UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - mødesager

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

13-08-2019 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-08-2019 14:00:00


PUNKTER

1. Overholdelse af udredningsret og forløbstider i kræftpakker
2. Høringssvar til forslag til ny, værdibaseret styringsmodel
3. Forslag fra Dansk Folkeparti om drøftelse af tilbagebetaling af patienterstatning
4. Forslag fra Enhedslisten om drøftelse af DPIA rapport fra Bech-Bruun om persondata
5. Endeligt regnskab 2018 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2018
6. Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet 2018
7. Udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer
8. Lukket punkt
9. Børne- og ungeanalyse, del I - kortlægning af udfordringer og udviklingsspor for børne- og ungeområdet i regionen
10. Partnerskab med Røde Kors om barselshus for sårbare familier
11. Garantiafdeling for ortopædkirurgi
12. Lukket punkt
13. Lukket punkt
14. Ændringer i køreplanen for Lokaltog i 2020
15. Status på regionens whistleblowerordning
16. Generel orientering fra ledelsen
17. Eventuelt1. Overholdelse af udredningsret og forløbstider i kræftpakker

Overholdelse af udredningsret og forløbstider i kræftpakker

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

 • at drøfte status for overholdelse af udredningsretten og forløbstider i kræftpakker med afsæt i sagen og oplæg på mødet.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

 

Klinikchef Claus Munk Jensen fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Rigshospitalet, hospitalsdirektør Martin Lund fra Region Hovedstadens Psykiatri samt hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv fra Amager og Hvidovre Hospital deltog under punktet.

 

Der blev omdelt 3 oplæg på mødet (bilag 3, 4 og 5).

 

Drøftet.


BAGGRUND

Forretningsudvalget besluttede på mødet d. 2. april en række delmål for udredningsretten og forløbstider i kræftpakker. Med denne sag forelægges status for regionens overholdelse af udredningsretten og forløbstiderne i kræftpakker samt en opfølgning på opstillede delmål.

 

Claus Munk Jensen, Klinikchef for Ortopædkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet giver en status på arbejdet med overholdelse af udredningsretten for specialet Ortopædkirurgi. 

 

Martin Lund, hospitalsdirektør for Region Hovedstadens Psykiatri og Birgitte Rav Degenkolv, Hospitalsdirektør på Amager og Hvidovre Hospital giver en status på arbejdet med overholdelse af udredningsretten i henholdsvis Region Hovedstadens Psykiatri og på Amager og Hvidovre Hospital.


SAGSFREMSTILLING

Der arbejdes målrettet på hospitalerne for at sikre en bedre overholdelse af udredningsretten og forløbstiderne i kræftpakkerne inden for alle sygdomsområder. Som et supplement hertil er det valgt på regionsniveau at lave en målrettet indsats på en række udvalgte områder. Disse indsatser skal bidrage til at opnå de opstillede delmål for henholdsvis udredningsret og kræftområdet. Se bilag for de nyeste data.

 

Inden for udredningsretten fokuseres der regionalt på følgende specialer: kardiologi, karkirurgi, ortopædkirurgi, oftalmologi og pædiatri. I forhold til kræftområdet er der fokus på brystkræft og lungekræft.

 

Udredningsret: Status på overholdelse af udredningsretten

Udviklingen i regionens overholdelse af udredningsretten fremgår af nedenstående figur.

 

image

 

Kilde: Baseret på data i Sundhedsplatformen trukket den 2. august 2019. NB! Alle patientforløb i juli er endnu ikke registreret og ovenstående opgørelse er derfor endnu ikke fuldkommen.

 

For at kunne opnå de politisk vedtagne mål om 100 % overholdelse af udredningsretten vedtog forretningsudvalget d. 2. april et delmål om, at regionen i oktober 2019 har opnået 90 % overholdelse af udredningsretten, og at 62 % af patienterne er udredt inden for 30 dage. Status for de to mål inden for somatikken er i juli måned hhv. 87 % og 63 %. Da forretningsudvalget blev forelagt en status for overholdelse af udredningsretten på mødet den 18. juni, var status for de to mål inden for somatikken i maj måned hhv. 79 % og 50 %.

 

Der følges løbende op med en status på hvilke områder, der stadig er udfordringer. Det er først muligt at sige, om delmålet er opnået medio november, når data for oktober er færdigregistreret.

 

Koncerndirektionen og direktionerne på de enkelte hospitaler arbejder intensivt på at opnå en højere overholdelse af udredningsretten, og at flere patienter udredes inden for 30 dage. Herunder er der der særligt fokus på nedenstående områder, hvor der er udpeget hospitalsdirektører som sponsorer/tovholdere. Status på områderne er følgende:

 

SpecialeStatus - juli 2019HandlingSponsor/tovholder
Pædiatri (børn)

Udredningsretten overholdt for 72 % af pædiatriske patienter, 67 % udredt inden for 30 dage

Afdelingerne har udarbejdet en fælles handleplan for at opnå delmålet i oktober og er i gang med at udarbejde en registreringsvejledning. Der planlægges nye spor til udredning for de midler (16 mio. kr.), der er give i 1. økonomirapport.

Birgitte Rav Degenkolv
Kardiologi (hjerter)

Udredningsretten overholdt for 82 % af kardiologiske patienter*, 51 % udredt inden for 30 dage.*

 

Hospitalerne har præsenteret en handleplan for koncernledelsen ultimo april. Afdelingerne har udarbejdet en fælles registreringsvejledning, som nu skal implementeres.

De enkelte hospitaler
Karkirurgi

Udredningsretten overholdt for 93 % af karkirurgiske patienter, 85 % udredt inden for 30 dage.

Afdelingen har forelagt en handleplan for koncernledelsen i april. Der er givet 5 mio. kr. i 1. økonomirapport.Per Christiansen
Ortopædkirurgi (led- og knoglekirurgi) 

Udredningsretten overholdt for 93 % af ortopæd-kirurgiske patienter, 47 % udredt inden for 30 dage.

 

Der er forelagt en handleplan for ortopædkirurgien for koncernledelsen i april. Fælles praksis for visitation og registrering er ved at blive implementeret. Per Christiansen, Claus Munk Jensen
Oftalmologi (øjne) 

Udredningsretten overholdt for 94 % af oftalmologiske patienter, 83 % udredt inden for 30 dage. 

 

Afdelingen har forelagt en handleplan for koncernledelsen i april. Afdelingen har fra 1. januar fået populationsansvar, hvilket vil sige, at det økonomiske ansvar for aktivitet på privathospitaler også påhviler afdelingen. Der følges tæt op på aktivitet og samarbejde med privathospitalerne. Der er givet 9 mio. kr. i første økonomirapport.

Per Christiansen, Martin Magelund og Morten La Cour

 

Kræft: Status på overholdelse af forløbstider for alle kræftpakker

Udviklingen i regionens samlede overholdelse af forløbstiderne i kræftpakkerne fremgår af nedenstående figur.

 

image

Kilde: Baseret på data i Sundhedsplatformen trukket den 2. august 2019. NB! Alle patientforløb i juli er endnu ikke registreret og ovenstående opgørelse er derfor endnu ikke fuldkommen.

 

For at sikre, at flere patienter i Region Hovedstaden udredes og behandles inden for de anbefalede forløbstider i kræftpakkerne, vedtog forretningsudvalget den 2. april 2019 et delmål om, at regionen i oktober 2019 har opnået, at 82 % af alle kræftpatienter udredes og behandles inden for de anbefalede forløbstider i kræftpakkerne. Ovenstående figur viser, at 69 % af patienterne i Region Hovedstaden blev behandlet inden for forløbstiderne i kræftpakkerne i juni, mens målopfyldelsen for juli foreløbig er 69 %.

 

Forretningsudvalget har besluttet, at der følges op på delmål for kræftområdet efter oktober 2019. Det er først muligt at sige, om delmålet om en samlet målopfyldelse på 82 % er opnået medio november, når hospitalerne har registreret alle patientforløb i 3. kvartal 2019.

 

Der er igangsat en række initiativer for de to udvalgte områder henholdsvis brystkræft og lungekræft, som regionen fokuserer særligt på. Initiativerne skal sikre, at flere patienter behandles inden for forløbstiderne, og status for initiativerne er følgende:

 

OmrådeStatusHandlingSponsor/tovholder
Brystkræft

I juni blev 33 % af patienterne behandlet inden for forløbstiden, mens den foreløbige målopfyldelse for juli er 36 %.

De radiologiske afdelinger er udfordret ift. at overholde forløbstiden. Der er igangsat initiativer før sommeren mhp. at sikre en bedre kapacitet.

 

Brystkirurgisk Afdeling har arbejdet på at rekruttere speciallæger, og afdelingen har ansat en brystkirurg pr. 1. juni og en afdelingslæge fra 1. september, der skal oplæres inden for brystkirurgi.

 

Herlev og Gentofte Hospital undersøger mulighederne for at udvide operationskapaciteten permanent

efter sommerferien.

Svend Hartling
Lungekræft

I juni blev 64 % af patienterne behandlet inden for forløbstiden, mens den foreløbige målopfyldelse

for juli er 64 %.

I juni afholdte arbejdsgruppen for lungekræft en workshop for de relevante afdelinger. Til workshoppen blev delprocesserne i forløbet kortlag med hensyn til visitering, udredning og behandling. Derudover var der fokus på at identificere flaskehalse og arbejde med konkrete løsningsforslag.

Kristian Antonsen

KONSEKVENSER

Såfremt indstillingen godkendes, fortsætter administrationen og hospitalerne med at arbejde hen imod de fastsatte delmål og et løft på de fokuserede områder og giver månedlig status om dette til forretningsudvalget.


POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 13. august 2019. En status på overholdelse af udredningsret og forløbstider i kræftpakker forelægges forretningsudvalget igen den 17. september 2019.

 

Det er først muligt at sige, om delmålene for både udredningsret og forløbstider i kræftpakkerne er opnået medio november, når data for oktober er færdigregistreret.


DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Svend Hartling / Anne Skriver


JOURNALNUMMER

19015394/190207401.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf

Bilag

Udredningsret FU august 2019
Kræftpakker
Oplæg - Klinikchef Claus Munk Jensen
Oplæg - Hospitalsdirektør Martin Lund
Oplæg - Hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv


2. Høringssvar til forslag til ny, værdibaseret styringsmodel

Høringssvar til forslag til ny, værdibaseret styringsmodel

INDSTILLING

Udvalget for værdibaseret styring indstiller til forretningsudvalget:

 • at drøfte de indkomne høringssvar med henblik på, at de kan indgå i de videre politiske forhandlinger om den nye, værdibaserede styringsmodel.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

 

Sektionschef Thomas Bruun Kolbye fra Center for Økonomi, deltog under sagens behandling.

 

Drøftet.


BAGGRUND

Udvalget for værdibaseret styring har til opgave at udarbejde forslag til en ny, værdibaseret styringsmodel, der skal understøtte hospitalernes arbejde med at skabe værdi for patienten inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed. Den nye styringsmodel skal bidrage til et mere menneskeligt sundhedsvæsen med en større inddragelse af patienten og med fokus på den enkelte patients ønsker og behov.

 

Udvalget for værdibaseret styring har ultimo maj 2019 sendt forslag til en ny, værdibaseret styringsmodel (bilag 1) i høring hos bl.a. hospitaler, faglige organisationer og patientforeninger. Forslaget til ny styringsmodel blev endvidere drøftet på forretningsudvalgets møde den 18. juni 2019 og på regionsrådets møde den 25. juni 2019.

 

Høringsfristen udløb den 19. juli 2019, og med denne sag forelægges de indkomne høringssvar (bilag 2) til drøftelse med henblik på at kunne indgå i de videre politiske forhandlinger om den nye styringsmodel.


SAGSFREMSTILLING

Ved høringsfristens udløb den 19. juli 2019 var der indkommet i alt 26 høringssvar fra høringsparterne, som omfattede hospitaler, koncerncentre, faglige organisationer og patientforeninger. Høringssvarene kan ses i bilag 2. Desuden kan høringssvarene ses på følgende hjemmeside: https://www.regionh.dk/politik/hoeringer/tidligere-hoeringer/Sider/default.aspx

 

Kort opsummering af høringssvarene

Nedenfor præsenteres nogle gennemgående træk ved høringssvarene - dels i form af generelle bemærkninger, dels i form af bemærkninger til konkrete temaer i forslaget til ny styringsmodel:

 

Generelle bemærkninger

Høringssvarene afspejler overordnet set, at høringsparterne tager positivt imod forslaget til den nye styringsmodel. Det hilses velkomment, at modellen understøtter et øget fokus på værdi for patienten og patientinddragelse, og at den indebærer mindre detailstyring og mere frihed og tillid til ledelserne på hospitalerne. Der er også opbakning til de politiske visioner og pejlemærker for den ønskede udvikling af sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden.

 

Bemærkninger om omfanget af mål og krav

Det anføres fra både hospitaler og faglige organisationer, at det samlede antal af mål og krav er omfattende i den nye model, som både indeholder de nationale mål og krav og hertil de regionalt fastsatte pejlemærker og årlige udviklingsmål. Enkelte høringssvar foreslår, at de regionale udviklingsmål udelades eller integreres som en del af de overordnede pejlemærker. Patientforeningerne har forslag til, hvilke regionale udviklingsmål regionsrådet bør fastsætte. Særligt i høringssvarene fra de lægelige foreninger anføres det, at den nye styringsmodel skal virke sammen med flere andre styringsredskaber, fx patientrettighederne, hvilket gør det vanskeligt at se, hvordan de virker - hver for sig og sammen.

 

Opfølgning på udviklingsmål

Fra særligt patientforeningerne efterlyses en beskrivelse af, hvordan regionsrådet vil følge op på udviklingsmålene, samt hvilke metoder, der skal anvendes til opfølgningen. Der ønskes en beskrivelse af, hvordan der skal følges op på effekten af, at der tages udgangspunkt i patientens ønsker og behov. Herudover påpeger flere patientforeninger, at den oplevede værdi af patientbehandlingen ikke kun bør måles via patientrapportet outcome (PRO) men også ved løbende opsamling via patientgrupper.

 

Bemærkninger om medarbejderperspektivet

Fra flere høringsparter foreslås det, at medarbejderperspektivet fremstår tydeligere og fx indgår som et fjerde pejlemærke benævnt "kompetente medarbejdere". Det fremstår uklart, hvordan medarbejderne får medindflydelse på opgaveløsningen, når den nye styringsmodel forankres lokalt. Det anføres, at fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere, der trives, er en vigtig forudsætning for, at hospitalerne kan arbejde i den ønskede retning.

 

Bemærkninger om prioritering og økonomisk pres

Særligt de faglige organisationer og patientforeningerne anfører, at der er behov for at tilføre flere økonomiske ressourcer til sundhedsvæsenet, og at den nye styringsmodel ikke kan løse problemet med manglende ressourcer. Det anføres bl.a., at det kræver flere ressourcer at arbejde efter pejlemærkerne, herunder at øge patientkommunikationen. Samtidig påpeges det, at hensigterne med den nye styringsmodel ikke vil blive indfriet, hvis økonomien ikke følger den demografiske udvikling og ikke understøtter hensigterne i forslaget. Der udtrykkes i flere høringssvar tilfredshed med, at regionsrådet skal definere principper, rammer og metoder for prioritering i sundhedsvæsenet, og der peges også på behovet for en supplerende national prioritering af ressourcerne.

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Der er kommet mange gode input til de videre politiske forhandlinger om den nye styringsmodel. Det er positivt, at der generelt er blevet taget så godt imod forslaget til den nye styringsmodel.

 

Administrationen foreslår, at forretningsudvalget på baggrund af høringssvarene drøfter følgende med henblik på, at administrationen kan forberede indspil/teksforslag til brug for budgetforhandlingerne:


KONSEKVENSER

Forretningsudvalgets drøftelser af høringssvarene vil indgå i tilrettelæggelsen af de videre politiske forhandlinger om den nye styringsmodel.


POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 13. august 2019. Der vil ligeledes være lejlighed til at drøfte høringssvarene på budgetseminaret med RMU den 13. august 2019. Den egentlige forhandling af forslaget til ny, værdibaseret styringsmodel finder sted i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Buch Nielsen / Kristina Arnov Nielsen


JOURNALNUMMER

180031836.pdf
7.pdf

Bilag

Bilag 1 - Forslag til ny styringsmodel
Bilag 2 - Høringssvar vedr. ny værdibaseret styringsmodel


3. Forslag fra Dansk Folkeparti om drøftelse af tilbagebetaling af patienterstatning

Forslag fra Dansk Folkeparti om drøftelse af tilbagebetaling af patienterstatning

INDSTILLING

Henrik Thorup foreslår på vegne af Dansk Folkeparti:

 • at drøfte indhold af artikel bragt i "ditOverblik.dk" den 24. juli 2019 (bilag 1) om regionernes praksis for tilbagebetaling af patienterstatninger.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

 

Drøftet.


BAGGRUND

Henrik Thorup har på vegne af Dansk Folkeparti den 24. juli 2019 anmodet om, at forretningsudvalget drøfter indholdet af artikel bragt i "ditOverblik.dk" den 24. juli 2019 (Bilag 1), der handler om regionernes praksis for tilbagebetaling af patienterstatninger.


SAGSFREMSTILLING

Artiklen(Bilag 1) er foranlediget af en række forespørgsler fra Dansk Folkepartis handicap - og ligestillingsordfører Karina Adsbøl til Sundhedsministeren, som vedrører regionernes praksis for tilbagebetaling af patienterstatninger, hvor Sundhedsministeren indhenter bidrag til svar fra Danske Regioner.

 

Henrik Thorup ønsker på vegne af Dansk Folkeparti en drøftelse af artiklens indhold samt tilvejebringelse af relevant materiale fra administrationen om de omtalte forespørgsler.

 

Administrationens bemærkninger er vedlagt som bilag 2 og svar fra Danske Regioner er vedlagt som bilag 3.


POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 13. august 2019.


JOURNALNUMMER

190505518.pdf
9.pdf
10.pdf

Bilag

Artikel i ditOverblik.dk
Administrative bemærkninger
Svar på spm 645 646 og supplerende til spm 448


4. Forslag fra Enhedslisten om drøftelse af DPIA rapport fra Bech-Bruun om persondata

Forslag fra Enhedslisten om drøftelse af DPIA rapport fra Bech-Bruun om persondata

INDSTILLING

Marianne Frederik foreslår på vegne af Enhedslisten:

 • at forretningsudvalget drøfter DPIA (Data Protection Impact-Assessment) 2018 rapport fra Bech-Bruun med henblik på opfølgning på rapporten.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

 

Drøftet.


BAGGRUND

Marianne Frederik har på vegne af Enhedslisten den 24. juni 2019 anmodet om at få en sag på forretningsudvalget, hvor udvalget kan drøfte temaerne i DPIA (Data Protection Impact-Assessment) 2018 rapport fra advokatfirmaet Bech-Bruun med henblik på opfølgning.


SAGSFREMSTILLING

Forslaget er foranlediget af et ønske om, at forretningsudvalget får lejlighed til at tage en nærmere drøftelse af temaerne og håndtering af de omtalte risici, som beskrives i forhold til beskyttelse af persondata i Sundhedsplatformen i en DPIA (Data Protection Impact-Assessment) 2018 rapport afgivet af advokatfirmaet Bech-Bruun i oktober 2018.

 

Administrationen bemærker, at regionsrådet i forbindelse med medieomtale af rapporten blev orienteret om indholdet og håndtering af sagen. Den aktuelle orientering er vedhæftet som bilag 1. Rapporten er vedlagt som bilag 2. Endelig er vedlagt en præsentation ved vicedirektør Pia Kopke på SP-dialogforum om rapporten som bilag 3.

