UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

22-08-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-08-2017 20:00:00


PUNKTER

1. Endeligt regnskab 2016 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2016
2. Førstebehandling af budget 2018-21
3. Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2016
4. Investeringsbevilling til udførelse af nybyggeriet, Nyt Hospital Hvidovre
5. Udbetalingsanmodning, Nyt Hospital Hvidovre
6. Projektgrundlag for værdibaseret styring på Rigshospitalets Hjertecenter
7. Status for Sundhedsplatformens økonomi og implementering
8. Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om Rigsrevisionens beretning om Region Hovedstadens Akuttelefon 1813
9. Udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om Rigsrevisionens beretning om regionernes brug af konsulenter
10. Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse
11. Godkendelse af høringssvar om Fremtidens transport og behovet for en mere fleksibel planlægning
12. Bevillinger til smart vækst-ansøgningsrunden
13. Vækstpartnerskabsaftale mellem Vækstforum Hovedstaden og regeringen
14. Afrapporteringer 2016 og samarbejde 2017 med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity
15. 1-årig forlængelse af resultatkontrakt mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden
16. 1-årig forlængelse af resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden
17. Ansøgning om et nyt hhx-uddannelsessted på Rungsted Gymnasium
18. Whistleblowerordning i Region Hovedstaden – Evaluering
19. Valg til regionsrådet - fælles spilleregler i Region Hovedstaden i perioden umiddelbart op til regionsvalget den 21. november 2017
20. Lukket punkt
21. Lukket punkt
22. Lukket punkt
23. Orientering om spørgsmål i spørgetiden1. Endeligt regnskab 2016 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2016

Endeligt regnskab 2016 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2016

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet har på mødet den 18. april 2017 behandlet Region Hovedstadens årsregnskab for 2016. I henhold til lov om regioner mv. § 23 blev årsregnskabet herefter overdraget til regionens eksterne revisor, BDO. Regionen har modtaget BDO's revisionsberetning den 15. juni 2017, der sammen med årsregnskabet samt de særskilte investeringsregnskaber forelægges med henblik på endelig godkendelse.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at endeligt regnskab 2016 godkendes, og
 2. at fire revisionspåtegnede investeringsregnskaber godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet.
Partner, chef for Offentlig Revision Steen Andersen og Partner, statsautoriseret revisor Per Lund fra BDO, samt konstitueret direktør i Center for Økonomi, Hanne Lindholm deltog under sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Revisionsberetning og påtegning på regnskab 2016
Regionens eksterne revisor, har den 15. juni 2017 fremsendt revisionsberetning nr. 14 vedrørende afsluttende beretning for regnskabsåret 2016. Beretningen omhandler også revision af de områder på det sociale område, der er omfattet af statsrefusion for 2016. Regionsrådet besluttede den 18. april 2017 at overdrage årsregnskab 2016 til regionens eksterne revision, samt at revisionsberetningen og investeringsregnskaber vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder skal forelægges regionsrådet på mødet i august. Det er resultatet af den eksterne revisions gennemgang af årsregnskabet og de afsluttede anlægs- og investeringsregnskaber der forelægges nu.
 
Årsregnskabet for 2016 – der opgøres og aflægges efter de omkostningsbaserede principper - udviser et samlet overskud på 549,1 mio. kr., der fremgår af resultatopgørelsen. Regionen har overholdt de af regionsrådet meddelte bevillinger, og har ligeledes overholdt regionens andel af den udgiftsramme for driftsområdet, der var aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner. Regionen har også i 2016 levet op til kassekreditreglen, der foreskriver at den gennemsnitlige kassebeholdning i hele 2016 skal være positiv.
 
Den samlede egenkapital udgjorde ultimo 2016 6.560,2 mio. kr. inkl. driftsresultatet for 2016, svarende til en forværring på 63,3 mio. kr. i forhold til ultimo 2015. I overensstemmelse med styrelseslovens regler blev de af BDO fremsendte revisionsberetninger (beretning nr. 13 og 14) sendt til regionsrådets medlemmer den 21. juni 2017. Konklusionen på den udførte revision af årsregnskabet for 2016 er, at regnskabet forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold og at den udførte revision ikke har givet anledning til nye bemærkninger.
 
En enkelt bemærkning vedr. manglende afgangsføring og tilstedeværelseskontrol af regionens anlægsaktiver fra sidste år fastholdes dog i dette års beretning. BDO har i deres opfølgning i forbindelse med årsrevisionen 2016 konstateret, at der på alle regionens enheder er taget gode initiativer til at sikre en proces for gennemgang af anlægsaktivernes tilstedeværelse og registrering, men at denne proces ikke på alle enheder også var blevet gennemført fuldt ud. Administrationen har fortsat fokus på, at der skal ske løbende ajourføring af anlægskartoteket og tilstedeværelseskontrol. Revisionen fastholder derfor revisionsbemærkningen og følger ved den afsluttende revision for 2017 op på, om processen alle steder er fuldt gennemført, og bemærkningen forventes at kunne afsluttes i 2017.
 
Af øvrige forhold noterer revisionen i beretningen, at der nu er god styring på afstemningerne af den regionsinterne handel, hvor en part indenfor regionen fakturerer en anden part inden for regionen, og hvor det er vigtigt at sikre sig, at det, der er en indtægt for den ene part, i samme regnskabsår er en udgift for den anden part. Revisionen noterer desuden, at forpligtelsen for åremålsansatte nu er optaget korrekt i regnskabet.
 
Der er i årsregnskabet indarbejdet en række mindre korrektioner i det endelige årsregnskab, idet eksempelvis investeringsoversigten ikke havde den forventede sammenhæng til regionens aktiver og anlægskartotek. Den korrigerede investeringsoversigt er sammen med præciseringer i forhold til regionens oversigt over eventualrettigheder og -forpligtelser indarbejdet i det endelige regnskab. De foretagne korrektioner er alle af oplysende karakter og har ingen indflydelse på hverken resultatopgørelse eller balance.
 
Investeringsregnskaber over 10 mio. kr.
I forbindelse med overdragelsen af årsregnskabet til revisionen på regionsrådsmødet den 18. april 2016 blev det besluttet, at investeringsregnskaberne vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder skulle forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet i august 2017 med henblik på endelig godkendelse.
 
Konkrete investeringer over 10 mio. kr. bevilges altid af regionsrådet, jfr. reglerne i "Budget- og regnskabssystem for regioner" samt i bilag til regionens kasse- og regnskabsregulativ. Som en konsekvens heraf er der tidligere truffet beslutning om, at alle investeringsregnskaber over 10 mio. kr. skal forsynes med en særskilt revisionserklæring, inden regnskaberne forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet.
 
Med denne sag forelægges fire revisionspåtegnede investeringsregnskaber til godkendelse. Regnskaberne omhandler en bevilling til udskiftning af højtryksventilatorer, etablering af varmegenvinding og udvidelse af hovedstrømsforsyning på Herlev Hospital, en bevilling til køb af Rockefeller bygningen, en bevilling til energibesparende projekter på Nordsjællands Hospital samt en bevilling til byggeprogram og dispositionsforslag til Nyt Hospital Nordsjælland. Konklusionen er, at alle fire investeringsregnskaber er opgjort regnskabsmæssigt korrekt og at erklæringerne er forsynet med en ”blank” revisionspåtegning.
 
Alle revisionserklæringerne samt de reviderede investeringsregnskaber er medtaget som bilag.
 
Yderligere oplysninger
BDO vil efter sædvanlig praksis deltage i forretningsudvalgets møde under behandlingen af dagsordenspunktet, og vil gennemgå beretningen i hovedtræk. Årsregnskabet, revisionsberetningen samt de afgørelser regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august 2017.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Regnskabet er tilgængeligt på regionens hjemmeside. Regnskabet, revisionsberetningen og de afgørelser regionsrådet her truffet i forbindelse hermed, sendes af administrationen til tilsynsmyndigheden senest den 31. august 2017.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget tirsdag den 15. august 2017 og regionsrådet tirsdag den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
16042235


1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf

Bilag

REGION HOVEDSTADEN - Årsberetning 2016 - 15.06.2017
Ordliste til FU regnskab 2016
Årsregnskab Version 13 - beretning august RegionsRåd
Notat Investeringsregnskaber 4stk aug2017 endelig
Fornyelse af ventilationsanlæg med varmegenvinding og hovedstrømforsyning på Herlev Hospital
Køb af Rockefeller
Energibesparende investeringer
Byggeprogram og disponeringsforslag for opførelse af Nyt Hospital Nordsjælland


2. Førstebehandling af budget 2018-21

Førstebehandling af budget 2018-21

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Budgetforslaget beskriver aktiviteter og målsætninger for regionens tre områder: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling.
 
Med budgetforslaget vil regionen overholde forudsætningerne i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for 2018.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at forretningsudvalget fremlægger budgetforslaget for 2018-21 for regionsrådet til 1. behandling.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Formanden satte forslaget til budget 2018-21 under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1) og V (3), i alt 11.
Imod stemte: Ø (2).
Undlod at stemme: O (2).
I alt 15.
Forretningsudvalget har hermed fremlagt budgetforslag til første behandling i regionsrådet den 22. august 2017.
 
Enhedslistens medlemmer ønskede følgende tilført protokollen:
”Som konsekvens af budgetprocessens sammensætning, vil Enhedslisten ikke videresende administrationens forslag til budget til 1. behandling af budget. Vi mener en række præmisser er forkerte. Udgifter til medicin har været overvurderet i en årerække, omprioriteringsbidraget for regionaludvikling lægges alene på kollektivtrafik. Balancen mellem gevinst realisering og opbygning af bufferpulje til Sundhedsplatformen er skæv. Vi ser frem til den reelle politiske behandling af budgettet.”
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (4) og V (8), i alt 36.
Imod stemte: Ø (5)
Undlod at stemme: 0.
I alt 41.
Indstillingen var herefter godkendt.
 
Lene Kaspersen (C) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
De samlede nettoudgifter i Region Hovedstaden er 39,3 mia. kr.
 
På sundhedsområdet udgør nettoudgifterne 38,3 mia. kr., der primært finansieres ved statslige og kommunale bidrag.
 
Det samlede udgiftsniveau (brutto) på social- og specialundervisningsområdet er 0,8 mia. kr., der finansieres ved takstbetaling fra kommunerne.
 
Det samlede udgiftsniveau (brutto) for regional udvikling er 1,0 mia. kr., der finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 133 kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger.
 
På sundhedsområdet medfører økonomiaftalen, at regionens råderum forøges med 128 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2017, sammensat af 24 mio. kr., som følger af økonomiaftalen, og 104 mio. kr., som vedrører tidligere afsatte finanslovsmidler samt midler som følge af ny lovgivning (DUT).
 
Den samlede stigning i nettodriftsudgifterne svarer i budgetforslaget til 128 mio. kr. i udvidelse af regionens råderum, jf. nedenstående tabel. Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1.
 
image
 
Der er nærmere redegjort for de enkelte poster i budgetforslagets kapitel 3. Under "Gevinstrealisering og effektiviseringer" er indarbejdet de 115 mio. kr. i budgetreduktioner på regionens hospitaler og administration, som forretningsudvalget i juni måned besluttede at indhente forslag til realisering af.
 
På det regionale udviklingsområde er der i budgetforslaget en pulje til politisk prioritering i 2018 på 24,3 mio. kr. Vedrørende kollektiv trafik er der et tilpasningsbehov på 22,6 mio. kr. i forhold til det politiske mål for udgifterne til kollektiv trafik.
 
Vedrørende investeringer er der i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsat loft for udgifterne i 2018, der gælder for henholdsvis kvalitetsfondsprojekterne og øvrige projekter.
 
For kvalitetsfondsprojekterne udgør anlægsloftet 4,8 mia. kr. i 2018. Regionen har i forlængelse heraf budgetteret med et afløb på 2.158 mio. kr.
 
For øvrige projekter udgør anlægsloftet 2,4 mia. kr., hvoraf Region Hovedstadens andel udgør 737 mio. kr. Heri indgår midler fra finansloven for 2017 vedrørende Kræftplan IV.
 
For det sociale område er der i alt afsat en investeringsramme på 25 mio. kr. til investeringer, der indregnes i den kommunale takstbetaling.
 
I de kommende forhandlinger om det endelige budget vil indgå resultaterne af de stående udvalgs budgetdrøftelser, som fremgår af bilag 2.
 
Ved en fejl fremgik det ikke af protokollen fra Sundhedsudvalgets møde den 23. maj 2017 under behandling af udvalgets budgetinitiativer, at udvalget fandt, at budgetinitiativet vedr. overholdelse af responstidsmål for ambulanceberedskabet skulle behandles af forretningsudvalget frem for Sundhedsudvalget. Det omtalte budgetinitiativ er vedlagt som bilag 3.
 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til budgetforslaget, jf. nedenstående beskrivelse af den videre proces.

KONSEKVENSER
Ved regionsrådets godkendelse overgår budgetforslaget til andenbehandling.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der planlægges en kommunikations- og presseindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Efter forretningsudvalgets behandling d. 15. august 2017 forelægges budgetforslaget for regionsrådet d. 22. august 2017.
 
Der afholdes budgetseminar for regionsrådet d. 15. august med præsentation af budgetforslaget. Herefter er der følgende proces frem til vedtagelsen af budgettet i regionsrådet d. 19. september 2017:

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17000968


9.pdf
10.pdf
11.pdf

Bilag

Forslag til Budget 2018-2021 170810
Budgetforslag 2018-2021_Sund+Reg.Udv._a
Budget 2018 ambulanceberedskab dimensionering FU


3. Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2016

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2016

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet skal senest 1. september afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til Sundheds- og Ældreministeriet samt kommunalbestyrelserne i regionen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at redegørelse vedr. indberettet aktivitet mv. for 2016 (bilag 1) godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet.
Morten Dreyer (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Martin Geertsen (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Efter cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2016 til regionernes sygehusvæsen mv. og cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådene senest 1. september efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til Sundheds- og Ældreministeriet og kommunalbestyrelserne i regionen.
 
Af redegørelsen (bilag 1) fremgår:
Af redegørelsen fremgår også den organisation, der er bygget op, og de aktiviteter, der udføres, for at kvalitetssikre den patientadministrative aktivitetsregistrering. Aktivitetsregistreringen danner grundlag for opgørelse af den statslige meraktivitetsordning og opkrævning af aktivitetsbestemte kommunale bidrag. Her fremgår det ligeledes, at Region Hovedstaden inden udgangen af 2017 forventer at revidere og godkende ny ”Forretningsgang – kvalitetssikring af den patientadministrative registrering”.
 
Af den endelige opgørelse af 2016, der er vedlagt (bilag 2), fremgår det:
Revisionen har afgivet Beretning nr. 13 "Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2016 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2016" (bilag 3). Revisionen konkluderer bl.a.
 
”Det er vores vurdering, at kontroller i forbindelse med implementeringen af Ny Sundhedsplatform, etablerede forretningsgange og kontrolrutiner, den etablerede registreringsorganisation, gennemgang af registreringsaudits på hospitalerne, alle delelementer i den samlede etablerede kvalitetssikring af de kliniske patientdata for 2016, samlet giver et tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at regionens aktivitetsregistreringen har været underlagt tilstrækkelige kontroller. Regionen har til stadighed igangværende processer med nye tiltag for at forbedre kvalitetssikringen. Det er herudover vores vurdering, at regionen har stor fokus på fejlregistreringer og har en forretningsgang, der medvirker til at sikre, at afsluttede kontakter færdigregistreres, således at de manglende registreringer ikke har betydning for den kommunale medfinansiering” (side 542)
 
Revisionen anbefaler, at der som erstatning for tidligere udførte, men for 2016 og 2017 suspenderede metode- og registreringsaudits, foretages særlige kontroller for 2017, ligesom det har været tilfældet for 2016. Samtidig anbefales etablering af en ny tværgående systematisk forretningsgang gældende fra 2018, og det er allerede planlagt af administrationen.
 
Udover en anbefaling af, at der fremover – også – sker mere detaljeret afstemning mellem eSundhed og sygesikringssystemet, har revisionen ingen yderligere kommentarer.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Efter regionsrådets møde vil der blive offentliggjort en pressemeddelelse på regionens hjemmeside.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Torben Hedegaard Jensen

JOURNALNUMMER
17016229


12.pdf
13.pdf
14.pdf

Bilag

Redegørelse aktivitetsbestemte tilskud mv 2016
Oversigt over den endelige opgørelse af 2016
Revisionsberetning nr. 13


4. Investeringsbevilling til udførelse af nybyggeriet, Nyt Hospital Hvidovre

Investeringsbevilling til udførelse af nybyggeriet, Nyt Hospital Hvidovre

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte i maj 2016 projektforslaget for Nyt Hospital Hvidovre. Samtidig blev der givet en bevilling på 37,0 mio. kr. til udførelsen af fremskudte arbejder på nybyggeriet. Fremskudte arbejder er udgravningerne og byggemodningen af byggefeltet, som er blevet prissat og igangsat inden licitationen for de øvrige byggeentrepriser. Ved nærværende mødesag ansøges om en investeringsbevilling til udførelsen af nybyggeriet, Nyt Hospital Hvidovre. Projektet realiseres inden for den samlede afsatte økonomiske ramme på 1,45 mia. kr. målt i pris- og lønindekset for 2009 (09-pl).

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende igangsættelsen af anlægsarbejdet for nybyggeriet, Nyt Hospital Hvidovre,
 2. at godkende en investeringsbevilling på 832,2 mio. kr. til udførelse af nybyggeriet, hvoraf 5 pct.-reserven udgør 79 mio. kr.,
 3. at godkende, at udgiften i 2017 på 62,1 mio. kr. finansieres af det dertil afsatte rådighedsbeløb til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre i investeringsbudgettet for 2017, og
 4. at de bevillingsmæssige konsekvenser for 2018 til 2020 indarbejdes i investeringsbudgettet for 2018 - 2021.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet.
Morten Dreyer (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Martin Geertsen (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre omfatter rokadeplanen og ombygning af sengestuer på det eksisterende hospital, samt opførelse af et nyt byggeri på ca. 31.000 m2 i umiddelbar tilknytning til det eksisterende hospital.
 
Projektforslaget for nybyggeriet blev vedtaget af Regionsrådet i 2016. Samtidig blev der godkendt en bevilling til fremskudte arbejder, som blev igangsat i februar 2017, og nu er afsluttet.
 
Udførelsen af nybyggeriet er efterfølgende udbudt som i alt 6 storentrepriser og 15 fagentrepriser. Priserne for de fleste af udbudene forelå 5. juli 2017 med en samlet overskridelse på ca. 1 % i forhold til det budgetterede, hvilket kan håndteres indenfor det samlede budget. Det samlede licitationsresultat forventes at foreligge 31. august 2017, og de første kontrakter forventes underskrevet i september 2017. Anlægsarbejderne forventes igangsat i efteråret 2017, og der søges ved denne mødesag om en bevilling til disse udførelsesarbejder.
 
Anlægsperioden forventes at løbe til 2021. Råhusentreprisen blev udbudt med forhandlinger, som nu er afsluttet. Ved forhandlingerne var en gennemgående bemærkning, at den udbudte tidsplan var så stram, at der var alvorlige risici i forhold til både tid, økonomi og kvalitet. Nyt Hospital Hvidovre og administrationen har på dette grundlag godkendt, at udførelsen af råhusentreprisen forlænges med fire måneder samt at afleveringsforretningen forlænges med én måned, hvilket vil medføre en tilsvarende tidsforskydning af de øvrige entreprisers færdiggørelse.
 
Afslutningen af det samlede projekt Nyt Hospital Hvidovre (inklusiv rokadeplanen og sengestueombygningerne) forventes stadig at blive ved udgangen af 2021.

