UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

25-09-2018 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-09-2018 20:00:00


PUNKTER

1. Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe om fornyelse af den politiske arbejdsform i Region Hovedstaden
2. Andenbehandling af budget 2019-22
3. 3. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer
4. 3. Økonomirapport 2018
5. 2. kvartalsrapport 2018 Det Nye Rigshospital
6. 2. kvartalsrapport Nyt Hospital Hvidovre 2018
7. 2. kvartalsrapport 2018 Nyt Hospital Nordsjælland
8. 2. kvartalsrapport 2018 Ny Retspsykiatri Sct. Hans
9. 2. kvartalsrapport 2018 Nyt Hospital Herlev
10. 2. kvartalsrapport 2018 Nyt Hospital Bispebjerg
11. Nyt Hospital Bispebjerg - Rokadeplansarbejder samt udvidelse og ombygning af Akutmodtagelse, teknisk ændring af bevilling til lab/log bygning
12. Forslag til ny organisering af byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen
13. Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplatformen
14. Redegørelse fra regionsrådet til Ankestyrelsen om behandling af sag om aktindsigt i oplysninger om Sundhedsplatformen
15. Principper for ny hospitalsplan
16. Opfølgning om akutklinikken på Herlev og Gentofte Hospital
17. Etablering af kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital
18. Status for arbejdet med ”Sund planlægning”, herunder vagtplanlægning, i Region Hovedstaden
19. Godkendelse af samarbejdsaftale og budget for Greater Copenhagen Health Science Partners
20. Godkendelse af høringssvar til nyt erhvervsuddannelsesudbud i Region Hovedstaden
21. Status på erhvervsuddannelsesudbud i Region Hovedstaden
22. Godkendelse af vedtægter for NEXT 2.0 - fremme af kliniske forsøg
23. Igangsættelse af udarbejdelsen af en regional udviklingsstrategi (RUS)
24. Udsættelse af justering af Jordplanen
25. Ændringer til Sundhedsloven, der vedrører tandlægehjælp
26. Medlemskab af bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole
27. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden
28. Medlemskab af hhv. Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget og Trafikudvalget
29. Lukket punkt
30. Medlemskab af bestyrelsen for den selvejende institution Røde kors´ Herberg for Kvinder
31. Orientering om spørgsmål i spørgetiden1. Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe om fornyelse af den politiske arbejdsform i Region Hovedstaden

Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe om fornyelse af den politiske arbejdsform i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regioner, kan medlemmer af
regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Partierne bag konstitueringsaftalen for 2018-2021 har anmodet om, at regionsrådet får en sag forelagt om nedsættelse af en arbejdsgruppe om fornyelse af den politiske arbejdsform i Region Hovedstaden.

INDSTILLING
Forslag fra Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet:
 1. at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg til, hvordan man gennem en tættere dialog mellem borgere og politikere kan skabe fornyelser i det politiske arbejde i regional sammenhæng,
 2. at arbejdsgruppen består af én repræsentant for hvert parti (C formand), og
 3. at der udpeges to politikere, hvoraf den ene er formanden for arbejdsgruppen, til at udarbejde forslag til kommissorium for arbejdsgruppen og komme med 2-3 forslag til fokusområder sammen med administrationen.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt, idet Hans Toft (C) og Karin Friis Bach (B) blev udpeget som hhv. formand og næstformand for arbejdsgruppen.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

MEDLEMSFORSLAG
Demokratiet i Danmark er i forandring. Mange steder i landet eksperimenteres med nye måder at politikudvikle og skabe løsninger sammen borgerne. Generelt søges det politiske lederskab styrket ved at finde nye veje til, at politikerne kan definere udfordringer og muligheder på tværs af de stående udvalgs ressortområder og i en tæt dialog med borgere, herunder patienter og pårørende, finde gode løsninger.
 
Det foregår blandt andet i såkaldte opgaveudvalg i kommunerne. Opgaveudvalgene er midlertidige og rådgivende og arbejder med en opgave, der er defineret af det repræsentativt valgte organ, der har nedsat dem. I opgaveudvalgene får politikerne mulighed for at engagere sig i politik- og strategiudvikling på et langt tidligere tidspunkt og med en større dybde. Politikerne får i højere grad indblik i borgernes behov og får dermed taget fat dér, hvor det skaber mest værdi for borgerne. En tættere dialog med borgere, herunder patienter og pårørende, øger problemforståelsen og idérigdommen og dermed kvaliteten af løsningerne. En tættere dialog med borgerne styrker ejerskabet til løsningerne, deres implementering og legitimitet.
 
For at sikre udviklingen af gode løsninger på de udfordringer, Region Hovedstaden arbejder med, er det relevant at overveje, hvordan det politiske arbejde også i regional sammenhæng kan fornys med inspiration fra blandt andet arbejdet, der foregår i kommuner og andre regioner.
 
Derfor foreslås det, at regionsrådet nedsætter en arbejdsgruppe med én repræsentant for hvert parti (C formand), der, bl.a. med udgangspunkt i erfaringerne fra Gentofte Kommune, skal komme med et oplæg til, hvordan man gennem bl.a. opgaveudvalg kan skabe fornyelser i det politiske arbejde i regional sammenhæng.
 
Det foreslås, at regionsrådet udpeger to politikere, hvoraf den ene er formanden for arbejdsgruppen, til sammen med administrationen at komme med forslag til kommissorium for arbejdsgruppen og 2-3 forslag til områder, arbejdsgruppen vil have særligt fokus på, med henblik på forelæggelse for regionsrådet.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Medlemsforslaget forelægges regionsrådet den 25. september 2018 med henblik på endelig politisk godkendelse af arbejdsgruppen, når udkast til kommissorium og fokusområder er udarbejdet.

JOURNALNUMMER
18046491
2. Andenbehandling af budget 2019-22

Andenbehandling af budget 2019-22

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet besluttede på møde d. 21. august 2018 at lade budgetforslaget overgå til andenbehandling, der finder sted d. 25. september 2018.
 
Der er d. 10. september 2018 indgået budgetaftale mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at de i budgetaftalen af 10. september 2019 indeholdte ændringsforslag til budgetforslaget anbefales over for regionsrådet ved andenbehandlingen af budget 2019-22,
 2. at godkende, at budgetaftalens tekst indarbejdes i budgettets tekst og budgetbemærkninger,
 3. at godkende, at der foretages en præcisering af bevillingsreglerne vedr. gaver og donationer, og
 4. at godkende, at tekniske ændringer og præciseringer indarbejdes i budgettet.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (5), B (1), F (1), V (2), og Å (1), i alt 10.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: C (2), O (1), og Ø (1), i alt 4.
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Der var omdelt supplerende materiale (bilag 5).
 
Der var omdelt en oversigt med et sammendrag af afstemningstemaerne (bilag 6).
 
Se afstemningsdagsorden med beslutninger, der er vedlagt som bilag 7.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Budgetaftalen indeholder en række ændringsforslag til forslag til budget 2019-22, som anbefales til regionsrådets andenbehandling. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 1.
 
Fristen for fremsættelse af ændringsforslag er fastsat til den 20. september 2018 kl. 12.
 
Der foreligger et forslag til præcisering af bevillingsreglerne vedr. gaver og donationer, jf. bilag 2. Derudover indarbejder administrationen mindre tekniske ændringer og præciseringer.
 
Regionens forslag til det årlige udviklingsbidrag svarer til det i økonomiaftalen for 2019 forudsatte på 135 kr. pr. indbygger. Forslaget har været sendt i høring hos kommunerne, og de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 3.
 
Hospitalers og virksomheders MED-udvalg har fremsendt høringssvar, der er vedlagt som bilag 4.
 
Den 23. august 2018 blev der afholdt møde mellem forretningsudvalget og det regionale MED-udvalg (RMU) om budgetforslaget.
 
Der er stillet i alt 75 budgetspørgsmål frem til den 30. august 2018. Alle spørgsmål er besvaret frem til den 5. september 2018. Spørgsmål og svar kan ses her:
https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/oekonomi/Budget/Sider/Budget-2019---Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-til-budgetprocessen.aspx
 

KONSEKVENSER
Der udarbejdes endeligt budget på baggrund af budgetforslaget, ændringsforslag til budgetforslaget samt de tekniske ændringer.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet i budgetforslaget, samt de fremsatte ændringsforslag.

KOMMUNIKATION
Regionsrådets beslutning om budget 2019-22 følges op af en bred presse- og kommunikationsindsats over for interne såvel som eksterne målgrupper.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
18001205


1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale - Budget 2019
Bilag 2: Bevillingsregler ved donationer
Bilag 3: Høringssvar - hospitaler, virksomheder, koncerncentre
Bilag 4: Indkomne høringssvar til udviklingsbidrag
Bilag 5 - Henvendelse, svar og notat til RR om svar til FOA ved Lene Lindberg
Bilag 6 - Afstemningsdagsorden 2018 - sammendrag
Bilag 7 - Afstemningsdagsorden 25.09.2018 - inkl. beslutninger


3. 3. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer

3. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet har besluttet at drøfte status og fremdrift på kongeindikatorer og driftsmål fire gange om året. Dette er den 3. rapportering i 2018.
På regionsrådsmødet den 17. april 2018 er det desuden besluttet, at afrapporteringen i særlig grad skal fokusere på driftsmålene vedrørende udredningsretten og medarbejdertrivsel. Desuden forelægges en status for de fire kongeindikatorer. Som bilag 1. fremlægges data for alle driftsmål. Driftsmålene er, efter beslutning på det politiske tavlemøde den 12. juni 2018, opdelt på hospitaler.
 
Som grundlag for drøftelsen omkring overholdelsen af udredningsretten indledes med et kort oplæg af vicedirektør Susanne Poulsen, Forløbskoordinator Signe Laurén og VMU næstformand Charlotte Vallys.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at driftsmålene vedrørende medarbejdertilfredshed og udredningsretten drøftes, og
 2. at tage rapporteringen på kongeindikatorer og øvrige driftsmål til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Der blev omdelt supplerende materiale (bilag 3).
 
Vicedirektør Susanne Poulsen, forløbskoordinator Signe Laurén og VMU næstformand Charlotte Vallys fra Rigshospitalet og chefkonsulent Mads Teisen, Center for HR, deltog under sagens behandling.
Forretningsudvalget afholdte tavlemøde med særligt fokus på drøftelse af udredningsretten. Se særskilt opfølgningsark – vedlagt som bilag 7.
Indstillingspunkt 1 og 2 blev anbefalet.
 
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Dette er tredje rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer. En læsevejledning til datasættet er vedlagt som bilag 2.
 
Rapporteringen indeholder data fra trivselsmålingen i 2. kvartal i endelig form. Foreløbige data fra trivselsmåling i 3. kvartal er medtaget i særskilt bilag 3, idet disse data er helt nye og derfor ikke indgår i den samlede driftsmålrapport.
 
Som bilag 4 er vedlagt en oversigt over udviklingen i de nationale mål på tværs af regionerne (3.kvartal).
 
Emner til politisk drøftelse (tavlemøde)
 
På dette møde er der to emner til det politiske tavlemøde:
1. Driftsmålet vedrørende udredningsretten
2. Driftsmålet vedrørende medarbejdertilfrivsel
 
1. Drøftelse af driftsmålet vedrørende udredningsret
Data vedrørende udredningsretten stammer fra august måneds driftsmålsrapport.
 
Somatiske patienter
Målopfyldelsen for somatiske patienter er 75%, og ambitionsniveauet er fastlagt til 100%. Målopfyldelsen har over tid (siden november 2017) ligget på samme niveau. I forhold til seneste måling er der dog sket en stigning fra 64 til 75 pct.
 
Psykiatriske patienter, børn og unge
Målopfyldelsen for psykiatriske patienter, børn og unge, har været faldende gennem 2017, men har ligget på et stabilt niveau siden november 2017. Målopfyldelsen i april var 43 %, men har siden da været stigendende. Fra juni til juli er målopfyldelsen således steget fra 45% til 61% Ambitionsniveauet er sat til 100 %.
 
Psykiatriske patienter, voksne
Målopfyldelsen for psykiatriske patienter ligger på et stabilt højt niveau omkring 90 %. Dog er målopfyldelsen ved seneste måling faldet til 80%. Ambitionsniveauet er 100 %.
 
Som grundlag for drøftelsen omkring overholdelsen af udredningsretten indledes med et kort oplæg af vicedirektør Susanne Poulsen, Forløbskoordinator Signe Laurén og VMU næstformand Charlotte Vallys.
 
2. Driftsmål vedrørende medarbejdertrivsel
I Bilag 3. er udarbejdet en foreløbig afrapportering af den 3. løbende trivselsmåling blandt medarbejderne i Region Hovedstaden.Trivselsmålingen er gennemført blandt alle regionens medarbejdere i perioden 22. august 2018 - 10. september 2018. Bilaget er derfor endnu ikke færdigt, med omdeles på mødet.
 
Afrapporteringen på medarbejdertrivsel omfatter
Desuden kan der lokalt suppleres med op til tre lokale spørgsmål besluttet på virksomheds- eller afdelingsniveau.
 
På det politiske tavlemøde den 12. juni 2018 drøftedes svarprocenten for den løbende undersøgelse af medarbejdertrivsel. Det foreslås, at svarprocenten drøftes i forbindelse med de øvrige drøftelser af data. Den foreløbige rapport vil blive fremsendt så snart data for tredje måling foreligger.
 
En kortfattet beskrivelse af grundlaget for den opnåede svarprocent er vedlagt som bilag 5. Det fremgår heraf, at svarprocenten ville være ca. 10 procentpoint højere, hvis der blev korrigeret for bl.a. fraværende medarbejdere (f.eks. sygemeldte, medarbejdere på barsel, orlov m.v). Af hensyn til ressourceforbruget er målingen dog automatiseret, og der foregår derfor ikke en manuel validering af målgruppen.
 
3. Kvartårlige rapportering i øvrigt
I nedenstående fremlægges den 3. kvartårlige rapportering på fremdriften på kongeindikatorerne til efterretning.
 
Politisk målsætning: Patientens situation styrer forløbet
Den politiske målsætning "patientens situation styrer forløbet måles ved kongeindikatoren "Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens / besøgets forløb?"
 
Målopfyldelsen er uændret, 4,5. Dermed er ambitionsniveaet opfyldt.
 
Politisk målsætning: "Høj faglig kvalitet"
Den politiske målsætning "Høj faglig kvalitet" måles ved kongeindikatoren "kliniske kvalitetsdatabaser"
 
Målopfyldelsen er 57 %. Ambitionsniveauet er fastlagt til 80 %. Målopfyldelse er stabil over tid og langt fra ambitionsniveauet.
 
Politisk målsætning: "Ekspansive vidensmiljøer"
Den politiske målsætning "Ekspansive vidensmiljøer måles ved kongeindikatoren "Ekstern finansiering til forskning og innovation"
Der måles på regionens samlede indhentning af eksterne midler til forskning og innovation fordelt på hospitaler, virksomheder og centre. Ambitionsniveauet er et øget årligt hjemtag i perioden 2018-22 på 80 mio. kr. (i alt 320 mio. kr. i perioden) med udgangspunkt i det nuværende niveau for kongeindikatoren på godt 1 mia. kr. årligt.
 
I perioden januar - juli 2018 er der registreret 599,3 mio. kr. i eksterne indtægter svarende til ca. 51,9 % af målopfyldelsen for 2018 (i alt 1.154,8 mio. kr.). Ambitionsniveauet er dermed ikke opfyldt.
 
Politisk målsætning: "Grøn og innovativ metropol"
Den politiske målsætning "Grøn og innovativ metropol" måles ved kongeindikatoren CO2.
Den måles på henholdsvis regionen som virksomhed, og regionen som geografisk område.
 
Region Hovedstaden som virksomhed
For Region Hovedstaden som virksomhed er opgørelsen baseret på klimaregnskab 2017. Regnskabet viser, at den samlede CO2-udledning fra el, varme og transport fra Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre var 95.896 tons i 2017 mod 129.143 tons i baselineåret 2013. Den sparede CO2-udledning som følge af genanvendelse af affald var 2.541 tons i 2016 mod 2.839 tons i baselineåret 2013.
 
Ambitionsniveauet for kongeindikatoren for CO2 for energi og transport er fastlagt til en reduktion fra 129.143 tons i baselineåret 2013 til 60.466 tons i 2025. For affald er ambitionsniveauet at øge den sparede CO2-udledning som følge af øget genanvendelse fra 2.839 tons i baselineåret 2013 til 6.000 tons i 2025. Som ovenfor nævnt indgår for øjeblikket kun e-forbruget i den løbende driftsmålstyring.
 
Det bemærkes, at data vedrørende kongeindikatoren "Regionen som virksomhed" alene indeholder data for elforbrug, idet dette kan måles månedsvis. Der arbejdes på at inkludere data for affald, varme og transport. For elforbruget alene er ambitionsniveauet op til 100% af forbruget i 2013.
 
