
1,9
1,7
Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
2017-2019
10,0
5,0
Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger
2017-2020
80,0
9,0
I alt  39,7 (heraf 38,7 mio. kr. fra budget 2017 og 1 mio. kr. fra budget 2018)
 
 
Trafikplan for hovedstadsregionen
Fyrtårnsprojektet skal bidrage til at få hovedstadsregionen til trafikalt at hænge bedre sammen og anvise, hvordan den stigende trængsel på veje og i tog kan reduceres, således at den økonomiske vækst og udvikling understøttes. Fyrtårnsprojektet tager udgangspunkt i den prioriterede liste over trafikprojekter, som kommunerne i hovedstadsområdet og Region Hovedstaden i fællesskab har udarbejdet for at nedbringe den stigende trængsel og gøre det nemmere at komme rundt i regionen. Arbejdet med trafikplanen falder i tre dele: De strategiske overvejelser, en konkretiserings- og faktadel samt udarbejdelsen af en trafik- og mobilitetsplan. Fyrtårnsprojektet har på nuværende tidspunkt et samlet budget på 2 mio. kr. fordelt på 1 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018, som finansieres af Region Hovedstaden. Det forventes, at de deltagende parter bidrager med relevante analyser og arbejdskraft og eventuelt med økonomiske bidrag. Fyrtårnsprojektet løber frem til medio 2018.
 
Vækstkritiske kompetencer
Fyrtårnsprojektet skal imødekomme udfordringer med at skaffe arbejdskraft til store byggerier bl.a. letbane- og metrobyggeriet og Nyt Hospital Nordsjælland. Manglen på arbejdskraft er en kæmpe udfordring, der vil hæmme væksten i regionen, hvis ikke der gøres noget nu, og der er behov for målrettet opkvalificering. Gennem en udvidet indsats vil Hovedstadens Rekrutteringsservice, Nordsjællands Rekrutteringsservice og LO opsøge virksomheder for at understøtte dem med at skaffe arbejdskraft. Der er fokus på bygge- anlægs- og chaufførbranchens arbejdskraftsbehov og dækning af kompetencer i forbindelse med bygge-anlægsarbejde herunder transport, administration, service mv. mhp. opkvalificering af ledige. Målgruppen er ledige ufaglærte og faglærte, jobskiftere i fagforeninger, der ønsker at skifte job, og herboende udenlandsk arbejdskraft. Som supplement til det danske arbejdskraftsudbud er det nødvendigt med fastholdelse af arbejdskraft fra andre EU-lande. Det øgede arbejdsudbud er en forudsætning for at kunne sikre virksomheder tilstrækkelig med arbejdskraft. Muligheden for oprettelse af praktikpladser hos både danske og udenlandske leverandører bliver også undersøgt. Fyrtårnsprojektet har et samlet budget på 10,67 mio. kr., heraf 8 mio. kr. fra Region Hovedstaden, og er treårigt fra 2017 til 2020.
 
Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
Fyrtårnsprojektet skal gennem fremme af ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi bidrage til, at hovedstadsregionen er fossilfri i 2050 og at 80 pct. af affaldet i hovedstadsregionen genanvendes. Projektet skal fremme genanvendelse af affald, bedre udnyttelse af restprodukter samt energieffektivisering og vedvarende energi. Projektet består af tre delindsatser, hvoraf den største delindsats skal skabe en fælles fysisk platform for bedre ressourceudnyttelse i Greater Copenhagen. De to andre delindsatser skal klæde kommunerne bedre på i forhold til at arbejde med cirkulær økonomi samt fremme anvendelsen af innovative offentlige indkøb hos hovedstadsregionens aktører. Fyrtårnsprojektet har et budget på 20,1 mio. kr., heraf 5 mio. kr. fra Region Hovedstaden og løber fra 2017-2020.
 
Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren
Fyrtårnsprojektet skal være med til at sikre den fremtidige vækst inden for fødevaresektoren i Greater Copenhagen. Der vil bl.a. blive fokuseret på at få øget den offentlig efterspørgsel efter lokale og økologiske fødevarer og opbygning af viden om regionens fødevaresystem. Som led i projektet vil der blive udviklet en fælles løsning/platform, hvor landmænd i Greater Copenhagen kan udbyde højkvalitets- og økologiske fødevarer direkte overfor aftagerene i bl.a. København, hvorved et fordyrende grosistled i nogle tilfælde overflødiggøres. To andre væsentlige elementer i fyrtårnsprojektet er udvikling af fødevareklynger og oplevelsesevents til borgere og turister, hvor hovedstadsregionens mange primærproducenter kan afsætte flere produkter direkte og lokalt. Endelig skal projektet kobles sammen med Vækstforum-projekterne ”Growing Food CPH”, ”Den Kreative Madscene” og ”Greater Copenhagen Food Startup”, der tilbyder udvikling af forretningskompetencer til mindre virksomheder og iværksættere. Målgruppen er ambitiøse kommuner og virksomheder, der ønsker at medvirke til, at Greater Copenhagen bliver et internationalt fyrtårn for økologi og lokalproducerede højkvalitets fødevarer samt et tættere samarbejde mellem land og by - producenter og aftagere. Fyrtårnsprojektet har et budget på 11,85 mio. kr., heraf 9,0 mio. kr. fra Region Hovedstaden. Indsatsen løber fra 2017 til 2019.
 
Smart Greater Copenhagen
Fyrtårnsprojektet skal udarbejde en fælles smart vækst-strategi, som skal gøre Greater Copenhagen bedre i stand til at udnytte de potentialer, der ligger i digitale løsninger. Strategien skal bl.a. adressere de udfordringer mange aktører har med at gå fra innovative pilotprojekter til skalering og bred ibrugtagning af digitale løsninger. Projektets første fase er en strategiproces, som via omfattende dialogaktiviteter vil sikre bred opbakning hos kommuner, universiteter, erhvervslivet og borgerne. Slutproduktet er en regional strategi, der samler de forskellige kommunale tiltag på området. Projektets anden fase - implementeringen af strategien - forventes at blive igangsat i 2018. Fyrtårnsprojektets første fase har et budget på 1,9 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. fra Region Hovedstaden og løber fra 2017 til 2018.
 
Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
Fyrtårnsprojektet skal være med til at udvikle den digitale infrastuktur, som udgør et vigtigt fundament for digitaliseing af virksomheder og den fremtidige vækst og jobskabelse. Projektet består af tre indsatser: 1) Etablering af en mere tidssvarende digital infrastruktur, herunder bedre mobil- og bredbåndsdækning, 2) Et mere sammenhængende Copenhagen WiFi-net og 3) Etablering af en fælles datahub, som kan fremme udviklingen af datadrevne digitale løsninger, der understøtter grøn omstilling, vækst og digital jobskabelse og samtidig beskytter private oplysninger og giver sikker adgang til åbne data. Samlet set skal arbejdet være med til at gøre hverdagen nemmere og bedre for virksomheder og borgerne og øge livskvaliteten, f.eks. med smart transport og intelligent sundhedsteknologi. Effekten af indsatserne forventes at være øget udnyttelse af digitaliseringens muligheder blandt virksomheder og kommuner, at det bliver mere attraktivt at bo og drive virksomhed i regionen samt øget tiltrækning af internationale virksomheder og investeringer. De tre indsatser har et samlet budget på 10 mio. kr., heraf 5 mio. kr. fra Region Hovedstaden. Fyrtårnsprojektet gennemføres fra 2017 til 2019.
 
Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger
Fyrtårnsprojektet skal udnytte de muligheder, åbningen af forskningsfaciliteterne ESS og MAX IV i Lund giver for at gøre Greater Copenhagen til et udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger. Projektets mål er at opbygge et økosystem omkring faciliteterne, herunder især det planlagte MAX IV-datacenter i hovedstadsregionen. Økosystemet skal sikre vækst og jobskabelse ved opkvalificering og opstart af virksomheder, specielt inden for områderne: Billedteknologi på hospitalerne, velfærdsteknologi samt smart vækst, gennem anvendelse af den nye viden, der genereres i datacentret. Det forventes, at 250 virksomheder benytter økosystemets ydelser, og at der skabes 25 start-ups med en samlet omsætning på minimum 150 mio. kr. Som led i fyrtårnsprojektet afvikles der tre internationale konferencer i 2017/2018 med ESS og MAX IV som omdrejningspunkt.
Det samlede projekt har et budget på 80 mio. kr., heraf 9 mio. kr. fra Region Hovedstaden. Fyrtårnsprojektet gennemføres i perioden 2017-2020.
 
 
Handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2017-2018 er vedlagt som bilag 8.
 
Den samlede bevilling til de syv fyrtårnsprojekter er på 39,7 mio. kr., hvoraf 38,7 mio. kr. tages fra ReVUS-midlerne, der er reserveret i budget 2017. 1 mio. kr. tages fra ReVUS-midlerne, der er reserveret i budget 2018. De resterende 0,5 mio. kr. af ReVUS-midlerne i budget 2017 anvendes på at forberede den kommende ReVUS, så de politiske drøftelser herom kan starte op primo 2018 på et solidt analytisk grundlag.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen godkendes medfinansiering til syv fyrtårnsprojekter i ReVUS-handlingsplanen for 2017-2018, som derved kan igangsættes.

RISIKOVURDERING
Der er ingen særlige risici forbundet med en tiltrædelse af indstillingen. Såfremt projekterne ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnsgrundlaget, kan de stoppes og uforbrugte midler tilbageføres.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Udgifterne på i alt 38,7 mio. kr. til de syv fyrtårnsprojekter afholdes inden for de afsatte ReVUS-midler for 2017 med undtagelse af "Trafikplan for hovedstadsregionen", hvor 1 mio. kr. tages fra ReVUS-midlerne 2017 og 1 mio. kr. fra ReVUS-midlerne i 2018. Alle udgifter på nær bevillingen til "Trafikplan for hovedstadsregionen" og "Smart Greater Copenhagen", bogføres som tilsagn, hvilket betyder, at den samlede udgift til det enkelte projekt indgår i regnskabet for 2017, uanset at tidspunktet for udbetaling af midlerne strækker sig over flere år.
 
De resterende 0,5 mio. kr. af ReVUS-midlerne i budget 2017 anvendes på at forberede den kommende ReVUS.

KOMMUNIKATION
De enkelte fyrtårnsprojekter vil blive vurderet enkeltvis i forhold til udarbejdelse af en særskilt presseplan som led i de strategiske kommunikationsindsatser.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges parallelt i miljø- og trafikudvalget vedr. de fire punkter, som falder under miljø- og trafikudvalgets ressort (fyrtårnsprojekter "Trafikplan for hovedstadsregionen", "Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi" "Smart Greater Copenhagen" og "Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen". Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
17006263


24.pdf
25.pdf
26.pdf
27.pdf
28.pdf
29.pdf
30.pdf
31.pdf
32.pdf

Bilag

Trafikplan
Vækstkritiske kompetencer
Ressourceeffektivitet
Fødevarer
Smart Greater Cph
Digital infrastruktur og datahub
Bæredygtige materialeløsninger
ReVUS Handlingsplan 2017-2018
Teknisk ændringsforslag til bilag 6 - Digital infrastruktur og datahub - Uddybende fyrtårnsbeskrivelse 2017-05


13. Udmøntning af anlægsmidler til Lokalbanerne i 2017

Udmøntning af anlægsmidler til Lokalbanerne i 2017

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet vedtog den 19. juni 2012 "Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025", hvori der er angivet investeringstiltag til videreførelse af fremgangen af passagérvæksten på lokalbanerne. De i sagen beskrevne forslag til de nye investeringer i 2017, er en del af disse investeringstiltag.
 
Den 16. august 2016 besluttede regionsrådet, at det årlige rådighedsbeløb fremover øremærkes til investeringer i lokalbanen. Region Hovedstaden modtager årligt et statsligt tilskud til gennemførelse af anlægsinvesteringer til de lokalbaner, der er beliggende i hovedstadsregionen. I 2017 udgør rådighedsbeløbet 15 mio. kr.

