UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - mødesager

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

24-01-2017 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-01-2017 14:00:00


PUNKTER

1. Temadrøftelse om arbejdsmiljø i psykiatrien
2. Proces for budget 2018-2021
3. Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016
4. Forhøjelse af donation til opførelse af Center for Fordybelse og Tro på Herlev Gentofte Hospital - Herlev matriklen
5. Lukket punkt
6. Anvendelse af Livsrum på Herlev og Gentofte Hospital - Herlev matriklen
7. Udbetalingsanmodning - Nyt Hospital Bispebjerg
8. Investeringsbevilling til nedrivning af bygning 19 B - Ny Psykiatri Bispebjerg
9. Forhøjelse af investeringsbevilling til Nyt Hospital for børn, unge og fødende
10. Lukket punkt
11. Lukket punkt
12. Forslag til justering af betalingsaftalen mellem Hovedstadens Letbane I/S og Region Hovedstaden
13. Rekruttering og fastholdelse på det medicinske område
14. Udviklingen på speciallægeområdet i forlængelse af anbefalinger fra Danske Regioner om antal og fordeling af speciallæger
15. Ressourcepolitikken
16. Forslag om afbrydelse af igangværende kontraktforhandlinger for buslinje 65E
17. Buslinje 375R - Udsættelse af afkortning til Kokkedal St.
18. Udsendelse af forslag til Råstofplan 2016 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring
19. Ansøgninger om HF, HHX og HTX
20. Taletidsregler i regionsrådets forretningsorden
21. Åbenhedsordning - offentliggørelse af Region Hovedstadens udgifter til godtgørelser i forbindelse med regionsrådets medlemmers varetagelse af deres regionale hverv
22. Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden
23. Medlemskab af bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S
24. Heidi Wang (I) - fritagelse for stedfortræderopgaver i regionsrådet
25. Generisk udbudsmateriale vedrørende drift af almen lægepraksis
26. Satspulje 2017-2020
27. Samarbejdsaftale - Copenhagen Health Science Partners og Region Hovedstaden
28. Kapaciteten på den almene studentereksamen (stx) i Region Hovedstaden
29. Kapacitetsindberetning for STX
30. Den Fællesregionale Informationssikkerhedspolitik
31. Generel orientering fra ledelsen
32. Eventuelt1. Temadrøftelse om arbejdsmiljø i psykiatrien

Temadrøftelse om arbejdsmiljø i psykiatrien

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Forretningsudvalget behandlede på møde den 6. december 2016 et ønske fra psykiatriudvalget om at få en sag på et kommende møde om arbejdsmiljø i psykiatrien. Baggrunden var et opråb fra yngre læger og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien om styring og arbejdsmiljø samt foretræde herom for udvalget. Forretningsudvalget godkendte, at der til det kommende møde skal være en sag, der bl.a. belyser ledelse, værdier, registrering, kvalitetsmål og styring i forhold til fastsatte mål.
 
Forretningsudvalget varetager i henhold til styrelsesvedtægten den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører løn- og personaleforhold. Psykiatriudvalget har rådgivende funktioner i form af politikformulerende og –kontrollerende opgaver om patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed i psykiatri og praksissektor, recovery og netværksinddragelse, tvang, psykisk syge med alkohol- og stofmisbrug samt Den Sociale Virksomhed.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til forretningsudvalget:
 • at drøfte arbejdsmiljø, ledelse, værdier, registrering, kvalitetsmål og styring i psykiatrien på baggrund af et oplæg.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Forretningsudvalget besluttede,
 1. at afholde et temamøde for regionsrådets medlemmer om værdier og styring i psykiatrien efter inddragelse af psykiatriudvalget,
 2. at styring og kvalitet bliver et tema på regionsrådets budgetseminar den 29. marts, samt
 3. at anmode om at blive orienteret om en række nærmere personaledata om personaleomsætning, sygefravær mv. i forbindelse det næste politiske tavlemøde.

SAGSFREMSTILLING
Psykiatriens styring har forandret sig væsentligt hen over de senere år. Blandt andet er der indført de samme krav om udrednings- og behandlingsret som i somatikken, og det har betydet krav om øget kapacitet, hurtige patientforløb og øget effektivitet. Der har derfor de senere år været arbejdet intensivt med at nedbringe ventetiden og styre mere effektivt i psykiatrien. I efteråret 2016 gav nogle medarbejdergrupper, særligt yngre læger og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien, udtryk for, at der var kommet for meget fokus på aktivitet og ydelser i dagligdagen.
 
Emnet har været drøftet i psykiatriudvalget, og forretningsudvalget har som følge af debatten ønsket en sag om styring i psykiatrien med fokus på arbejdsmiljø, ledelse, værdier, registrering, kvalitetsmål og styring. De fem temaer nævnt i indstillingen beskrives i nærværende sag.
 
Ledelse
Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) har gennemflere år arbejdet med løbende, systematiske forbedringer (LEAN). Forbedringsarbejdet betyder bl.a., at der styres på alle ledelseslag i organisationen efter fastsatte driftsmål, og driftsmålene følges på forbedringstavlerne i alle afsnit på hospitalet samt i ledelsesgrupperne herunder også hospitalsledelsen.
 
Hver uge er der forbedringsmøde i hospitalsledelsen samt i centerledelserne og på afsnittene. Forbedringsarbejdet har til formål at skabe løbende forbedringer af indsatsen over for patienterne. Forbedringspotentiale og spildprocesser identificeres, og der arbejdes med at løse problemstillingen. Forbedringen vurderes løbende, så der følges op på, om indsatsen giver den ønskede effekt.
 
Forbedringsarbejdet er også en måde, hvorpå medarbejdere og mellemledere i RHP kan få indflydelse, fordi den enkelte medarbejder ved forbedringsmøderne kan rejse de spørgsmål og udfordringer, som fylder i dagligdagen.
 
I 2016 udarbejdede RHP en treårig plan for udviklingen af psykiatrien. Denne plan danner – sammen med Psykiatriudvalgets treårige udviklingsplan for psykiatrien – rammerne for de kommende år. Hvert år udarbejdes en specifik årsplan for det pågældende år. Med afsæt i årsaftalen udarbejder hvert center og hvert afsnit en årsaftale for deres indsatser i det pågældende år. På den måde træder styringskæden meget klart frem, og hospitalsledelsens prioriteringer indgår i de lokale prioriteringer. Prioriteringerne i årsplanerne og indsatserne heri drøftes hvert år på en målsætningskonference i foråret og på en virksomhedskonference i efteråret.
 
Værdier
Region Hovedstadens Psykiatri arbejder efter et V som ledestjerne jf. bilag 1 om RHP ledestjerne. V’et står for ’Værdi for patienten’. I V’et er der fire dimensioner: Patientens ønsker og behov, Kompetente medarbejdere, Kvalitet i behandlingen og Effektive arbejdsgange. Alle driftsmål – og mål på forbedringstavlerne – spiller ind i V’ets dimensioner. Dimensionerne i V’et skal ses som en helhed, som påvirkes og påvirker hinanden. Dimensionerne i V’et strukturerer også indsatserne i årsplan og årsaftaler.
 
Registrering og styring
Ydelserne skal registreres i Landspatientregistret i henhold til nationale krav bl.a. for at sikre korrekt dokumentation og korrekte data. De direkte ydelser er den egentlige kontakt med patienterne, og de indirekte ydelser er kontakt med pårørende og samarbejdsparterne. Begge ydelser er en nødvendig del af behandlingen. Psykiatrien har fokus på kontakt med pårørende og samarbejdspartnere, da det i endnu højere grad end i somatikken er en nødvendig og integreret del af behandlingen.
 
Udrednings- og behandlingsretten er et centralt driftsmål i RHP – også på koncernniveau. Det har, som i somatikken, været en udfordring at efterleve målet i RHP. Det er der mange grunde til, og der henvises til nærmere redegørelser herfor i tidligere notater. For at leve op til kravet om øget kapacitet og hurtigere patientforløb har der været behov for en omlægning af indsatsen i psykiatrien med klarere standarder og en ny og mere struktureret tilgang til udredningen og behandlingen. I den forbindelse blev bl.a. aktivitetsmodellen, 2-3-4-modellen, indført.
 
Med 2-3-4-modellen blev der fastsat et gennemsnit for, hvor mange patienter og kontakter med pårørende og samarbejdspartnere forskellige dele af psykiatrien skulle have pr. behandler om dagen. Aktivitetsmodellen skulle sikre, at der var tilstrækkelig tid til patienten, dvs. at tilstrækkeligt mange patienter blev udredt og behandlet i de enkelte afsnit, så udrednings- og behandlingsretten kan overholdes. Modellen har virket i et par år og har givet anledning til ændrede arbejdsgange og organisering, der har skabt et øget fokus på hurtige og effektive patientforløb. Ventetiderne er faldet markant og aktiviteten er steget.
 
Modellen har imidlertid givet anledning til spørgsmål og kritik fra blandt andet yngre læger og psykologer, fordi personalet har opfattet det som om, at de indirekte ydelser ikke anerkendes som vigtige, og fordi modellen blev opfattet som et personligt mål for den enkelte medarbejder og ikke som et gennemsnit for et givent afsnit. Som bilag 2 vedlægges nogle af de indlæg, der har været i pressen om opråbet.
 
Psykiatriudvalget har tidligere drøftet aktivitetsstyring jf. bilag 3 om notat og svar til fagforeninger om ydelsesregistrering, og psykiatriudvalget har i sine drøftelser lagt vægt på ledelsesopgaven i at formidle intentionerne med modellen tydeligere.
 
Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri har efter disse mange drøftelser arbejdet med at forklare modellen overfor medarbejderne og gøre den brugbar i dagligdagen. I børne- og ungdomspsykiatrien har der været afholdt åbne dialogmøder for alle medarbejdere, og centerledelse og direktionen kommer løbende rundt på alle afsnit til åben dialog. Der har været drøftelser i LMU samt møder med tillidsrepræsentanter, yngre læger og psykologer. Ligeledes har der været møder med dialogforum, hvor der er repræsentanter fra brugere og pårørende.
 
Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri har besluttet at ændre driftsmålet om aktivitet til et driftsmål om ugeplaner. Ugeplaner er konkret planlægning af tider afsat til kontakt med patienter, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. Formålet hermed er klarere at signalere, at det er ’tid til patienterne’, der er vigtig, og herunder at skabe tilstrækkeligt tid til patienten, så udrednings- og behandlingsretten kan overholdes, og så der er høj kvalitet i indsatsen. Det er ledelsens forventning, at driftsmålet om ugeplaner bedre formidler det, som egentlig var intensionen med aktivitetsmålet. Udviklingen i aktivitet vil naturligvis stadig have et ledelsesmæssigt fokus.
 
Kvalitetsmål
RHP arbejder ud fra i alt 11 driftsmål jf. bilag 4 RHP driftsmål for 2017 og bilag 5 lokalt strategikort. Inden for dimensionen ’Kvalitet i behandlingen’ sættes der fokus på at nedbringe medicinsk kombinationsbehandling, reduktion af akutte genindlæggelser og nedbringelse af bæltefikseringsepisoder. Den nye nationale kvalitetsmodel med otte nationale kvalitetsmål følges desuden. Herudover gælder en række centralt fastsatte kvalitetsmål, som kan suppleres af lokale kvalitetsmål.
 
Der er generelt i sundhedsvæsenet et stort fokus på nye styringsparadigmer, særligt værdibaseret styring. I RHP er der igangsat et pilotprojekt med at udarbejde effektmål (patientrapporterede oplysninger – PRO) for ambulante, ikke-psykotiske patienter. Projektet har til formål at udvikle konkrete effektmål, så behandlingens værdi for patienten/effekten af behandlingen lettere kan gøres op. Projektet er et skridt på vejen mod et mere værdibaseret styringsparadigme.
 
Arbejdsmiljø
I forbindelse med spørgsmål fra personalet til styring i psykiatrien skete de også en problematisering af arbejdsforholdene. I bilag 6, om baggrund om arbejdsmiljø i psykiatrien, er der beskrevet en række nøgletal for arbejdsmiljøet i RHP. Der er ikke noget i de tilgængelige tal, der peger på, at RHP adskiller sig væsentlig fra gennemsnittet i resten af regionen. Som bilag 7 vedlægges de fora, hvor behandling af personale og arbejdsmiljøspørgsmål kan rejses.
 
Afslutning
På baggrund af ovenstående samt oplæg fra direktør Anne Skriver, Center for Sundhed og direktør Martin Magelund, Center for HR drøfter forretningsudvalget arbejdsmiljø, ledelse, værdier, registrering, kvalitetsmål og styring i psykiatrien.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ingen konsekvenser, medmindre forretningsudvalget ønsker, at der iværksættes initiativer til at afdække arbejdsmiljøet yderligere i Region Hovedstadens Psykiatri.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Sven Hartling

JOURNALNUMMER
16044672


1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
5.pptx

Bilag

RHP Værditrekant-ledestjerne
Artikler om BUP opråb
Notato og svar til fagforeninger om ydelsesregistrering
RHP Lokalt strategikort 2017
Baggrund om arbejdsmiljø i psykiatrien
Bilag - Fora til behandling af personale- og arbejdsmiljøspørgsmål
Oplæg om arbejdsmiljø i psykiatrien 24 januar 2017
RHP Lokalt strategikort 2017


2. Proces for budget 2018-2021

Proces for budget 2018-2021

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Med denne sag forelægges forslag til den overordnede proces for budgetlægningen for 2018-2021 under hensyn til tidsfrister og krav i regionsloven. Formålet er bl.a. at beskrive det forberedende arbejde på det politiske og det administrative niveau frem til fremlæggelsen af budgetforslaget i august 2017.
 
Af lovgivningen fremgår, at forretningsudvalget senest den 15. august 2017 skal fremlægge forslag til budget 2018-2021. Forslag til budget 2018-2021 skal undergives to behandlinger i regionsrådet og skal førstebehandles i regionsrådet senest den 24. august 2017. Andenbehandling af budgettet skal ske minimum tre uger efter førstebehandlingen og senest den 1. oktober 2017.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til forretningsudvalget:
 1. at forslag til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budgetforslag 2018-21 godkendes, og
 2. at drøfte processen for de stående udvalgs budgetarbejde med henblik på beslutning på mødet i februar, på baggrund af et mundtligt oplæg, hvor vurderingen af de økonomiske rammer fremlægges.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Godkendt.
 
Forretningsudvalget besluttede endvidere, at formanden indkalder formændene for de stående udvalg, samt en repræsentant for de partier der ikke har en udvalgsformandspost, til en drøftelse af udvalgenes bidrag til budgetprocessen.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Regionens samlede strategi - Fokus & Forenkling - som regionsrådet har vedtaget, har fire politiske målsætninger:
Formålet med strategien er at fokusere og forenkle processer og opgaver. Region Hovedstadens strategi sætter rammen og er retningsgivende for det arbejde, som udføres i regionen. Den strategiske fokusering skal fastholdes gennem budgetarbejdet, og der skal sikres en tæt kobling mellem de politiske målsætninger og budgetarbejdet på alle niveauer.
 
Det økonomiske udgangspunkt
Det er fortsat administrationens vurdering, at regionen i de kommende år vil stå over for voksende økonomiske udfordringer, bl.a. som følge af nye og bedre behandlingsmuligheder.
 
Også på det regionale udviklingsområde er der et udgiftspres i de kommende år, særligt vedr. kollektiv trafik, som vil nødvendiggøre en stram styring og prioritering.
 
På det sociale område er der fra kommunal side fokus på, at regionen leverer omkostningseffektive tilbud, og at taksterne holdes i ro.
 
Der vil på dette møde blive fremlagt administrationens aktuelle vurdering af de økonomiske udfordringer og muligheder i forbindelse med budgetlægningen for 2018.
 
Erfaringer fra budgetproces 2017
I forbindelse med budgetprocessen for 2017 blev der på de stående udvalgs møder drøftet en række nye initiativer. Der var i varierende grad tale om initiativer som led i en mere langsigtet planlægning på det konkrete område.
 
Inden for psykiatrien blev der i 2016 udarbejdet en treårsplan, der skal sætte retning for psykiatriens udvikling de kommende år. Det gav mulighed for i de politiske drøftelser i højere grad at fokusere på og prioritere de tiltag, der understøtter planlægningen på området. Det kan overvejes, om der på andre nærmere afgrænsede områder fremadrettet skal tilvejebringes tilsvarende grundlag. De igangsatte analyser, jf. budgetaftalen for 2017, vil kunne være et væsentligt element heri.
 
Administrationens forberedelser
Som det fremgår af budgetaftalen for 2017, vil administrationen foretage en række analyser med et flerårigt perspektiv. Det drejer sig bl.a. om analyser, der kan bidrage til et øget økonomisk råderum i regionen i de kommende år med henblik på at imødegå det voksende udgiftspres. Der er vedlagt en oversigt over de analyser, der ventes forelagt forretningsudvalget og de stående udvalg i løbet af 2017 (bilag 1).
 
Administrationen vil endvidere indhente bidrag fra hospitaler og virksomheder vedr. økonomiske udfordringer og effektiviseringsmuligheder i de kommende år.
 
Administrationen vil give en redegørelse for arbejdet med analyser og indsatser på budgetseminaret i marts måned.
 
Der vil til budgetseminaret og forretningsudvalgets møde i april måned endvidere foreligge en foreløbig opgørelse af hvilke indtægts- og udgiftsposter, der foreslås inddraget ved budgetteringen for 2018. Der vil være en række poster af uafviselig eller teknisk karakter, hvor det konkrete beløb dog kan være usikkert. Derudover vil der være en række presserende udgiftsposter, som man politisk skal forholde sig til i forbindelse med den endelige budgetlægning. Poster af uafviselig eller teknisk karakter omfatter merudgifter eller -indtægter, der fx afhænger af nationale regelsæt og/eller patienternes adfærd, samt tidligere indgåede aftaler og beslutninger - fx praksisområdet, udgifter til hospice, lægelig videreuddannelse o.lign.
 
Opgørelsen af den økonomiske udfordring vil løbende blive kvalificeret, men vil først endeligt kunne fastlægges, når resultatet af økonomiforhandlingerne med regeringen foreligger i juni måned 2017.
 
Den politiske proces for budgetlægningen
Forretningsudvalget
På dette møde drøftes tidsplan og den overordnede tilrettelæggelse af budgetprocessen, samt de økonomiske udfordringer og muligheder i forbindelse med budgetlægningen.
 
På mødet i februar fastlægges de stående udvalgs bidrag til budgetprocessen.
 
På mødet i april forelægges i lighed med tidligere år vurderingen af de økonomiske rammer for det kommende budgetår (2018), baseret på regnskabet for 2016 samt den første økonomirapport for 2017.
 
På den baggrund afholdes også regionsrådets budgetseminar, som af kalendermæssige grunde ligger allerede ultimo marts måned i 2017.
 
I juni, når resultatet af økonomiaftalen foreligger, fastlægges den økonomiske udfordring for regionen.
 
De stående udvalg
De stående udvalg inddrages i budgetprocessen målrettet på de områder, de har ansvaret for, i lighed med processen i 2016. Hensigten er at skabe klarhed for det enkelte udvalg om hvilke emner, der skal drøftes i løbet af foråret 2017.
 
På baggrund af drøftelserne på dette møde vil forretningsudvalget på mødet i februar anmode de stående udvalg om bidrag til budgetprocessen.
 
Udarbejdelse af budgetforslag
Efter indgåelse af aftale om regionernes økonomi mellem Danske Regioner og regeringen i juni måned orienteres regionsrådet om resultatet, og budgetprocessen justeres evt. på den baggrund.
 
I den forbindelse vil forretningsudvalget skulle tage stilling til, hvordan der opnås balance i regionens økonomi for 2018, herunder i hvilket omfang der er behov for at iværksætte udarbejdelse af generelle forslag til effektiviseringer for hospitaler, virksomheder og administration.
 
Budgetforslaget fremlægges til førstebehandling i august, og forslaget præsenteres for regionsrådet på et særskilt møde. Forslaget fremsendes herefter til direktionerne og det regionale MED-udvalg, RMU.
 
Regionsrådets medlemmer har mulighed for at stille uddybende spørgsmål vedr. budgetlægningen til administrationen. De stillede spørgsmål og administrationens besvarelse udsendes til alle medlemmer og offentliggøres.
 
Budgetforhandlinger
Efter førstebehandlingen af budgetforslaget i august indkalder regionsrådsformanden til forhandlinger. Forhandlingerne skal være afsluttet senest den 4. september med henblik på udsendelse af dagsorden til forretningsudvalgets møde den 12. september.
 
Regionsrådets medlemmer kan ved henvendelse til koncerndirektionen få besvaret spørgsmål af teknisk karakter i forbindelse med fremsættelse af ændringsforslag.
 
Regionsrådet andenbehandler budgettet på mødet den 19. september 2017.
 
Overordnet tidsplan
På baggrund af ovennævnte krav til budgetlægningen og mødeplan for forretningsudvalg og regionsråd foreslås følgende overordnede tidsplan for behandlingen af budgettet:
En mere detaljeret tidsplan fremgår af bilag 2.

KONSEKVENSER
Administrationen vil fortsætte forberedelserne af budget 2018-21, jf. den præsenterede overordnede tidsplan.
 
Der vil blive forelagt en sag for forretningsudvalget til februar med henblik på at indhente bidrag til budgetprocessen fra de stående udvalg.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17000968.


9.pdf
10.pdf

Bilag

Oversigt analyser
Tids- og procesplan Budget 2018


3. Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Der skal ultimo hvert kvartal udarbejdes en standardiseret økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges forretningsudvalget inden indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til forretningsudvalget:
 • at godkende den standardiserede økonomiopfølgning pr. 31. december 2016

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Godkendt.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Den standardiserede økonomiopfølgning skal ses i forhold til de afsatte rammer i det pågældende års økonomiaftale.
 
Der tages i indberetningen udgangspunkt i den seneste godkendte økonomirapport, idet der foretages en vurdering af, om de seneste forbrugstal giver anledning til ændring af vurderingen i økonomirapporten.
 
Vurdering pr. 31. december 2016
Af 4. økonomirapport fremgik, at der på sundhedsområdet, drift forventedes et udgiftsniveau, der samlet var 173 mio. kr. lavere end udgiftsloftet. De foreliggende regnskabsregistreringer peger i retning af, at udgiftsniveauet vil blive lidt lavere, når den endelige opgørelse udarbejdes, men der udestår fortsat afsluttende posteringer og validering. På driftsområdet viser en ny vurdering, at udgifterne efter afsluttende posteringer forventes at være i alt ca. 290 mio. kr. lavere end udgiftsloftet, som er på 34.179 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,8 %. Den samlede ændring kan henføres til en række forskellige poster, herunder især forskydninger til 2017.
 
Vedrørende regional udvikling forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr.
 
Vedrørende anlægsområdet er der på nuværende tidspunkt forventning om ændringer i forbrugsniveauet, som fører til justering i forhold til vurderingen ved 4. økonomirapport, selvom der også på dette område vil kunne komme ændringer som led i de afsluttende posteringer. På anlægsområdet ekskl. kvalitetsfondsprojekterne forventes merudgifterne at være i størrelsesordenen 160 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette er ca. 60 mio. kr. mindre end forventningen ved 4. økonomirapport. Anlægsudgifterne til kvalitetsfondsprojekterne forventes at være yderligere ca. 80 mio. kr. lavere end det forventede ved 4. økonomirapport.
 
I forbindelse med forelæggelsen af regnskabet og 1. økonomirapport på mødet i regionsrådet i april måned 2017, vil der foreligge en endelig opgørelse af udgiftsniveauerne i forhold til udgiftslofterne på driftsområdet samt anlægsudgifterne i forhold til de oprindelige budgetter.
 
Skemaerne, der indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, er vedlagt som bilag. Med hensyn til oplysningerne om det fremskrevne forbrug i skemamaterialet bemærkes det, at der er tale om en ren mekanisk fremskrivning. Da denne metode giver resultater, der ikke svarer til det forventede årsresultat på de enkelte områder, er der i skemamaterialet i stedet anført et tal for forventet årsresultat, (sidste kolonne), der svarer til administrationens forventninger, jf. ovenfor.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen vil den standardiserede økonomiopfølgning blive godkendt og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Torben Hedegaard Jensen

JOURNALNUMMER
16001200


12.pdf

Bilag

Standardiseret Økonomiopfølgning 4. kvartal 2016


4. Forhøjelse af donation til opførelse af Center for Fordybelse og Tro på Herlev Gentofte Hospital - Herlev matriklen

Forhøjelse af donation til opførelse af Center for Fordybelse og Tro på Herlev Gentofte Hospital - Herlev matriklen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet meddelte i februar 2014 investeringsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af Center for Fordybelse og Tro. Bevillingen var finansieret af donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål. Bevillingen er ikke indekseret efterfølgende. I forbindelse med licitation af entrepriseopgaven i sommer 2015, viste det sig, at projektet ikke kunne realiseres indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Laveste indkomne bud var således 2 mio. kr over budget.
 
Hospitalet har derfor rettet henvendelse til fonden med ansøgning om forhøjelse af donation med yderligere 2 mio. kr. Hospitalet har efterfølgende modtaget positiv tilkendegivelse fra Fonden.
 
Med denne sag søges investeringsbevilling såvel som indtægtsbevilling derfor forhøjet med 2,0 mio. kr.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 1. at godkende en forhøjelse på 2,0 mio. kr. af eksisterende investeringsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af Center for Fordybelse og Tro, og
 2. at godkende, at forhøjelsen finansieres ved donation på 2 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), V (2) og Ø (2), i alt 12.
Imod stemte: O (2).
Undlod at stemme: 0.
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Herlev Hospital modtog i 2013 tilsagn om donation af 8 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål til etablering af Center for Fordybelse og Tro. Efterfølgende godkendte regionsrådet ved meddelelse af investeringsbevilling på mødet i februar 2014, at arbejdet med etablering af centret kunne påbegyndes.
 
Centret er planlagt som en mindre selvstændig bygning på ca. 260 m2, fordelt på tre rum, som opføres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet i Herlev. Centrets navn, Center til Fordybelse og Tro, indikerer at bygningen skal tjene som ramme for både patienter, pårørende og personale og kunne rumme både de forskellige trosretninger og ikke troende. Centeret skal således indeholde et kirkerum, et muslimsk bederum og et rum helt uden religiøse symboler.
 