Region Hovedstaden som geografi
CO2-udledningen for regionen som geografi opgøres årligt.
Kommunerne har som mål at reducere CO2-udslippet med minimum 2 pct. om året.
I 2015 var udledningen 8.940.897 ton for hovedstadsregionen som geografi. Udledningen har varieret gennem årene fra 2012 til 2015, men sammenlignes 2012 med 2015 er der en stigning på 2% i den totale CO2 udledning.
 
Ses der på fordeling af CO2 udledningen på sektorniveau, står Transporten (40%), Erhverv (23%) og Husholdninger (24%) for langt den største udledning.
 
Notat om samarbejdet med private aktører omkring udredningsretten
På tavlemødet den 12. juni 2018 blev administrationen bedt om et notat om samarbejdet med private aktører omkring overholdelse af udredningsretten. Dette vedlægges som bilag 6.
 
Mulighed for besigtigelse forud for forretningsudvalgsmødet
Forud for forretningsudvalgsmødet er der mulighed for at se Rigshospitalets nye MR accelerator, der bruges til kræftbehandling, ved en rundvisning af centerchefsygeplejerske Mette Rosendal Darmer.
 
MR-acceleratorer er en nyskabende teknologi inden for avanceret strålebehandling. MR-teknologien kan visualisere kræftområdet bedre, og kan gøre det samtidig med at der bestråles. De nuværende acceleratorer og partikelterapi er baseret på CT-teknologi, hvor billedtagning af kræftområdet kun sker før strålebehandlingen startes. Med MR-acceleratorer kan det kræftramte område, via MR-teknologien, følges live og strålerne kan dermed følge med tumorområdet, når der sker bevægelser. Med MR acceleratorer kan den daglige behandling tilpasses individuelt igennem hele patientens strålebehandlingsforløb. Herved bliver strålebehandlingen mere skånsom. MR-acceleratoren vil bidrage til, at færre patienter fremover sendes til partikelterapi i Århus, fordi denne behandling for nogen patienter er bedre eller ligeværdig. Behandling via MR-acceleratoren kan fremover betyde færre behandlingsdage, da der kan gives højere dosis pr behandlingsdag, grundet den mere præcise og skånsomme behandlingsteknik. Dette skal dog efterprøves i kliniske studier.

KONSEKVENSER
Sagen har ingen konsekvenser udover de i sagen anførte.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Martin Magelund

JOURNALNUMMER
18041469


8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf

Bilag

Bilag 1. Driftsmaalstyringsrapport_Regionsniveau_august_2018
Bilag 2. Læsevejledning til data og tabeller
Bilag 3. Løbende trivselsmåling 3. kvartal 2018
Bilag 4. Nationale mål for alle regioner 3. kvartal 2018
Bilag 5 Baggrund for svarprocent i de løbende trivselsmålinger
Bilag 6 Udredningsret og samarbejdet med private aktører
Bilag 7 Tavlelog 18092018


4. 3. Økonomirapport 2018

3. Økonomirapport 2018

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstadens forventede årsresultat bliver fremlagt i økonomirapporterne fire gange om året. Samtidig søges om godkendelse af bevillingsændringer.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at der udmøntes i alt 27,7 mio. kr. i engangsmidler vedr. indsatser vedr. sundhedsplatformen og instrumenter til sterilcentralerne,
 2. at der udmøntes ialt op til 57,4 mio. kr. (heraf delårsvirkning i 2018: 14,9 mio. kr.) vedrørende en række kapacitetsudvidelser,
 3. at koncerndirektionen bemyndiges til at fremrykke medicinindkøb fra 2019 til 2018 for op til 200 mio. kr., indfri leasinggæld for 146 mio. kr. og/eller gennemføre genforsikring af tjenestemandspensioner for op til 200 mio. kr. i 4. kvartal 2018, hvis det er overvejende sandsynligt, at dette kan rummes inden for udgiftsloftet,
 4. at 12 mio. kr. i videreførte midler øremærket til værdibaseret styring for 2018 henføres til en samlet pulje, som hospitaler og koncerncentre kan søge,
 5. at kompetencen til at træffe beslutning om den konkrete udmøntning af puljen til værdibaseret styring delegeres til udvalget for værdibaseret styring, som udarbejder en nærmere beskrivelse af puljens anvendelse og godkender de konkrete bevillinger til anvendelse af puljens midler,
 6. at godkende økonomirapporten iøvrigt, herunder bevillingsændringerne i bilag 2.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
3. økonomirapport 2018 viser et forventet mindreforbrug på 148 mio. kr., jf. nedenstående tabel.
 
image
Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.
 
Mindreforbruget er øget med netto 101 mio. kr. siden 2. økonomirapport.
 
Udviklingen kan primært tilskrives en forventet indtægtsstigning vedr. behandling af patienter fra andre regioner: I 2017 viste det endelige regnskab væsentlige mindreindtægter, og der var frem til og med 2. økonomirapport usikkerhed om, hvorvidt dette niveau ville fortsætte i 2018.
 
De aktuelle indtægtsprognoser tyder på, at 2017 var et ekstraordinært år, og at indtægterne er tilbage på et niveau svarende til de oprindelige forventninger for 2017.
 
Prognosen vedr. indtægter er således forbedret med i alt 249 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Samlet er fællesområdet forbedret til et mindreforbrug på 324 mio. kr.
 
Dele af råderummet er allerede politisk disponeret til indfrielse af leasinggæld mhp. lettelse af budgetpresset i 2019 samt samarbejdsaftale med Region Sjælland omkring afregning m.v. Endvidere indgår 47 mio. kr. vedr. ikke-udmøntede midler fra kapacitetspuljen for 2018 i det opgjorte mindreforbrug (jf beskrivelse under "Nye dispositioner").
 
Samlet set vurderer administrationen, at prognosen er væsentligt forbedret i forhold til 2. økonomirapport 2018. Der er således ikke længere behov for at fastholde reserver i form af resterende puljemidler vedr. renovering og kapacitet.
 
På den baggrund har budgetforligskredsen på møde den 31. august 2018 anbefalet en række dispositioner, som er beskrevet nedenfor.
 
Mindreforbruget på 148 mio. kr. reserveres indtil videre til imødegåelse af eventuelt stigende forbrug. Såfremt der fortsat er en økonomisk gunstig situation frem mod 4. økonomirapport og endeligt regnskab disponeres mindreforbruget mhp. lettelse af udgiftspresset i 2019 jf. de foreslåede bemyndigelser til koncerndirektionen (indstillingspunkt 3). Dele af lettelsen kan anvendes til afsættelse af midler til lægesekretærer frem mod sommeren 2019 i forbindelse med overgangen til LPR3 og SP2018 jf. budgetaftalen for 2019.
 
Nye dispositioner
Af renoveringspuljen afsættes engangsmidler til:
 
Af kapacitetspuljen afsættes midler til:
 
Dispositionerne er beskrevet nærmere i bilag 3.
 
Resterende midler i kapacitetspuljen vedr. 2018 (46,5) mio. kr. anvendes ikke til kapacitetsudvidelser i indeværende år men reserveres foreløbigt og indgår i regionens samlede forventede mindreforbrug. Midlerne forventes senere at indgå i finansieringen af tiltag mhp. lettelse af udgiftspres i 2019.
 
Hospitaler og psykiatri
Generelt forventer hospitalerne økonomisk balance eller mindreforbrug, som overføres til 2019.
 
På Bornholms Hospital er driften bl.a. presset af opsigelser i lægegruppen samt afdrag på merforbruget fra 2017. Der er risiko for, at hospitalet ikke kan overholde budgettet og aktuelt forventes en budgetoverskridelse på ca. 2,5 mio. kr. Fra 2019 tilføres hospitalet 7,0 mio. kr. vedr. styrkelse af lægedækningen jf. afsnittet om nye dispositioner.
 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer mindreforbrug på ca. 119 mio. kr. Hospitalet oplyser, at mindreforbruget dels skyldes tidsforskydning af flerårige projekter (såsom overgang til nyt klinisk biokemisk laboratorium) og dels opsparing til flytteudgifter og effektiviseringskrav i forbindelse med kvalitetsfondsbyggeriet.
 
Rigshospitalet forventer mindreforbrug på ca. 151 mio. kr. Hospitalet oplyser, at mindreforbruget skyldes tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder, udviklingsprojekter m.v.
 
På aktivitetssiden meddeler hospitalerne overordnet balance dog med risiko for en begrænset mindreaktivitet på tre hospitaler. Prognosen vedr. aktivitet er behæftet med væsentlig usikkerhed bl.a. grundet efterregistrering og aktivitetsudsving.
 
Social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling
For social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling forventer administrationen budgetoverholdelse.
 
Finansiering fra stat og kommuner samt likviditet
De mekaniske kalkuler vedr. samlet regional aktivitet og optjening af statslig aktivitetspulje viser for nærværende kun en lille puljeoptjening, hvilket er i kontrast til hospitalernes prognoser. Dette var imidlertid også tilfældet på samme tidspunkt i 2017, hvor det endelige resultat viste næsten fuld optjening af den statslige aktivitetspulje. Området følges nøje, ligesom der er iværksat en række initiativer ift. færdigregistrering m.v. blandt andet som følge af overgangen til LPR3 i 1. kvartal 2019. Eventuelle afvigelser vedr. aktivitetspuljen håndteres finansielt via et kassetræk.
 
Det vurderes, at Region Hovedstaden opnår den budgetterede finansiering fra kommunal medfinansiering.
 
Administrationen vurderer, at regionens likviditet fortsat er tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes til 2,9 mia. kr. i kassebeholdning og 0,7 mia. kr. i deponerede midler. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2018 skønnes at ligge 0,4 mia. kr. over det budgetterede niveau og opfylder statens krav (1.000 kr. pr indbygger).
 
Økonomiopfølgning til staten
Den standardiserede økonomiopfølgning, som bliver indberettet til staten efter udgangen af hvert kvartal,
skal ses i forhold til regionens andel af de økonomiske rammer i økonomiaftalen (udgiftsloftet) for 2018.
 
Det er forventningen, at den aftalte ramme for driften i 2018 på sundhedsområdet og regional udvikling
vil kunne overholdes.
 
Puljemidler til værdibaseret styring
Der er videreførte midler på 12 mio. kr. øremærket til værdibaseret styring i 2018.
 
Udvalget for værdibaseret styring foreslår, at puljemidlerne henføres til en samlet pulje, som kan søges af hospitaler og koncerncentre i 2018 med mulighed for overførsel til 2019. Beslutningen om den konkrete udmøntning af midlerne foreslås delegeret til udvalget for værdibaseret styring, hvor regionsrådet tidligere har drøftet at bringe midlerne i spil i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019. Forslaget er nærmere beskrevet i bilag 4.

KONSEKVENSER
Regionrådets godkendelse af bevillingsændringerne på drifts- og investeringsbudgettet i bilag 2 tilpasser den økonomiske ramme for bevillingsområderne, så bevillingerne er afstemt med de pågældende opgaveændringer.

RISIKOVURDERING
Aktivitet
Der er fortsat usikkerhed om den samlede aktivitet, herunder optjening af puljemidler fra den statslige aktivitetspulje. Eventuelle afvigelser vedr. puljeoptjening er finansiel og håndteres via et kassetræk.
 
Indtægter vedr. behandling af patienter fra andre regioner
Indtægtsprognosen er fortsat behæftet med en vis usikkerhed. På den baggrund anbefaler administrationen, at mindreforbruget indtil videre tilbageholdes som reserve / buffer. Såfremt den økonomiske prognose fortsat er positiv frem mod 4. økonomirapport og endeligt regnskab, så har administrationen anmodet om bemyndigelse til at anvende midlerne med henblik på aflastning af udgiftspres i de kommende år.
 
Begge områder følges løbende.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Administrationen søger om en række bevillingsændringer, der er nærmere specificeret i bilag 2.
Udover de tiltag, der er beskrevet under "Nye dispositioner" ovenfor, drejer disse ændringer sig om
teknisk betingede:
Initiativerne under "Nye dispositioner" indarbejdes teknisk i regionens bevillingssystem i forbindelse med denne og kommende økonomirapporter. De varige kapacitetsudvidelser pr. 1. januar 2019 indarbejdes i forbindelse med 1. økonomirapport 2019.
 
Varige bevillingsændringer er anført med beløbet for både 2018 og 2019 i bilag 2.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Buch Nielsen / Lars Æbeløe-Knudsen

JOURNALNUMMER
18031603


15.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf

Bilag

3. økonomirapport 2018 - bilag 1
3. økonomirapport 2018 - bilag 2
3. økonomirapport 2018 - bilag 3
3. økonomirapport 2018 - bilag 4


5. 2. kvartalsrapport 2018 Det Nye Rigshospital

2. kvartalsrapport 2018 Det Nye Rigshospital

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ifølge retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne skal regionsrådet godkende den kvartalsafrapportering, der sendes til Sundheds- og Ældreministeriet for Det Nye Rigshospital. Rapporteringen er en forudsætning for den statslige andel af finansieringen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende kvartalsrapporten med tilhørende revisorerklæring og uafhængig risikovurdering (bilag 1-5) vedrørende det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Det Nye Rigshospital

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Denne sag omhandler den økonomiske udvikling i perioden 1. april til 30. juni 2018 samt status for tid og kvalitet for det kvalitetsfondsfinansierede projekt Det Nye Rigshospital. Projektet har modtaget endelig godkendelse af udbetalingsanmodning i marts 2014. Endvidere er væsentlige efterfølgende begivenheder frem til mødesagens forelæggelse indeholdt i rapporteringen.
 
Status på Det Nye Rigshospital og administrationens vurdering
Status på byggeriet
Byggeriet blev opstartet primo 2015 og er nu i sin afsluttende fase. Der er forventet aflevering fra entreprenørerne ultimo december 2018 og forventet ibrugtagning oktober 2019. Der udføres apterings- og installationsarbejder (indvendige arbejder), hvor der fortsat er udfordringer med tilstrækkelig bemanding på opgaverne, som i yderste konsekvens kan påvirke byggeriets forventede afleveringstermin og dermed ibrugtagningen yderligere. Der er opstartet test og indregulering af installationerne i bygningen.
 
Igangværende konflikt og voldgiftssag
Der er på projektet fortsat en igangværende konflikt med en entreprenør, som har anlagt en voldgiftssag. Administrationen har fulgt udviklingen tæt, siden konflikten begyndte tilbage i august 2015. Projektets politiske følgegruppe er løbende blevet orienteret om situationen og om projektorganisationens håndtering af sagen. Den politiske følgegruppe blev senest orienteret om status for voldgiftssagen på et møde den 11. juni 2018, hvor Kammeradvokaten deltog. Følgegruppen vil også fortsat blive løbende orienteret.
 
Kammeradvokaten har på vegne af projektorganisationen afleveret processkrift til voldgiftsnævnet den 17. april 2018. Den 2. maj 2018 blev der afholdt telefonmøde med deltagelse af dommere fra voldgiftsretten, en repræsentant fra voldgiftsnævnet og advokater for henholdsvis NCC og Rigshospitalet. Det blev på telefonmødet aftalt, at NCC afgiver processkrift senest 1. september 2018. NCC har i mellemtiden fået udsættelse af frist for aflevering af processkrift med 8 uger til den 25. oktober 2018.
 
Administrationen støtter sig til Kammeradvokatens vurdering af sagen.
 
Risiko for at de samlede reserver ikke er tilstrækkelige
Sundheds- og Ældreministeriet meddelte den 29. august 2016 Region Hovedstaden, at ministeriet med virkning fra 1. oktober 2016 påbegyndte et skærpet administrativt tilsyn af Det Nye Rigshospital.
 
Den negative udvikling, herunder forskydning af arbejdstidsplan, voldgiftssagen og manglende fremdrift, har konsekvenser for økonomien. Administrationen vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at de samlede reserver ikke vil kunne modsvare det beløb, der afspejler det mest sandsynlige udfald af de uafklarede forhold i byggesagen. Dette vil medføre, at regionen for egne midler skal supplere det reserverede beløb til projektet, og midlerne skal afsættes i investeringsbudgettet for 2019.
 
Der er dog fortsat meget stor usikkerhed om det endelige økonomiske udfald. Det skyldes, at der er et stort spænd i vurderingen af de økonomiske konsekvenser for henholdsvis best- og worst-case scenarie i risikovurderingen.
 
Revisionens erklæring
Administrationens vurdering af projektet bliver understøttet af den uafhængige revisorerklæring. Revisionens konklusion er, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, frem til og med 2. kvartal 2018, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget.
 
Revisionen erklærer, at de ikke har fundet forhold, som kan give anledning til kritik af kvartalsrapportens beskrivelser af projektets fremdrift, resterende forbrug samt risici knyttet til projektets fremdrift og færdiggørelse. Det fremgår desuden, at kvartalsrapporten for perioden i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbetingelserne.
 
Det skal i øvrigt oplyses, at der ikke er foretaget ændringer i projektet i forhold til kvalitet og indhold, siden regionsrådet behandlede kvartalsrapporten pr. 31. marts 2018 på mødet den 19. juni 2018.
 
Resume fra den uafhængige risikovurdering fra "Det tredje øje"
Administrationens vurdering af, at det er overvejende sandsynligt, at der er behov for afsættelse af regionale midler til færdiggørelse af projektet, understøttes af den uafhængige risikovurdering.
 