INDSTILLING
Miljø- og trafikudvalget anbefaler overfor forretningsudvalget og regionsrådet,
 1. at godkende forslaget til nye investeringer på lokalbanen.
Administrationen indstiller at forretningsudvalget overfor regionsrådets anbefaler,
 1. at godkende udmøntningen af i alt 15 mio. kr. til lokalbanerne i 2017 til realisering af de foreslåede projekter.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 2. maj 2017:
Anbefalet.
Udvalget efterspurgte en forklaring på begrebet ”skinneudveksling” inden videre politiske behandling. (Vedlagt som bilag 2).
Bodil Kornbek (A), Karsten Skawbo-Jensen (C) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Anbefalet.
 
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Forslag til nye investeringer
?På regionsrådsmødet den 16. august 2016 behandlede regionsrådet sag om Realiseringsplan for investeringer i Lokalbanen. Heri blev der forelagt forskellige scenarier, som beskriver de kommende anlægsprojekter for lokalbanen, som blandt andet er nødvendige i forhold til at kunne drive en effektiv lokalbane i fremtiden.
 
Regionen har ansvar som trafikkøber og betaler for de fleste investeringer i materiel og infrastruktur på lokalbanen. Beslutninger om investeringer sker i tæt dialog mellem trafikselskabet, banen og regionen. Lokalbanen er organiseret i et aktieselskab (Lokaltog a/s) hvor majoriteten af aktierne er ejet af Movia. Lokaltog ejer infrastrukturen og har ansvaret for driften af den. Regionen finansierer via Movia driftsunderskuddet i Lokaltog A/S i form af et årligt driftstilskud.
 
I forbindelse med udmøntning af 15 mio. kroner i anlægsmidler til lokalbanerne, foreslår administrationen i samarbejde med Movia og Lokaltog A/S følgende projekter i 2017 (se projekternes placering på kortbilag 1):
 
Nr.
Projekter:
Beløb:
1.
Optimering af stationsplaceringer (projektforslag)
 • Laugø – Helsinge Nord
 • Brødeskov – Nørre Herlev
 • Kronborg v. Kulturværftet
1 mio. kr.
2.
 
Renovering af perroner på Frederiksværk st.
 
1 mio. kr.
3.
 
Skinneudveksling på Gribskovbanen
 
8 mio. kr.
4.
 
Udveksling af sporskifter og skinnekryds på Gribskovbanen
 
5 mio. kr.
 
1) Optimering af stationsplaceringer
Scenarie 3 i realiseringsplanen (Plus optimering af stationsplaceringer) indeholder en flytning af mindre standsningssteder til en bedre placering i forhold til brugerne. Stationsflytningerne er forbundet med relativt få ekstra omkostninger for regionen i forhold til en forventet stigning i billetindtægterne. Cowi har i en rapport fra 2014 anslået at anlægsomkostningerne ligger på omkring 4 mio. kr. for flytning af hver station samt et skøn på over 300.000 flere passagerer pr. år, hvilket vil reducere regionens årlige driftstilkud med 6 mio. kr.
Det drejer sig om Gribskovbanen (Laugø flyttes til Helsinge Nord), Frederiksværkbanen (Brødeskov flyttes til Nørre Herlev) samt forslaget om etablering af et nyt standsningssted på Hornbækbanen, nemlig Kronborg (ved Kulturværftet i Helsingør). Apperup på Hornbækbanen er også nævnt i realiseringsplanen men tages ikke med her, da Lokaltog har bedt om at denne station ses i sammenhæng med et andet sporprojekt på Hornbækbanen.
Helsingør kommune har afsat 150.000 kr. til design af et velkomstpunkt ved Kulturværftets trinbræt, som skal koordineres med projektforslaget for Kronborg.
 
For at komme nærmere en realisering af stationsflytningerne skal der udarbejdes projektforslag herunder ses nærmere på effekterne ved flytningerne. Administrationen foreslår at anvende 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for stationerne Helsinge Nord, Nørre Herlev og Kronborg.
 
2) Renovering af perroner på Frederiksværk station
Regionsrådet besluttede på møde den 16. juni 2016, at en del af anlægsmidlerne for 2016 blandt andet skulle gå til modernisering af terminalforholdene ved Frederiksværk station. Projekt er i gangsat i 2016 i og forventes afsluttet primo 2018. Hovedformålet er at give buslinje 320R en betydeligt forbedret fremkommelighed, som giver besparelser i køreplanen på op til 5 minutter per afgang i begge retninger. Et andet formål er at modernisere stationsforpladsen, så der skabes bedre forhold for pendlerne i byen, herunder en forbedret cykelparkering. Projektet omfatter en omlægning af stationspladsen, men omfatter ikke perronerne på stationen, da de kræver en særlig tilladelse at foretage anlægsarbejder på. Derfor vil Lokaltog A/S gerne selv foretage renovering af perronerne med hensyn til etablering af belægninger og ledelinjer til blinde og svagtseende af hensyn til øget tilgængelighed, så der kan opnås en sammenhæng og helhed med det igangværende projekt.
 
Administrationen foreslår derfor at anvende 1 mio kr. til renovering af perroner på Frederiksværk station i forbindelse med ombygning af Frederiksværk station.
 
3 og 4) Generelle vedligeholdsarbejder til sikring af en stabil drift
Movia udarbejdede i 2010 sammen med det daværende Lokalbanen A/S og Regionstog A/S en infrastrukturanalyse, der for hver lokalbanestrækning beskrev den aktuelle tilstand for skinner, sveller, broer, dæmninger, signalsystemer mv. Analysen beskrev for perioden fra 2011 og frem til 2025 tre forskellige modeller for levetidsforlængelse og fornyelse af infrastrukturen, så lokalbanedriften kan opretholde sin funktionalitet minimum frem til 2025 i forhold til den køreplan, der afvikles i dag.
 
Lokaltog A/S har siden da anvendt analysens resultater til planlægning af vedligeholdelse og fornyelse. Analysen blev opdateret i 2014 med den nyeste viden, og indgår desuden i Realiseringsplanen. I scenarie 1 i realiseringsplanen indgår levetidsforlængelse af infrastrukturen, som er højest prioriteret sammen med etablering af trinbræt ved Favrholm station.
 
