UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager

STED

Mødelokale H7+ H8 på regionsgården

STARTTIDSPUNKT

08-09-2015 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-09-2015 19:00:00


PUNKTER

1. Beslutningssag: Letbanen som vækstdriver - nyt arbejdsprogram
2. Beslutningssag: Bevilling til projektet Lighting Metropolis
3. Beslutningssag: Vedtagelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
4. Beslutningssag: Vedtagelse af handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi – Regionale løsninger på regionale udfordringer
5. Beslutningssag: Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents
6. Orienteringssag: Afrapportering af kongeindikatorer og driftsmål
7. Eventuelt



1. Beslutningssag: Letbanen som vækstdriver - nyt arbejdsprogram

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sagen er en opfølgning på regionsrådets beslutning i Budget 2015 er der afsat 10 mio. kr. til at styrke byudviklingen og handelslivet langs den kommende letbane på Ring 3 til udarbejdelse af et internationalt demonstrationsprojekt, der kan understøtte udviklingen og sikre passagerfremgang på letbanen. Indsatsen skal bl.a. bidrage til at tiltrække investorer til regionen. På mødet i erhvervs- og vækstudvalget den 24. februar 2015 orienterede administrationen om det styrkede samarbejde med de 10 kommuner langs Ring 3 (se kort over linjeføring i bilag 1). Et samarbejde om at udvikle de nye potentialer langs Ring 3 som følge af etablering af letbanen. Efterfølgende har administrationen sammen med Ringbyssamarbejdets sekretariat udarbejdet et forslag til arbejdsprogram for en række fælles projekter. Forslaget er efterfølgende godkendt på chefniveau af Ringbysamarbejdets styregruppe og fremlægges nu for erhvervs- og vækstudvalget til godkendelse.
 
Forslaget til arbejdsprogram vil ligeledes blive fremlagt i kommunalbestyrelser og byråd i de 10 kommuner langs Ring 3 i løbet af august og september måned 2015.
 
På udvalgsmødet vil projektchef Anja Kraag fra Ringbysamarbejdets sekretariat præsentere Ringbysamarbejdet og forslaget til arbejdsprogram.
 
Det styrkede samarbejde ligger i forlængelse af den regionale strategi "Fokus og Forenkling" og den politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol. Herudover er udviklingspotentialerne langs den kommende letbane et prioriteret initiativ i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at erhvervs- og vækstudvalget godkender Ringbysamarbejdets arbejdsprogram som grundlag for administrationens videre arbejde med udmøntningen af Budget 2015 beslutningen (bilag 2).

POLITISK BEHANDLING
Formanden satte indstillingen under afstemning:

For stemte: A (3), C (1), O (1), V (2), Ø (1), i alt 8
Imod stemte: C (1), i alt 1
Udlod at stemme: 0
I alt 9.
Indstillingen var herefter godkendt.
Lene Kaspersen (C) ønskede følgende begrundelse for sin stemmeafgivning ført til protokols: ”Stemmer imod da jeg er imod letbanen, da den spærrer for biltrafikken. Dette forstærkes af lukningen af Klampenborgvej og dermed ødelægges forretningslivet i Lyngby”.

SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Ringbysamarbejdet har eksisteret som et samarbejde mellem stat, region og 10 kommuner siden 2007. Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk Kommuner, Region Hovedstaden samt Miljø- og Fødevareministeriet og Transport- og Bygningsministeriet deltager i samarbejdet.
 
I 2010 udarbejdede Ringbysamarbejdet en fælles byvision LOOP City, og i 2012 blev der vedtaget et fælles politisk charter med 5 strategier for at nå visionen. Et af de fælles mål var at forbinde kommunerne bedre på tværs med en letbane fra Lundtofte i Lyngby Taarbæk Kommune i nord til Ishøj Kommune i syd.
 
I juni 2014 stiftede staten, Region Hovedstaden og de 10 kommuner langs Ring 3 samt Høje Taastrup Kommune et letbaneselskab, som har ansvaret for at anlægge og drive letbanen langs Ring 3 (se kort over linjeføring i bilag 1). I den forbindelse trådte repræsentanter fra letbaneselskabet ind i Ringbysamarbejdets styregruppe, for at sikre koordinering mellem letbaneprojektet og de fælles byudviklingsinitiativer.
 
Det styrkede samarbejde skal ligeledes ses i forhold til Greater Copenhagen, som skal bidrage til at skabe en velfungerende region med god infrastruktur og en bedre trafikal tilgængelighed for borgerne, plads til erhvervslivet og høj attraktivitet som grundlag for vækst og beskæftigelse. Arealerne langs Ring 3 er et af Greater Copenhagens største samlede geografiske udviklingsområder, som med et stort arbejdsmarked og et stort samlet kulturelt og rekreativt udbud har forudsætningen for at spille en betydelig rolle for den fremtidige udvikling både lokalt og regionalt.
 
I 2015 er Ringbysamarbejdet blevet styrket yderligere med et tilskud til fælles projekter fra Region Hovedstaden på 10 mio. kr. (Budget 2015 beslutningen) og med etableringen af et sekretariat med to fuldtidsansatte. De nye rammer har gjort det muligt at udarbejde et langsigtet arbejdsprogram, som skal medvirke til at:
Arbejdsprogrammet er delt i to, hvor del 1 beskriver nye projekter, der igangsættes og del 2 beskriver initiativer, som er igangsat eller projekter, som Ringbysamarbejdet løbende skal holde sig orienteret om.
 