Det fremgår af den uafhængige risikovurdering fra "Det Tredje Øje" (DTØ), at der i 2. kvartal 2018 er sket udmøntning af bevilling af den resterende totalramme. Der er således ikke længere reserveposter i projektet, som ikke er udmøntet og disponeret til konkrete delprojekter.
 
DTØ vurderer derfor, at der vil være en samlet sandsynlig overskridelse af totalrammen for kvalitetsfondsprojektet udover den allerede aftalte mellemfinansiering via IMT-budgettet (IT, medicoteknik og telefoni), som regionen i forbindelse med aflæggelse af endeligt byggeregnskab for kvalitetsfondsprojektet vil være nødsaget til at finansiere med regionale midler.
 
DTØ bemærker, at der fortsat er et stort spænd mellem best og worst case i kapitalisering af risikoen for overskridelse af totalrammen, hvorfor risikovurderingen, og det heraf afledte regionale budgetpres, fortsat er behæftet med en væsentlig usikkerhed.
 
Indholdet i kvartalsrapporten
Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017 og skal ledsages af en ekstern revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projekterne.
 
Rapporteringen indeholder følgende materiale:
Den uafhængige risikovurdering og den fortrolige del af kvartalsrapporteringen indeholder oplysninger om byggesagens restreserver. Derfor har administrationen af hensyn til regionens økonomiske interesser valgt at vedlægge dele af materialet som fortrolige bilag.
 
Alle kvalitetsfondsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter, herunder på risikostyring, reservebeholdning og tilpasningsmuligheder undervejs i projekterne.

KONSEKVENSER
Hvis sagen tiltrædes fremsendes den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag til Sundheds- og Ældreministeriet.

RISIKOVURDERING
Der er fortsat et stort pres på projektets økonomi, og det er overvejende sandsynligt, at projektet ikke kan realiseres inden for den bevilgede ramme. Der er et betydeligt spænd i vurderingen af de økonomiske konsekvenser for henholdsvis best- og worst-case scenarie i risikovurderingen. Der er derfor fortsat meget stor usikkerhed om det endelige økonomiske udfald.
 
Der kan være behov for at hensætte yderligere midler til at gennemføre og afslutte voldgiftssagen med råhusentreprenøren. Det er muligt, at voldgiftssagen først bliver afsluttet efter byggeregnskabet er lukket.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Buch Nielsen / Niels Peter Hansen

JOURNALNUMMER
18037594


19.pdf
20.pdf
22.pdf

Bilag

Bilag 1_Følgebrev til Regionsrådet - 2. kvt. 2018
Bilag 2_Erklæring Det Nye Rigshospital 2. kvt 2018
Bilag 4_Kvartalsrapport_K2_2018 DNR


6. 2. kvartalsrapport Nyt Hospital Hvidovre 2018

2. kvartalsrapport Nyt Hospital Hvidovre 2018

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ifølge retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne skal regionsrådet godkende den kvartalsafrapportering, der sendes til Sundheds- og Ældreministeriet for Nyt Hospital Hvidovre. Rapporteringen er en forudsætning for den statslige andel af finansieringen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende kvartalsrapporten med tilhørende fortrolige bilag, revisorerklæring og uafhængig risikovurdering (bilag 1-5) vedrørende det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Nyt Hospital Hvidovre

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Denne sag omhandler den økonomiske udvikling i perioden 1. april 2018 til 30. juni 2018 samt status for tid og kvalitet for det kvalitetsfondsfinansierede projekt Nyt Hospital Hvidovre. Projektet har modtaget endelig godkendelse af udbetalingsanmodningen den 22. marts 2018. Endvidere er væsentlige efterfølgende begivenheder frem til mødesagens forelæggelse indeholdt i rapporteringen.
 
Herudover har Nyt Hospital Hvidovre de seneste måneder arbejdet med en implementering af et nyt økonomistyringssystem. Sagen indeholder derfor også en kort orientering om status på dette arbejde.
 
Status på Nyt Hospital Hvidovre og administrationens vurdering
På Nybyggeriet arbejdes der på udførelsen af råhuset. Ved udgangen af 2. kvartal 2018 var ca. 60% af de planlagte kontraktarbejder gennemført, og arbejdet følger således kontrakt og tidsplan. Projektorganisationen arbejder kontinuerligt med at optimere projektet, herunder iværksætte eventuelle nødvendige tiltag, der kan sikre byggetakten og fremdriften inden 16. oktober 2018, hvor facadeentreprenøren påbegynder montagen til at skabe et lukket råhus. Den gældende tidsplan fra maj 2017 forsøges overholdt, således at aflevering af råhuset vil ske i 2020, med forventet ibrugtagning af Nybyggeriet primo 2021.
 
Ombygningerne af ambulatorierne og sengestuerne er opdelt i mindre etaper. I maj 2018 er der sket en indflytning på infektionsmedicinsk klinik. På sengestuerne bliver der pt. bygget om i Sengebygning 3 nord, og der pågår en planlægning af indflytningen, som forventes gennemført i sommeren 2018. Det igangværende "wayfindingsprojekt" er udvidet, så det nu også omfatter et selvstændigt delprojekt vedr. nybyggeriet. Det omfatter også delprojekter med at fordanske navnene på hospitalsfunktionerne samt etablering af vejnavne i tilknytning til hospitalets nuværende nummerede indgange, så de bliver lettere at finde for patienter og pårørende.
 
Administrationen vurderer, at byggeriet sker som planlagt i forhold til tid og kvalitet, og at det samlede projekt (nybyggeri, rokadeplan og sengestuer) fortsat kan forventes at blive ibrugtaget primo 2022. Administrationen vurderer, at der er sket en forbedring af risikoarbejdet det seneste år, men vurderer også, at der fortsat er behov for en styrkelse af projektets risikostyring.
 
Sammen med Amager-Hvidovre Hospital er der igangsat en evaluering af de medicotekniske anskaffelser med den målsætning, at der kan tilvejebringes yderligere budget til at styrke reserverne til byggeriet.
 
På styregruppemødet i maj 2018 blev det besluttet at flytte projektøkonomien fra hospitalet til Center for Ejendomme og samtidig implementere et nyt projektøkonomistyringssystem. Økonomikonverteringen forløber planmæssigt og forventes at være tilendebragt i løbet af september 2018.
 
Med baggrund i det nye paradigme for styring af de store hospitalsbyggerier i regionen fra juni 2018, er der udarbejdet en ny styringsmanual for projektet. Den nye styringsmanual er fremsendt til orientering til den politiske følgegruppe.
 
Revisionens vurdering
Administrationens vurdering af projektet understøttes af den uafhængige revisorerklæring. Revisionens konklusion er, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug i 2. kvartal 2018 giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget, og at opgørelsen i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
 
Revisionen fremhæver også en række forhold i rapporteringen. Revisionen henleder bl.a. opmærksomheden på afsnit 5.1.4 i Kvartalsrapporten. Her fremgår det fra DTØ’s risikovurdering, at sluttidspunkt for aktivering af emner under nybyggeriet primært ligger i 1. kvartal 2019, hvor der fortsat ikke kan gives en endelig prognose på reservetrækket i nybyggeriet. Dette kan i yderste konsekvens reducere mulige change request (til- og fravalg) til reduktion af budgettet til it/medico. Dette udgør efter DTØ´s opfattelse en manglende handlefrihed i projektets slutfase, som bør indgå i vurderingen af, hvilke korrigerende forslag der skal iværksættes for at bringe balance i projektets samlede økonomi.
 
Revisionen henleder ligeledes opmærksomheden på afsnit 4.1 om tidsplan, hvor det fremgår, at der er en samlet forsinkelse af det samlede projekt på ca. 2 år og 3 måneder i forhold til ansøgningen til ekspertpanelet.
 
Administrationen er enig i de nævnte opmærksomhedspunkter.
 
Den uafhængige risikovurdering fra "Det tredje øje"
Administrationens vurdering af, at der er behov for en styrkelse af projektets risikostyring, understøttes af den uafhængige risikovurdering fra "Det Tredje Øje" (DTØ). DTØ vurderer, at der er sikret en tilstrækkelig robusthed til at håndtere de aktuelle økonomiske risici i projektet, men at det samlede risikobillede vurderes for lavt, specielt henset til den valgte udbudsstrategi med en lang række fagentrepriser. Fagentrepriser giver mange snitflader og dermed flere risici.
 
DTØ anbefaler endvidere en mere struktureret gennemgang og vurdering af risiciene i de afholdte risikoworkshops, og at risikobeskrivelserne bliver gjort mere konkrete og forståelige i forhold til beskrivelse af årsager, konsekvenser samt de handlinger, som iværksættes til håndtering af de enkelte risici. Endvidere vurderer DTØ, at projektets handlefrihed i slutfasen vil blive begrænset af, at de fleste af change request-posterne udløber i 2019. DTØ anbefaler desuden, at de bemærkninger og anbefalinger, som tidligere er givet fra DTØ vedr. anvendelsen af projektstyringsværktøjet, medtages i den forestående evaluering.
 
Administrationen er enig i DTØ's opmærksomhedspunkter og bemærker, at der i projektorganisationen arbejdes med de nævnte forbedringer og tiltag mht. økonomi- og risikostyringen.
 
Indholdet i kvartalsrapporten for Nyt Hospital Hvidovre
Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017 og skal ledsages af en ekstern revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projektet.
 
Nærværende rapportering indeholder følgende materiale:
Den uafhængige risikovurdering og den fortrolige del af kvartalsrapporteringen indeholder oplysninger om byggesagens restreserver, hvorfor administrationen af hensyn til regionens økonomiske interesse har valgt, at materialet vedlægges som fortrolige bilag.
 
Alle kvalitetsfondsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter, herunder på risikostyring, reservebeholdning og tilpasningsmuligheder undervejs i projekterne.

KONSEKVENSER
Hvis sagen tiltrædes, fremsendes den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag vedr. Nyt Hospital Hvidovre til Sundheds- og Ældreministeriet.

RISIKOVURDERING
Administrationen følger udviklingen i tidsplaner og økonomi på projektet tæt og vil løbende holde den politiske følgegruppe og forretningsudvalget orienteret.
 
Det er fortsat administrationens vurdering, at det er realistisk, at Nyt Hospital Hvidovre kan gennemføres inden for den fastlagte budgetramme. Projektets reserver og change requestliste (til- og fravalgsliste) vurderes tilstrækkelig i forhold til projektets risikobillede på nuværende stade.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Buch Nielsen / Niels Peter Hansen

JOURNALNUMMER
18023174


24.pdf
25.pdf
27.pdf

Bilag

Bilag 1 Følgebrev til Regionsrådet - 2. kvartal 2018
Bilag 2 Erklæring. Nyt Hospital Hvidovre 2. kvt 2018 UDKAST
Bilag 4 Hvidovre 2. kvt.rapport 2018


7. 2. kvartalsrapport 2018 Nyt Hospital Nordsjælland

2. kvartalsrapport 2018 Nyt Hospital Nordsjælland

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ifølge retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne skal regionsrådet godkende den kvartalsafrapportering, der sendes til Sundheds- og Ældreministeriet for Nyt Hospital Nordsjælland. Rapporteringen er en forudsætning for den statslige andel af finansieringen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende kvartalsrapporten med tilhørende revisorerklæring og uafhængig risikovurdering (bilag 1-5) vedrørende det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Nyt Hospital Nordsjælland.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Denne sag omhandler den økonomiske udvikling i perioden 1. april til 31. juni 2018, samt en status på tid og kvalitet for det kvalitetsfondsfinansierede projekt Nyt Hospital Nordsjælland. Projektet modtog den endelige godkendelse af udbetalingsanmodning i mart 2018. Væsentlige efterfølgende begivenheder frem til mødesagens forelæggelse er indholdt i rapporteringen.
 
Status på Nyt Hospital Nordsjælland

Udbud af projektet
Projektorganisationen har igangsat udbud af byggeriet den 7. september 2018. Forud er der foregået en omfattende markedsdialog for at få afdækket markedstendenserne. På baggrund af markedsdialogen og projektets risikoprofil er der valgt en udbudsmodel, hvor hovedentreprenøren inddrages tidligt og med udgangspunkt i forhandling. Hovedentreprenøren skal binde sig til faste priser gennem de to faser i udbuddet. På flere af de øvrige byggerier har der været udfordringer med ekstrakrav på jordarbejdet. Denne udfordring er håndteret i den tofasede model, idet der i fase et skabes et overblik over udgifterne til jordarbejdet. Udbudsmodellen medfører generelt, at en del af projektets risici overtages af en kommende hovedentreprenør, og projektorganisationen forventer dermed at risikoeksponeringen i udbudsfaserne mindskes. Udbuddet sker ved, at der først gennemføres en prækvalifikationsfase, hvorefter et antal udvalgte entreprenører kan indsende et indledende tilbud, der forhandles på baggrund af.
 
Den endelige hovedentreprenør vælges på baggrund af kriterier som samarbejde, pris, organisation, metode og optimeringsforslag til projektet. Udbudsprocessen kan tage op til 8 måneder, og projektorganisationen forventer derfor, at der kan indgås kontrakt i slutningen af maj 2019. Byggeriet forventes igangsat kort tid efter kontraktunderskrivning.
 
Tidsplanen for byggeriet indgår i kontraktforhandlingerne og hovedtidsplanen vil blive opdateret, når udbuddet er afsluttet. I følge den nuværende tidsplan afleveres byggeriet fra entreprenøren i 2021 og ibrugtages i 2022.
 
Budgetforskel mellem totalrådgiver og bygherrerådgiver
Der er en budgetforskel på cirka 30 mio. kr. mellem projektets totalrådgiver og bygherrerådgiver i forhold til budgetvurderingen af byggeriet. Projektorganisationen har derfor sammen med totalrådgiver og bygherrerådgiver fundet frem til mulige ændringer, der kan iværksættes såfremt der i forbindelse med kontraktindgåelsen bliver behov for dette. Administrationen bemærker, at det ikke er usædvanligt, at der er en lille forskel i vurderinger af budgettet mellem totalrådgiver og bygherrerådgiver på dette tidspunkt i byggeriet.
 
Ekstrakrav vedrørende grundvandsag
Der er kommet et økonomisk krav fra totalrådgiver om den ekstra tid, der er brugt i forbindelse med de udfordringer, der var på byggegrunden i sommeren 2017, hvor grundvandet var højere end først antaget. Konsekvensen af det højere grundvand var, at der blev stillet højere krav til vandudledning på byggefeltet, og at hospitalsbygningen skulle løftes yderligere. Der afventes syn og skøn på kravet.
 
Byggetilladelse
Projektorganisationen forventer at modtage den endelige byggetilladelse fra Hillerød Kommune senest i september 2018. Projektorganisationen arbejder pt. med planlægning af infrastruktur og vandhåndtering og er i løbende i dialog med Byudviklingsselskabet Hillerød Syd/Favrholm, der ejer en stor del af området mellem det kommende hospital og den kommende station. Der er desuden løbende dialog mellem projektorganisationen, administrationen, Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning.
 
Administrationens vurdering
Nyt Hospital Nordsjælland er et stort og komplekst byggeri. Projektorganisationen har fokus på en løbende identificering og minimering af risici, gennem bl.a. valg af udbudsmodel, udvikling af projektstyringen og den organisering det kræves at gennemføre projektet. Der er på nuværende tidspunkt et fornuftigt niveau af reserver og change requests (til- og fravalgsmuligheder). Administrationen vurderer dog, at der fremadrettet er behov for yderligere risikomitigering (minimering af risici) i projektet, samt udbygning af change request-listen. Det er væsentligt for at sikre, at reserver og mulige change requests fortsat vil være tilstrækkelige til at dække de nuværende og kommende risici.
 
Der er ikke foretaget ændringer i projektet i forhold til kvalitet og indhold, siden regionsrådet behandlede udbetalingsanmodningen på mødet den 12. december 2017.
 
Revisionens vurdering
Administrationens vurdering af projektet understøttes af den uafhængige revisorerklæring. Revisionens konklusion er, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug frem til og med 2. kvartal 2018 giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug og deponeringsgrundlaget.
 
Det fremgår af erklæringen, at revisionen ikke har fundet forhold, der kan give anledning til kritik af kvartalsrapportens oplysninger om projektets økonomiske fremdrift, resterende forbrug samt risici knyttet til projektets fremdrift og færdiggørelse. Det fremgår desuden, at kvartalsrapporteringen for perioden i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne. Det er desuden revisionens opfattelse, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af projektet.
 
Den uafhængige risikovurdering fra Det Tredje Øje (DTØ)
Overordnet vurderer DTØ, at projektorganisationens risikorapportering giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet, og at fremdriften i projektet forløber planmæssigt.
 
DTØ vurderer, at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med regionens risikostyringsmanual og projektets styringsgrundlag. Projektets risikolog indeholder en kvalificeret vurdering af de økonomiske konsekvenser ved iværksættelse af konkrete tiltag og handleplaner til imødegåelse af de identificerede risici. Desuden er de økonomiske konsekvenser belyst for de anførte hovedrisici, som efter bygherres vurdering omfatter de mest aktuelle og væsentligste risikopunkter i forhold til økonomi, tid og kvalitet.
 