De tre rum er balanceret på en sådan måde, at de understøtter ønsket om, at hvis man skal behandle mennesker ens, skal man give dem lige muligheder. Bygningen tilkobles forbindelsesgang vest, så der bliver let forbindelse både til eksisterende hospital, nybyggeriet samt til den centrale grønne gård, hvor der også etableres et uderum til fordybelse.
 
Siden bevillingen blev meddelt i begyndelsen af 2014, er projektet blevet færdigprojekteret af samme rådgiverteam som det nærliggende kvalitetsfondsbyggeri samt udbudt i en særskilt hovedentreprise i forbindelse med licitationen af kvalitetsfondsprojektet i sommeren 2015. Ved licitation i juni 2015 lå samtlige indkomne tilbud imidlertid over det afsatte budget. Laveste bud var ca. 2 mio. kr. over budget. Det blev derfor besluttet at annullere udbuddet.
 
Herlev og Gentofte Hospital rettede efterfølgende henvendelse til Fonden og oplyste om resultat af licitationen. Fonden har på denne baggrund indvilget i at forhøje donationen med yderligere 2 mio. kr. således, at projektet kan gennemføres som oprindelig tiltænkt.
 
Inddragelse af den politiske følgeguppe
Den politiske følgegruppe, der følger byggerierne på Herlev, blev i forbindelse med den samlede tilbagemelding om liciationsresultater for Akuthuset/Kvinde-barn centeret og Center for Fordybelse og Tro meddelt, at laveste bud oversteg den oprindelige donation på 8,0 mio. kr.
 
Den politiske følgegrupper er på mail af 12. januar 2017 blevet orienteret om fondens beslutning om at forhøje tidligere meddelte donation.

KONSEKVENSER
Med forhøjelsen kan entreprisen udbydes på ny og projektet kan gennemføres som oprindelig planlagt.
 
De afledte driftsudgifter ved den færdige bygning vil fortsat blive afholdt indenfor hospitalets driftsramme.

RISIKOVURDERING
Anmodning om forhøjelse af donation er sket på baggrund af vurderet markedsprisindikation indhentet i sommeren 2015. På grund af den høje aktivitet i byggesektoren, er der risiko for, at det højeste tilbud ved licitationen overstiger tilbuddet fra 2015. Såfremt der forbindelse med licitation eller i løbet af opførslen opstår udfordringer med projektøkonomien der overskrider det donerede beløb, vil der kunne være behov for at indgå i dialog med fonden om eventuel reduktion af projektet og/eller vil Herlev/Gentofte Hospital skulle dække eventuelle overskridelser for op til 2 mio. kr.
 
Hvis regionsrådet vælger ikke at tiltræde sagens indstillingspunkter, vil det være nødvendig at indgå i en dialog med fonden om opgivelse af projektet. Der er på nuværende tidspunkt afholdt 1 mio. kr. til projektering af centret.
 
Etableringen af Center for Fordybelse og Tro vurderes at kunne ske uden at have indvirkning på såvel kvalitetsfondsbyggeriet som Steno Diabetes Center Copenhagen byggeriet.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Hvis sagens punkter tiltrædes, indarbejdes der i investeringsbudgettet en forhøjelse af projektets investeringsbevilling på 2,0 mio. kr. ligesom indtægtsbevillingen forhøjes med 2,0 mio. kr. Udgifterne forventes at falde ligeligt i 2017 og 2018.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
16042274


13.pdf

Bilag

CFT plan snit og modelfoto_angivelse


5. Lukket punkt
6. Anvendelse af Livsrum på Herlev og Gentofte Hospital - Herlev matriklen

Anvendelse af Livsrum på Herlev og Gentofte Hospital - Herlev matriklen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet tilsluttede på møde den 23. september 2014, at der etableres et ’livsrum’ for kræftramte patienter og deres pårørende i tilknytning til Herlev og Gentofte Hospital - Herlev matriklen. Den 14. juni 2016 godkendte Regionsrådet, at der kunne indgås aftale med Kræftens Bekæmpelse om afhændelse af et areal (matr. nr. 11 cg) ved Herlev Hospital til placering af livsrummet.
 
Kræftens Bekæmpelse forventer, at livsrummet er klar til ibrugtagning sommeren 2018. Herlev og Gentofte Hospital ønsker at indgå aftale med Kræftens Bekæmpelse om at leje en del af livsrummets lokaler til træning af kræftpatienter, patientuddannelse mv., hvilket beskrives i nærværende sagsfremstilling.

INDSTILLING
Sundhedsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:
 
1. at godkende, at Herlev og Gentofte Hospital bemyndiges til at indgå aftale med Kræftens Bekæmpelse om anvendelse af livsrum på Herlev-matriklen til træning af kræftpatienter, patientundervisning mv.
 
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 
2. at godkende, at administrationen i det tekniske budgetgrundlag indarbejder en varig korrektion på 2,1 mio. kr., finansieret som led i den samlede finansiering af budget 2018.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning den 10. januar 2017:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Anbefalet.
 
Anne Ehrenreich (V), Martin Geertsen (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Kræftens Bekæmpelse og Realdania har indgået aftale om at etablere syv nye livsrum i Danmark. De seks livsrum er etableret og indviet ved de øvrige regioners sygehuse. Byggeriet af det sidste livsrum ved Herlev Hospital forventes påbegyndt i august 2017, samt at være klar til indflytning efter ca. et år. Formålet med livsrummet er at tilbyde patienter med kræft og deres pårørende åben rådgivning, psykosocial støtte og aktiviteter i tæt nærhed af hospitalet og onkologisk afdeling, hvor patienterne modtager deres behandling.
 
Nuværende aftale med Kræftens Bekæmpelse
Regionen har i øjeblikket en aftale med Kræftens Bekæmpelse om at yde rådgivning til kræftpatienter og deres familier. Dette foregår aktuelt i lejede lokaler i Lyngby, men rådgivningen flyttes til livsrummet, når lokalerne er etableret.
 
Anvendelse af livsrummet til hospitalsformål
Herlev og Gentofte Hospital har i efteråret 2016 sammen med Kræftens Bekæmpelse vurderet mulighederne for også at anvende livsrummet til hospitalsformål. Det samlede byggeri af livsrummet forventes at blive ca. 800 m2 netto, hvoraf de ca. 200 m2 ønskes anvendt til de nedenfor beskrevne aktiviteter, som ’krop og kræft’, øvrig fysisk træning af kræftpatienter samt patientuddannelse mv.
 
Tilbuddet 'Krop og kræft’ er et evidensbaseret trænings- og behandlingstilbud til kræftpatienter, som modtager kemoterapibehandling, og består af konditions- og styrketræning, kropsbevidsthedstræning, afspænding og massage. Træningsforløbet strækker sig over 6 uger, med 9 timers intensiv træning pr. uge.
 
’Krop og kræft’ er i dag alene et tilbud på Rigshospitalet til alle regionens patienter, hvor tilbuddet drives i samarbejde med Universitetshospitalernes center for sygepleje- og omsorgsforskning (USCF). Herlev og Gentofte Hospital ønsker at etablere et tilsvarende tilbud samt at videreudvikle og styrke forskningssamarbejdet på området mellem Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital. En opgørelse af aktiviteten viser, at godt en tredjedel af de patienter, som har anvendt tilbuddet de seneste år, er i hospitalsbehandling på Herlev Hospital. Ved at placere et tilsvarende tilbud på Herlev matriklen øges tilgængeligheden for de patienter, som er i behandling på Herlev Hospital, svarende til ca. 70 patienter årligt. Tilbuddet er i dag meget efterspurgt, og der afvises et betydeligt antal patienter på Rigshospitalet. Det er Rigshospitalets vurdering, at der efter etablering af et tilsvarende tilbud på Herlev Hospital fortsat vil være et tilstrækkeligt antal patienter til den dimensionerede aktivitet på Rigshospitalet. Der vurderes at være behov for 'krop og kræft' tilbud til ca. 100 patienter om året på Herlev Hospital. Der forventes således en ekstra kapacitet i forhold til det antal patienter, som i dag benytter tilbuddet fra Herlev Hospital, hvilket bl.a. skyldes, at tilbuddet placeres tæt på patienternes behandlingssted og dermed bliver mere tilgængeligt.
 
Endvidere er der ønske om at bruge livsrummets faciliteter til uddannelse og undervisning af kræftpatienter og pårørende på Herlev Hospital, idet de nuværende lokaler ikke vurderes at være velegnede til formålet. Derudover vil fysio- og ergoterapiafdelingen i samarbejde med en række kliniske afdelinger anvende lokalerne til at tilbyde fysisk træning samtidig med den øvrige kræftbehandling, hvor der ikke for nuværende er noget træningstilbud. Tilbuddet om fysisk træning forventes særligt at blive tilbudt kræftpatienter med akut leukæmi, hoved-hals kræft, lungekræft samt prostatakræftpatienter i hormonbehandling.
 
Såfremt indstillingen tiltrædes, vil Herlev og Gentofte Hospital i foråret 2017 indgå en samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse om driftsvilkår for hospitalets brug af lokaler i livsrummet.
 
Sideløbende med nærværende sag forelægges endvidere en sag for forretningsudvalget og regionsrådet om justeringen af det mandat, som regionsrådet gav koncerndirektionen den 14. juni 2016, til at indgå aftale med Kræftens Bekæmpelse om regionens grundsalg.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer, at byggeriet af livsrummet vil blive dimensioneret og bygget således, at en andel (200 m2) af livsrummets samlede areal vil blive anvendt af Herlev Hospital til bl.a. ’krop og kræft’ samt fysisk træning af hospitalets kræftpatienter, jf. beskrivelse af formålene i sagen. Med anvendelse af livsrummets lokaler vil antallet af aktiviteter og den geografiske tilgængelighed heraf ligeledes kunne forøges, således at flere kræftpatienter får mulighed for at deltage i regionens træningstilbud.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Herlev Hospitals anvendelse af livsrummet til trænings- og undervisningstilbud vil indebære etableringsudgifter til trænings- og testudstyr for ca. 1,3 mio. kr.
 
Herudover vil der årligt være driftsudgifter for i alt ca. 2,1 mio. kr. Driftsudgifterne er dels udgjort af 1,6 mio. kr. til 'krop og kræft', dels af 0,5 mio. kr. til 'øvrig fysisk træning af kræftpatienter'.
 
Byggeriet af livsrummet forventes at stå færdigt august 2018, og udgifterne for 2018 forventes derfor at blive i alt 2 mio. kr., som dels udgøres af 1,3 mio. kr. i etableringsudgifter samt 0,7 mio. kr. i driftsudgifter for perioden fra september til december 2018.
 
Der vil skulle afsættes midler hertil som led i budgetprocessen for 2018, men pga. byggeriet skal det allerede nu tilkendegives, om regionen ønsker at gøre brug af de ekstra kvadratmeter, som Kræftens Bekæmpelse i så fald bygger til formålet.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
11010837
7. Udbetalingsanmodning - Nyt Hospital Bispebjerg

Udbetalingsanmodning - Nyt Hospital Bispebjerg

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I henhold til Regnskabsinstruksen til behandling om tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri skal regionen på tidspunktet for første licitationsresultat formelt ansøge om udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden.
 
Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg har afsluttet licitationen af laboratorie- og logistik bygningen. Idet 1. licitation for laboratorie- og logistikbygningen lå over budget, blev byggeriet genudbudt, og endeligt resultat af genudbuddet forelå i august 2016. Kvalitetsfondsprojektet har sideløbende arbejdet med dispositionsforslaget for akuthuset. Godkendelsen af dispositionsforslaget, har omfattet betydelige omdisponeringer af budgettet mellem delprojekterne renovering og nybyggeri i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg, med afledte effekter på materialet til udbetalingsanmodningen. Dette er nu indarbejdet i nærværende materiale.
 
Sammen med udbetalingsanmodningen skal endelig ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer til Økonomi- og Indenrigsministeriet endvidere fremsendes.
 
Der anmodes nu om godkendelse af materialet, der skal fremsendes til Sundheds- og Ældreministreriet i forbindelse med udbetalingsanmodningen, samt om godkendelse af regionens endelige ansøgning til lånepulje til energiinvestering i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg, der i skal fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, alt 53,3 mio. kr. (09 PL).

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 1. at godkende materialet til udbetalingsanmodning for det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Nyt Hospital Bispebjerg,
 2. at godkende endelig ansøgning på 53,3 mio.kr. til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg, og
 3. at den samlede budgetramme for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg udvides med 53,3 mio. kr. som følge af låneadgang.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Anbefalet.
 
Anne Ehrenreich (V), Martin Geertsen (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Udbetalingsanmodning
Sideløbende med genudbud og licitation for delprojektet laboratorie- og logistikbygningen, har projektet arbejdet med byggeprogram og dispositionsforslaget for Akuthuset. Dispositionsforslaget omfattede anmodning om udvidelse af nybyggeriet mod reduktion af renoveringsomfanget i de eksisterende bygninger.
 
På mødet den 13. december 2016 godkendte regionsrådet dispositionsforslaget for akuthusprojektet i Nyt Hospital Bispebjerg med tilhørende anmodning om udvidelse af nybyggeriet. For at sikre det mest retvisende materiale for det samlede projekt til brug for fremsendelse til Sundheds - og Ældreministeriet, forelægges materialet til brug for udbetalingsanmodningen derfor først i nærværende mødesag. Materialet er baseret på de godkendte planer om udvidelse og styrkelse af nybyggeriet, mod et væsentligt reduceret renoveringsomfang. Disse planer har ligget til grund for den uafhængige risikovurdering.
 
Ved udbetalingsanmodningen anmoder regionen formelt Sundheds- og Ældreministeriet om udbetaling af den statslige andel af udgifterne til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg.

Kvalitetsfonden finansierer 60 procent af den samlede investering, mens regionen finansierer den resterende del. Regionen har indtil nu fuldt finansieret kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Bispebjerg, hvorved regionen har mellemfinansieret den kvalitetsfondsfinansierede del af projektet.
 
Som grundlag for ministeriets behandling, skal regionen indsende følgende materiale:
Ovenstående ses i bilag 1-10.
 
Administrationens vurderinger
Ved udbetalingsanmodningen skal regionen samtidigt bekræfte, at projektet fortsat lever op til betingelserne i det endelige tilsagn samt, at projektet er realistisk og robust inden for den samlede tilsagnsramme. Baseret på egne vurderinger, samt den uafhængige risikovurdering foretaget af "Det tredje øje" (revisionsfirmaet BDO) er det administrationens vurdering, at projektet med de nye planer for udvidet nybyggeri, fortsat lever op til betingelserne i det endelige tilsagn, idet der etableres et fuldt funktionsdygtigt hospital med alle nødvendige og planlagte funktioner.
 
Regionsrådet skal samtidigt godkende de mulige besparelsestiltag, der er beskrevet i change request kataloget. Change request kataloget indgår som en del af den samlede reservestrategi for projektet hvis projektets økonomi nødvendiggøre, at projektet skal tilpasses for at kunne holde totalrammen, og forelægges af denne grund fortroligt. Change request kataloget har indgået i den uafhængige risikovurdering. Projektorganisationen vil kontinuerligt arbejde med change request kataloget således, at der igennem hele projektet kan sikres en robust projektøkonomi.
 
Uafhængige vurderinger og erklæringer
Den uafhængige risikovurdering "Det tredje øje" (DTØ) konkluderer i sin sammenfatning:
 
"Efter gennemgangen af modtaget materiale, er det DTØ’s opfattelse at projektet overordnet set opfylder de stillede betingelser, og håndteres betryggende. Tilsvarende er det DTØ’s vurdering at projektet kan gennemføres inden for de afsatte og bevilligede midler, idet det nødvendigvis skal medtages at den endelige økonomi i forbindelse med Akuthuset afventer færdigprojektering, og indhentning af priser på selve udførelsen."
 
Revisionserklæringen for afholdte udgifter til og med 30. september 2016 i alt 242.561 t.kr. er afgivet uden forbehold, men med følgende supplerende oplysning:
 
"Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser, herunder Budget- og Regnskabssystemet for kommuner og regioner, samt i overensstemmelse med afsnit 6 i regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri af 15. juni 2016. Regnskabet er udarbejdet med henblik på at opgøre anskaffelsessummen pr. 30. september 2016 overfor Regionsrådet og Sundheds- og Ældreministeriet. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål."
 
Det forelagte skema 6 med oversigt over deponerede midler tager udgangspunkt i revisors erklæringsafgivelse for samme, i forbindelse med 3. kvartalsrapportering 2016. I denne forbindelse tog revisor forbehold for de akkumulerede forbrug i kvalitetsfondsprojekterne Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Bispebjerg, Nyt Hospital Nordsjælland og Nyt Retspsykiatri Sct. Hans. Det akkumulerede forbrug for Nyt Hospital Bispebjerg er i nærværende oversigt korrigeret i henhold til det nu revisionspåtegnede akkumulerede forbrug.
 
Endelig ansøgning til energilånepulje
I økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og Danske Regioner blev der afsat midler til energiinvesteringer i forbindelse med de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Låneadgangen bevilliges af Økonomi - og Indenrigsministeriet til byggerier, der overholder bygningsreglementets BK-2020 krav. Låneadgangen giver projekterne mulighed for at udvide budgetrammen med 644 kr./kvm. (09 PL) for de dele af byggeriet, der overholder BK-2020 kravene. Alt nybyggeri i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg projekteres efter denne bygningsklasse.
 
Regionen fremsendte efter regionsrådets godkendelse anmodning om forhåndsgodkendelse til låneadgang i december 2013. I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetfondsstøttede byggerier, skal endelig ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer senest fremsendes i forbindelse med udbetalingsanmodning. Idet alt nybyggeri i Nyt Hospital Bispebjerg projektet projekteres efter bygningsklasse 2020, tager den endelig låneansøgning udgangspunkt i det samlede nybyggede forelagt i forbindelse med dispositionsforslagsfasen samt kvalitetsfondsprojektets andel af laboratorie- og logistikbygningen, i alt 82.720 kvm. hvorved energilånet i alt udgør 53,3 mio. kr. (09PL).
 
Den samlede budgetramme for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg, udgør herefter 3003,3 mio. kr. (09 PL). Beløbet er indarbejdet i den forelagte udgiftsprofil i materialet til udbetalingsanmodningen.

KONSEKVENSER
Ved godkendelse af administrationens indstilling, vil materialet blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på igangsætning af udbetaling af kvalitetsfondens andel af projetbudgettet. Regionen vil fremadrettet kvartalsvis modtage betalinger i henhold til projektets udgiftsprofil, jf. skema 2 i vedhæftede bilag.
 
Ligeledes vil ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg blive fremsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Efter fremsendelse af udbetalingsanmodning til Sundheds - og Ældreministeriet, vil Nyt Hospital Bispebjerg, indgå i den kvartalsvise afrapportering til Sundheds- og Ældre ministeriet, der forelægges regionsrådet inden fremsendelse.

RISIKOVURDERING
Regionens uafhængige risikovurdering (DTØ) vurderer, at delprojekterne i Nyt Hospital Bispebjerg kan realiseres inden for den afsatte projektøkonomi, tid og med den forventede kvalitet. Det er ligeledes administrationens vurdering, at delprojekterne på nuværende stade, med de godkendte ombudgetteringer indenfor renovering og nybyg kan etablere et fuldt funktionsdygtigt hospital inden for den afsatte ramme.
 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17000971


14.pdf
15.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf
20.pdf
21.pdf
22.pdf
23.pdf

Bilag

Ansøgning energilånemidler BBH
F1-F4 til udbetalingsanmodning BBH
Erklæring - Udbetalingsanmodning BBH 2010 - 30.9.2016
BBH overordnet tidsplan delprojekter
Skema 1-6 excl. skema 3
BBH Effektiviseringsrapport udbetalingsanmodning
Notat udbetalingsanmodning BBH - mødesag
Notat Effektiviseringsrapportering 2016 Udbetalingsanmodning
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg ekstern risikoscreening final


8. Investeringsbevilling til nedrivning af bygning 19 B - Ny Psykiatri Bispebjerg

Investeringsbevilling til nedrivning af bygning 19 B - Ny Psykiatri Bispebjerg

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
For at gøre plads til det kommende Ny Psykiatri Bispebjerg, herunder vejomlægning i forbindelse med etape 1, omfatter projektet Ny Psykiatri nedrivning af en række eksisterende bygninger.
 
Sanering og nedrivning af bygning 15 blev udbudt som hovedentreprise i 2015. Arbejderne med nedrivning af bygning 19B indgik som en option. Optionen løber i 2 år, og udløber den 4. marts 2017. Nedrivning af bygning 19B har først kunne igangsættes efter funktionerne i bygningen er blevet genhuset. Bygningen er nu rømmet, og nedrivningsarbejderne kan igangsættes og udføres i 2017.
 
Med denne mødesag anmodes om bevilling om midler til nedrivning af bygning 19B.
 
Der vil senere, i forbindelse med nybyggeriets etape 2, blive anmodet om midler til udbud og nedrivning af bygningerne 50, 51 og 52.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 1. at godkende en investeringsbevilling på 6,5 mio. kr. til Ny Psykiatri Bispebjerg til nedrivning af bygning 19B med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til Ny Psykiatri Bispebjerg i investeringsbudgettet for 2017-2020, og
 2. at godkende, at udgifterne finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Ny Psykiatri Bispebjerg i investeringsbudgettet for 2017–2020.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Anbefalet.
 
Anne Ehrenreich (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
For at skabe plads til opførelse af Ny Psykiatri Bispebjerg, etape 1, var miljøsanering og nedrivning af to bygninger nødvendig. Bygning 15 blev nedrevet i 2015, mens nedrivning af bygning 19B har afventet genhusning af funktionerne, der var placeret i bygningen.
 
Regionsrådet godkendte den 9. december 2014 investeringsbevilling til nedrivning af bygning 15.
 
Bygning 19B er en ca. 4000 m² stor bygning opført som 1½ plans bygning i røde teglsten og med kælder i to planer. Bygningen er opført i 1968, og den er bygget sammen med den fredede bygning 19A. Arbejderne omfatter, at såvel bygning 19B som de underliggende kældre miljøsaneres og fjernes samt at gavl og tag mod den fredede bygning 19A retableres.
 
Der forefindes en række forsyningsledninger, installationer og kabler i og under bygning 19B, der forsyner eksisterende bygninger, og derfor skal bevares. Udgifter til omlægning heraf er indeholdt i nærværende bevilling.
 
Retablering af udearealer omkring bygning 19A koordineres med vejomlægning af ”Lille Tuborgvej” og det psykiatriske nybyggeri.
 
Sanering og nedrivning af bygning 15 og 19B blev oprindeligt udbudt som en samlet hovedentreprise, hvor arbejdet med nedrivning af bygning 19B indgik som en option. Optionen udløber den 4. marts 2017, hvorfor der for at undgå genudbud af arbejderne, skal være indgået aftale med entreprenøren inden denne dato.

Nedrivningen udføres under hensyntagen til de kommende nabo-delprojekter, dvs. omlægning af ”Lille Tuborgvej” og det psykiatriske nybyggeri. Det forventes, at miljøsanering og nedrivning af bygning 19B påbegyndes i 2. kvartal 2017.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingerne bevilliges 6,5 mio. kr. til dækning af miljøsanering og nedrivning af bygning 19B inkl. kælder samt diverse følgearbejder forbundet med retablering af gavl, tag, udearealer mv. på og omkring den fredede bygning 19A, samt omlægning af forsyningsledninger og -installationer, der skal bevares.

RISIKOVURDERING
Såfremt optionen for nedrivning af Bygning 19B ikke udnyttes inden den 4. marts 2017 skal nedrivningen genudbydes. Et genudbud vil betyde budgetusikkerheder og en tidsforskydning af arbejderne, og vil kunne have negativt afsmittende påvirkning på såvel tid som økonomi for de relaterede projekter i psykiatri kvarteret på Bispebjerg Hospitals matrikel.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Ved godkendelse af denne mødesag, godkendes investeringsbevilling på 6,5 mio. kr. til dækning af miljøsanering og nedrivning af bygning 19B inkl. kælder samt diverse følgearbejder forbundet med retablering af gavl, tag, udearealer mv. på og omkring den fredede bygning 19A, samt omlægning af forsyningsledninger og -installationer, der skal bevares. Arbejderne vil blive udført i 2017.
 
Udgifterne finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Ny Psykiatri Bispebjerg i investeringsbudgettet for 2017 – 2020.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
14012335


24.pdf

Bilag

Kort over Bispebjerg Hospital - 19B


9. Forhøjelse af investeringsbevilling til Nyt Hospital for børn, unge og fødende

Forhøjelse af investeringsbevilling til Nyt Hospital for børn, unge og fødende

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte på sit møde den 2. februar 2016 en investeringsbevilling på 11 mio. kr. til projektorganisationen på Rigshospitalet. Investeringsbevillingen blev givet til arbejde med forberedelse af projektet om Nyt Hospital for børn, unge og fødende ved Rigshospitalet.
 
Med denne sag anmodes om en forhøjelse af den eksisterende investeringsbevilling til projektering og bygherreudgifter til projektforberedelse for nybyggeriet i 2017 og 2018. Forhøjelsen sker inden for den samlede økonomiske ramme på 2.011,5 mio. kr. for Nyt Hospital for børn, unge og fødende på Rigshospitalet, som regionsrådet godkendte på sit møde den 2. februar 2016.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 1. at godkende en forhøjelse af den eksisterende bevilling med 216,5 mio. kr. til projektering og bygherreudgifter i 2017 og 2018, og
 2. at godkende, at regionens del af investeringsbevillingen svarende til 150,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Nyt Hospital for børn, unge og fødende i investeringsbudgettet for 2017 og 2018, idet Ole Kirks fond i henhold til samarbejdsaftalen finansierer den resterende del af bevillingen.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), O (2) og V (2), i alt 12.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: Ø (2).
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstaden og Ole Kirk’s Fond blev med godkendelse af samarbejdsaftalen den 14. juni 2016 enige om i samarbejde at realisere projektet om et hospital for børn, unge og fødende på Rigshospitalet.
 