De nye projekter i arbejdsprogrammets del 1 er grupperet under følgende hovedoverskrift, med underoverskrifter:
Arbejdsprogrammet og de fælles projekter skal realiseres i perioden 2015-2017. De første projekter er igangsat, bl.a. via en ny hjemmeside og en fælles kommunikationsstrategi, mens andre er under forberedelse og kan igangsættes, så snart arbejdsprogrammet er endeligt godkendt.
 
Administrationens vurdering og den videre proces
Beregninger fra det daværende Ringby/Letbanesamarbejdets udredning om "Letbane på Ring 3" fra marts 2013, viser, at der årligt vil være behov for et tilskud til driften, da de foreløbige passagerprognoser viser, at driften ikke kan hvile i sig selv. Med realiseringen af de fælles projekter vil både by- og erhvervsudviklingen samt passagergrundlaget blive styrket langs hele Ring 3.
 
Det er således administrationens vurdering, at forslaget til arbejdsprogram ligger i god forlængelse af regionsrådets beslutning i Budget 2015 og at projekterne ligeledes vil bidrage til at understøtte den fælles vision i Greater Copenhagen.
 
Den 24. september 2015 kl. 17.00-19.00 afholder Ringbysamarbejdet et politikerseminar med fokus på "Letbanen som vækstdriver" og den betydning, som en ny og forbedret infrastruktur vil få for by- og erhvervsudviklingen i Ringbyen. Erhvervs- og vækstudvalget og miljø- og trafikudvalget har modtaget en invitation til at deltage i mødet.
 
Administrationen vil løbende orientere og inddrage erhvervs- og vækstudvalget herunder fremlægge de konkrete resultater fra de igangsatte projekter og initiativer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats er planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

Journalnummer
14011737

Sagsfremstilling
Referat

1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf

Bilag

Kort over letbanelinjeføring
Arbejdsprogram - fælles projekter i Ringbysamarbejdet
Fakta - Letbanen langs Ring 3
Præsentation vist på mødet 08-09-2015 - Letbanen som Væsktdriver
Præsentation vist på mødet 08-09-2015 - Ringbyssamarbejdets arbejdsprogram
Pressemeddelelse omdelt på mødet - Letbaneløsning på plads i Lyngby


2. Beslutningssag: Bevilling til projektet Lighting Metropolis

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den 10. juni 2015 vedtog styringsudvalget for EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak at bevilge ca. 27 mio. kr. (3,65 mio. EUR) til Øresundsprojektet ”Lighting Metropolis”. Formålet med projektet er at skabe verdens førende test- og demonstrationsfaciliteter (Living Labs) til udvikling og udbredelse af intelligent inden- og udendørsbelysning (Smart Urban Lighting).
 
I den forbindelse søger partnerne i projektet medfinansiering fra Region Hovedstaden for perioden oktober 2015–oktober 2018. Konkret ønskes medfinansiering fra Region Hovedstaden i form af både medarbejdertimer og et samlet beløb på 522.851 EUR (svarende til ca. 4.0 mio. kr.).
 
I Greater Copenhagen-samarbejdet har man besluttet, at Lighting Metropolis projektet skal være et strategisk indsatsområde og fyrtårnsprojekt, der kan manifestere hele regionen som innovativ og grøn. Projektet ligger derudover i god tråd med de to væksttemaer Grøn og Smart Vækst i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).
 
Administrationen bemærker, at det kun er indstilllingspunkt 1, der behandles i erhvervs- og vækstudvalget.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
 
1. at godkende, at Region Hovedstaden indgår som partner i projektet Lighting Metropolis.
 
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
 
2. at godkende bevillingen på 522.851 EUR (svarende til ca. 4,0 mio. kr.) til Interreg-projektet Lighting Metropolis i perioden 2015-2018.

POLITISK BEHANDLING
Indstillingspunkt 1 blev anbefalet.

SAGSFREMSTILLING
Lighting Metropolis kan bidrage til at løfte Region Hovedstadens ambitioner om grøn og smart vækst i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) og styrke den grønne dagsorden i Greater Copenhagen-samarbejdet, bl.a. ved at bidrage til at videreudvikle regionen til et verdensførende test- og demonstrationsfaciliteter for intelligent belysning. Projektet kan desuden bidrage til at fremme vækst, reducere CO2 samt videreudvikling af Smart City-løsninger i regionen.
 
Projektet kan medvirke til, at Greater Copenhagen blive stedet, hvor internationale besøgende fra hele verden kan se de nyeste og bedste løsninger inden for belysning og tilknyttede smart city teknologier i praksis, og at regionen kan udvikle sig til et sted hvor ledende, globale virksomheder investerer i innovation, afprøvning og demonstration af fremtidens løsninger i samarbejde med byer, forskere og lokale virksomheder. Med living lab menes der, at man vil skabe test- og demonstration af innovative løsninger og teknologi i mindre skala.
 
Partnerkredsen
Bag projektet står en partnerkreds bestående af tre universiteter (Lund, Aalborg og DTU), byer som København, Malmø, Helsingborg, Lund, Albertslund m.fl.), tre regioner (Skåne, Sjælland og Hovedstaden), organisationer (Gate 21, Copenhagen Capacity, Invest In Skåne) samt virksomheder som Philips, Zumtobel,TDC og Cisco.
 