DTØ bifalder, at projektet kobler udbudsstrategien til projektets risikoeksponering, og hermed søger at sikre en tidlig risikoafdækning. Projektet har stadig ved udgangen af 2. kvartal 2018 en væsentlig risikoeksponering, der kræver en tydelig risikostrategi.
Der er behov for at arbejde yderligere med risikohandleplanerne for at sikre, at reserveniveauet fremadrettet er tilstrækkeligt til at dække de identificerede risici. Administrationen er enig i DTØ's vurdering.
 
Indholdet i kvartalsrapporten for Nyt Hospital Nordsjælland
Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017 og skal ledsages af en ekstern revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projekterne.
 
Nærværende rapportering indeholder følgende materiale:
Den uafhængige risikovurdering og den fortrolige del af kvartalsrapporteringen indeholder oplysninger om byggesagens restreserver, hvorfor administrationen af hensyn til regionens økonomiske interesse har valgt at dele af materialet vedlægges som fortrolige bilag.
 
Alle kvalitetsfondsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter, herunder på risikostyring, reservebeholdning og tilpasningsmuligheder undervejs i projekterne.

KONSEKVENSER
Hvis sagen tiltrædes fremsendes den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag til Sundheds- og Ældreministeriet.

RISIKOVURDERING
Administrationen vil også fremover følge udviklingen i tidsplaner og økonomi på projektet tæt og vil løbende holde den politiske følgegruppe og forretningsudvalget orienteret.
 
Administrationen vurderer, at der fortsat vil være behov for yderligere risikomitigering med henblik på at sikre, at reserveniveauet fremadrettet er tilstrækkeligt til at dække de identificerede risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Buch Nielsen / Niels Peter Hansen

JOURNALNUMMER
16021433


29.pdf
30.pdf
32.pdf

Bilag

Følgebrev til Regionsrådet - 2. kvartal 2018 (bilag 1)
Revisionserklæring Nyt Hospital Nordsjælland (bilag 2)
Kvartalsrapport for Nyt Hospital Nordsjælland (bilag 4)


8. 2. kvartalsrapport 2018 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

2. kvartalsrapport 2018 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ifølge retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne skal regionsrådet godkende den kvartalsafrapportering, der sendes til Sundheds- og Ældreministeriet for Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Rapporteringen er en forudsætning for den statslige andel af finansieringen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende kvartalsrapporten med tilhørende fortrolige bilag, revisorerklæring og uafhængig risikovurdering (bilag 1-5) vedrørende det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Ny Retspsykiatri Sct. Hans.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Denne sag omhandler den økonomiske udvikling i perioden 1. april til 30. juni 2018 samt status for tid og kvalitet for det kvalitetsfondsfinansierede projekt Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Projektet har modtaget endelig godkendelse af udbetalingsanmodningen i december 2017. Væsentlige efterfølgende begivenheder fra statussagen og frem til mødesagens forelæggelse er indeholdt i rapporteringen.
 
Status på Ny Retspsykiatri Sct. Hans og administrationens vurdering
Byggepladsen blev startet op i marts 2018, og første spadestik blev taget den 13. april 2018. Den skrånende grund har givet nogle forventelige udfordringer, som har resulteret i merarbejder. Dette har nødvendiggjort et træk på reserverne, men ikke ud over, hvad der på forhånd var afsat i reservepuljen til forventelige merarbejder.
 
Råhusentreprenøren er startet på pladsen, hvor der siden opstart har været arbejdet med jord, fundering, ledninger i terræn og terrændæk. Arbejdet med råhuset er efterfølgende påbegyndt, og de første elementer blev monteret i starten af juli.

Administrationen vurderer, at byggeriet i al væsentlighed forløber som planlagt, og at projektet fortsat forventes at blive ibrugtaget i juni 2021. Administrationen vurderer endvidere, at der er de fornødne reserver og muligheder for projektreduktioner til at håndtere de økonomiske risici i projektet. Der er ikke foretaget ændringer i projektet i forhold til kvalitet og indhold, siden regionsrådet behandlede udbetalingsanmodningen på mødet den 24. oktober 2017.
 
Resume af revisionens erklæring
Administrationens vurdering af projektet understøttes af den uafhængige revisorerklæring. Det fremgår af erklæringen, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2018 til 30. juni 2018 efter revisionens opfattelse, i alle væsentlige henseender, er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.
 
Revisionen har ikke fundet forhold, som kan give anledning til kritik af kvartalsrapportens beskrivelse af projektets fremdrift, resterende forbrug samt risici knyttet til projekternes fremdrift og færdiggørelse. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldigt økonomisk hensyn.
 
Resume af den uafhængige risikovurdering fra "Det tredje øje" for Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Det fremgår af den uafhængige risikovurdering fra "Det Tredje Øje" (DTØ) om Ny Retspsykiatri Sct. Hans, at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med regionens risikostyringsmanual og det projektspecifikke styringsgrundlag. Det er DTØ's vurdering, at projektorganisationen fremstår velstruktureret og velfungerende, og at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet.
 
DTØ vurderer desuden at der, med likvide reserver, samlet pulje til uforudsete udgifter og mulighed for projektreduktioner via change request-listen (til- og fravalgsmuligheder) ind til medio 2019, er sikret en tilstrækkelig robusthed til at håndtere de økonomiske risici i projektet. Samtidig anbefaler DTØ, at der tilbageholdes reserver til evt. brug i forbindelse med ibrugtagning, idet der erfaringsmæssigt kan være uhensigtsmæssige forhold og arbejdsgange, der skal tilpasses inden endelig ibrugtagning.
 
Indholdet i kvartalsrapporten for Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017 og skal ledsages af en ekstern revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projektet.
 
Nærværende rapportering indeholder følgende materiale:
Den uafhængige risikovurdering og den fortrolige del af kvartalsrapporteringen indeholder oplysninger om byggesagens restreserver, hvorfor administrationen, af hensyn til regionens økonomiske interesse, har valgt at materialet vedlægges som fortrolige bilag.
 
Alle kvalitetsfondsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter, herunder på risikostyring, reservebeholdning og tilpasningsmuligheder undervejs i projekterne.

KONSEKVENSER
Hvis sagen tiltrædes, fremsendes den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag vedr. Ny Retspsykiatri Sct. Hans til Sundheds- og Ældreministeriet.

RISIKOVURDERING
Administrationen følger udviklingen i tidsplaner og økonomi på projektet tæt og vil løbende holde den politiske følgegruppe og forretningsudvalget orienteret.
 
Det er fortsat administrationens vurdering, at det er realistisk, at Ny Retspsykiatri Sct. Hans kan gennemføres inden for den fastlagte budgetramme. Projektets reserver og change requestliste (til- og fravalgsliste) vurderes tilstrækkelig i forhold til projektets risikobillede på nuværende stade.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Buch Nielsen / Niels Peter Hansen

JOURNALNUMMER
18010123


34.pdf
35.pdf
37.pdf

Bilag

Bilag 1 Følgebrev til Regionsrådet - 2. kvartal 2018
Bilag 2 Erklæring Nyt Retspsykiatri Sct. Hans 2. kvt 2018 UDKAST
Bilag 4 Sct. Hans 2. Kvt. rapport 2018


9. 2. kvartalsrapport 2018 Nyt Hospital Herlev

2. kvartalsrapport 2018 Nyt Hospital Herlev

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ifølge retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne skal regionsrådet godkende den kvartalsafrapportering, der sendes til Sundheds- og Ældreministeriet for Nyt Hospital Herlev. Rapporteringen er en forudsætning for den statslige andel af finansieringen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende kvartalsrapporten med tilhørende fortrolige bilag, revisorerklæring og uafhængige risikovurdering (bilag 1-5) vedrørende de kvalitetsfondsfinansierede byggeri Nyt Hospital Herlev

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Denne sag omhandler den økonomiske udvikling i perioden 1.april til 30. juni 2018 samt status for tid og kvalitet for det kvalitetsfondsfinansierede projekt Nyt Hospital Herlev. Projektet har modtaget endelig godkendelse af udbetalingsanmodning i februar 2015. Væsentlige efterfølgende begivenheder efter statusdagen og frem til mødesagens forelæggelse er indeholdt i rapporteringen.
 
Status for Nyt Hospital Herlev
Akuthus og Kvinde/Barn center
I 2. kvartal 2018 har projektet arbejdet videre efter den nye reviderede udførselstidsplan for Akuthuset og Kvinde/barn centeret (Delprojekt A).
 
I perioden er der konstateret mangler i de arbejder, der skal sikre korrekt akustik i bygningen. Akustik har en væsentlig indflydelse på patientoplevelsen samt arbejdsmiljøet, hvorfor der har været fokus på afdækning af omfanget af den mangelfulde udførsel samt afhjælpning heraf. Der er i forbindelse med afhjælpning af manglen sket skade på flere varmeslanger indstøbt i betondæk.
 
I perioden er desuden konstateret mangler i de sanitetsbæringer, der er etableret i sengestuerne. Bæringerne har vist sig ikke at overholde de belastningskrav, der var beskrevet i udbudsmaterialet. De faktisk etablerede bæringer har endvidere vist sig ikke at være tilstrækkelige til at sikre, at monterede toiletter og vaske på sengestuer kan holde til patienter sætter sig tungt eller læner sig ind over vasken med hele sin kropsvægt. Der er således igangsat udskiftning af bæringer i alle rum, hvor der var sket montering. Manglen er udbedret med særskilt entreprenørsjak for at sikre at den reviderede udførselstidsplan påvirkes mindst muligt af hændelsen.
 
Alle parter arbejder fokuseret på at sikre, at arbejder udføres efter den reviderede udførselstidsplan, men det vurderes dog at tidsplanen er under pres.
 
Kvaliteten af de udførte arbejder er herudover overordnet tilfredsstillende, men der bruges fortsat betydelige ressourcer i byggeledelsen og fagtilsyn for at sikre kvalitet.
 
Tvist med råhusentreprenøren er i 2. kvartal afsluttet med forlig svarende til det beløb der løbende har været afsat i plan for reservedisponering, tvisten er således udgået af det aktuelle risikobillede og plan for disponering af restreserve.
 
Der arbejdes fortsat med udarbejdelse af dokumenter i forbindelse med en skyggevoldgiftssag med installationsentreprenøren. En skyggevoldgift er en udveksling af formelle klageskrifter og svarskrifter udarbejdet med inddragelse af juridisk bistand, for indledningsvist at søge at afklare tvister uden voldgiftsnævnets indblanding. Der er anlagt faktisk voldgiftssag af gulventreprenører mod regionen.
 
Det er administrationens vurdering, at konfliktniveauet i byggesagen svarer til det forventelige, når man tager byggesagens stade og kompleksitet i betragtning.
 
Til - og ombygning af servicebygningen
Ombygningerne i servicebygningen (delprojekt B) er i den afsluttende fase. Den ændrede strategi for ombygning har betydet, at færdiggørelsen af dette delprojekt ikke længere er afhængig af færdiggørelsen af sterilcentralen. Det samlede delprojekt B forventes således afsluttet inden udgangen af 2018. I den afsluttende fase har delprojektet modtaget en række ekstrakrav i forbindelse med ombygning af køleanlæg og højspænding, disse er i 2. kvartal afregnet ved disponering af reserver, og indgår således ikke længere i det aktuelle risikobillede og plan for disponering af restreserven.
 
Fokus på reserverne
På baggrund af det samlede forværrede risikobillede i delprojekt A, arbejder projektorganisationen målrettet med en projekt- og budgetevaluring, der kan styrke reserverne. Der er i det aktuelle reservebillede ikke indregnet eventuelle krav mod entreprenører eller mulig forsikringsdækning af indtrufne hændelser.
 
Administrationens vurdering
Det er administrationens samlede vurdering, at risikobilledet for projektet er forværret i 2. kvartal 2018. Forværringen er forårsaget af de konstaterede udførselsfejl. Udbedring af disse kan have en konsekvens på den samlede udførselstidsplan.
 
Administrationen vurderer, at projektet arbejder fokuseret med evaluering af projektet og minimere forbruget af ikke-disponerede budgetposter, således at projektets reserver kan styrkes til imødegåelse af det forværrede risikobillede. Administrationen vurderer, at projektet ved beslutning om at styrke reserverne, kan færdiggøres inden for den samlede ramme. Administrationen vil føre skærpet tilsyn med udviklingen i forbruget af reserver samt projektets risikobillede. Der er således skærpet fokus på løbede evaluering af risikobilledet, det realiserede reservetræk samt identificering af yderlige ændringer, der kan iværksættes såfremt risikobilledet forværres.
 
Det er administrationens vurdering, at projektet har fokus på handlinger, der kan begrænse risikoen for yderlige forsinkelser. Der er ikke siden sidste kvartalsrapport foretaget ændringer i funktioner, og dermed kvaliteten af projektet.
 
Administrationens vurdering af projektet understøttes af den uafhængige revisorerklæring.
 
Den uafhængige risikovurdering fra Det Tredje Øje (DTØ)
Overordnet vurderer DTØ, at projektorganisationens risikorapportering giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet, og at fremdriften i projektet forløber planmæssigt dog med risiko for forsinkelse.
 
DTØ vurderer, at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med regionens risikostyringsmanual og projektets styringsgrundlag. Projektets risikolog indeholder en kvalificeret vurdering af de økonomiske konsekvenser ved iværksættelse af konkrete tiltag og handleplaner til imødegåelse af de identificerede risici. Desuden er de økonomiske konsekvenser belyst for de anførte hovedrisici, som efter bygherres vurdering omfatter de mest aktuelle og væsentligste risikopunkter i forhold til økonomi, tid og kvalitet.
 
Revisionens vurdering
Revisionens konklusion er, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug frem til og med 2. kvartal 2018 giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponerings-grundlaget.
 
Det fremgår af erklæringen, at revisionen ikke har fundet forhold, som kan give anledning til kritik af kvartalsrapportens beskrivelse af projektets fremrift, resterende budget samt risici knyttet til projektets fremdrift og færdiggørelse. Endvidere fremhæves henvisning til DTØs risikovurdering angivet nedenfor.
 
Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der udvises skyldig økonomisk hensyn.
 
Det skal i øvrigt oplyses, at der ikke er foretaget ændringer i projektet i forhold til kvalitet og indhold, siden regionsrådet behandlede kvartalsrapporten pr. 31. marts 2018 på mødet den 19. juni 2018.
 
Indholdet i kvartalsrapporten for Nyt Hospital Herlev
Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017 og skal ledsages af en ekstern revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projektet.
 
Nærværende rapportering indeholder følgende materiale:
Den uafhængige risikovurdering og den fortrolige del af kvartalsrapporteringen indeholder oplysninger om byggesagens restreserver, hvorfor administrationen af hensyn til regionens økonomiske interesse har valgt at materialet vedlægges som fortrolige bilag.
 
Alle kvalitetsfondsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter, herunder på risikostyring, reservebeholdning og tilpasningsmuligheder undervejs i projekterne.

KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes fremsendes den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag til Sundheds- og Ældreministeriet

RISIKOVURDERING
Administrationen vil også fremover følge udviklingen i tidsplaner og økonomi på projektet tæt og vil løbende holde den politiske følgegruppe og forretningsudvalget orienteret.
 
Det er administrationens vurdering, at det fortsat er realistisk at Nyt Hospital Herlev, på trods af ændringer i risikobilledet, kan gennemføres inden for den fastlagte budgetramme.
 
Projektets reserver og change requestliste (til- og fravalgsliste) vurderes således samlet tilstrækkelig i forhold til projektets risikobillede på nuværende stade.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Buch Nielsen / Niels Peter Hansen

JOURNALNUMMER
18010120


39.pdf
40.pdf
42.pdf

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev til Regionsrådet - 2. kvartal 2018
Bilag 2 - BDO Erklæring Nyt Hospital Herlev 2. kvt 2018
Bilag 4 - Nyt Hospital Herlev, 2. Kvartalsrapport 2018


10. 2. kvartalsrapport 2018 Nyt Hospital Bispebjerg

2. kvartalsrapport 2018 Nyt Hospital Bispebjerg

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ifølge retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne skal regionsrådet godkende den kvartalsafrapportering, der sendes til Økonomi - og Indenrigsministeriet for Nyt Hospital Bispebjerg. Rapporteringen er en forudsætning for den statslige andel af finansieringen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende kvartalsrapporten med tilhørende fortrolige bilag, revisorerklæring og uafhængige risikovurdering (bilag 1-5) vedrørende det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Nyt Hospital Bispebjerg

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Denne sag omhandler den økonomiske udvikling i perioden 1. april til 30. juni 2018 samt status for tid og kvalitet for det kvalitetsfondsfinansierede projekt Nyt Hospital Bispebjerg. Projektet har modtaget endelig godkendelse af udbetalingsanmodning i december 2017. Væsentlige efterfølgende begivenheder efter statusdagen og frem til mødesagens forelæggelse er indeholdt i rapporteringen.
 