KONSEKVENSER
Ved godkendelse af bevillingen bliver der tilvejebragt budget til honorering af entreprenører efter kontraktindgåelse, hvorefter anlægsarbejderne med nybyggeriet kan igangsættes.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingerne bevilges 832,2 mio. kr. til opførelsen af nybyggeriet på Nyt Hospital Hvidovre. Bevillingen finansieres af projektets afsatte råderum i investeringsbudgettet 2017-2020. Som en del af rammen bevilges også 5 pct. reservepuljen, hvorefter disse midler vil kunne frigives ved en beslutning i projektets hospitalbyggestyregruppe.
Det forventede investeringsafløb i 2017 er 62,1 mio. kr. (17-pl), mens de bevillingsmæssige konsekvenser for 2018 til 2020 indarbejdes i investeringsbudgettet for 2018 - 2021.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges for forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17013503
5. Udbetalingsanmodning, Nyt Hospital Hvidovre

Udbetalingsanmodning, Nyt Hospital Hvidovre

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I henhold til Regnskabsinstruksen til behandling om tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri skal regionen på tidspunktet for første licitationsresultat formelt ansøge om udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden.
 
Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre har afsluttet licitationen af nybyggeriet, og regionen skal ifølge aftale med Sundheds- og Ældreministeriet indsende udbetalingsanmodningen senest 31. august 2017.
 
Sammen med udbetalingsanmodningen skal endelig ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Der anmodes nu om godkendelse af materialet, der skal fremsendes til Sundheds- og Ældreministreriet i forbindelse med udbetalingsanmodningen. Endvidere anmodes om godkendelse af regionens endelige ansøgning til energilånepulje på 20,2 mio. kr. målt i pris- og lønindekset fra 2009 (09-pl) til energiinvestering i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre, der skal fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende materialet til udbetalingsanmodning for det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Nyt Hospital Hvidovre,
 2. at godkende endelig ansøgning på 20,2 mio.kr. til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre, og
 3. at den samlede budgetramme for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre udvides med 20,2 mio. kr. som følge af låneadgang til energiinvesteringer.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Martin Geertsen (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre omfatter rokadeplanen og ombygning af sengestuer på det eksisterende hospital, samt opførelse af et nyt byggeri på ca. 31.000 m2 i umiddelbar tilknytning til det eksisterende.
 
Projektforslaget for nybyggeriet blev vedtaget af Regionsrådet i 2016. Samtidig blev der godkendt en bevilling til fremskudte arbejder, som blev igangsat i februar 2017, og nu er afsluttet efter planen.
 
Udførelsen af nybyggeriet er efterfølgende udbudt som i alt 6 storentrepriser og 15 fagentrepriser. Priserne for de fleste af udbudene forelå 5. juli 2017 med en samlet overskridelse på ca. 1 % i forhold til det budgetterede, hvilket kan håndteres indenfor det samlede budget. Det samlede licitationsresultat forventes at foreligge 31. august 2017. De første kontrakter forventes underskrevet i september 2017, og anlægsarbejderne forventes igangsat i efteråret 2017.
 
Ved udbetalingsanmodningen anmoder regionen formelt Sundheds- og Ældreministeriet om udbetaling af den statslige andel af udgifterne til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre.

Kvalitetsfonden finansierer 60 procent af den samlede investering, mens regionen finansierer den resterende del. Regionen har indtil nu fuldt finansieret kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Hvidovre, hvorved regionen har mellemfinansieret den kvalitetsfondsfinansierede del af projektet.
 
Som grundlag for ministeriets behandling, skal regionen indsende følgende materiale:
Ovenstående er vedlagt som bilag 1-12.
 
Administrationens vurderinger
Ved udbetalingsanmodningen skal regionen samtidigt bekræfte, at projektet fortsat lever op til betingelserne i det endelige tilsagn samt, at projektet er realistisk og robust inden for den samlede tilsagnsramme. Den 1. april 2017 skete der en udskiftning på flere poster i projektorganisationen, som samtidigt blev lagt ind under Center for Ejendomme. Baseret på egne vurderinger samt den uafhængige risikovurdering foretaget af "Det tredje øje" (revisionsfirmaet BDO) er det administrationens vurdering, at projektet med den nye projektorganisation fortsat lever op til betingelserne i det endelige tilsagn, idet der etableres et fuldt funktionsdygtigt hospital med alle nødvendige og planlagte funktioner.
 
Regionsrådet skal samtidigt godkende de mulige besparelsestiltag, der er beskrevet i change request kataloget. Change request kataloget indgår som en del af den samlede reservestrategi for projektet, hvis projektets økonomi nødvendiggør, at projektet skal tilpasses for at kunne holde totalrammen, og forelægges af denne grund fortroligt. Change request kataloget har indgået i den uafhængige risikovurdering. Projektorganisationen vil kontinuerligt arbejde med change request kataloget således, at der igennem hele projektet kan sikres en robust projektøkonomi.
 
Uafhængige vurderinger og erklæringer
Den uafhængige risikovurdering "Det tredje øje" (DTØ) konkluderer i sin sammenfatning:
"Efter gennemgang af den modtagne projektmateriale og interview med projektets nøglepersoner er det vores overordnede opfattelse at projektet overordnet set har etableret et robust styringsmæssigt setup. Der er formuleret procedurer og forretningsgang for kvalitetsfondsprojektets risikostyring, som er betryggende og sikrer, at projektet kan gennemføres i overensstemmelse med de formulerede målsætningen og betingelserne for det endelige tilsagn om tilskud fra kvalitetsfondsmidler."
 
Risikoscreeningen indeholder en række anbefalinger til præciseringer i projektstyringsgrundlaget, og endvidere vurderes risikoregistreret mangelfuldt, hvorfor en række risikopunkter anbefales tilføjet. Administrationen og den nye projektledelse er enige i denne vurdering ,og projektorganisationen har vedtaget en plan for det fremtidige risikoarbejde, herunder en drøftelse af de anbefalede nye risikopunkter. Dette arbejde igangsættes i august. Administrationen vurderer, at kritikken derved vil blive imødegået, og at projektet derefter vil leve op til administrationens og Sundheds- og Ældreministeriets standarder for store hospitalsbyggerier.
 
Revisionserklæringen for afholdte udgifter til og med 31. december 2016 i alt 385.937 t.kr. er afgivet uden forbehold, med følgende supplerende oplysning:
"Det er vores opfattelse, at regnskabet for Nyt Hospital Hvidovre for perioden 2010 til 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv., samt i overensstemmelse med afsnit 6 i regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggerier af 1. juni 2017."
 
Endelig ansøgning til energilånepulje
I økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og Danske Regioner blev der afsat midler til energiinvesteringer i forbindelse med de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Låneadgangen bevilliges af Økonomi- og Indenrigsministeriet til byggerier, der opfylder kravene til at kunne klassificeres som bygningsklasse 2020 (BK-2020). Bygningsklassen og kravene følger af det danske bygningsreglement.
 
Låneadgangen giver projekterne mulighed for at udvide budgetrammen med 644 kr./kvm. (09-pl) for de dele af byggeriet, der overholder BK-2020 kravene. Alt nybyggeri i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre projekteres efter denne bygningsklasse.
 
Regionen fremsendte efter regionsrådets godkendelse anmodning om forhåndsgodkendelse til låneadgang i december 2013. I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetfondsstøttede byggerier, skal endelig ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer senest fremsendes i forbindelse med udbetalingsanmodning. Idet alt nybyggeri i Nyt Hospital Hvidovre projektet projekteres efter bygningsklasse 2020, tager den endelig låneansøgning udgangspunkt i det samlede nybyggede forelagt i forbindelse med hovedprojektet, i alt 31.426 kvm. hvorved energilånet i alt udgør 20,2 mio. kr. (09-pl).
 
Den samlede budgetramme for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre, udgør herefter 1470,2 mio. kr. (09-pl). Beløbet er indarbejdet i den forelagte udgiftsprofil i materialet til udbetalingsanmodningen.

KONSEKVENSER
Ved godkendelse af administrationens indstilling, vil materialet blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på igangsætning af udbetaling af kvalitetsfondens andel af projetbudgettet. Regionen vil fremadrettet kvartalsvis modtage betalinger i henhold til projektets udgiftsprofil, jf. skema 2 i vedhæftede bilag 7.
 
Ligeledes vil ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre blive fremsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Efter fremsendelse af udbetalingsanmodning til Sundheds - og Ældreministeriet, vil Nyt Hospital Hvidovre indgå i den kvartalsvise afrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, der forelægges regionsrådet inden fremsendelse.

RISIKOVURDERING
Regionens uafhængige risikovurdering vurderer, at delprojekterne i Nyt Hospital Hvidovre kan realiseres inden for den afsatte projektøkonomi og tid, og med den forventede kvalitet. Det er ligeledes administrationens vurdering, at delprojekterne på nuværende stade kan etablere et fuldt funktionsdygtigt hospital inden for den afsatte ramme.
 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17020853


15.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf
19.pdf
20.pdf
21.pdf
23.pdf
24.pdf
25.pdf
26.pdf

Bilag

Ansøgning om energilånemidler NHHV
Skemaer - faseskift NHHV
Erklæring NHHV Udbetalingsanmodning
Hovedtidsplan nybyggeriet NHHV
Hovedtidsplan rokadeplan og sengestuer NHHV
Notat_Udbetalingsanmodning_Hvidovre
Skema 1-2
Skema 4-6
Ekstern risikoscreening NHHV
Notat om effektiviseringsrapporten NHHV
Effektiviseringsrapport NHHV_version 30.09.16


6. Projektgrundlag for værdibaseret styring på Rigshospitalets Hjertecenter

Projektgrundlag for værdibaseret styring på Rigshospitalets Hjertecenter

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I Budget 2017 er Rigshospitalets Hjertecenter udvalgt til som højt specialiseret regionalt laboratorium at gøre erfaringer med værdibaseret styring. Hjertecentret skal afprøve nye styringsmæssige muligheder, hvor fokus flyttes fra aktivitet til en række målepunkter, der giver værdi for patienten og er klinisk meningsfulde.
 
I december 2016 godkendte forretningsudvalget og regionsrådet de overordnede milepæle for projektet, lige som det blev godkendt, at Hjertecentret i årene 2017-2019 undtages fra regionens takststyringsmodel. Desuden blev det besluttet foreløbigt at udmønte 3 mio. kr. over tre år til etablering af en projektorganisation. Projektet er politisk forankret i sundhedsudvalget og i it- og afbureaukratiseringsudvalget, som følger projektet inden for hver deres respektive områder. Sundhedsudvalget fokuserer således på patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed, mens IT- og afbureaukratiseringsudvalget fokuserer på forenkling af krav om registrering og dokumentation.
 
Der foreligger nu et projektgrundlag, der nærmere redegør for projektets formål, indsatser, organisering, tidsplan, økonomi mv.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at bilaget med projektgrundlaget for ”Værdibaseret styring i Hjertecentret” godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning den 20. juni 2017:
Anbefalet.
Flemming Pless (A) deltog ikke i sagens behandling.
 
IT- og Afbureaukratiseringsudvalgets beslutning den 21. juni 2017:
Anbefalet.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet.
Jens Mandrup (F) og Morten Dreyer (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Martin Geertsen (V) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Med beslutningen om at gøre Rigshospitalets Hjertecenter til et regionalt laboratorium for styring efter værdi for patienten i en treårig periode er der givet mulighed for at udvikle nye rammer for hospitalsdrift og -udvikling i Hjertecentret. Med projektet vil Hjertecentret skabe gode rammer for det kliniske arbejde og organisere patientforløbene, så de giver mest mulig værdi for patienten. Region Hovedstaden får herved mulighed for at gøre sig flere erfaringer med nye styringsformer, der fjerner uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter og styringsmæssige barrierer. Projektet skal understøtte Region Hovedstadens politiske mål om høj faglig kvalitet og at patientens situation styrer forløbet.
 
Niels Würgler Hansen, centerdirektør for Rigshospitalets Hjertecenter, vil deltage på mødet i sundhedsudvalget og IT- og afbureaukratiseringsudvalget med et oplæg og uddybe de overvejelser, der ligger til grund for projektgrundlaget. Kristine Skovgaard Bossen, der er programleder for projektet, vil også deltage på mødet.
 
Formål og indsatser
Formålet med projektet om værdibaseret styring i Rigshospitalets Hjertecenter er at bidrage til:
 
Projektet består af en række indsatser, der understøtter de ovenfor nævnte formål:
 1. Afprøvning af en værdibaseret styringsmodel
 2. Re-design af patientforløb
 3. Forbedring af samarbejdet med visiterende og modtagende hospitaler
 4. Formaliseret patientinddragelse
 
Afprøvning af en værdibaseret styringsmodel er den centrale indsats i projektet, og de øvrige indsatser understøtter dette. Hjertecentret er i 2017-2020 undtaget fra Region Hovedstadens takststyringsmodel og er rammefinansieret i denne periode. I afprøvningen af en ny styringsmodel flyttes fokus fra de enkelte klinikkers DRG-aktivitet til opfølgning på patientnære kvalitetsmål.
 
Det er således et centralt element i projektet at udvælge patientnære kvalitetsmål, som der ledelsesmæssigt styres efter i projektperioden. De patientnære kvalitetsmål udvælges i et tæt samarbejde mellem personale og patienter i Hjertecentret og vil omfatte både kliniske kvalitetsparametre (fx overlevelse og komplikationer) og mål, der baseres på patientens vurdering af egen helbredstilstand og livskvalitet efter behandlingen (fx smerter efter operation og funktionsevne). Patienttilfredshed vil også kunne indgå i de patientnære kvalitetsmål. Derudover vil der på tværs af patientforløbene være fokus på at reducere antallet af aflysninger, hvilket er et særligt indsatsområde i Hjertecentret.
 
Inddragelse af personale, patienter og pårørende
Projektet planlægges og gennemføres i et tæt samarbejde mellem ledere og medarbejdere i Hjertecentret. Derudover inddrages patienter og pårørende med aktuelle forløb i projektet, bl.a. i udvælgelsen af patientnære kvalitetsmål og i re-design af patientforløbene. Derved sikres det, at indsatserne adresserer patienternes behov.
 
Projektet er i 2017 i sin indledende fase, hvor baseline fastlægges i foråret, og konkrete ændringer planlægges i efteråret. Fra 2018 og frem gennemføres konkrete ændringer i Hjertecentret.
 
Projektet følger forbedringsmodellen, hvor hver afprøvning og implementering sker trinvist med mulighed for justeringer undervejs.
 
I den indledende fase har 25 yngre talenter uden for ledelseslaget i Hjertecentret været udpeget til at ”tænke ud af boksen” og komme med nye forbedrings- og effektiviseringsforslag. Der er desuden nedsat to arbejdsgrupper med såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter, som hhv. har beskrevet de overordnede udviklingstendenser, som påvirker Hjertecentrets aktiviteter, og som har udarbejdet forslag til patientnære kvalitetsmål. Arbejdsgruppernes konklusioner og anbefalinger vil indgå i det videre arbejde med at udvælge patientnære kvalitetsmål.
 
I den indledende fase er der desuden foretaget en kortlægning af de nuværende patientforløb, herunder også en detaljeret omkostningsberegning for de enkelte forløb. Der er på nuværende tidspunkt identificeret 70 forskellige patientforløb i Hjertecentret. Kortlægningen anvendes som udgangspunkt for prioritering af indsatsområder i Hjertecentret, herunder i re-design af patientforløbene. På baggrund af omkostningsdata for hvert enkelt patientforløb kan de økonomiske konsekvenser ved re-design af patientforløbene vurderes efterfølgende med henblik på at vurdere, om der er sket en mere effektiv ressourceudnyttelse.
 
I processen for re-design af patientforløb nedsættes en arbejdsgruppe bestående af personale og af patienter, som for nylig har gennemgået det pågældende patientforløb i Hjertecentret. Omdrejningspunktet for re-design af det enkelte patientforløb er bl.a. spørgsmål om, hvorvidt patientforløbet er tilrettelagt efter patientens behov, om alle overgange og kontakter i forløbet er nødvendige, om forløbet er tilrettelagt effektivt, og om der er nye teknologiske muligheder, som patienten kan få gavn af. De patientforløb, der i første omgang udvælges til re-design, er patientforløb, som involverer både kardiologisk og thoraxkirurgisk klinik.
 
Forudsætninger for projektets gennemførelse
Værdibaseret styring er et stort forandringsprojekt, både ledelsesmæssigt, organisatorisk og kulturelt. Det forventes blandt andet, at re-design af patientforløbene vil forudsætte en række organisatoriske ændringer i Hjertecentret for at understøtte visionen om et sammenhængende patientforløb, hvor patientens situation styrer forløbet.
 
En forudsætning for at kunne følge op på projektet er let og hurtig adgang til valide og tidstro data, som kan benyttes i styringsmodellen – både patientnære kvalitetsmål og økonomital. Projektets gennemførelse og overholdelse af tidsplan forudsætter, at der etableres adgang til data fra Sundhedsplatformen senest ultimo 2017.
 
Projektorganisering
Projektet er forankret på Rigshospitalets Hjertecenter med centerledelsen som projektejer. Der er ansat en programleder til at planlægge og koordinere aktiviteterne i projektet.
 
Der er i Hjertecentret nedsat et ledelsesforum for værdibaseret styring bestående af centerledelsen, de tre klinikledelser og programlederen, hvor projektet løbende drøftes, og hvor alle væsentlige beslutninger om indhold og indsatsområder træffes.
 
Der nedsættes en administrativ referencegruppe bestående af repræsentanter fra Rigshospitalets administration, Hjertecentret samt Center for Sundhed og Center for Økonomi. Denne gruppe følger projektets fremdrift og resultater og sikrer koordination med Region Hovedstadens øvrige indsatser og projekter med relevans for værdibaseret styring.
 
For at sikre faglig sparring, input og kvalificering af projektets indsatsområder nedsættes et eksternt advisory board med Rigshospitalets direktør som formand og Hjertecentrets direktør som næstformand. Gruppen består derudover af en række faglige eksperter, faglige organisationer og interesseorganisationer, der alle bidrager med særlig viden og erfaring med relevans for projektet. Blandt deltagerne er Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd. Endvidere deltager repræsentanter fra Udviklingshospital Bornholm, ledere og medarbejdere fra Hjertecentret samt repræsentanter fra Region Hovedstadens centrale stabe.
 
Projektøkonomi
Der er foreløbigt afsat i alt 3 mio. kr. til projektet i budgetaftalen for 2017. De afsatte midler anvendes primært til afholdelse af lønudgifter til programledelse og projektmedarbejdere samt udgifter til det tværregionale arbejde om værdibaseret styring inden for iskæmisk hjertesygdom. Hjertecentret prioriterer derudover at afholde yderligere udgifter til projektet, herunder frikøb af personale, kommunikation og evt. ændring af fysiske rammer.
 
Tidsplan
Hjertecentret igangsatte umiddelbart efter vedtagelsen af budgetaftalen for 2017 det indledende arbejde, og projektet er fortsat i sin indledende fase. Fra 2018 iværksættes de konkrete indsatser og forandringer, som er planlagt i 2017. Projektet løber til og med 2019 og afrapporteres primo 2020.
 
Evaluering
Erfaringerne med værdibaseret styring og ophævelse af takststyringen på Rigshospitalets Hjertecenter opsamles løbende. For at sikre, at resultater og erfaringer så vidt muligt kan generaliseres og udbredes nationalt, vil der blive indgået en aftale med en ekstern evaluator om en forskningsmæssig evaluering. Det forventes, at evalueringen vil fokusere på re-design af patientforløb og bestå af følgende to dele:
1) En kvalitativ evaluering, hvor konkrete patienter inden for de udvalgte patientforløb følges før og efter de iværksatte forandringer. Det evalueres, i hvilken grad de planlagte forandringer finder sted, og om de har den tilsigtede effekt.
2) En kvantitativ evaluering, der fokuserer på udviklingen i opfyldelsen af de patientnære kvalitetsmål samt en sundhedsøkonomisk evaluering med fokus på ændringen i omkostningerne forbundet med patientforløbene, herunder om projektet har bidraget til en større effektivitet og mere sundhed for pengene.
 
Evalueringen vil blive afrapporteret i en samlet rapport i 2020.
 