 

Desuden er vedlagt svar på politikerspørgsmål nr. 071-19 stillet af Marianne Frederik om håndtering af persondata i Sundhedsplatformen som bilag 4.

 

I tilknytning til sagen er desuden rejst politikerspørgsmål af Jacob Rosenberg fra Liberal Alliance.


POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 13. august 2019.


JOURNALNUMMER

1905055311.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf

Bilag

Opdateret orientering til Regionsrådet om data i Sundhedsplatformen
DPIA REG H og REG SJ - aktindsigtsbehandlet
2019_06_24_Slides ang. DPIA
Svar-paa-spml-071-19-om-patientdata-til-USA-stillet-af-Marianne-Frederik


5. Endeligt regnskab 2018 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2018

Endeligt regnskab 2018 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2018

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 1. at endeligt regnskab 2018 godkendes, og
 2. at 2 revisionspåtegnede investeringsregnskaber godkendes.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

 

Partner, chef for Offentlig Revision, Steen Andersen og partner, statsautoriseret revisor Per Lund begge fra BDO og enhedschef Lars Æbeløe-Knudsen fra Center for Økonomi deltog under punktet.

 

Anbefalet.


BAGGRUND

Regionsrådet har på mødet den 23. april 2019 behandlet Region Hovedstadens årsregnskab for 2018. I henhold til Lov om regioner mv. § 23 blev årsregnskabet herefter overdraget til regionens eksterne revisor, BDO. Regionen har den 17. juni 2019 modtaget BDOs revisionsberetning. Beretningen blev den 19. juni 2019 fremsendt til regionsrådets medlemmer.

 

Beretningen skal - sammen med det reviderede årsregnskab og de særskilte investeringsregnskaber - fremlægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

 

Partner, chef for Offentlig Revision Steen Andersen og partner, statsautoriseret revisor Per Lund fra BDO vil efter sædvanlig praksis deltage i forretningsudvalgets møde under behandlingen af dagsordenspunktet samt det efterfølgende dagsordenspunkt og vil gennemgå beretningen i hovedtræk. Desuden deltager enhedschef i Center for Økonomi Lars Æbeløe-Knudsen.

 

Årsregnskabet, revisionsberetningen samt de afgørelser, regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, sendes til Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed, inden den 31. august 2019.


SAGSFREMSTILLING

Revisionsberetning og påtegning af regnskab 2018

Region Hovedstadens eksterne revisor, BDO, har den 17. juni 2019 fremsendt revisionsberetning nr. 21 vedrørende afsluttende beretning for regnskabsåret 2018. Beretningen omhandler også revision af det sociale område, der er omfattet af statsrefusion for 2018. I overensstemmelse med styrelseslovens regler blev de af BDO fremsendte beretninger (beretning nr. 20 og 21) sendt til regionsrådets medlemmer den 19. juni 2019.

 

Regionsrådet besluttede på mødet den 23. april 2019 at overdrage årsregnskabet for 2018 til regionens eksterne revision, samt at revisionsberetningen og investeringsregnskaber vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder forelægges regionsrådet på mødet i august. Det er resultatet af den eksterne revisions gennemgang af årsregnskabet og de afsluttede anlægs- og investeringsregnskaber, der forelægges med denne sag.

 

Konklusionen på den udførte revision af årsregnskabet for 2018 er, at regionens regnskab forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold, og at den udførte revision ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger for 2018.

 

I forhold til det årsregnskab, der i april måned blev overdraget til revisionen, er der i det vedlagte endelige regnskab for 2018 foretaget nogle korrektioner som følge af mindre uoverensstemmelser og manglende indre sammenhænge i regnskabet. Disse korrektioner er foretaget på baggrund af administrationens drøftelser med BDO. Region Hovedstadens ejerandel af Hovedstadens Letbane I/S er nu præciseret i årsregnskabets oversigt over eventualforpligtelser, idet regionen har indgået betalingsaftale om en større betaling i 2019, samt en fast årlig betaling i perioden 2020-2059. Derudover er investeringsoversigten korrigeret i det endelige regnskab for 2018. Ingen af disse korrektioner har dog ført til ændringer i forhold til årets resultat, gældsforpligtelser, egenkapital mv.

 

Årsregnskabets resultat

Fokus i regionens løbende økonomiopfølgning ligger på udviklingen i nettodriftsudgifterne, som er det, der ligger til grund for økonomiaftalen med regeringen, herunder opgørelsen af udgiftsloftet.

 

Årsregnskabet opgøres og aflægges imidlertid efter de omkostningsbaserede principper, som er en lidt anden opgørelsesmetode end de principper, der ligger til grund for økonomiaftalens med regeringen. Forskellen på det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede regnskab er, at udover løn, øvrig drift, og indtægter (der udgør det det udgiftsbaserede regndskab) indgår der også omkostningselementer, som fx afskrivninger på bygninger og udstyr, forskydninger i hensættelser til feriepenge og lagerforskydninger, i det samlede omkostningsbaserede regnskab.

 

Region Hovedstaden har i 2018 overholdt udgiftsloftet på sundhedsområdet, der var aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2018. Regnskab 2018 ligger samlet set 147,6 mio. kr. under udgiftslofet. I det kommende regnskab 2019 vil administrationen tilstræbe at  komme nærmere det fastsatte udgiftsloft.

 

Årsregnskabet for 2018 - der opgøres og aflægges efter de omkostningsbaserede principper - udviser et samlet resultat på 944,4 mio. kr., der fremgår af resultatopgørelsen. Regionen har overholdt de af regionsrådet meddelte bevillinger, og har ligeledes overholdt regionens andel af den udgiftsramme for driftsområdet, der var aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner. Regionen har også i 2018 levet op til kassekreditreglen, der foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning i hele 2018 skal være positiv.

 

Den samlede egenkapital udgjorde ultimo 2018 10.030,5 mio. kr. inkl. driftsresultatet for 2018, svarende til en forbedring på 2.001,5 mio. kr. i forhold til ultimo 2017.

 

Investeringsregnskaber over 10 mio. kr.

Konkrete investeringer over 10 mio. kr. bevilges altid af regionsrådet, jf. reglerne i "Budget- og regnskabssystem for regioner" samt bilag til regionens kasse- og regnskabsregulativ. Som en konsekvens heraf er der tidligere truffet beslutning om, at alle investeringsregnskaber over 10 mio. kr. skal forsynes med en særskilt revisionserklæring, inden regnskaberne forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet med henblik på godkendelse.

 

Med denne sag forelægges i alt 2 revisionspåtegnede investeringsregnskaber med henblik på godkendelse. Regnskabet for "Anlæg under pulje til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen" udviser et forbrug på 30,9 mio. kr. Revisionen har i erklæringen vedrørende dette konkrete investeringsregnskab taget forbehold, idet det ved revisionen kunne konstateres, at der ikke forelå en konkret anlægsbevilling fra regionsrådet.

 

Midlerne er givet  i forbindelse med udmøntning af satspuljemidlerne og bortset fra den manglende godkendelse af anlægsbevillingen er investeringsregnskabet for bevillingen til "Anlæg under pulje til fysiske  ramme i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen", for perioden 2014-2017 i overenstemmelse med retningslinjerne for økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse. Administrationen skal selvfølgelig sikre, at der altid foreligger en anlægsbevilling.

 

På regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der bevilget 15,5 mio. kr. til renovering, ombygning og sikring af Platanhus ved Psykiatrisk Center Sct. Hans. Investeringsregnskabet for denne bevilling udviser et samlet forbrug på 14,9 mio. kr. og revisionen fremhæver i erklæringen, at en mindre del af bevillingen er anvendt på bygningen og til gavn herfor, men dog ikke direkte til det i bevillingen angivne formål.

 

Revisionserklæringerne samt de reviderede investeringsregnskaber er medtaget som bilag. Med behandlingen og godkendelsen af denne sag betragter revisionen formelt set de afholdte udgifter som godkendte.


KONSEKVENSER

Efter regionsrådets godkendelse af endeligt regnskab 2018 samt revisionspåtegnede investeringsregnskaber fremsendes årsregnskabet, revisionsberetningen samt de afgørelser, regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, til Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed, inden den 31. august 2019.

 


KOMMUNIKATION

Regnskabet er tilgængeligt på regionens hjemmeside. Regnskabet, revisionsberetningen og de afgørelser regionsrådet har truffet i forbindelse hermed sendes af administrationen til tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen) senest den 31. august 2019.


POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget tirsdag den 13. august 2019 og regionsrådet tirsdag den 20. august 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Buch Nielsen / Lars Æbeløe-Knudsen


JOURNALNUMMER

1805255015.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf
19.pdf
20.pdf

Bilag

Region Hovedstaden - Påtegning årsregnskab 2018
Region Hovedstaden Årsberetning 2018 - 17.06.2019
Årsregnskab 2018_Endelig og gældende1
Ordliste til FU regnskab 2018_august2019
Anlæg under pulje til fysiske rammer i psykiatrien_erklæring_regnskab
PC Sct Hans vedr renovering ombygning Platanhus_erklæring_regnskab


6. Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet 2018

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet 2018

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 

 • at redegørelse vedr. indberettet aktivitet mv. for 2018 (bilag 1) godkendes.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

 

Partner, chef for Offentlig Revision, Steen Andersen og partner, statsautoriseret revisor Per Lund begge fra BDO og enhedschef Lars Æbeløe-Knudsen fra Center for Økonomi deltog under punktet.

 

Anbefalet.


BAGGRUND

Efter Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen m.v. og Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådet senest den 1. september afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten i forudgående år til Sundheds- og Ældreministeriet samt kommunalbestyrelserne i regionen.