Status for Nyt Hospital Bispebjerg samt administrationens vurdering
Balance i projektkalkulationer
Ultimo maj har projektorganisationen over for Hospitalsbyggestyregruppen og den politisk følgegruppe forelagt et samlet katalog med tekniske ændringsforslag for Akuthusprojektet, der bringer balance mellem projektforslagets kalkulationer og budget. Ændringsforslagene har ingen indflydelse på bygningens funktionalitet, ligesom projektets change request (til- og fravalgsliste) fortsat er intakt, hvilket følgegruppen tog til efterretning.
 
De større ændringer omfatter blandt andet ændring i betonkonstruktionen med flere søjler langs ydervægge og gangarealer. Søjlerne har betydning for bygningshøjden samt den nødvendige bæreevne af betondæk i etageadskillelserne. Dertil er der truffet beslutning om ændring af facadeprincippet, hvilket ligeledes vil have en reducerende effekt på bygningshøjden. Der er foretaget en reduktion af omfanget af glasfacader og indendørs glasvægge, mens vinterhaver er udgået, med efterfølgende mulighed for etablering. Det grønne udtryk i gårdhaver og på taget er reduceret fra at omfatte træbevoksning til lavtvoksende grøn beplantning, hvilket reducerer kravet til bæreevnen i betonkonstruktioner nedenunder. Endvidere indgår ændring af koncept for etablering af baderum fra præfabrikation til udførsel på pladsen.
 
Myndighedsbehandling
Der har i andet kvartal forsat været dialog med Københavns Kommune om det indsendte myndighedsprojekt for Akuthuset samt ansøgte dispensationer i den forbindelse. Der har i dialogen blandt andet været fokus på såvel fredede som øvrige træer på den samlede matrikel. I tilfælde af at ansøgte dispensationer ikke meddeles fra Københavns Kommune, vil nødvendige ændringer skulle indarbejdes i projektmodellen, men der vurderes fortsat at kunne etableres et fuldt funktionelt hospital.
 
Projektet har i juli modtaget meddelelse om, at myndighedsgodkendelsen ikke forventes behandlet i Københavns Kommune før medio november 2018.
 
Der er risiko for, at den forsinkede myndighedsgodkendelse forsinker den planlagte udsendelse af udbud for det samlede Akuthusprojekt.
 
Udbudsstrategi
Der er på møde med den politiske følgegruppe den 30. maj 2018 redegjort for forslag til samlet ændret udbudsstrategi. Ændringen betyder, at Nordblokken og Sydblokken udbydes i én totalentreprise, formentlig i ”konkurrencepræget dialog”. Projektorganisationen har i samarbejde med totalrådgiver vurderet, at strategien kan begrænse risici relaterende til særligt grænsefladen mellem Nord- og Sydblokken, idet snitflader mellem to udførende parter i udførslen af de to blokke, tidsmæssigt såvel som konstruktionsmæssigt er forbundet med ikke uvæsentlige risici.
 
Der er i den ændrede udbudsstrategi fortsat fokus på realiseringen af den forelagte byggetakt. Det sikres således, at Nordblokken færdiggøres til brug for genhusning af funktioner i bygning 7, mens røntgensatellitten fortsat etableres, således at der sikres billeddiagnostik i tilknytning til den eksisterende akutmodtagelse.
 
Konsekvensen af den nye udbudsform er, at totalrådgivers arbejder i det samlede projekt har ændret sig fra at omfatte hoved- og detailprojektering til i stedet at omfatte udarbejdelse af udbudsmaterialet til én samlet totalentreprise. Det oprettede projektforslag tænkes at indgå som referencemateriale i udbudsmaterialet. Projektet har oprettet et midlertidigt projektkontor hvor totalrådgiver, Bygherrerådgiver og bygherre sammen kan arbejde med udbudsmaterialet.
 
Fødsler
Regionens Sundhedsudvalg har på møde d. 28. august 2018 besluttet at indstille over for forretningsudvalget og regionsrådet, at der etableres fødested med tilknyttede funktioner på Bispebjerg Hospital. Der indgår på nærværende dagsorden særskilt mødesag om dette. Såfremt forslaget godkendes vil konsekvenser af beslutningen indgå i det videre arbejde med udbudsmaterialet for Akuthuset, og konsevenser vil blive beskrevet i en kommende kvartalsrapportering.
 
Midlertidig røntgensatellit
Planlagt midlertidig røntgensatellit er udbudt. Projektet er udvidet til også at omfatte ombygning af eksisterende akutmodtagelse til brug for tilrettelæggelse og træning af patientforløb forud for indflytning i Akuthuset. Projektet omtaler Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit (MARS). Der forelægges på nærværende møde særskilt mødesag med anmodning om kvalitetsfonds finansieret bevilling til indkøb af medicoteknisk appartur til projektet. Apperaturet flyttes efterfølgende til Akuthuset.
 
Klagesag
Der er i perioden indgået forlig med C.F. Møller og Cowi. Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt, at erstatningen finansieres uden for den samlede projektramme. Finansiering tænkes tilvejebragt enten ved kassetræk i regionen, alternativt ved disponering af opsparede/ubrugte driftsmidler i hospitalets budget.
 
Laboratorie- og logistikbygningen
Laboratorie- og logistikbygningen er afleveret primo juli, dvs. med ca. 4 ugers forsinkelse i forhold til oprindelig planlagt aflevering. Der er påbegyndt etapevis ibrugtagning fra august 2018 som planlagt, og ibrugtagningen vil forløbe frem til udgangen af 2019. Ibrugtagning sker etapevis idet den kliniske drift for Klinisk Biokemi Afdeling mv. skal opretholdes under hele processen. Funktionerne fraflyttes fra den fredede pavillon, bygning 6.
 
Renovering af eksisterende bygninger
I tilknytning til fraflytning af bygning 6 har Hospitalsdirektionen fastlagt den fremadrettede anvendelse af bygning 6. Renovering til de fremtidige funktioner ønskes igangsat i efteråret 2018. Der forelægges på nærværende møde særskilt mødesag med ansøgning om bevilling hertil.
 
Administrationens samlede vurdering
Det er administrationens vurdering, at de identificerede tekniske ændringer og efterfølgende analyser udført i 2. kvartal, reducerer risikoen for de økonomiske konsekvenser af totalrådgivers kalkulationer.
 
Administrationen er enige i, at den ændrede udbudsstrategi imødekommer risici relaterende til flere entreprenører samt grænseflader mellem Nordblokken og Sydblokken. Administrationen vurderer, at projektet på baggrund beslutningerne fortsat kan realiseres inden for den afsatte ramme, til den aftalte tid og den aftalte kvalitet.
 
Administrationens vurdering af projektet understøttes af den uafhængige revisorerklæring og af den uafhængige risikovurdering foretaget af Det Tredje Øje (DTØ).
 
Revisionens vurdering
Revisionens konklusion er, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug frem til og med 2. kvartal 2018 giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget.
 
Det fremgår af erklæringen, at revisionen ikke har fundet forhold, som kan give anledning til kritik af kvartalsrapportens beskrivelse af projektets fremdrift, resterende forbrug samt risici knyttet til projekternes fremdrift og færdiggørelse.
 
Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der udvises skyldig økonomisk hensyn.
 
Den uafhængige risikovurdering fra "Det tredje øje"
Det tredje øje (DTØ) vurderer, at de likvide reserver samlet set er sikret robusthed til, at håndtere de aktuelle økonomiske risici for projektet ved udgangen af 2. kvartal henset til det projektes risikovurdering og risikolog.
 
DTØ bemærker at det økonomiske risikobillede vedrørende totalrådgivers budget er væsentligt reduceret, men der er fortsat stor bevågenhed om kvaliteten af totalrådgivers projektmateriale og kalkulationer.
 
DTØ er overordnet enig i projektets vurdering af, at risikobilledet mindskes som følge af de igangværende budgetkalkulationer og drøftelser mellem parterne, og Akuthuset med de angivne risici, kan gennemføres som en totalentreprise inden for targetpris og - tid med et tilfredsstillende resultat.
 
DTØ vil fortsat have fokus på at rapporteringens risikobillede er retvisende og tilstrækkelige i forhold til de fremadrettede afklaringer omkring udbud i totalentreprise. Administrationen er enig i de nævnte opmærksomhedspunkter.
 
Indholdet i kvartalsrapporten for Nyt Hospital Bispebjerg
Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017 og skal ledsages af en ekstern revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projektet:
 
Fremsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet
Nærværende rapportering indeholder følgende materiale:
Den uafhængige risikovurdering og den fortrolige del af kvartalsrapporteringen indeholder oplysninger om byggesagens restreserver, hvorfor administrationen af hensyn til regionens økonomiske interesse har valgt at materialet vedlægges som fortrolige bilag.
 
Alle kvalitetsfondsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter, herunder på risikostyring, reservebeholdning og tilpasningsmuligheder undervejs i projekterne.
 

KONSEKVENSER
Hvis sagen tiltrædes fremsendes den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

RISIKOVURDERING
Administrationen vil også fremover følge udviklingen i tidsplaner og økonomi på projekterne tæt og vil løbende holde den politiske følgegruppe og forretningsudvalget orienteret.
 
Det er administrationens vurdering, at det er realistisk, at projektet Nyt Hospital Bispebjerg kan gennemføres inden for den fastlagte budgetramme.
 
Projektets reserver og change requestliste(til- og fravalgsliste) vurderes tilstrækkelig i forhold til projekternes risikobillede på nuværende stade.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Buch Nielsen / Niels Peter Hansen

JOURNALNUMMER
18010122


44.pdf
45.pdf
47.pdf

Bilag

Bilag 1 - BDO Følgebrev til Regionsrådet - 2. kvartal 2018
Bilag 2 - BDO Erklæring Nyt Hospital Bispebjerg 2. kvt 2018
Bilag 4 - Nyt Hospital Bispebjerg, 2. Kvartalsrapport 2018


11. Nyt Hospital Bispebjerg - Rokadeplansarbejder samt udvidelse og ombygning af Akutmodtagelse, teknisk ændring af bevilling til lab/log bygning

Nyt Hospital Bispebjerg - Rokadeplansarbejder samt udvidelse og ombygning af Akutmodtagelse, teknisk ændring af bevilling til lab/log bygning

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Nyt Hospital Bispebjerg omfatter blandt andet nybyggeriet af Akuthuset, etablering af en laboratorie- og logistikbygning samt mindre renovering af de eksisterende pavilloner.
 
I forbindelse med forelæggelse af projektforslaget for Akuthuset i oktober 2017, godkendte regionsrådet bevilling til etablering af en midlertidig røntgensattelit i nærheden af den eksisterende akutmodtagelse. Der har efterfølgende vist sig et behov for budgetudvidelse, hvorfor der ansøges om forhøjelse af eksisterende bevilling samtidig med, at der søges om bevilling til indkøb af medicoteknisk appartur samt mindre IT.
 
I forbindelse med ibrugtagning af laboratorie- og logistikbygningen, fraflyttes en eksisterende bygning, som skal renoveres (bygning 6). Der ansøges derfor om bevilling til disse arbejder.
 
Endelig søges der om frigivelse af rådighedsbeløb på 50 mio.kr. til eksisterende bevilling til udførsel af laboratorie - og logistikbygningen. Det samlede projekt forventes afsluttet med en overskridelse på op til 5,8 mio.kr. Overskridelse finansieres inden for de samlede afsatte rammer til Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende udvidelse på 2,75 mio.kr. af bevilling til etablering af Midlertidigt Akutmodtagelse og Røntgen Satellit (MARS)
 2. at udvidelse på 2,75 mio.kr. finansieres af Bispebjerg Hospitals Lokale investeringsramme
 3. at godkende bevilling på 35,5 mio.kr. til anskaffelser af røntgenudstyr og mindre medicoteknik samt it til MARS
 4. at bevilling på 35,5 mio.kr. finansieres ved disponering af rådighedsbeløbet til Nyt Hospital Bispebjerg i budget 2018 og indgår i det afsatte detailbudget til IT og medicotekniske anskaffelser i Nyt Hospital Bispebjerg
 5. at godkende bevilling på 13 mio. kr. til renovering og ombygning af bygning 6
 6. at bevilling på 13 mio.kr. finansieres ved disponering af rådighedsbeløbet til Nyt Hospital Bispebjerg i budget 2018 og indgår i det afsatte detailbudget til renovering i Nyt Hospital Bispebjerg
 7. at godkende at eksisterende bevilling til entreprise omkostninger forbundet med Laboratorie- og Logistikbygningen oprindeligt 231,2 mio.kr. (18PL) forhøjes med 50 mio.kr.
 8. at godkende at frigivelsen på 50,0 mio.kr. finansieres med 37 mio.kr. fra rådighedsbeløbet afsat til Nyt Hospital Bispebjerg (74%) og 13 mio.kr. fra rådighedsbeløbet afsat til Ny Psykiatri Bispebjerg (26%).

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Etablering af Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit (MARS)
 
I forbindelse med godkendelse af projektforslaget for Akuthuset godkendte regionsrådet i oktober 2017 bevilling til udførsel af "Nordblokken" samt tilhørende midlertidig røntgensatellit i tilknytning til den eksisterende akutmodtagelse.
 
I det videre arbejde med udarbejdelse af udbudsmateriale for den midlertidige røntgensatellit, blev der truffet beslutning om at udvide projektet til også at omfatte ombygning af eksisterende akutmodtagelse.
 
Ombygningerne skal forbedre den nuværende akutmodtagelse, der er præget af forholdsvis dårlige fysiske rammer og logistik. Dermed forbedres oplevelsen for patienter og pårørende og personalet får bedre arbejdsforhold. Samtidig giver ombygningerne mulighed for at, at personalet kan forberede og udvikle nye arbejdsgange og patientforløb med henblik på at være forberedt til indflytningen i nybyggeriet. Endeligt bliver der etableret mere sikre adgangsforhold til akutmodtagelsen under udførelsen af Akuthuset. Det udvidede projekt kaldes "Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit", i daglig tale MARS.
 
Bygningens stueplan rummer således nu et nyt ankomstområde til akutmodtagelsen med tilhørende reception og ventearealer. I forbindelse med akutmodtagelsen etableres et nyt Fast Track-område til patienter med mindre skader. Løsningen sikrer endvidere, at indgangen for selvhenvendere flyttes væk fra forsiden ved byggepladsområdet. Således vil alene patienter i ambulance fremadrettet ankomme på forsiden af bygningen, nær ved byggepladsområdet. Løsningen forventes at give en bedre brugeroplevelse og større sikkerhed.
 
Det udvidede projekt har betydet, at de forventede omkostninger til projektet er øget med 2,75 mio.kr. i forhold til den godkendte bevilling. Hospitalet har tilvejebragt finansiering til budgetudvidelsen fra den lokale investeringsramme.
 
Forud for endelig idriftsætning af MARS skal der, i projektets afsluttende fase, indkøbes en række bygherreleverancer til funktionerne i bygningen.
 
Leverancerne omfatter medicoteknisk inventar og medicoudstyr, primært til indretning af røntgensatellittens produktionsområde, samt evt. medicoteknisk inventar til den Fælles Akutmodtagelse (FAM). Behovet er opgjort i tæt samarbejde mellem Nyt Hospital Bispebjerg, klinikken og Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT), og udbuddene samordnes med lignende indkøb til Nyt Hospital Herlev i et fælles udbud, der håndteres af Koncernindkøb – Center for Økonomi.
 
Indkøbene udbydes inkl. installation og oplæring af personalet i brugen af det nye udstyr. Endvidere indgår option på flytning af udstyret til den endelige placering i den nye Fælles Akutmodtagelse i Akuthuset, når denne skal ibrugtages. Udgifter forbundet med flytning af udstyret til den endelig placering indgår ikke i denne bevilling.
 
Det estimeres, at ovenstående udstyr beløber sig til ca. 35,5 mio. kr. inkl. udgifter forbundet med installation og personaleoplæring, nødvendig rådgivning fra CIMT, der sikrer samspil med regionens IT og medicotekniske standarder, samt budget til uforudsete udgifter. Udgifterne indgår i den samlede plan for medicoanskaffelser i kvalitetsfondsprojektet. Bevillingen finansieres således inden for det samlede projektbudget til Nyt Hospital Bispebjerg, idet de planlagte anskaffelser på sigt planlægges flyttet til det nye Akuthus.
 
Renovering af bygning 6
Kvalitetsfondsbyggeriet på Bispebjerg Hospital rummer fire delprojekter; et parkeringshus, en Laboratorie- og Logistikbygning, Akuthuset samt indvendig renovering af de eksisterende bygninger, hvor der sker funktionsændringer.
 
Laboratorie- og Logistikbygningen, der indeholder laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter samt fælles forskningsfaciliteter, er netop overdraget, og indflytningsarbejdet af blandt andet Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) pågår.
 
KBA på Bispebjerg Hospital er i dag placeret i Bygning 6. (se kort bilag 1) KBA fraflytter deres forskning og kontorer (1. og 2. sal) i efteråret 2018, mens produktionen i bygningens stueetage fraflyttes ultimo 2019, når produktionsanlægget i Laboratorie- og Logistikbygningen er monteret og valideret, og medarbejderne har modtaget uddannelse i anvendelse heraf.
 