Lokaltog A/S har aktuelt vurderet, at der i 2017 vil være behov for fremrykning af vedligeholdelsesarbejder på enkelte strækninger på Gribskovbanen, hvilket udløser et behov for tilskuds til investeringsmidler på 13 mio. kr. Vurderingen indeholder skinneudveksling (udskiftning af skinner, hvor sveller og ballast bliver liggende) på strækningen Helsinge – Tisvildeleje til 8 mio. kr. samt udveksling af sporskifter og skinnekryds på Kagerup station til 5 mio. kr.
 
Administrationen foreslår, at der udmøntes i alt 13 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejdet.
 
Udmøntning af midler
I 2017 udgør rådighedsbeløbet til anlægsmidler til lokalbanen 15. mio. kr. og det foreslås, at anvende dem til: Projektforslag for stationsflytninger (1), Renovering af perroner på Frederiksværk station i forbindelse med modernisering af terminalforholdene ved Frederiksværk St.(2) samt Vedligeholdelsesarbejder, som er vigtige for opretholdelse af en stabil drift på lokalbanerne (3 og 4).

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen betyder, at arbejdet igangsættes hurtigst muligt i løbet af 2017 med de afsatte midler fra statsstøtten til anlægsprojekterne. Særligt vedligeholdelsesarbejderne er vigtige, og konsekvensen ved ikke at tiltræde indstillingen, for så vidt angår denne del, vil være, at Region Hovedstaden vil skulle finde alternative måder at sikre økonomisk tilskud for at kunne opretholde en stabil drift på lokalbanerne i samarbejde med Movia og Lokaltog A/S.
 
Med hensyn til renovering af perroner på Frederiksværk station, vil projektet opnå en større helhed hvis indstillingen tiltrædes.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
 
Lokaltog A/S bærer det økonomiske ansvar, i forhold til, hvis projekterne bliver dyrere end først antaget.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Udgiften på de 15 mio. kr. afholdes af de i Budget 2017-2020 afsatte midler under bevillingsområdet kollektiv trafik.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16024804


33.pdf
34.pdf

Bilag

Bilag 1 til sag om Udmøntning af anlægsmidler til lokalbanerne 2017
Forklaring på skinneudveksling


14. Aftale om medfinansiering fra Hørsholm Kommune af den regionale buslinje 375R

Aftale om medfinansiering fra Hørsholm Kommune af den regionale buslinje 375R

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet besluttede med vedtagelse af budget 2017 at afkorte buslinje 375R til Kokkedal St., med implementering den 30. januar 2017. Afkortningen blev på regionsrådsmødet den 31. januar 2017 besluttet udsat, da Hørsholm Kommune rettede henvendelse til Region Hovedstaden med et ønske om fortsat betjening af Rungsted Kyst St. mod finansiering af merudgiften. Administrationen har siden, i samarbejde med relevante parter, afsøgt mulighederne for at finde en permanent løsning for linjen, og fremlægger på den baggrund forslag om linje 375Rs fremtidige betjening.

INDSTILLING
Miljø- og trafikudvalget anbefaler overfor forretningsudvalget og regionsrådet,
 • at godkende forslag B om en direkte forbindelse til Rungsted Kyst St. i samarbejde med Hørsholm Kommune.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 2. maj 2017:
Anbefalet.
Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Anbefalet.
 
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Hørsholm Kommune besluttede 22. september 2016 at arbejde videre med løsninger til fortsat betjening af Rungsted Kyst St., når buslinje 375R planmæssigt blev afkortet til Kokkedal St. den 30. januar 2017. Hørsholm Kommunes administration har været i dialog med Movia omkring forskellige muligheder. Region Hovedstadens administration deltog 9. januar 2017 i et møde angående forskellige problemstillinger og løsningsmuligheder. Hørholm Kommunes borgmester rettede den 12. januar 2017 henvendelse til regionsrådsformanden med ønske om, at buslinje 375R fortsat skulle betjene Rungsted Kyst St., og et tilbud om at finansiere merudgiften på 1,74 mio. kr. årligt.
 
Regionsrådet besluttede 31. januar 2016 at udskyde afkortningen mens administrationen undersøgte mulighederne nærmere. Det har administrationen nu gjort. Tre mulige linjeføringer, som fremgår af bilag 1, er undersøgt:
 
Forslag A: En afkortning til Kokkedal st. som det blev besluttet ved budgetforhandlingerne i sommers
Forslag B: Direkte forbindelse til Rungsted Kyst St. i samarbejde med Hørsholm Kommune
Forslag C: Betjening af både Kokkedal st. og Rungsted Kyst st.
 
Movia har regnet på alle tre forslag med hensyn til økonomi, køretid og passagertilslutning, og vurderinger af disse faktorer har været med til at understøtte administrationens indstilling om Forslag B, som begrundes herunder. Bilag 2 viser Movias beregninger af passagertal og tilskudsbehov for de tre forslag.
 
Forslag A
Afkortningen til Kokkedal St. blev besluttet i regionsrådet ved vedtagelsen af budgetaftalen for 2017. Sammen med en ændret frekvens på linjen og en afkortning til Hillerød St. på enkelte afgange, er der opnået en samlet besparelse på 2,2 mio. kr., hvoraf afkortningen fra Rungsted Kyst St. til Kokkedal St. udgør 1,74 mio. kr. Selvom en afkortning til Kokkedal St. giver en bedre opkobling til Kystbanen, da alle tog standser ved Kokkedal St., vurderer Movia, at den samlet vil have ca. 40.000 færre passagerer årligt end forslag B, eftersom linjeføring i Hørholm bymidte og ved Rungsted mistes. Afkortningen blev besluttet for at opnå en økonomisk besparelse og var anbefalet som spareforslag, da der fortsat ville sikres en god regional sammenhæng med en betjening af Kokkedal St. Da Hørsholm Kommune nu har tilbudt at finansiere merudgiften ved at køre hele vejen til Rungsted Kyst St., vurderer administrationen, at bevæggrunden for afkortningen til Kokkedal St. er væk.
 