 

Partner, chef for Offentlig Revision Steen Andersen og partner, statsautoriseret revisor Per Lund fra BDO samt enhedschef i Center for Økonomi Lars Æbeløe-Knudsen deltager under punktet.


SAGSFREMSTILLING

Redegørelse for aktiviteter i 2018

Af redegørelsen (bilag 1) fremgår, at alle regionens hospitaler i 2018 bruger Sundhedsplatformen, og at der fortsat har været et stort organisatorisk og ledelsesmæssigt fokus på korrekt og dækkende registrering.

 

Implementering af LPR3

2018 har været præget af forberedelse til implementering af det nye Landspatientregister (LPR3), som i sommeren 2018 blev udsat til at finde sted i februar 2019. Dette har bl.a. været årsag til, at der i 2018 blev implementeret et nyt DRG-system og dertilhørende nye aktivitetsdata, som anvendes til diverse opgørelser på økonomi og aktivitet i regionen og i kommunesamarbejdet. Forberedelsen til LPR3 har trukket på betydelige registreringsressourcer ifm. kravsspecifikation og systemtilpasninger, udarbejdelse og validering af vejlednings- og undervisningsmateriale o. lign. i 2018.   

 

Organisation og kvalitetssikring af registrering

Af redegørelsen fremgår også den organisation, der er bygget op, og de aktiviteter, der udføres til kvalitetssikring af den patientadministrative aktivitetsregistrering. En aktivitetsregistrering der ligger bag opgørelse af den statslige meraktivitetsordning og opkrævning af aktivitetsbestemte kommunale bidrag.

 

Af redegørelsen fremgår supplerende

Revisionens konklusioner

Revisionen har afgivet Beretning nr. 20 "Vedrørende revision af statsligt, aktivitetsafhængig tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på Sundhedsområdet for 2018" (bilag 2). Revisionen konkluderer bl.a.:
 

”Det er vores samlede vurdering, at kontroller i forbindelse med etablerede forretningsgange og kontrolrutiner, den etablerede registreringsorganisation – herunder løbende ajourføring heraf, gennemgang af registreringsaudits på hospitalerne, alle delelementer i den samlede kvalitetssikring af de kliniske patientdata for 2018, giver et tilstrækkeligt grundlag til at konkludere, at regionens aktivitetsregistrering har været underlagt tilstrækkelige kontroller.

 

Det er herudover vores vurdering, at kvalitetssikringen er gennemført som forudsat i forretningsgangen for kvalitetssikring af den patientadministrative registrering således, at der foretages en fokuseret registreringsaudit samt en analyse/metodeaudit.” (side 640)

 

Revisionen 2018 har ikke givet anledning til bemærkninger.


KONSEKVENSER

Efter regionsrådets godkendelse af redegørelse vedr. indberettet aktivitet mv. for 2018 (bilag 1) vil redegørelsen blive fremsendt til Sundhedsdatastyrelsen i henhold til Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen m.v. § 10, hvor det fremgår at Regionsrådene senest 1. oktober 2019 skal afgive en redegørelse for aktiviteten samt en revisionsberetning til Sundhedsdatastyrelsen.


POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 13. august 2019 og regionsrådet den 20. august 2019. 


DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Buch Nielsen/Nina Bonnevie


JOURNALNUMMER

1903058221.pdf
22.pdf

Bilag

Bilag 1 - Redegørelse_aktivitetsbestemte_tilskud_mv_2018
Bilag 2 - Beretning sundhed region hovedstaden 2018


7. Udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer

Udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

 1. at godkende, at udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer i Region Hovedstaden sker efter Skatterådets satser vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse for befordring, og
 2. at merudgiften hertil på ca. 100.000 kr årligt i indeværende valgperiode finansieres ved reduktion af vederlag til regionens udvalgsmedlemmer med i alt 71.000 kr og reduktion af midler til politiske aktiviteter med 29.000 kr.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

 

Anbefalet.


BAGGRUND

Med budget 2016 blev det vedtaget, at regionsrådets medlemmer i lighed med regionens medarbejdere alene kan modtage godtgørelse for kørsel i egen bil med lav takst for de første 2.500 km årligt. Kørsel herudover skulle godtgøres med høj takst op til 20.000 km årligt.

 

Regionens revision BDO har i forbindelse med revisionsberetning nr. 19 løbende revision af 25. februar 2019 anført, at det bør sikres, at der til regionsrådsmedlemmer sker godtgørelse for kørsel i egen bil i overensstemmelse med de af ministeriet fastsatte principper i vejledning nr. 9619 af 2. august 2018. Det er revisionens opfattelse, at dette ikke er efterlevet.

 

Det bemærkes at denne sagsfremstilling erstatter den sagsfremstilling, som blev forelagt på forretningsudvalgets møde den 18. juni 2019.


SAGSFREMSTILLING

Den nuværende ordning vedr. udbetaling af godtgørelse for kørsel i egen bil for regionsrådets medlemmer vurderes af regionens revision ikke at leve op til reglerne.

 

Med denne sag foreslås, at regionsrådets medlemmer fremover modtager udbetaling for kørsel i egen bil efter Skatterådets satser.

 

Det fremgår af Skatterådets satser vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse for befordring for 2019, at der udbetales som følger:

 1. Kørsel i egen bil op til og med 20.000 km årligt:    3,56 kr. pr. km
 2. Kørsel i egen bil ud over 20.000 km årligt:            1,98 kr. pr. km

Regionsrådet har i medfør af § 16, stk. 1, litra a, i den kommunale styrelseslov, som i medfør af § 11, stk. 1 i regionsloven også gælder for regionerne, adgang til – under hensyn til de faktisk afholdte udgifter – at fastsætte egne generelle satser for befordringsgodtgørelse.

 

Med budget 2016 blev det vedtaget, at regionsrådets medlemmer i lighed med regionens medarbejdere alene kan modtage godtgørelse i egen bil med lav takst for de første 2.500 km. Kørsel herudover op til 20.000 km skulle godtgøres til høj takst.

 

Det er vurderingen, at den anvendte model for godtgørelse af regionsrådets medlemmer ikke lever op til krav og afgørelser truffet med afsæt i lov om kommuners styrelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at Skatterådets satser afspejler en gennemsnitsvurdering af de udgifter, der er forbundet med at have en bil, samt at de faktiske udgifter til kørsel i egen bil er højere de første 20.000 km årligt.

 

Et rundspørge har vist, at de øvrige regioner udbetaler kørselsgodtgørelse i overensstemmelse med Skatterådets satser.

 

Det foreslås derfor, at der udbetales godtgørelse for kørsel i egen bil til regionsrådets medlemmer i Region Hovedstaden med Skatterådets satser vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse for befordring. Det foreslås endvidere, at den merudgift på ca. 100.000 kr. årligt, der følger af forslaget, finansieres ved en reduktion af midler afsat på politikerkontoen.

 

Med Regionsrådets beslutning den 25. juni 2019 om at nedlægge Udvalget for Værdibaseret styring og oprettelse af opgaveudvalg blev der frigjort 71.000 kr. af vederlaget til fordeling mellem medlemmer af regionens udvalg. Det foreslås, at dette rådighedsbeløb ikke fordeles, men anvendes til at finansiere den forøgede kørselsgodtgørelse. Endvidere findes 29.000 kr. ved reduktion af midler til øvrige politiske aktiviteter.


KONSEKVENSER

Regionsrådets medlemmer vil få godtgørelse for kørsel i egen bil efter skatterådets satser. 


ØKONOMI

Den forøgede kørselsgodtgørelse til regionsrådets medlemmer finansieres af reduktion af midler afsat til politikerne.

 

Der foreslås bevilget 100.000 kr. til dækning af de yderligere godtgørelser. Disse 100.000 kr. foreslås finansieret ved at anvende de 71.000 kr., der er blevet frigivet ved nedlæggelse af Udvalget til værdibaseret Styring, jf. sag nr. 4 fra Regionsrådsmødet den 25. juni 2019, mens de resterende 29.000 kr. finansieres af den eksisterende bevilling til politikerne.

 

Der skal senest i forbindelse med budgettet for 2022 tages stilling til, hvordan en kørselsgodtgørelse til regionsrådsmedlemmer, der lever op til ministeriets vejledning, skal finansieres i næste valgperiode.


KOMMUNIKATION

Der vil i givet fald blive orienteret om de nye satser for befordringsgodtgørelse i Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden.


POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget tirsdag den 13. august 2019 og regionsrådet tirsdag den 20. august 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Marie Kruse / Frits Ripperger


JOURNALNUMMER

19034266

8. Lukket punkt
9. Børne- og ungeanalyse, del I - kortlægning af udfordringer og udviklingsspor for børne- og ungeområdet i regionen

Børne- og ungeanalyse, del I - kortlægning af udfordringer og udviklingsspor for børne- og ungeområdet i regionen

INDSTILLING

Sundhedsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 • at godkende vedlagte børne- og ungeanalyse, del I, herunder at de økonomiske konsekvenser indgår i sundhedsudvalgets budgetforslag "Styrket indsats for børn og unge" til budget 2020.

POLITISK BEHANDLING

Sundhedsudvalgets beslutning den 25. juni 2019:

Anbefalet.

Leila Lindén (A) og Niels Høiby (I) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

 

Anbefalet.


BAGGRUND

Der har den seneste tid været stort fokus på det oplevede arbejdspres på børne- og ungeafdelingerne, herunder i medierne. Fra politisk side er der med afsæt heri et ønske om at styrke børne- og ungeområdet, hvilket blandt andet afspejler sig i sundhedsudvalgets budgetforslag "Styrkelse af børne- og ungeområdet".

 

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet en kortlægning af udfordringer og udviklingsspor for børne- og ungeområdet i regionen, benævnt børne- og ungeanalyse, del I. Denne analyse er nu færdiggjort og forelægges med denne sag til politisk godkendelse.