Den fremadrettede anvendelse af bygningerne er klarlagt i forbindelse med en samlet rokadeplan for Bispebjerg Hospitals somatiske funktioner. Det er besluttet at samle de ortopædkirurgiske funktioner i bygning 6, med ambulatorier på 1. sal samt afdelingens kontorer på 2. sal. Disse funktioner ligger i dag spredt på Bispebjerg Hospital. Den resterende del af bygning 6 vil mest sandsynligt blive anvendt til permanent placering af gastromedicinske ambulatorier samt den samlede gastroenterologiske forskningsenhed.
 
Udflytning af KBA fra bygning 6 er tidsmæssigt afgørende for øvrige rokader, der skal optimere nuværende kliniske funktioner og klargøre organisationen til den endelige indflytning i det nye Akuthus.
 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital ønsker derfor snarest muligt at igangsætte ombygning af bygning 6 ved finansiering af midler fra det afsatte renoveringsbudget inden for den samlede afsatte ramme til Nyt Hospital Bispebjerg. Da bygningen er fredet, vil ombygningerne foregå i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. På baggrund af dialog med bygherrerådgiver søges der bevilling på 13 mio. kr. til ombygningsarbejderne, inkl. budget til uforudsete omkostninger og rådgivning.
 
Laboratorie- og Logistikbygningen
Etablering af Laboratorie- og logistikbygningen er i sin afsluttende fase. Delprojektet forventes afsluttet med en overskridelse på op til 5,8 mio.kr. (18PL). Overskridelsen finansieres inden for de samlede afsatte rammer til projekterne Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg.
 
De samlede entrepriseomkostninger forventes at udgøre i alt 281,2 mio. kr. (18PL). incl. forventet overskridelse på 5,8 mio.kr. i forhold til det styrende detailbudget. Hertil er i marts 2014 godkendt bevilling på i alt 231,2 mio.kr. (18PL).
 
Der ansøges om forhøjelse af eksisterende bevilling til entreprise omkostninger med 50,0 mio. kr. (18PL). Forhøjelsen finansieres med 13,0 mio. kr. fra rådighedsbeløbet afsat til Ny Psykiatri Bispebjerg (26 %) og 37,0 mio. kr. fra rådighedsbeløbet afsat til Nyt Hospital Bispebjerg (74 %).
 
Det endelige regnskab for Laboratorie- og Logistikbygningen forventes aflagt ultimo 2019 efter gennemførelse af 1-årsgennemgangen.
 
Der har i den løbende økonomiopfølgning for Laboratorie- og Logistikbygningen været fokus på overholdelse af den samlede aftalte budgetramme. Der har således ikke været fulgt op på entrepriseomkostninger i forhold til den godkendte bevilling hertil.
 

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af sagen medfører, at medicoudstyret til den Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit (MARS) kan indkøbes og renoveringen af bygning 6 kan påbegyndes.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
De bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2018 er følgende:
 
Mio. kr. ekskl. moms (18 PL
Nyt Hospital Bispebjerg
Ny Psykiatri Bispebjerg
Bispebjerg Hospitals lokale investeringsramme
Udvidelse af Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit (MARS)
 
 
2,75
IT og medico til MARS
35,5
 
 
Renovering af bygning 6
13,0
 
 
Forhøjelse af bevilling til entrepriseomkostninger på Laboratorie- og Logistikbygningen
37,0
13,0
 
I alt
85,5
13,0
2,75
 
Ved godkendelse af denne mødesag, godkendes udvidelse af budget til etablering af den Midlertidige Akutmodtagelse og Røntgen Satellit (MARS) med 2,75 mio. kr. med finansiering fra Bispebjerg Hospitals lokale investeringsramme. Endvidere godkendes investeringsbevilling på 35,5 mio. kr. til indkøb af IT og medicoudstyr til MARS med finansiering over rådighedsbeløbet til Nyt Hospital Bispebjerg.
 
Desuden godkendes investeringsbevilling på 13 mio. kr. til renovering af bygning 6 med finansiering over rådighedsbeløbet til Nyt Hospital Bispebjerg.
 
Derudover godkendes forhøjelse af investeringsbevillingen til entrepriseomkostninger relateret til udførelsesfasen for Laboratorie- og Logistikbygningen med i alt 50,0 mio. kr. Heraf finansieres 37,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg, mens 13,0 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Ny Psykiatri Bispebjerg.
 
Det er fortsat forventningen, at de samlede projekter kan realiseres inden for de godkendte rammer på hhv. 3.004,4 mio.kr. (09PL) inkl. budget til energiinvesteringer til Nyt Hospital Bispebjerg og 1.046,4 mio.kr. (09PL) til Ny Psykiatri Bispebjerg, ialt 4.667,7 mio.kr. (18PL).

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt nogen særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018, og regionsrådet den 25. september 2018

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Buch Nielsen / Niels Peter Hansen

JOURNALNUMMER
18043214


49.pdf

Bilag

Bygning 6s placering på Bispebjerg


12. Forslag til ny organisering af byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen

Forslag til ny organisering af byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet tiltrådte på mødet den 17. maj 2016 en aftale med Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk A/S om byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen. På mødet i forretningsudvalget den 12. juni 2018 orienterede administrationen om, at der var foretaget en opdatering af styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden.
 
Administrationen fremlægger derfor nu et forslag til ny organisering af byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen, så det følger retningslinjerne i styringsparadigmet.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende nyt forslag til organisering af byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen og,
 2. at bemyndige koncerndirektionen til at underskrive "Allonge til Bygningsaftale om støtte til opførelse af ny bygning til Steno Diabetes Center Copenhagen" (bilag 2)

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (5), B (1), C (2), O (1), V (2), Ø (1) og Å (1), i alt 13.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: F (1).
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), I (2), O (3), V (5), Ø (4) og Å (2), i alt 37.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: F (3).
I alt 40.
Indstillingen var herefter godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Efter paradigmet for de store hospitalsbyggerier er blevet opdateret, har administrationen gennemgået organiseringen af byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Gennemgangen er sket for at forenkle organiseringen, så den følger det opdaterede styringsparadigme.

Den nuværende organisering af byggeriet er kompleks og giver mange snitflader. Den stiller store krav til koordinering mellem parterne, og det forøger det samlede risikobillede i byggeriet væsentligt.
 
Administrationens forslag til ny organisering
Administrationens forslag til nye organisering medfører
Med den nye organisering bliver koncerndirektionen knyttet tættere til styringen af byggeprojektet. Centerdirektøren for SDCC, som også har ansvaret for den efterfølgende drift, overtager ansvaret for byggeriet fra direktøren på Herlev Gentofte Hospital. Dette sker for at sikre den nødvendige sammenhæng mellem byggeriet og den efterfølgende drift. Der vil dog fortsat være behov for tæt dialog med Herlev Gentofte Hospital, som lægger jord til det nye Steno Diabetes Center Copenhagen
 
Den nye organisering ændrer ikke Novo Nordisk Fondens nuværende rolle i forhold til opførelsen af SDCC. De vil således fortsat være repræsenteret på styregruppeniveau. Novo Nordisk Fonden har meddelt, at de er indforstået med ændringerne i byggeorganisationen. Administrationens uddybende notat om den nye organisering er vedlagt som bilag 1.
 
Nyt tillæg til aftalen
Den oprindelige organisering af byggeorganisationen fremgår af aftalen mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden, og det er derfor juridisk nødvendigt at udarbejde en allonge (tillæg til aftale) til den oprindelige Bygningsaftale. Allonge til Bygningsaftalen er vedlagt som bilag 2.
 
Status på byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen
Nedrivning af Arkaden, som lå i byggefeltet, er ved at være tilendebragt, og administrationen forventer, at opførelsen af SDCC begynder i løbet af efteråret. Efter udgravning og spunsning begynder den egentlige opførelse af byggeriet. Byggeriet er opdelt i seks storentrepriser. De er sendt i udbud med frist for licitation i henholdsvis oktober og november 2018.
 
Projektet holder sig inden for den afsatte økonomi, men den endelige økonomi afhænger af de modtagne tilbud fra entreprenørerne. Administrationen vil give den politiske følgegruppe et mere præcist økonomisk billede af byggeriet sidst på året, når tilbuddene er modtaget og mængderne er valideret.
 
Forlængelse af lejemål
Regionen overtog ansvaret for driften af Steno Diabetes Center den 1. januar 2017. Indtil det nye SDCC står klar på Herlev Hospital lejer regionen de lokaler i Gentofte, hvor SDCC i dag drives. Lejekontrakten blev godkendt af regionsrådet i maj 2016 som en del af det samlede aftalekompleks for etablering af SDCC. Lejemålet udløber pr. 1. oktober 2020, men med mulighed for forlængelse i perioder af 3 måneder.
 
Den forventede afleveringsdato på byggeriet er ultimo december 2020 med forventet ibrugtagning primo 2021. Der er derfor behov for forlængelse af lejemålet og SDCC agter derfor at udnytte muligheden for forlængelse til den 1. juli 2021 af hensyn til en hensigtsmæssig ibrugtagnings- og indflytningsproces. Merudgiften til husleje afholdes af SDCC.
 
Orientering af den politiske følgegruppe
Den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Herlev, der også er følgegruppe for Steno Diabetes Center Copenhagen, er senest blevet orienteret om byggeriets status på mødet d. 16. august 2018. Følgegruppen blev igen orienteret via mail forud for fremlæggelse af denne mødesag.
 

KONSEKVENSER
Hvis indstillingen bliver tiltrådt, underskriver koncerndirektionen tillægget til Bygningsaftalen om den nye organisering af Steno Diabetes Center Copenhagen. Den nye organisering vil herefter træde i kraft.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Niels Peter Hansen

JOURNALNUMMER
18037700


50.pdf
51.pdf

Bilag

Bilag 1: Forslag til ny organisering af SDCC byggeri
Bilag 2: Udkast til allonge til Bygningsaftale SDCC


13. Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplatformen

Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplatformen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet regionsrådet om en udtalelse til brug for ministerens redegørelse om Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplatformen. Forslag til udtalelse vedlægges som bilag 1.
 
Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning om Sundhedsplatformen, der er afgivet til
Statsrevisorerne (beretning nr. 17/2017). Beretningen blev behandlet af Statsrevisorerne på et møde d.
20. juni 2018, og efterfølgende afgav Statsrevisorernes deres bemærkninger til beretningen. Beretningen
er vedlagt som bilag 2. Regionsrådet blev orienteret om beretningen pr. mail d. 20. juni 2018.
 
Forretningsudvalget drøftede Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplatformen på ekstraordinært møde d. 28. juni 2018, hvor hovedlinjerne i beretningen og administrationens bemærkninger hertil var indeholdt i sagsfremstillingen. Sagen er vedlagt som bilag 3.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende udtalelse (jf. bilag 1) til Sundheds- og Ændreministeriet om Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplatformen

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Sundheds- og Ældreministeren er som følge af den afgivne beretning nr. 17/2017 blevet bedt om at
afgive en ministerredegørelse til Statsrevisorerne om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen
giver anledning til, jf. rigsrevisorloven § 18, stk 2.
 
Ministerredegørelsen skal forholde sig til såvel beretningens indhold og konklusioner som til
Statsrevisorernes bemærkninger. I redegørelsen skal indgå ministerens kommentarer til regionsrådets
udtalelse jf. rigsrevisorlovens § 18 stk. 3. Sundheds- og Ældreministeriet har på den baggrund anmodet om en udtalelse fra regionsrådet.
 
På et ekstraordinært møde i forretningsudvalget den 28. juni blev sagen ”Orientering om Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplatformen” behandlet. Sagen vedrørte Rigsrevisionens konklusioner, Statsrevisorernes kritikpunkter og administrationens bemærkninger hertil. Sagen er vedlagt som bilag 3.
 
Selve udkastet til udtalelsen til Sundheds- og Ældreministeren fremhæver også de initiativer, som Region Hovedstaden har besluttet at iværksætte på baggrund af forretningsudvalgets beslutninger på mødet den 28. juni 2018. Disse initiativer blev behandlet på regionsrådsmødet den 21. august 2018 i sagen ”7. Initiativer til forbedring af Sundhedsplatformen (Jf. forretningsudvalgets beslutning ved møde den 28. juni 2018)”. Sagen er vedlagt som bilag 4.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen vil Sundheds- og Ældreministeriet få tilsendt en godkendt udtalelse fra Regionsrådet.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018. Regionens bemærkninger til beretningen skal fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet den 1. oktober 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Pia Kopke

JOURNALNUMMER
15013612


52.pdf
53.pdf
54.pdf
55.pdf

Bilag

Bilag 1. Udkast til udtalelse fra regionsrådet
Bilag 2. Beretning om SP_Rigsrevisionsrapport
Bilag 3. XFU 28.06.2018 Orientering om Rigsrevisionens beretning om SP
Bilag 4. RR 21.08.2018 pkt7 s19 Initiativer til forbedring af Sundhedsplatformen


14. Redegørelse fra regionsrådet til Ankestyrelsen om behandling af sag om aktindsigt i oplysninger om Sundhedsplatformen

Redegørelse fra regionsrådet til Ankestyrelsen om behandling af sag om aktindsigt i oplysninger om Sundhedsplatformen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ankestyrelsen har den 27. august 2018 anmodet regionsrådet i Region Hovedstaden om senest den 1. oktober 2018 at måtte modtage en redegørelse for behandlingen af en sag om aktindsigt i oplysninger om Sundhedsplatformen til journalist Hans Drachmann fra Politiken. Ankestyrelsens anmodning vedhæftes som bilag 1.
 
Ankestyrelsen anmoder nærmere bestemt Region Hovedstaden om en redegørelse til brug for styrelsens overvejelser om, hvorvidt der måtte være anledning til at rejse tilsynssag imod Region Hovedstaden for manglende overholdelse af lovgivningen.
 
Region Sjælland har også truffet afgørelse i aktindsigtssagen og er af Ankestyrelsen ligeledes blevet bedt om at udarbejde en redegørelse i sagen. Sag om udarbejdelse af redegørelse til Ankestyrelsen er på dagsordenen til forretningsudvalget i Region Sjællands møde den 17. september 2018.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at regionsrådets svar på Ankestyrelsens høring i overensstemmelse med det i sagsfremstillingen, afsnit C, beskrevne fremsendes til styrelsen sammen med den fulde redegørelsestekst i bilag 2.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
A. Indledning
 
I anledning af en klage over en afgørelse om aktindsigt i oplysninger om Sundhedsplatformen fra Region Hovedstaden har Ankestyrelsen den 27. august 2018 bedt om senest den 1. oktober 2018 at måtte modtage følgende fra regionsrådet:
 
Pkt. 1. En redegørelse for, hvordan Region Hovedstaden og Region Sjælland har samarbejdet om den pågældende aktindsigtssag, herunder om et ”samlet svar” i sagen.
Pkt. 2. En stillingtagen til det forhold, at det ikke fremgår af Region Hovedstadens afgørelse af 9. marts 2018, hvilken medarbejder der har afsendt afgørelsen.
Pkt. 3. En stillingtagen til sagsbehandlingstiden i den konkrete sag.
 
Ankestyrelsen vil tage udgangspunkt i regionsrådets redegørelse i forbindelse med styrelsens overvejelser om, hvorvidt der måtte være anledning til at rejse tilsynssag imod Region Hovedstaden for manglende overholdelse af lovgivningen.
 
B. Aktindsigtssagens behandling i Region Hovedstaden
 
Det kan om sagens behandling oplyses, at Journalist Hans Drachmann, Politiken, den 30. januar 2018 beder både Region Hovedstaden og Region Sjælland om aktindsigt i oplysninger om betalinger til private virksomheder for ydelser i relation til Sundhedsplatformen. Hans Drachmann beder herudover begge regioner om aktindsigt i dokumenter og korrespondance mv. om "de overordnede indledende analyser af markedet for elektroniske patientjournalløsninger, som blev foretaget i foråret 2011."
 
Administrationerne i de to regioner er i kontakt med hinanden om behandling af aktindsigtssagen, og Region Sjælland sender den 23. februar 2018 som den første af de to regioner en afgørelse til Hans Drachmann. Af afgørelsen fremgår det, at Region Sjælland fsva. betalingerne til private virksomheder henviser til Region Hovedstaden, idet det i overensstemmelse med samarbejdsaftalen om Sundhedsplatformen imellem de to regioner er Region Hovedstaden, der afholder de pågældende udgifter på vegne af begge regioner, som efterfølgende hver især debiteres omkostningerne efter en aftalt fordelingsnøgle.
 
Region Hovedstaden sender den 9. marts 2018 sin afgørelse til Hans Drachmann. Med afgørelsen modtager Hans Drachmann dele af de ønskede oplysninger om betalinger til private virksomheder i forbindelse med Sundhedsplatformen, mens andre dele undtages under henvisning til offentlighedslovens regler om undtagelse af personlige oplysninger og oplysninger om drifts- eller forretningsforhold o. lign.
 