Forslag B
Direkte betjening af Rungsted Kyst St. vurderes at koste 1,74 mio. kr. mere årligt end afkortningen til Kokkedal St. Hørsholm Kommune har tilbudt fremadrettet at dække denne merudgift, og oplyser, at dette vil blive behandlet i kommunens kommende budgetforhandlinger. Passagertilslutningen har været støt stigende, siden oprettelsen i 2014, og linjen er med til at give let adgang til Nordsjællands Hospital i Hillerød for borgere fra både Hørsholm og Fredensborg kommuner.
 
Movia har bl.a. i Trafikplan 2016 peget på, at linje 375R kan omlægges til betjening af Favrholm St. og Nyt Hospital Nordsjælland, når disse åbner. Det er derfor sandsynligt, at linjen vil blive genbehandlet i løbet af de kommende år med dette for øje.
 
Forslag C
På trods af at betjeningen af både Kokkedal St. og Rungsted Kyst St. vil tiltrække ca. 56.000 flere passagerer årligt end forslag B, vil tilskudsbehovet til linjen også stige med 0,8 mio. kr. årligt og rejsetiden mellem Hillerød St. og Rungsted Kyst St. øges med 6-7 min. Det er et administrativt arbejdsprincip ved såvel regionen som ved Movia, at de regionale linjer kører så direkte som muligt, og en omvej af 6-7 minutter vil forlænge rejsetiden væsentligt.
 
Administrationens vurdering og indstilling
Det er administrationens vurdering, at en opretholdelse af linjeføringen som hidtil, vil være den bedste løsning. Hermed sikrer man en stabil drift på linjen til fordel for de passagerer, der i stigende grad er begyndt at benytte linjen over de seneste 3 år, samtidig med, at Regionen opnår samme besparelse som besluttet ved trafikbestilling 2017. Administrationen anbefaler, at aftalen om samfinansiering (bilag 3) indgås, hvormed Region Hovedstaden og Hørsholm Kommune fremadrettet hæfter for hhv. 77 % og 23 % af udgifterne til linjen. Disse procentsatser er fastsat på baggrund af Regions Hovedstadens estimerede besparelse ved en afkortning til Kokkedal St. Eventuelle ændringer i tilskuddet til linjen vil herefter blive fordelt mellem Region Hovedstaden og Hørsholm Kommune forholdsmæssigt efter denne aftale. Udover dette adskiller aftalen sig ikke fra den, der findes for buslinje 200S med Gladsaxe Kommune, og for de 12 buslinjer, som finansieres i samarbejde med Region Sjælland.

KONSEKVENSER
Følges indstillingen, vil ansvaret for linjen fremover være delt mellem Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden. Linjen vil, som det er tilfældet for alle regionens linjer, løbende blive vurderet med henblik på forbedringer og optimeringer, men ændringer på linjen skal fremover besluttes af begge ejere. Såfremt der ikke kan opnås enighed, vil aftalen kunne opsiges med 6 måneders varsel.
Følges indstillingen ikke, vil linjen blive afkortet til Kokkedal St. som besluttet ved trafikbestilling 2017. Dette vil ske ved førstkommende køreplansskifte i december 2017.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Grundet den meget korte tid fra henvendelsen fra Hørsholm Kommune og Movia blev modtaget, og til beslutningen om midlertidig udsættelse af afkortningen blev taget, har der ikke været en borgerrettet kommunikation vedrørende betjeningen med linje 375R forud for køreplansskifte i januar 2017. Uanset sagens udfald, vil administrationen gå i dialog med Hørsholm Kommune og Movia og sørge for, at beslutningen om linje 375R fremtidige rute bliver kommunikeret tydeligt overfor passagererne.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
17000331


35.pdf
36.pdf
37.pdf

Bilag

Kort over forslag
Oversigt over Movias beregninger af de tre forslag
Samfinansiering af linje 375R


15. Styrket forskning - godkendelse af Clinical Academic Groups

Styrket forskning - godkendelse af Clinical Academic Groups

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstadens overordnede vision er at være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende? sundhedsvæsen på internationalt topniveau. Derfor er en af de politiske målsætninger, at regionen skal arbejde for ekspansive vidensmiljøer, som kan skabe ny viden og sikre patientbehandling på højeste niveau - også i fremtiden.
 
Regionen har derfor siden 2015 arbejdet tæt sammen med Københavns Universitet om etableringen af et nyt styrket samarbejde mellem de to organisationer. Dette har resulteret i en ny fælles organisering kaldet Copenhagen Health Science Partners (CHSP), som skal fremme synergier og samarbejde mellem excellent forskning, klinisk arbejde og uddannelse, og derigennem bidrage til at skabe resultater, der kan omsættes hurtigere i den kliniske praksis til fordel for en bedre patientbehandling (se målbillede i bilag 1).
 
Den 31. januar 2017 godkendte regionsrådet samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet om CHSP (bilag 2). Kernen i det nye samarbejde er etablering af tværorganisatoriske miljøer - såkaldte Clinical Academic Groups (CAG).
 
Med denne sag forelægges de første fire CAGs til regionsrådets godkendelse. Indstillingen af de fire CAGs er samlet i bilag 3, som er fortroligt. Såfremt regionsrådet godkender indstillingen, vil de udvalgte fire CAGs samt øvrige ansøgere få direkte besked herom.

INDSTILLING
Sundhedsudvalget og Erhvervs- og vækstudvalget indstiller at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
 • at godkende indstillingen (bilag 3 - fortroligt) fra det internationale faglige evalueringspanel, Executive Board og Board of Partners om udvælgelse af de første fire CAG's.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning den 25. april 2017:
Anbefalet.
Ole Stark (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.
 
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 2. maj 2017:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Anbefalet.
 
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
En CAG er en permanent samarbejdskonstruktion, der skal løfte en faglig langsigtet vision, og er derfor ikke et forskningsprojekt, men en varig samarbejdsrelation mellem forskning, klinik og uddannelse.
 
En CAG indeholder en stærk faglig vision, og har en klar plan for, hvordan visionen omsættes til bedre forskning, uddannelse og klinisk praksis. En CAG skal bidrage til et markant styrket samarbejde på tværs. Det gælder både på tværs af traditionelle faggrænser, på tværs af universitetet og regionens hospitaler og øvrige sundhedstilbud og i det eksterne samarbejde. Samarbejdet på tværs er en vigtig forudsætning for at kunne realisere det potentiale, som er grundlaget for dannelsen af en CAG. Derfor skal en CAG også have et stærkt lederskab.
 