Den forskningsmæssige evaluering og øvrige erfaringer fra projektet vil sammen med erfaringerne fra Udviklingshospital Bornholm indgå i det videre arbejde med ny styring for Region Hovedstaden.

KONSEKVENSER
Såfremt indstillingen tiltrædes, vil projektet om værdibaseret styring i Rigshospitalets Hjertecenter fortsætte arbejdet i henhold til projektgrundlaget.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges:
Undervejs i projektforløbet vil sundhedsudvalget og IT- og afbureaukratiseringsudvalget blive orienteret om projektets fremdrift og resultater – næste gang primo 2018. Forretningsudvalget og regionsrådet får forelagt en samlet afrapportering om projektet i 2020, når projektet er afsluttet.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17016107


27.pdf

Bilag

Projektgrundlag


7. Status for Sundhedsplatformens økonomi og implementering

Status for Sundhedsplatformens økonomi og implementering

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Denne sag har sit udspring i behandlingen af de organisatoriske og økonomiske konsekvenser af Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisation på regionsrådets møde den 13. juni 2017, her blev der anmodet om en række forskellige redegørelser i forhold til økonomi i relation til Sundhedsplatformen, gevinstrealisering, businesscase mv.. Behandlingen afstedkom yderligere politikerspørgsmål som også søges besvaret i denne sag.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at redegørelse om udviklingen i Center for It, Medico og Telefonis (CIMT) økonomi 2013-2017 tages til efterretning,
 2. at status for den samlede økonomi i relation til anskaffelse af Sundhedsplatformen tages til efterretning,
 3. at den opdaterede businesscase som en teknisk opdatering tages til efterretning,
 4. at det besluttes at businesscasen, som en teknisk opdatering ikke yderligere vedligeholdes,
 5. at der fremadrettet styres efter gevinstrealiseringskonceptet som beskrevet nedenfor,
 6. at der orienteres om status for arbejdet med gevinstrealiseringen i forbindelse med den årlige budgetproces,
 7. at gennemgangen af økonomi mv. vedr. Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisation tages til efterretning, og
 8. at It- og afbureaukratiseringsudvalget og forretningsudvalget i forbindelse med den kvartalsvise status for Sundhedsplatformen orienteres om økonomistyringen af Sundhedsplatformen.

POLITISK BEHANDLING
IT- og afbureaukratiseringsudvalget beslutning den 14. august 2017:
Indstillingspunkt 1 og 2 blev anbefalet uden bemærkninger.
 
Formanden satte indstillingspunkt 3 til afstemning:
For stemte: A (3), C (1), F (1), V (1), i alt 6.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: 0
Indstillingspunkt 3 var hermed anbefalet.
Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen:
Den bygger på samme forudsætninger, som den gamle. Forudsætningerne for vurderingerne har været, at alt fungerer optimalt, og det er jo ikke virkeligheden. Hvad skal vi med en spekulativ og ikke realistisk businesscase. Eventuelle økonomiske gevinster er uklare og ligger længere ude i fremtiden.
 
Formanden satte indstillingspunkt 4 til afstemning:
For stemte: A (3), C (1), F (1), Ø (1), i alt 6.
Imod stemte: 0
Undlod at stemme: V (1), i alt 1.
Venstre oplyste, at gruppen vil tilkendegive deres stillingtagen ved forretningsudvalgets behandling af sagen.
 
Formanden satte indstillingspunkt 5 til afstemning:
For stemte: A (3), C (1), F (1), i alt 5.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: V (1), i alt 1.
Venstre oplyste, at gruppen vil tilkendegive deres stillingtagen ved forretningsudvalgets behandling af sagen.
Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen:
Vi er meget skeptiske over for de store økonomiske gevinster og deres hurtige implementering. Derudover ønsker vi at lægge vægt på de øvrige gevinster: faglig kvalitet, patienternes oplevelse og datasikkerhed.
 
Indstillingspunkt 6, 7 og 8 blev anbefalet uden bemærkninger.
 
Karsten Skawbo-Jensen (C) og Erik Sejersten (V) deltog ikke i sagens behandling.
Regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen (A) deltog i mødet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Formanden satte indstillingspunkt 1-2 under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), V (3) og Ø (2), i alt 13.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: O (2).
I alt 15.
Indstillingspunkterne 1-2 var herefter anbefalet.
 
Forretningsudvalget tilføjede til 3. indstillingspunkt efter ordet businesscase: ”som en teknisk opdatering”.
 
Formanden satte herefter indstillingspunkt 3 under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), og V (3), i alt 11.
Imod stemte: Ø (2).
Undlod at stemme: O (2).
I alt 15.
Indstillingspunkt 3 var herefter anbefalet.
 
Formanden satte indstillingspunkt 4 under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), V (3) og Ø (2), i alt 13.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: O (2).
I alt 15.
Indstillingspunkterne 4 var herefter anbefalet.
 
Formanden satte herefter indstillingspunkt 5 under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1) og V (3), i alt 11.
Imod stemte: Ø (2).
Undlod at stemme: O (2).
I alt 15.
 
Indstillingspunkt 5 var herefter anbefalet.
 
Formanden satte indstillingspunkt 6-8 under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), V (3) og Ø (2), i alt 13.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: O (2).
I alt 15.
Indstillingspunkterne 6-8 var herefter anbefalet.
 
Dansk Folkepartis medlemmer oplyste, at gruppen vil tilkendegive sin stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.
 
Forretningsudvalget bad om et oplæg til, hvordan driftsmålene i gevinstrealiseringsprogrammet afrapporteres til forretningsudvalget.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Der var omdelt supplerende notat (bilag 10).
 
Indstillingspunkt 1 og 2 blev godkendt uden afstemning.
 
Formanden satte indstillingspunkt 3 til afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (1), I (1), O (3) og V (8), i alt 34.
Imod stemte: Ø (5).
Undlod at stemme: 0.
I alt 39.
Indstillingspunkt 3 var herefter godkendt, med den præcisering som var anbefalet af forretningsudvalget.
 
Indstillingspunkt 4 blev godkendt uden afstemning.
 
Formanden satte indstillingspunkt 5 til afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (1), I (1), O (3) og V (8), i alt 34.
Imod stemte: Ø (5).
Undlod at stemme: 0.
I alt 39.
Indstillingspunkt 5 var herefter godkendt.
 
Indstillingspunkt 6, 7 og 8 blev godkendt uden afstemning.
 
Lene Kaspersen (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Der er fra medlemmer af regionsrådet anmodet om en række redegørelser som alle er centreret omkring Sundhedsplatformen.
 
Denne sag vil redegøre for følgende efterspurgte forhold:
For de ovenstående punkter foreligger en mere detaljeret gennemgang i bilag til denne sag.
 
Der er endvidere anmodet om en redegørelse for, hvordan der realiseres økonomiske gevinster 2018-2020 som følge af Sundhedsplatformen. Regionsrådet vil på orienteringsmødet den 22. august 2017 få en gennemgang af, hvorledes hospitalerne forventer at realisere gevinsterne i budget 2018.
 
Det er endvidere besluttet, at It- og afbureaukratiseringsudvalget og forretningsudvalget løbende bliver orienteret om økonomistyringen af Sundhedsplatformen mindst en gang i kvartalet med forventet første leverance ved it- og afbureaukratiseringsudvalgets møde den 29. november 2017.
 
I. Udvikling i økonomien for Center for It, Medico og Telefoni i perioden 2013-2017
En gennemgang af udviklingen i bevillingen til CIMT i perioden 2013-2017 viser, at CIMT’s samlede bevilling er steget med ca. 150 mio. kr. i perioden svarende til et løft på ca. 12 %. I samme periode er Region Hovedstadens samlede nettoudgiftsbudget steget fra 34,2 mia. kr. til 38,1 mia. kr. svarende til ca. godt 11 %.
 
Det største løft på bevillingssiden er sket på løn som er vokset med ca. 150 mio. kr., mens øvrig drift netto blev løftet ca. 100 mio. kr. fra 2013 til 2014 og siden hen har været stort set stabil eller nedadgående. Anlægsbevillingen er faldet fra 146 mio. kr. i 2013 til 50 mio. kr. fra 2015 og frem.
 
I forhold til den samlede udvikling skal der bemærkes, at der i perioden blandt andet er sket en række ændringer i opgaveporteføljen og dermed overflytning af budget til CIMT svarende til en årlig forøgelse af budgettet med ca. 30 mio. kr.
 
De bevillingsmæssige løft på øvrig drift er i al væsentlighed sket i 2014 og 2015, hvor der blev indarbejdet løft på driftsbevillingen til dækning af afledte driftsudgifter i relation til foretagne investeringer på it- og medicoområdet samt til yderligere investeringer som forudsætning for udrulning af Sundhedsplatformen. Således blev der i budgettet for 2015 bevilget 146 mio. kr. til infrastrukturprojekter, en bevilling som blev gjort varig fra 2015 og frem. Indenfor disse rammer har CIMT over den samlede periode derudover finansieret en række vækstområder for mere end 200 mio. kr.
 
Forøgelsen på løn er finansieret dels ved en varig merbevilling jf. regionsrådssag 11. marts 2014 på 51 mio. kr. dels ved en konvertering af eksterne driftsudgifter (primært til konsulenter) i CIMT til løn, således at der har kunnet opbygges en kapacitet til at løse den omfattende stigning i udviklings- og driftsopgaver.
 
II. Den samlede økonomi i relation til anskaffelse og implementering af Sundhedsplatformen (2014-2017)
Projektbevilling
Den samlede projektbevilling til implementering og anskaffelse af Sundhedsplatformen udgør for Region Hovedstaden 1.038,4 mio. kr.
 
Regionsrådet godkendte den 17. december 2013 i forbindelse med valg af leverandør til Sundhedsplatformen en samlet projektbevilling for projektperioden på i alt 861 mio. kr. til anskaffelse og implementeringen af Sundhedsplatformen.
 
Regionsrådet godkendte den 14. april 2015 – efter en nærmere konkretiseringen af projektet - at projektets bevilling blev tilført 172 mio. kr. til en udvidelse af projektets samlede økonomi over projektperioden. Begrundelsen for udvidelsen var anskaffelse af en medicoteknisk integrationsplatform, etablering af to datacentre samt afsættelse af en yderligere reserve. Midlerne blev fundet ved intern omplacering og forhøjelse af leasingandelen med 36 mio. kr.
 
Samlet set forventes den godkendte projektbevilling overholdt, herunder at de afsatte reserver anvendes i fuldt omfang.
 
Det har særligt her i slutfasen af projektperioden været nødvendigt at foretage stramme prioriteringer inden for den samlede bevilling. Dette skyldes blandt andet, at der fra hospitalsside er en forventning om og ønsker til forbedringstiltag i Sundhedsplatformen. Fra Herlev og Gentofte Hospital, som første hospital gik på Sundhedsplatformen, er der nu gået næsten 1½ år, og der er et stigende behov for at imødekomme ønsker til udvikling og forbedringer. Med så lang en implementeringsperiode bliver det meget vanskeligt, at sondre mellem hvornår noget er en del implementering af Sundhedsplatformen, og hvornår det er tale om almindelig løbende udvikling. Eksempelvis i forhold til behov for nye eller ændrede integrationer til fællesoffentlige systemer, nyt brugerudstyr mv.
 
Øvrige udgifter  
Ud over den direkte afsatte projektbevilling til Sundhedsplatformen er der inden for budgetterne i andre dele af organisationen afholdt udgifter, som kan relateres til eller er afledt af implementeringen af Sundhedsplatformen. Der er tale om udgifter, som i væsentligt omfang formentlig ville være blevet afholdt til anden it-understøttelse af arbejdet på hospitalerne.
 
På hospitalerne er der samlet set afholdt udgifter på 82 mio. kr. i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen til nyt udstyr for at understøtte Sundhedsplatformens arbejdsgange og tekniske krav. Udgifterne er finansieret inden for hospitalernes afsatte budgetter. Hovedparten af indkøbene kan ses som reinvesteringer og behov for investeringer, der formentlig alligevel skulle have været foretaget i forbindelse med den løbende teknologiske udvikling.
 
Inden for CIMT's budget har der været aktiviteter og afholdt udgifter i relation til regionernes egenleverancer. Der er i perioden 2015 til 2017 afholdt i alt ca. 107 mio. kr.. Der kan dels være tale om fremrykning af udgifter, aktiviteter vedr. gennemgang og test af udstyr eller indfrielse af tekniske krav, som har været en forudsætning inden implementeringen af Sundhedsplatformen.
 
Det kan imidlertid være svært at sondre mellem, hvad der er udgifter, som er direkte afledt af Sundhedsplatformen, og udgifter, som formentlig alligevel ville være afholdt som led i understøttelsen af et digitaliseret sundhedsvæsen og den teknologiske udvikling i almindelighed. Dette gælder eksempelvis opgradering og udvidelse af kablet og trådløst netværk på hospitalerne. Dette arbejde er nødvendigt som følge af almindelig slitage og forældelse og ændrede brugerbehov, men den oprindelige plan er løbende blevet justeret og på visse områder fremrykket med henblik på at kunne understøtte udrulningsplanen for Sundhedsplatformen og de tekniske og brugermæssige behov knyttet hertil. Tilsvarende er moderniseringen af den tekniske løsning, der skal sikre fleksible kliniske it-arbejdspladser og reducere antallet af logins blevet fremrykket.
 
I Center for Økonomi er der i forhold til afhjælpning af problemerne med korrekt registrering af aktivitet, primo 2017 iværksat en oprydningsopgave, som håndteres inden for centrets budgetramme bl.a. gennem udskydelse af andre opgaver. Udgiften antages at udgøre 8 mio. kr. for regionen og er vigtig af hensyn til at sikre regionen et korrekt indtægtsgrundlag og korrekt finansiering.
 
Anvendelse af personaleressourcer
Der er, ud over afholdte udgifter, ligeledes medgået personaleressourcer til projektet og implementeringen.
 
Hospitaler og koncerncentre har udlånt medarbejdere til programorganisationen. Det samlede udlån fra Region Hovedstaden udgør i 2017 290 fuldtidsårsværk. Heri indgår bl.a. de certificere undervisere, som har forestået undervisning af superbrugerne.
 
Løn til de udlånte medarbejdere har i den udlånte periode været afholdt via de afgivende dele af organisationen og inden for de eksisterende lønbudgetter.
 
CIMT har herudover medarbejdere, som ikke formelt er udlånt til programorganisationen, men som vurderes at være beskæftiget med opgaver i relation til Sundhedsplatformen - dette skønnes at udgøre ca. 70 årsværk i 2016 og 2017 og er afholdt inden for CIMT's budget. Der er dog for disse medarbejdere tale om, at opgaverne gradvist udvikler sig fra udviklingsopgaver vedr. implementeringen til almindelige driftssupportopgaver.
 
Lige som det gælder de afledte udgifter, er det også svært at lave en præcis sondring mellem, hvornår medarbejderne skal betragtes som en del af implementeringen af Sundhedsplatformen, og hvornår der varetages almindelige driftsopgaver. Der er snart gået halvandet år siden første hospital gik på Sundhedsplatformen og i denne periode har man løst både opgaver som vedrører de næste hospitaler, som skal på Sundhedsplatformen og drifts- og supportopgaver for de hospitaler, som er på Sundhedsplatformen. Derfor er det vanskeligt at lave præcise opgørelser over, hvad selve implementeringen koster/har kostet.
 
I tillæg hertil har der også i andre koncerncentre og på hospitalerne været medarbejdere, som i større eller mindre omfang har været beskæftiget med afledte opgaver af Sundhedsplatformen. Der foreligger imidlertid ikke opgørelser over dette, da det kan være svært at lave en præcis sondring mellem tidsforbrug medgået til implementering, og hvornår opgaver skifter til almindelig løbende drift. Et eksempel på dette er arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH'er), som varetages af Center for Sundhed. Uanset Sundhedsplatform eller ej, så arbejdes der som led i den løbende drift med UTH'er.
 
Der er udarbejdet en opgørelse over tidsforbruget for superbrugerne i forbindelse med go-live-perioderne på de enkelte hospitaler. Ressourceforbruget svarer samlet set til 80 årsværk i et år.
 
Administrationen har gennemført en analyse af udviklingen i udbetalt merarbejde og afspadsering af timer for klinisk personale på Herlev og Gentofte Hospital samt Righospitalet for perioden 2014 til 2017. Der er ikke på baggrund af denne analyse indikationer på, at der skulle være en stigning i overarbejde i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen på de to analyserede hospitaler.
 
Ovenstående opgørelse af af afholdte udgifter, herunder forbug af personaleressourcer er indarbejdet i opdateringen af omkostningssiden i buisnesscasen. Den opdaterede businesscase viser, at de samlede omkostninger ved anskaffelse og implementering af Sundhedsplatformen fortsat beløber sig til 2,1 mia. kr. Dette svarer også til vurderingen i businesscasen, der blev udarbejdet i forbindelse med indgåelse af kontrakten i december 2013.
 
III. Arbejdet med gevinstrealiseringer
Gevinsterne ved Sundhedsplatformen forstås i Region Hovedstaden som de forbedringer indenfor den faglige kvalitet, patientoplevelsen og effektiviteten, som Sundhedsplatformen gør mulige. Det skal understreges, at de tre kategorier hænger sammen og påvirker hinanden.
 
Arbejdet med at opnå gevinsterne tænkes i en ramme på fem år i anerkendelse af den betydelige omstilling af det kliniske arbejde og ledelse, som Sundhedsplatformen medfører. Der arbejdes således fra år til år med planer og budgetter.
 
Der er udarbejdet et katalog med 26 driftsmål, der er indikatorer for om gevinsterne opnås. Det drejer sig om kvalitative mål og mål for anvendelsen af funktionaliteter i Sundhedsplatformen. Hvor der i forvejen eksisterer driftsmål i Region Hovedstaden, der kan vurdere gevinsten, er disse anvendt – fx udsendelse af epikriser til praktiserende læger. Det er de enkelte hospitalsdirektioner, der tager stilling til hvilke driftsmål, de vil arbejde med det næste år. Hospitalsdirektionen udarbejder en gevinstrealiseringsplan med udvalgte mål og denne godkendes af koncerndirektionen. Driftsmålene er dynamiske i den forstand at de revideres efterhånden, som der høstes erfaringer med Sundhedsplatformen i praksis.
 
Der er udarbejdet rapporter for de enkelte driftsmål i Sundhedsplatformen, og målene vises på dashboards (visningssider), men der udestår en vigtig validering op mod den kliniske praksis – ligesom for en lang række øvrige styringsmæssige data fra Sundhedsplatformen. Dette arbejde foregår i regi af Sundhedsplatformen under ledelse af Dataenheden i Center for Økonomi, der forventer, at programstyregruppen for platformen kan beslutte en plan for udarbejdelse af endelige mål i september. Først herefter vil en systematisk opfølgning på målene kunne påbegyndes.
 
Når data foreligger genoptages hospitalernes arbejde, hvor gevinstrealiseringsplanerne fornys årligt således, at man gennem arbejdet med få udvalgte mål når igennem alle indikatorerne. Rækkefølgen i dette vil naturligvis blive påvirket af de erfaringer, der gøres på tværs i regionen og af de nye udviklinger af Sundhedsplatformen, der løbende implementeres.
 
Implementering af Sundhedsplatformen medfører en række effektiviseringsmuligheder i det kliniske arbejde og dermed økonomiske gevinster. I den oprindelige business case for Sundhedsplatformen var effektiviseringsmuligheder estimeret til meget betydelige beløb med meget betydelige spænd med et minimumsniveau på 575 mio. kr. årligt, der kunne indfases i løbet af fem år. Business casen har således sat et ambitionsniveau og en tidshorisont, men i øvrigt er det tanken, at der tages stilling til de økonomiske gevinster fra år til år i forbindelse med budgetfastlæggelsen.
 
Forretningsudvalget har besluttet, at der til brug for beslutning af budgettet for 2018 skal indhentes forslag fra hospitalerne til realisering af gevinster, som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen for 102 mio. kr.
 