Det fremgår af Region Hovedstadens afgørelse, at der er tale om en ”fælles afgørelse" fra Region Hovedstaden og Region Sjælland i anledning af Hans Drachmanns anmodninger om aktindsigt sendt til begge regioner. Det fremgår dog også af afgørelsen, at en eventuel klage skal sendes til både Region Hovedstaden og Region Sjælland, der så vil anlægge en samlet vurdering af klagen.
 
Region Hovedstadens afgørelse afsendes ved en fejl uden en underskrift.
 
Hans Drachmann sender herefter den 15. marts 2018 en klage - over begge regionernes afgørelser - til Region Hovedstaden, som imidlertid først den 15. juni 2018 træffer afgørelse i sagen. Med afgørelsen gives Hans Drachmann fuld aktindsigt i de ønskede oplysninger, og Region Hovedstaden sender af denne grund ikke Hans Drachmanns klage af 15. marts 2018 til behandling i Ankestyrelsen.
 
Hans Drachmann er dog utilfreds med ikke at få behandlet et klagepunkt i sin klage af 15. marts 2018 om, at Region Hovedstaden med den "fælles afgørelse" af 9. marts 2018 træffer afgørelse for Region Sjælland, og han genfremsender derfor den 6. juli 2018 sin klage til Region Hovedstaden. Hans Drachmann tilføjer den nye klage et punkt vedrørende Region Hovedstadens tidsforbrug til behandling af hans aktindsigtssag.
 
Region Hovedstaden videresender herefter den 9. juli 2018 begge Hans Drachmanns klager til Ankestyrelsen.
 
C. Udkast til regionsrådets svar til Ankestyrelsen
 
Det foreslås, at Ankestyrelsen - sammen med vedhæftede udførlige redegørelse - meddeles følgende svar på sine høringsspørgsmål af 27. august 2018, jf. afsnit A ovenfor i sagsfremstillingen:
 
- Ad pkt. 1: Region Hovedstaden er enig med Ankestyrelsen i, at Region Hovedstaden i det foreliggende tilfælde ikke har kunnet træffe en fælles afgørelse for både Region Sjælland og Region Hovedstaden.
 
Region Hovedstaden har således med sit svar af 9. marts 2018 heller ikke haft til hensigt at træffe afgørelse på vegne af Region Sjælland, men har alene villet lade sit svar være en naturlig opfølgning på Region Sjællands henvisning i sin afgørelse af 23. februar 2018 til en besvarelse v/ Region Hovedstaden af de dele af anmodningen om aktindsigt, som Region Hovedstaden har mulighed for at svare på.
 
Det bemærkes i denne forbindelse, at det af § 3, stk. 2, i de to regioners Samarbejdsaftale om drift, vedligeholdelse og udvikling af Sundhedsplatformen fra 2017, som vedhæftes, fremgår, at hver af regionerne repræsenterer sig selv i forhold til andre myndigheder.
 
Regionsrådet beklager sagsbehandlingsfejlen, og Region Hovedstaden vil adressere aspektet i forbindelse med iværksættelse af en fornyet orientering af regionens administration om offentlighedslovens regler om aktindsigt.
 
- Ad pkt. 2 og 3: De gældende regler om underskrift af afgørelser og besvarelse eller orientering af anmodere om aktindsigt om forsinkelser af svar på deres anmodninger er overtrådt, hvilket regionsrådet beklager. Region Hovedstaden vil i denne anledning iværksætte fornøden orientering af regionens administration om relevante forvaltningsretlige krav.
 
Den fulde redegørelsestekst, som i givet fald fremsendes til Ankestyrelsen sammen med regionsrådets svar, jf. umiddelbart ovenfor, vedhæftes som bilag 2.

KONSEKVENSER
I tilfælde af regionsrådets tiltrædelse af indstillingen, vil der skulle planlægges gennemførelse af orientering om de forvaltningsretlige regler til regionens administration.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover de i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
I tilfælde af regionsrådets tiltrædelse af indstillingen, vil der skulle planlægges gennemførelse af orientering om de forvaltningsretlige regler til regionens administration.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Marie Kruse

JOURNALNUMMER
18041598


56.pdf
57.pdf

Bilag

Henvendelse af 27. august 2018 fra Ankestyrelsen.
Udkast til redegørelse fra regionsrådet, 12. september 2018.


15. Principper for ny hospitalsplan

Principper for ny hospitalsplan

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På dialogmøde i maj 2018 blev principperne for en ny hospitalsplan drøftet i dialog mellem politikere, borgere, klinikere og patientforeninger. Forud for dialogmødet blev oplæg til dialogmødet godkendt af regionsrådet, og der blev udvalgt fire principper som udgangspunkt for udarbejdelsen af en ny hospitalsplan.
 
Der var en opsamling og videre drøftelse af input fra dialogmødet på møde i sundhedsudvalget d. 20. juni 2018 med henblik på, at principperne for en ny hospitalsplan nu vedtages. Af hensyn til det videre arbejde med hospitalsbyggerierne skal der endvidere tages stilling til udvalgte 'hjørneflag' for en ny hospitalsplan.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende rammen for 'Hospitalsplan 2025', der består af fire planområder med akuthospital i hvert område, Rigshospitalet som højt specialiseret hospital, Bornholms Hospital, der grundet den geografiske placering har særstatus samt Region Hovedstadens Psykiatri,
   
 2. at godkende, at principperne for ”Hospitalsplan 2025” prioriteres i følgende rækkefølge, og at der ved anvendelse af principperne i de enkelte tilfælde skal tages lokale hensyn:
  1. Kvalitet
  2. Sammenhængende patientforløb
  3. Nærhed,
  4. Effektivitet.
   
 3. at godkende den reviderede politiske proces for den ny hospitalsplan, hvor processen udvides med to politiske forelæggelser om den fremtidige organisering af den akutte behandling.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning den 28. august 2018:
Indstillingspunkt 1 blev anbefalet.
Efter drøftelse blev der fremsat ændringsforslag til indstillingspunkt 2. Det oprindelige forslag til prioriteret rækkefølge var:
 1. Kvalitet (som det bærende princip),
 2. Effektivitet,
 3. Sammenhængende patientforløb,?
 4. Nærhed.
Det blev foreslået at ændre den prioriterede rækkefølge således:
 1. Kvalitet,
 2. Nærhed,
 3. Sammenhængende patientforløb,
 4. Effektivitet.
Sundhedsudvalgets formand satte ændringsforslaget til afstemning:
For stemte: C (2), F (1), I (1), O (1), V (1) og Ø (1), i alt 7.
Imod stemte: A (3) og B (1), i alt 4.
Undlod at stemme: 0.
I alt 11.
Indstillingspunkt 2 med den ændrede prioriterede rækkefølge var herefter anbefalet.
Karin Friis Bach (B), Leila Lindén (A), Lars Gaardhøj (A) og Jesper Clausson Vibholt (A) ønskede følgende protokolbemærkning:
"Radikale Venstre og Socialdemokratiet stemmer imod, fordi vi i højere grad ønsker at følge den indstilling, der blev resultatet af det afholdte dialogmøde med repræsentanter fra medarbejdere, patienter, ledere og politikere, blandt andet ved at prioritere “sammenhængende patientforløb” som næstvigtigste princip.
Indstillingspunkt 3 blev anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Indstillingspunkt 1 og 3 blev anbefalet.
Radikale Venstre (B) og Socialdemokratiet (A) stillede følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 2 (bilag 3):
”At godkende, at principperne for ”Hospitalsplan 2025” prioriteres i følgende rækkefølge, og at der ved anvendelse af principperne i de enkelte tilfælde skal tages lokale hensyn:
 1. Kvalitet
 2. Sammenhængende patientforløb
 3. Nærhed,
 4. Effektivitet."
Formanden satte ændringsforslaget fra Radikale Venstre (B) og Socialdemokratiet (A) til indstillingspunkt 2 under afstemning:
For stemte: A (5), B (1), F (1), V (2), og Å (1), i alt 10.
Imod stemte: C (2), O (1), Ø (1), i alt 4.
Undlod at stemme: 0.
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.
Ændringsforslaget til indstillingspunkt 2 fra Radikale Venstre (B) og Socialdemokratiet (A) var herefter anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 2:

”Det foreslås at ændre den prioriterede rækkefølge i indstillingspunkt 2 således:
 1. Kvalitet,
 2. Nærhed,
 3. Sammenhængende patientforløb,
 4. Effektivitet.”
Formanden satte ændringsforslaget fra Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten under afstemning:
For stemte: C (5), O (3) og Ø (3), i alt 11.
Imod stemte: A (13), B (3), F (3), I (2), V (5) og Å (2), i alt 28.
Undlod at stemme: Torben Kjær (Ø), i alt 1.
I alt 40.
Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.
 
Forretningsudvalgets samlede indstillingen var herefter godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
På møde i sundhedsvalget den 20. juni 2018 var en opsamling på dialogmødet om principper for en ny hospitalsplan, og af sagen fremgik, at der på indeværende møde skal tages stilling til vægtning af principper og 'hjørneflag'. Nedenfor fremgår administrationens forslag til hvilke principper, der skal ligge til grund for en ny hospitalsplan, samt hvilke hjørneflag, der skal besluttes.
 
Rammen for en ny hospitalsplan
Den nuværende hospitalstruktur består af Rigshospitalet som højt specialiseret hospital, fire store akuthospitaler, Bornholms Hospital og Region Hovedstadens Psykiatri. Befolkningsfremskrivningen for regionen viser, at der vil komme flere borgere, og en større andel af befolkningen vil være ældre borgere. Det vurderes, at den nuværende hospitalsstruktur er fremtidssikret og et godt udgangspunkt for at kunne sikre den bedste behandling for alle regionens borgere. Regionen er inddelt i fire planområder, jf. bilag, der sikrer en fornuftig balance mellem et optimalt befolkningsunderlag til hospitalsfunktionerne og nærhed i behandlingen for patienterne med et akuthospital i hvert område.
Principper for udarbejdelsen af Hospitalsplan 2025
En ny hospitalsplan skal udstikke en langsigtet ramme for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden. Det foreslås, at planen forløber frem til 2025, hvor alle de nye hospitalsbyggerier forventes at stå færdige. I de kommende år ibrugtages nye hospitalsbyggerier, der vil give nye rammer på hospitalerne og i psykiatrien, og Hospitalsplan 2025 skal imødekomme borgernes forventninger og krav til et moderne sundhedsvæsen og høj kvalitet i behandlingen. Samtidig skal hospitalsplanen sikre en hospitalsstruktur, som understøtter et effektivt hospitalsvæsen, hvor ressourcerne er knappe. Der vil i de kommende år være flere borgere i regionen - og flere ældre borgere - der skal behandles på hospitalerne og i psykiatrien, ligesom det forventes, at det bliver muligt at behandle for flere sygdomme end i dag.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af Hospitalsplan 2025 er der behov for en fornyet politisk stillingtagen til, hvilke principper der skal ligge til grund for den ny hospitalsplan. Regionsrådet godkendte den 17. april 2018, at drøftelserne på dialogmødet skulle tage udgangspunkt i nedenstående fire principper, og i indeværende sag skal principperne prioriteres.
 
Principperne skal danne grundlag for at vurdere ændringsforslag til Hospitalsplan 2025:
Udover de ovenstående principper er 'lighed i sundhed' også et grundlæggende princip, der vægtes højt og går på tværs af de øvrige principper. Alle borgere uanset baggrund og ressourcer skal tilbydes den behandling de har behov for, hvilket for særligt udsatte borgere kan betyde, at de skal tilbydes differentierede og særligt målrettede indsatser.
 
Opsamling på dialogmødet om principperne for den ny hospitalsplan
På dialogmødet blev de fire principper diskuteret ud fra tre konkrete cases, der vedrørte borgere med specialiserede behov, fx kræftpatienter, borgere med behov for akut behandling samt borgernes behov for nære sundhedstilbud.
 
Til dialogmødet var inviteret repræsentanter fra kommuner, patientforeninger, faglige organisationer samt klinikere og direktioner fra hospitalerne, og mødet var åbent for alle borgere. Der deltog 86 repræsentanter i alt (inkl. administrationen) fordelt således: 19 politikere fra regionsrådet, 17 fra hospitalerne, 11 borgere, 12 fra faglige organisationer, syv fra patientforeninger samt en kommunal repræsentant.
 
Som introduktion til casene vedrørende borgere med specialiserede behov og akutbehandling blev der vist en film, som præsenterede dilemmaerne ved den nuværende organisering. Efter drøftelser i mindre grupper fik deltagerne hver især mulighed for at udvælge, hvilket princip der skulle vægtes højest i en ny hospitalsplan samt skriftligt at begrunde udvælgelse af princippet. De afgivne stemmer efter borddiskussionerne af henholdsvis borgere med specialiserede behov og akut behandling fordelte sig således:
I vedlagte bilag ses resultatet af stemmeafgivningen og deltagernes argumenter for at vægte et af principperne.
 
De afgivne stemmer samt deltagernes argumenter viser, at interessenterne generelt vægtede kvalitet højest, efterfulgt af henholdsvis sammenhængende patientforløb i specialiseret behandling og nærhed i akut behandling.
 
Prioritering af principper for ny hospitalsplan
De fire principper om kvalitet, effektivitet, nærhed og sammenhængende patientforløb er tæt koblet og indbyrdes forbundne, og det kan være vanskeligt at foretage en klar prioritering mellem principperne, som kan gælde generelt og dække hele det regionale sundhedsvæsen. De samme fire principper er udgangspunktet for den nugældende 'Hospitalsplan 2020', hvori det er besluttet, at 'behandlingen skal foregå på et højt fagligt niveau, den skal organiseres under hensyntagen til de økonomiske rammer og så tæt på patientens bopæl som fagligt muligt under hensyn til sammenhængen i patientforløb'.
 
Målet med en ny hospitalsplan er beskrevet i konstitueringsaftalen for regionen for 2018-2021. Heraf fremgår, at alle borgere skal have lige god behandling, uanset hvor de bor, og om deres sygdom er fysisk eller psykisk. Forligspartierne ønskede at fastholde princippet om, at både nærhed og kvalitet er vigtig, så patienterne møder den højeste kvalitet i behandlingen så tæt på, hvor de bor, som muligt.
 
Det foreslås, at det bærende princip for Region Hovedstadens ny hospitalsplan er kvalitet. Det skal sikres, at høj faglig kvalitet i patientbehandlingen vægtes højest, uanset hvor i forløbet borgerne møder sundhedsvæsenet, og om det er i behandlingen for almindeligt forekommende sygdomme eller højt specialiseret behandling. Dette betyder blandt andet, at de enkelte hospitaler skal have et tilstrækkeligt patientunderlag for at varetage funktionerne med høj faglig kvalitet. Hvis princippet om kvalitet er indbyrdes modstridende med de øvrige principper om effektivitet, nærhed og sammenhængende patientforløb, vægtes hensynet til den faglige kvalitet højest.
 
Der er stigende krav og forventninger fra borgere og pårørende, samtidig med, at der fremadrettet forventes flere borgere – og mere behandlingskrævende ældre borgere - i regionen. Det er tiltagende nødvendigt at prioritere ressourcerne, og det foreslås på den baggrund, at princippet om effektivitet prioriteres efter kvalitet. Det skal sikres, at opgaverne i sundhedsvæsenet løses med effektiv ressourceudnyttelse for at sikre mest sundhed for pengene, hvilket bl.a. indbefatter, at behandlingen ikke skal varetages på et højere specialiseringsniveau, end hvad der er behandlings- og omkostningsmæssigt nødvendigt. Det betyder, at eventuelle organisatoriske ændringer i Hospitalsplan 2025 skal vurderes i forhold til at sikre effektiv ressourceudnyttelse, så længe høj kvalitet opretholdes.
 
Det foreslås, at princippet om sammenhængende patientforløb prioriteres som tredje princip. Sammenhængende patientforløb har tæt kobling til patientoplevet kvalitet ligesom undersøgelser viser, at skift mellem hospitaler og behandlere giver større risiko for forsinkelser og fejl i behandlingen. Der bør derfor være fokus på at minimere overgange og sikre sammenhængende forløb, som skaber tryghed for patienten. På dialogmødet gav deltagerne udtryk for, at sammenhængende patientforløb i forhold til specialiseret behandling (eksemplificeret ved kræft) vægter højt, samt at afstand til den specialiserede behandling er mindre afgørende.
 
Til trods for regionens små geografiske afstande til behandling, er der lokale forskelle i afstande inden for de enkelte planområder. Nærhed foreslås prioriteret som fjerde princip. På dialogmødet blev det i forhold til den akutte behandling fremhævet, at nærhed især er vigtigt ved lette skader og for sårbare borgere, hvor længere transportafstand kan føles som en gene. Planområderne er geografisk forskellige, og nogle borgere i regionen har længere afstande til de akutte tilbud end andre. Det blev på dialogmødet foreslået, at fx opfølgning på behandling kan varetages lokalt for blandt andet at imødekomme sårbare borgeres behov for kort afstand til behandling. Indførelse af nærhedsfinansiering i aftalen om regionens økonomi for 2019 har endvidere givet et nyt perspektiv på nærhedsbegrebet. Formålet med den nye styringsmodel er at sikre mere patientnær sundhed, hvor flere patienter skal behandles så tæt på hjemmet som muligt. Det indebærer fx, at flere kroniske patienter skal til kontrol hos deres praktiserende læge, i fx sundhedshuse eller lignende fremfor på hospitalerne, samt at samarbejdet mellem hospitaler, almen praksis og kommunerne skal fremmes.
 