 

Som led i etableringen af et nyt kvinde-barn-center på Bispebjerg Hospital er der behov for at fastlægge nye optageområder for kvinde-barn specialerne. Dette vil blive belyst i anden del af børne- og ungeanalysen, som planlægges færdiggjort inden udgangen af 2019 og herefter forelægges til politisk godkendelse.

 

Sundhedsudvalget drøftede på møde den 24. april 2019 indhold og proces for børne- og ungeanalysens to dele.


SAGSFREMSTILLING

Der er fra politisk side ønske om at styrke børne- og ungeområdet i regionen - både på hospitalerne og i de indsatser, der går på tværs af hospital, praksissektor, almen praksis, kommune og civilsamfund. Der er derfor behov for at se på, hvordan sundhedsvæsenet kan matche de politiske ambitioner.

 

Som led heri er der udarbejdet en udarbejdet en kortlægning af udfordringer og udviklingsspor for børne- og ungeområdet i regionen, benævnt børne- og ungeanalyse, del I. Analysen præsenteres med denne sag og har sammenhæng til sundhedsudvalgets budgetforslag "Styrkelse af børne- og ungeområdet".

 

Formålet med analysen har været at kortlægge udviklingen i aktivitet og kapacitet på børne- og ungeafdelingerne og i børnesporerne (børn 0-11 år) i akutmodtagelserne, herunder samspillet med Akuttelefonen 1813, og at komme med forslag til, hvad der skal arbejdes videre med.

 

Der har været nedsat en følgegruppe, der har bistået administration i analysearbejdet, bestående af afdelingsledelserne på børne- og ungeafdelingerne samt en vicedirektør fra de hospitaler, der har en børne- og ungeafdeling dvs. Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital, Herlev og Gentofte Hospital og Amager og Hvidovre Hospital. Derudover deltog vicedirektør fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt vicedirektør og enhedschef fra Akutberedskabet.

 
Analysen er vedlagt som bilag 1.
 
Opsummering
Alle regionens børne- og ungeafdelinger oplever et stigende pres og et behov for at løfte kvaliteten af den behandling og service, som leveres i dag. Hvis indsatsen over for børn og unge på hospitalerne skal kunne matche børnefamiliernes behov, særligt i en tid, hvor der kommer flere børn og unge, er der behov for at styrke området.
 
Udvikling i aktivitet på børne- og ungeområdet
Analysen viser, at den aktivitetsstigning, der ses på børne- og ungeområdet i 2016-2018, er sammenlignelig med aktivitetsstigningen på hospitalerne generelt, når der tages højde for ændringer i aktivitetsregistrering og organisering. Analysen beskriver samtidig, at der er en række andre forhold, som kan medvirke til, at der opleves et øget pres på børne- og ungeafdelingerne. Afdelingerne oplever blandt andet, at der er øgede forventninger til fleksibilitet, tilgængelighed og lav ventetid hos børnefamilier. Samtidig er behandlingsmuligheder og -resultater løbende blevet bedre, hvilket på flere områder betyder, at flere børn og unge tilbydes behandling, og at behandlingen strækker sig over længere tid. Kigges der frem i tiden, ses det, at fødselstallet i regionen forventes at stige. Der forventes altså flere små børn de kommende år. Samtidig er det de 0-1-årige, der har flest forløb på hospitalet.

 

Behandling af børn og unge er komplekst
Analysen beskriver, at behandling af børn og unge på mange måder er komplekst og dermed ressourcekrævende. Børne- og ungeafdelingerne skal håndtere mange akutte situationer, samtidig med at der også skal være ressourcer til at tage sig af børn og unge med kronisk og langvarig sygdom. Det skal ses i sammenhæng med, at kompleksiteten hos indlagte børn og unge er stigende, hvilket medfører et stigende behov for pleje under indlæggelse. Grundlæggende er udredning og behandling af børn og unge mere tidskrævende, da der er særligt behov for at skabe tryghed og tillid, og da der arbejdes ud fra en familiecentreret tilgang. Hertil kommer at specialet børne- og ungesygdomme omfatter mange fagområder, som kræver specialistviden, hvilket mindsker fleksibiliteten i planlægningen og øger vagtbelastningen på afdelingerne.

 

Organisatoriske forhold fylder i hverdagen
Analysen viser, at der er en række organisatoriske forhold, som påvirker hverdagen på børne- og ungeafdelinger og dermed de rammer, der er for behandling af børn, unge og deres familier. Nogle organisatoriske forhold kan der arbejdes på at ændre, fx er der udfordringer i den akutte visitation og modtagelse, og et lavere erfaringsniveau blandt personalet på børne- og ungeafdelingerne. Andre organisatoriske forhold lader sig vanskeligt ændre, men bør tages med i betragtning, når presset på børne- og ungeafdelingerne vurderes. Fx har afdelingerne en stor uddannelsesforpligtigelse på både pleje- og lægesiden, og der er sket mange strukturelle ændringer på børne- og ungeområdet de senere år. Såvel uddannelse som implementering af ændringer kræver tid og ressourcer.      

 
Anbefalinger
Analysen munder ud i otte anbefalinger til udviklingsspor på kort og længere sigt, jævnfør nedenfor. Implementering af flere af anbefalingerne forudsætter tilførsel af økonomiske midler. Der er sammenhæng mellem flere af anbefalingerne, særligt anbefaling 1-3, som bl.a. forudsætter opnormering af personale.
 1. Der skal sikres tilstrækkelig kapacitet til efterlevelse af patientrettigheder.
 2. Kvaliteten og patientsikkerheden for ambulante og indlagte børn og unge skal styrkes, særlig med fokus på børn og unge med kronisk og langvarig sygdom og alvorligt syge børn og unge.
 3. Der skal sikres større robusthed omkring de højt specialiserede funktioner.
 4. Der skal sikres højere kvalitet i børne- og ungefunktionen på Bornholms Hospital ved opkvalificering af kompetencer i børne- og ungesygdomme og udbygning af digitale løsninger.
 5. Den akutte visitation og modtagelse skal gøres mere enkel og ensartet, og der skal sikres bedre flow og kapacitetsudnyttelse.
 6. Erfaringsniveauet hos det sundhedsfaglige personale skal højnes gennem bedre fastholdelse og kompetenceudvikling.
 7. Der skal fortsat arbejdes med omstillingen til det udadvendte hospital med henblik på at skabe bedre    patientforløb, fx ved hjemmebehandling og udbygning af digitale løsninger.
 8. Der skal arbejdes på at styrke samarbejdet med praksissektor og kommuner, bl.a. via den kommende sundhedsaftale.

Budgetforslaget "Styrkelse af børne- og ungeområdet"

Sundhedsudvalget har med deres budgetforslag indstillet, at børne- og ungeområdet styrkes både på hospitalerne og i de indsatser, der går på tværs af hospital, praksissektor, almen praksis, kommune og civilsamfund. Budgetforslaget "Styrkelse af børne- og ungeområdet" er vedlagt som bilag 2.

 

Analysen af børne- og ungeområdet, del I, peger på hvordan børne- og ungeområdet på hospitalerne kan styrkes, jævnfør ovenfor. Implementering af flere af anbefalingerne forudsætter tilførsel af økonomiske midler.

 

Det er administrationens vurdering, at der i Sundhedsudvalgets budgetforslag "Styrkelse af børne- og ungeområdet" bør afsættes 20-40 mio. kr. årligt i alt til børne- og ungeområdet. Administrationen vil foreslå, at eventuelle midler, der afsættes med budgetforslaget, fordeles med 4/5 til børne- og ungeafdelingerne, herunder til tværgående tiltag som kompetenceudvikling, og 1/5 til indsatser på børne- og ungeområdet bredt set.

 

Såfremt der afsættes midler til området, vil der efterfølgende være en politisk proces om den nærmere udmøntning. 


KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer, at administrationen i samarbejde med hospitalerne og Akutberedskabet vil arbejde videre med implementering af anbefalingerne. Implementering af flere af anbefalingerne forudsætter dog, at der afsættes økonomiske midler.

 

En implementering af anbefalingerne vil medføre et kvalitetsløft af børne- og ungeområdet i regionen i forhold til den behandling og service, som i dag tilbydes børn, unge og deres familier.


ØKONOMI

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

 

Afsættelse af eventuelle midler til implementering af børne- og ungeanalysens anbefalinger skal ske som led i budgetforhandlingerne.


KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt på nuværende tidspunkt. Der udarbejdes pressemateriale, som kan anvendes i forbindelse med budgetprocessen. 


POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges sundhedsudvalget den 25. juni 2019, i forretningsudvalget den 13. august 2019 og regionsrådet den 20. august 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Svend Hartling / Charlotte Hosbond


JOURNALNUMMER

1901135326.pdf
27.pdf

Bilag

Børne- og ungeanalyse del 1
Budgetforslag Styrkelese af børne- og ungeområdet


10. Partnerskab med Røde Kors om barselshus for sårbare familier

Partnerskab med Røde Kors om barselshus for sårbare familier

INDSTILLING

Sundhedsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 1. at godkende, at der indgås et partnerskab med Røde Kors om et pilotprojekt om et barselshus for sårbare og udsatte familier, og
 2. at godkende, at regionen forpligter sig på at indgå i løbende dialog med Røde Kors om fremtidige bæredygtige driftsmodeller for barselshuset, herunder fordele og ulemper ved ordningen.

POLITISK BESLUTNING

Sundhedsudvalgets beslutning den 25. juni 2019:

Udvalgsformanden satte indstilling 1 og 2 til afstemning:

For stemte: A (2), B (1), C (2), F (1), O (1) og V (1), i alt 8.

Imod stemte: 0.

Undlod at stemme: Ø (1).

I alt 9.

Indstillingen var herefter anbefalet.

Leila Lindén (A) og Niels Høiby (I) deltog ikke i sagens behandling.

 

[Region Hovedstaden har en åbenhedspolitik og administrationen har på baggrund af sundhedsudvalgets ønske aftalt med Røde Kors, at sagen gøres åben med vedlagte fortrolige bilag.]