Foranalysen ”Vision og principper for verdens bedste børnehospital”, som parterne har samarbejdet om, bekræfter de enestående muligheder for her at bygge og drive et innovativt hospital med familiecentreret behandling og pleje, som er designet til de behov, som indlagte børn, unge og fødende og deres familier har – fordi familie, teknologi og effektivitet er kædet sammen i en integreret løsning.
 
Med udgangspunkt i visionerne er der igangsat en række udviklingsprojekter, som skal udvikle indholdet i bygningen. Visionen er at bygge verdens bedste hospital til børn, unge og fødende. Et hospitalsbyggeri, der sætter nye standarder for fremtidens behandling og pleje. Et byggeri, der danner rammen om et banebrydende samspil mellem arkitektur, teknologi, organisation, bæredygtighed og drift. Et byggeri, der har barnet, den unge, den fødende og deres familier først og sidst.
 
Byggefeltet er beliggende i den vestlige del af Rigshospitalets matrikel mod Amorparken og skaterparken i Fælledparken. Fase 1 af byggeriet udgør samlet 50.998 m², og har et samlet budget på 2,0 mia. kr.
 
Investeringsbevillingen anvendes til projektkonkurrence, bygherres projektorganisation, forundersøgelser samt projektering.
 
Byggeriet forventes at stå færdigt i 2023 med idriftsættelse og ibrugtagning i 2024.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingerne forhøjes den eksisterende bevilling med 216,5 mio. kr. til projektering og bygherreudgifter i 2017 og 2018.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Med denne sag anmodes om en, inden for den samlede økonomiske ramme, forhøjelse af eksisterende investeringsbevilling til projektering og bygherreudgifter til projektforberedelse for nybyggeriet på 11,0 mio. kr. med yderligere 216,5 mio. kr. Bevillingen dækker omkostninger forbundet med projektering og projektforberedelse for nybyggeriet i 2017 og 2018. Den samlede bevilling til projektering og bygherreudgifter for nybyggeriet udgør herefter 227,5 mio. kr. med en forventet udgiftprofil på 39,9 mio. kr. i 2017 og 176,6 mio. kr. i 2018.
 
I henhold til samarbejdsaftalen med Ole Kirks fond udbetales fondens bidrag i takt med at udgifterne afholdes. Udbetalingen sker som en forholdsmæssig andel af den samlede udgiftsprofil, idet fondens bidrag udgør 30,5 % af det samlede budget på 2,0 mia. kr. Dog maksimalt et beløb svarende til 613,5 mio. kr. i byggeomkostningsindeks (BYG42) 98,8 (4. kvartal 2014). I henhold til den aftalte betalingsplan med fonden sker første udbetaling i 2017, og selvom fondens samlede bidrag udgør 30,5 %, kan andelen variere i de enkelte år i forhold til det faktiske forbrug.
 
Regionens andel af forhøjelsen med 150,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Nyt Hospital for børn, unge og fødende i investeringsbudgettet for 2017-2018.
 
En tilslutning til administrationens indstilling i denne sag vil medføre en forventet udgiftsprofil i 2017 og 2018, som illustreret i tabel 1.
 
Tabel 1: Udgiftsprofil for bevillinger (mio. kr.)
BevillingBudget for samlede bevillingForventet Udgiftsprofil
  201620172018
Projektering og bygherreudgifter - investeringsbevilling RR 02.02.2016
11,011,0  
Projektering og bygherreudgifter - forhøjelse af bevilling216,5 39,9176,6
Heraf fondens andel69,4 15,553,9
 

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
17000876
10. Lukket punkt
11. Lukket punkt
12. Forslag til justering af betalingsaftalen mellem Hovedstadens Letbane I/S og Region Hovedstaden

Forslag til justering af betalingsaftalen mellem Hovedstadens Letbane I/S og Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På ekstraordinært interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane I/S den 9. november 2016 besluttede ejerne, Staten, regionen og de 11 beliggenhedskommuner, at ændre vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S. Ændringen vedrører forøgelse af regionens og kommunernes korrektionsreserve til samme niveau som den statslige reserve. Forøgelsen af regionens indskud udgør 164,7 mio. kr. (i 2013-priser). Ændringen medfører behov for en tilpasning af betalingsaftalen mellem regionen og Hovedstadens Letbane I/S.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 • at godkende forslag til justeringer i betalingsaftalen jf. bilag 3 og 4, som konsekvens af vedtægtsændringen, der indebærer forhøjelse af regionens korrektionsreserve.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Anbefalet.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Forhøjelsen af regionens korrektionsreserve til 30 pct. blev godkendt på et ekstraordinært regionsrådsmøde den 17. maj 2016. Regionsrådsformanden blev bemyndiget til at godkende de nødvendige ændringer af vedtægterne. Vedtægterne, der er vedlagt som bilag 1, er ændret i november 2016. Herudover skal den gældende betalingsaftale (bilag 2) mellem regionen og Hovedstadens Letbane I/S tilpasses forhøjelsen af reserverne.
 
Betalingsaftalen
Den hidtidige betalingsaftale for regionens andel af udgifterne til anlæg af letbanen er baseret på, at regionen indbetaler 15 pct. af anlægsudgiften, inkl. korrektionsreserve, som et engangsindskud i 2019, mens de resterende 85 pct. betales over 40 år i perioden 2020-2059. Hovedstadens Letbane I/S har på baggrund af drøftelser med interessentkommunerne og regionen tilbudt regionen en justering af betalingsaftalen, således at 15 pct. af den forøgede korrektionsreserve, svarende til 24,7 mio. kr., som hidtil forudsat indbetales sammen med engangsindskuddet i 2019, mens restbeløbet på 140 mio. kr. afdrages over 35 år fra 2025, hvis der bliver behov for at trække på hele korrektionsreserven. Dette spørgsmål afklares i forbindelse med anlæggets færdiggørelse i 2023/24. Den foreslåede ændring af betalingsaftalens punkt 2 fremgår af bilag 3 side 2.
 
Forslaget til ny betalingsplan ændrer således ikke ved regionens forpligtelse til om nødvendigt at indbetale det fulde reservebeløb, men betyder alene en forskydning af betalingerne i forhold til den betalingstakt, som er aftalt for det ordinære anlægsindskud. Kommunerne og regionen stilles dermed principielt på samme måde som staten, der indskyder 1/3 af sin korrektionsreserve i selskabet, mens resten står i en central statslig anlægspulje. Træk på korrektionsreserverne forudsætter enighed mellem interessenterne. Det er letbaneselskabets opfattelse, at der mest hensigtsmæssigt kan tages stilling til træk på korrektionsreserven, når anlægget er færdigt i 2023/24.
 
Budget 2017 - 2020
Ved regionsrådets vedtagelse af budgettet for 2017 - 20 blev forøgelsen af korrektionsreserven indarbejdet med 24,7 mio. kr. i 2019 og med 8,3 mio. kr. om året i de følgende 40 år. Forøgelsen af korrektionsreserven har først økonomiske konsekvenser for regionen i 2020, mens den for kommunerne ville have afledte konsekvenser allerede fra 2017. Det er derfor aftalt med Hovedstadens Letbane, at mulighederne for en ændret betalingstakt skulle undersøges.
 
Finansiering af regionens indskud
Den Regionale Udviklingskasse finansierer anlæg af letbanen og modtager et internt lån fra regionens kasse til betaling af engangsindskuddet i 2019. Dette lån afbetales over 40 år i perioden 2020-2059. Herudover finansierer udviklingskassen de årlige ordinære anlægsindskud. Alle beløb nedenfor er angivet i 2013-priser.
 
Forslaget til ny aftale indebærer som nævnt, at forhøjelsen af engangsindskuddet i 2019 finansieres ved at reducere det ordinære indskud i 2020 på oprindeligt 50,0 mio. kr. til 25,3 mio. kr. I de resterende år fra 2021 er betalingsplanen uændret. Det er således kun 15 pct. af forhøjelsen af korrektionsreserven, der indtil videre indbetales til selskabet, mens de resterende 85 pct. (svarende til 140,0 mio. kr.) kun indbetales, hvis der bliver behov for det. Et eventuelt behov for denne del af korrektionsreserven vil derfor skulle betales tilbage ved yderligere årlige indskud fra 2025 frem til 2059. Ved fuldt træk på korrektionsreserven vil merudgiften være 10,2 mio. kr. om året i 35 år.
 
Vurdering og anbefaling
Da forslaget om justering af betalingsaftalen indebærer en likviditetsmæssig fordel for regionen indtil 2024 anbefaler administrationen, at forslaget godkendes.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes Hovedstadens Letbanes forslag til justering af betalingsaftalens punkt 2. Forskellen mellem den nuværende og den nye betalingsaftale er, at i den nye betalingsaftale øges engangsindbetalingen i 2019 med 24,7 mio. kr., mens betalingen i 2020 reduceres tilsvarende med 24,7 mio. kr. Hertil kommer, at den resterende del af forøgelsen af korrektionsreserven først indbetales fra 2025 gennem de årlige indskud i det omfang de faktiske anlægsudgifter berettiger det.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Regionens vedtagne budget for 2017-2020 indeholder i overensstemmelse med regionsrådets beslutning af 17. maj 2016 de økonomiske konsekvenser som følge af forhøjelsen af korrektionsreserven til 30 pct. Det betyder, at det i budgettet er forudsat, at 15 pct. af den forhøjede korrektionsreserve (24,7 mio. kr.) indbetales som en del af engangsindskuddet i 2019, mens de resterende 85 pct. (140,0 mio. kr.) indbetales med 8,3 mio. kr. om året over 40 år i perioden 2020-2059.

Den bevillingsmæssige ændring for Den Regionale Udviklingskasse ved den nye betalingsplan vil være:
 1. at den i budget 2017-2020 forudsatte betaling til Hovedstadens Letbane I/S på 50 mio. kr. i 2020 reduceres med 24,7 mio. kr. til 25,3 mio. kr. Denne reduktion af det ordinære indskud vil skulle tilbagebetales, hvis der bliver behov for hele den forhøjede korrektionsreserve på 164,7 mio. kr. Dette vil der først blive taget stilling til, når anlægsarbejdet er afsluttet i 2023/2024. I givet fald vil de 24,7 mio. kr. skulle betales tilbage med 1,5 mio. kr. om året i 35 år fra 2025 til 2059.
 2. at den i budgettet forudsatte årlige betaling på 8,3 mio. kr. i 2020-2059 til finansiering af den resterende del af den forhøjede korrektionsreserve på 140,0 mio. kr. bortfalder, idet denne del af korrektionsreserven kun indbetales, hvis der bliver behov for det. Dette vil der først blive taget stilling til, når anlægsarbejdet er afsluttet i 2023/2024. Hvis der bliver behov for denne del af korrektionsreserven vil det kræve en årlig indbetaling på 8,7 mio. kr. om året i 2025-2059, idet tilbagebetalingsperioden er kortere end de oprindeligt forudsatte 40 år.
Med den nye betalingsplan vil Den Regionale Udviklingskasse således samlet set få et større økonomisk råderum på 33,0 mio. kr. i 2020 i forhold til det budgetterede.
 
I de efterfølgende år fra 2021 og frem vil den nye betalingsplan medføre et større økonomisk råderum for Den Regionale Udviklingskasse på 8,3 mio. kr. om året sammenlignet med den nuværende betalingsplan.
 
Forskellen mellem den i budget 2017-2020 forudsatte betalingsplan og den nye betalingsplan fremgår for perioden 2020-2030 af vedlagte bilag 4. Forskellen vil være uændret fra 2030 og frem til 2059, hvor anlægget af letbanen vil være fuldt tilbagebetalt. Forskellen er skitseret både eksklusive og inklusive den fulde udmøntning af den forhøjede korrektionsreserve, som der først tages stilling til ved afslutningen på anlægsarbejdet.
 

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
15000197


29.pdf
30.pdf
31.docx
32.docx

Bilag

Forslag til vedtægter for Hovedstadens Letbane I/S
Betalingsaftale mellem regionen og Hovedstadens Letbane I/S
Notat om justeret betalingsaftale og konsekvenser
Betalingsaftale før og efter ændring


13. Rekruttering og fastholdelse på det medicinske område

Rekruttering og fastholdelse på det medicinske område

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Med budget 2016 besluttede regionsrådet, at der skal udvikles en model for at styrke kompetenceudvikling, pleje og omsorg på det medicinske område, og den 17. maj 2016 besluttede regionsrådet i forbindelse med Oplæg om kapacitet på det medicinske område yderligere, at der i løbet af 2016 i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd (DSR) skal igangsættes initiativer med henblik på at rekruttere, fastholde og udvikle karrieveje for sygeplejesker til det medicinske område.
 
Der blev afgivet en status til regionsrådet i oktober 2016, og med denne sagsfremstilling fremlægges en række anbefalinger til indsatser, der skal styrke fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker på det medicinske område og samtidig skabe tydelige karriereveje.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
 • at de prioriterede indsatser, der skal styrke fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker godkendes med forbehold for endelig finansiering, der afklares ved 1. Økonomirapport.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Anbefalet, idet forretningsudvalget beder administrationen om ved udmøntningen at have særlig fokus på indsatser i forhold til de medicinske afdelinger, der er særligt udfordret i forhold til rekruttering og fastholdelse.
 
Charlotte Fischer (B) og Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
På baggrund af budgetaftalen 2016 bevilgede Region Hovedstadens Uddannelsesfaglige Råd i februar 2016 400.000 kr. til det medicinske område; dels til en kortlægning af udfordringerne på området, dels til udvikling af kompetenceudviklingstil­tag for nye sygeplejersker under overskriften: Rekruttering og fastholdelse på det medicinske område. Regionsrådets beslutning den 17. maj 2016 om, at der skal ingangsættes initiativer i samarbejde med DSR blev integreret i projekt Rekruttering og fastholdelse på det medicinske område.
 
Kortlægning af det medicinske område
Kortlægningen af det medicinske område er gennemført som en eksplorativ analyse. Der er taget udgangspunkt i en række kvantitative og kvalitative datakilder:
Kortlægningen og resultater af denne er løbende drøftet med Dansk Sygeplejeråd.
 
Resultater af kortlægningen
Kortlægningen af det medicinske område bekræfter billedet af et område med udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker, bl.a. ses generelt en lidt lavere erfaring og lidt færre ansøgninger pr. stillingsopslag. Kortlægningen giver samtidig et yderst komplekst billede af området, og det har sat spørgsmålstegn ved om de rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, der ses på det medicinske område adskiller sig væsentligt fra udfordringer, der opleves på nogle ikke medicinske områder/specialer/afdelinger. Det har givet anledning til at tænke i anbefalinger, som også vil kunne benyttes af afdelinger med behov inden for andre specialer eller områder.
 
Kvantitative data
Ser man på de kvantitative data om arbejdskraftsituationen alene er det medicinske område samlet set ikke mere udfordret end de ikke-medicinske områder.
 
Der er overordnet på alle parametre en større variation inden for det medicinske område end mellem det medicinske område og de øvrige områder. Der er stor kompleksitet - det er ikke de samme specialer, der slår ud på alle parametre. Der er genereret yderligere data på en række medicinske afdelinger vedr. sygeplejersker på parametrene; sygefravær, erfaring og andel af nyansatte sygeplejersker. Heller ikke her er der et entydigt billede af de udfordringer, der ses på det medicinske område.
 
Det skal understreges, at der i data også er medtaget højt specialiserede medicinske afdelinger og specialer, som traditionelt ikke har rekrutteringsvanskeligheder. Billedet er dog stadig komplekst, fx er afdelingen med lavest erfaring og højest sygefravær en hjertemedicinsk afdeling, som normalt ikke forventes at have rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer.
 
Det har ikke været muligt at generere data om personale- og lederomsætning på afdelingsniveau.
 
Kvalitative data
De kvalitative data er indsamlet bl.a. ved drøftelser med kvalitets- og udviklingschefer m.fl. og med Dansk Sygeplejeråd.
 
Der er afholdt en workhop med oversygeplejersker på det medicinske område. Her deltog 17 repræsentanter for Rigshospitalet, Hvidovre, Amager, Frederiksberg, Bispebjerg, Gentofte og Herlev hospitaler, syv fra DSR, Kreds Hovedstaden og seks fra administrationen. Her blev det drøftet, hvad der skal til for at styrke rekruttering og fastholdelse, skabe tydelige karriereveje og sikre god implementering af indsatser.
 
Der er ligeledes afholdt workshops på de fire akuthospitaler for en gruppe ledelsesrepræsentanter fra det medicinske område udvalgt af hospitalet. I alt deltog ca. 40 personer, som via grafisk facilitering identificerede behovet for kompetencer og drøftede behov for og ønsker til kompetenceudvikling og karriereveje for sygeplejerskerne.
 
Endelig er der foretaget bordsimulationer på 5 medicinske afdelinger udpeget af hospitalsdirektionerne. Der deltog tre grupper fra hvert hospital af hhv. nyuddannede sygeplejersker, erfarne sygeplejersker og sygeplejersker med forskellige specialfunktioner. I alt deltog 45 sygeplejersker. Resultaterne fra bordsimulationerne vil blive publiceret i en forskningsartikel.
 
De kvalitative data understøtter billedet af høj kompleksitet, der ses stor variation indenfor specialer og afdelinger i forhold til udfordringernes omfang og art. Samtidig peger data på, at udfordringerne grundlæggende handler om:
I forlængelse af dette er der identificeret fire hovedfelter, hvor der især ses udviklingsmuligheder i forhold til at løfte det medicinske område. Det drejer sig om følgende fire områder:
 
1. Patientkompleksitet og faglighed
Patientkompleksiteten, som rummer patientforløb, patientinddragelse, multisygdom og polyfamaci (brug af flere medikamenter på samme tid), og den deraf følgende faglighed, som er kendetegnende for det medicinske område, er samtidig det, der er tiltrækkende for mange sygeplejersker.
 
Der er et generelt behov for at tale det medicinske område og sygeplejen op. Det gælder ledelsesmæssigt i egne rækker samt i relationen til de uddannelsessøgende i afdelingen. Samtidig er der behov for at tale området op udadtil. Her kan regionens employer branding indsats understøtte, at det medicinske område brandes på den spændende og udfordrende faglige bredde.
 
2. Ressourcer og rammer
Både mennesker og organisation skal geares til at løse kerneopgaverne i den enkelt afdeling, og samtidig skal afdelingen være en attraktiv arbejdsplads. Det handler både om at have de rigtige ressourcer og rammer og om at sætte mennesker og viden i spil, så de giver mest mulig værdi for patienten. Det kan fx gøres ved udvikling af andre normeringsmodeller, der tager højde for fx patientkompleksitet og de kompetencer, der er til stede i den enkelte afdeling.
 
Det er både en regional og en lokal opgave, som vil være afhængig af en ressourcemæssig prioritering.
 
3. Læringskultur
Der er bredt fokus på ledelsesopgaven med at skabe en stærk læringskultur i den enkelte afdeling, som bidrager til dialog, refleksion og faglig udvikling og som samtidig styrker det daglige samarbejde i teams på tværs af professioner og på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer.
 
De rette rammer skabes bl.a. ved at lægge tydelige planer og sætte faglige mål for udviklingen af den kliniske sygepleje, så der kan sættes retning for uddannelse og kompetenceudvikling i plejen og sikres individuel progression for den enkelte medarbejder.
 
Læringskulturen kan understøttes gennem anvendelse af varierende læringsmetoder i klinikken som in-situ simulationstræning, struktureret feedback etc. Desuden kan det ske ved systematisk inddragelse af kliniske sygeplejespecialister, som kan understøtte kontinuerlig klinisk kompetenceudvikling, læring samt implementering.
 
4. Kompetenceudvikling og karriereveje
Der er på den ene side et generelt behov for tydelige karriereveje for sygplejersker på det medicinske område, som sikrer muligheder for systematisk og formaliseret kompetenceudvikling på højt fagligt niveau. På den anden side har klinikken udtrykt et stort behov for kliniknær kompetenceudvikling og fleksible muligheder, der imødekommer lokale behov.
 
Der skal være muligheder målrettet nye sygeplejersker, specifikt peges på Godt på vej i sygeplejen, så de nye sygeplejersker fagligt og socialt bliver velintegrerede i afdelingen.
 
Der skal særligt fokus på tilbud til hhv. nyerfarne og erfarne sygeplejersker for at fastholde dem i den enkelte afdeling og/eller på det medicinske område. Specialerettede efter- og videreuddannelser skal favne et konkret forløb i intern medicin, og der indgås samarbejde med de professionelle uddannelsesinstitutioner mhp. udvikling af den konkrete udvikling.
 
Anbefalinger til indsatser vedr. uddannelse og kompetenceudvikling bygger på Region Hovedstadens stillingsstruktur og karriereveje for sygeplejersker, som er funderet i klinisk praksis og sigter mod altid at give patienterne den bedst mulige sygepleje.
 
En vigtig ledelsesopgave
Kortlægningen peger på, at der er en stor ledelsesopgave forbundet med at styrke området, hvilket giver anledning til også at have fokus på rekruttering og fastholdelse af de faglige ledere på området. Region Hovedstadens lederudviklingsprogram indeholder forskellige lederudviklingsforløb og har desuden etableret tilbud om:
Ledelserne ved for en stor del godt, hvad der skal til, men behovene er forskellige, og ingen har den samlede pallette af udviklingsmuligheder.
 
Anbefaling
Styregruppen for projektet har formuleret en bruttoliste af anbefalinger til indsatser, der dels er generiske og dels er tilbud til afdelinger, som har særlige behov og ønsker.
 
Bruttolisten af indsatser samt administrationens prioriteringer fremgår af skemaet nedenfor. Prioriteringerne har været drøftet med Dansk Sygeplejeråd:
 
Pallette af indsatser ift. rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker
Administrationens prioritering
Organisation og ledelse
Indsats
Anbefales igangsat
Understøttelse af ledere, herunder rejsehold/ konsulentbistand i klinikken
Etablering af konsulentkorps samt udbud af to masterclasses. Indsatsen gennemføres i en 2 årig periode og evalueres efterfølgende
Anbefales igangsat
Employer brandingindsats
Pilotafprøvning af ny brug af digitale medier for medicinske sygeplejersker og intensiv regional indsats
 
Plan for uddannelse og kompetenceudvikling på afdelingsniveau og for den enkelte, herunder kompetencevurdering
Udvikling af koncept, herunder model for kompetencevurdering med udgangspunkt bl.a. i metoder fra specialuddannelserne
 
Udvikling af normeringsmodeller, der tager højde for kompleksitet i patientforløb, kompetenceniveau mm.
Udvikling af modeller
 
Systematisk brug af faglig begrundet arbejdsdeling
Koncept er udviklet - tilbud til afdelinger
 
Infrastruktur som muliggør sygeplejefaglig sparring og rådgivning omkring den multisyge patient på tværs af somatiske specialer
Udvikling, pilotafprøvning og opfølgning/monitorering
Administrationens prioritering
Uddannelse og kompetenceudvikling
Indsats
Anbefales igangsat
Styrkelse af vejlederkompetencer
Udvikling af to tillægsmoduler bl.a. mhp. at kunne vejlede ift. at omsætte af forskningsresultater til konkret sygepleje
Anbefales igangsat
Godt på vej i sygeplejen som tilbud til alle nyuddannede sygeplejersker
Videreudvikling ift. revidering af de nye professionsuddannelser
Anbefales igangsat
Specialerettede introforløb
Udvikling af specialerettede introforløb for nye specialer og ift. multisyge patienter
Anbefales igangsat
Specialerettede efter- og videreuddannelser
Udvikling af diplommoduler i intern medicin, der kan kobles med specialerettede moduler indenfor fx lunge, hjerte, infektion, cancer, døende/palliation etc . mhp. på en fuld diplomuddannelse og med mulighed for overbygning på masterniveau.
Anbefales igangsat
Pilotprojekt mhp. at styrke forsknings- og læringsmiljøet i klinisk praksis
Udvikling af et mastermodul i samarbejde med Ålborg Universitet og pilotafprøvning i 3 udvalgte afdelinger
 
Kliniknær kompetenceudvikling
Udvikling af generiske koncepter fx in-situ simulationstræning
Palletten skal bidrage til at styrke afdelingerne på det medicinske område, men er samtidig udviklet, så relevante tilbud kan benyttes af afdelinger med behov uanset speciale eller område.
 
Se bilag 1 for en udfoldet beskrivelse af de enkelte indsatser. I bilag 2 ses rapporten om rekruttering og fastholdelse på det medicinske område, i bilag 3 og 4 ses baggrundsinformationer og analyser til rapporten, og i bilag 5 foreægges DSR's anbefalinger vedr. det medicinske område.
 
Da status for projektet blev forelagt regionsrådet i oktober 2016 blev der spurgt ind til sammenhængen til og status over arbejdet med at følge belægning ved driftsmålsafrapporteringen. Der afventes pt. en national indikator for belægning. Regionsrådet besluttede den 13. december 2016, at frem til etableringen af det kommende driftsmål på baggrund af den nationale indikator, vil der i forbindelse med de kvartårlige rapporteringer på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer blive forelagt en status for udviklingen i belægningen. Første status vil være i forbindelse med førstkommende driftsmålsafrapportering i april 2017. Der tages forbehold for, at der er udfordringer med data fra Sundhedsplatformen.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse indstillingen vil de prioriterede indsatser blive godkendt og med forelæggelsen af 1. Økonomirapport vil den endelige finansiering hertil blive afklaret. Såfremt der forekommer ændringer hertil på baggrund af finansieringen vil dette fremgå i 1. Økonomirapport, hvorimod findes der finansiering til alle indsatser i den prioriterede rækkefølge vil dette blive indarbejdet i 1. Økonomirapport.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Med administrationens prioritering af indsatser afledes et finansieringsbehov, der opsummeres nedenfor. Endelig beslutning om finansiering afventer 1. Økonomirapport og det samlede økonomioverblik for regionen. Beløbene inkluderer medfinansiering af medarbejderes deltagelse i Godt på vej i sygeplejen, i specialerettede introforløb og i specialerettede efter- og videreuddannelser og er således et tilskud til kompetenceudvikling for medarbejdere på de medicinske afdelinger for at styrke muligheden for rekruttering og fastholdelse.
 