CHSP har på baggrund af ovenstående afholdt en ansøgningsrunde om etablering af de første CAGs. I denne første ansøgningsrunde kan i alt fire ansøgninger opnå tilsagn og dermed status som CAG. Opslagsteksten for 1. runde CAGs kan ses i vedlagte bilag 4.
 
De fire indstillede CAGs vurderes af det internationale evalueringspanel, Executive Board og Board of Partners til bedst at besidde alle ovenstående kvaliteter.
 
Hver CAG får en basisfinansiering til den første 2-årige periode på 1 million kr. fra CHSP. Beløbet gives som en rammebevilling fordelt over 2 år.
Hver CAG tildeles desuden 450.000 kr. per år i tre år til indskrivning af én ny ph.d.-studerende om året inden for CAG'ens vision på Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet. Midlerne er afsat og indgår som del af den samarbejdsaftale, som regionsrådet godkendte d. 31. januar 2017 (se bilag 2).
 
Det er forventningen, at der kommer årlige opslag om etablering af CAGs, og det er ikke for nuværende kendt, hvor mange CAGs det samlet gennem årene vil være hensigtsmæssigt at etablere.
 
Proces for etablering af de første fire CAGs
Ansøgere har kunne søge i perioden d. 15. november 2016 til 1. marts 2017. Ved ansøgningsperiodens udløb var der indkommet i alt 18 ansøgninger. Ansøgningerne er efterfølgende blevet sendt til et internationalt evalueringspanel bestående af:
Evalueringspanelets primære opgave var at gennemføre en fagfællebedømmelse af de indkomne ansøgninger. Dvs. at vurdere den bagvedliggende faglige kvalitet og den fremadrettede vision og ambitioner for samarbejdet, herunder excellence og potentiale for klinisk og samfundsmæssig effekt (se uddybning i bilag 5).
 
På baggrund af ansøgning og mundtlig fremlæggelse, har det internationale evalueringspanel valgt at indstille fire ansøgninger til permanent status som CAG. Indstilling om endelig godkendelse af de fire CAGs fra Board of Partners til regionsrådet ses i bilag 3 (fortroligt).
 
Executive Board og Board of Partnes har vurderet indstillingen på baggrund af det strategiske mål med CHSP, dvs. om de fire udvalgte CAGs fremmer sammenhængen mellem excellent forskning, klinisk arbejde og uddannelse, herunder om de bidrager til at skabe resultater, der kan omsættes i den kliniske praksis til bedre patientbehandling. Begge ledende fora har valgt at tilslutte sig evalueringspanelets indstilling.
 
Videre proces
Såfremt regionsrådet godkender indstillingen, vil de første fire CAG's blive igangsat og lanceret d. 12. juni 2017 i den nye bygning ved Panuminstituttet (Mærsk tårnet) med deltagelse af bl.a. regionsrådsformanden og evt. sundhedsministeren Ellen Trane Nørby.
 
De kommende ansøgningsrunder planlægges af CHSP-sekretariatet. Administrationen foreslår, at erhvervs- og vækstudvalget og sundhedsudvalget som led i udvalgenes politikkontrollerende rolle får en årlig status på fremdriften af de etablerede CAGs. Såfremt der skal udvælges nye CAGs forelægges disse for regionsrådet.
 
Med etableringen af de første fire CAGs er det forventningen, at der er skabt et stærkt grundlag for styrket samarbejde på tværs. De kommende opslag vil blive videreudviklet ift. erfaringerne fra tidligere opslagsrunder sådan, at man på baggrund af erfaringer tilretter modellen for CAGs. På den måde sikres det, at samarbejdet udvikles i den rigtige retning mod den fælles vision (jf. bilag 1 og 2).
 
Det er forventningen, at der vil komme en ny ansøgningsrunde i 2018.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes indstillingen fra det internationale faglige evalueringspanel, Executive Board og Board of Partneres om udvælgelse af de første fire CAG's. De fire CAG's vil blive igangsat og lanceret d. 12. juni 2017.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En godkendelse af indstillingen indebærer ingen bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Såfremt de første fire CAGs godkendes, udarbejdes særskilt kommunikation. Denne vil ske på de interne medier i hhv. Region Hovedstaden og på Københavns Universitet. Herudover vil der blive udarbejdet en pressemeddelelse omkring de udvalgte CAGs, som vil blive sendt til diverse relevante medier, herunder Dagens Medicin og Ugeskrift for læger. Lancering af hhv. CHSP og de udvalgte CAGs vil ske ved et lanceringsevent i Mærsk Tårnet den 12. juni 2017.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges parallelt i sundhedsudvalget den 25. april og erhvervs- og vækstudvalget den 2. maj 2017 samt i forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
17006276


38.pdf
39.pdf
41.pdf
42.pdf

Bilag

Målbillede
Samarbejdsaftale
Opslagstekst til CAG
Terms of Reference


16. Godkendelse af samarbejdsaftale med Madfællesskabet

Godkendelse af samarbejdsaftale med Madfællesskabet

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I handlingsplan 2017-2018 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi er der fokus på vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren. Greater Copenhagen er ved at blive en international Madmetropol, og det skal Region Hovedstadens Fyrtårnsprojekt "Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren" være med til at facilitere. Efterspørgslen på økologi og højkvalitetsfødevarer dyrket lokalt i Greater Copenhagen-regionen er voksende, og det kan skabe vækst og nye jobs.
 
I Budget 2017 har Region Hovedstaden samtidigt afsat betydelige midler til at omlægge hospitalernes køkkener til min. 60 pct. økologi. Det skal fungere som en driver for omlægning til højkvalitetsprodukter og økologi blandt Greater Copenhagen landmænd.
Fødevarefyrtårnet skal være med til at sikre, at udbud og efterspørgsel matcher hinanden. Ved at skabe en stor offentlig efterspørgsel, bl.a. på hospitalerne og i kommunale institutioner, motiveres regionens fødevarevirksomheder til at satse på højkvalitetsfødevarer og økologi. Den udvikling skal faciliteres i "Madfællesskabet", der indgår som delprojekt i Fødevarefyrtårnet.
 