Mulighederne for effektiviseringsgevinster vil løbende udvikle sig i takt med, at systemet optimeres, tilpasses og fejljusteres samt klinikernes anvendelse af systemet forbedres. Dette gælder i første omgang i særdeleshed udviklingen af best./ord.-sæt (pakker af bestillinger ordinationer), men også den nye version af systemet som Epic frigiver i 2018 og indførelsen af ”Landspatientregister 3” (LPR3) forventes at give betydelige lettelser. Det er pt. forventningen, at der i budget 2019 kan nås et samlet niveau på 250 mio. kr. som et rundt tal, men samtidig som en indikation af, at der på nuværende tidspunkt forventes yderligere og større besparelser i dette budgetår.
 
Det er lederne i regionen, der har ansvaret for at realisere gevinsterne ved Sundhedsplatformen, og som nævnt er der spillerum for hospitalsdirektionerne både ved fastlæggelse af gevinstrealiseringsplaner og forslag til realisering af økonomiske gevinster. En forudsætning for en reel udnyttelse af Sundhedsplatformens mange muligheder for forbedringer i klinikken – herunder lokale muligheder – er en ændring af den måde ledelse udføres på i regionen. Lederne skal tage opgaven på sig og forstå, at platformen ændrer grundlaget for udførelse af kerneopgaven og gå foran i denne forandring. Dette er en stor opgave. Samtlige kliniske ledere har op imod go-live været på et kursus af ca. en halv dags varighed og temaet er en del af regionens ledelsesudviklingsprogram. Det fremtidige arbejde med gevinstrealisering vil indebære vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs i regionen.
 
IV. Businesscase for Sundhedsplatformen
Der er foretaget en opdatering af businesscasen for Sundhedsplatformen, som besluttet af forretningsudvalg og regionsrådet på møde den 13. juni 2017.
 
I forbindelse med beslutningen om at anskaffe Sundhedsplatformen i 2013 blev der udarbejdet en businesscase for anskaffelsen og implementeringen. Denne er senest blevet opdateret i efteråret 2015, jf. resume af businesscase forelagt regionsrådet 2. februar 2016, sag nr 11.
 
En businesscase har til formål at understøtte beslutningsprocesserne og vise de økonomiske konsekvenser ved et projekt og hvilke typer gevinster og omfang, der kan forventes. Businesscasen er ikke udtryk for en egentlig bevilling givet af regionsrådet til projektet, men en opgørelse over de samlede omkostninger, uanset om de er finansieret af en særskilt bevilling eller afholdes inden for eksisterende budgetter.
 
Omkostningerne i regionens businesscase omfatter således, ud over den af regionsrådet besluttede projektbevilling, også interne omkostninger, fx. medgåede personaleressourcer samt et økonomisk estimat for risici ved projektet eller en buffer.
 
Den oprindelige businesscase opgjorde de samlede omkostninger til 2,1 mia. kr. Den opdaterede businesscase viser, at dette estimat fortsat holder.
 
For så vidt angår businesscasens gevinstside udmøntes denne i de gevinstrealiseringsplaner, som er under opdatering og vil indgå i den årlige budgetproces. Gevinstrealiseringsplanerne tager afsæt i gevinsterne identificeret i businesscasen og det gevinstpotentiale, som businesscasen har anvist. For så vidt angår omkostningssiden i businesscasen udmøntes denne gennem budgetlægningen. Samlet set betyder dette, at businesscasen i sin helhed ikke længere opdateres, men fremadrettet bruges som ramme for budgetlægning og gevinstrealiseringsplaner.
 
Det er derfor administrationens vurdering, at udbyttet ved en fortsat vedligeholdelse af businesscasen ikke tilfører yderligere værdi og ej står mål med ressourceforbruget.
 
Der indgår ikke i businesscasen estimater for og konsekvenser af en nedgang i aktiviteten på hospitalerne. Det er vurderingen, at der kan imødeses en nedgang i produktionen på hospitalerne i 2017, men der foreligger ikke valide opgørelser på nuværende tidspunkt.
 
Administrationen vil i forbindelse med de kommende års budgetproces foretage en vurdering af erfaringerne med anvendelse af Sundhedsplatformen, herunder status for arbejdet med optimering og opdatering af systemet, således at dette indgår i beslutningsgrundlaget for det kommende års mål for gevinstrealiseringen.
 
På gevinstsiden betyder den tekniske opdatering, at gevinsterne vurderes at ligge i et interval på mellem 680 og 1.040 mio. kr. årligt, når gevinsterne er fuldt indfaset. Stigningen i gevinstberegningen kan bl.a. henføres til en almindelige pris- og lønfremskrivning i perioden fra 2011 og frem og afspejler endvidere, at der har været en vækst i udgifterne til hospitalsbehandling i løbet af perioden.
 
Der er i opdateringen af gevinstsiden ikke ændret på forudsætninger i øvrigt om gevinsterne eller tidsprofil for gevinstrealiseringen, så der alene er tale om, at der er taget udgangspunkt i nyere data for udgifterne på hospitalerne mv.
 
Gevinstpotentialeberegningen betragtes alene som et pejlemærke i forhold til det konkrete arbejde med gevinstrealiseringen, og der er alene taget stilling til hvor meget, der skal indarbejdes i budgetterne for 2018 men ikke fra årene herefter.
 
V. Overblik over økonomien til Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisation 2018-2020.
Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisationens struktur og størrelse består af tre spor; infrastruktur, som varetages af Region Sjælland for begge regioner, systemforvaltning, som delvist varetages af Region Hovedstaden for begge regioner og support, som varetages af regionerne hver især. Organisationen er dimensioneret til at udgøre cirka 350 årsværk placeret i Region Hovedstaden og cirka 100 årsværk placeret i Region Sjælland, jf. regionsrådet den 13. juni 2017, sag nr. 6. De 350 årsværk i Region Hovedstaden fordeler sig med 108 årsværk til lokal systemforvaltning (anvendelsesoptimering, ændringer og fejl specifikke for Region Hovedstaden), 161 årsværk til fælles systemforvaltning (udvikling og vedligehold af den fælles platform, grundlæggende workflows, etablering af nye moduler og applikationer, mv. samt 83 årsværk til support af brugere i Region Hovedstaden. Mere detaljeret beskrivelse af opgaverne og årsværksfordeling er yderligere beskrevet i bilag 5.
 
Bemandingen afspejler behovet for at sikre kapacitet til løbende optimering og videreudvikling. I forhold til den fremtidige struktur og størrelse er det i samarbejdsaftalen med Region Sjælland aftalt, at parterne vil arbejde for en løbende optimering af Sundhedsplatformens drifts- og udviklingsorganisationens størrelse. Lønudgifter i driftsorganisationen tilvejebringes indenfor regionens eksisterende lønbudgetter. Bemandingen fordelt på hovedopgaver fremgår af nedenstående tabel 1.
 
Mange af de medarbejdere, der i dag arbejder med Sundhedsplatforms relaterede opgaver, og som er udlånt fra CIMT, hospitaler og øvrige koncerncentre mv. til programorganisationen vil indgå i den nye SP drifts- og udviklingsorganisation. Fra hospitaler og øvrige centre vil lønsum svarende til 90 årsværk blive overført til SP drifts- og udviklingsorganisation, mens CIMT bidrager med 260 årsværk inden for CIMT´s nuværende lønramme. Fra hospitalernes side er der i dag indstationeret ca. 170 årsværk til Sundhedsplatformen. Dermed føres mere end halvdelen af de udstationerede fra hospitalerne fra 1. januar 2018 tilbage til det kliniske arbejde på hospitalerne.
 
De øvrige driftsudgifter er afledt af hovedopgaverne i driftsorganisationen indenfor systemforvaltning, infrastruktur og support. Der er en nettobesparelse på den løbende vedligeholdsomkostning (licensbetaling) ved overgangen til Sundhedsplatformen på 6 mio. kr. i 2018 og op til ca. 22 mio. kr. fra 2019. Dette modsvares dog af en række andre driftsudgifter. Da der endnu er en række uafklarede forhold vedrørerende de fremadrettede krav til infrastrukturen i forbindelse med fremtidige opgraderinger afsættes der således 24 mio. kr. til reinvesteringer i infrastrukturen i 2018. Det er forventningen, at der også vil være behov for midler til den fortsatte vedligeholdelse og løbende udskiftning af infrastrukturen fra 2019 og frem, men der foreligger ikke estimater herfor på nuværende tidspunkt.
 
Endvidere forlænges lejemålet på Lyngbyvej, hvor den nuværende programorganisation er placeret, med et år til udgangen af 2018. Dette gøres for at sikre stabilitet og kontinuitet for medarbejderne i forbindelse med overgangen fra projekt til drift. Husleje og øvrige personalerelaterede driftsomkostninger andrager i alt 4,8 mio. kr. i 2018. Hertil kommer licensudgifter mv. vedr. nogle af de udvidelser og tilkøb, som er foretaget i programperioden. Samlet set beløber disse poster sig til 17 mio. kr. i 2018 og 9-12 mio. kr. i 2019-2020.
 
Endelig afsættes i 2018 endvidere 10 mio. kr. i 2018 til at indkøbe ekspertbistand vedr. justering og optimering af Sundhedsplatformen på områder, hvor regionen ikke selv har ekspertisen eller ikke kan rekruttere den nødvendige ekspertise og specialviden.
 
Estimater særligt for 2019-2020 er behæftet med usikkerhed forbundet med omfanget af driftsudgifter i forhold til at understøtte den fortsatte drift af Sundhedsplatformen.
 
I arbejdet med at etablere et roadmap for udviklingen af Sundhedsplatformen er der, efter drøftelse med de klinisk faglige miljøer (via Styregruppen for Klinisk Administrativt Indhold, KAI), tilvejebragt en prioriteret liste over ønsker. Derudover indeholder roadmappet krav som følge af kontraktuelle eller fællesoffentlige forpligtelser, der kræver ændringer eller integration til Sundhedsplatformen. Disse er pt. estimeret til samlet set 86 mio. kr.. Hertil kommer nyt Landspatientregister pt. estimeret til op til 62 mio. kr. Da disse behov samlet set overstiger den nuværende økonomiske ramme, herunder i lyset af presset på anlægsrammen, medfører det et behov for underlægge udviklingen af Sundhedsplatformen en meget stram prioritering.

KONSEKVENSER
Såfremt indstillingen tiltrædes vil det betyde, at der fremadrettet styres efter det beskrevne gevinstrealiseringskoncept, og at businesscasen i konsekvens heraf ikke længere opdateres. Endvidere vil It- og afbureaukratiseringsudvalget og forretningsudvalget fremover i forbindelse med den kvartalsvise statusrapportering om Sundhedsplatformen blive orienteret om økonomistyringen af Sundhedsplatformen.

RISIKOVURDERING
Såfremt det ikke besluttes, at der skal styres efter det beskrevne gevinstrealiseringskoncept, så skal der udarbejdes et nyt styringsgrundlag for gevinstrealiseringen, som skal være lige så konkret i sin tilgang, ellers vil der være en risiko for, at de potentielle gevinster ved Sundhedsplatformen ikke kan realiseres.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Regionen vil udsende en pressemeddelelse.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges for forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17014266


28.pdf
29.pdf
30.pdf
31.pdf
32.pdf
33.pdf
34.pdf
35.pdf
36.pdf
37.pdf

Bilag

Bilag 1 redegørelse CIMT økonomi
Bilag 2 programøkonomi og andre afledte udgifter
Bilag 3 Gevinstrealisering ifm. Sundhedsplatformen
Bilag 4 Businesscase SP
Bilag 5 SP driftsorganisation
Bilag 6 Resume Region Hovedstadens business case for Sundhedsplatformen version 2 4 4
Bilag 7 Region Hovedstadens business case for Sundhedsplatformen version 2 4 4
Oplæg til ITA 14-08-2017 om SP økonomi og BC og gevinst
Slides til Bilag 1 og 5 til ITA udvalget
Oversigt over Driftsmål for gevinster ved Sundhedsplatformen


8. Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om Rigsrevisionens beretning om Region Hovedstadens Akuttelefon 1813

Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om Rigsrevisionens beretning om Region Hovedstadens Akuttelefon 1813

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Rigsrevisionen har gennemført en undersøgelse af Region Hovedstadens Akuttelefon 1813 og afgivet en beretning til Statsrevisorerne herom. Beretningen blev behandlet af Statsrevisorerne på et møde den 17. maj 2017, hvor de afgav deres bemærkninger til beretningen.
 
Regionsrådet blev orienteret om beretningen pr. mail den 17. maj 2017. Beretningen er vedlagt som bilag 1.
 
Sundheds- og Ældreministeriet har efterfølgende bedt om en udtalelse fra regionsrådet, hvilket forelægges til godkendelse i indeværende sag. Administrationen har udarbejdet et udkast til udtalelse til ministeriet, som har været sendt til kommentering i Sundhedsudvalget. Udkast til udtalelse med de fra Sundhedsudvalget modtagne bemærkninger er vedlagt som bilag 2.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende udtalelse (jf. bilag 2) til sundheds- og ældreministeren om Rigsrevisionens beretning om Region Hovedstadens Akuttelefon 1813.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Sundheds- og ældreministeren er som følge af beretningen blevet bedt om at afgive en ministerredegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.
 
Det fremgår af §18, stk. 3 i lov om revision af statens regnskaber, at ministeren skal indhente udtalelser fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser skal indgå som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne. Sundheds- og Ældreministeriet har på den baggrund anmodet om regionsrådets bemærkninger til beretningen.
 
Rigsrevisionen vurderer overordnet, at Akuttelefonen ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt mål for ventetider og kvalitet, og bemærker samtidig at Region Hovedstaden har det mest ambitiøse mål for ventetider af regionerne. Samtidig finder Rigsrevisionen det positivt, at Akuttelefonen som den eneste region systematisk følger op på kvaliteten af den telefoniske visitation.
 
Rigsrevisionen bemærker, at antallet af selvhenvendere er reduceret betydeligt siden etableringen af Akuttelefonen, men at antallet stadig er væsentligt, fordi det udgør ca. 20% af det samlede antal besøg på akutmodtagelser- og klinikker.
 
Rigsrevisionen vurderer, at Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner med fordel kan igangsætte en analyse af regionernes visitation og rådgivning af akutte patienter mhp. læring og sikring af høj kvalitet.
 
Ventetider ved Akuttelefonen 1813
Rigsrevisionen skriver i konklusionen, at Region Hovedstaden i perioden 2014 til marts 2017 ikke har indfriet de to servicemål om, at 90 % af opkaldene til Akuttelefonen skal være besvaret indenfor 3 minutter og at alle opkald skal være besvaret indenfor 10 min. Hertil bemærker Rigsrevisionen dog, at der i perioden fra februar til oktober 2016 var en positiv fremgang i ventetiden.
 
Rigsrevisionen bemærker, at den væsentligste årsag til udfordringerne med at opfylde servicemålene er, at Akuttelefonen i perioden 2014-2016 i gennemsnit har manglet 20 sygeplejersker, og at der i 2016 blev iværksat en systematisk analyse af, hvorfor det har været vanskeligt at fastholde og rekruttere sygeplejersker.
 
Statsrevisorerne skriver i deres udtalelse til beretningen, at de finder det ikke tilfredsstillende, at Akuttelefonen 1813 i perioden 2014–2017 ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt målene for ventetider og kvalitet.
 
Administrationen bemærker hertil, at der netop på baggrund af vanskelighederne med at rekruttere og fastholde sygeplejersker i 2015 er indført delestillinger mellem hospitalsafdelinger og Akuttelefonen 1813, og at der fortsat arbejdes målrettet med rekruttering bland andet via ordningen med delestillinger.
 
Administrationen bemærker derudover, at Rigsrevisionen i beretningen alene har haft fokus på ventetiden ved Akuttelefonen 1813, og ikke har set på et af formålene ved at indføre Akuttelefonen 1813 der var, at borgerne skulle opleve en kortere ventetid på regionernes akutmodtagelser- og klinikker, ved at få tildelt forventet tid til behandlingsstart og således kunne bruge ventetid på behandlingsstart hjemme.
 
Kvalitet og Patientsikkerhed
Akuttelefonen følger – som den eneste lægevagtordning - systematisk følger op på udviklingen i kvaliteten gennem interne og eksterne audits af patientforløb gennem viden fra klager og utilsigtede hændelser. Rigsrevisionen bemærker hertil, at man i perioden 2014-2016 mangler at gennemføre 31 % af de planlagte audits, herunder at der især er de eksterne audits, der ikke blev gennemført, hvilket Rigsrevisionen mener, er udtryk for at regionen ikke har et tilstrækkeligt fokus på det samlede patientforløb.
 
Herudover bemærker Rigsrevisionen, at Akuttelefonen har udfordringer med at nå målene for den ønskede kvalitet og at et gennemsnit af resultaterne fra de eksterne audits på udvalget områder i 2016 viser en afvigelse på mellem 2 og 15 procentpoint fra måltallene. Endelig bemærker Rigsrevisionen, at antallet af klager over og rapporterede utilsigtede hændelse er faldet væsentligt i perioden 2014-2015.
 
Administrationen bemærker hertil, at Akuttelefonen har været underkastet en ekstern evaluering i form af akkreditering og at Akuttelefonen i 2015 blev akkrediteret uden bemærkninger. Akuttelefonen er den eneste lægevagtsfunktion i Danmark, der er akkrediteret.
 
Ift. de manglende audits bemærker administrationen, at audits ikke er gennemført som følge af, at udmeldinger fra Datatilsynet, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet gjorde, at der opstod tvivl hos regionerne om, hvorvidt der var hjemmel i lovgivningen til at lave kvalitetsarbejde med udgangspunkt i opslag i patientjournaler. Denne tvivl medførte, at gennemførelsen af audits blev sat i bero i en periode til ministeriet havde afklaret sagen.
 
Udtalelse fra regionsrådet er fremsendt til ministeriet med forbehold for politisk godkendelse i august. Forbeholdet skyldes ministeriets frist den 3. august 2017. Udtalelsen er vedlagt som bilag 2.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen vil Sundheds- og Ældreministeriet få tilsagn om, at udtalelsen er endeligt godkendt af regionsrådet.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats i forbindelse med sagen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
16043916


38.pdf
39.pdf

Bilag

Rigsrevisionens beretning om Region Hovedstadens akuttelefon 1813
Udtalelse fra regionsrådet til ministeren vedr. beretning om Akuttelefonen 1813


9. Udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om Rigsrevisionens beretning om regionernes brug af konsulenter

Udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om Rigsrevisionens beretning om regionernes brug af konsulenter

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Økonomi- og Indenrigsministeren har bedt om en udtalelse fra regionsrådet om Rigsrevisionens beretning om regionernes brug af konsulenter. Forslag til udtalelse vedlægges som bilag 1.
 
Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning om regionernes brug af konsulenter, der er afgivet til Statsrevisorerne (beretning nr. 19/2016). Beretningen blev behandlet af Statsrevisorerne på et møde den 14. juni 2017, og efterfølgende afgav Statsrevisorernes deres bemærkninger til beretningen. Beretningen er vedlagt som bilag 2.
 
Regionsrådet blev orienteret om beretningen pr. mail den 14. juni 2017.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at regionsrådet godkender udkast til rådets udtalelse (jf. bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Økonomi- og Indenrigsministeren er som følge af den afgivne beretning (19/2016) blevet bedt om at afgive en ministerredegørelse til Statsrevisorerne om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til, jfr. rigsrevisorlovens § 18, stk. 2.
 
Ministerredegørelsen skal forholde sig til såvel beretningens indhold og konklusioner som til Statsrevisorernes bemærkninger. I redegørelsen skal indgå ministerens kommentarer til regionsrådets udtalelse jf. rigsrevisorlovens § 18, stk. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriet har på den baggrund anmodet om en udtalelse fra regionsrådet.
 
I nedenstående fremhæves Statsrevisorernes kritikpunkter og administrationens bemærkninger til disse. Selve udkastet til udtalelsen til Økonomi- og indenrigsministeren fremhæver de initiativer og tiltag, som regionen allerede har iværksat eller vil iværksætte for at imødegå den fremsatte kritik.
 