Greater Copenhagen har stærke kompetencer på belysningsområdet
Greater Copenhagen har allerede stærke kompetencer på smart urban lighting. Den svenske side er særlig stærk på lys som design, funktion, indendørsbelysning og lysets betydning for byrum og trivsel. Den danske side er stærk på nye udendørslysteknologier, energibesparelser, styresystemer og kobling til smart city.
 
Regionen har internationalt førende forskningsmiljøer inden for fotonik og lysets betydning for mennesker med Lunds Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universit i København. Malmø har i flere år, med stor succes, afholdt internationale lysfestivaler. Københavns Kommune har netop gennemført Europas største udbud af udendørsbelysning. Med DOLL Living Lab i Albertslund kommune har regionen fået et lyslaboratorium af international verdensklasse, som tiltrækker multinationale og globalt førende virksomheder inden for belysning og smart city teknologier, som ønsker at teste og demonstere deres løsninger.
 
Lighting Metropolis projektet kan bidrage til at høste yderligere potentialer for vækst med en fælles platform og fokus på en række indsatser:
Potentialet i belysning
Overgangen til mere energieffektive belysningsteknologier, som fx LED, muliggør at lys kan bruges mere fleksibelt og intelligent i belysningsanlæg. De nye teknologier giver bl.a. mulighed for markante økonomiske besparelser og CO2-reduktioner. LED-lys kan også understøtte bedre læring i skoler, give højere livskvalitet for ældre eller skabe øget sundhed på hospitaler. Belysningsanlægget kan desuden kobles til sensorer, wifi-net og kameraer, som giver helt nye muligheder for at styre andre funktioner i byen, fx bedre trafikstyring, overvågning af vandforsyning og reduktion af energiforbruget.
 
Der er et stort markedspotentialet indenfor LED. LED-teknologien vil i løbet af de kommende fem år erstatte størstedelen af markedet for konventionelle lysteknologier. Den globale omsætning af LED-belysningsløsninger vil således vokse 30 % per år svarende til €65 mia. (ca. 485 mia. kr.) i 2020 – tæt på 60 % af det samlede belysningsmarked.
 
Budget
Projektet har et samlet budget på 7,3 mio. EUR (ca. 54 mio. kr.), hvor halvdelen finansieres via Interregmidler og den anden halvdel af partnerkredsen bestående af både offentlige og private. Region Hovedstadens medfinansiering udgør både medarbejdertimer og et samlet beløb på 522.851 EUR (svarende til ca. 4.0 mio. kr.) over hele projektperioden fra oktober 2015–til oktober 2018".
 
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at Region Hovedstaden bør støtte projektet Lighting Metropolis. Projektet Lighting Metropolis har et stort potentiale for at styrke væksten i regionen, og ligger i tråd med ambitionerne og målene i den kommende ReVUS i forhold til sporet for grøn og smart vækst. Derudover vil projektet kunne indgå som et fyrtårnsprojekt i Greater Copenhagen-samarbejdet, hvor centrale aktører på både den svenske og danske side bidrager. Lighting Metropolis er samtidig et af de mest ambitiøse projekter i Interreg-programmet, som vil fremme Greater Copenhagen som en grøn og innovativ metropol.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Den samlede udgift til medfinansieringen af projektet på 522.851 EUR (svarende til ca. 4,0 mio. kr.) afholdes indenfor det regionale udviklingsområde, under bevillingsområdet øvrig regional udvikling. Midlerne tilsagnsbudgetteres, således at hele udgiften, i henhold til budgetreglerne, bogføres i 2015.

KOMMUNIKATION
Projektet vil løbende kommunikere projektets fremgang og resultater, som en del af den målrettede kommunikationsindsats, der skal synliggøre Lighting Metropolis som omdrejningspunktet for smart lighting og markere regionen internationalt.
 
Projektet er et kerneprojekt for Greater Copenhagen-samarbejdet og vil være med til at løfte indsatsen indenfor smart og grøn vækst i Region Hovedstadens ReVUS. Projektets resultater og en evt. implementering af smart belysning på regionens hospitaler kan være med til at reducere driftsomkostninger og forbedre driften samt sparer CO2 og energi. Fokus for kommunikationen vil derfor være, at udbrede de positive historier, som projektet forventes at have som resultat.
 
I første omgang vil projektet indledes med en politisk kick-off event, når partnerne har godkendt deres bevillinger og projektet officielt igangsættes. I den forbindelse planlægges en presseindsats, hvori det forventes at kernepartnerne - herunder Region Hovedstaden - vil indgå.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. september 2015 og regionsrådet den 15. september 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

Journalnummer
15009562

Sagsfremstilling
Referat

7.pdf
8.pdf

Bilag

Baggrund om INTERREG 5A Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS)
Risikovurdering - Lightning Metropolis


3. Beslutningssag: Vedtagelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet skal med inddragelse af Vækstforum udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Strategien sætter den strategiske retning for regionens fremtidige udvikling. Vækstforum har bidraget til de vækstrettede dele af ReVUS.
 
Regionsrådet godkendte den 3. februar 2015 høringsudkast til ReVUS. Herefter har strategien været i lovmæssig høring i Danmarks Vækstråd og i offentlig høring fra den 24. april til den 19. juni 2015. Administrationen har på baggrund af høring og dialogaktiviteter revideret udkastet, som nu forelægges til endelig vedtagelse. I vedlagte bilag er ændringsforslagene gjort synlige med en anden tekstfarve (bilag 2). Vækstforum anbefalede på sit møde den 24. august, at regionsrådet vedtager ReVUS med de foreslåede ændringer.
 