Kort overblik
2017
2018
varigt
Samlet omkostning/ finansieringsbehov til prioriterede indsatser
 
4.660.000
 
4.260.000
 
2.810.000

KOMMUNIKATION
Uddannelsesfagligt Råd og Forum for Ledelse og Uddannelse vil blive orienteret om regionsrådets endelige drøftelser og beslutninger, ligesom de løbende vil blive holdt orienteret om fremdriften i implementeringen. Derudover vil beslutningen blive kommunikeret via mail til hospitalsdirektionerne, i Koncernnyt og på REGI.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
16039570


33.pdf
34.pdf
35.pdf
36.pdf
37.pdf

Bilag

Bilag 1_Pallette af indsatser_beskrivelse og estimation af omkostninger
Bilag 2_Rapport-Rekruttering og fastholdelse på det medicinske område 2016
Bilag 3_Bilag 1-8 til Rapport-Rekruttering og fastholdelse på det medicinske område
Bilag 4_Slides med tabeller vedr. arbejdskraftsituationen
Bilag 5_Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstadens anbefalinger vedr. det medicinske område


14. Udviklingen på speciallægeområdet i forlængelse af anbefalinger fra Danske Regioner om antal og fordeling af speciallæger

Udviklingen på speciallægeområdet i forlængelse af anbefalinger fra Danske Regioner om antal og fordeling af speciallæger

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Danske Regioners bestyrelse har den 15. december 2016 besluttet tre anbefalinger, der skal sikre hensigtsmæssig ressourceanvendelse af læger samt lægedækning i hele landet. Anbefalingerne følger af drøftelser om de vanskeligheder, nogle områder af landet oplever med at rekruttere lægelig arbejdskraft, særligt praktiserende læger. Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at finde solidariske løsninger for at imødegå denne mangel.
 
Regionsrådsformændene har derfor i regi af Danske Regioner over efteråret 2016 haft drøftelser med det formål at se på mulighederne for en mere ligelig fordeling af speciallæger ansat i regionerne, samt at få ændret forholdet mellem antal overlæger og antal afdelingslæger, således at der ansættes flere afdelingslæger. De enkelte regioner er ansvarlige for implementeringen af anbefalingerne, herunder sagsgange for dispensationer.
 
De tre anbefalinger, som regionsrådet skal tage stilling til, er:
 1. Fælles regional vejledning til fremtidige ansættelser i speciallægestillinger
 2. Fælles regionale principper for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger
 3. Fastfrysning af antallet af speciallægestillinger på universitetshospitalerne i København (kun Rigshospitalet og Herlev/Gentofte Hospital), Århus og Odense.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
 1. at godkende, at anbefaling nr. 1 om en fælles regional vejledning til fremtidige ansættelser i speciallægestillinger tiltrædes,
 2. at godkende, at anbefaling nr. 2 om fælles regionale principper for faglig bedømmelse af ansættelse til overlægestillinger, herunder brugen af dispensationsmuligheden for at sikre kompetent lægebestand tiltrædes,
 3. at godkende, at anbefaling nr. 3 om fastfrysning af antallet af speciallægestillinger på universitetshospitalerne i København, Århus og Odense, herunder at imødekomme de ansøgninger til dispensation om speciallægeansættelse på Rigshospitalet og Herlev/Gentofte Hospital, der er nødvendige for at sikre patientbehandlingen i de næste to år tiltrædes, og
 4. at godkende, at perspektiver og pejlemærker for, hvordan regionen sikrer sine speciallægekompetencer frem mod 2025 for at sikre den bedste behandling af patienterne drøftes i efteråret 2017.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), C (2), F (1), O (2) og V (2), i alt 12.
Imod stemte: Ø (2).
Undlod at stemme: 0.
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Regionerne har ansvaret for at implementere anbefalingerne fra Danske Regioner, som derfor skal drøftes i regionsrådet. Anbefalingerne er:
 
1. Fælles regional vejledning til fremtidige ansættelser i speciallægestillinger
Regionerne anbefales at bruge en fælles regional vejledning i vurderingen af, om en ledig speciallægestilling skal genbesættes med speciallægekompetencer og i givet fald om det er på afdelings- eller overlægeniveau.
 
2. Fælles regionale principper for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger
Regionerne anbefales at følge fælles regionale principper for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger, hvor en overlægestilling forudsætter mindst 5 års ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende. Dispensation kan gives på regionsniveau efter ”følg eller forklar princippet”, således at eventuel dispensation kan gives, hvis der følger personaleansvar eller er inden for et særligt nicheforskningsområde.
 
3. Fastfrysning af antallet af speciallægestillinger på universitetshospitalerne i København (kun Rigshospitalet og Herlev/Gentofte Hospital), Århus og Odense
Regionerne anbefales at fastfryse antallet af speciallægestillinger i to år gældende fra 1. januar 2017 på hospitaler omkring København, Århus og Odense. Dispensation kan gives på regionsniveau efter ”følg eller forklar princippet”, således at en eventuel dispensation kan gives til Rigshospitalet og Herlev/Gentofte Hospital, hvis det kræves for at opfylde kravene til speciallægedækning på nye områder i henhold til specialeplan eller anden lovgivning. Der er tale om en midlertidig løsning, og Danske Regioner beder samtidig de tre berørte regioner om at drøfte, hvordan mobiliteten på tværs af regionerne kan fremmes, uden at det påvirker antallet af speciallæger ved det enkelte hospital.
 
Administrationens opfølgning
Administrationen vil følge implementeringen af de tre tiltag på systematisk vis og indsamle data, der viser brugen af dispensationsmuligheden for både anbefaling 2 og 3, herunder analysere hvilke konsekvenser det har for rekruttering og fastholdelse af speciallæger samt forholdet mellem afdelingslæger og overlæger.
 
Lægeområdet er reguleret på omfattende vis, og anbefalingerne kan begrænse hospitalernes muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificerede læger. Siden 2012 har regionen oplevet en mindre stigning i antallet af læger i fuldtidsstillinger, som formodentlig kan tilskrives udviklingen af det højt specialiserede sundhedsvæsen (se bilag 1-3). Udbud og dimensionering af læger reguleres af Sundhedsstyrelsen, hvor prognose- og dimensioneringsarbejdet har til hensigt at sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel på læger. Prognosearbejdet baserer sig på en forventet udvikling og ikke på en decideret efterspørgselsanalyse, og for 2015-2040 forventes en stigning i antallet af kandidater og speciallæger. I det lys kan fastfrysning samt bedømmelseskrav til overlægestillinger være svære at forklare i et patientbehandlingsperspektiv.
 
Administrationen vurderer derfor, at der er brug for perspektiver og pejlemærker for, hvordan regionen sikrer sine speciallægekompetencer frem mod 2025 for at tilbyde den bedste behandling til patienterne. Administrationen foreslår, at regionsrådet tager en drøftelse i efteråret 2017, der baserer sig på oplæg fra administrationen om:

KONSEKVENSER
På kort sigt skaber anbefalingerne fra Danske Regioner forringede muligheder for at tiltrække og fastholde speciallæger og dermed risiko for dårligere patientbehandling. Samtidig er det en anledning til at arbejde videre med nye behandlingsmetoder, opgaveglidning og organisering af arbejdet, både på den enkelte afdeling og mere strategisk. De konkrete konsekvenser af anbefalingerne vurderes at være:
 
Ad 1. Fælles regional vejledning til fremtidige ansættelser i speciallægestillinger: Anbefalingen har umiddelbart ingen konsekvenser for Region Hovedstaden, idet den er i tråd med, hvad der allerede arbejdes med i regionen, fx opgaveglidning, organisering af arbejdet mv.
 
Ad 2. Fælles regionale principper for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger: I Region Hovedstaden kan det betyde, at hospitalerne ikke kan sikre sig de mest kompetente speciallæger og dække vagter med overlægekompetencer. Administrationen forventer derfor, at regionen gør brug af dispensationsmuligheden og vil tilrettelægge en ubureaukratisk sagsgang, hvor hospitalerne har ansvar for at begrunde fravigelsen ud fra saglige og faglige begrundelser. Administrationen vil følge udviklingen i dispensationer samt analysere muligheder og konsekvenser i forhold til arbejdsfunktioner for overlæger og afdelingslæger.
 
Ad 3. Fastfrysning af antallet af speciallægestillinger på universitetshospitalerne i København (kun Rigshospitalet og Herlev/Gentofte Hospital), Århus og Odense: Anbefalingen kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for patientbehandlingen i hovedstadsområdet, idet fastfrysningen ikke tager højde for eksempelvis større aktivitetsændringer eller funktionsændringer og dermed kan have betydning for volumen af lægekompetencer og vagtdækning. Administrationen vil som for anbefaling nr. 2 tilrettelægge en ubureaukratisk sagsgang for dispensationsansøgninger og følge udviklingen. Såfremt der viser sig kritisk mangel på speciallæger på de to hospitaler, er administrationen indstillet på at vende tilbage til Danske Regioner før udløbet af de to år for at drøfte fastfrysningen.
 
Perspektiver og pejlemærker sikrer helhedsorientering, når der skal rekrutteres speciallæger. Det giver lighed i sundhed og mere tydelige regionale perspektiver i drøftelser om national lægedækning. Danske Regioners fokus har primært været at sikre speciallæger til områder af Danmark, der ligger udenfor de større universitetsbyer eller områder af Danmark, hvor der opleves rekrutteringsproblemer i forhold til speciallæger.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Beslutning om administrative sagsgange og dispensationsmuligheder i direkte forlængelse af anbefalingerne skal kommunikeres ud til Region Hovedstadens hospitaler samt til Danske Regioner.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
17001450


38.pdf
39.pdf
40.pdf

Bilag

Bilag 1_RH ialt - Læger i Region Hovedstaden 2012-2016
Bilag 2_Læger i Region Hovedstaden 2012-2016 Rigshospital
Bilag 3_Læger i Region Hovedstaden 2012-2016 HE-GE


15. Ressourcepolitikken

Ressourcepolitikken

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Forretningsudvalget havde den 13. september 2016 en indledende drøftelse af ressourcepolitikken samt tidsplan herfor. Det blev aftalt, at administrationen skulle give en formandsmeddelelse om respondenter til interviews som en del af forarbejdet.
 
Administrationen fremlægger hermed forslag til respondentliste i en mødesag, med henblik på at give forretningsudvalget mulighed for at kommentere på retningen i forarbejdet.
 
Sagsfremstillingen indeholder forslag til perspektiver i arbejdet med politikken, forslag til respondenter samt en revideret tidsplan.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til forretningsudvalget:
 • at godkende forslag til respondenter samt revideret tidsplan.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Der var omdelt en oversigt over hvilke politikker og strategier, de 4 politikker skal erstatte.
 
Godkendt.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Formålet med ressourcepolitikken er at sætte retning for, hvordan Region Hovedstaden løbende skal anvende, udvikle og finde nye ressourcer. Politikken skal kunne vejlede politikere og ansatte i, hvordan de skal handle i dilemmafyldte situationer, når lovgivning, retningslinjer mv. ikke giver svaret.
 
Ressourcepolitikken blev indledende drøftet på mødet i Forretningsudvalget havde den 13. september 2016.
 
Nedenfor præsenteres tre perspektiver i arbejdet med politikken samt forslag til respondenter. Desuden fremlægges en revideret tidsplan.
 
Perspektiver i ressourcepolitikken
Det anbefales at, ressourcepolitikken fokuseres om tre perspektiver. Dette svarer til tilgangen ved åbenhedspolitikken, hvor der blev fokuseret på involvering, gennemsigtighed og ytringsfrihed.
 
Figuren nedenfor viser eksempler på temaer for hvert af de tre perspektiver, eksempler på emner, det kan omhandle samt et forslag til respondenter, som skal inddrages i forarbejdet til ressourcepolitikken.
 
Respondentlisten er udarbejdet ud fra temaerne, men respondenterne får naturligvis mulighed for at bidrage med de dilemmaer, de oplever i forhold til alle tre perspektiver samt eventuelle dilemmaer, der falder udenfor perspektiverne. Både interne og eksterne respondenter forslås inddraget, ligesom både ledere og medarbejdere og forskellige faggrupper vil indgå.
 
Perspektiv
Temaer
Eksempler på emner
Respondenter
Helhedssyn og prioritering
Fælles ansvar for ressourcer
Ressourceanvendelse på tværs af opgaver, enheder og matrikler. Ressourceanvendelse over tid.
 
Medarbejdere
Mellemledere
Center for Økonomi
Center for Sundhed
Center for IT & MedicoCenter for Ejendomme
Styring og ledelse
 
Ny styringsmodel værdi for patienten og borgeren
Incitamenter, organisering, arbejdstilrettelæggelse.
Koncerndirektionen
Ledere
Medarbejdere
Center for Økonomi
 
Omverden
Brug af ressourcer, investering i ressourcer og skabelse af ressourcer.
 
Sociale klausuler, miljø, økologi, innovation, forskning, partnerskaber.
Politikere
Center for Regional Udvikling
Eksperter indenfor innovation
Forskningsenheder indenfor regionaludvikling og bæredygtig udvikling
Private virksomheder
Kommuner
Tidsplan
I FU sagen fra 13. september 2016 blev det vedtaget, at ressourcepolitikken skulle godkendes af Regionsrådet i september 2017. Nedenfor foreslås en revideret tidsplan, hvor endelig godkendelse rykkes til december 2017.
 
Tidsplanen er forlænget, fordi administrationen vurderer, at forarbejdet til politikken kræver god tid til dialog og inddragelse. To fokusgruppeinterviews om ressourcebegrebet med henholdsvis medarbejdere og mellemledere har vist, at disse grupper især er optagede af dilemmaer omkring de menneskelige ressourcer, som hører under medarbejderpolitikken. Derfor skal der være god tid til at drøfte ressourcebegrebet og hvilke dilemmaer, der vil blive dækket ind af henholdsvis ressource- og medarbejderpolitikken.
 
 
Faser
Tidsplan
Aktivitet
Forarbejde / interview
 
Dec. 2016-april 2017
 • Definere politikkens formål og emner
 • Gennemføre undersøgelser, interviews ol.
 • Drøfte resultat af forarbejde på dialogmøder ol.: fx politikere, MED-organisation, eksterne parter
 • Identificere dilemmaer
 • Drøftelser i FU om ressourcepolitiske emner (eksempelvis brug af sociale klausuler, som vedtaget af FU 8. november 2016).
 
Politikudformning
Maj-juni 2017
 • Udkast til politikken skrives
 • Politisk drøftelse og godkendelse af høringsudkast og –proces.
 
Høring og debat
Aug.-okt. 2017
 • Høring
 • RMU temamøde
 • Evt. debat med eksterne interessenter.
 
Godkendelse
Nov.-dec. 2017
 • Politisk drøftelse af høringssvar og godkendelse af politik i Regionsrådet.
 

KONSEKVENSER
Ressourcepolitikken vil erstatte en række politikker, når den er endelig godkendt. Administrationen vil udarbejde en komplet liste samt sikre, at den nye politik er dækkende i forhold til de politikker, der udgår.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særlig kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Denne sag drøftes også i Regions MED-udvalget og koncernledelsen. Administrationen vender tilbage med temadrøftelser om de emner, som Forretningsudvalget udtrykker behov for at drøfte som en del af forarbejdet til ressourcepolitikken.
 
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg/Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
16037698


41.pdf

Bilag

Nye politikker - incl strategier mv.


16. Forslag om afbrydelse af igangværende kontraktforhandlinger for buslinje 65E

Forslag om afbrydelse af igangværende kontraktforhandlinger for buslinje 65E

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I forbindelse med administrationens arbejde med at forberede Trafikbestilling 2018 undersøges forskellige tilpasningsmuligheder. Det viser sig, at der på buslinje 65E, som kører mellem Skibby og Hillerød, er et meget lavt passagertal og dermed en lav selvfinansieringsgrad. Buslinje 65E er i øjeblikket i nyt driftsudbud med forventet afgørelse marts 2017. En beslutning om at afbryde kontraktforhandlingerne skal således være truffet senest 1. februar 2017. Set i lyset af regionens ambition om at tilpasse den kollektive trafik, så udgifterne kan holdes inden for en ramme af 0,5 mia. kr. årligt, anbefaler administrationen, at kontraktforhandlingerne afbrydes, at den nuværende driftskontrakt forlænges frem til juli 2018, samt at der igangsættes en dialog med Frederikssund og Hillerød kommuner med henblik på at drøfte alternative løsninger af transportbehovet på strækningen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor forretningsudvalget og regionsrådet:
 
1. at godkende, at linje 65Es nuværende kontraktforhandlinger afbrydes fra 1. februar 2017.
 
2. at godkende, at linje 65Es nuværende driftskontrakt forlænges med seks måneder frem til juli 2018.
 
3. at godkende, at administrationen henvender sig til Frederikssund Kommune, Hillerød Kommune og Movia med henblik på at drøfte alternative løsninger af transportbehovet mellem Skibby/Frederikssund og Hillerøds ungdomsuddannelser.
 
4. at godkende, med forbehold for godkendelse af at-punkt 1 og 2, at en eventuel ny løsning, som implementeres fra og med juli 2018, vil være på forsøgsbasis på maksimalt to år med en evaluering senest juli 2019, og at løsningen vil blive tilrettelagt således at ejerne af den nye løsning ikke vil have ekstra omkostninger i form af kompensation til operatør eller lignende.
 
Administrationen vil på forretningsudvalgets møde den 24. januar 2017 fremsætte et teknisk ændringsforslag med nye indstillingspunkter, der afspejler miljø- og trafikvalgets tilkendegivelse på mødet den 17. januar 2017.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 17. januar 2017:
Ikke anbefalet, idet et enigt udvalg ikke ønsker at nedlægge busruten 65E, men derimod at fastholde ruten for at sikre offentlig transport til studerende, patienter og faglærte mv.
Udvalget finder, at der ikke skal indgås aftale om 65E for perioden 2017-2027 og dermed ønsker udvalget at afbryde de igangværende kontraktforhandlinger og sikre at den nuværende kontrakt forlænges med 6 måneder.
Udvalget ønsker, at administrationen på baggrund af dialog med berørte kommuner forelægger en sag til politisk godkendelse om bestilling af fremtidig drift af ruten, senest juli 2017, som træder i kraft juli 2018. Udvalget ønsker at denne betjening evalueres senest 2 år efter juli 2018.
Sagen vil gå videre til politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet, idet regionsrådet har den umiddelbare forvaltningsret og beslutningskompetence på området.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Der var omdelt teknisk ændringsforslag (bilag 5):
 
”at indstillingspunkterne 1-4:
1. at godkende, at linje 65Es nuværende kontraktforhandlinger afbrydes fra 1. februar 2017.
2. at godkende, at linje 65Es nuværende driftskontrakt forlænges med seks måneder frem til juli 2018.
3. at godkende, at administrationen henvender sig til Frederikssund Kommune, Hillerød Kommune og Movia med henblik på at drøfte alternative løsninger af transportbehovet mellem Skibby/Frederikssund og Hillerøds ungdomsuddannelser.
4. at godkende, med forbehold for godkendelse af at-punkt 1 og 2, at en eventuel ny løsning, som implementeres fra og med juli 2018, vil være på forsøgsbasis på maksimalt to år med en evaluering senest juli 2019, og at løsningen vil blive tilrettelagt således at ejerne af den nye løsning ikke vil have ekstra omkostninger i form af kompensation til operatør eller lignende.
 
udgår og erstattes af følgende 3 nye indstillingspunkter:
 1. at godkende, at den nuværende kontrakt vedrørende buslinje 65E forlænges med 6 måneder frem til juli 2018,
 2. at godkende, at igangværende kontraktforhandlinger om buslinje 65E afbrydes med henblik på at kontraktforhandlingerne genoptages på fornyet grundlag fra juli 2017, og
 3. at godkende, at regionsrådet vil få forelagt en ny sag på baggrund af dialog med berørte kommuner om bestilling af fremtidig drift af buslinjen 65E senest juni 2017 med henblik på ikrafttrædelse juli 2018 med evaluering senest 2 år herefter.”
Det stillede ændringsforslag blev godkendt.
 
Indstillingen med det stillede ændringsforslag var herefter anbefalet.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Buslinje 65E passagertilslutning
Linje 65E, der kører mellem Skibby og Hillerød, blev besluttet i forbindelse med regionens afgivelse af trafikbestilling 2016, som en bus målrettet pendlere og erhvervsuddannelsessøgende. Bilag 1 viser linje 65E linjeføring. Linje 65E kører kun i hverdage og primært i myldretiden.
 
Linjen har haft lave passagertal fra driftsstart, og linjen ligger i september 2016 på under 20 % af det forventede passagerpotentiale.
 
Linje 65E er startet i marts 2016, og har således ikke haft den indkøringsfase på 2-3 år, som normalt forventes før en linje har indfriet passagerpotentialet. På trods af dette forventer Movia ikke, at linjen vil opnå den budgetterede passagertilslutning og estimerer selvfinansieringsgraden til 11 % fremadrettet mod tidligere estimeret 36 %. Hvis linjen ikke opnår en bedre passagertilslutning, vil linjen have den laveste selvfinansieringsgrad af alle regionale buslinjer (bilag 2). Movia estimerer udgifterne til buslinje 65E til 2,5 mio. kr. i 2018 (Trafikbestillingsgrundlag 2018, bilag 3). Movia har dog korrigeret den forventede omkostning til ca. 3,5 mio. kr. (bilag 2) som følge af den lave passagertilslutning. Da udbuddet af linje 65E endnu ikke er afsluttet, kan den reelle udgift til 65E fra 2018 og frem afvige yderligere.
 
De regionale linjer har en selvfinansieringsgrad på gennemsnitligt ca. 65 % for S-busser, 52 % for R- busser og 30E og 15E har gennemsnitligt 61 %. Samtlige regionale buslinjer har gennemsnitligt 49 % selvfinansieringsgrad.
 
Nuværende udbud af linje 65E og en eventuel afbrydelse heraf
Linje 65E er i udbud frem til marts 2017. Hvis kontraktforhandlingerne for linje 65E afbrydes, vil den nuværende kontrakt udløbe ved udgangen af 2017. Beslutningen om dette skal træffes inden 1. februar 2017. Det vil dog være muligt at forlænge den nuværende kontrakt med yderligere 6 mdr. frem til juli 2018. Dette vil give mulighed for at bussen, som særligt henvender sig til studerende, kan køre uændret frem til udgangen af skoleåret 2017/2018, og samtidig give Region Hovedstadens administration tid til at drøfte mulighederne for alternativ betjening med Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune og Movia.
 
Gennemføres kontraktforhandlingerne, som er defineret af det nuværende driftsomfang, vil Region Hovedstaden som udgangspunkt være bundet af udgifter til buslinjen frem til 2027.
 
Linje 65E er tidligere besluttet driftet med to elektriske busser (ud af samlet tre busser på linjen) med puljestøtte fra Energistyrelsen på i alt 2,5 mio. kr. over 10 år. Puljestøtten bortfalder som udgangspunkt, hvis kontraktforhandlingerne besluttes afbrudt. Det skyldes, at udbuddet af elbusdriften er vundet af elbusleverandøren specifikt med udgangspunkt i den konkrete drift med linje 65E. Administrationen vil dog gå i dialog med Movia om muligheder for at benytte puljemidler på øvrige buslinjer i tilfælde af at de nuværende kontraktforhandlinger afbrydes..
 
Alternativ betjening på linje 65E
Såfremt det besluttes at afbryde udbuddet, vil administrationen tage kontakt til Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune og Movia for at drøfte mulighederne for en alternativ betjening af strækningen, således at de unge, som i dag benytter 65E, fortsat vil få en god trafikal betjening. Administrationen har indledningsvist været i dialog med de direkte berørte kommuner, Hillerød og Frederikssund, som begge stiller sig positive overfor at diskutere alternative handlemuligheder. Ved en forlængelse af den nuværende kontrakt frem til juli 2018, vil det være muligt igangsætte alternativ betjening i umiddelbar forlængelse, således at brugerne ikke vil opleve at betjeningen forsvinder. Dette vil i så fald skulle besluttes senest 1. juli 2017, hvorefter et eventuelt udbud for en alternativ betjeningsløsning vil blive påbegyndt i tilfælde af at denne er konventionel busdrift og udbudspligtig.
 
I det videre arbejde lægges der desuden op til at en eventuel ny betjening vil blive igangsat som en forsøgsordning med evaluering senest juli 2019 (efter et års drift). Rammen for det videre arbejde er, at en eventuel ny løsning maksimalt vil have en binding på to år fra driftsstart, og være uden ekstraomkostninger eksempelvis i form af kompensation til operatør i tilfælde af nedlagt drift.
 
Administrationen vurderer
Administrationen vurderer, at det er kritisk, at passagertilslutningen for linje 65E er så langt fra at leve op til de forventede passagertal. En selvfinansieringsgrad på blot 11 % vurderes ikke at være et acceptabelt niveau for en regional buslinje. Det vurderes dermed, at der bør foretages væsentlige ændringer i linjens driftsmønster og/eller -omfang eller foretages øvrige tiltag på linjen for at øge passagertilslutningen. Handlerummet for dette vil være meget begrænset, hvis det nuværende udbud gennemføres. Linjen udgør en relativt lille kontraktpakke og reduktioner i driften vil derfor hurtigt udløse kompensation til operatøren. Yderligere vil drift med el-busser være begrænsende for ændringer på linjen, da den nødvendige tilhørende infrastruktur (ladestandere) og den begrænsede rækkevidde er styrende for mulighederne.
 
Administrationen anbefaler derfor, at kontraktforhandlingerne for linje 65E afbrydes, og at linjen i sin nuværende form dermed nedlægges med kontraktudløb i juli 2018, men at der samtidig igangsættes et samarbejde med de involverede kommuner for at vurdere alternative transportmuligheder for de unge mennesker, som i dag benytter buslinje 65E til og fra uddannelser i Hillerød.

KONSEKVENSER
Afbrydelse af kontraktforhandlingerne vil medføre en nedlæggelse af linje 65E, som den kendes i dag. Administrationen vil herefter påbegynde arbejdet med at finde en løsning, som er bedre tilpasset til det aktuelle transportbehov i korridoren.
 