Til Rigsrevisionens beretning har Statsrevisorerne bemærket, at regionernes indkøb af konsulentydelser ikke er tilfredsstillende, idet regionerne ikke har sikret en sparsommelig, korrekt og strategisk brug af konsulenter. Statsrevisorerne er dermed enig i Rigsrevisionens kritik. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende:
Administrationen er enig med Statsrevisorerne i, at det er muligt at forbedre processerne vedr. konsulentindkøb og der arbejdes på at anvende dedikerede ressourcer mere effektivt. Arbejdet har gennem længere tid været i fokus i regionen, hvor der arbejdes på at forbedre regionens indkøb af konsulenter gennem en række fokuserede tiltag.
 
Administrationens bemærkninger til beretningens konklusioner
Beslutningskompetence følger budgetansvar
I Region Hovedstaden er det et bærende princip, at ansvaret for og kompetencen til at træffe beslutning angående økonomisk disponering er delegeret til det niveau i organisationen, der har budgetansvaret og den direkte viden om de forhold, der ligger til grund herfor. Dette indebærer ansvar for efterlevelse af de overordnede retningslinjer for indkøbsområdet – dvs. indkøbspolitik og omkostningsdisponeringsregler – og at virksomheder med behov for at indkøbe en konsulentydelse disponerer i overensstemmelse hermed, og selv aktivt søger nødvendig bistand ift. relevante centrale rammeaftaler og hvilken form konkurrenceudsættelse, der kræves inden indkøb effektueres.
 
Udbud og rammeaftaler
I forhold til Rigsrevisionens opgørelse i beretningen (s. 4), har Region Hovedstaden, Center for Økonomi, Indkøb på nuværende tidspunkt indgået centrale rammeaftaler og eller understøtter anvendelse af SKI’s rammeaftaler på hovedparten af de konsulentydelseskategorier, der er genstand for Rigsrevisionens undersøgelsen (93% opgjort i omsætning). I tilgift til de konsulentydelseskategorier, der er genstand for Rigsrevisionens undersøgelse, har Region Hovedstaden herudover udbudt bygherre-, ingeniør- og arkitektrådgivning og indgået 26 rammeaftaler herom.
 
På trods af nedenstående aftaler anerkender administrationen kritikpunkterne fra Rigsrevisionen og tager kritikken alvorligt.
Vurdering af behov, evaluering af modtaget konsulentydelse og udført tilsyn
Region Hovedstadens Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT) har inden Rigsrevisionens undersøgelse opsat processer og retningslinjer for anskaffelsesprocessen af IT konsulenter. Center for Økonomi, Indkøb har inden undersøgelsen igangsat processer og retningslinjer for anskaffelsesprocessen af Management konsulenter, samt efterfølgende opdateret information herom på regionens intranet (REGI). Der vil i forlængelse heraf endvidere blive gennemført en række informationsmøder for hospitaler, koncerncentre og øvrige virksomheder.
 
De beskrevne anskaffelsesprocesser adresserer Rigsrevisionens kritikpunkter, herunder afløftning af udbudspligt, samt overholdelse af god praksis for brug af konsulenter.
 
I den sammenhæng fremhæver Rigsrevisionen CIMT’s administrationsmodel, der indeholder en strategi og tilhørende retningslinjer for brugen af konsulenter. Gennemgangen af 13 konsulentkøb i CIMT viser, at CIMT generelt efterlever strategien og retningslinjerne for køb af konsulentydelser.
 
Udfordringen har i de konkrete kritikpunkter været, at retningslinjerne ikke er blevet efterlevet i de konkrete anskaffelser, hvor selve anskaffelsen er foretaget af hospitaler, koncerncentre og virksomheder.
 
Administrationen vil på baggrund af Rigsrevisionens kritik iværksætte følgende nye tiltag:
På baggrund af ovenstående igangsatte og kommende tiltag vurderer administrationen samlet, at alle væsentlige elementer i Rigsrevisionens kritik vil blive imødekommet indenfor de rammer, som delegeres med budgetansvaret. Det er dog administrations vurdering, at tiltagene skal tilgodese en effektiv drift og dermed undgå unødig bureaukrati fx i form af omfattende dokumentation.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen vil Økonomi- og Indenrigsministeriet få tilsendt en godkendt udtalelse fra regionsrådet.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats i forbindelse med sagen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen.

JOURNALNUMMER
16030530


40.pdf
41.pdf

Bilag

Udtalelse fra Region Hovedstaden til Økonomi og Indenrigsministeriet vedr Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes brug af konsulenter
Rigsrevisionens beretning om regionernes brug af konsulenter


10. Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse

Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådsformanden har modtaget brev af 11. april 2017, hvori fem borgmestre, Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune, Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune, Flemming Christensen, Køge Kommune, Jesper Würtzen, Ballerup Kommune og Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune inviterer til samarbejde om en forundersøgelse af en Ring 5 Syd-løsning på strækningen mellem Køge og Frederikssundsmotorvejen, jf. bilag 1. Begrundelsen herfor er, at det vil være naturligt at etablere et samarbejde med regionsrådet om Ring-5-syd i lyset af at KKR-Hovedstaden i et trafikpolitisk udspil "Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden" har indarbejdet en sydlig-Ring 5-løsning i udspillet.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende at regionen indgår i et samarbejde med stat og kommuner om en forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse.
 2. at godkende at der udmøntes 1 mio. kr. til medfinansieringen af forundersøgelsen, som tages fra 2017 budgettet for øvrig regional udvikling, under forudsætning af at den samlede finansiering af forundersøgelsen godkendes af parterne.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 21. juni 2017:
Formanden satte indstillingen til afstemning:
For stemte: A (2), C (1), O (1), V (2) i alt 6.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: F (1), i alt 1.
I alt: 8.
Indstillingen var herefter anbefalet.
 
Socialistisk Folkeparti vil tilkendegive deres stillingtagen ved den senere politiske behandling af sagen.
Abbas Razvi (B) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), C (2), O (2) og V (3), i alt 12.
Imod stemte: Ø (2).
Undlod at stemme: F (1).
I alt 15.
Indstillingen var herefter anbefalet, idet forretningsudvalget understreger at indstillingen omhandler den sydlige del af en Ring-5 forbindelse.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Formanden satte indstillingen til afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (1), I (1), O (3) og V (8), i alt 34.
Imod stemte: Ø (5).
Undlod at stemme: 0.
I alt 39.
Indstillingen var herefter godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Vejdirektoratet har i et notat af 6. februar 2017 udarbejdet et oplæg til rammerne for en forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse. Det omhandler tekniske, miljømæssige, trafikale og økonomiske undersøgelser og vurderinger, jf. bilag 3.
 
Vejdirektoratet skriver i notatet, at de overoverordnede effekter af en Ring 5 tidligere er blevet undersøgt i en strategisk analyse fra 2013. I denne blev de trafikale, natur- og miljømæssige samt samfunds- og anlægsøkonomiske forhold undersøgt på et overordnet niveau. Senest er de trafikale effekter af en Ring 5 blevet undersøgt i ”Trafikal analyse af hovedstadsområdet”, jf. Vejdirektoratets rapport 563 fra 2016 (bilag 4). Denne analyse blev udarbejdet i forlængelse af beslutningsforslag B14 ”Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve arealreservationerne i Ring 5-transportkorridoren”.
 
I Vejdirektoratets strategiske analyse fra 2013 blev det konkluderet, at der også kunne være trafikale perspektiver i en Ring 5½, og Vejdirektoratet foreslår derfor, at både Ring 5 og 5½ indgår i en forundersøgelse. Vejdirektoratets hidtidige undersøgelser peger på, at der er størst perspektiv i Ring 5 anlagt i motorvejsstandard, og Vejdirektoratet anbefaler, at de vejtekniske forudsætninger sikrer mulighed for at en Ring 5 planlægges som en fremtidig Ringmotorvej 5.
 
Et væsentligt formål med en forundersøgelse for en sydlig Ring 5, er at finde et eller flere relevante forslag, som medvirker til at afhjælpe dagens trafikale problemer på hovedstadens regionale vejforbindelser og understøtter en fremtidig storbyregion. Samtidig skal forslagene søge at tilgodese miljømæssige forhold, samt lokale udviklingsplaner. Perspektiver ved en videreførelse i en nordlig ringforbindelse bør ligeledes vurderes, ligesom påvirkningen på det øvrige vejnet vurderes i undersøgelsen.
 
En forundersøgelse vil angive nogle trafikale og samfundsøkonomiske perspektiver for en kommende sydlig Ring 5 motorvej og en eller flere af de undersøgte forslag vil kunne indgå og sikres i den fysiske planlægning for hovedstadens planlægning. Der vil skulle gennemføres en efterfølgende VVM-undersøgelse af et mere detaljeret vejanlæg, inden der kan ske sikring med vejbyggelinjer på de enkelte arealer eller træffes beslutning om anlæg af en sydlig Ring 5 motorvej.
 
Vejdirektoratet foreslår at der nedsættes et teknikerudvalg bestående af berørte kommuner, Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen, der følger undersøgelsens forløb. Teknikerudvalgets rolle bliver at følge undersøgelsen, og drøfte væsentlige problemstillinger, samt sikre koordinering til lokale planer og projekter. Vejdirektoratet bliver formand for teknikerudvalget.
 
Vejdirektoratet vurderer, at en forundersøgelse af en sydlig Ring 5 med nordlig afgrænsning ved Frederikssundmotorvejen vil kunne gennemføres på ca. 1½ år og inden for en ramme på 12 mio. kr.
 
Administrationens vurdering
I princippet er det en statslig opgave at udarbejde forundersøgelsen, men borgmestrene vurderer, at en vis medfinansiering fra interessenterne af forundersøgelsens samlede omkostning på 12 mio. kr. vil fremme den politiske mulighed for at komme i gang. Borgmestrene foreslår en medfinansiering fra interessentkommunerne og Region Hovedstaden på 40 % svarende til 4,8 mio. kr., hvilket for regionens vedkommende vil betyde et beløb på ca. 1 mio. kr.
 
Administrationens vurdering er, at regionen har interesse i at deltage i samarbejdet om forundersøgelsen. Begrundelsen er bl.a., at der er tale om en vigtig trafikforbindelse af regional betydning, som bør ses i sammenhæng med det øvrige arbejde som regionen har på infrastruktur- og transportområdet, herunder udviklingen og udbygningen af den kollektive trafik og sammenhængende trafiksystemer i Greater Copenhagen, bl.a. med det formål at reducere trængslen i regionen. Forundersøgelsen vil således dels kunne ses i sammenhæng med samarbejdet mellem KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden om at skabe overblik og sammenhæng i infrastrukturinvesteringer i regionen, og dels sammen med det øvrige arbejde med et fælles trafikcharter i regi af Greater Copenhagen samarbejdet.
 
Administrationen foreslår at regionens økonomiske bidrag til forundersøgelsen fastsættes til 1 mio. kr., mod at kommunerne bidrager økonomisk med 3,8 mio. kr. og staten med de resterende 7,2 mio. kr. til medfinansieringen af en forundersøgelse på 12 mio. kr. Region Hovedstadens deltagelse i forundersøgelsen forpligter ikke regionen til deltagelse i et evt. anlægsprojekt for en sydlig Ring 5-vejforbindelse på et senere tidspunkt.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes, at regionen deltager i samarbejdet og medfinansieringen af en forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse med 1 mio. kr.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Midlerne bevilges fra Øvrig regional udvikling under Regional udvikling. 1 mio. kr. i 2017.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 15. august og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
17008269


42.pdf
43.pdf
44.pdf
45.pdf

Bilag

Brev af 11. april 2017 til regionrådsformanden
Svar fra regionsrådsformanden til borgmestrene
Vejdirektoratets oplæg om forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse
Vejdirektoratets rapport 563 - Trafikal analyse af hovedstadsområdet


11. Godkendelse af høringssvar om Fremtidens transport og behovet for en mere fleksibel planlægning

Godkendelse af høringssvar om Fremtidens transport og behovet for en mere fleksibel planlægning

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Danske Regioner fremsender i brev af 12. april 2017, jf. bilag 1, oplægget ”Fremtidens transport - disruption kræver ny fleksibel planlægning”, jf. bilag 2, til regionens miljø- og trafikudvalg. Oplægget blev offentliggjort i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling og sætter fokus på, dels aktuelle mobilitetsudfordringer som øget trængsel, og dels på nye teknologiske muligheder og tendenser, der kan ændre transportformer og transportmønstre fundamentalt. Danske Regioner har udsat fristen for en eventuel tilbagemelding til 1. september 2017.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende vedlagte forslag til høringssvar (bilag 3) til Danske Regioner.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 21. juni 2017:
Anbefalet.
Abbas Razvi (B) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet, idet forretningsudvalget bad om til regionsrådets behandling at få forelagt et nyt udkast hvor regionsrådets ambitioner om klimamål er indarbejdet.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Der var omdelt supplerende revideret udkast til høringssvar (bilag 5).
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Udspillet ”Fremtidens Transport – disruption kræver ny fleksibel planlægning” blev offentliggjort af Danske Regioner i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling den 6. april 2017. Administrationen har udarbejdet resumé af rapporten, jf. bilag 3.
 
I oplægget peges på, at der er brug for en sammenhængende transportplanlægning, der understøtter de aktuelle behov, men som samtidig er i stand til at imødekomme forandringerne, så infrastrukturen ikke fastlåses på sigt. Den slags fleksibilitet kræver nærhed til løsningerne og indsigt i de forskellige regionale vilkår og tendenser.
 
I brevet til regionen skriver Danske Regioner bl.a., at en velfungerede infrastruktur og en effektiv kollektiv trafik er en væsentlig forudsætning for vækst, arbejdspladser og gode levevilkår, og at en effektiv mobilitet skal være en konkurrencefordel i den globale konkurrence om investeringer og talenter. Alle regioner oplever store udfordringer i forhold til dette, da bilkørslen er steget og trænglen er øget, ligesom den kollektive trafik er presset.
 
Samtidig sker der en hurtig teknologisk udvikling fx inden for selvkørende teknologier, hvor selvkørende biler vil skabe mere biltrafik og trængsel, hvis de ikke kombineres med effektiv kollektiv trafik og samkørsel. Skal vi løse de nuværende og fremtidige udfordringer i trafikken, forudsætter det en transportplanlægning, der sikrer mere sammenhængende mobilitet for borgere og virksomheder.
 
Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU foreslår, at følgende temaer i publikationen drøftes i miljø- og trafikudvalget:
Administrationens vurdering
Administrationen er enig med Danske Regioner i at vækst og udvikling forudsætter en velfungerede infrastruktur, og mener også, at velfungerende, robust og bærdygtig infrastruktur er forudsætning for at styrke mobiliteten og skabe øget økonomisk vækst og velfærd.
 
Administrationen er tilhænger af, at der sættes gang i en sammenhængende transport-, mobilitets- og infrastrukturplanlægning både på statsligt og regionalt niveau. Administrationen vurderer, at Region Hovedstaden vil kunne bidrage til planlægningen både på regionalt og nationalt niveau. Herunder kan Region Hovedstaden bidrage fagligt med analyser og udredninger. Administrationen anbefaler, at regionsrådet tilslutter sig Danske Regioners anbefaling om, at en statslig transportplan bør udarbejdes i dialog med regioner og kommuner og på baggrund af de regionale trafik- og mobilitetsstrategier.
 
Administrationen har på baggrund af Danske Regioners publikation og regionens arbejde med temaer om fremtidens transportbehov og sammenhængende trafiksystemer udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar til Danske Regioner, jf. bilag 4, og indstiller at udvalget godkender og anbefaler høringssvaret overfor forretningsudvalg og regionsråd.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkender udvalget administrationens forslag til høringssvar til Danske Regioner.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges miljø- og trafikudvalget den 21. juni 2017, forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg/Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
17012181


46.pdf
47.pdf
48.pdf
49.pdf
50.pdf

Bilag

Brev fra Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU
Danske Regioners rapport - Fremtidens transport
Resumé af Danske Regioners rapport - Fretidens transport
Forslag til høringssvar til Danske Regioner
Revideret Brev til Danske Regioner - Høringssvar efter FU 15.08.2017


12. Bevillinger til smart vækst-ansøgningsrunden

Bevillinger til smart vækst-ansøgningsrunden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
De regionale vækstfora afgiver efter reglerne i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og anden lovgivning indstilling til staten om anvendelse af regionalfonds- og socialfondsmidler og til regionen om anvendelse af regionale udviklingsmidler til erhvervsformål.
 
Vækstforum Hovedstaden har på sit møde den 20. juni 2017 behandlet ansøgninger vedrørede den tematiserede ansøgningsrunde for smart vækst samt én ansøgning vedrørende erhvervsuddannelser og én ansøgning til forlængelse af en klyngeindsats. Vækstforum Hovedstaden indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler, at regionsrådet godkender syv bevillinger for i alt 21 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2017.
 
Bevillingerne vedrørende erhvervsudviklingsmidlerne tages fra budget 2017. Det strategiske grundlag for godkendelse af ansøgningerne er den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), som blev godkendt i oktober 2015.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 
1. Greater Copenhagen #1 - Digitalt kompetenceløft i små og mellemstore virksomheder og brancher med særligt behov
Ansøger: DTU Compute/AC
 • at godkende, at der bevilges 8.596.510 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
2. Greater Copenhagen #2 - Digitalt kompetenceløft i små og mellemstore virksomheder
Ansøger: DTU Compute/AC
 • at godkende, at der bevilges 1.486.450 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
3. Safer Copenhagen – sikker vej til Smart City3
Ansøger: Vallensbæk Kommune
 • at godkende, at der bevilges 1.767.133 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
4. TourismX
Ansøger: Wonderful Copenhagen
 • at godkende, at der bevilges 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
5. SMART WATER
Ansøger: HOFOR/CALL
 • at godkende, at der bevilges 1.111.500 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
6. Restart – kompetenceforsyning til virksomheder i hovedstaden
Ansøger: NEXT Uddannelse København
 • at godkende, at der bevilges 5.997.217 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
7. Cluster Excellence Denmark – supportfunktion for danske netværk og klynger
Ansøger: Danish Cluster Aps
 • at godkende, at der bevilges 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

POLITISK BEHANDLING
Vækstforum Hovedstadens beslutning den 20. juni 2017
 
1. Greater Copenhagen #1- Digitalt kompetenceløft i små og mellemstore virksomheder og brancher med særligt behov
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
2. Greater Copenhagen #2- Digitalt kompetenceløft i små og mellemstore virksomheder
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
Bemærkninger
Anne-Sofie Fogtmann og Marianne Thellersen blev erklæret inhabile og deltog ikke under behandlingen af ansøgning 1 og 2.
 
3. Safer Copenhagen – sikker vej til Smart City
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
Bemærkninger
Marianne Thellersen og Thyge Enevoldsen blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.
 
4. TourismX
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
Bemærkninger
Sophie Hæstorp Andersen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.
 
5. SMART WATER
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
Bemærkninger
Frank Jensen og Thyge Enevoldsen blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.
 
6. Restart – kompetenceforsyning til virksomheder i hovedstaden
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
Bemærkninger
Thyge Enevoldsen og Marianne Thellersen blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.
 
7. Cluster Excellence Denmark – supportfunktion for danske netværk og klynger
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet.
Jens Mandrup (F) og Morten Dreyer (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Der er efter forretningsudvalgets behandling af sagen konstateret en faktuel fejl på side 6 i bilag 1. Der er som bilag 2 vedlagt et rettelsesblad til side 6 med synlige rettelser.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
I ansøgningsrunden blev der annonceret efter ansøgninger, som skulle sætte fokus på styrkelse af digitale kompetencer, smarte byløsninger og ressourceffektivet som vækstdrivere inden for smart vækst.
 