Erhvervs- og vækstudvalget har ansvaret for den samlede vækst- og udviklingsstrategi, mens miljø- og trafikudvalget har særlig faglig interesse i effektiv og bæredygtig mobilitet samt Grøn og Smart Vækst.
 
Erhvervs- og vækstudvalget og miljø- og trafikudvalget forelægges en særskilt sag om handlingsplanen for ReVUS med initiativer, der vil blive igangsat for at implementere strategien.
 
På mødet vil der være en præsentation af sagen ved centerdirektør Claus Bjørn Billehøj.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
 
at vedtage den regionale vækst- og udviklingsstrategi med de foreslåede ændringer som resultat af høringen (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Formanden satte indstillingen under afstemning:

For stemte: A (3), C (2), O (1), V (2), i alt 8
Imod stemte: Ø (1), i alt 1
Udlod at stemme: 0
I alt 9.
Indstillingen var herefter anbefalet.
 
Marianne Frederik (Ø) ønskede følgende begrundelse for sin stemmeafgivning ført til protokols: ”På trods af rigtig mange gode hensigter og gode ændringsforslag kan ReVUS’en ikke være styrende for en miljømæssig bæredygtig udvikling.
Planen går i alle retninger, som f.eks. vækst på alle områder, samtidig med at en grøn og bæredygtig udvikling omtales som mål på længere sigt.
Der er alt for mange mål og mange tidshorisonter, der gør det vanskeligt, at bruge ReVUS’en som et planlægnings- eller styringsredskab.
Vi er særligt bekymrede over de vejprojekter i Trafikcharteret, som omtales.
Vi er særligt modstandere af tankerne om OPP og OPI.”

SAGSFREMSTILLING
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) tager udgangspunkt i en ambitiøs politisk vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Visionen realiseres gennem fokuserede investeringer inden for to rammevilkår og fire strategiske væksttemaer.
 
ReVUS sætter en fælles strategisk retning for hovedstadsregionens udvikling og for, hvordan Region Hovedstaden sammen med Vækstforum, kommunerne og øvrige centrale aktører vil arbejde for at øge væksten og livskvaliteten i hovedstadsregionen. ReVUS er strategisk ramme for udmøntning af EU-strukturfondsmidler samt regionens øvrige midler og indsatser inden for regional udvikling.
 
Det er afgørende for strategiens gennemførsel, at regionens centrale aktører har ejerskab til strategien og aktivt samarbejder om at udmønte den. Derfor er ReVUS udarbejdet i tæt dialog med kommuner, virksomheder, organisationer samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.
 
Politisk proces
Udkast til ReVUS blev behandlet i erhvervs- og vækstudvalget samt miljø- og trafikudvalget den 20. januar 2015. Forretningsudvalget behandlede udkastet den 27. januar 2015, og den 3. februar 2015 blev det godkendt i regionsrådet. Herefter blev udkastet sendt i lovmæssig høring i Danmarks Vækstråd den 12. marts 2015.
 
Danmarks Vækstråd afgav et positivt høringssvar, hvor rådet bl.a. anerkender den fokuserede tilgang i strategien samt det stærke fokus på den funktionelle metropol Greater Copenhagen (bilag 6).
 
Danmarks Vækstråd gav endvidere 12 anbefalinger til strategien. Regionsrådet og Vækstforum havde bemyndiget regionrådsformanden til at godkende forslag til ændringer som følge af høringen i Danmarks Vækstråd, inden ReVUS blev sendt i offentlig høring den 24. april 2015. Der er på den baggrund udarbejdet vedlagte redegørelse til Danmarks Vækstråd (bilag 7).
 
Den offentlige høring og dialogaktiviteter
ReVUS har været i offentlig høring fra den 24. april 2015 til den 19. juni 2015. Region Hovedstaden har modtaget 72 høringssvar. 23 ud af de 29 kommuner i hovedstadsregionen har svaret. I forbindelse med den offentlige høring bad erhvervs- og vækstudvalget om, at der blev afholdt to dialogarrangementer vedrørende strategien; et arrangement rettet mod erhvervslivet, kommuner og uddannelsesinstitutioner og et arrangement rettet mod borgerne.
 
Det borgerrettede arrangement blev afholdt på Søfartsmuseet i Helsingør den 12. maj 2015. Her havde regionens borgere mulighed for at give deres bud på, hvordan hovedstaden kan udvikle sig som et endnu bedre sted at bo og arbejde. Der deltog omkring 30 borgere, der kom med gode og konstruktive input til bl.a. forbedret infrastruktur, styrkelse af erhvervslivet, øget samarbejde mellem kommunerne og styrkelse af uddannelsesinstitutionerne og deres samarbejde med erhvervslivet.
 
Det erhvervsrettede arrangement blev afholdt i Industriens Hus den 27. maj 2015. Omkring 120 beslutningstagere fra kommuner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv deltog fordelt på workshops for de fire væksttemaer i ReVUS: Grøn, Sund, Kreativ og Smart Vækst. På tværs af de fire workshops blev der peget på behovet for at styrke samarbejdet på tværs af regionen mellem kommuner, erhvervsliv og videninstitutioner, øge fokus på talentudvikling samt sikre et højt ambitionsniveau. Administrationen vurderer på baggrund af arrangementet, at der er bred opbakning til at satse på store fælles strategiske initiativer, hvilket der arbejdes videre med i udmøntningen af handlingsplanen for ReVUS.
 