En nedlæggelse af linje 65E vil medføre en besparelse på cirka 2,5 – 3,5 mio. kr. årligt på den kollektive trafik fra 2018 og frem. Det er uvist, hvilke udgifter der vil være til en eventuel alternativ betjening af transportkorridoren.
Besparelsen vil betyde en reduktion af tilpasningsbehovet for udgifterne til kollektiv trafik i de efterfølgende år.
 
Hvis kontraktforhandlingerne gennemføres, vil regionen være bundet af udgifter til leasing af elbusser samt driften af linje 65E frem til år 2027. Administrationen vil i så fald vurdere forskellige handlemuligheder i samarbejde med Movia og de berørte kommuner med henblik på at forbedre linjens produktivitet bedst muligt.
 
Hvis kontraktforhandlingerne besluttes afbrudt, men den nuværende kontrakt ikke besluttes forlænget, vil det medføre en nedlæggelse af linje 65E allerede i december 2017. I dette tilfælde forventes det ikke at være muligt at kunne tilbyde alternativ drift med driftsstart umiddelbart efter, og de eksisterende passagerer må derfor forventes at ville finde alternative transportmuligheder i den mellemliggende periode.

RISIKOVURDERING
Linje 65E er en buslinje, som understøtter unges muligheder for at tage og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er muligt, at unge fra Hornsherred og Frederikssund har valgt uddannelse i Hillerød med start i september på grund af oprettelsen af linje 65E, som netop blev markedsført som en uddannelsesbus. Disse studerende kan komme til at stå med forringede transportmuligheder til og fra uddannelse, hvis linjen omlægges eller eventuelt nedlægges. Yderligere må der forventes en reaktion fra Frederikssund og Hillerød Kommuner, hvis kontraktforhandlingerne afbrydes med resultatet at linje 65E nedlægges. Linjen har været et kommunalt ønske særligt fra Frederikssund Kommune for at øge de unges incitament til at vælge en erhvervsuddannelse. Frederikssund Kommune har derudover investeret kommunale midler i stoppestedsopgraderinger såsom læskærme og cykelparkering netop grundet denne linje.
 
Selvom både Hillerød og Frederikssund kommuner har udtrykt interesse for at medvirke til at finde alternative løsninger på driften, kan det ikke garanteres, at sådanne kan findes, at de vil være billigere end den nuværende drift eller at de vil kunne tilpasses alle de nuværende passagerers behov. Der er derfor en vis usikkerhed forbundet med en tilslutning af indstillingerne.
 
Gennemføres kontraktudbuddet, vil det, som økonomien for rammen for kollektiv trafik ser ud i dag, kræve reduktioner på den øvrige drift for et beløb svarende til den nye kontrakt. Dette vil skulle ske i forbindelse med prioritering af øvrige reduktionsforslag ved trafikbestilling 2018.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Hvis linje 65E besluttes nedlagt vil der være en besparelse på cirka 2,5 – 3,5 mio. kr. årligt fra budget 2018 og frem. Afhængig af den besluttede alternative betjening, vil dette beløb reduceres.

KOMMUNIKATION
Administrationen vil gå i dialog med Movia for at afdække hvorledes en eventuel lukning af buslinje 65E bedst mulig kommunikeres til borgerne.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen behandles i forretningsudvalget 24. januar 2017 og i regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16049259


42.pdf
43.pdf
44.pdf
45.pdf
46.pdf

Bilag

Bilag 1, Linje 65E kort
Bilag 2, Notat vedrørende 65E
Bilag 3, Selvfinansieringsgrad for de regionale buslinjer
bilag 4, 65E sagen - udgift til Movia pr. kommune pr. borger
Bilag 5, Teknisk ændringsforslag stillet af administrationen


17. Buslinje 375R - Udsættelse af afkortning til Kokkedal St.

Buslinje 375R - Udsættelse af afkortning til Kokkedal St.

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Buslinje 375R blev i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 besluttet afkortet til Kokkedal St. med implementering den 30. januar 2017. Buslinje 375R kører frem til den 30. januar 2017 mellem Hillerød og Rungsted Kyst St. Hørsholm Kommune har rettet henvendelse til regionsrådsformanden og administrationen i Region Hovedstaden med et ønske om fortsat betjening af Rungsted Kyst St. med buslinje 375R, og dermed at linjen ikke afkortes til Kokkedal St. per 30. januar 2017 som ellers planlagt. Administrationen fremlægger på denne baggrund forslag om udsættelse af afkortning til Kokkedal St.

INDSTILLING
Miljø- og trafikudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:
 1. at Hørsholm Kommunes henvendelse om fortsat at betjene Rungsted Kyst St. med buslinje 375R imødekommes indtil en ny løsning er besluttet i regionsrådet, under forudsætning af, at linjens udgifter til forlængelse dækkes af Hørsholm Kommune, og Region Hovedstaden holdes udgiftsneutral, og
   
 2. at der gives mandat til at administrationen kan indgå i et samarbejde med Hørsholm Kommune og Movia med henblik på at forhandle en fælles permanent løsning med udgangspunkt i, at Region Hovedstaden holdes udgiftsneutral, samt at linjen fortsat sikrer en regional betjening.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 17. januar 2017:
Udvalget godkendte at optage sagen på dagsordenen.
Anbefalet, med forbehold for endelig stillingstagen i regionsrådet, idet udvalget ønsker at få belyst hvilken betydning de to scenarier vil få for de passagerer på kystbanen som skifter til/fra buslinje 375R mht. rejsetid, skift og antal påvirkede passagerer.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Anbefalet.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Hørsholm Kommune besluttede 22. september 2016, at arbejde videre med løsninger til fortsat betjening af Rungsted Kyst St., når buslinje 375R planmæssigt blev afkortet til Kokkedal St. den 30. januar 2017. Hørsholm Kommunes administrationen har været i dialog med Movia omkring forskellige muligheder, og Region Hovedstadens administration deltog 9. januar 2017 i et møde angående forskellige problemstillinger og løsningsmuligheder. Hørholm Kommunes borgmester har den 12. januar 2017 rettet henvendelse til regionsrådsformanden med ønske om at buslinje 375R fortsat betjener Rungsted Kyst St. efter 30. januar 2017, med lovning om at Hørsholm Kommune dækker merudgifterne hertil (bilag 1). Hørsholm Kommunes administration har den 15. januar rettet en tilsvarende henvendelse til Region Hovedstadens administrationen (bilag 2).
 
Administrationen i Region Hovedstaden indstiller, at anmodningen fra Hørsholm Kommune imødekommes under forudsætning af, at forlængelsen til Rungsted Kyst St. uden betjening af Kokkedal St. er en midlertidig løsning. Dette vil give tid til at finde på løsninger til en fremtidig betjening af både Kokkedal St. og Rungsted Kyst St., ligeledes under forudsætning af at udgifter til forlængelsen dækkes af Hørsholm Kommune, og Region Hovedstaden holdes udgiftsneutral. Forslag til løsninger vil blive lagt frem til beslutning i regionsrådet den 16. maj 2017 og forventes sideløbende behandlet ved Hørsholm Kommune med henblik på implementering ved førskommende køreplanskifte. Løsningen vil dermed ikke indgå som en del af Trafikbestilling 2018, da der ikke vil være udgifter forbundet hermed for Region Hovedstaden.
 
Når administrationen ikke fremlægger et forslag om en midlertidig forlængelse fra Kokkedal St. til Rungsted Kyst St. per. 30. januar 2017, skyldes det dels henvendelsen fra Hørsholm Kommune, som udelukkende omhandlede en fastholdelse af den nuværende linjeføring. Samtidig har det grundet den sene henvendelse ikke været muligt for Movia at foretage de nødvendige beregninger og udarbejdelse af køreplaner tids nok til at informere operatørerne, og det har således ikke været muligt for Region Hovedstadens administration at tage den nødvendige dialog med parterne om dette.
 
Movia har beregnet besparelsen på afkortning af linje 375R, samt de øvrige ændringer på linjen (afkortning i Hillerød Kommune samt frekvensjusteringer) besluttet i forbindelse med Trafikbestilling 2017 til 2,2 mio. kr. Movia har beregnet Hørsholm Kommunes udgifter til linje 375R til 1,7 mio. kr. årligt for en fortsat betjening af Rungsted Kyst St. med den nuværende linjeføring.
 
Bilag 3 viser den nuværende linjeføring for linje 375R i Hørsholm Kommune, samt den besluttede afkortning til Kokkedal St.
 
Administrationens vurdering
Da henvendelsen til Region Hovedstaden er sket så sent, er det administrationens vurdering, at den fremlagte løsning er den eneste mulighed for på nuværende tidspunkt at imødekomme Hørsholm Kommunes ønske og samtidig undgå, at borgerne i Hørsholm mister busbetjeningen enten permanent eller for en periode.
 
Administrationen vurderer, at der er et behov for busbetjening af strækningen i Hørsholm Kommune og Rungsted Kyst St. samt forbindelsen til Nordsjællands Hospital, Hillerød. Samtidig er det administrationens vurdering, at Kokkedal St. stadig er et bedre regionalt knudepunkt grundet bedre korrespondancer til både bus- og togafgange, mens den nuværende linjeføring til Rungsted st. primært tilgodeser lokale behov.

KONSEKVENSER
I tilfælde af, at der ikke inden 2. maj 2017 kan findes en egnet løsning for permanent at betjene Rungsted Kyst St., vil linjens planlagte afkortning til Kokkedal St. blive gennemført til førstkommende køreplanskifte. I tilfælde af, at bedste betjeningsmæssige løsninger er forbundet med ekstra udgifter for Region Hovedstaden, vil linjeændringen blive indarbejdet i Trafikbestilling 2018 til bestilling oktober 2017.
 
I tilfælde af at indstillingen ikke tilsluttes, vil linje 375R betjene Kokkedal St. ved en afkortning d. 30. januar 2017, som besluttet ved budgetforlig 2017.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. Samtlige udgifter til en eventuel forlængelse dækkes af Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden holdes udgiftsneutral.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar samt regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
17000331


47.pdf
48.pdf
49.pdf

Bilag

Bilag 1: Henvendelse fra Hørsholm Kommunes borgmester angående linje 375R
Bilag 2. Henvendelse fra administrationen i Hørsholm Kommune
Bilag 3: Kort over linje 375Rs nuværende linjeføring, samt linjeføring med af-kortning til Kokkedal St.


18. Udsendelse af forslag til Råstofplan 2016 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring

Udsendelse af forslag til Råstofplan 2016 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet skal ifølge råstofloven udarbejde en råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer i Region Hovedstaden. Planen fastlægger de overordnede retningslinjer for råstofindvinding i planperioden. Planen skal omfatte en periode på mindst 12 år og evalueres af regionsrådet efter 4 år. Råstofplan 2016 omfatter perioden fra 2016 til 2027. Regionsrådet vedtog på mødet den 19. maj 2015, at Råstofplan 2012 skal revideres, og at der skal udarbejdes en Råstofplan 2016. Miljø- og trafikudvalget drøftede på mødet den 6. oktober 2015 planprocessen samt en række mulige fokusområder i Råstofplan 2016. Planrevisionen er herefter forberedt af administrationen med inddragelse af berørte parter i forbindelse med miljøscreening af nye indvindingsområder og ved drøftelse i miljø- og trafikudvalget.

INDSTILLING
Miljø- og trafikudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:
 • at godkende at forslag til Råstofplan 2016 og Miljøvurdering af Råstofplan 2016 sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 17. januar 2017:
Der blev uddelt supplerende materiale (bilag 6).
Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:
”Venstre forslår, at graveområde Vindekilde udgår af planen”
Formanden satte herefter Venstres ændringsforslag til afstemning:
For stemte: V (2), Ø (1), i alt 3.
Imod stemte: A (2), B (1), C (1), F (1), O (1), i alt 6.
Undlod at stemme: 0
I alt: 9.
Venstres ændringsforslag var herefter forkastet.
 
Formanden satte herefter indstillingen til afstemning:
For stemte: A (2), B (1), C (1), F (1), O (1), i alt 6.
Imod stemte: V (2), Ø (1), i alt 3.
Undlod at stemme: 0
I alt: 9
Indstillingen var herefter anbefalet.
 
Venstre ønskede følgende bemærkning ført til protokollen:
”Venstre kan ikke medvirke, idet området Vindekilde bør udtages eller revurderes allerede nu på grund af råstofkvalitet og sandflugt.”
Enhedslisten ønskede følgende bemærkning ført til protokollen:
”Enhedslisten forstår de mange bekymringer fra beboere og kommuner, derfor mener vi, at graveområderne bør begrænses noget mere i nærheden af beboet område, og at der bør opstilles forudsætninger, afværgeplaner og genopretningsplaner for alle graveområder.
Enhedslisten ser med tilfredshed, at der også er lyttet til bekymringerne en hel del steder, således at der er reduceret i områderne og opstillet forudsætninger for fremtidig indvinding. F.eks. er graveområdet i Ledøje Nord taget ud og interesseområdet begrænset. Enhedslisten mener, at graveområderne Vindekilde bør udgå, da der her er mange problemer med støv, støj, trafik samt ødelæggelse af natur- og kulturhistoriske områder.”
 
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:
 
”Venstre forslår, at graveområde Vindekilde udgår af planen”
 
Formanden satte herefter Venstres ændringsforslag til afstemning:
For stemte: V (2), Ø (2) og C (2), i alt 6.
Imod stemte: A (3), B (2) og F (1), i alt 6.
Undlod at stemme: O (2)
I alt: 14.
Venstres ændringsforslag var herefter forkastet.
 
Formanden stillede herefter forslag om at tilbagesende sagen til fornyet behandling i Miljø- og Trafikudvalget. Dette blev vedtaget uden afstemning.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
På baggrund af regionsrådets beslutning den 19. maj 2015, er der udarbejdet en Råstofplan 2016. Forslag til Råstofplan 2016 er digital og kan tilgås på Region Hovedstadens hjemmeside (http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/1130). Der er desuden vedlagt en udskrift af planen (bilag 1).
 
Som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal det vurderes, om Råstofplan 2016 kan have en sådan påvirkning af miljøet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Administrationen har fundet, at råstofplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering. Råstofplanen er derfor suppleret af en miljøvurdering både af planen som helhed og af nye områder, der foreslås udlagt med planen, samt områder der foreslås udtaget af den eksisterende plan. Miljøvurdering af Råstofplan 2016 er ligeledes digital og kan også tilgås via Region Hovedstadens hjemmeside (http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/1442). Der er desuden vedlagt en udskrift af miljøvurderingen (bilag 2).
 
Forarbejde til Råstofplan 2016
Regionsrådet gennemførte høringen af Redegørelse for Råstofplan 2012 og Indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2016 (18. december 2014 til 19. februar 2015) og i den forbindelse modtog administrationen en række forslag til nye graveområder ligesom administrationen efterfølgende vurderede, at flere graveområder burde udtages af den eksisterende plan. Ændringer i arealudlæg i råstofplanen forudsætter, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, at der gennemføres en miljøscreening af de arealer der foreslås ændret. Administrationen udsendte 13 miljøscreeninger i høring hos berørte parter (august 2016) der omfattede:
På baggrund af miljøscreeningerne og vurdering af de indkomne høringssvar foreslår administrationen som element i Råstofplan 2016 at:
Råstofplanens indhold
Det er et krav i råstofloven, at der i råstofplanen udpeges arealer der rummer tilstrækkelige forekomster af sand, grus og sten til at dække regionens behov for råstoffer i planperioden. Råstofplanen opfylder statens krav. Der er i planen udpeget graveområder for sand, grus og sten der udgør et areal, der er ca. 8 % mindre end den eksisterende plan, men rummer ca. 1,5 % flere råstoffer. Grundet råstofressourcernes geografiske fordeling og fluktuerende efterspørgsel på forskellige kvaliteter må det imidlertid fortsat forventes, at der sker en nødvendig import af råstoffer fra Region Sjælland og fra indvinding til havs. Med Råstofplan 2016 bliver Region Hovedstaden således ikke reelt selvforsynende med sand og grus.
 
Hovedelementerne i planen er:
Regionen overtog den 1. juli 2014 den samlede myndighedskompetence for råstofindvinding på land. Som følge heraf er omfanget af retningslinjerne justeret i forhold til retningslinjerne i Råstofplan 2012, således at de kan danne grundlag for regionens administration af planen.
 
Regionsrådet har tidligere besluttet, at der skal være særlig fokus på fire miljøområder: Naturhensyn, grundvand, transport og CO2 samt affald og genanvendelse. Disse miljøområder er videreført i opdateret form i miljøvurderingen og planen. En nærmere redegørelse for indholdet i planen og miljøvurdering fremgår af bilag 3.
 
Råstofplanen og miljøvurderingen er udarbejdet samtidigt, således at det har været muligt at evaluere planens konsekvenser for miljøet og eventuelt justere planen i en fortløbende proces. Resultatet er blevet en råstofplan for indvinding og forsyning, der overholder råstoflovens krav og skriftlige udmeldinger fra staten, samtidig med at planens påvirkning af miljøet er reduceret og optimeret mest muligt. Der er således i planen jf Budgetaftale 2017, taget højde for at regionen har adgang til tilstrækkelige råstofressourcer, og taget hensyn til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, naturbeskyttelse, bevaring af landskabelige værdier, en hensigtsmæssig byudvikling mv, herunder også nabohensyn og hensyn til bevaringsværdige bygninger.
 
Høringer af borgere, berørte parter og interessenter
I forbindelse med partshøring af miljøscreeningerne (august 2016) blev der modtaget godt 200 høringssvar. Bemærkningerne og administrationens vurdering og forslag er samlet i en hvidbog (bilag 4). Bemærkningerne er indarbejdet i råstofplanen, bl.a. ved at de fleste forslag til graveområder er ændret, og ved at der etableres forudsætninger for indvinding og for efterbehandling af områderne efter endt råstofindvinding. Samtlige høringssvar vedlægges i fuld længde som bilag 5.
 
Der har ligeledes været dialog med de berørte kommuner og staten (Naturstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Vejdirektoratet) forud for høringen, og de berørte kommuner har afgivet høringssvar.
 
Såfremt regionsrådet beslutter at godkende forslag til råstofplanen, skal planen og den tilhørende miljøvurdering, ifølge råstofloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer, i offentlig høring i mindst 8 uger. Herefter forelægges planen - med eventuelle justeringer - regionsrådet til endelig godkendelse.
 
Den offentlige høring af planen kan, ifølge råstofloven, ske udelukkende digitalt. For dog at sikre, at så mange borgere som muligt er opmærksomme på at planen er i høring og har adgang til information om planen, planlægger administrationen en række tiltag i høringsperioden:

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen sendes forslag til Råstofplan 2016 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.
 
Ved høring af forslag til Råstofplan 2016 foreslår regionsrådet arealreservationer i det åbne land der muliggør fremtidig indvinding af råstoffer og forhindrer andre arealanvendelser, der kan være til hinder for råstofindvinding.
 
Ved høring af forslag til Råstofplan 2016 foreslår regionsrådet målsætningen om at fremme råstofplanens fire opdaterede fokusområder: Genanvendelse og ressourceeffektivitet, efterbehandling og samspil med andre arealinteresser, grundvand samt transport og CO2.

RISIKOVURDERING
Der er taget hensyn til kommunernes og borgernes bemærkninger, men der må stadig forventes en vis utilfredshed med planen fra nogle kommuner og/eller borgere, der ikke ønsker råstofindvinding i lokalområdet. Der er en række årsager hertil bl.a. lokale landskabsværdier, transport af tung gods på vejene samt risiko for støj og støv. Det vil imidlertid være vanskeligt helt at undgå denne utilfredshed, forudsat at regionen skal leve op til lovens krav om at udpege råstoffer til en periode på mindst 12 år og at planen skal bidrage til at understøtte væksten i Region Hovedstaden.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats på baggrund af udvalgets beslutning. Hvis forslaget til Råstofplan 2016 godkendes af regionsrådet, offentliggøres forslaget på regionens hjemmeside med henblik på en offentlig høring af forslaget til planen og den tilhørende miljøvurdering. Høringsperioden er på mindst otte uger. Der annonceres i samtlige gratisaviser i regionen for at orientere borgerne om, at forslag til Råstofplan 2016 er i offentlig høring.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og derefter regionsrådet den 31. januar 2017 til godkendelse. Det endelige forslag til råstofplan 2016 vil blive forelagt miljø- og trafikudvalget den 30. maj 2017, forretningsudvalget den 6. juni 2017 og regionsrådet den 13. juni 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg/ Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
14001794


50.pdf
51.pdf
52.pdf
53.pdf
54.pdf
55.pdf
56.pdf
57.pdf

Bilag

Bilag 1a Råstofplanen reduceret
Bilag 1b datablade reduceret
Bilag 2 Miljøvurdering
Bilag 3 Kort oprids af råstofplanen
Bilag 4 Hvidbog_Miljøscreeninger til råstofplan 2016
Bilag 5 alle høringssvar
Bilag 6 -Supplerende bilag omdelt til mødet for miljø- og trafikudvalget 17-01-2017
Bilag 7: Præsentation fra teknisk gennemgang for MTU 12-01-2017


19. Ansøgninger om HF, HHX og HTX

Ansøgninger om HF, HHX og HTX

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden har modtaget ansøgninger fra uddannelsesinstitutioner om 13 nye hf-uddannelsessteder, 1 nyt hhx-uddannelsessted og 1 nyt htx-uddannelsessted. Regionsrådet skal ifølge lovgivningen afgive en indstilling til Undervisningsministeriet, når en uddannelsesinstitution ønsker at udbyde en uddannelse på en ny lokalitet.
 
Med denne sag forelægges ansøgningerne om nye uddannelsessteder med henblik på godkendelse af indstillinger til Undervisningsministeriet.

INDSTILLING
Erhvervs- og vækstudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:
 1. at godkende, at det indstilles til Undervisningsministeriet, at ansøgningen om hf på Gribskov Gymnasium imødekommes
 2. at godkende, at det indstilles til Undervisningsministeriet, at ansøgningen om htx på Frederikssund Gymnasium imødekommes
 3. at godkende, at det indstilles til Undervisningsministeriet, at ansøgningen om hhx på Albertslund Gymnasium imødekommes
 4. at godkende, at det ikke for indeværende indstilles til Undervisningsministeriet, at ansøgningen om hf på Sydkystens Gymnasium imødekommes, men ved ændret søgemønster til hf på baggrund af gymnasiereformen kan blive relevant
 5. at godkende, at det indstilles til Undervisningsministeriet, at de øvrige ansøgninger ikke imødekommes

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 17. januar 2017:
Indstillingens punkt 1, 2, 3 og 4 blev anbefalet.
Formanden satte indstillingens punkt 5 til afstemning:
For stemte: A (2), Ø (1), i alt 3.
Imod stemte: 0
Undlod at stemme: C (2) og V (2), i alt 4.
I alt 7.
Indstillingen var herefter anbefalet.
Det Konservative Folkeparti og Venstre oplyste, at gruppens medlemmer vil tilkendegive deres stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.
Erik Gregersen (A) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Formanden satte indstillingens punkt 5 under afstemning:
For stemte: A (3), F (1), V (2) og Ø (2), i alt 8.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: B (2), C (2) og O (2), i alt 6.
I alt 14.
 
Indstillingen var herefter anbefalet.
 
Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre oplyste, at grupperne vil tilkendegive deres stillingtagen til indstillingspunkt 5 ved regionsrådets behandling af sagen.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Det Konservative Folkeparti ønskede følgende tilført protokollen:
”Det Konservative Folkeparti ser gerne at der, som en forsøgsordning, gives tilladelse til HF på 1-2 erhvervsskoler i det centrale København, hvilket vil øge det samlede uddannelsestilbud i København, hvor vi i dag oplever, at 500 ansøgere til STX i København ikke får deres 1. ønske opfyldt, heraf ca. 160 ansøgere, der bor i København.”

SAGSFREMSTILLING
I den regionale vækst- og udviklingsstrategi er det et centralt rammevilkår, at regionens virksomheder skal sikres kompetent arbejdskraft. Og i februar 2014 godkendte regionsrådet, at administrationen gik i dialog med erhvervsgymnasierne om at styrke uddannelsesdækningen på hhx og htx. Det er Undervisningsministeriets ansvar at sikre kapaciteten på de gymnasiale uddannelser. På de almengymnasiale uddannelser, herunder hf, koordinerer regionsrådet i samarbejde med de selvejende, offentlige gymnasier kapaciteten gennem fire forpligtende samarbejder i hhv. Centrum, Nord, Vest og Nordsjælland. De erhvervsgymnasiale uddannelsesinstitutioner for hhx og htx indgår ikke i de forpligtende samarbejder. Regionsrådet afgiver indstilling til ministeriet om åbning eller lukning af uddannelsessteder efter ansøgning fra gymnasierne.
 
Ansøgningerne
Administrationen har modtaget ansøgninger om 13 nye hf-uddannelsessteder, 1 nyt hhx-uddannelsessted samt 1 nyt htx-uddannelsessted i hhv. Gribskov, Frederikssund, Ballerup, Albertslund, Ishøj, Frederiksberg og Københavns kommuner. NEXT uddannelse har søgt om 5 hf-uddannelsessteder og 1 hhx-uddannelsessted, Erhvervsskolen TEC har søgt om 1 hf-uddannelsessted, VUC Lyngby har søgt om 1 hf-uddannelsessted, Handelsskolen Niels Brock har søgt om 5 hf-uddannelsessteder og Erhvervsskolen Nordsjælland har søgt om 1 htx-uddannelsessted. Ansøgningerne fremgår af bilag 1 og er yderligere beskrevet i bilag 4.
 
Administrationen har sendt ansøgningerne i høring hos eksisterende udbydere af hf-, hhx- og htx-uddannelser samt til kommentering hos erhvervsskoler og almengymnasiale uddannelsesinstitutioner, der ikke udbyder uddannelserne i dag. Høringssvar og bemærkninger er samlet i bilag 2 og 3.
 
Befolkningsudvikling 
Region Hovedstaden har fået udarbejdet "Kapacitetsudredning for stx" af Epinion i oktober 2016. Af rapporten fremgår det, at befolkningsudviklingen i regionen betyder, at der kommer væsentligt flere unge i alderen 15-17 år i perioden 2016-2025. Befolkningstilvæksten vil ikke være jævnt fordelt, idet der vil være en væsentlig tilvækst i bl.a. Københavns og Frederiksberg kommuner, mens der vil ske et fald i bl.a. Albertslund, Ballerup, Furesø, Gribskov og Halsnæs kommuner. Befolkningsudviklingen må forventes at få betydning for søgetallene til ungdomsuddannelserne i regionen.
 