Vækstforumsekretariatets indstillinger om tilsagn eller afslag er formuleret på baggrund af de fem tildelingskriterier, som Vækstforum Hovedstaden godkendte på sit møde den 24. august 2015:
Vækstforumsekretariatet modtog i alt otte ansøgninger til ansøgningsrunden for smart vækst, heraf én ansøgning fra den tidligere ansøgningsrunde vedr. inklusion erhvervsuddannelser og ét projekt, der søgte om forlængelse af en klyngeindsats. En ansøgning inden for smart vækst fik afslag og forelægges derfor ikke forretningsudvalget. Vækstforum Hovedstaden godkendte således i alt syv projekter til tilsagn.
 
I forhold til de regionale erhvervsudviklingsmidler giver det en samlet disponering på 20.958.810 kr. af 2017-midlerne, hvoraf ca. 14,0 mio. kr. udelukkende vedrører smart vækst-runden.
 
KORT OVERSIGT OVER PROJEKTER TIL INDSTILLING OM TILSAGN ELLER AFSLAG
 
1. Greater Copenhagen #1 - Digitalt kompetenceløft i små og mellemstore virksomheder og brancher med særligt behov
Ansøger: DTU Compute/AC
Formål: Ansøgningen skal ses i tæt sammenhæng med "SMART Greater Copenhagen #2". Det samlede projekt har til formål at øge de digitale kompetencer i hovedstadsregionen, målrettet brancher med særlige behov for at skabe et bedre flow af kvalificeret arbejdskraft med IT-kompetencer i hele Greater Copenhagen og i relevante økosystemer. Udviklingsprojektet "SMART GC#1 danner viden- og metodegrundlag for gennemførelse af "SMART GC#2. Udviklingsprojektet retter sig mod både offentlige og private virksomheder med særligt behov for kompetenceløft. I gennemførelsesprojektet "SMART GC#2" er målgruppen dog indsnævret til kun at være smv'er, som via et kompetenceløft inden for det digitale kan opnå vækst. Det digitale område omfatter her digitalisering af processer, SMART produktion, Internet of things, robotics og autonome systemer, augmented reality, kunstig intelligens, cybersikkerhed og privacy.  
Samlet budget: 11.464.611 kr.  
Ansøgt beløb: 8.596.510 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Sekretariatets indstilling: 8.596.510 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Begrundelse: Der er tale om et udviklings- og gennemførelsesprojekt, som skal styrke virksomhedernes og de ansattes digitale kompetencer. Uover at 50 virksomheder og 250 medarbejdere vil få øget deres kompetencer, udvikles et kompetenceformat, som efterfølgende vil være frit tilgængeligt. Derudover forventes det, at de to projekter tilsammen vil skabe 135 nye arbejdspladser. Sekretriatet vurderer, at der er tale om et perspektivrigt projekt, der taler direkte ind i udfordringerne om mangel på digitale kompetencer. Projektet indstilles til tilsagn.
 
2. Greater Copenhagen #2- Digitalt kompetenceløft i små og mellemstore virksomheder
Ansøger: DTU Compute/AC
Formål:
Ansøgningen skal ses i tæt sammenhæng med "SMART Greater Copenhagen #1". Det samlede projekt har til formål at øge de digitale kompetencer i hovedstadsregionen målrettet brancher med særlige behov for at skabe et bedre flow af kvalificeret arbejdskraft med IT-kompetencer i hele Greater Copenhagen og i relevante økosystemer. Udviklingsprojektet "SMART GC#1 danner viden- og metodegrundlag for gennemførsel af "SMART GC#2. Udviklingsprojektet retter sig mod både offentlige og private virksomheder med særligt behov for kompetenceløft. I gennemførelsesprojektet "SMART GC#2" er målgruppen dog indsnævret til kun at være´små og mellemstore virksomheder (SMV'er) som via et kompetenceløft inden for det digitale kan opnå vækst. Det digitale område omfatter her digitalisering af processer, SMART produktion, Internet of things, robotics og autonome systemer, augmentet reality, kunstig intelligens, cyber sikkerhed og privacy.  
Samlet budget: 9.685.576 kr.
Ansøgt beløb: 4.842.788 kr. fra EU's Socialfond samt 1.486.450 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Sekretariatets indstilling: 4.842.788 kr. fra EU's Socialfond og 1.486.450 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Begrundelse: Der er tale om et udviklings- og gennemførelsesprojekt, som skal styrke virksomhedernes og de ansattes digitale kompetencer. Uover at 50 virksomheder og 250 medarbejdere vil få øget deres kompetencer udvikles et kompetenceformat, som efterfølgende vil være frit tilgængeligt. Derudover forventes det, at de to projekter tilsammen vil skabe 135 nye arbejdspladser. Sekretriatet vurderer, at der er tale om et perspektivrigt projekt, der taler direkte ind i udfordringerne om mangel på digitale kompetencer. Projektet indstilles til tilsagn.
 
3. Safer Copenhagen – sikker vej til Smart City
Ansøger: Vallensbæk Kommune
Formål:
Formålet med projektet er at få skabt et blivende, stærkt og åbent netværk, hvor der kan afprøves, udvikles og udveksles viden og kompetencer om fælles standarder for datasikkerhed og privacy faktorer. Målet er at styrke indkøb, udvikling, implementering og drift af smart cities for øget tryghed blandt borgerne. Projektet er det første af sin slags, hvor fælles offentlige initiativer har fokus på konkrete sikkerhedsinitiativer inden for smart cities. I projektet vil der ske en afsøgning af snitflader til øvrige indsatser og aktiviteter på området og mulighed for synergi og samarbejde. Det er målet, at en større kreds af kommuner og virksomheder vil modnes i projektet til at kunne indgå i smart city-satsninger og understøtte sikkerhed og privacy i regionen og i Greater Copenhagen.
Samlet budget: 2.356.178 kr.
Ansøgt beløb: 1.767.133 kr.
Sekretariatets indstilling: 1.767.133 kr.fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Begrundelse: Projektet vurderes at være et godt bidrag til løsninger, der imødekommer behovet i hovedstadsregionen for åben og sikker adgang til data, hvor private informationer er beskyttet. Projektet understøtter også smart vækst-temaet i ReVUS om sammenhængende digitale systemer og fælles standarder for smartere byer. Ansøger vil sikre samarbejde med en bred kreds af kommuner og aktører i hovedstadsregionen, herunder Københavns Kommune og KL. Projektet indstilles til tilsagn.
 
4. TourismX
Ansøger: Wonderful Copenhagen
Formål:
Med udgangspunkt i nye digitale løsninger og teknologi har projektet til formål at styrke innovationskraften i SMVer og styrke dansk turismebranches samlede konkurrenceposition. Der vil være særskilt fokus på de nye digitale muligheder, som kan styrke udviklingen blandt SMVerne og deres markedstilgang og derved samlet set styrke produkt- og oplevelsessammensætningen både nationalt og i metropolregionen. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT).
Samlet budget: 20.000.000 kr.
Ansøgt beløb: 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Sekretariatets indstilling: 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Godkendelsen sker under forudsætning af, at der er tilslutning til projektet fra de øvrige vækstfora
Begrundelse: Projektet imødekommer behovet i hovedstadsregionen for at udvikle turistprodukterne og styrke hovedstadens position som global og attraktiv turistdestination. Projektet vurderes at understøtte målet om, at Greater Copenhagen skal være et spændende turismemål med turistprodukter af høj kvalitet, god service og god tilgængelighed til oplevelser. Projektet bidrager samtidig til øget digitalisering og automatisering i turismevirksomhederne i regionen. Projektet indstilles til tilsagn.

5. SMART WATER
Ansøger: HOFOR/CALL
Formål: Projektets overordnede formål er at accelerere digitaliseringen af vandteknologi for at sikre erhvervsmæssig vækst samt driftoptimering. Projektets primære målgruppe er de virksomheder, som vil beskæftige sig med digitalisering af vandsektoren. Det er her, at der er potentiale for at skabe erhvervsmæssig vækst. Den sekundære målgruppe (slutkunderne) er vand- og klimatilpasningssektoren såsom kommuner og forsyningsselskaber, der vil få mulighed for at effektivisere deres drift.
Samlet budget: 9.064.500 kr.
Ansøgt beløb: 6.739.125 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Sekretariatets indstilling: 1.111.500 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Begrundelse: En manglende konkretisering af projektets indhold og smart-data løsninger samt manglende sandsynliggørelse af projektets effekt betyder, at ansøgningen som helhed ikke kan anbefales. Dog vurderes det, at der kan være et potentiale i at udvikle digitalisering af vandområdet. På den baggrund indstiller sekretariatet, at der gives støtte til et forprojekt med fokus på yderligere konkretisering af udfordringer og behov samt udvikling af en forretningsmodel. Forprojektet bør hente erfaringer fra og koordineres med projektet ”Innovative løsninger på vandområdet” v. Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
 
6. Restart – kompetenceforsyning til virksomheder i hovedstaden
Ansøger: NEXT Uddannelse København
Formål:
Det overordnede formål med projekt ”Restart – kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden” er, at give nøglemedarbejdere et uddannelsesløft/opkvalificering inden for områder med mangel på faglært arbejdskraft; industri, service og bygge- og anlæg.
Samlet budget: 30.562.368 kr
Ansøgt beløb: 14.240.909 kr. fra EU's Socialfond, 5.997.217 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Sekretariatets indstilling: 14.240.909 kr. fra EU’s socialfondsmidler, 5.997.217 kr. af Region Hovedstadens regionale erhvervsudviklingsmidler
Begrundelse: Projektet udspringer af de strategiske rundbordssamtaler om "Faglært til vækst". Der er tale om et markant projekt, som gennemføres af en relevant partnerkreds. Projektet vil bl.a. opkvalificere over 1.000 deltagere fra ufaglært til faglært inden for vækstkritiske områder, som virksomhederne efterspørger. Hertil kommer væsentlige sideeffekter i form af, at optil 1.000 ufaglærte og faglærte efteruddannes til henholdsvis superufaglærte og faglærte med særlige kompetencer. Projektet indstilles til tilsagn.
 
7. Cluster Excellence Denmark – supportfunktion for danske netværk og klynger
Ansøger: Danish Cluster Aps
Formål: Den primære opgave for Cluster Excellence Denmark (CED) er at agere som national supportfunktion for innovative netværk og klynger i Danmark. Ved at styrke disse netværk og klynger øges kvaliteten af den service, som de skal levere til virksomhederne. Det handler om bedre matchmaking, flere innovative samarbejdsprojekter, øget vækst og internationalisering.
Samlet budget: 10.000.000 kr.
Ansøgt beløb: 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Sekretariatets indstilling: 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Begrundelse: Der er tale om forlængelse af en opgave, som har været i udbud. CED's arbejde med certificering af klyngesekretariater medfører bl.a., at disse har lettere ved at indgå i og søge funding til internationale konsortier og projekter. En større tilfredshedsundersøgelse viser, at målgruppen har været tilfredse med de tilbudte aktiviteter. Projektet indstilles til forlængelse under forudsætning af, at de øvrige regioner bevilger deres andel af finansieringen.

KONSEKVENSER
Ved indstilling af projekterne til godkendelse udmøntes regionens strukturfondsmidler samt regionale erhvervsudviklingsmidler for 2017 vedrørende ansøgningsrunden for smart vækst.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
17008130, 17008136, 17008133, 17008134, 17008129, 17015180, 17022023


51.pdf
52.pdf

Bilag

Referat fra Vækstforums møde den 20. juni 2017_til forretningsudvalg
Rettelsesblad m/ synlige rettelser til s.6 i bilag 1


13. Vækstpartnerskabsaftale mellem Vækstforum Hovedstaden og regeringen

Vækstpartnerskabsaftale mellem Vækstforum Hovedstaden og regeringen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I juni 2016 indgik regeringen, Danske Regioner og KL aftale om regionernes økonomi 2017, hvoraf det fremgår, at ”konkrete fælles mål og indsatser på de vigtigste områder forankres i de vækstpartnerskaber, som forventes aftalt i anden halvdel af 2016 mellem regeringen og de regionale vækstfora”.
 
Med regeringsskiftet blev Vækstforum Hovedstadens samarbejde med ministerierne om en vækstpartnerskabsaftale imidlertid bremset, og Erhvervsministeriet aflyste forhandlingsmødet mellem den daværende erhvervs- og vækstminister og Vækstforums formandsskab, der var indkaldt til den 16. december 2016. Der blev den 28. juni 2017 afholdt et forhandlingsmøde mellem formandskabet for Vækstforum Hovedstaden og erhvervsministeren, hvor aftalen blev indgået.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 •  at tage orientering til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Vækstforum Hovedstadens beslutning den 20. juni 2017:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet.
Jens Mandrup (F) og Morten Dreyer (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
En indgåelse af vækstpartnerskabsaftalen har været længe undervejs bl.a. på grund af skiftende ministre. Regeringen gav i maj 2017 Erhvervsministeriet et nyt mandat til at indgå vækstpartnerskabsaftaler med regionerne. Erhvervsministeriet udmeldte at vækstpartnerskabsaftalerne skulle tage udgangspunkt i to-tre emner af væsentlig interesse, som f.eks. digitalisering, at aftalen skulle begrænses til samarbejde inden for ministeriets ressort, og at aftalen blev et-årig.
 
Region Hovedstadens vækstpartnerskabsaftale med regeringen indeholder tre overordnede vækstindsatser, som de to parter skal samarbejde om:
Vedlagt er den underskrevne aftale.

KONSEKVENSER
Aftalen gælder frem til den 30. juni 2018.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Indgåelsen af aftalen blev offentliggjort i en fælles pressemeddelelse med Erhvervsministeriet, og aftalen blev offentliggjort på Vækstforum Hovedstadens sociale medier den 28. juni 2017.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16035054


53.pdf

Bilag

Vækstpartnerskabsaftale juni 2017


14. Afrapporteringer 2016 og samarbejde 2017 med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity

Afrapporteringer 2016 og samarbejde 2017 med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet har på anbefaling fra erhvervs- og vækstudvalget og Vækstforum Hovedstaden indgået separate, tre-årige resultatkontrakter for perioden 2015-17 med Wonderful Copenhagen på turismeområdet og med Copenhagen Capacity om tiltrækning af udenlandske virksomheder, investeringer og talenter.
 
Erhvervs- og vækstudvalget, Vækstforum Hovedstaden og regionsrådet modtager årligt som en del af kontraktsamarbejdet en afrapportering om de to organisationers aktiviteter og resultater i det forgangne år og om de planlagte aktiviteter i det igangværende år. Erhvervs- og vækstudvalget, Vækstforum Hovedstaden og regionsrådet modtog senest en tilsvarende status i maj 2016.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at tage afrapportering om Wonderful Copenhagens resultater i 2016 samt planlagte aktiviteter i 2017 til efterretning, og
 2. at tage afrapportering om Copenhagen Capacitys resultater i 2016 samt planlagte aktiviteter i 2017 til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 21. juni 2017:
Indstillingens punkt 1 og 2 blev taget til efterretning.
Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Vækstforum Hovedstadens beslutning den 20. juni 2017:
Indstillingens punkt 1 og 2. blev taget til efterretning.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet.
Jens Mandrup (F) og Morten Dreyer (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Per Tærsbøl (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Wonderul Copenhagen og Copenhagen Capacity er erhvervsdrivende fonde, og de modtager begge tilskud fra Region Hovedstaden, der er reguleret i resultatkontrakter.
 
Wonderful Copenhagen har en bestyrelse på 13 medlemmer, hvoraf to er udpeget af regionsrådet. Fonden modtog i 2016 et tilskud fra regionen på 36 mio. kr. i basisfinansiering og 6 mio. kr. i projektfinansiering. Det svarer til 22 pct. af årets omsætning på 191 mio. kr.
 
Wonderful Copenhagen er samarbejdsorganisation for regionens turismeaktører, og koordinerer fælles platforme for udvikling og markedsføring af hovedstaden og Greater Copenhagen ude i verden. Turisme er et vigtigt væksterhverv. Alene i hovedstaden sikrer turismeerhvervet 44.000 jobs og genererer en årlig omsætning på 38 mia. kr. Turisme er også et strategisk aktiv i arbejdet med at gøre hovedstaden internationalt kendt, tilgængelig og attraktiv i tråd med visionerne for både den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) og Greater Copenhagen-samarbejdet.
Fonden havde ovenpå Eurovision i 2014 en betydelig negativ grundkapital, som nu er vendt til en positiv egenkapital tre år tidligere end planlagt.
 
Copenhagen Capacity har en bestyrelse på 13 medlemmer, hvoraf fire er udpeget af regionsrådet. Fonden modtog i 2016 et tilskud fra regionen på 37,5 mio. kr. Det svarer til 54 pct. af årets omsætning på 70 mio. kr. Copenhagen Capacity er den centrale, regionale aktør bag udviklingen af Greater Copenhagen til en internationalt attraktiv erhvervsregion. Copenhagen Capacity samarbejder med bla. InvestinDenmark om ude i verden at markedsføre metropolens grønne, sunde, smarte og kreative løsninger, og områdets forskningsbaserede og innovative miljøer - og på den måde tiltrække udenlandske virksomheder, investeringer og medarbejdere til regionen.
 
Resultater 2016
Som en fast del af kontraktsamarbejdet evaluerer parterne hvert år resultaterne i det forgange år.
 
Wonderful Copenhagens hovedresultater i 2016 (se bilag 1 for uddybet beskrivelse):
Copenhagen Capacitys hovedresultater i 2016 (se bilag 2 for uddybet beskrivelse):
En del af forklaringen er, at fonden opnår gode resultater med at henvende sig direkte til udenlandske enkeltvirksomheder med konkrete forslag til forretningsmuligheder. Ligeledes har et tæt samarbejde mellem investeringsfremme- og talent-afdelingen vist sig frugtbart. Det skyldes, at adgang til kvalificeret arbejdskraft har stigende betydning for udenlandske virksomheder, der overvejer hovedstadsområdet som lokalitet.
 
I øvrigt har Copenhagen Capacity kortlagt, hvor de private, udenlandsk ejede virksomheder placerer sig, og hvor deres medarbejdere er bosat. I gennemsnit er det kun 6% af de privatansatte lønmodtagere i udenlandske virksomheder, der også bor i den kommune, hvor de arbejder. Og på regionalt niveau pendler 10 pct. af de privatansatte skatteborgere med bopæl i Region Sjælland (godt 18.000 personer) til et udenlandsk firma i Region Hovedstaden. Der er altså en stærk økonomisk afhængighed og gevinst, der går på tværs af kommune- og regionsgrænser på Sjælland.
 
Aftaler for 2017 mellem Region Hovedstaden og hver af de to organisationer om mål, aktiviteter og samarbejde
På baggrund af evalueringen af det forgange år aftaler parterne eventuelle justeringer i mål, aktiviteter og samarbejde i det nye år. Erhvervs- og vækstudvalget og regionsrådet orienteres om dette.
 
Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden har for 2017 blandt andet aftalt (se den samlede aftale i bilag 3):
Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden har for 2017 blandt andet aftalt (se den samlede aftale i bilag 4):

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages afrapporteringen om Wonderful Copenhagens samt Copenhagen Capacitys resultater for 2017 og planlagte aktiviteter for 2017 til efterretning.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges Vækstforum Hovedstaden den 20. juni 2017, erhvervs- og vækstudvalget den 21. juni 2017, forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
17000349 og 15000941


54.pdf
55.pdf
56.pdf
57.pdf

Bilag

Wonderful Copenhagen årsrapport 2016 til RegionH
Copenhagen Capacity statusrapport 2016
Underskrevet samarbejdsaftale 2017 ml Woco RegH
Aftale RegH CopCap om kontraktsamarbejde 2017 - 24. maj 2017 final


15. 1-årig forlængelse af resultatkontrakt mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden

1-årig forlængelse af resultatkontrakt mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den eksisterende resultatkontrakt mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden blev godkendt den 16. december 2014. Den eksisterende kontrakt blev indgået for perioden 2015- 2017 med mulighed for at forlænge i 2018. Formålet med forlængelsen er at sikre, at det nye regionsråd og vækstforum, som tiltræder i 2018, har mulighed for at tage stilling til en eventuel ny, flerårig kontrakt med Copenhagen Capacity.
 