 

Forretningsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

 

Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (5), B (1), C (2), F (1), O (1), V (3), og Å (1), i alt 14.
Imod stemte: Ø (1).
Undlod at stemme: 0.
I alt 15.
Indstillingen var herefter anbefalet.


BAGGRUND

Region Hovedstaden har modtaget en invitation til at indgå partnerskab med Røde Kors. Røde Kors har som led i deres nye politiske udspil "Fælles fremtid for flere" ønsker Røde Kors at oprette et barselshus for sårbare og udsatte familier med et nyt barn, som skal sikre en tryg overgang til familielivet på egen hånd. Barselshuset er i første omgang tænkt som et 5-årigt pilotprojekt i København. Region Hovedstaden er inviteret til at indgå i pilotprojektet med henblik på udbredelse til alle regioner (bilag 1).

 

Efter aftale med Røde Kors er udvalgte oplysninger vedlagt i fortrolige bilag af hensyn til Røde Kors' ansøgningsproces (Jfr. Forvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 2).


SAGSFREMSTILLING

I Region Hovedstaden er der stort fokus på, at børn og nybagte familier får en god start på livet. Røde Kors har inviteret Region Hovedstanden til at indgå i et partnerskab om et barselshus for sårbare og udsatte familier. Barselshuset skal i første omgang være et 5-årigt projekt i samarbejde med Amager og Hvidovre Hospital og kommuner i hospitalets optageområder. Det er Røde Kors' formål at udbrede konceptet til alle regioner på sigt.

 

Initiativet ligger i tråd med Danske Regioners udspil "Godt fra start. Fremtidens omsorg for nye familier", hvor der lægges op til øget brug af partnerskaber om sårbare gravide. Der er dog en overvejelse i, om man politisk ønsker at etablere et særligt tilbud, der ligger udenfor regionens interne tilbud, og som kun vil være for en udvalgt målgruppe.

 

Administrationen foreslår, at regionen indgår i dette samarbejde med Røde Kors. Regionen har ikke udgifter forbundet med at deltage i projektet. En forudsætning for deltagelse i projektet er, at regionen forpligter sig til at indgå i en løbende dialog med Røde Kors om fremtidige bæredygtige finansieringsmodeller for barselshuset, da Røde Kors ønsker, at barselshuset skal blive en permanent tilbud efter endt projektperiode. Regionen er ikke forpligtet til at overtage finansieringsansvaret efter projektperioden, men det må forventes, at der vil være et ønske herom fra Røde Kors og evt. Amager og Hvidovre Hospital, hvis evalueringen viser, at projektet har været vellykket.

 

Hvis der politisk er opbakning til at indgå en samarbejdsaftale med Røde Kors om et barselshus, vil en endelig samarbejdsaftale blive forelagt til politisk godkendelse.

 

Målgruppen for barselshuset

Formålet med et barselshus er at forbedre sundhedstilstand, livskvalitet og livsvilkår for sårbare og udsatte familier. Det er Røde Kors' forventning, at huset - ved at understøtte sammenhængende patientforløb - vil kunne reducere udgifter til bl.a. indlæggelser og akutte henvendelser fra nybagte forældre samt senere sociale udgifter til familierne i kommunerne. I projektperioden vil Røde Kors gennem dokumentation og evaluering efterprøve og måle på, hvad business casen er for henholdsvis stat, region og kommune. Evalueringen skal foretages af VIVE -Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

 

Målgruppen for barselshuset er sårbare gravide/nybagte forældre, der har behov for støtte, men som er færdigbehandlede i hospitalsregi. Barselshuset skal dermed være et supplement til de tilbud, der ydes i dag og ikke en erstatning. I dag er der familier, som hospitalet enten ikke har et tilbud til, eller som de eventuelt lader blive liggende på barselsgangen et par dage efter, at de er færdigbehandlede, da hospitalet ikke har et alternativ at tilbyde dem.

 

Partnerskab med Røde Kors om barselshus

Administrationen vil foreslå, at partnerskabet konkretiseres i en samarbejdsaftale, der kan indeholde f.eks. nedenstående elementer. Listen er ikke udtømmende, da parterne løbende arbejder med en konkretisering af elementerne i projektet.

Kommunerne - en vigtig samarbejdspartner

Røde Kors har afholdt møde med syv ledende sundhedsplejersker fra Amager og Hvidovre Hospitals optageområde, hvor parterne drøftede konceptet for barselshuset og kommuners holdning til at deltage i projektet. Der var ifølge Røde Kors bred enighed blandt kommunerne om, at barselshuset vil være et godt supplement til kommunernes arbejde og en styrkelse af indsatsen i overgangen fra barselsgang til hjemmet for gruppen af sårbare og udsatte familier. Kommunerne er i følge Røde Kors åbne over for at underskrive en interessetilkendegivelse om at deltage i projektet, med fælles konsultationer i huset, samarbejde generelt og i forhold til at aflægge besøg hos de af deres borgere, der overnatter i huset, så de kan modtage de første besøg af sundhedsplejersken i barselshuset. Regionen har ikke været i kontakt med kommunerne om projektet.

 

Økonomi

Røde Kors har estimeret økonomien i barselshuset, som er en indikation for den udgift, regionen vil skulle afholde i samarbejde med de nærliggende kommuner, hvis regionen skal overtage finansieringen af barselshuset efter endt pilotprojekt (se fortroligt bilag 2).


KONSEKVENSER

Et samarbejde med Røde Kors om et barselshus giver mulighed for at give sårbare og udsatte familier et bredere tilbud end i dag. Desuden giver det mulighed for at afprøve nye samarbejdskonstellationer.

 

Ud over at indgå i partnerskab med Røde Kors i projektperioden, forpligter regionen sig til en løbende dialog om fremtidige bæredygtige driftsmodeller for barselshuset.

 

Det må forventes, at der vil være en forventning om, at regionen bidrager til finansieringen af barselshuset efter projektperiodens ophør, såfremt evalueringen viser, at projektet har været succesfuldt. Eventuelt i samarbejde med kommunerne i Amager og Hvidovre Hospitals optageområde.


RISIKOVURDERING

Det er en risiko, at tilbuddet ikke bliver prioriteret politisk i region eller i kommuner efter projektperioden og derfor må lukke, eller at det kun er regionen eller enkelte kommuner, som ønsker at prioritere midler til barselshuset efter projektperioden.


ØKONOMI

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. Der vil ikke være økonomiske bindinger i projektets projektfase, som denne sag omfatter.


KOMMUNIKATION

Såfremt regionen ønsker at indgå partnerskab med Røde Kors, og hvis fondsansøgningen imødekommes, vil der blive lavet en presseindsats, eventuelt i samarbejde med Røde Kors.


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges til godkendelse i forretningsudvalget den 13. august 2019 og regionsrådet den 20. august 2019. Såfremt indstillingen tiltrædes, vil en samarbejdsaftale blive forelagt til politisk godkendelse.


DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Svend Hartling / Charlotte Hosbond


JOURNALNUMMER

1903689928.pdf

Bilag

Kort konceptbeskrivelse Barselshus 18.6.19


11. Garantiafdeling for ortopædkirurgi

Garantiafdeling for ortopædkirurgi

INDSTILLING

Sundhedsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:

 • at godkende, at der i budgetprocessen afsættes en ramme på 7,1 mio. kr. til at videreføre garantiafdelingen for ortopædkirurgi i 2020, og at garantiafdelingen følges tæt.

POLITISK BEHANDLING

Sundhedsudvalgets beslutning den 25. juni 2019:

Anbefalet.

Leila Lindén (A) og Niels Høiby (I) deltog ikke i sagens behandling.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

 

Anbefalet.


BAGGRUND

Af budgetaftalen for 2019 fremgår det, at garantiafdelingerne opretholdes 2019 ud og evalueres primo 2019.

 

Regionsrådet godkendte den 14. maj 2019, at garantiafdelingerne for kardiologi og radiologi afvikles, mens garantiafdelingerne for neurologi og øre-næse-hals fortsætter. Garantiafdelingen for ortopædkirurgi har afventet yderligere afklaring.

 

Nærværende sag handler om videreførsel af garantiafdelingen for ortopædkirurgi.


SAGSFREMSTILLING

Garantiafdelinger er eksisterende afdelinger inden for et speciale på et af regionens hospitaler. De har til opgave at hjælpe afdelinger på andre hospitaler, hvis disse ikke kan udrede eller behandle patienterne inden for ventetidsbestemmelserne. Der blev oprettet fem garantiafdelinger inden for henholdsvis ortopædkirurgi, kardiologi (hjerteområdet), neurologi, radiologi samt øre-næse-hals-området. Formålet har været bedre udnyttelse af den samlede kapacitet, og herunder bedre overholdelse af udredningsretten og mindre forbrug på privathospitaler.

 

Garantiafdelingerne blev sat i gang som et forsøg, der skulle evalueres i starten af 2019 med henblik på, om afdelingerne skulle fortsætte.

 

Videreførsel af garantiafdeling for ortopædkirurgi

Videreførelse af garantiafdeling for ortopædkirurgi indgår i en større afdækning af ortopædkirurgien for at sikre dels bedre overholdelse af udredningsretten, dels hurtigere udredning (flere udredt inden for 30 dage). Som led i dette har de ledende overlæger/klinikchefer for de ortopædkirurgiske afdelinger arbejdet sammen om at forbedre henvisninger til garantiafdelingen. Fra april har garantiafdelingen ændret retningslinjerne for, hvilke patienter der kan henvises til garantiafdelingen for lettere at kunne fylde kapaciteten op - forventningen var 51 henviste patienter til forundersøgelse pr. uge. Dette har medført, at garantiafdelingen fra april 2019 gennemsnitligt har fået omtrent det antal henvisninger, der var forudsat. Figuren nedenfor viser antal patienter, der er set til forundersøgelse i 2019 (opgjort på uger).