Københavns Madhus, som er projektleder på Madfællesskabet, har sammen med parterne udarbejdet en samarbejdsaftale, som skal godkendes i erhvervs- og vækstudvalget og i regionsrådet, samt i de kommuner, der er involveret i projektet. Sagen forelægges til godkendelse, da aftalen forpligter parterne på flere områder.

INDSTILLING
Erhvervs- og vækstudvalget indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
 • at godkende samarbejdsaftalen mellem parterne i Madfællesskabet (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 2. maj 2017:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Anbefalet.
 
Venstres medlemmer oplyste, at gruppen vil tilkendegive sin stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.
 
Martin Geertsen (V), Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Madfællesskabet er et samarbejde, der har eksisteret som pilotprojekt siden 2015, iværksat af Københavns, Lejres og Bornholms kommuner. Siden er Region Hovedstaden og Albertslund Kommune kommet til og Lolland er muligvis også på vej til at komme med i samarbejdet. Region Hovedstadens andel af finansieringen forventes tilvejebragt gennem Fødevarefyrtårnet "Øget vækst og beskæftigelse gennem fremme af fødevareerhvervet" som behandles i sagen om udmøntning af ReVUS midler på samme møde. Partnerskabet forventes at blive udvidet med både offentlige og private partnere.
 
Madfællesskabet har fokus på at vende udviklingen i fødevareerhvervet mod en mere lokal og bæredygtig økonomi for at skabe vækst og øget beskæftigelse i hele værdikæden fra jord til bord. I forlængelse af brandet "Nordisk Mad" og aktuelt 22 Michelin stjerner i Greater Copenhagen, skal der skabes endnu flere jobs i fødevaresektoren i alle led af værdikæden. På folkemødet på Bornholm i juni 2016 underskrev parterne i samarbejdet et manifest, der lægger vægt på at forandre fødevaressystemet ved en målrettet efterspørgsel på lokale økologiske kvalitetsfødevarer. Løsningen er at matche en bæredygtig efterspørgsel i bl.a. de offentlige køkkener på hospitaler, skoler og ældreinstitutioner med en lokal kvalitets fødevareproduktion. Efterspørgslen på at sikre, sunde og CO2-venlige fødevarer er ikke bare stor i Greater Copenhagen, men findes også udtalt på eksportmarkedet.
 
Indhold i samarbejdsaftalen
Med samarbejdsaftalen sætter en række parter i Greater Copenhagen fælles retning på indsatser inden for højkvalitetsfødevarer og økologi, så der kommer øget vækst og beskæftigelse i alle dele af værdikæden på fødevareområdet.
Madfællesskabet forpligter partnerne i samarbejdsaftalen til at gøre en konkret forskel ved at skabe vækst i efterspørgslen og udbuddet af lokalt producerede økologiske råvarer.
 
Der fokuseres på følgende indsatsområder i samarbejdsaftalen:
Hver samarbejdspart i aftalen forpligter sig til at realisere den fælles vision gennem individuelle målsætninger og konkrete indsatser på en sådan måde, at de gavner både samfundet, virksomheder og den enkelte. Partnerne skal opstille en handleplan for sin egen indsats i forhold til at nå de fælles mål.
 
Det har Region Hovedstaden allerede gjort på følgende måde:
De igangværende aktiviteter i regionen betyder, at Region Hovedstaden ikke pålægges andre forpligtelser i Madfællesskabet, såfremt dette arbejde fortsætter.
 
Det samlede budget for Madfællesskabet forventes at være op mod 6 mio. kr. Heraf tilvejebringes 4,5 mio. kr.fra Region Hovedstadens ReVUS-midler under Fyrtårnsprojektet som behandles ved samme møde. Kommuner og virksomheder medfinansierer den øvrige del af Madfællesskabet. Det samlede budget for Fødevarefyrtårnet er højere, men omfatter også andre elementer.
 
Bornholms Vækstforum har godkendt bevilling til Madfællesskabet i juni 2015, og kommunalbestyrelsen besluttede ultimo 2016 at igangsætte konkrete handlinger som udmøntning af det manifest, Madfællesskabet skrev under på til Folkemødet 2016. Lejre Kommune og Albertslund Kommune har godkendt den politiske ramme i hhv. foråret og efteråret 2016. Københavns Kommune forventes at behandle samarbejdsaftalen på møde i Borgerrepræsentationen den 18. maj 2017.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes samarbejdsaftalen mellem parterne i Madfællesskabet.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
 
Regionens medfinansiering af Madfællesskabet indgår som en del bevillingen til fyrtårnsprojektet "vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren" som behandles i forbindelse med udmøntning af midler til den regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2017 på samme møde.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2016 og regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj.

JOURNALNUMMER
17008644


43.pdf
44.pdf
45.pdf
46.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale - Madfællesskabet
Madfællesskabet manifest
Fødevarefyrtårn
Resume af Fødevarefyrtårnet


17. Trafikanalyse Helsingør Sundhedshus

Trafikanalyse Helsingør Sundhedshus

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte ved møde den 16. august 2016 at arbejde videre med at etablere et fælles sundhedshus sammen med Helsingør Kommune på Esrumvej 145 i Helsingør under forudsætning af, at der kan etableres god tilgængelighed med offentlig transport, og at de regionale funktioner i det fælles sundhedshus kan etableres med samme økonomi, som den eksisterende i sundhedshuset i Murergade. Byrådet i Helsingør har imidlertid i december 2016 besluttet at placere sundhedshuset på en tom matrikel ved Prøvestenscenteret i stedet for på Esrumvej 145. I den forbindelse har Helsingør Kommune også meddelt, at Sundhedshuset først forventes at være klar i 2021.
 
På den baggrund har administrationen - med henblik på stillingtagen til den nye placering - fået udarbejdet en analyse af den trafikale tilgængelighed med offentlig transport til Prøvestenscenteret. Hovedkonklusionen i analysen er, at lokalisering ved Prøvestenscentreret med den nuværende køreplan har en væsentlig bedre tilgængelighed med offentlig transport end Murergade, idet langt flere borgere i de fire kommuner - Helsingør, Gribskov, Fredensborg og Hørholm - har en kortere rejsetid med kollektiv transport til nærmeste hospital/sundhedshus.
 