Input fra dialogarrangementerne er blevet behandlet som del af den samlede offentlige høring og implementeres i det videre arbejde i udmøntningen af ReVUS. For en uddybende gennemgang af dialogarrangementerne se vedlagte opsummeringer (bilag 8 og bilag 9).
 
Ændringer i udkast til ReVUS
Administrationen har behandlet de 72 høringssvar og input fra dialogarrangementerne i vedlagte hvidbog for høringen (bilag 4 og bilag 5). Alle anbefalinger er behandlet efter ”følg eller forklar princippet”. Af hvidbogen fremgår administrationens vurdering og de eventuelle konkrete tekstændringer, som administrationen foreslår på baggrund af anbefalingen.
 
På baggrund af høringsaktiviteterne og administrationens dialog med eksterne aktører foreslår administrationen følgende større indholdsmæssige ændringer i selve ReVUS:
Den konkrete ordlyd af ændringerne samt de redaktionelle ændringer fremgår af vedlagte oversigt over tekstændringer (bilag 3). I vedlagte udkast til ReVUS er ændringsforslagene synlige (bilag 2).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Administrationen vurderer, at der kan skabes mest synlighed omkring strategien ved en lancering målrettet pressen. Presselanceringen vil ske i samarbejde med øvrige regionale aktører og vil blandt andet fokusere på de initiativer, som region, kommuner og andre aktører i fællesskab vil igangsætte for at implementere strategien.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges parallelt miljø- og trafikudvalget, for de punkter som falder under miljø- og trafikudvalgets ressort.
Sagen forelægges forretningsudvalget den 5. oktober 2015 og regionsrådet den 9. oktober 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

Journalnummer
14003529

Sagsfremstilling
Referat

9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf
15.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf
19.pdf
20.pdf

Bilag

Revideret regional vækst- og udviklingsstrategi
Revideret ReVUS med synlige rettelser
Oversigt over tekstændringer
Hvidbog for høring efter tema
Hvidbog for høring efter afsender
Høringssvar fra Danmarks Vækstråd
Region Hovedstadens redegørelse til Danmarks Vækstråd
Opsummering af input fra borgermøde
Opsummering af input fra vækstmøde
Oversigt over modtagne høringssvar
Alle høringssvar i fuld længde
Præsentation vist på mødet 08-09-2015 - ReVUS


4. Beslutningssag: Vedtagelse af handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi – Regionale løsninger på regionale udfordringer

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet skal med inddragelse af Vækstforum udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). I henhold til Lov om erhvervsfremme skal strategien indeholde en redegørelse for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien. Der er derfor udarbejdet et forslag til en handlingsplan for 2015-2016.
 
I handlingsplanen indgår 10 fælles kommunale-regionale initiativer, som det foreslås, at der i første omgang fokuseres på i implementeringen af ReVUS. Initiativerne er udarbejdet i tæt dialog mellem alle 29 kommuner i regionen og Region Hovedstaden.
 
Erhvervs- og vækstudvalget har ansvaret for den samlede vækst- og udviklingsstrategi, mens miljø- og trafikudvalget har særlig faglig interesse i effektiv og bæredygtig mobilitet samt Grøn og Smart Vækst.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
 
at vedtage handlingsplanen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet
 
Marianne Stendell (A) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) skal realiseres gennem fokuserede investeringer inden for de to rammevilkår; Effektiv og bæredygtig mobilitet samt Kompetent arbejdskraft og internationalisering og inden for de fire strategiske væksttemaer: Sund, Grøn, Kreativ og Smart Vækst.
 
Handlingsplanen viser, hvordan strategien realiseres i 2015-2016. Det sker på tre måder, der er overlappende:
Hovedfokus i handlingsplanen er store strategiske udviklingsprojekter, der igangsættes sammen med kommunerne og andre parter.
 
Fælles udviklingsprojekter på tværs af kommuner og region
Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden om implementering af ReVUS bygger på et fælles ønske om at skabe en ny måde at udvikle strategiske initiativer på, hvor begge parter inddrager hinanden fra begyndelsen og i samarbejde udformer fælles indsatser. Målet er at skabe blivende forandringer, der skaber værdi for borgere og erhvervsliv.
 
I dialogen mellem kommunerne og Region Hovedstaden er der blevet udarbejdet forslag til 10 større fælles initiativer, der i første omgang skal fokuseres på i implementeringen af ReVUS. De 10 forslag til fælles initiativer, grupperet under de to rammevilkår samt de fire strategiske væksttemaer, er:
 
Effektiv og bæredygtig mobilitet
 1. Grøn mobilitetsplanlægning
Kompetent arbejdskraft og internationalisering
 1. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020
 2. Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne
Sund vækst
 1. Copenhagen Science Region
 2. Copenhagen Healthtech Cluster
Grøn vækst
 1. Klimatilpasning
Kreativ vækst
 1. Flere kinesiske turister til Greater Copenhagen
 2. Kommercialisering af de kreative erhverv
Smart vækst
 1. Copenhagen Wifi – mobil og bredbåndsdækning i hele regionen
 2. Udvikling af fælles data-hub
Initiativerne er beskrevet nærmere i vedlagte udkast til handlingsplan bilag 1.
 