 

image

 

Pga. påske i uge 16, St. Bededag i uge 20, Kr. Himmelfartsdag uge 22 og pinse uge 24 er der færre forundersøgelser i disse uger.

 

Som det ses af figuren nedenfor, er overholdelsen af udredningsretten svagt stigende de seneste måneder, og en stigende andel af patienterne er færdigudredt inden for 30 dage.

 

Overholdelse af udredningsretten, ortopædkirurgi, 2018-2019 (måneder)

image

 

Samarbejdet mellem hospitalerne om kapacitetsudnyttelse og visitation til garantiafdelingen er de seneste måneder blevet væsentligt styrket. På baggrund af drøftelser mellem hospitalerne og administrationen har regionen medio juni indgået en udbudsaftale med et privathospital om udvalgte funktioner i ortopædkirurgien, hvor mange patienter blev sendt til privat udredning. Aftalen omfatter udskiftning af hofter og knæ samt undersøgelse (skopi) af knæ og skuldre. Garantiafdelingen vil fremadrettet være ansvarlig for at sende patienter til privathospitalet på denne aftale for de funktioner, som garantiafdelingen varetager (undersøgelse af knæ og skuldre), når garantiafdelingen ikke har kapacitet til at tage flere patienter. Således kommer garantiafdelingen til at fungere som filterfunktion i forhold til privathospitaler, så det i højere grad sikres, at kapaciteten i regionen udnyttes mest muligt før viderehenvisning til privathospital.

 

Det er en kort periode, de nye visitationskriterier har haft mulighed for at virke i, men garantiafdelingen ser ud til nu at modtage det forudsatte antal henvisninger, og der er et godt samarbejde mellem hospitalerne om garantiafdelingen. For at afdække om modellen med en garantiafdeling kan understøtte udnyttelse af den samlede kapacitet bedst muligt og sikre bedre overholdelse af udredningsretten, anbefales det at videreføre garantiafdelingen i 2020. Af hensyn til budgetprocessen og for at sikre at personalet i garantiafdelingen kan fastholdes, fremsættes sagen nu, selvom datagrundlaget endnu er begrænset.

 

De ortopædkirurgiske klinikchefer/ledende overlæger støtter, at garantiafdelingen videreføres i 2020. Kredsen overvejer fremadrettet, om garantifunktionen med fordel kan organiseres, så de enkelte hospitaler har garantiansvar inden for enkelte fagområder (fx knæ, fødder, skuldre) frem for, at alle garantifunktioner er placeret på ét hospital. Dette indgår i gruppens drøftelser i efteråret.

 

Til sagen er vedlagt et bilag med uddrag fra evalueringen af garantiafdelingerne, der blev behandlet i sundhedsudvalget, forretningsudvalget samt senest i regionsrådet den 14. maj 2019. Bilaget gengiver daværende aktivitet og overholdelse af udredningsret, så der er et sammenligningsgrundlag i forhold til aktuelle oplysninger.  


KONSEKVENSER

Hvis sagens indstilling følges, videreføres garantiafdelingen for ortopædkirurgi, og der afsættes midler til fortsat drift i 2020 via budgetprocessen.

 

Administrationen vil følge garantiafdelingen tæt, og såfremt der skulle ske væsentlige ændringer vil det blive forelagt sundhedsudvalget.


RISIKOVURDERING

Stigningen i antal henviste patienter ses kun i en kortere periode fra april til maj, og derfor er det kun en foreløbig tendens. Det kan ikke på forhånd siges, præcis hvor mange henvisninger garantiafdelingerne vil få, og om det øgede antal henvisninger er en varig tendens.

 

Da garantiafdelingen bliver trukket økonomisk for aktivitet, som afdelingen ikke realiserer, vil en lavere aktivitet ikke at have økonomiske konsekvenser.

 

Der vil i forbindelse med senere beslutning om eventuel videreførsel efter 2020 være et mere solidt datagrundlag til at kunne vurdere, om det kan anbefales at videreføre den ortopædkirurgiske garantiafdeling.


ØKONOMI

Som beskrevet i sagen til mødet den 24. april 2019 vil en videreførelse af garantiafdelingen for ortopædkirurgi medføre, at rammen til garantiafdelingerne i budgetprocessen skal øges med 7,1 mio kr. til i alt 15,3 mio kr. svarende til helårsvirkningen for de tre fortsættende garantiafdelinger.

 

Hvis garantiafdelingerne - herunder den ortopædkirurgiske - har reduceret aktivitet i forhold til det forventede, vil der ske en tilbageførelse af tildelte midler.

 

Det vil fortsat være en præmis, at ydelserne i garantiafdelingen ikke er dyrere end tilsvarende ydelser hos private udbydere.


POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Beslutning om videreførelse af en garantiafdeling inden for ortopædkirurgi forelægges sundhedsudvalget den 25. juni, forretningsudvalget den 13. august og regionsrådet den 20. august 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING / KONTAKTPERSON

Svend Hartling og Anne Skriver


JOURNALNUMMER
16032460


30.pdf

Bilag

Garantiafdeling ortopædi_udpluk fra evaluering_ i marts 2019


12. Lukket punkt
13. Lukket punkt
14. Ændringer i køreplanen for Lokaltog i 2020

Ændringer i køreplanen for Lokaltog i 2020

INDSTILLING

Forretningsudvalget og regionsrådet skal tage stilling til Trafikudvalgets beslutning om:

 1. at godkende de foreslåede ændringer i køreplanen for lokalbanerne med henblik på at disse indgår i regionens trafikbestilling for 2020.

Indstillingen forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet, da Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti har standset udvalgets beslutning. Efter den kommunale styrelseslovs § 23, som også gælder for regioner, kan udvalgsmedlemmer standse udførelsen af en udvalgsbeslutning ved at begære beslutningen forelagt for regionsrådet til afgørelse. Regionsrådet skal som minimum tage stilling til, om den beslutning, som udvalget har truffet, skal bringes til udførelse. Regionsrådet kan også træffe en anden beslutning end den beslutning, som udvalget har truffet.


POLITISK BEHANDLING

Trafikudvalgets beslutning d. 27. juni 2019:

Formanden satte indstillingen til afstemning:

For stemte: A (3) og F (1), i alt 4.

Imod stemte: C (1), O (1), V (1) og Ø (2), i alt 5.

I alt 9.

Indstillingen var herefter bortfaldet.

Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten stemmer imod ændringerne på Lille Nord samt nedlæggelse af Søborg Trinbræt.

 

Trafikudvalget er enige i at nedlægge den tidlige afgang på Hornbækbanen, som går mellem Helsingør og Gilleleje via Hornbæk.

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti begærede sagen indbragt for forretningsudvalget.

 

Forud for Trafikudvalgets behandling af sagen stillede udvalgsmedlem Christoffer Buster Reinhardt spørgsmål til sagens bevillingstekniske konsekvenser. Administrationens svar blev sendt ud til alle udvalgsmedlemmer. Svaret er vedlagt som bilag 5.

 

Efter Trafikudvalgets behandling af sagen har Region Hovedstadens administration vedlagt en detaljeret fremstilling af de foreslåede ændringer på Lille Nord i aftentimerne. Bilag 6.

 

Efter Trafikudvalgets behandling af sagen har Region Hovedstadens administration modtaget et brev fra Gilleleje Camping & Feriecenter, som ønsker at betjeningen af Søborg trinbræt opretholdes. Brevet er vedlagt som bilag 7.

 

Region Hovedstadens administration har modtaget bemærkninger fra Movia og Lokaltog A/S vedr. alternative muligheder for Gilleleje Camping & Feriecenter. Se bilag 8.

 

Forretningsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

 

Der var eftersendt supplerende oplysninger (bilag 9 og 10).

 

Sagen går direkte videre til behandling i regionsrådet, idet den blev standset på Trafikudvalget.


BAGGRUND

Region Hovedstaden finansierer drift og vedligeholdelse af lokalbanerne i hovedstadsregionen samt bestiller trafikomfang gennem den årlige trafikbestilling for Movia.

 

På lokalbanerne ændres køreplanerne én gang årligt i december måned. Køreplanskiftet sker samtidig med DSB og alle andre togoperatører i Danmark og Europa. Movia og Lokaltog A/S planlægger i samarbejde med DSB de kommende ændringer i køreplanerne. Næste køreplanskift er søndag den 15. december 2019. På grund af bl.a. ny overenskomst for lokomotivførerne har Lokaltog A/S foreslået ændringer i køreplanen for at imødekomme de nye skærpede krav til pauser og antal aften-/nattetimer hos lokomotivførerne.


SAGSFREMSTILLING

Movia har fremsendt et forslag til køreplan for lokaltog gældende fra 15. december 2019. Forslaget indeholder ændringer i antallet af togafgange og ændringer i standsningsmønster. På de fleste lokalbaner foreslås ingen ændringer udover mindre minutjusteringer så lokaltogene korresponderer med S-togene. Bilag 1 giver et overblik over de foreslåede ændringer for de enkelte banestrækninger. Kort over banestrækningerne kan ses i bilag 2. Nedenfor gennemgås ændringerne.

 

Lille Nord
På banestrækningen Lille Nord, som går mellem Hillerød og Helsingør via Fredensborg, foreslås overgangen fra halvtimedrift til timedrift ændret. I dag er der halvtimedrift mellem Hillerød og Fredensborg frem til klokken halv ti om aftenen på hverdage. Det foreslås at halvtimedriften ophører en halv time tidligere og overgangen til timedrift derfor vil ske klokken ni. Det medfører at togafgang kl. 21:26 fra Hillerød til Fredensborg udgår og togafgang kl. 21:37 fra Fredensborg til Hillerød udgår. Med denne ændring vil Lille Nord i højere grad følge R-net konceptet og harmonere med driften på de øvrige banestrækninger samt busserne i R-nettet. Ændringen er dog overordnet set en forringelse for passagererne. Movia oplyser at de pågældende togafgange har mellem 1-4 passagerer. Det lave antal passagerer skyldes dels at togafgangene kun kører mellem Hillerød og Fredensborg, dels at der ikke er korresponderende busser i Fredensborg idet disse følger R-net konceptet. Ændringen vil bidrage til at imødekomme de nye skærpede krav til pauser hos lokomotivførerne.