Uddannelsesdækning
Rapporten "Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden", som Epinion udarbejdede for Region Hovedstaden i 2013, konkluderede, at den gennemsnitlige rejsetid er meget forskellig alt efter hvilken gymnasial uddannelse, der er tale om. De korteste rejsetider findes til stx, mens der generelt er længere til hf, og længst til hhx og htx.
 
Siden 2007 har regionen anbefalet ministeriet at give tilladelse til en række nye gymnasiale uddannelsessteder for at forbedre kapaciteten og variationen af gymnasiale uddannelser målrettet flere grupper. I perioden 2008-2016 er der givet tilladelse til hf i kommunerne Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup, Lyngby, Gentofte, Hillerød, Helsingør, Frederikssund, København, Tårnby, og til htx i Valby og på Frederiksberg.
 
Ansøgninger til nye hf-uddannelser
Gymnasiereformen indeholder mulighed for at søge hf-uddannelsen fra 9. klasse og den målrettes de korte og mellemlange uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Uddannelsen kommer til at indeholde fagpakker tonet i professionsorienteret retning. Det har givet anledning til, at en række erhvervsskoler - som ikke i dag har tilladelser til at udbyde hf - ansøger herom. Derudover søger Gribskov Gymnasium i Helsinge tilladelse til at ufbyde hf-uddannelsen.
 
Den tidligere regerings minister for børn, undervisning og ligestilling har i flere sammenhænge understreget, at det ikke er hensigten med reformen at give flere ansøgere til hf og at det ikke forventes, at der vil komme flere udbydere af hf. Overalt i regionen er der ledig hf-kapacitet på eksisterende uddannelsessteder. Endvidere vil der være mulighed for at udvide kapaciteten på eksisterende hf-uddannelsessteder, såfremt ansøgertallet stiger og det bliver nødvendigt. Allerede i skoleåret 2017/18 har de eksisterende udbydere af hf indmeldt en markant øget kapacitet på hf. Såfremt søgningen til hf mod forventning stiger markant, og en eller flere uddannelsesinstitutioner vælger at søge om tilladelse til at udbyde hf, vil regionsrådet få forelagt nye ansøgninger til beslutning om anbefaling på baggrund af det ændrede grundlag.
 
Administrationen har modtaget 13 ansøgninger til nye hf-uddannelsessteder: 1 i Helsinge, 2 i Ballerup, 1 i Ishøj og 9 i København og på Frederiksberg. For de fleste ansøgninger gælder, at administrationen på baggrund af den allerede eksisterende uddannelsesdækning, transporttid, søgemønstre og eksisterende overkapacitet på nuværende hf-uddannelser vurderer, at regionsrådet bør indstille, at ministeriet giver afslag på ansøgningerne. Dog med undtagelse af ansøgningen om hf på Gribskov Gymnasium i Helsinge ligesom ændret søgemønster kan føre til samme overvejelser vedrørende Sydkystens Gymnasium i Ishøj.
 
I Gribskov kommune er rejsetiden til hf meget lang og overgangen til ungdomsuddannelser er af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenteret til at være blandt de dårligste i landet. I kommunen er der kun et tilbud om ungdomsuddannelse. Administrationen vurderer, at en hf-uddannelse i Helsinge vil gavne variationen i kapaciteten og kan bidrage til at løfte unges uddannelsesniveau i kommunen. Administrationen anbefaler derfor, at regionsrådet indstiller, at ministeriet imødekommer ansøgningen. Se bilag 4.
 
I Ishøj er rejsetiden til hf ligeledes lang. Modsat situationen i Gribskov kommune, er der i Ishøj en meget bred vifte af tilbud om ungdomsuddannelse, både gymnasiale og erhvervsuddannelser. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenterer, at overgangen til ungdomsuddannelser er blandt de bedste i landet modsat situationen i Gribskov kommune. Derfor vurderer administrationen, at en hf-uddannelse i Ishøj vil gavne transporttiden til hf, men at der aktuelt ikke er behov for at styrke variationen i ungdomsuddannelsestilbuddet i området. Situationen kan dog ændre sig, såfremt hf-reformen fremadrettet medfører en ændring af unges uddannelsesvalg til fordel for hf direkte fra 9. klasse. Administrationen anbefaler derfor, at regionsrådet ikke for indeværende indstiller til Undervisningsministeriet at ansøgningen om hf på Sydkystens Gymnasium imødekommes. Se bilag 4.
 
I Frederiksberg og Københavns kommuner er der rigelig kapacitet på eksisterende hf-uddannelsessteder. En stigning i søgningen som følge af gymnasiereformen og den forventede demografiske udvikling kan rummes inden for de eksisterende uddannelsessteder. Se bilag 4.
 
I Ballerup kommune vil et eller flere hf-uddannelsessteder påvirke kapaciteten på både Egedal Gymnasium & HF og Herlev Gymnasium & HF negativt. Kapaciteten på Egedal Gymnasium & HF blev påvirket negativt som følge af oprettelsen af hf på Frederikssund Gymnasium i 2014. Et nyt uddannelsessted for hf i Ballerup vil få yderligere negative konsekvenser for det eksisterende tilbud på Egedal Gymnasium & HF. Et nyt tilbud om hf i Ballerup vil også kunne påvirke kapaciteten på Herlev Gymnasium & HF negativt idet over én hf-klasse årligt kommer fra Ballerup. Administrationen anbefaler derfor ikke, at regionsrådet indstiller overfor Undervisningsministeriet, at der gives tilsagn til hf i Ballerup kommune. Se bilag 4.
 
Ansøgning til ny hhx-uddannelse
Administrationen har modtaget en ansøgning om udbud af en ny hhx-uddannelse på NEXT/ Albertslund Gymnasium. På baggrund af uddannelsesdækning, transporttid, søgemønstre og kapacitet vurderer administrationen, at regionsrådet bør indstille overfor ministeriet, at ansøgningen imødekommes. På trods af, at der har været ledig kapacitet på Albertslund Gymnasium på både stx, hf og htx i en årrække, er rejsetiden til andre hhx-uddannelser i Region Hovedstaden fra Albertslund kommune relativt høj. Desuden skriver NEXT i sin ansøgning, at der vil blive bygget et nyt Vestskoven Gymnasium i Albertslund, hvor der vil skabes moderne, tidssvarende faciliteter og et alsidigt studiemiljø, som kan bidrage til at påvirke søgningen positivt. Se bilag 4.
 
Ansøgning til ny htx-uddannelse
Administrationen har modtaget en ansøgning om udbud af en ny htx-uddannelse på Frederikssund Gymnasium fra Erhvervsskolen Nordsjælland. På baggrund af uddannelsesdækning, transporttid, søgemønstre og kapacitet vurderer administrationen, at regionsrådet bør indstille, at Undervisningsministeriet imødekommer ansøgningen. Se bilag 4.
 
Administrationens samlede vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at det vil styrke uddannelsesdækningen i Region Hovedstaden, hvis Undervisningsministeriet imødekommer ansøgningerne om hf på Gribskov Gymnasium, hhx på Albertslund Gymnasium og htx på Frederikssund Gymnasium og anbefaler derfor, at regionsrådet indstiller til Undervisningsministeriet at træffe positive afgørelser herom. Afslagene på de øvrige ansøgninger kan være med til at sikre, at der kan opretholdes en bæredygtig kritisk masse og økonomi hos de eksisterende udbydere af hf.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen vil betyde, at administrationen sender regionsrådets indstilling vedrørende nye uddannelsessteder til Undervisningsministeriet, som træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgningerne skal imødekommes.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen vil betyde, at hverken alle ansøgninger ønskes imødekommet eller alle høringssvar bliver fulgt. Det kan ikke afvises, at erhvervsskoler, der indstilles til afslag, vil blive utilfredse med, at regionsrådet ikke godkender en positiv indstilling til Undervisningsministeriet. Det kan heller ikke afvises, at HF & VUC Nordsjælland og Frederiksborg Gymnasium og HF, der har ønsket en negativ indstilling af ansøgningen fra Gribskov Gymnasium, vil tilkendegive utilfredshed, såfremt regionsrådet godkender en positiv indstilling til Undervisningsministeriet, fordi søgningen til deres uddannelser ikke vægtes højere end hensynet til uddannelsesdækningen. Administrationen vil håndtere den opfølgende dialog i allerede eksisterende fora.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 samt regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16042131, 16044543, 16044163, 16044536 samt 16044544.


58.pdf
59.pdf
60.pdf
61.pdf

Bilag

Samlede ansøgninger til hf, hhx og htx
Høringssvar med oversigt
Høringsnotat om nye uddannelsessteder
Fagligt notat om nye uddannelsessteder


20. Taletidsregler i regionsrådets forretningsorden

Taletidsregler i regionsrådets forretningsorden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådets formandskab har i forbindelse med ibrugtagningen af det nye afstemningsanlæg i regionsrådssalen sammen med administrationen drøftet mulighederne for at skabe mere livlige og fokuserede debatter på regionsrådets møder.
 
Administrationen har efterfølgende udarbejdet et forslag til taletidsregler for møder i regionsrådet, som foreslås tilføjet regionsrådets forretningsorden som bilag 1.
 
Det følger af regionsrådets forretningsorden, at vedtagelse af ændringer i forretningsordenen kræver to behandlinger i regionsrådet.

INDSTILLING
Administrationen indstiller efter drøftelse med regionsrådets formandskab, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 • at godkende forslag til ændring af Forretningsorden for Regionsrådet, således at forretningsordenen tilføjes et bilag med taletidsregler,
 • at taletidsreglerne i givet fald evalueres inden årets udgang, og
 • at sagen i givet fald forelægges regionsrådet til andenbehandling på regionsrådets førstkommende efterfølgende møde.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Sagen blev udsat.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Efter sammen med regionsrådets formandskab at have drøftet mulighederne for at skabe mere livlige og fokuserede debatter på regionsrådets møder har administrationen udarbejdet et forslag til taletidsregler for møder i regionsrådet.
 
Taletidsreglerne foreslås tilføjet Forretningsorden for Regionsrådet som bilag 1, og teksten i forretningsordenen § 4 foreslås ændret i overensstemmelse hermed.
 
Forretningsordenens § 4, stk. 3, foreslås således tilføjet en henvisning til et bilag om taletidsregler for regionsrådet:
 
Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til formanden, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det, jf. dog bilag 1 om taletidsregler for regionsrådet. Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer formanden den orden, hvori de får adgang til at tale. Når medlemmet har fået ordet, rejser medlemmet sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end formanden.
 
Det foreslås, at taletidsreglerne i givet fald evalueres inden årets udgang.
 
Det følger af regionsrådets forretningsorden, at vedtagelse af ændringer i forretningsordenen kræver to behandlinger i regionsrådet. Efter en eventuel godkendelse af ovennævnte indstilling overgår sagen derfor til behandling på regionsrådets førstkommende efterfølgende møde.

KONSEKVENSER
Ved regionsrådets godkendelse overgår sagen til andenbehandling.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Efter forretningsudvalgets behandling den 24. januar 2017 forelægges sagen for regionsrådet til førstebehandling den 31. januar 2017. Andenbehandling af sagen finder i givet fald sted på regionsrådets møde den 7. marts 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17001378


62.pdf

Bilag

Forretningsorden for Regionsrådet - bilag taletidsregler


21. Åbenhedsordning - offentliggørelse af Region Hovedstadens udgifter til godtgørelser i forbindelse med regionsrådets medlemmers varetagelse af deres regionale hverv

Åbenhedsordning - offentliggørelse af Region Hovedstadens udgifter til godtgørelser i forbindelse med regionsrådets medlemmers varetagelse af deres regionale hverv

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 besluttede regionsrådet, at administrationen skulle forelægge regionsrådet et forslag til en åbenhedsordning med offentliggørelse på regionens hjemmeside af regionens udgifter til godtgørelser i forbindelse med regionsrådets medlemmers varetagelse af deres regionale hverv.
 
Forretningsudvalget besluttede den 1. marts 2016 at udsætte behandlingen af en forelagt sag om en åbenhedsordning, fordi den foreslåede ordning indebar en risiko for at indikere, at nogle regionsrådsmedlemmer uberettiget havde forbrugt flere midler end andre.
 
Administrationen forelægger hermed en tilrettet sag om en åbenhedsordning.

INDSTILLING
Administrationen indstiller over for forretningsudvalget:
 • at godkende den i mødesagen beskrevne form for en åbenhedsordning med en årlig offentliggørelse af Region Hovedstadens udgifter til godtgørelser i forbindelse med regionsrådsmedlemmernes varetagelse af deres regionale hverv.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Sagen blev udsat.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Det fremgår af Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden, der vedlægges som bilag 1, at medlemmerne af regionsrådet har mulighed for at få godtgjort en række udgifter i forbindelse med varetagelsen af deres regionale hverv.
 
Forretningsudvalget besluttede den 1. marts 2016 at udsætte behandlingen af en forelagt sag med et forslag til en åbenhedsordning med offentliggørelse på regionens hjemmeside af regionens udgifter til godtgørelser efter vederlagsregulativet til regionsrådets medlemmer.
 
Begrundelsen for at udsætte sagen var bl.a., at der pga. Region Hovedstadens størrelse og afhængigt af de enkelte regionsrådsmedlemmers bopæl naturligt vil kunne være stor variation i regionsrådsmedlemmernes udgifter til transport. En offentliggørelse af transportudgifter specificeret på enkelte regionsrådsmedlemmer ville derfor umiddelbart kunne indikere, at nogle regionsrådsmedlemmer uberettiget havde forbrugt mange flere midler end andre.
 
Administrationen forelægger hermed forretningsudvalget en tilrettet sag om en åbenhedsordning med offentliggørelse på regionens hjemmeside af regionens udgifter til godtgørelser i forbindelse med regionsrådets medlemmers varetagelse af deres regionale hverv.
 
Administrationen foreslår, at en oversigt over Region Hovedstadens samlede årlige udgifter til godtgørelser af den nævnte art - dog med undtagelse af godtgørelser for fravær fra hjemstedet - fra 2017 offentliggøres på regionens hjemmeside.
 
Der foreslås offentliggjort følgende:
 
1. Transport.
Ved offentliggørelsen af Regionen Hovedstadens udgifter til transport vil udgifterne blive opdelt i dels udgifter til taxakørsel, dels udgifter til øvrig transport (fly, tog, egen bil, færge, p-billetter).
 
2. Telefoni og It-udstyr.
Ved offentliggørelsen af Region Hovedstadens udgifter til telefoni og IT-udstyr vil udgifterne blive opdelt i dels udgifter til abonnement, dels udgifter til indkøb af telefoner, Ipads og hjemmearbejdpladser samt supportering. Af vederlagsregulativet fremgår de nærmere betingelser for godtgørelse af regionsrådsmedlemmernes telefon og IT-udstyr.
 
3. Abonnementer på aviser og tidsskrifter.
 
4. Gebyrer for deltagelse i eksterne konferencer.
Ved offentliggørelsen af Regionen Hovedstadens udgifter til regionsrådsmedlemmers deltagelse i konferencer vil det alene være udgifter til deltagergerbyr, der offentliggøres. Konferencer uden deltagergebyr vil derfor ikke fremgå af offentliggørelsen. Navne på regionsrådsmedlemmer, som har deltaget i konferencer med deltagergebyr, foreslås oplistet i en samlet gruppe.
 
Sammen med oversigten på Region Hovedstadens hjemmeside vil der være en forklarende tekst om de udgifter, der er tale om.
 
Udgifter til godtgørelser til midlertidige medlemmer af regionsrådet vil indgå i det offentligjorte samlede beløb. Udgifter til godtgørelser til stedfortrædere, der har været indkaldt til at deltage i et enkelt møde i regionsrådet, vil derimod ikke fremgå af oversigten.
 
Oversigten vil indeholde en henvisning til den særskilte offentliggørelse på hjemmesiden sammen med formandens kalender m.m. af udgifterne til regionsrådsformandens transport (tjenestebil).
 
Offentliggørelse på regionens hjemmeside af de samlede årlige udgifter i forbindelse med regionsrådsmedlemmernes varetagelse af deres hverv vil fremover finde sted senest med udgangen af 1. kvartal i det efterfølgende regnskabsår.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke konsekvenser udover det i sagen anførte.
 
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.
 
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Vedtagelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Oplysningerne om Region Hovedstadens årlige udgifter i forbindelse med regionsrådsmedlemmernes varetagelse af deres hverv vil blive gjort tilgængelige på regionens hjemmeside senest ved udgangen af 1. kvartal i det efterfølgende regnskabsår.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

Journalnummer
16018690


63.pdf

Bilag

Vederlagsregulativ - 29. august 2016


22. Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden

Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På regionsrådets konstituerende møde den 3. december 2013 udpegede regionsrådet to medlemmer til hvert af de tre delnævn i Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden - i alt seks medlemmer.
 
Samarbejdsudvalget vedr. Tandlæger i Region Hovedstaden har den 7. december 2016 besluttet, at Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden fremover skal konstituere sig i to delnævn.
 
Der skal derfor udpeges to medlemmer til hvert af de to delnævn i Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden - i alt fire medlemmer.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 • at regionsudvalget udpeger fire medlemmer til Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Anbefalet.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Et regionstandlægenævn, som nedsættes i medfør af Overenskomst for tandlæger, behandler faglige klager fra patienter over overenskomsttilmeldte tandlæger.
 
Det følger af bekendtgørelse nr. 1340 af 18. december 2012 om afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger, at et regionstandlægenævn sammensættes af seks medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de to. Herudover udpeger Tandlægeforeningens regionsbestyrelse tre medlemmer og Forbrugerrådet et medlem.
 
Et samarbejdsudvalg vedr. tandlæger har i henhold til tandlægeoverenskomsten mulighed for at fastsætte en anden paritetisk sammensætning af regionstandlægenævnet, og på regionsrådets konstituerende møde den 3. december 2013 udpegede regionsrådet i overensstemmelse med Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger i Region Hovedstadens beslutning om, at Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden skulle konstituere sig i tre delnævn, to medlemmer til hvert af delnævnene - i alt seks medlemmer.
 
Samarbejdsudvalget vedr. Tandlæger i Region Hovedstaden har den 7. december 2016 - bl.a. under henvisning til et reduceret antal klagesager - besluttet, at Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden fremover skal konstituere sig i to delnævn.
 
Der skal derfor udpeges to medlemmer til hvert af de to delnævn i Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden - i alt fire medlemmer.
 
Valg af de fire medlemmer til Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden foretages som forholdstalsvalg.
 

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke konsekvenser udover det i sagen anførte.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.
 

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
13013098
23. Medlemskab af bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S

Medlemskab af bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Henrik Thorup (O) blev på regionsrådets møde den 18. august 2015 udpeget som det ene af Region Hovedstadens to medlemmer af bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S. Henrik Thorup blev samtidig udpeget som næstformand for bestyrelsen.
 
Henrik Thorup har nu meddelt, at han under henvisning til andet offentligt hverv ønsker at udtræde af bestyrelsen.
 
Regionsrådet skal derfor dels tage stilling til dels Henrik Thorups anmodning om tilladelse til udtræden, dels i givet fald udpege en ny repræsentant for regionen i bestyrelsen og en ny næstformand for bestyrelsen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 1. at Henrik Thorup fritages for sit medlemskab af og næstformandskab for bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S,
 2. at regionsrådet udpeger et nyt medlem til bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S, og
 3. at regionsrådet udpeger en ny næstformand til bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Anbefalet.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Det fremgår af vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S, at Region Hovedstaden udpeger to medlemmer af bestyrelsen for bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S.
 
Det fremgår videre af vedtægterne, at Region Hovedstaden, ligesom de deltagende kommuner, udpeger en næstformand for bestyrelsen.
 
Henrik Thorup (O) blev på regionsrådets møde den 18. august 2015 udpeget som medlem af bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S. Henrik Thorup blev samtidig udpeget som næstformand for bestyrelsen.
 
Henrik Thorup har nu meddelt, at han under henvisning til andet offentligt hverv ønsker at udtræde af bestyrelsen.
 
Regionsrådet skal derfor dels tage stilling til dels Henrik Thorups anmodning om tilladelse til udtræden, dels i givet fald udpege en ny repræsentant for regionen i bestyrelsen og en ny næstformand for bestyrelsen.
 
Valggruppen ABCFO har oplyst, at den indstiller Finn Rudaizky (O) til udpegning som både medlem af og næstformand for bestyrelsen.
 
Opmærksomheden henledes på, at det fremgår af vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S, at udpegning af formand og næstformænd skal ske "efter forudgående orientering af de øvrige interessenter". Det foreslås derfor, at regionsrådet i givet fald efter valg af ny næstformand orienterer de øvrige interessenter i letbanesamarbejdet om udpegningen, inden den udpegede modtager en officiel meddelelse om sin udpegning.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af sagen indebærer ikke konsekvenser udover det i sagen anførte.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
13013068
24. Heidi Wang (I) - fritagelse for stedfortræderopgaver i regionsrådet

Heidi Wang (I) - fritagelse for stedfortræderopgaver i regionsrådet

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Heidi Wang, som blev valgt ind som første stedfortræder på Liberal Alliances stedfortræderliste ved regionsvalget i 2013, har anmodet om fritagelse for stedfortræderopgaver i regionsrådet under henvisning til varetagelse af andet offentligt hverv.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
 • at Heidi Wang (I) fritages for stedfortræderopgaver i regionsrådet.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Anbefalet.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Heidi Wang, som blev valgt ind som første stedfortræder på Liberal Alliances stedfortræderliste ved regionsvalget i 2013, har anmodet om fritagelse for stedfortræderopgaver i regionsrådet under henvisning til varetagelse af andet offentligt hverv.
 
Efter den kommunale og regionale valglovs § 103 skal et medlem fritages for valg i løbet af valgperioden, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.
 
Afgørelsen af, hvorvidt en anmodning om fritagelse skal imødekommes, træffes af regionsrådet.
 
En stedfortræder kan indgive anmodning om fritagelse for hvervet som stedfortræder, når den pågældende er blevet indkaldt til at give møde.
 
Heidi Wang er blevet indkaldt til regionsrådets møde den 31. januar 2017 og har i denne forbindelse tilkendegivet, at hun under henvisning til varetagelse af andet offentligt hverv ønsker sig permanent fritaget for hvervet som stedfortræder i regionsrådet.
 
Kravet om faktisk mødeindkaldelse er således opfyldt, og regionsrådet kan dermed tage stilling til Heidi Wangs anmodning om fritagelse - uden Heidi Wangs tilstedeværelse på mødet.
 
Ved en fritagelse af Heidi Wang rykker Peter Lindegaard op på Heidi Wangs plads som 1. stedfortræder på Liberal Alliances stedfortræderliste.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke konsekvenser udover det i sagen anførte.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges fooretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
13013090
25. Generisk udbudsmateriale vedrørende drift af almen lægepraksis

Generisk udbudsmateriale vedrørende drift af almen lægepraksis

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede på møde den 15. november 2016 at sende udbudsmaterialet vedrørende drift af almen lægepraksis i høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og der er på baggrund af høringssvarene foretaget justeringer i udbudsmaterialet.

INDSTILLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde anbefaler overfor forretningsudvalget og regionsrådet:
 • at det generiske udbudsmateriale godkendes (bilag 1 og 2).

POLITISK BEHANDLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes beslutning den 10. januar 2017:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
 
Anbefalet, idet administrationen blev bedt om at indhente en ekstern juridisk vurdering af spørgsmålet om dialogbaseret udbud.
 
Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet fik på møde den 15. november 2016 forelagt udbudsmateriale om drift af almen lægepraksis og besluttede at sende materialet i høring med høringsfrist 15. december 2016.
 
Bilag 11 angiver virksomheder/organisationer, som har fået sendt materialet direkte. Derudover har materialet været tilgængeligt på regionens hjemmeside.
 
Der er indkommet 6 høringssvar fra: PLO-Hovedstaden (bilag 4), Patientinddragelsesudvalget (PIU) (bilag 5), Danske Bioanalytikere (bilag 6), Regionshandicaprådet (bilag 7), Dansk Erhverv (bilag 8), Jordmoderforeningen (bilag 9). Efter høringsfristens udløb er der desuden indkommet høringssvar fra Lægeforeningen (bilag 10). En kort beskrivelse af medtagne ændringer fremgår af bilag 13.
 
På baggrund af de indsendte høringssvar har administrationen foretaget ændringer og tilføjelser i det generiske udbudsmateriale, som tager højde for væsentlige forhold i de indkomne høringssvar. I vedlagte bilag 1 og bilag 2 vedrørende "Udkast til aftale om drift af almen lægepraksis" og "Kravspecifikation" fremgår ændringer og tilføjelser med korrektur.
 
Ændringerne vedrører bemærkninger om personalerelaterede forhold, som ikke findes relevante, da sagen ikke vedrører virksomhedsoverdragelse. Bemærkninger om efteruddannelse er inddraget. Der er desuden fremsat ønsker om præcisering af tilgængelighed fra både Patientinddragelsesudvalget og Regionshandicaprådet, bemærkninger som har medført ændringer i formuleringen.
 
Desuden er der fremsat faglige bemærkninger om anvendelse af udbud, både i forhold til længden samt til krav, der ikke er nævnt i overenskomsten om almen praksis. Disse er vurderet, men på en række områder ikke medtaget, da der er behov for, at regionen får muligheder for at følge kvaliteten, der tilbydes borgeren på anden vis, da overenskomsten netop ikke er gældende for en udbudsklinik.
 
Administrationen vurderer desuden ikke, at et dialogbaseret udbud er muligt på grund af ligebehandlingsprincippet, der er et centralt element i udbudssager, hvor alle skal sikres samme vilkår. Et dialogbaseret udbud vil indbefatte udvælgelse af specifikke og allerede kendte aktører og kan betyde, at det ikke omfatter nye aktører, der kunne overveje at byde på opgaven herunder fx alment praktiserende læger.
 
I en situation hvor regionen ikke i samarbejde med PLO- Hovedstaden kan sikre lægedækningen i et område, vil en udbudssag blive forelagt politisk, før udbud igangsættes.