I den forudgårnde proces har Kommunekontaktråd Hovedstaden og Region Hovedstaden sammen gennemførte en administrativ høring i alle kommuner med henblik på at udvikle fælles initiativer, der skulle implementere ReVUS. 18 af de 29 kommuner har afgivet forslag, og der er i alt indkommet 140 forslag til initiativer. Desuden har universiteter og erhvervsorganisationer indsendt forslag. Forslagene er i samarbejde med kommunaldirektørkredsen kondenseret ned til de 10 ovenstående større strategiske initiativer.
 
For at skabe en åben proces i udformningen og implementeringen af initiativerne, har der for hvert initiativ været nedsat en faglig arbejdsgruppe, der skulle kvalificere beskrivelserne, og hvor alle relevante parter har haft mulighed for at byde ind. Afslutningsvis er initiativerne blevet drøftet med borgmestrene for de 29 kommuner på et møde i kommunekontaktudvalget den 20. august 2015. Ved mødet blev der tilkendegivet støtte til initiativerne.
 
Initiativerne i handlingsplanen finansieres fra regionens side via den pulje på 40 millioner kroner årligt, som regionsrådet i budget 2015–2018 har afsat til ReVUS. Regionsrådet vil blive forelagt særskilte bevillingssager for de enkelte initiativer. I 2015 er der brugt 1 mio. kr. i forbindelse med udviklingen af ReVUS (anvendt til bl.a. afholdelse af borgeraktiviteter, dialogmøde med kommuner, virksomheder og organisationer, layout, tryk mv.), og regionsrådet forelægges bevillingssager for de resterende 39 millioner kroner inden årets udgang.
 
Erhvervs- og vækstudvalget, miljø- og trafikudvlaget, regionsrådet og Vækstforum vil modtage en årlig status over de fælles initiativer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Administrationen vurderer, at der kan skabes mest synlighed omkring strategien ved en lancering målrettet pressen. resselanceringen vil ske i samarbejde med øvrige regionale aktører og vil blandt andet fokusere på de initiativer, som region, kommuner og andre aktører i fællesskab vil igangsætte for at implementere strategien.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges parallelt i miljø- og trafikudvalget den 8. september 2015, for de punkter som falder under miljø- og trafikudvalgets ressort. Sagen forelægges forretningsudvalget den 5. oktober 2015 og regionsrådet den 9. oktober 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

Journalnummer
15002333

Sagsfremstilling
Referat

21.pdf
22.pdf

Bilag

Udkast til handlingsplan 2015-2016 for ReVUS
Kommunal deltagelse i de 10 fælles fyrtårnsprojekter


5. Beslutningssag: Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Som en del af midlerne til øvrig regional udvikling, udgør puljen til store, internationale kultur- og sportsevents i alt 50 mio. kr. i perioden 2015-2019 (10 mio. kr. årligt). Det er en målsætning i ReVUS, at midlerne i puljen skal benyttes til at tilrække events, som skaber øget omsætning og mere beskæftigelse i hele servicesektoren.
 
Den 14. april 2015 har regionsrådet godkendt et eventvurderingsværktøj til at vurdere ansøgninger til puljen. Eventvurderingsværktøjet har således været benyttet som del af administrationens samlede vurdering af ansøgningerne i sagen.
 
Regionsrådet beslutter den 19. maj 2015, at midlerne til puljen ansøges og udmøntes hvert kvartal. Det er anden gang, at administrationen behandler ansøgninger til puljen.
 
Administrationen bemærker, at det kun er indstilllingspunkt 1, der behandles i erhvervs- og vækstudvalget.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs- og vækstudvalget:
 
1. at anbefale, at de to ansøgninger behandles i forretningsudvalget og regionsrådet.
 
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
 
2. at regionsrådet bevilger 2 mio. kr. af midlerne til store, internationale kultur- og sportsevents til medfinansiering af World Cup Copenhagen 2017 - et World Cup kvalifikationsevent for hestedressur og springning. Medfinansieringen sker under forudsætning af, at Københavns Kommune og Sport Event Denmark medfinansierer projektet, og

3. at regionsrådet ikke bevilger midler til Copenhagen World Music Festival 2016-2018.

POLITISK BEHANDLING
Indstillingspunkt 1 blev anbefalet.
 
Marianne Stendell (A) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
World Cup Copenhagen 2017 (bilag 1-3)
Projekt: World Cup Copenhagen 2017
Ansøger: JBK Horse Shows (Privat organisation)
Samlet projektbudget: 21,075 mio. kr.
Ansøgt medfinansiering: 2 mio. kr.
Tidsperiode: 9.-12. februar 2017
 
Administrationens vurdering
Administrationen har i behandlingen af ansøgningen fra JBK Horse Shows benyttet det af regionsrådet godkendte eventvurderingsværktøj. Det samlede resultat/score for ansøgningen opfylder kriterierne for puljen til store, internationale kultur- og sportsevents.
 
Konkret vurderes det bl.a., at den turismeøkonomiske omsætning på ca. 55 mio. kr. er høj for et event med et budget på ca. 21 mio. kr. Den relativt høje omsætning skyldes ikke mindst, at særligt de udenlandske tilskuere vurderes at have et gennemsnitsforbrug, der er markant højere end den typiske udenlandske turists forbrug i regionen.
 