En forlængelse giver et nyt regionsråd, nyt vækstforum og ny bestyrelse i Copenhagen Capacity mulighed for at forhandle en ny fler-årig kontrakt i 2018, som kan indarbejde de prioriteter, der bliver styrende i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Resultatkontrakten med Copenhagen Capacity (og ReVUS) vil i foråret 2018 blive forberedt i en proces i tæt samspil med regionsrådet, og i øvrigt inddrage de centrale, regionale aktører inden for tiltrækning af udenlandske virksomheder og talenter.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende forlængelse af resultatkontrakten mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden med et år dvs. gældende for 2018, og
 2. at tage ekstern evaluering af Copenhagen Capacitys resultater i 2015 og 2016 til efterretning.
 3. at bevilge 37,3 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler i tilskud til Copenhagen Capacitys resultatkontrakt-aktiviteter 2018, og
 4. at den eksisterende økonomiske garanti til Copenhagen Capacity fortsættes for at sikre lovkravet om "going concern".

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 21. juni 2017:
Indstillingens punkt 1 blev anbefalet.
Indstillingens punkt 2 blev taget til efterretning.
 
Vækstforum Hovedstadens beslutning den 20. juni 2017:
Indstillingens punkt 1 blev anbefalet.
Indstillingens punkt 2 blev taget til efterretning.
Indstillingens punkt 3 og 4 blev anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet.
Jens Mandrup (F) og Morten Dreyer (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Per Tærsbøl (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Den gældende resultatkontrakt mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden løber i den tre-årig periode 2015-17 med mulighed for yderligere et års forlængelse, dvs. for 2018.
 
3+1-modellen giver mulighed for at sikre overensstemmelse mellem ReVUS og arbejdet med at tiltrække investeringer og talent. Desuden giver 3+1 modellen Copenhagen Capacity mulighed for at tilrettelægge deres aktiviteter i et langsigtet perspektiv. Dermed vil det være et nyt regionsråd, et nyt vækstforum og en ny fondsbestyrelse, der får mulighed for at fastlægge den fler-årige indsats, så den ligger på linje med de prioriteter, som regionsrådet og andre parter lægger ind i den kommende, regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). ReVUS 2019-23 skal også udformes i 2018.
 
Kontraktparterne skal i foråret 2018 afklare, om man ønsker at indlede forhandlinger af en ny, fler-årig kontrakt og i givet fald udstikke et mandat med den økonomiske ramme og overordnede, faglige retningslinjer for mål og aktiviteter i en ny resultatkontrakt gældende fra 2019 og frem. Derefter forhandles kontraktteksten på plads til godkendelse i regionsrådet og Copenhagens Capacitys bestyrelse medio 2018.
 
Kontraktforlængelsen for 2018 (se bilag 1) viderefører de faglige mål, aktiviteter og økonomi, der er aftalt for 2017, herunder:
Ekstern evaluering af Copenhagen Capacitys resultater i 2015 og 2016
Cowi har foretaget en mindre evaluering af fondens resultatskabelse i 2015 og 2016, og suppleret med interviews med fondens ledelse og med fondens samarbejdspartnere og brugere. Evalueringen bekræfter, at Copenhagen Capacity performer over aftalt niveau på stort set alle mål. Cowi stiller desuden en række forslag til, hvordan justeringer i de nuværende mål i kontrakten vil kunne øge incitamenterne yderligere i ønsket retning i det daglige arbejde i Copenhagen Capacity. Evalueringen er vedlagt som bilag 2.
 
Godkendelse i Copenhagen Capacitys bestyrelse
Den et-årige kontrakforlængelse blev godkendt af Copenhagen Capacitys bestyrelse på møde den 2. juni 2017.
 
I tilfælde af behov for mindre tekstjusteringer i kontrakten som følge af bemærkninger fra regionsrådet eller Vækstforum Hovedstaden forhandler administrationen disse på plads med Copenhagen Capacitys direktion.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen, forlænges den gældende tre-årige kontrakt med endnu et år med uændret årlig økonomisk ramme, mål og aktiviteter.
 
Hvis regionsrådet vælger ikke at indgå en et-årig forlængelse af kontraktsamarbejdet, træder regionsrådets eksisterende økonomiske garanti i kraft.

RISIKOVURDERING
Det årlige tilskud fra Region Hovedstaden til Copenhagen Capacity udgør ca. 55 pct. af fondens omsætning. Hvis Region Hovedstaden afstår fra at forlænge kontrakten, vil et sandsynligt scenarie være, at fonden og dermed hjørnestenen i indsatsen for at tiltrække udenlandske virksomheder, investorer og talenter til Greater Copenhagen må afvikles.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen, bevilges et tilskud i 2018 på 37,3 mio. kr. (2017-prisniveau som P/L-reguleres) fra den regionale udviklingspulje fordelt med 28,6 mio. kr. i basisfinansiering og 8,7 mio. kr. til finansiering af strategiske udviklingsprojekter.
Tiltrædelse af indstillingen indebærer tillige, at regionsrådet påtager sig en eventualforpligtelse i form af en økonomisk garanti på op til 56 mio. kr. (2017-prisniveau som vil skulle P/L-reguleres). Beløbet svarer til det månedlige tilskud i op til halvandet år. Den økonomiske garanti skal sikre, at Copenhagen Capacity vil kunne svare enhver sit i forbindelse med en afvikling/rekonstruktion af fonden, dvs opfylde fondslovgivningens krav om going concern. Garantien kan udløses, hvis en af parterne opsiger kontrakten eller ikke ønsker at indgå en ny kontrakt for 2019 og frem. Garantien ville skulle udmøntes i 2018 og 2019.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges Vækstforum Hovedstaden den 20. juni 2017, erhvervs- og vækstudvalget den 21. juni 2017, forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. augsut 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
17000349


58.pdf
59.pdf
60.pdf

Bilag

Etårig kontraktforlængelse RegH CopCap 2018 - 24. maj 2017 final
Cowi evaluering af Copenhagen Capacity resultater 2015-2016
Præsentation vist på erhvervs- og vækstudvalgets møde den 21. juni


16. 1-årig forlængelse af resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden

1-årig forlængelse af resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den eksisterende resultatkontrakt mellem Fonden Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden blev godkendt den 3. februar 2015. Den eksisterende kontrakt blev indgået for perioden 2015-2017 med mulighed for at forlænge i 2018. Formålet med forlængelsen er at sikre, at det nye regionsråd og vækstforum, som tiltræder i 2018, har mulighed for at tage stilling til evt. ny flerårig kontrakt med Wonderful Copenhagen.
 
En forlængelse giver et nyt regionsråd, nyt vækstforum og ny bestyrelse i Wonderful Copenhagen mulighed for at forhandle en ny fler-årig kontrakt i 2018, som kan indarbejde de prioriteter, som bliver styrende i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 2019-23. Resultatkontrakten med Wonderful Copenhagen (og ReVUS) vil i 2018 blive forberedt i tæt samspil med regionsrådet, og med inddragelse af de centrale aktører inden for turisme.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende forlængelse af resultatkontrakten mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden med et år dvs. gældende for 2018, og
 2. at tage ekstern evaluering af Wonderful Copenhagens resultater i 2015 og 2016 til efterretning.
 3. at bevilge 43,8 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler i tilskud til Wonderful Copenhagens resultatkontrakt-aktiviteter i 2018, og
 4. at den eksisterende økonomiske garanti til Wonderful Copenhagen fortsættes for at sikre lovkravet om "going concern".

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 21. juni 2017:
Indstillingens punkt 1 blev anbefalet.
Indstillingens punkt 2 blev taget til efterretning.
Udvalget erklærede, at Hans Toft (C) var inhabil, hvorfor han ikke deltog i sagens behandling.
 
Vækstforum Hovedstadens beslutning den 20. juni 2017:
Indstillingens punkt 1 blev anbefalet.
Indstillingens punkt 2 blev taget til efterretning.
Indstillingens punkt 3 og 4 blev anbefalet.
Vækstforum erklærede, at Sophie Hæstorp Andersen var inhabil, hvorfor hun ikke deltog i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet.
Jens Mandrup (F) og Morten Dreyer (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Regionsrådet erklærede Hans Toft (C) for inhabil, og han forlod mødelokalet under sagens behandling.
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Per Tærsbøl (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Den gældende resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden løber i den tre-årig periode 2015-17 med mulighed for yderligere et års forlængelse, dvs. for 2018.
 
3+1-modellen giver mulighed for at sikre overensstemmelse mellem ReVUS og arbejdet med at tiltrække turister. Desuden giver 3+1 modellen Wonderful Copenhagen mulighed for at tilrettelægge deres aktiviteter i et langsigtet perspektiv. Dermed vil det være et nyt regionsråd, et nyt vækstforum og en ny fondsbestyrelse, der får mulighed for at fastlægge den fler-årige indsats, så den ligger på linje med de prioriteter, som regionsrådet og andre parter lægger ind i den kommende, regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). ReVUS 2019-23 skal også udformes i 2018.
 
Kontraktparterne skal i foråret 2018 afklare, om man ønsker at indlede forhandlinger af en ny, fler-årig kontrakt og i givet fald udstikke et mandat med den økonomiske ramme og overordnede, faglige retningslinjer for mål og aktiviteter i en ny resultatkontrakt gældende fra 2019 og frem. Derefter forhandles kontraktteksten på plads til godkendelse i regionsrådet og Wonderful Copenhagens bestyrelse medio 2018.
 
Kontraktforlængelsen for 2018 (se bilag 1) viderefører den økonomiske ramme og de faglige mål og aktiviteter, der er aftalt for 2017, herunder:
Ekstern evaluering af Wonderful Copenhagens resultater i 2015 og 2016
Cowi har foretaget en mindre evaluering af fondens resultatskabelse i 2015 og 2016, og suppleret med interviews med fondens ledelse og med fondens samarbejdspartnere og brugere. Evalueringen bekræfter, at fonden performer godt, og dertil har et omfattende netværk af tilfredse parter. Endvidere har fonden været aktiv i udarbejdelse af turismestrategi for Greater Copenhagen ligesom Wonderful Copenhagens 2020 strategi tager godt højde for både rammerne i ReVUS og Greater Copenhagen. Evalueringen er vedlagt som bilag 2.
 
Godkendelse i Wonderful Copenhagens bestyrelse
Den et-årige kontrakforlængelse blev godkendt af Wonderful Copenhagens bestyrelse på møde den 8. juni 2017.
 
I tilfælde af behov for mindre tekstjusteringer i kontrakten som følge af bemærkninger fra regionsrådet eller Vækstforum Hovedstaden forhandler administrationen disse på plads med Wonderful Copenhagens direktion.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen, forlænges den gældende tre-årige kontrakt med endnu et år med uændret årlig økonomisk ramme, mål og aktiviteter.
 
Hvis regionsrådet vælger ikke at indgå en et-årig forlængelse af kontraktsamarbejdet, træder regionsrådets eksisterende økonomiske garanti i kraft.

RISIKOVURDERING
Det årlige tilskud fra Region Hovedstaden til Wonderful Copenhagen udgør 20-25 pct. af fondens finansieringsgrundlag. Hvis Region Hovedstaden afstår fra at forlænge kontrakten, vil et sandsynligt scenarie være, at fonden og dermed hjørnestenen i indsatsen for at tiltrække turister til Greater Copenhagen må afvikles eller videreføres i en anden organisatorisk og økonomisk konstruktion.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen, bevilges et tilskud i 2018 på i alt 43,8 mio. kr. (2017-prisniveau som P/L-reguleres) fra den regionale udviklingspulje fordelt med 37,3 mio. kr. i basisfinansiering og 6,5 mio. kr. til strategiske udviklingsprojekter.
Tiltrædelse af indstillingen indebærer tillige, at regionsrådet påtager sig en eventualforpligtelse i form af en økonomisk garanti på op til 65,7 mio. kr. (2017-prisniveau som vil skulle P/L-reguleres). Beløbet svarer til det månedlige tilskud i op til halvandet år. Den økonomiske garanti skal sikre, at Wonderful Copenhagen vil kunne svare enhver sit i forbindelse med en afvikling/rekonstruktion af fonden, dvs. opfylde fondslovgivningens krav om going concern. Garantien kan udløses, hvis en af parterne opsiger kontrakten eller ikke ønsker at indgå en ny kontrakt for 2019 og frem. Garantien ville skulle udmøntes i 2018 og 2019.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges Vækstforum Hovedstaden den 20. juni 2017, erhvervs- og vækstudvalget den 21. juni 2017, forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
15000941


61.pdf
62.pdf
63.pdf

Bilag

Aftale om et-årig kontraktforlængelse 2018 ml WoCo og RegionH Final
Cowi evaluering af Wonderful copenhagen resultater 2015-2016
Præsentation vist på erhvervs- og vækstudvalgets møde den 21. juni


17. Ansøgning om et nyt hhx-uddannelsessted på Rungsted Gymnasium

Ansøgning om et nyt hhx-uddannelsessted på Rungsted Gymnasium

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning fra Rungsted Gymnasium, som søger om at udbyde hhx. Erhvervs- og vækstudvalget behandlede den 21. marts 2017 en tidligere ansøgning fra Rungsted Gymnasium. Efter udvalgets behandling af ansøgningen trak Rungsted Gymnasium sin ansøgning tilbage med henblik på at søge igen.
 
Regionsrådet skal ifølge lovgivningen afgive en indstilling til Undervisningsministeriet, når en uddannelsesinstitution ønsker at udbyde en uddannelse på en ny lokalitet.
 
Med denne sag forelægges ansøgningen om nyt uddannelsessted med henblik på godkendelse af indstillingen til Undervisningsministeriet.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende, at det indstilles til Undervisningsministeriet, at ansøgningen om hhx på Rungsted Gymnasium ikke imødekommes.

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 21. juni 2017:
Formanden satte indstillingen til afstemning:
For stemte: A (2 herunder Lars Gaardhøj og Erik Gregersen), Ø (1), i alt 3.
Imod stemte: 0
Undlod at stemme: A (1 herunder Marianne Stendell), C (2), O (1), V (2), i alt 6.
Stemmer i alt: 9
 
Indstillingen var herefter anbefalet, idet et enigt udvalg anmoder om et supplerende notat fra hhv. Rungsted Gymnasium og de tre erhvervsskoler (Hillerød, Lyngby og Helsingør) frem til sagens behandling i forretningsudvalget den 15. august 2017, hvor oplysninger om forventede konsekvenser om elevoptag uddybes i fald der kommer endnu et HHX-tilbud. De nævnte skoler bør ligeledes forholde sig til elevsøgning samt prognoser for samme de kommende år. Udvalget ønsker ligeledes en redegørelse fra Rungsted Gymnasium om hvilke kompetencer man har for at tilbyde HHX og ikke blot på ledelsesniveau, men også undervisningsniveau. Udvalget opfordrer endnu en gang parterne til at mødes.
 
Marianne Stendell fra Socialdemokraterne, Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre oplyste, at de vil tilkendegive deres stillingtagen ved forretningsudvalgets behandling af sagen.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), O (2), V (2) og Ø (2), i alt 14.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: Anne Ehrenreich (V).
I alt 15.
Indstillingen var herefter anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Godkendt.
 
Lene Kaspersen (C), Per Tærsbøl (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Ved erhvervs- og vækstudvalgets behandling af ansøgningen fra Rungsted Gymnasium om at udbyde hhx den 21. marts 2017, anbefalede udvalget administrationens indstilling om, at det indstilledes til Undervisningsministeriet, at ansøgningen ikke blev imødekommet. Erhvervs- og vækstudvalget anbefalede indstillingen med følgende bemærkning:
 
"Anbefalet, idet et enigt udvalg overfor ansøger bemærker, at der kan ansøges igen i efteråret 2017 med en ny ansøgning, der beskriver et samarbejde med et fagligt partnerskab eller på anden måde underbygger det handelsfaglige grundlag."
 
Administrationen har på den baggrund tilbudt at etablere dialog mellem relevante erhvervsskoler og Rungsted Gymnasium, hvilket ansøger ikke har taget imod. De almene gymnasier kan udbyde de almene studentereksaminer stx og hf, mens erhvervsskolerne har tilladelse til at udbyde de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx. Det fremgår af ansøgningen, at Rungsted Gymnasium ikke har etableret samarbejde med en institution, der har tilladelse til at udbyde hhx.
 
Det er et centralt rammevilkår i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, at virksomhederne i Region Hovedstaden skal sikres kompetent arbejdskraft. Det er Undervisningsministeriets ansvar at sikre kapaciteten på de gymnasiale uddannelser, og regionsrådet afgiver indstilling til ministeriet om åbning eller lukning af uddannelsessteder efter ansøgning fra uddannelsesinstitutionerne.
 
Erhvervsskolerne har tilladelse til at udbyde de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx, mens de almene gymnasier kan udbyde de almene studentereksaminer stx og toårigt hf. Det er Undervisningsministeriets kompetence at dispensere herfor.
 
Ansøgning om nyt hhx-uddannelsessted på Rungsted Gymnasium
Rungsted Gymnasium har ansøgt Undervisningsministeriet om tilladelse til at udbyde hhx-uddannelsen på gymnasiets adresse fra skoleåret 2018/19 (Bilag 1). Erhvervs- og vækstudvalget behandlede den 21. marts 2017 en ansøgning fra Rungsted Gymnasium om etablering af samme uddannelse. Drøftelsen resulterede i at erhvervs- og vækstudvalget anbefalede Undervisningsministeriet ikke at imødekomme ansøgningen med en bemærkning overfor ansøger om, at der kan sendes en ny ansøgning, der beskriver et samarbejde med et fagligt partnerskab eller på anden måde underbygger det handelsfaglige grundlag. Rungsted Gymnasium trak efterfølgende sin ansøgning tilbage med henblik på at genansøge på et nyt grundlag. På baggrund af tilbagemeldingen fra erhvervs- og vækstudvalget har Rungsted Gymnasium valgt at fremsende en ny ansøgning.
 
Administrationen har tilbudt Rungsted Gymnasium at samle relevante parter med henblik på dialog om et samarbejde omkring hhx-uddannelsen på gymnasiet, hvilket ansøger ikke har taget imod.
 
Det fremgår af ansøgningen, at Rungsted Gymnasium forventer, at flere unge fra Rungsted/Hørsholmområdet forventes at vælge en hhx-uddannelse, såfremt denne var tilgængelig i lokalområdet. Det bemærkes i ansøgningen, at det fortsat ikke er muligt at etablere et samarbejde med en udbyder af hhx, men at gymnasiet derimod vil søge at sikre hhx-fagligheden gennem forskellige tiltag, fx et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer det lokale handelsliv, og ansættelse af en vicerektor med handelsfaglig baggrund.
 
Befolkningsudvikling
I januar 2017 har både erhvervs- og vækstudvalget og regionsrådet behandlet den kapacitetsudredning for stx, som Epinion har udarbejdet for Region Hovedstaden. I denne kapacitetsudredning indgår Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning af 15-17-årige i hver enkelt kommune i Region Hovedstaden i perioden 2016-2025. Det fremgår, at befolkningsudviklingen for de 15-17-årige i Hørsholm og Fredensborg kommuner vil være svagt faldende, mens den vil være uændret i Rudersdal kommune.
 
Søgning og nuværende kapacitet på hhx
Hørsholm kommune har den næsthøjeste søgning til de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf). 91,8 % af de elever i 9. og 10. klasse, der forlod grundskolen i 2017, tilmeldte sig en gymnasial uddannelse. Gennemsnittet for Region Hovedstaden er i 2017 79,4 %. I løbet af de senere år er andelen af unge, der ønsker hhx, steget støt.
 
Ifølge indberetningen af kapacitet på de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden for skoleåret 2017/18, udvider NEXT med 1 hhx-klasse på Baltorp Gymnasium i Ballerup og Niels Brock udvider med 2 hhx-klasser på Julius Thomsens Plads, mens K Nord i Lyngby nedskriver med 1 hhx-klasse. Den samlede udvidelse i Region Hovedstaden er på 2 hhx-klasser. Samlet set er der ledig kapacitet på hhx i Region Hovedstaden.
 