KONSEKVENSER
På baggrund af høringssvarene er det generiske udbudsmateriale justeret, således at det kan anvendes i en situation, hvor der optræder lægemangel efter dialog med PLO-H.

RISIKOVURDERING
Det er vigtigt, at et generisk udbudsmateriale er forberedt, således at det hurtigt kan bringes i anvendelse ved lægemangel.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser, før et eventuelt udbud besluttes politisk.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
16046501


64.pdf
65.pdf
66.pdf
67.pdf
68.pdf
69.pdf
70.pdf
71.pdf
72.pdf
73.pdf
74.pdf
75.pdf
76.pdf

Bilag

Bilag 1 - Udkast til aftale version 2
Bilag 2 - Udkast til kravsspecifikation
Bilag 3 - Tilbudslisten
Bilag 4 - Høringssvar PLO
Bilag 5 - Høringssvar PIU
Bilag 6 - Høringssvar Danske Bioanalytikere
Bilag 7 - Høringssvar Regionshandicaprådet
Bilag 8 - Høringssvar Dansk Erhverv
Bilag 9 - Høringssvar Jordemoderforeningen
Bilag 10 - Høringssvar Lægeforeningen
Bilag 11 - Høringsbrev
Bilag 12 - Protokol fra RR-møde 15.11.2016
Bilag 13 - Oversigt over ændringsforslag


26. Satspulje 2017-2020

Satspulje 2017-2020

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Satspuljepartierne indgik den 8. november 2016 en aftale om at afsætte 769,7 mio. kr. på sundheds- og ældreområdet i perioden 2017-2020. Aftalen skal styrke indsatserne over for blandt andre børn i sårbare familier, kræftpatienter, mennesker med psykiske lidelser og svage ældre. Der følger midler til en del af indsatsområderne, hvilket regioner og kommuner har mulighed for at søge i løbet af aftaleperioden.
 
En række af satspuljens emner er i fin tråd med Region Hovedstadens arbejde på sundhedsområdet og vil således kunne understøtte områderne yderligere. Regionsrådet forelægges satspuljen med henblik på at prioritere, hvilke puljer administrationen skal ansøge.
 
Psykiatriudvalget, udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde samt sundhedsudvalget forelægges denne sag omhandlende de områder, der hører under deres resort, idet udvalgene har en politikformulerende og -kontrollerende rolle i forhold til regionsrådets politiske retning.

INDSTILLING
Psykiatriudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:
 • at godkende, at administrationen søger puljemidler til:

  A1) forebyggelse af selvmord,
  A2) forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien samt
  A3) forløbsprogrammer for børne og unge med psykiske udfordringer herunder udbredelse og implementering i region og kommuner.
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:
 • at godkende, at administrationen søger puljemidler til:
 A3) forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner
 
Sundhedsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:
 • at godkende, at administrationen bemyndiges til at undersøge og vurdere om puljemidlerne til nedenstående emner, skal søges:
A5) Opbygning af hospiceplads
A6) Forskning inden for cannabis
C1) National diabeteshandlingsplan (såfremt den vil kunne søges)

  POLITISK BEHANDLING
  Psykiatriudvalget beslutning den 10. januar 2017:
  Psykiatriudvalget anbefaler, at administrationen søger puljemidler til:
  A1) forebyggelse af selvmord,
  A2) forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien samt
  A3) forløbsprogrammer for børne og unge med psykiske udfordringer herunder udbredelse og implementering i region og kommuner.
   
  Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes beslutning den 10. januar 2017:
  Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde anbefaler, at administrationen søger puljemidler til:
  A3) Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner
   
  Sundhedsudvalgets beslutning den 10. januar 2017:
  Sundhedsudvalget anbefaler, at administrationen søger puljemidler til:
  A5) Opbygning af hospiceplads
  A6) Forskning inden for cannabis
  C1) National diabeteshandlingsplan (såfremt den vil kunne søges)
   
  Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
   
  Anbefalet.

  SAGSFREMSTILLING
  Den 8. november 2016 indgik regeringen og satspuljepartierne aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020. Med aftalen afsættes der samlet 769,7 millioner kroner over en fireårig periode til tre overordnede indsatsområder:
  Som bilag er vedlagt den samlede satspuljeaftale på sundhedsområdet.
   
  I denne sag præsenteres de puljer, som er relevante for regionerne og deres ressortområde inden for sundhed. Puljerne fordeler sig på følgende måde:
   
  A: Puljer, hvor midler kan ansøges af regionerne via puljeopslag typisk fra Sundhedsstyrelsen. Virksomhederne er ansvarlige for at udarbejde ansøgninger og administrationen kvalificerer og indsender ansøgninger.
  B: Puljer, hvor midler overføres til regionerne via bloktilskud efter sædvanlig fordelingsnøgle.
  C: Puljer, hvor det endnu ikke er defineret, hvordan midler bliver udmøntet mellem de forskellige myndigheder.
   
  De enkelte puljer uddybes og beskrives nærmere sammen med kriterier og frister for ansøgning i satspuljeopslag, der typisk kommer fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen slår løbende puljer op med omfattende ansøgningsmateriale. Administrationen er ikke bekendt med, hvornår puljerne slås op, og hvordan fristerne falder. Derfor er det vanskeligt at nå at behandle konkrete ansøgninger i henholdsvis de stående udvalg, forretningsudvalget og regionsrådet.
   
   
  A: SATS-PULJER MED MULIGHED FOR ANSØGNING
   
  A 1: Forebyggelse af selvmord (psykiatriudvalget)
  Pulje: 21,8 mio. kr. Puljen kan søges af alle regioner, men der gives kun midler til pilotforsøg i én region. Der er ikke givet permanente midler.
   
  Forskning viser, at der er øget risiko for selvmord den første uge efter udskrivning fra psykiatrien. Satspuljepartierne vil derfor gerne afprøve at forebygge selvmord ved, at personalet fra psykiatrien tager kontakt til udskrevne patienter inden for den første uge efter de er udskrevet. Der afsættes 21,8 mio.kr. til forsøg med ambulant kontakt fra psykiatrien til selvmordstruede patienter inden for en uge efter udskrivning. Ud af de 21,8 mio.kr. går 1 mio.kr. til evaluering, som forestås af Sundhedsstyrelsen.
   
  Region Hovedstaden har ekspertise på dette område. Forskningsenheden på Psykiatrisk Center København har i mange år forsket i selvmord og psykiatrisk lidelse, er stifter af Danish Research Institute for Suicide Prevention og vil kunne byde ind med en model for evaluering af projektet.
   
  A 2: Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien (psykiatriudvalget)
  Pulje: 11 mio.kr. Alle regioner kan søge puljen, hvorefter der udvælges én region udfra ansøgningerne. Der er ikke givet permanente midler.
   
  Midlerne afsættes til at afprøve metoder til behandling af mennesker med psykiske lidelser, herunder metoder, der kan nedbringe medicinforbruget i psykiatrien. Der oprettes en forsøgsordning med et medicinfrit afsnit til mennesker med psykiske lidelser, som en del af et eksisterende psykiatrisk afsnit. I stedet for medicin skal afsnittet tilbyde andre former for terapi og aktiviteter. Det er forudsætningen, at patienter der har behov for medicin, fx i en periode, flyttes til afsnit, hvor der kan anvendes medicinsk behandling.
   
  A 3: Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner (psykiatriudvalget + udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde)
  Pulje: 37,5 mio.kr. Midlerne er ikke permanente. Midler til udvikling af forløbsprogrammerne i 2017 gives til Sundhedsstyrelsen. De efterfølgende midler (2018-2020) kan søges af samtlige regioner og forventes fordelt til alle regioner med henblik på udbredelse.
   
  Midlerne skal gå til en mere sammenhængende indsats og bedst mulig udredning og behandling med det formål at forebygge behov for medicinsk behandling. Forløbsprogrammerne skal beskrive rammer for indsatsen på tværs af kommune og region, herunder ansvars- og opgavefordeling samt procedurer for samarbejde, koordinering og kommunikation, samt implementering og opfølgning. Der gives satspuljemidler til forløbsprogrammer for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv..
  Forløbsprogrammerne skal understøtte de tiltag, der allerede er iværksat på området i kommuner og regioner
   
  Midlerne fordeler sig med 3,0 mio.kr. i 2017 til udviklingen af tre forløbsprogrammer i regi af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med relevante parter samt 1,0 mio.kr. til en evaluering af forløbsprogrammerne. Derudover afsættes der 33,5 mio.kr. i 2018-2020 til en pulje til udbredelse og implementering af forløbsprogrammerne, hvor regioner og kommuner kan søge fra.
   
  Administrationen anbefaler, at Region Hovedstaden søger om midler fra de ovenstående tre puljer på psykiatriområdet.
   
  A 4: Videreførelse af sociolance-projektet (udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde)
  Partierne bag satspuljeaftalen ønsker at sikre videreførsel af sociolancen i et år, således at projektet kan fortsætte indtil der er gennemført en evaluering. Den eksisterende bevilling fra satspuljen udløber 1. april 2017, og evalueringen forventes at foreligge ved udgangen af juni 2017.
   
  Sociolancen modtager derfor en bevilling på 4 mio. kr. til fortsættelse indtil 1. april 2018, hvorefter der skal tages beslutning om fortsættelse af projektet af de projektansvarlige, som er Københavns Kommune, Københavns Brandvæsen og Region Hovedstaden. Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om en ansøgning inden udgangen af 2016, og Region Hovedstaden har den 22. december 2016 fremsendt en ansøgning og bilagt opdateret projektbeskrivelse med budget og samarbejdsaftale mellem parterne (Københavns Kommunes Socialforvaltning, Hovedstadens Beredskab og Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet.
   
  A 5: Hospicepladser (sundhedsudvalget)
  Der er afsat 5 mio. kr. hvert år til opbygning af hospicepladser i dele af landet, hvor en region fx vurderer, at der er behov for yderligere kapacitet som følge af lang afstand til hospiceplads. Midlerne er permanente og udmøntes efter ansøgning fra region i samarbejde med relevant selvejende institution.
   
  Administrationen vurderer umiddelbart at Region Hovedstaden har tilstrækkelig hospicekapacitet. Det vurderes endvidere, at Region Hovedstaden får vanskeligt ved at argumentere for lang afstand til hospicepladser i regionen i forhold til nogle af de andre regioner.
   
  A 6: Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (sundhedsudvalget)
  Satspuljepartierne er enige om at afsætte 21,8 mio. kr. i perioden 2017-2020 til etablering af en forsøgsordning med medicinsk cannabis - primært til staten. Herunder afsættes i 2018 en forskningspulje på 5,0 mio. kr. Midlerne er ikke permanente.
   
  Administrationen er bekendt med, at der i de faglige miljøer er en vis skepsis overfor medicinsk brug af cannabis, og at dette skyldes manglende sundhedsfaglig viden om brug af cannabis i forhold til fx bivirkninger, og hvordan det virker sammen med andre lægemidler.
   
  B: SATS-PULJER, HVOR MIDLERNE OVERFØRES TIL REGIONERNE VIA BLOKTILSKUD
   
  B 1: Videreførelse af de regionale selvmordscentre (psykiatriudvalget)
  Satspuljepartierne ønsker en udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse, der er et behandlingstilbud til personer der har overvejet eller forsøgt selvmord. Der afsættes 7,8 mio.kr. til en pulje til udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse. Med en udbygning vil centrene kunne udbrede indsatsen overfor selvmordstruede. Dette antages at blive udmøntet via bloktilskuddet og ikke via ansøgninger.
   
  B 2: Screening af livmoderhalskræft for ældre og udsatte grupper (sundhedsudvalget)
  Satspuljepartierne ønsker at sikre alle kvinder, som er født før 1948, et engangstilbud om test for HPV (Humant Papilloma Virus). Det skal reducere den aldersmæssige ulighed, som er opstået på grund af en trinvis implementering af HPV-testen. Der afsættes 25 mio. kr. i perioden 2017-2020 til screening for livmoderhalskræft hos ældre og udsatte grupper. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud.
   
  B 3: En værdig og god palliativ indsats for kræftpatienter (udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde + sundhedsudvalget)
  Satspuljepartierne ønsker at øge kvaliteten i den basale palliative indsats. Det skal bl.a. ske ved at styrke sammenhængen i den palliative indsats på tværs af kommunerne og hospitalerne. Der afsættes i alt 80 mio. kr. i perioden 2017-2020 til at styrke den basale palliative indsats. Midlerne overføres til kommunerne og det er kun en mindre del, som forventes overført til regionernes bloktilskud efter nærmere drøftelse mellem kommuner og regioner.
   
  B 4: Tilbud til unge med kræft (sundhedsudvalget)
  Satspuljepartierne ønsker at forbedre forholdene for unge kræftpatienter ved udbrede initiativer som fælles opholdsrum, ungepaneler, ungekoordinatorer og ungevenlige stuer samt initiativer med fokus på livskvalitet og inddragelse af unge indlagte. Der afsættes i alt 25 mio. kr. i perioden 2017-2020. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud.
   
  C: SATS-PULJER, HVOR UDMØNTNING AF MIDLER ENDNU IKKE ER DEFINERET
   
  C 1: National diabeteshandlingsplan (udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde + sundhedsudvalget)
  Der afsættes ialt 65 mio. kr. til en national diabeteshandleplan. Formålet er bl.a. at forebygge sygdommen, at mindske ulighed i behandlingen, at sygdommen opdages tidligere og at forbedre livskvaliteten for mennesker med diabetes.
   
  Handleplanen forventes at være færdig mhp. aftale i 2. halvdel af 2017. Således skal midlerne til at understøtte de konkrete indsatser i handleplanen udmøntes i 2018 og frem. Det vides derfor endnu ikke, hvordan midlerne skal udmøntes til henholdsvis regioner, kommuner og praksissektoren.

  KONSEKVENSER
  Den politiske prioritering i forhold til ansøgning af midler i satspuljen vil betyde, at administrationen vil arbejde videre med at ansøge puljer via satspuljeopslag i samarbejde med virksomhederne.
   
  Nogle puljer er permanente, mens andre puljer er midlertidige. Når midlertidige puljer udløber, stopper projektet, medmindre regionsrådet vælger at fortsætte projektet for egne midler. I disse tilfælde skal sagen igen forelægges politisk.
   

  RISIKOVURDERING
  En risiko kan være, at der mod administationens forventning kan vise sig at være afledte økonomiske konsekvenser af at gennemføre satspuljeprojekterne. Såfremt der bliver afledte økonomiske konsekvenser, vurderer administrationen, hvorvidt sagen skal forelægges politisk.
   

  BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
  En tiltrædelse af indstillingen har umiddelbart ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
   
  Såfremt regionens ansøgninger vil blive imødekommet, er det endnu ukendt for administrationen, om der eventuelt kan være afledte økonomiske konsekvenser. Det er administrationens vurdering, at indsatserne normalt afholdes inden for de udmøntede puljemidler. Såfremt der viser sig at være afledte økonomiske konsekvenser, vurderer administrationen, hvorvidt der er behov for at forelægge sagen politisk.

  KOMMUNIKATION
  Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

  TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
  Sagen behandles parallelt i de stående udvalg inden for sundhed den 10. januar 2017. Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

  DIREKTØRPÅTEGNING
  Hjalte Aaberg/Svend Hartling

  JOURNALNUMMER
  16000148


  77.pdf

  Bilag

  Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020


  27. Samarbejdsaftale - Copenhagen Health Science Partners og Region Hovedstaden

  Samarbejdsaftale - Copenhagen Health Science Partners og Region Hovedstaden

  BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
  Det er Region Hovedstadens vision, at hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau. Som led i at realisere denne vision er der aftalt en politisk målsætning om at fremme ekspansive vidensmiljøer, herunder indgår blandt andet, at vi prioriterer skarpere, og både internt i regionen og i samarbejde med andre parter fx universiteter udvikler nye forskningsområder til gavn for behandlingen.
   
  Regionsrådet godkendte på mødet den 11. oktober 2016 etablering af den fælles samarbejdskonstruktion mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden med navnet "Copenhagen Health Science Partners" (CHSP), herunder også de økonomisker rammer for samarbejdet.
   
  På mødet den 11. oktober 2016 godkendte regionsrådet et fælles forståelsespapir mellem de to parter ("Memorandum of Understanding"). Forståelsespapiret var afsæt for udarbejdelsen af en endelig samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden, der hermed forelægges til politisk godkendelse.

  INDSTILLING
  Erhvervs- og vækstudvalget og sundhedsudvalget anbefaler overfor forretningsudvalget og regionsrådet:
  • at godkende samarbejdsaftale for etablering af samarbejdskonstruktionen Copenhagen Health Science Partners mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden (bilag 1).

  POLITISK BEHANDLING
  Sundhedsudvalgets beslutning 10. januar 2017:
  Sundhedsudvalget godkendte samarbejdsaftalen og understregede, at arbejdet skal understøtte en høj grad af internationalt samarbejde.
   
  Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 17. januar 2017:
  Anbefalet.
  Erik Gregersen (A) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
   
  Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
   
  Anbefalet.

  SAGSFREMSTILLING
  Copenhagen Health Science Partners skal styrke samarbejdet mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet og understøtte en fælles udvikling på sundhedsområdet.
   
  Formålet med CHSP er, at etablere et tættere samarbejde mellem den sundhedsforskning, der finder sted på universitetet og forskningen på regionens hospitaler, sådan at ny viden hurtigst muligt bliver omsat til nye og bedre behandlinger til gavn for patienterne. Fælles prioritering og udvikling skal drive en række udvalgte satsningsområder og sikre samfundsmæssig værdiskabelse og konkrete resultater for borgerne.
   
  Udgangspunktet for det fælles initiativ er en erkendelse af, at sundhedsvæsenet må udvikle sig såfremt borgere og patienter fortsat skal opleve den højeste kvalitet og sammenhæng i de ydelser og services, de får i mødet med sundhedsvæsenet. Nytænkning og faglig udvikling er afgørende for dette, med excellent forskning på højt internationalt niveau som et af kernelementerne. For borgere og patienter skal CHSP bl.a. føre til nye og mere effektive behandlinger. Dette kræver dog, at den excellente forskning og den heraf skabte nye viden sættes hurtigt i spil. Samspillet mellem forskningen på universitetet og patientbehandlingen på regionens hospitaler skal derfor fungere så smidigt som muligt.
   
  Etableringen af CHSP vil i den foreslåede form medføre betydelige ændringer i det eksisterende samarbejde mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden herunder med flere fælles faglige satsninger og etablering af en fælles governancestruktur. På sigt er det intentionen, at CHSP skal erstatte eksisterende samarbejdsorganiseringer med Københavns Universitet og blive den overordnede ramme for samarbejdet. Samarbejdet skal samtidigt udgøre afsættet for et tættere samarbejde med andre offentlige myndigheder, universiteter og internationale aktører.
   
  Kernen i CHSP-samarbejdet bliver etablering af en række Clinical Academic Groups (CAG) på områder med særligt potentiale. Formålet med en CAG er at etablere en stærk, fagligt orienteret samarbejdskonstruktion, der sikrer samarbejde mellem klinikere og forskere fra et hospital med forskere og undervisere på et universitet. Samarbejdet i en CAG skal være med til at udvikle ny viden, føre denne viden ud i klinikken og sikre implementering af ny viden. Dermed bidrager CAG’en til, at fremtidens patientbehandling sker på et højt fagligt niveau og kan foregå på en hurtig, effektiv og innovativ måde.
   
  Etableringen af CHSP blev påbegyndt i efteråret 2016. De centrale procestrin for etableringen og regionrådets involvering i processen i 1. halvår 2017 fremgår af vedlagte overordnede procesplan (bilag 2).
   
  Regionsrådet vil i de kommende år løbende blive involveret i udviklingen af CHSP. På det konkrete plan vil regionsrådet i maj måned blive involveret i udvælgelsen af de første 4 CAG´s. Vurdering og udvælgelse af CAG´s finder sted i marts-maj 2017, og gennemføres i en åben og faglig proces. Et internationalt panel gennemgår ansøgningerne og udarbejder en fælles prioriteret indstilling. Herefter vurderes indstillingen af CHSP´s Executive Board. Det internationale panels indstilling og Executives Boards vurdering forelægges herefter til drøftelse i sundhedsudvalget og erhvervs- og vækstudvalget hhv. d. 25. april 2017 og d. 2. maj 2017. Indstillingen forelægges regionsrådet d. 16. maj 2017. På baggrund heraf foretager CHSP Board of Partners den endelige udvælgelse af de første fire CAG´s ud fra en strategisk vurdering af, hvor der er det største fælles potentiale.
   
  Samarbejdsaftale for CHSP
  Vedlagte samarbejdsaftale skal udgøre det formelle fundament for etableringen af CHSP. Samarbejdsaftalen er blevet godkendt af Københavns Universitet.
   
  Samarbejdsaftalens centrale områder vedrører organiseringen, udvælgelse af samarbejdsområder(CAG´s) og finaniseringen af det fælles samarbejde i CHSP.
   
  For at få den fælles konstruktion til at fungere, er parterne blevet enige om en fælles styringsmodel for CHSP, som har to centrale niveauer hhv. et "Board of Partners" og et "Executive Board". Forholdet mellem de to niveauer fremgår i oversigtsform i vedlagte bilag 3.
   
  Board of Partners
  Som anført i samarbejdsaftalens afsnit 3 ledes CHSP overordnet af et "Board of Partners" bestående af 6 medlemmer. Board of Partners mødes 2 gange årligt, og har bl.a. til opgave at sikre den ønskede fremdrift i det fælles samarbejde. Fra Region Hovedstaden indgår regionsdirektøren, direktøren for Center for Regional Udvikling og direktøren for Rigshospitalet. Fra Københavns Universitet indgår rektor og dekanen på det sundhedsvidenskabelige fakultet. Københavns Universitet har endvidere mulighed for at supplere Board of Partners med endnu et medlem, når og hvis dette ønskes, og sådan at der sikres en balanceret repræsentation fra begge parter.
   
  Executive Board
  Som anført i samarbejdsaftalen, nedsættes et Executive Board på i alt 8 medlemmer, der mødes 4 gange årligt, og som har til opgave at drive det løbende samarbejde i CHSP. I den forbindelse er det aftalt, at Region Hovedstaden og Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet hver især udpeger 4 medlemmer. Fra Region Hovedstadens side er der sikret en bred repræsentation ved at pege på hospitalsdirektør Per Christiansen, Rigshospitalet for klinik, centerdirektør for Center for HR, Martin Magelund Rasmussen for uddannelse og centerdirektør Claus Bjørn Billehøj for forskning. Som regionens 4. medlem med fokus på forskning har det forskningsfaglige Advisory Board udpeget Ove Andersen, forskningschef på Hvidovre Hospital.
   
  Formandsskabet for Executive Board varetages af Region Hovedstaden (centerdirektør Claus Bjørn Billehøj), og Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet varetager posten som næstformand (dekan Ulla Wewer). Direktøren for CHSP har ansvaret for den daglige ledelse og styring af aktiviteterne i CHSP i tæt dialog med Executive Board. Herudover foregår der en tæt dialog om den løbende udvikling af CHSP mellem direktøren for CHSP og formandskabet.
   
  Økonomi
  Af samarbejdsaftalens afsnit 4 fremgår det årlige basisbudget, som parterne hver især bidrager med til etablering og drift af CHSP i den første 4-årige periode 2017-2020. I 2017 afsættes et beløb på 6,525 mio. kr. til CHSP og fra 2018 og frem stiger dette beløb til ca. 9 mio. kr. pr. år. Som vedtaget på regionsrådsmødet d. 11. oktober 2016 bliver midlerne fra Global Excellence prisen fremadrettet anvendt til at dække Region Hovedstadens bidrag til CHSP. Region Hovedstaden bidrager med 3,225 mio. kr. i 2017 og 4,75 mio. kr. i 2018 og frem.
   
  Budgettet skal bl.a. anvendes til aflønning af CHSP-direktøren, CAG-ledelserne og til de grundlæggende faglige tiltag, der skal til for at skabe fagligt liv i CAG-konstruktionerne. Hertil kommer, at CHSP-direktøren kan oprette et smalt sekretariat, som skal understøtte udviklingen af CHSP.

  KONSEKVENSER
  En tiltrædelse af indstillingen medfører, at grundlaget for etableringen af CHSP er fastlagt.

  RISIKOVURDERING
  En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke særlige risici.

  BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
  Som vedtaget på regionsrådsmødet d. 11. oktober 2016 bliver midlerne fra Region Hovedstadens Global Excellence pris fremadrettet anvendt til at dække Region Hovedstadens bidrag til CHSP. Region Hovedstaden bidrager med 3,225 mio. kr. i 2017 og 4,75 mio. kr. i 2018 og frem.

  KOMMUNIKATION
  Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

  TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
  Sagen forelægges parallelt i sundhedsudvalget den 10. januar 2017, i forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

  DIREKTØRPÅTEGNING
  Hjalte Aaberg / Svend Hartling

  JOURNALNUMMER
  16038055


  78.pdf
  79.pdf
  80.pdf

  Bilag

  Samarbejdsaftale - CHSP 07-12-2016
  Proces for etablering af CHSP og valg af CAGs
  Governancestruktur for CHSP


  28. Kapaciteten på den almene studentereksamen (stx) i Region Hovedstaden

  Kapaciteten på den almene studentereksamen (stx) i Region Hovedstaden

  BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
  Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) prioriterer et relevant og attraktivt uddannelsestilbud til alle unge i Region Hovedstaden. Erhvervs- og vækstudvalget har ved behandling af sagen i marts 2016 om pålæg af loft på Borupgaard Gymnasiums optagekapacitet udtrykt bekymring for, om store gymnasier vækster, sådan at gymnasietilbuddet andre steder forringes eller forsvinder.
   
  Administrationen har derfor fået gennemført en kapacitetsudredning for stx i Region Hovedstaden om udviklingen siden 2007 og forventningerne frem til 2025. Baggrunden for mødesagen er, at kapacitetsudredningen peger på flere strategiske udfordringer, herunder at der hvert år ved fordelingen i maj henvises ca. 500 ansøgere til et gymnasium, som de ikke selv har ønsket. Det forventes, at antallet af henviste ansøgere fra Centrum mindst vil fordobles frem mod 2025.
   
  Formålet med sagen er, at igangsætte en fremadrettet strategisk dialog og klar retning for udviklingen af kapaciteten på stx.