Eventet foregår i den kommende Royal Arena i Ørestaden og vil blive eksponeret til en lang række lande i verden. Ved EM i dressur og spring i Herning i 2013 blev konkurrencerne set af ca. 91 mio. på verdensplan. Da nærværende event omhandler World Cup kvalifikation forventer ansøger, at der vil være ca. 45 mio. seere på verdensplan.
 
Ansøger planlægger en række eksklusive sideevents, der særligt retter sig mod det købestærke hestepublikum. Det er i ansøgningen ikke præciseret, hvorledes eventet vil skabe sideevents, som henvender sig til regionens borgere. Ansøger nævner, at eventet vil øge interessen for ridesporten i regionen, og at man vil lave sidevents med rideklubber i byen. Indhold i sideevents samt effekt af disse, fremgår ikke af ansøgningen. Såfremt, at regionsrådet godkender ansøgningnen, vil administrationen gå i dialog med JBK Horseshows for at få afklaret, hvordan etablering af sideevents skal komme regionens borgere til gode.
 
Risikovurdering
En detaljeret risikovurdering for afholdelse af eventet er vedlagt ansøgningen. Derudover vurderer administrationen, at JBK Horse Shows er en erfaren arrangør af ridesportarrangementer, herunder EM i Herning 2011. Endvidere samarbejder JBK Horse Shows om eventet med Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen. Wonderful Copenhagen deltager ikke i afviklingen af selve eventet. Ved denne type events kan Wonderful Copenhagen indgå i arbejdet med bl.a. etablering af sideevents.
 
JBK Horse Shows har skriftligt bekræftet, at Region Hovedstaden ikke hæfter i tilfælde af et evt. budgetunderskud. Dermed er Region Hovedstadens risiko begrænset til det ansøgte støttebeløb på 2 mio. kr.
 
Det meddeles ansøger, at ansøgninger om supplerende tilskud ikke kan forventes imødekommet i tilfælde af, at budgetforudsætningerne viser sig ikke at holde.
 
Det vil fremgå af bevillingsaftalen, at Region Hovedstaden ved bevilling af tilskud ikke har påtaget sig et økonomisk ansvar for afholdelse af eventet.
 
Copenhagen World Music Festival 2016-2018 (bilag 4-5)
Projekt: Copenhagen World Music Festival 2016-2018
Ansøger: Copenhagen World Music Festival
Samlet projektbudget: 11,3 mio. kr. i perioden 2016-2018
Ansøgt medfinansiering: 1,415 mio kr. årligt i perioden 2016-2018, i alt 4,245 mio. kr.
Tidsperiode: 2016-2018
 
Regionsrådet har tidligere tildelt 900.000 kr. fra den nu nedlagte kulturpulje til afvikling af Copenhagen World Music Festival 2013 og 2014.
 
Administrationens vurdering
Administrationen har i behandlingen af ansøgningen fra Copenhagen World Music Festival benyttet det af regionsrådet godkendte eventvurderingsværktøj. Det samlede resultat/score for ansøgningen opfylder ikke kriterierne for puljen til store, internationale kultur- og sportsevents. Dette skyldes, at ansøgningen indholder en række afgørende mangler. Konkret indebærer dette fx, at ansøger ikke har sandsynliggjort antallet af deltagere eller turister til eventet, hvilket bevirker, at det ikke er muligt at benytte eventvurderingsværktøjet til at lave beregninger over de turismeøkonomiske effekter. Endvidere fremgår det ikke af ansøgningen, om man vil samarbejde med relevante aktører, fx Visit Denmark. Ligeledes mangler ansøgningen bl.a. en beskrivelse af, hvor eventet skal afholdes, og hvordan det skal eksponeres i udlandet.
 
Ansøgningen har fokus på det kulturelle element i eventet og tager ikke konkret stilling til, hvordan arrangementet kan være medvirkende til at skabe vækst i regionen.
 
Ovenstående betragtninger bevirker, at administrationen vurderer, at ansøger ikke bør tildeles tilskud fra puljen til store, internationale kultur- og sportsevents.
 
Risikovurdering
Ansøgningen indeholder ingen risikovurdering.
 
Status på puljen
Der er afsat i alt 10 mio. kr. årligt i perioden 2015-2019. Der er indtil videre i 2015 bevilget midler til to ansøgninger på henholdsvis 3 og 5 mio. kr. Såfremt regionsrådet imødekommer administrationens indstilling, vil samtlige midler til store, internationale kultur- og sportsevents være forbrugt for budgetåret 2015. Der er yderligere én ansøgningsfrist i 2015. Næste ansøgningsrunde vil blive behandlet på erhvervs- og vækstudvalgets møde i november 2015. Såfremt puljen er tom til mødet i november, vil administrationen opfordre evt. ansøgere om at søge puljen i 2016.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Den forventede støtte på 2 mio. kr. afholdes af puljen til store, internationale kultur- og sportsevents. Puljen er på 10 mio. kr. årligt i perioden 2015-2019 (i alt 50 mio. kr.). Der er tale om midler fra bevillingsområdet øvrig regional udvikling. Midlerne tilsagnsbudgetteres, således at hele udgiften, i henhold til budgetreglerne, bogføres i 2015.