Derudover foreslår Lokaltog A/S at den sidste togafgang kl. 00:38 fra Hillerød til Helsingør udgår søndag til torsdag. Togafgangen har i gennemsnit lige under 5 passagerer. Fredag og lørdag vil togafgangen afgå 16 minutter tidligere end i dag. I modsat retning vil den sidste togafgang kl. 00:08 fra Helsingør til Hillerød afgår 18 minutter tidligere end i dag. Til gengæld indføres en ekstra togafgang 00:51 fra Helsingør til Hillerød fredage og lørdage. Ændringen vil bidrage til at imødekomme de nye skærpede krav til pauser hos lokomotivførerne. I dag har de sidste togafgange over 20 passagerer på fredage og lørdage.

 

Hornbækbanen

På Hornbækbanen, som går mellem Helsingør og Gilleleje via Hornbæk, foreslår Lokaltog A/S at nedlægge Søborg trinbræt med det formål at forbedre rettidigheden. Trinbrættet ligger mellem Gilleleje og Dronningmølle. Se bilag 3 for kort og bilag 4 for billeder.
Mellem 4 og 10 passagerer (på- og afstigning i alt) benytter Søborg trinbræt på en typisk hverdag. Det udgør ca. 0,2% af det totale antal på- og afstigninger på Hornbækbanen på en typisk hverdag. På hverdage i dagtimerne er det kun hvert andet tog som standser på Søborg trinbræt efter behov.


Ca. 2 km fra trinbrættet lægger landsbyen Søborg med godt 200 indbyggere. Landsbyen betjenes af buslinje 363 som kører mellem Gilleje og Helsinge med timedrift 06-19 på hverdage. Bussen forbinder Søborg med både Hornbækbanen og Gribskovbanen. Indbyggerne i Søborg har som alternativ til Søborg trinbræt mulighed for at anvende Firhøj station, som ligger ca. 2,4 km fra Søborg.


Rettidigheden på Hornbækbanen var i 2018 på 81,4%. I første kvartal 2019 er den steget til gennemsnitligt 92,1% efter at standsningsmønstret blev ændret på Pårup og Gilleje Øst. Denne ændring blev behandlet på trafikudvalgsmøde den 2. oktober 2018. I Movias kontrakt med Lokaltog A/S er målet, at mindst 93% af alle togankomster skal være under 3 minutter forsinket. Det er forventningen at nedlæggelsen af Søborg trinbræt vil medføre at Lokaltog A/S kan opnå en rettidighed på 93%.


Det er Region Hovedstadens administrations vurdering at hensynet til rettidigheden vægter højere end betjeningen af Søborg trinbræt. Vurderingen bygger på at mange af passagererne på Hornbækbanen skifter tog i Helsingør og deres behov for rettidig ankomst/afgang derfor er vigtig for deres samlede rejse.

 

Udover nedlæggelsen af Søborg trinbræt foreslås det at den første togafgang kl. 04:54 fra Helsingør til Gilleleje udgår mellem Helsingør og Hornbæk. Denne togafgang blev midlertidigt indført i forbindelse med de store sporarbejder på Kystbanen i 2017 og 2018 for at give passagererne en mulighed for at tage til Hillerød og benytte S-banen som alternativ til Kystbanen. Togafgangen blev benyttet af nogle få passagerer under sporarbejdet, men efter at sporarbejdet er afsluttet kører toget tomt.

 

Overenskomst
Lokomotivførernes overenskomst forhandles mellem KL og Dansk Jernbaneforbund. Den gældende overenskomst blev forhandlet på plads ifm. OK18. Dansk Jernbaneforbunds medlemmer stemte i første omgang nej til overenskomsten, men en konflikt blev afværget efter parterne blev enige om ændrede pauseregler for lokomotivførere ved lokalbanerne. Ændringerne betød bl.a. at pauser ikke kan placeres ved lange tures start og slutning.


I køreplanen for 2019 foreslog Movia og Lokaltog også at fjerne den sidste togafgang fra Hillerød til Helsingør på Lille Nord søndag til torsdag. Det afviste trafikudvalget på møde den 2. oktober 2018 (og regionsrådet på møde den 23. oktober 2018) med henvisning til at regionsrådet i trafikbestillingen for 2019 allerede havde bestilt lokalbanetrafik svarende til omfanget i 2018.


Lokaltog A/S kører i 2019 på en dispensation fra pausereglerne i lokomotivførernes arbejdstidsaftale. Reglerne skal senest være opfyldt med køreplanskiftet den 15. december 2019.


KONSEKVENSER

Hvis udvalget tiltræder indstillingen, vil det give Lokaltog A/S mulighed for at overholde lokomotivførernes overenskomst inden for rammerne af regionens bevilling til lokalbaner. En tiltrædelse af indstillingen vil medføre at de i sagsfremstillingen nævnte togafgange vil udgå. Rettidigheden på Hornbækbanen vil forbedres når Søborg Trinbræt ikke længere betjenes.


RISIKOVURDERING

En tiltrædelse af indstillingen har passagermæssige konsekvenser idet enkelte togafgange udgår af køreplanen. Nogle af disse passagerer har muligvis ingen eller begrænsede alternative muligheder, fx passagerer med natarbejde.


ØKONOMI

Tiltrædes indstillingen ikke, forventes regionens tilskud til Movia at stige med omkring 0,8 mio. kr. årligt idet Lokaltog A/S vil være nødsaget til at ansætte en ekstra lokomotivfører for at overholde den gældende overenskomst. Dette vil samtidig forøge det forventede tilpasningsbehov i regionens trafikbestilling for 2021.


KOMMUNIKATION

Movia og Lokaltog er ansvarlige for den passagervendte information.


POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges trafikudvalget den 27. juni 2019, forretningsudvalget den 13. august og regionsrådet den 20 august 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Diana Arsovic Nielsen.


JOURNALNUMMER

1903442934.pdf
35.pdf
36.pdf
37.pdf
38.pdf
39.pdf
40.pdf
41.pdf
42.pdf
43.pdf

Bilag

Oversigt over ændringer
Kort over lokalbaner i Region Hovedstaden
Kort Søborg
Billeder af Søborg Trinbræt
Svar på spørgsmål fra Christoffer Buster Reinhardt
Ændringer på Lille Nord
Brev fra Gilleleje Camping og Feriecenter
Movia og Lokaltog vedrørende Gilleleje Camping og Feriecenter
Svar til Region H vedr forslag om nedlæggelse af Søborg Trinbræt
Lokaltogs kommentarer til brevet fra Gribskov Kommune


15. Status på regionens whistleblowerordning

Status på regionens whistleblowerordning

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

 • at tage afrapporteringen af whistleblowerordningen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

 

Anbefalet.


BAGGRUND

I retningslinjerne for whistleblowerordningen (bilag 1) er det aftalt, at Forretningsudvalget modtager en rapport om antallet af sager hvert halve år.

 

Whistleblowerordningen åbnede for indberetninger den 7. oktober 2015 og med indeværende sag forelægges rapporten for Whistleblowerordningen for perioden 1. august 2018 – 1. juli 2019.


SAGSFREMSTILLING

Advokatfirmaet Bech-Bruun administrerer regionens whistleblowerordning for at sikre uvildighed.

 

Siden seneste afrapportering på mødet i Forretningsudvalget i september 2018 har der været 14 indberetninger, hvoraf 11 er omfattet af whistleblowerordningen. Heraf er 7 sager afsluttet uden sanktioner, en sag har medført en advarsel, en sag er afsluttet med en skærpelse af interne retningslinjer, og 2 sager er verserende.

 

Antallet af indberetninger er faldende.

 

Siden åbningen i oktober 2015 og frem til 1. juli 2019 er der i alt modtaget 53 sager, hvoraf de 40 har været omfattet af ordningen. 28 af disse har ikke medført sanktioner, 3 sager er ikke afsluttede jf. bilag 2.

 

Rammerne for, hvilke sager der er omfattet af en whistleblowerordning og derfor kan behandles, er fastlagt i persondatalovgivningen.

 

Administrationen kan oplyse, at der er ny EU-lovgivning på vej om obligatoriske whistleblowerordninger for offentlige myndigheder og visse private virksomheder. Baggrunden er, at Europa-Parlamentet har vedtaget et såkaldt minimumsdirektiv om beskyttelse af personer, som indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen. Ministerrådet har meddelt, at rådet vil vedtage direktivet snarest, og derefter skal medlemsstaterne implementere reglerne inden for 2 år. I den forbindelse vil det være relevant, at Region Hovedstaden vurderer, om der er behov for at justere ordningen, således at den harmonerer med de nye regler. Regionens MED-udvalg er på mødet den 28. maj 2019 oplyst om den nye EU-lovgivning samt status på sager.


KONSEKVENSER

Ved en tiltrædelse af indstillingen tages afrapporteringen til efterretning.


POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 13. august 2019. Næste afrapportering til forretningsudvalget er primo 2020.


DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Enhedschef Tine Køhler/Birgitte Baattrup


JOURNALNUMMER

1700880744.pdf
45.pdf

Bilag

Retningslinjer for whistleblowerordningen - bilag 1
Statistik over WB indberetninger pr. 1. juli 2019 - udarbejdet af Bech-Bruun, bilag 2


16. Generel orientering fra ledelsen

Generel orientering fra ledelsen

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

 • at forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 13. august 2019:

 

Koncerndirektionen gav en mundtligt fortrolig orientering om økonomi.


SAGSFREMSTILLING

Koncerndirektionen vil på mødet orientere om aktuelle emner.


POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 13. august 2019.


DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Svend Særkjær.


JOURNALNUMMER

19011109

17. Eventuelt

Eventuelt