  INDSTILLING
  Erhvervs-og vækstudvalget anbefaler overfor forretningsudvalget og regionsrådet:
  1. at godkende, at Region Hovedstaden igangsætter en strategisk dialog med gymnasier, Københavns Kommune og Undervisningsministeriet om at tilvejebringe en større kapacitet i København med henblik på at flere unge kan få plads på et stx-gymnasium, som de har ønsket, og
  2. at godkende, at administrationen igangsætter en dialog med rektorerne om eventuel justering af den geografiske opdeling af forpligtende samarbejder samt andre forhold af betydning for kapacitetskoordinering.

  POLITISK BEHANDLING
  Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 17. januar 2017:
  Indstillingens punkt 1 og 2 blev anbefalet.
  Erik Gregersen (A) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
   
  Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
   
  Anbefalet.

  SAGSFREMSTILLING
  Undervisningsministeren sikrer gymnasiekapaciteten, og regionsrådet samarbejder med de selvejende offentlige stx-gymnasier gennem forpligtende samarbejder om at koordinere kapaciteten. Regionsrådet afgiver også indstilling til ministeren om åbning eller lukning af et uddannelsessted og kan anmode ministeren om, at et gymnasium midlertidigt får lagt loft over sin kapacitet. Kapaciteten på det enkelte gymnasium fastsættes af skolens bestyrelse.
   
  Regionsrådet tiltrådte i 2007 efter ønske fra de offentligt selvejende almengymnasiale institutioner, at der blev etableret fire geografisk opdelte forpligtende samarbejder. I dag omfatter de følgende stx-gymnasier:
   
  Centrum med gymnasierne: Christianshavn, Frederiksberg, Gefion, Københavns åbne, Rysensteen, Sankt Annæ, Tårnby, og Ørestad
  Vest med gymnasierne: NEXT – Albertslund, Falkonergården, Hvidovre, Høje-Taastrup, Nørre, Rødovre og NEXT - Sydkysten
  Nord med gymnasierne: Borupgaard, Gammel Hellerup, Gladsaxe, Herlev, K Nord, Nærum, Ordrup, Virum og Øregård
  Nordsjælland med gymnasierne: Allerød, Birkerød, Egedal, Espergærde, Frederiksborg, Frederikssund, Frederiksværk, Gribskov, Helsingør, Rungsted.
   
  Hovedresultater i rapporten om Kapacitetsudredning for stx i Region Hovedstaden
  Kapacitetsudredningen peger på nedenstående fire hovedresultater
   
  1: Kapaciteten på og søgningen til stx-gymnasierne i Region Hovedstaden er steget markant siden 2007, især i centrum og nord
   
  Udviklingen siden 2007 har medført en betydelig øget søgning til stx-gymnasierne, som mere eller mindre tilsvarende har øget kapaciteten:
   
  2007-2016Øget søgning i %Øget kapacitet i %
  Centrum
  inkl. Falkonergården og Nørre G
  37 %38 %
  Nord36 %35 %
  Vest
  uden Falkonergården og Nørre G
  - 2 %16 %
  Nordsjælland30 %34 %
  Tabel 1: Udviklingen i søgning og kapacitet 2007-2016
   
  I både Nord og Centrum var udgangspunktet i 2007 imidlertid et kapacitetsunderskud på de offentlige gymnasier. Derfor er der fortsat kapacitetsunderskud, der i Centrum også påvirkes af, at ca. 12 % af eleverne ikke har bopæl i området, da de optages på grund af en række særordninger til fordel for fx eliteidrætselever eller elevernes særlige forudsætninger i forhold til en skoles særlige profil.
   
  Konsekvensen af kapacitetsunderskud er, at eleverne omfordeles til andre skoler, om nødvendigt til gymnasier, som de ikke selv har ønsket, uanset hvor gymnasiet ligger, blot transporttiden er under 60 min. Det gælder også, selvom gymnasiet ligger i et andet forpligtende samarbejde.
   
  Modsat udviklingen i Nord og Centrum, har der i Vest siden 2007 været en faldende søgning, men en stigende kapacitet. Der har i perioden været en øget henvisning af elever til Vest fra andre områder.
   
  2: Over 38 % af alle henviste i 2014 boede i Københavns Kommune
   
  Den stadigt stigende søgning til gymnasierne i Centrum inkl. Falkonergården og Nørre G bevirker, at elever der kun søger gymnasier i København og Frederiksberg typisk enten får plads på deres 1. prioritet eller bliver henvist til et stx-gymnasium, som de ikke selv har ønsket. Det skyldes, at kun ét gymnasium i de to kommuner har kapacitet til at optage andet end 1. prioriteter.
   
  Over 38 % af alle sluthenviste elever – svarende til 160 elever - i 2014 bor i København, hvor konsekvensen af den øgede søgning til gymnasierne i Centrum er, at stadigt flere elever henvises til skoler udenfor Centrum. De henviste elever får dermed en længere skolevej end tidligere samtidigt med, at de kommer på skoler, de ikke har ønsket. Henvisningerne er til skoler i både området Vest og Nord, hvor antallet af henviste siden 2007 er femdoblet hhv. mere end fordoblet. Udviklingen skyldes, at alle gymnasierne i Centrum, undtaget to, er overansøgte og derfor kun kan optage elever, som har gymnasiet som førsteønske. Konsekvensen for elever, der i Centrum søger flere gymnasier enten får plads på deres førsteønske eller bliver henvist til et gymnasium, de ikke har ønsket.
   
  73 % af de henviste starter i 1.g på det gymnasium, som de er henvist til, men i 3.g går kun 42 % stadigvæk på det pågældende gymnasium. Disse andele er opgjort for perioden 2007-2014 henholdsvis for 2007-2013 og svarer til 1.766 henholdsvis 1.030 elever. Hovedparten af de - der ikke starter på det gymnasium de er henvist til - begynder på et andet gymnasium, herunder ofte på et privat gymnasium. Derudover er der en mindre andel der begynder på en anden uddannelse eller udskyder gymnasiestarten.
   
  3: Søgningen stiger i 2016-2025 til gymnasierne centrum inkl. Falkonergårdens gymnasium og Nørre G
   
  Kapacitetsudredningen viser, at søgningen til stx vil stige frem mod 2025, især i perioden 2020-2025. Stigningen vil være koncentreret i Centrum inkl. Falkonergården og Nørre G, men hvor stor stigningen bliver vil afhænge af konsekvenserne af hhv. gymnasiereformen og virkningerne af målsætningen om, at flere søger erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
  Udviling i søgningen 2016-2025 i 3 scenarierRegion Hovedstaden i altCentrumVestNordNordsjælland
   AntalAndelAntalAndelAntalAndelAntalAndelAntalAndel
  1) Basisscenarium - befolkningsfremskrivning / søgefrekvens1.0769,5 %78319 %
   
  200 (63)
   
  10 % (6 %)
  2527 %-159-12 %
  2) Effekt af gymnasiereform, hvis 6 % ikke opfylder adgangskriterier3193 %53216 %
   
  57
  (-21)
   
  3 %(-8%)
  532%-323-12 %
  3) Politisk mål om 20 % søger EUD direkte fra 9. og 10 klasse-447-1 %46714 %
   
  31 (-63)
   
  2% (-7 %)
  49
   
  2,5
  %
  -417-16 %
  Tabel 2: Fremskrivning af søgning og deraf følgende behov for øget optagekapacitet 2016-2025
  De i tabellen i parantes anførte tal er område Vest uden gymnasierne Falkonergården og Nørre G, som ligger i Frederiksberg og København.
   
  Kapacitetsudredningens fremskrivning til 2025 viser, at der på gymnasierne i Centrum med tillæg af Falkonergården og Nørre G vil ske en betydelig øget søgning på 500-900 elever afhængigt af scenarium, hovedsageligt fordi andelen af unge 15-17 årige københavnere vokser betydeligt. Som udgangspunkt vil underskudskapaciteten vokse tilsvarende.
   
  Både i Nord og i Vest uden gymnasierne Falkonergården og Nørre G vil søgningen i perioden frem mod 2025 være stabil, og i Vest vil der forventeligt også være en fortsat stor overkapacitet.
   
  I Nordsjælland vil der frem mod 2025 komme en lavere søgning pga. færre 15-17 årige, og der vil uanset scenarium komme en overskudskapacitet i områdets nordligste og vestligste områder.
   
  4: Flertallet af rektorer mener, at den nuværende geografiske opdeling i forpligtende samarbejder er uhensigtsmæssig
   
  De forpligtende samarbejder er enige om, at de forpligtende samarbejder er et godt forum til koordinering af kapaciteten, men 61 % af rektorerne mener, at den nuværende geografiske opdeling mellem de 4 forpligtende samarbejder er uhensigtsmæssig. I Vest mener kun 14 %, at den geografiske opdeling er hensigtsmæssig.
   
  Administrationens bemærkninger
  Søgningen vil blive påvirket af, i hvilket omfang målsætningerne for erhvervsuddannelser slår igennem samt af gymnasiereformen, der ud over karakterkrav fra grundskole bl.a. også kan få den konsekvens, at flere unge fremover søger hf direkte fra 9. klasse. Sidstnævnte er ikke belyst i den gennemførte kapacitetsudredning.
   
  Der vil dog i alle scenarierne komme en markant øget søgning til gymnasierne i centrum. Uden en tilsvarende større kapacitet vil det medføre, at langt flere elever fra centrum fremover vil blive henvist til gymnasier de ikke har ønsket i primært Vest, hvor de fleste skoler forventeligt vil have ledig kapacitet. Så længe transporttiden ikke overstiger 60 minutter kan dette gøres indenfor den nuværende lovgivning, men det er ikke hensigtsmæssigt for de henviste, hvilket også fremgår af det store frafald blandt de nuværende henviste elever. Det er endnu uafklaret, om skolerne i Centrum kan øge kapaciteten og matche en øget søgning fremover. Administrationen foreslår, at Region Hovedstaden tager følgende to initiativer:
   
  1: Dialog med relevante parter om at tilvejebringe større kapacitet centralt i Region Hovedstaden
   
  Region Hovedstaden tager initiativ til en dialog med gymnasierne i Centrum inkl. Falkonergården og Nørre G og med Københavns Kommune samt Undervisningsministeriet om en strategisk løsningsmodel for kapaciteten i Centrum, for at undgå en markant stigning i antallet af københavnere, der henvises til skoler, som de ikke selv har søgt. Som det fremgår af sagen bor en stor andel af de årligt ca. 500 henviste elever i Københavns Kommune (og på Frederiksberg) - og tallet kan stige markant frem mod 2025, hvis der ikke handles.
   
  2: Dialog med rektorerne om geografisk opdeling i forpligtende samarbejder og andre forhold af betydning for kapacitetskoordineringen
   
  En stor del af rektorerne påpeger, at den nuværende geografiske opdeling i forpligtende samarbejder er uhensigtsmæssig. Administrationen vurderer, at en ændret afgrænsning af de forpligtende samarbejder kan forbedre samarbejdsrelationerne, men ikke i sig selv løser de samlede kapacitetsudfordringer, selvom det punktvist kan være tilfældet.
   
  Administrationen vil på den baggrund tage initiativ til en dialog med rektorerme om en ændret opdeling i forpligtende samarbejder, og herved også afdække andre handlemuligheder.

  KONSEKVENSER
  Ved tiltrædelse af indstillingen vil administrationen i første omgang indlede en dialog med relevante parter om behovet for at tilpasse kapaciteten til befolkningsudviklingen i Centrum og om at justere inddelingen i de forpligtende samarbejder.

  RISIKOVURDERING
  En tiltrædelse af indstillingen kan give anledning til bekymring fra rektorer og borgmestre i områder, der i dag modtager mange henviste elever, fordi en tilpasning af kapaciteten vil påvirke elevgrundlaget på skolerne i de pågældende områder, og skabe en vækst, der ikke kommer de pågældende skoler til gavn.

  BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
  En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION
  Der planlægges ikke særskilt kommunikation i forbindelse med behandling af sagen, men der vil blive indtænkt en kommunkationsindsats i forbindelse med det fremadrettede arbejde om konkrete strategiske løsninger på udfordringerne.

  TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
  Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

  DIREKTØRPÅTEGNING
  Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

  JOURNALNUMMER
  16028970


  81.pdf
  82.pdf
  83.pdf

  Bilag

  Kapacitetsudredning for stx 2016 - 06102016
  Notat om fuldførelse og overgange på gymnasiale uddannelser
  Notat om prøvelseresultater og fuldførelse på de offentlige stx-gymnasier i Region Hovedstaden


  29. Kapacitetsindberetning for STX

  Kapacitetsindberetning for STX

  BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
  Region Hovedstaden skal senest den 1. februar hvert år indberette optagekapaciteten på samtlige fire gymnasiale uddannelser - stx, hf, hhx og htx - til Undervisningsministeriet.
   
  Denne sag forelægges, fordi regionsrådet skal orienteres om optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser for det kommende skoleår. Orienteringen sker som led i proceduren for Region Hovedstadens indberetning til Undervisningsministeriet af skolernes oplysninger om optagekapacitet.

  INDSTILLING
  Erhvervs- og vækstudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:
  • at de indberettede oplysninger om gymnasial optagelseskapacitet i 2017 tages til efterretning, herunder at ingen skoler har fremsat ønske om pålæg af kapacitetsloft på andre skoler.

  POLITISK BEHANDLING
  Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 17. januar 2017:
  Anbefalet.
  Erik Gregersen (A) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
   
  Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
   
  Anbefalet.

  SAGSFREMSTILLING
  Alle gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden har indberettet oplysninger om optagekapaciteten for det kommende skoleår.
  Oplysningerne er inddelt på uddannelse, institution og uddannelsessted, jf. bilag 1.
   
  Treårig almen studentereksamen (stx) og toårig højere forberedelseseksamen (hf)
  De almengymnasiale uddannelsers kapacitet er i Region Hovedstaden inddelt i følgende fire områder, hvor de offentlige institutioner er forpligtet til at samarbejde om kapaciteten. Områderne er:
  Centrum med gymnasierne: Christianshavn, Frederiksberg, Gefion, Københavns åbne, Rysensteen, Sankt Annæ, Tårnby, og Ørestad
  Vest med gymnasierne: NEXT – Albertslund, Falkonergården, Hvidovre, Høje-Taastrup, Nørre, Rødovre og NEXT - Sydkysten
  Nord med gymnasierne: Borupgaard, Gammel Hellerup, Gladsaxe, Herlev, K Nord, Nærum, Ordrup, Virum og Øregård
  Nordsjælland med gymnasierne: Allerød, Birkerød, Egedal, Espergærde, Frederiksborg, Frederikssund, Frederiksværk, Gribskov, Helsingør, Rungsted.
  Dertil kommer Bornholm.
   
  Den almene studentereksamen, stx, udbydes af de almene gymnasier. Højere forberedelseseksamen, hf, udbydes af almene gymnasier, hf-kursussteder og voksenuddannelsescentrene. Institutionerne kan som led i fordelingsproceduren ændre optagekapaciteten efter anbefaling fra fordelingsudvalgene.
  Der er indberettet i alt 360 stx-klasser fordelt på de i alt 36 offentlige skoler i Region Hovedstaden. Dertil kommer 43 klasser på de private skoler.
  Fordelingen efter område fremgår af nedenstående tabel:
   
  Stx optagekapacitet 2017 efter område:skolertotal
   offentligeprivate 
  Centrum8720107
  Vest*58967
  Nord1064110
  Nordsjælland9810108
  total34943392
  Bornholm11-11
  total36043403
  Tabel 1: Optagekapacitet 2017 for stx i Region Hovedstaden.
  Markeringen med * betyder, at tre klasser på Falkonergården er reserveret til Team Danmark godkendte elever. De tre klasser indgår i opgørelsen. Derimod indgår ikke to aspergerklasser på Høje Taastrup Gymnasium og HF.
   
  Det fremgår af indberetningerne fra Centrum, Nord og Nordsjælland, at flere skoler overvejer at tilpasse optagekapaciteten i 2017, såfremt det er et hensigtsmæssigt led i fordelingsproceduren.
   
  Der er i alt indberettet fire klasser mere på de almene gymnasier i Region Hovedstaden i 2017 end i 2016. Antallet dækker over forskelle mellem de enkelte områder. Centrum og Nordsjælland opskriver optagekapaciteten med tre hhv. to klasser på de offentlige almene gymnasier, mens Vest og Nord nedskriver med en hhv. to klasser. Det private gymnasium i Nord opskriver med en klasse, mens de private gymnasier i Vest nedskriver med en klasse.
   
  Indberetning af de offentlige almene gymnasiers kapacitet ligger tre klasser over indberetningen sidste år, men er fortsat mindre end den forventede søgning. Ifølge Epinions kapacitetsudredning vil søgningen til gymnasierne i Centrum forventeligt stige med over tre klasser i 2017 i forhold til 2016. Også i området Nord må søgningen forventes at overstige den indberettede kapacitet i 2017, selvom der ikke forventes en øget søgning i forhold til 2016. I området Vest må det forventes, at overansøgningen i 2017 vil være rettet mod to ud af de syv offentlige almene gymnasier i området.
   
  Ingen offentlige almene gymnasier har gjort indsigelse mod optagekapaciteten på andre gymnasier.
   
  Der er indberettet i alt 108 hf-klasser fordelt på de i alt 22 offentlige institutioner i Region Hovedstaden. Dertil kommer 10 klasser på de private institutioner. Fordelingen efter område fremgår af nedenstående tabel:
   
  Hf optagekapacitet i 2017 efter områdeskolertotal
   offentligeprivate 
  Centrum40646
  Vest*22224
  Nord17-17
  Nordsjælland27229
  total10610116
  Bornholm2-2
  total10810
  118
  Tabel 2: Optagekapacitet 2017 for hf i Region Hovedstaden. Markeringen med * betyder, at én klasse på Falkonergården er reserveret til Team Danmark godkendte elever.
   
  Det fremgår af indberetningerne fra Centrum og Nordsjælland, at flere skoler overvejer at tilpasse optagekapaciteten i 2017, såfremt det er et hensigtsmæssigt led i fordelingsproceduren.
   
  Der er i alt indberettet 20 hf-klasser mere på institutionerne i Region Hovedstaden i 2017 end i 2016. Reformen af de gymnasiale uddannelser indebærer, at unge som noget nyt kan søge hf direkte fra 9. klasse, og at flere institutioner derfor forventer en øget elevtilgang. Det indberettede antal klasser dækker over forskelle mellem de enkelte områder. Centrum, Vest og Nordsjælland opskriver optagekapaciteten med fem hhv. en og ni klasser på de offentlige hf-institutioner. I Centrum og Vest opskriver de private hf-institutioner optagekapaciteten med tre hhv. to klasser. Administrationen bemærker, at to private gymnasier i hvert af de to områder fra 2017 påbegynder udbud af hf-uddannelsen.
   
  I forhold til søgningen til hf-uddannelsen de seneste år, kan det ikke afvises, at den indberettede kapacitet er højere end søgningen i 2017.
   
  Ingen offentlige hf-institutioner har gjort indsigelse mod optagekapaciteten på andre hf-institutioner.
   
  Treårig merkantil studentereksamen (hhx) og treårig teknisk studentereksamen (htx)
  De erhvervsgymnasiale uddannelsesinstitutioner er ikke forpligtet til at samarbejde om kapaciteten, og der er ingen private skoler, som tilbyder hhx eller htx. Uddannelserne udbydes af erhvervs- og handelsskolerne, der ikke skal koordinere kapaciteten, sådan som de almengymnasiale institutioner skal, når det gælder stx og hf.
  Der er indberettet i alt 14 klasser mere på de erhvervsgymnasiale uddannelser, heraf to på hhx og resten på htx.
   
  Administrationen har ikke kendskab til søgningen til de erhvervsgymnasiale uddannelser.
   
  Administrationen indberetter den 1. februar 2017 optagekapaciteten til Undervisningsministeriet på stx, hf, hhx og htx.

  KONSEKVENSER
  Ved tiltrædelse af indstillingen tages de indberettede oplysninger om gymnasial optagelseskapacitet i 2017 til efterretning, herunder at ingen skoler har fremsat ønske om pålæg af kapacitetsloft på andre skoler.

  RISIKOVURDERING
  En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici.

  BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
  En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION
  Administrationen offentliggør optagekapaciteten på de gymnasiale uddannelser for 2017 på Region Hovedstadens hjemmeside.

  TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
  Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

  DIREKTØRPÅTEGNING
  Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

  JOURNALNUMMER
  16045045
   


  84.pdf
  85.pdf

  Bilag

  Indberetning af optagekapacitet for 2017 til Undervisningsministeriet
  Oversigt over søgning og kapacitet på stx og hf 2016 og indberettet kapacitet 2017


  30. Den Fællesregionale Informationssikkerhedspolitik

  Den Fællesregionale Informationssikkerhedspolitik

  BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
  I forbindelse med samarbejdet i Regionernes Sundheds-It (RSI) under Danske Regioner er der udarbejdet en fællesregional informationssikkerhedspolitik (Bilag 1), i forlængelse af den politiske linje for informationssikkerhed vedtaget i Danske Regioners bestyrelse. Politikken er godkendt administrativt i RSI-styregruppen og skal herefter forelægges til politisk godkendelse i de enkelte regioner, hvilket for Region Hovedstadens vedkommende sker med nærværende sag.
   
  En informationssikkerhedspolitik har til formål at sikre, at der i organisationen etableres, implementeres og vedligeholdes et ledelsessystem for informationssikkerhed, som beskriver ansvarsfordeling samt de overordnede krav og retningslinjer for beskyttelse af regionens og borgernes data, således at dette sker i overensstemmelse med principperne om fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Den fællesregionale politik føjer sig til rækken af skærpede krav til regionernes omgang med borgernes data. Indholdsmæssigt flugter den med de tiltag, administrationen allerede enten har igangsat eller er ved at planlægge.

  INDSTILLING
  It- og Afbureaukratiseringsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet:
  • at den Fællesregionale Informationssikkerhedspolitik (Bilag 1) godkendes.

  POLITISK BEHANDLING
  IT- og Afbureaukratiseringsudvalgets beslutning den 17. januar 2017:
  Anbefalet.
  Özkan Kocak (A), Erik Sejersten (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i behandlingen.
   
  Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
   
  Anbefalet.

  SAGSFREMSTILLING
  I Økonomiaftalen (ØA16) mellem Regeringen og Danske Regioner blev det aftalt at øge indsatsen for at styrke datasikkerheden i de offentlige digitale løsninger blandt andet under hensyntagen til, at data om behandlingsindsatsen fortsat kan udveksles og anvendes forsvarligt i den sundhedsfaglige og forskningsmæssige indsats, samt at informationssikkerhedsstandarden ISO27001 skal være obligatorisk for regionerne. Regionrådsmedlemmerne kan, såfremt det ønskes, få adgang til en beskrivelse af ISO27001 standarden via administrationen. Standarden kan dog ikke offentliggøres, da Dansk Standard har copyright på standarden.
   
  ISO27001 er en international informationssikkerhedsstandard, der basere sig på ledelsesforankring og en risikobaseret tilgang til sikkerhed.
   
  Dette betyder for Region Hovedstaden, at der skal iværksættes et implementeringsarbejde i forhold til ISO27001, hvilket på mange områder betyder, at der skal ske opdateringer og tilpasninger af vejledninger og retningslinjer mm., samt på nogle områder tillige betyder, at der er nye krav, som regionen skal forholde sig til.
   
  De statslige myndigheder har arbejdet med implementeringen af ISO27001, siden den i 2012 forelå på dansk. Regionerne og kommunerne har i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020 fået til og med 2018 til implementeringen af ISO27001. Arbejdet koordineres tæt med administrationens forberedelser på EU-persondataforordningen, der træder i kraft den 25. maj 2018.
   
  I forlængelse af ØA16 er der i RSI-pejlemærket for informationssikkerhed blevet udarbejdet en fællesregional informationssikkerhedspolitik. Den fællesregionale informationssikkerhedspolitik er mere overordnet end de ISO27001-krav, der er aftalt i ØA, og med nærværende sag forelægges den fællesregionale politik til politisk godkendelse, som besluttet af Danske Regioners bestyrelse. Den fællesregionale informationssikkerhedspolitik sætter de overordnede rammer for arbejdet med informationssikkerhed i regionerne, og sikre dermed en ensartet tilgang til arbejdet. Regionerne kan herunder selv uddybe og præcisere hvordan, hver enkelt region vil udmønte arbejdet.
   
  Udmøntningen i regionen af såvel den fællesregionale informationssikkerhedspolitik som ISO27001-standarden vil administrationen uddybe i en handlingsplan for informationssikkerhed, der forelægges for ITA i første halvdel af 2017.

  KONSEKVENSER
  En tiltrædelse af indstillingen indebærer, at den fællesregionale informationssikkerhedspolitik vil blive den overordnede ramme for arbejdet med informationssikkerhed i Region Hovedstaden. Den flugter med regionens eksisterende linje, men skærper dog kravene, hvilket administrationen vil tage med ind i den videre planlægning og prioritering.

  RISIKOVURDERING
  En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici, end det i sagen henviste, da det ikke overordnet vil ændre ved Region Hovedstadens tilgang til arbejdet med informationssikkerhed.

  BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
  En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION
  Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

  TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
  Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. januar 2017 og regionsrådet den 31. januar 2017.

  DIREKTØRPÅTEGNING
  Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

  JOURNALNUMMER
  14002072


  86.pdf

  Bilag

  Bilag 1 - Fællesregional informationssikkerhedspolitik


  31. Generel orientering fra ledelsen

  Generel orientering fra ledelsen

  INDSTILLING
  Administrationen indstiller:
  • at forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  POLITISK BEHANDLING
  Forretningsudvalgets beslutning den 24. januar 2017:
   
  Administrationen orienterede omkring situation vedr. influenza.

  Sagsfremstilling
  Koncerndirektionen vil på mødet orientere om aktuelle emner.

  ØKONOMISKE KONSEKVENSER
  En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION
  Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

  TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
  Sagen forelægges forretningsudvalget på mødet den 24. januar 2017.

  DIREKTØRPÅTEGNING
  Hjalte Aaberg

  Journalnummer
  16050566
  32. Eventuelt

  Eventuelt