KOMMUNIKATION
Det er aftalt med ansøgerJBK Horse Shows til World Cup Copenhagen 2017, at der indgås en dialog med administrationen med henblik på at synliggøre Region Hovedstaden i kommunikationen ifbm. med afholdelse af begivenheden, herunder anvendelse af Region Hovedstadens logo i markedsføring og omtale af eventen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 5. oktober 2015 og regionsrådet den 9. oktober 2015.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

Journalnummer
15002662

Referat
Sagsfremstilling

23.pdf
24.pdf
25.pdf
26.pdf
27.pdf

Bilag

Ansøgning til Region Hovedstaden, World Cup Copenhagen
Risikoanalyse, World Cup Copenhagen
JBK Horse Shows - kort beskrivelse
Ansøgning CPH World Music Festival
Budget CPH World Music Festival


6. Orienteringssag: Afrapportering af kongeindikatorer og driftsmål

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet drøftede den 16. juni 2015 to emner fra den anden afrapportering af kongeindikatorer og driftsmål, som forretningsudvalget havde anbefalet drøftet. Emnerne var passagerudviklingen i den kollektive trafik og akutte genindlæggelser.
 
Nedenfor redegøres for status på kongeindikatorer og driftsmål af særlig relevans for erhvervs- og vækstudvalget. Samlet status for kongeindikatorer og driftsmål for regional udvikling fremgår af bilag 1 og bilag 2. Driftsmålsrapporteringen er opdateret med nyere data for at øge aktualiteten i udvalgets behandling af sagen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller,
 1. at erhvervs- og vækstudvalget tager driftsmålsrapportering af kongeindikatorer og driftsmål til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning.
 
Marianne Stendell (A) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Arbejdet med driftsmålstyring i administrationen
Direktørkredsens månedlige tavlemøde er omdrejningspunktet for administrationens arbejde med de fastsatte regionale driftsmål. Til disse møder foreligger et samlet datasæt, der viser udviklingen på driftsmålene. Med udgangspunkt i datasættet drøftes udviklingen, og der lægges særlig vægt på driftsmål, hvor:
Drøftelserne noteres kort i en såkaldt log, hvor det beskrives hvilke initiativer, der er aftalt, samt hvem der er ansvarlig for det videre arbejde. På det efterfølgende tavlemøde følges op, og det vurderes i hvilket omfang, gennemførte initiativer kan ses på de fremlagte data.
 
Med de kvartalsvise forelæggelser af fremdriften på driftsmål er det ønsket at overføre ovenstående proces til det politiske niveau. I regionsrådets behandling indgik et ønske om fremadrettet at fokusere drøftelserne om en-to emner. Forretningsudvalget anbefaler forslag til emner til regionsrådet.
 
Rapportering
Nedenfor rapporteres alene på det, der har særlig relevans for erhvervs- og vækstudvalget. Det skal bemærkes, at der ikke rapporteres på faste kvartaler. Ved rapporteringen fire gange om året lægges der vægt på en tidsmæssig koordination med økonomirapporterne. Desuden lægges der vægt på at forelægge de seneste opdaterede data.
 
Det bemærkes, at det kun i begrænset omfang er indgået i drøftelserne, om driftsmålene levede op til ambitionsniveauet, idet ambitionsniveauerne først er fastlagt med regionsrådets beslutning den 10. marts 2015.
Hjemtagne eksterne midler til forskning og innovation
Ambitionsniveau: 100 mio. kr. årligt. Der foreligger endnu ikke data for et sammenhængende år. Der er i 2015 frem til august genereret 22,3 mio kr. (baseret på data fra august).
 
Den nuværende kongeindikator/driftsmål vedrører udelukkende en afgrænset del af regionens hjemtagning af eksterne midler, som Center for Regional Udvikling står for. Administrationen har taget initiativ til at undersøge mulighederne for at hospitalernes, psykiatriens og centrenes hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation fremadrettet kan indgå i både kongeindikator og driftsmål. Det udvidede mål vil gøre det lettere at vurdere, hvorvidt regionen lykkes med at realisere den politiske målsætning om ekspansive videnmiljøer. Der er etableret en tværgående arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til justeret definition af driftsmålet og undersøge, hvordan data fra alle virksomheder kan indgå i den samlede rapportering. Samtidig skal det overvejes, om det nuværende ambitionsniveau skal ændres. Erhvervs- og vækstudvalget vil blive orienteret om status på arbejdsgruppens arbejde. 
Forbrug af strukturfondsmidler:
Der er brugt 0 % af midlerne, hvilket er i overensstemmelse med den fastlagte forbrugsprofil. Der er tale om en ny strukturfondsperiode, hvor forbrug først vil blive realiseret fra ultimo 2015. Dermed forventes ambitionsniveuaet om 100 % forbrug at blive realiseret.
 
Dette er den 2. afrapportering på kongeindikatorer og driftsmål. Afrapporteringerne forelægges fast hver 3. måned. I oktober forventes forretningsudvalget og regionsrådet at sende sag om opdatering og justering af driftsmål og ambitionsniveauer i høring i de stående udvalg. Sagen forventes forelagt på udvalgets møde den 3. november 2015.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

Journalnummer
15011475

Sagsfremstilling
Referat

28.pdf
29.pdf

Bilag

Status på kongeindikatorer - 2. rapportering
Status på driftsmål Regional Udvikling - 2. rapportering


7. Eventuelt

EVENTUELT
Erik Gregersen (A) orienterede om KL’s Erhvervskonference 2015 under temaet ”Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring”, som han havde deltaget i.
 
Marianne Stendell (A) deltog ikke i sagens behandling.

Referat
Sagsfremstilling