Høringssvar
Administrationen har sendt Rungsted Gymnasiums ansøgning om hhx til Erhvervsskolen Nordsjælland, som udbyder hhx i Helsingør, til KNord, som udbyder hhx i Hillerød og Lyngby, samt de forpligtende samarbejder for Nordsjælland og Nord med henblik på udtalelser. De forpligtende samarbejder består af rektorerne for de offentlige, almengymnasiale uddannelser i hhv. Nordsjælland og Nord. Rungsted Gymnasium indgår ikke i høringssvaret fra det forpligtende samarbejde i Nordsjælland. De erhvervsgymnasiale uddannelsesinstitutioner for hhx og htx indgår ikke i de forpligtende samarbejder. Høringssvarene fremgår af bilag 2.
 
Erhvervsskolen Nordsjælland fastholder sin indsigelse mod etableringen af hhx på Rungsted Gymnasium, som indgik i erhvervs- og vækstudvalgets behandling af sagen 21. marts 2017. Erhvervsskolen Nordsjælland har desuden vedlagt søgetallene til hhx i Helsingør. Det fremgår, at søgningen i de senere år har været faldende: i 2014 var der 46 ansøgere, i 2015 var der 30, og i 2017 har der været 26 ansøgere. I sin udtalelse af 25. januar 2017 skriver Erhvervsskolen Nordsjælland, at der er ledig hhx-kapacitet i Helsingør, og at der endvidere er mulighed for at udvide, såfremt der skulle være behov herfor. Det fremgår af udtalelsen, at Erhvervsskolen Nordsjælland mener, at etableringen af et hhx-uddannelsessted i Rungsted vil påvirke søgningen til hhx i Helsingør negativt.
 
KNord fastholder, ligesom Erhvervsskolen Nordsjælland, sin tidligere udtalelse. KNord pointerer, at Rungsted Gymnasium ikke har henvendt sig til KNord med henblik på at afsøge mulighederne for at etablere et samarbejde omkring udbud af hhx. KNord har endvidere vedlagt rapporten "Analyse af den geografiske tilgængelighed til de nuværende gymnasiale udbud", som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (nu: Undervisningsministeriet) har udarbejdet. Af analysen fremgår det, at elevbestanden på Erhvervsskolen Nordsjælland i Helsingør faldt fra 125 elever til 110 elever i perioden 2012-14.
 
Det forpligtende samarbejde Nordsjælland skriver i sit høringssvar, at ansøgningen om hhx på Rungsted Gymnasium støttes, idet søgefrekvensen til hhx i Rungsted Gymnasiums opland forventes at stige og flere unge forventes at få opfyldt deres ønske om en merkantil studentereksamen. Det fremgår også af høringssvaret, at den ventede stigning i søgningen til hhx forventes at forårsage et fald i søgningen til stx.
 
Det forpligtende samarbejde Nord henviser til sit høringssvar fra januar, som blev afgivet i forbindelse med Rungsted Gymnasiums første ansøgning. Det fremgår af høringssvaret, at det forpligtende samarbejde Nord mener, at der må ske en konkret vurdering af kapacitetsbehovet på de gymnasiale uddannelser, før en udvidelse sker.
 
Uddannelsesdækning: kapacitet i forhold til søgefrekvenser og transporttid
Region Hovedstaden fik i september 2013 udarbejdet en rapport om "Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden" af Epinion og Pluss Leadership. Rapporten konkluderede, at de længste rejsetider til gymnasial uddannelse i regionen er til hhx og htx.
 
Af kapacitetsindberetningen for de gymnasiale uddannelser, som erhvervs- og vækstudvalget behandlede 17. januar 2017, fremgår det, at relevante hhx-uddannelsessteder for ansøgere med bopæl i Hørsholm er:
Transporttiden fra Kokkedal Station, som er nærmeste station til Rungsted Gymnasium, er angivet i parentes. Dertil vil en række potentielle hhx-ansøgere bo på strækningerne mellem Rungsted Gymnasium og de nævnte erhvervsskoler.
 
Administrationens vurdering
Administrationen kan konstatere, at hverken ansøgningen eller forudsætningerne for at udbyde hhx på Rungsted Gymnasium har ændret sig væsentligt siden erhvervs- og vækstudvalget behandlede sagen 21. marts 2017, selvom der er skitseret enkelte tiltag, der kan bidrage til en større merkantil faglighed.
 
Administrationen fastholder sin vurdering af, at det er vigtigt for den samlede uddannelsesdækning i Region Hovedstaden, at der kan opretholdes et hhx-uddannelsessted i hhv. Helsingør og Hillerød, og at et nyt hhx-uddannelsessted sandsynligvis vil betyde, at de eksisterende udbydere vil opleve faldende søgetal. Som Erhvervsskolen Nordsjælland dokumenterer i sin udtalelse, er søgetallene i Helsingør allerede meget lave. Administrationen skønner, at etableringen af hhx-uddannelsen på Rungsted Gymnasium vil udgøre en trussel for opretholdelsen af det eksisterende hhx-uddannelsessted i Helsingør, idet søgningen hertil i 2017 er på under en klasse og transporttiden fra området omkring Rungsted Gymnasium til Helsingør er relativt lav.
 
En lukning af hhx-uddannelsestilbudene i Helsingør eller Hillerød vil betyde, at hhx-ansøgere bosiddende i de nordlige kommuner vil få langt større afstand til uddannelse end i dag. Administrationen mener ikke, at et nyt uddannelsessted bør etableres, såfremt det risikerer at true et eksisterende uddannelsessted.
 
Derfor anbefaler administrationen, at regionsrådet indstiller overfor Undervisningsministeriet, at ansøgningen om hhx på Rungsted Gymnasium ikke imødekommes.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen vil betyde, at administrationen sender regionsrådets indstilling vedrørende hhx på Rungsted Gymnasium til Undervisningsministeriet, som træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16021396


64.pdf
65.pdf
66.pdf
67.pdf
68.pdf
69.pdf

Bilag

Ansøgning Rungsted Gymnasium 25 04 17
Høringssvar til ansøgning om hhx på Rungsted Gymnasium
Supplerende notat fra Rungsted Gymnasium
Supplerende notat fra KNord
Supplerende notat fra Erhvervsskolen Nordsjælland
Erhvervsskolen Nordsjællands kapacitetsindberetning fra december 2016


18. Whistleblowerordning i Region Hovedstaden – Evaluering

Whistleblowerordning i Region Hovedstaden – Evaluering

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet besluttede 28. oktober 2014 at etablere en whistleblowerordning. Whistleblowerordningen åbnede for indberetninger i oktober 2015. Det indgik i beslutningen, at regionsrådet skal evaluere ordningen efter senest to år.
 
Med sagen forelægges hermed evaluering af ordningen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at tage evaluering af whistleblowerordningen til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Taget til efterretning.
 
Lene Kaspersen (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Formål med whistleblowerordningen
Whistleblowerordningen blev etableret med det formål at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovlige forhold og alvorlige uregelmæssigheder i Region Hovedstaden og at beskytte ansatte og samarbejdspartnere, som i god tro indberetter oplysninger til ordningen. Derfor blev der givet mulighed for anonym indberetning.
 
Rammerne for hvilke sager, der kan behandles i en whistleblowerordning, baserer sig på persondatalovgivningen og er defineret af Datatilsynet.
 
Whistleblowerordningen omfatter følgende forhold: grove fejl eller forsømmelser, væsentlige og gentagne fejl eller forsømmelser i regionens administration eller borgerbetjening, manglende efterlevelse af juridiske forpligtigelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet eller tilfælde af omsorgssvigt og lignende.
 
Hensigten med Whistleblowerordningen var i udgangspunktet at øge de ansattes mulighed for at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte negative ansættelsesretlige konsekvenser. At bidrage til at sikre et grundlag for demokratisk debat og kontrol ved, at emner af samfundsmæssig interesse tages op og overvejes på arbejdspladsen, herunder at regionens adfærd eller retningslinjer genovervejes. At bidrage til at styrke medarbejdernes tillid til, at der bliver taget hånd om eventuelle problemer på arbejdspladsen. Derudover at medvirke til generelt at højne niveauet i regionens ydelser, ved at grove fejl og forsømmelser oftere opdages.
 
I forbindelse med regionsrådets beslutning om at indføre ordningen tilbage i 2014 blev Regionens MED-Udvalg (RMU) hørt.RMU er det udvalg, hvor ledelses- og medarbejderrepræsentanter samarbejder om arbejdsforholdene og rammerne for arbejdet i regionen. RMU udtrykte her forbehold for indførelsen og bemærkede at regionen skal skabe og værne om en arbejdspladskultur præget af åbenhed og tillid - herunder vilje til at debattere fejl og problemer. RMU udtrykte bekymring for, at ordningen ville svække den eksisterende naturlige og åbne dialog mellem medarbejdere og ledelse, samt medføre unødigt bureaukrati og brug af ressourcer. For at sikre uvildighed ønskede RMU, at ordningen administreredes af et eksternt advokatfirma.
 
Udgifterne til drift og administration i hele perioden fra opstart i oktober 2015 til og med april 2017 (19 måneder) har været kr. 769.688,82. Udgifterne ligger indenfor det spænd administrationen forventede på kr. 0,4 – 1,1 mio. det første år.
 
Resultat af ordningen
Siden åbningen af whistleblowerordningen i oktober 2015, er der indberettet 28 sager. 20 af de indberettede sager er vurderet til at falde ind under ordningen. Nærmere oplysninger om emner og antal fremgår af Bilag 1. De 20 sager, som er omfattet af ordningen, fordeler sig nogenlunde jævnt på emnerne: Administration, arbejdsmiljø og sikkerhed, borgerbetjening, miljø, økonomi, datasikkerhed og HR/personaleadministration. Langt størstedelen af indberetningerne falder ind under HR/personaleadministration, men det er også indberetninger om dette emne, som oftest er blevet afvist.
 
Administrationens vurdering
Ved ordningens start forventede administrationen ca. 65 sager det første år og lidt færre de efterfølgende år svarende til erfaringerne fra Københavns Kommunes ordning. I 2016 var antallet af indberetninger 16. Til sammenligning havde Københavns Kommune 40 indberetninger i 2016.
 
12 af de i alt 20 behandlede sager er afsluttet efter enhedernes tilbagemelding til administrator. Alle 12 sager er blevet afsluttet af enheden. Der har ikke været sager, hvor den eksterne administrator har været uenig i den afgørelse regionens egen administration har truffet.
 
Det er vanskeligt at sige om og hvordan de 20 behandlede sager var kommet frem i lyset, hvis de ikke var blevet indberettet til whistleblowerordningen.
 
Siden ordningen trådte i kraft har regionsrådet i foråret 2017 vedtaget Åbenhedspolitikken, som opfordrer regionens ansatte til at være åbne og til at skabe en åbenhedskultur. Politikken sætter fokus på åbenhed ikke alene udadtil i forhold til borgerne, men også internt i organisationen, hvor problemer løses i en åben dialog med ledelse, tillidsrepræsentanter og MED-systemet.
 
Regionens MED-udvalg drøftede den 14. juni 2017 ordningen på baggrund af evalueringens resultater og udviklingen af en åben kultur. Et samlet udvalg henstiller på baggrund af evalueringen og vedtagelsen af åbenhedspolitikken at afvikle whistleblowerordningen.
 
I forlængelse heraf indgår forslag om afvikling af ordningen i kataloget over administrative besparelsesforslag i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere ricisi end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17014131


70.pdf

Bilag

Bilag 1 - Indberetninger frem til 8 maj 2017


19. Valg til regionsrådet - fælles spilleregler i Region Hovedstaden i perioden umiddelbart op til regionsvalget den 21. november 2017

Valg til regionsrådet - fælles spilleregler i Region Hovedstaden i perioden umiddelbart op til regionsvalget den 21. november 2017

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Som ved tidligere valg til regionsrådet lægges der op til, at regionsrådet godkender et sæt fælles spilleregler om samspillet imellem det politiske niveau, det administrative ledelsesniveau samt regionens virksomheder i perioden umiddelbart op til regionsvalget den 21. november 2017.
 
De fælles spilleregler vedrører benyttelse af lokaler til politiske aktiviteter i regionens virksomheder og på regionsgården, ledende embedsmænds deltagelse i politiske aktiviteter og folketingsmedlemmer og andre politikeres besøg på regionens virksomheder i den nævnte periode.
 
De fælles spilleregler omhandler endvidere begrænsning af spørgetid i forbindelse med regionsrådets møder, begrænsning af adgangen til foretræde for regionens udvalg og begrænsning af adgangen til at få besvaret RR-spørgsmål i den nævnte periode.
 
De foreslåede fælles spilleregler skal som tidligere imødegå risikoen for en indirekte inddragelse i valgkampen af administrationens arbejde, virksomhedernes drift og beslutninger i sager på alle niveauer i perioden umiddelbart op til regionsvalget. Spillereglerne skal endvidere bevirke, at politikere med tilknytning til Region Hovedstaden ud fra et princip om ligebehandling ikke har bedre muligheder end andre politikere for at føre valgkamp til regionsvalget med inddragelse af Region Hovedstadens lokationer.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende, at der i perioden fra 21. oktober til 21. november ikke gennemføres valgkampsaktiviteter på regionens matrikler, bortset fra eventuelle valgmøder arrangeret med bred politisk deltagelse, og
 2. at godkende, at ledende embedsmænd i perioden 21. oktober til 21. november ikke deltager i eventuelle valgmøder med tekniske oplæg.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 4. april 2017:
Sagen blev udsat.
Jens Mandrup (F) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017:
Administrationen havde indstillet følgende til forretningsudvalget:
Forretningsudvalget anbefaler til regionsrådet at beslutte,
 1. at der i perioden fra 21. oktober til 21. november ikke gennemføres valgkampsaktiviteter på regionens matrikler, bortset fra eventuelle valgmøder arrangeret med bred politisk deltagelse, og
 2. at ledende embedsmænd i perioden 21. oktober til 21. november ikke deltager i eventuelle valgmøder med tekniske oplæg.
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Godkendt.
 
Pia Illum (A), Lene Kaspersen (C) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

SAGSFREMSTILLING
Administrationen lægger i relation til regionsvalget som et naturligt udgangspunkt vægt på, at alle politikere, partier og kandidater til valget behandles på lige vilkår, og at administrationen kan varetage sit arbejde uden unødige forhindringer.
 
Administrationen anmoder således om, at der ud fra et princip om ligebehandling tages initiativ til at sørge for, at politikere med tilknytning til Region Hovedstaden ikke har bedre muligheder end andre politikere og kandidater for at føre valgkamp til regionsvalget med inddragelse af Region Hovedstadens lokationer. Administrationen anmoder endvidere om, at der tages initiativ til at imødegå risikoen for, at der i den sidste måned forud for regionsvalget opstår en indirekte inddragelse i valgkampen af administrationens arbejde, virksomhedernes drift og beslutninger i sager på alle niveauer i regionen.
 
Administrationen har siden behandlingen i forretningsudvalget været i dialog med de øvrige regioner om hvilke regler, der er opstillet her, herunder om periodens længde.
 
Oplægget er på den baggrund revideret, og Administrationen foreslår derfor, at der som ved tidligere valg til regionsrådet vedtages et sæt fælles spilleregler om samspillet imellem det politiske niveau, det administrative ledelsesniveau samt regionens virksomheder i perioden fra den 21. oktober 2017 og frem til afholdelse af regionsvalget den 21. november 2017.
 
Forslaget til fælles spilleregler indeholder følgende seks punkter:
 
a. Lokalelån og -leje på regionsgården og regionens virksomheder til politiske initiativer i den nævnte periode: Lokaler kan stilles til rådighed efter sædvanlige regler vedrørende betaling, når det drejer sig om tværpolitiske møder med en bred repræsentation af kandidater og partier. Lokaler kan endvidere på samme vilkår stilles til rådighed for personer og partier, som ikke måtte opstille til regionsvalget.
Ønsker om lokalelån og -leje skal fremsættes for Sekretariatet inden den 21. september 2017, og modtagne ønsker vil blive behandlet i den rækkefølge, der er indgået.
 
b. Ledende embedsmænds deltagelse i politiske aktiviteter i den nævnte periode: Ledende embedsmænd (defineret som den udvidede direktion, vicedirektører og chefer i centrene) kan ikke inviteres til at holde oplæg eller deltage i debat.
 
c. Folketingsmedlemmer og andre politikeres besøg på regionens virksomheder i den nævnte periode: Som det allerede er tilfældet i dag, skal den pågældende virksomheds direktion i samarbejde med Koncerndirektionen tage stilling til, om tid og sted for det anmeldte besøg kan indpasses i virksomhedens dagligdag. Herudover skal der imidlertid tages kontakt til Sekretariatet med henblik på en stillingtagen til, hvilke regionsrådsmedlemmer der skal deltage i det konkrete besøg som repræsentanter for regionen.
 
d. Begrænsning af spørgetid i forbindelse med regionsrådets møder i den nævnte periode: Spørgetiden alene åben vedrørende konkrete sager på dagsordenen.
 
e. Begrænsning af regionsrådsmedlemmernes adgang til at få svar på spørgsmål stillet til administrationen i den nævnte periode: I perioden vil der fortsat blive svaret på spørgsmål, hvis dette kan ske ved udlevering af gældende regler og allerede eksisterende materiale. Spørgsmål, som nødvendiggør ny sagsbehandling, vil kunne blive besvaret relativt summarisk. I tilfælde af en ophobning af spørgsmål, hvor besvarelsen vil trække ud og ikke skønnes at kunne nås inden regionsvalget, vil forretningsudvalget endelig kunne få forelagt en sag om drøftelse af håndteringen af de pågældende spørgsmål.
 
f. Begrænsning af adgangen til foretræde for Region Hovedstadens udvalg i den nævnte periode: Alene adgang til foretræde vedrørende konkrete sager på dagsordenen.
 
Henvendelser fra borgere i øvrigt vil blive besvaret på sædvanlig vis.
 
Sammenholdt med tidligere vedtagne spilleregler for perioden umiddelbart op til et regionsrådsvalg er de nu foreslåede spilleregler udvidet med forslaget om begrænsning af adgangen til foretræde for regionens udvalg, ligesom der er slækket en smule på begrænsningen i adgangen til lokalelån og -leje i den pågældende periode, således at der nu alene kræves bred repræsentation af kandidater og partier og ikke, at alle opstillingsberettigede partier mv. har adgang eller er inviteret. Hertil kommer, at der ikke længere tale om en fuldstændig suspension af spørgetiden i regionsrådet, idet der i den pågældende periode vil være adgang til at stille spørgsmål vedrørende konkrete sager på dagsordenen. Endelig træder de fælles spilleregler ikke længere i kraft den 1. september, men først den 21. oktober - dvs. en måned før regionsvalget.

KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes, vil der i perioden fra den 21. oktober 2017 og frem til afholdelsen af regionsvalget den 21. november 2017 være lagt begrænsninger på politiske aktiviteter på lokaliteter og med deltagelse af ledende embedsmænd i Region Hovedstaden, ligesom der vil være taget initiativ til at modvirke en indirekte inddragelse af regionens administration i valgkampen.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Kommunikeres ud via regionh.dk samt i forbindelse med annoncering om regionsvalget i dagblade.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 15. august 2017 og regionsrådet den 22. august 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17007890
20. Lukket punkt
21. Lukket punkt
22. Lukket punkt
23. Orientering om spørgsmål i spørgetiden

Orientering om spørgsmål i spørgetiden
Regionsrådets beslutning den 22. august 2017:
 
Der var fremsendt skriftligt spørgsmål til spørgetiden af Nini Vind Schultz.
Spørgsmål var omdelt (bilag 1).
 
Nini Vind Schultz var ikke til stede under spørgetiden og der sendes skriftligt svar (bilag 2)
 
Lene Kaspersen (C) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V).

Journalnummer
17003630


72.pdf
73.pdf

Bilag

Mail af 15. august 2017 fra Nini Vind Schultz
Skriftlig besvarelse af spørgetidsspm fra Nini Vind Schultz RR 220817 incl bilag