Når udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har behandlet analysen af den trafikale tilgængelighed, skal sagen viderebehandles i forretningsudvalget den 9. maj 2017 og i regionsrådet den 16. maj 2017.

INDSTILLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:
 • at godkende, at der arbejdes videre med udvikling og etablering af et fælles sundhedshus ved Prøvestenscenteret på Birkedalsvej 27 i Helsingør, under forudsætning af at de regionale funktioner i det fælles sundhedshus kan etableres med samme økonomi, som den eksisterende i sundhedshuset i Murergade.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes beslutning den 25. april 2017:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Anbefalet.
 
Martin Geertsen (V), Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet godkendte d. 16. august 2016, at der er arbejdes videre med at udvikle og etablere et fælles sundhedshus på Esrumvej 145 i Helsingør, som foreslået af Helsingør Kommune. Beslutningen blev taget på baggrund af en analyse af den trafikale tilgængelighed med offentlig transport.
 
I december 2016 besluttede Helsingørs byråd i stedet at arbejde videre med at bygge et nyt sundhedshus øst for Borgerservice ved Prøvestenscenteret på Birkedalsvej 27. Sundhedshuset i Helsingør er et af 3 regionale tilbud i den nordlige del af regionen. Fra et regionalt perspektiv bør sundhedshuset derfor have en placering, der er let tilgængelig for flest mulige borgere i den nordlige del af regionen. Derfor har regionsadministrationen fået udarbejdet en ny analyse af den trafikale tilgængelighed med kollektiv trafik for borgere i Helsingør, Fredensborg, Gribskov og Hørsholm kommuner (bilag 1). Analysen giver svar på forskellen i tilgængelighed til det eksisterende regionale sundhedshus i Murergade og et nyt fælles sundhedshus ved Prøvestenscenteret samt hvilke muligheder, der er for at forbedre tilgængeligheden med kollektiv trafik til Prøvestenscenteret. Derudover giver analysen svar på, hvilket regionale tilbud, borgerne i de fire kommuner har korteste rejsetid til.
 
Opgørelse af tilgængelighed
Den kollektive tilgængelighed er fundet ved at sammenholde automatiserede opslag i Rejseplanen.dk med befolkningstætheden i kommunerne. Opslagene i Rejseplanen er baseret på ankomst til lokaliteten inden kl. 9.00 på en hverdag med den aktuelle køreplan. Tilgængeligheden måles på den samlede rejsetid med kollektiv transport fra dør til dør. Tilgængeligheden er bestemt ud fra to forskellige forudsætninger:
 1. at alle indbyggere i de fire kommuner rejser til sundhedshuset, placeret enten i Murergade eller ved Prøvestenscenteret.
 2. at alle indbyggere i de fire kommuner rejser til det i tid nærmeste regionale tilbud, dvs. enten Sundhedshuset i Helsingør (uanset placering) eller til Nordsjællands Hospital i enten Hillerød eller Frederikssund.
Analysen af forudsætning 1 viser, at placering af sundhedshuset ved Prøvestenscenteret i stedet for Murergade, vil betyde:
 • bedre geografisk dækning af de sydøstlige dele af Helsingør Kommune, med en tydelig styrkelse i det sammenhængende bybånd langs kysten.
 • i store træk uændret dækning af korridorer i Gribskov, Fredensborg og Hørsholm kommuner.
 • marginalt svagere betjening af områder langs nordkysten i Helsingør Kommune.
 • 31 % af borgerne i de fire kommuner vil kunne nå frem på under 30 minutter. I Murergade gælder det kun for 18 % af borgerne.
 • 85 % af borgerne i de fire kommuner vil kunne nå frem på under 60 minutter. I Murergade gælder det kun for 70 % af borgerne.
Analysen af forudsætning 2 viser, at placering af sundhedshuset ved Prøvestenscenteret i stedet for Murergade, vil betyde:
 • langt de fleste borgere i Gribskov, Fredensborg og Hørsholm kommuner har en tilsvarende eller bedre tilgængelighed med kollektiv trafik til hospitalet i Hillerød end til sundhedshuset i Helsingør (uanset placering)
 • praktisk talt ingen borgere i de fire kommuner har en bedre tilgængelighed til hospitalet i Frederikssund.
 • Helsingør er den lokalitet som ville give den bedste tilgængelighed for flest borgere i de fire kommuner, idet næsten halvdelen af populationen i de fire kommuner er bosat her.
Det er overvejende indbyggerne i Helsingør Kommune som berøres af en flytning af Sundhedshus Helsingør, idet de opnår en bedre tilgængelighed. For borgerne i Gribskov, Fredensborg og Hørholm kommuner er effekten generelt en dårligere tilgængelighed end ved placeringen i Murergade. Dette skal imidlertid ses i lyset af, at Hillerød og Frederikssund hospitaler for de fleste borgere i disse kommuner er tættere på og derfor et mere sandsynligt valg uanset om placeringen er i Murergade eller ved Prøvestenen.
 
I forhold til Prøvestenen konkluderes, at der i dag er god kollektiv betjening, idet alle bybusser kører dertil. Fra oplandet i Helsingør er der generelt bedre tilgængelighed til Prøvestenscenteret end til Murergade. Ikke alle oplandslinjer i kommunen har direkte betjening til Prøvestencenteret, men der kan opnås forbindelse via skift til bybussystemet.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen i regionsrådet indebærer, at der arbejdes videre med etablering af et fælles sundhedshus med Helsingør Kommune med placering ved Prøvestenscenteret på Birkedalsvej 27 i Helsingør.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Når udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har behandlet analysen af den trafikale tilgængelighed, skal sagen viderebehandles i forretningsudvalget den 9. maj 2017 og i regionsrådet den 16. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
16024356


47.pdf

Bilag

Analyse af trafikal tilgængelighed


18. Generel orientering fra ledelsen

Generel orientering fra ledelsen

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 • at forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017:
 
Intet.
 
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling
Koncerndirektionen vil på mødet orientere om aktuelle emner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg

Journalnummer
15020472
19. Eventuelt

Eventuelt