Når principperne benyttes som grundlag for at vurdere organisatoriske ændringsforslag i en ny hospitalsplan, skal det således ske under hensyntagen til blandt andet lokale forhold. Dette betyder, at vurderingen af ændringsforslag kan variere fra område til område. I forhold til fx behandling af kroniske sygdomme, hvor patienterne typisk har mange kontakter med sundhedsvæsenet og oftere oplever manglende sammenhæng i forløbet, vil principperne om nærhed og sammenhængende patientforløb være særligt vigtige.
 
Hjørneflag vedr. analyse af akutområdet
Som tidligere beskrevet er der af hensyn til de igangværende hospitalsbyggerier brug for at beslutte konkrete 'hjørneflag', inden den ny hospitalsplan vedtages i september 2019. Akutområdet udgør et hjørneflag, da organiseringen af dette område har stor betydning for hospitalernes samlede anvendelse af hospitalsmatriklerne. Af hensyn til nybyggerierne er der særligt behov for at tage stilling til organiseringen af akutområdet på Herlev og Gentofte Hospital samt Amager og Hvidovre Hospital, der ibrugtages i løbet af de kommende år. Da der er behov for at se på regionens samlede organisering af akutområdet, inden der kan træffes beslutning på dette område, igangsættes en analyse af den fremtidige organisering af den akutte behandling i Region Hovedstaden. For nærmere oplysninger om analysen henvises til sag om akutområdet på samme møde.
 
Politisk proces for det videre arbejde med den ny hospitalsplan
Regionsrådet godkendte den 13. marts 2018 procesplan for udarbejdelse af den ny hospitalsplan. Med henblik på at sikre en politisk proces om den fremtidige organisering af den akutte behandling, og at der af hensyn til de nye hospitalsbyggerier kan tages stilling til dette område, inden den endelige hospitalsplan er udarbejdet, foreslås det, at den tidligere godkendte procesplan suppleres med to politiske forelæggelser. Primo oktober 2018 vil der være en temadrøftelse om akutte behandlingstilbud, hvor de foreløbige analyseresultater drøftes. Den endelige analyse af organiseringen af akut behandling forelægges sundhedsudvalget på mødet den 31. oktober 2018 med henblik på, at udvalget indstiller forslag om den fremtidige organisering af akut behandling til godkendelse i forretningsudvalget og regionsrådet i november 2018.
 
Nedenfor fremgår forslag til den politiske procesplan for det videre arbejde med hospitalsplanen:
 
image
 
image
 
Involvering af kommuner
For at sikre yderligere dialog med kommunerne har sundhedsudvalget på møde den 20. juni 2018 godkendt, at udvalget inviterer udvalget for forebyggelse og sammenhæng, formændene for kommunernes social- og sundhedsudvalg samt medlemmerne af sundhedskoordinationsudvalget (SKU) til møde vedrørende arbejdet med den ny hospitalsplan med særligt fokus på tværsektorielt samarbejde. Dialogmødet er under planlægning og forventes holdt i oktober 2018.

KONSEKVENSER
Ved godkendelse af indstillingerne vil administrationen vurdere ændringsforslag til hospitalsplanen og udarbejde et udkast til 'Hospitalsplan 2025' med afsæt i den beskrevne ramme og de prioriterede principper. Det vil konkret betyde, at høj faglig kvalitet i patientbehandlingen vil blive vægtet højest i hospitalsplanen. Høringsversion af 'Hospitalsplan 2025' forelægges forretningsudvalget og regionsrådet i december 2018.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt en kommunikationsindsats. Interessenter inddrages via særskilte initiativer, som beskrevet i sagen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges sundhedsudvalget den 28. august 2018, forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Anne Skriver

JOURNALNUMMER
18000944


58.pdf
59.pdf
60.pdf

Bilag

Bilag vedr. planområder
Opsamling på dialogmødet om principperne for den ny hospitalsplan
Ændringsforslag til FU møde fra Radikale Venstre og Socialdemokratiet


16. Opfølgning om akutklinikken på Herlev og Gentofte Hospital

Opfølgning om akutklinikken på Herlev og Gentofte Hospital

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den 19. december 2017 behandlede regionsrådet et medlemsforslag fra Hans Toft (C) på vegne af det konservative folkeparti om akutklinikken på Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte matriklen). Regionsrådet besluttede, at forretningsudvalget skal forelægges en opfølgende sag med baggrunden for Herlev og Gentofte Hospitals forslag om at samle den akutte patientbehandling.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at orienteringen om baggrunden for Herlev og Gentofte Hospitals forslag om samling af den akutte patientbehandling tages til efterretning.?
Sagen forelægges regionsrådet for så vidt angår indstillingspunkt 1. Efter den kommunale styrelseslovs §11, stk. 1, som også gælder for regioner, kan et udvalgsmedlem indbringe ethvert spørgsmål for regionsrådet, herunder beslutninger, hvor et udvalg har taget administrationens redegørelse til efterretning. Christoffer Buster Reinhardt begærede på vegne af de Det Konservative Folkeparti (C), Venstre (V) og Dansk Folkeparti (O) således sagens indstillingspunkt 1 indbragt for regionsrådet.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 10. april 2018:
Efter den kommunale styrelseslovs §23, som også gælder for regioner, kan et udvalgsmedlem standse udførelsen af en udvalgsbeslutning ved at begære beslutningen forelagt regionsrådet til afgørelse. Christoffer Buster Reinhardt begærede på vegne af de konservative (C) således sagen indbragt for regionsrådet.
Det bemærkes at der er en fejl i protokollen fra forretningsudvalget den 10. april 2018, når det er anført, at sagen blev indbragt i medfør af standsningsretten, jf. kommunestyrelseslovens § 23. Der skulle således være ført til protokol: "Sagen forelægges for regionsrådet, da Christoffer Buster Reinhardt (C) begærede sagen indbragt til afgørelse i regionsrådet. Sagen er styrelsesretligt indbragt i medfør af indbringelsesretten, jf. kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1, idet sagen i udvalget blev taget af dagsordenen forinden afstemning."
 
Regionsrådets beslutning den 17. april 2018:
Sag 5 blev behandlet som sag nr. 7 på dagsordenen.
Sagen blev udsat til regionsrådsmødet den 15. maj 2018.
Charlotte Holtermann (A), Hanne Andersen (A), Susanne Due Kristensen (A), Özkan Kocak (A), Freja Södergran (O) og Peter Frederiksen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Rie Holst (A), Jarl Feyling (A), Flemming Hørdum Gertsen (A), Paw Karslund (O) og Per Roswall (V).
 
Sagen blev ikke behandlet på regionsrådets møde den 15. maj 2018.
 
Regionsrådets beslutning den 19. juni 2018:
Sagen sendes tilbage til forretningsudvalget, hvor den behandles som et lukket punkt.
Stinus Lindgren (B), Annette Randløv (B), Henrik Thorup (O) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Isabella Sarchar (O) og Susanne Langer (Ø).
 
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Sagen forelægges regionsrådet for så vidt angår indstillingspunkt 1. Efter den kommunale styrelseslovs §11, stk. 1, som også gælder for regioner, kan et udvalgsmedlem indbringe ethvert spørgsmål for regionsrådet, herunder beslutninger, hvor et udvalg har taget administrationens redegørelse til efterretning. Christoffer Buster Reinhardt begærede på vegne af Det Konservative Folkeparti (C), Venstre (V) og Dansk Folkeparti (O) således sagens indstillingspunkt 1 indbragt for regionsrådet.
Forretningsudvalget behandlede indstillingspunkt 2 som lukket punkt.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Sagen blev taget af dagsordenen.
 
Regionsrådet understreger og tydeliggør, at en stillingtagen til akutklinikkerne i bl.a. Gentofte og Amager afventer den planlagte drøftelse og behandling i oktober/november 2018.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).
 

SAGSFREMSTILLING
Med denne sag orienteres forretningsudvalget nærmere om processen på Herlev og Gentofte Hospital (HGH) i forbindelse med at klargøre hele hospitalet til åbningen af Nyt Herlev og Gentofte Hospital, herunder forslag om at akutte patienter behandles på Herlev-matriklen. Supplerende orienteres forretningsudvalget nærmere om det kommende arbejde med en ny hospitalsplan i Region Hovedstaden, idet beslutninger om regionens struktur og organisering på akutområdet fastlægges i regionens hospitalsplan.
 
Endelig er der til sagen vedlagt et fortroligt bilag (bilag 1), som vedrører en vurdering af den ledelsesmæssige håndtering af sagsforløbet.
 
Generalplan 2020 - Nyt Herlev og Gentofte Hospital
Nyt Hospital Herlev tages i brug i 2019 på Herlev-matriklen og hospitalet udvides med ca. 60.000 m2, som vil rumme Akuthuset med den nye Fælles Akutmodtagelse og Kvinde-Barn Centret.
 
Hospitalsdirektionen på HGH har igangsat et større analyse- og planlægningsarbejde (generalplanprojekt) med henblik på at få afklaring af den mest optimale anvendelse af hospitalets to matrikler, når det nye byggeri på Herlev-matriklen kan tages i brug efteråret 2019.
 
Der er med det nye byggeri mulighed for fagligt at optimere patientforløbene på og mellem hospitalets to matrikler, samt sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse af den samlede kapacitet. Med ibrugtagningen af nybyggeriet skal HGH honorere et samlet effektiviseringskrav på 120 mio. kr. årligt, som indgår i forudsætningen for kvalitetsfondsprojektet.
 
Der har på HGH været bred involvering af medarbejdere og drøftelser med bl.a. afdelingsledelserne om den faglige udvikling inden for de enkelte specialer med henblik på at drøfte optimale patientforløb og fremtidig placering af funktionsområderne.
 
For at understøtte en bred medarbejderinvolvering har al væsentligt materiale ift. generalplansarbejdet været tilgængeligt på intranettet fra maj 2017. Desuden har der bl.a. sideløbende været statusorienteringer om generalplansarbejdet i VMU og Kontaktudvalget, ligesom der er nedsat en følgegruppe under VMU med medarbejderrepræsentation. Det er opfattelsen i direktionen på HGH, at både indhold og fremtidsscenarier i forhold til generalplansforslaget er bredt forankret blandt personalet og løbende drøftes.
 
Forslag om at samle den akutte patientbehandling
Forslaget fra HGH om at samle den akutte patientbehandling på Herlev-matriklen er bragt op som en del af Generalplanen.
 
HGH begrunder forslaget om at samle den akutte patientbehandling i den nye akutmodtagelse på Herlev-matriklen med, at alle akutte patienter i planområde Midt skal sikres samme høje faglige kvalitetsniveau i diagnostik og behandling, hvilke er muligt, når alle specialer er samlet på matriklen, og der er fysisk nærhed til der moderne diagnostiske udstyr (CT- og MR scannere), som etableres i den nye akutmodtagelse.
 
Forslaget tager endvidere udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens tidligere udmelding om et styrket nationalt akutberedskab med samling af de akutte funktioner på færre hospitaler for at sikre, at akut syge patienter mødes af en bred vifte af specialiserede lægelige og sundhedsfaglige kompetencer og specialiseret udstyr.
 
HGH har ikke truffet beslutning om organiseringen af den akutte patientbehandling, herunder akutklinikken på Gentofte-matriklen, da dette er en politisk beslutning. Direktionen på HGH er opmærksomme på, at dele af den samlede Generalplan er omfattet/reguleret af regionens hospitalsplan. Disse dele vil indgå som bidrag fra HGH til udarbejdelsen af en ny hospitalsplan.
 
Organisatorisk sammenlægning af akutmodtagelsen og akutklinikken Herlev og Gentofte Hospital
Med fusionen af HGH er der gennemført en række sammenlægninger af afdelinger. Akutmodtagelsen på Herlev-matriklen og akutklinikken på Gentofte-matriklen blev organisatorisk lagt sammen i september 2016 med en fælles afdelingsledelse.
 
Der er hos afdelingsledelsen et stort fokus på at sikre akutte patientforløb af høj faglig kvalitet. I forbindelse med planlægningen af ibrugtagningen af den nye akutmodtagelse har der bl.a. i september måned sidste år været afholdt en temadag for ansatte i hhv. den nuværende akutmodtagelse på Herlev-matriklen og akutklinikken på Gentofte-matriklen. Temadagen havde til formål at drøfte processen og tiden frem mod efteråret 2019, herunder arbejdsgange og kultur i den nye akutmodtagelse samt, hvordan internationale erfaringer kan anvendes i en dansk kontekst.
 
Det er vigtigt at understrege, at temadagen i september 2017 ikke er afholdt som led i en beslutning om at sammenlægge de to afdelinger fysisk og samle den akutte behandling. På nuværende tidspunkt er dette udelukkende bragt op som et forslag i forbindelse med generalplansarbejdet på HGH. Temadagens primære formål har derfor, som det er beskrevet ovenfor, været i fællesskab at erfaringsudveksle og planlægge processen bedst muligt frem mod ibrugtagningen af Akuthuset på Nyt Hospital Herlev.
 
HGH har orienteret medarbejderne om den politiske behandling af sagerne om akutklinikken på Gentofte-matriklen (regionsrådsmødet 19. december 2017 og denne sag i forretningsudvalget) med henblik på at tydeliggøre overfor alle medarbejdere, at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet beslutning om at samle den akutte patientbehandling på Herlev-matriklen og lukke akutklinikken på Gentofte-matriklen.
 
Politisk beslutning om strukturen på akutområdet i Region Hovedstaden
Hospitalernes overordnede struktur, herunder strukturen på akutområdet, fastlægges i regionens hospitalsplan. Ændringer til hospitalsplanen vedtages i regionsrådet. Et forslag om at samle den akutte patientbehandling ét sted på HGH og lukke akutklinikken på Gentofte-matriklen vil derfor også skulle vedtages i regionsrådet.
 
Den nuværende Hospitalsplan 2020 blev vedtaget i 2015, og skal afløses af en ny hospitalsplan, som rækker længere frem. Arbejdet med den næste revision af hospitalsplanen påbegyndes i år, og forretningsudvalget skal på nærværende møde godkende processen for udarbejdelsen af den nye hospitalsplan.
 
Som det fremgår af sagen om processen for en ny hospitalsplan, planlægges med en åben proces med tidlig inddragelse af politikere, hospitaler, sundhedsfaglige og øvrige interessenter. Der lægges op til, at rammen og principperne, som hospitalsplanen skal bygge på, vedtages af sundhedsudvalget og forretningsudvalget i august/september 2018. Det er afgørende med en tydelig politisk markering af, i hvilken retning regionens hospitalsvæsen skal bevæge sig, da der er et vigtigt hensyn til hospitalsdirektionernes arbejde med at planlægge ibrugtagningen af de nye hospitalsbyggerier.
 
Drøftelser af akutstrukturen i regionen vil indgå i den kommende proces med udarbejdelse af ny hospitalsplan.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
18004966
17. Etablering af kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital

Etablering af kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Af konstitueringsaftalen fra november 2017 fremgår det, at partierne er enige om at prioritere det øgede antal fødsler i regionen, og at der skal åbnes en ny fødeafdeling på Bispebjerg Hospital, hvis der er fagligt belæg for det.
 
Et eventuelt nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital vil skulle indgå i en revideret hospitalsplan for regionens hospitalsvæsen.
 
Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen om øget kapacitet på fødeområdet, som sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 19. marts 2018, og sagen om etablering af et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital, som udvalget drøftede den 23. april 2018.
 
Med sagen lægges der op til en principbeslutning om, hvorvidt der skal etableres et kvindebarn-center på Bispebjerg Hospital. Der præsenteres i sagen et eksempel på, hvordan optageområderne kan se ud. Der vil senere blive forelagt en sag med en mere detaljeret plan for de fremtidige optageområder for obstetrik, pædiatri, inkl. neonatologi, og gynækologi.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 
1. at godkende, at der etableres et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital, der kan stå klar i foråret 2023. Kvinde-barn centeret på Bispebjerg Hospital skal indeholde:
 • Fødeafdeling (obstetrisk afdeling) med plads til ca. 3.500 fødsler/årligt,
 • Børneafdeling (pædiatrisk afdeling) og neonatologiske senge,
 • Funktion for kvindesygdomme (gynækologisk funktion).
2. at godkende, at sundhedsudvalget, inden ibrugtagning af det nye kvinde-barn center på Bispebjerg, forelægges en opdateret rekrutteringsplan for samtlige tilknyttede specialer, som sikrer minimum samme bemandingskvalitet på fødeområdet som i dag på alle regionens fødeafdelinger. Dette målt på antal medarbejdere."
 
3. at der i de kommende års budgetlægning arbejdes videre med afklaring og håndtering af de økonomiske konsekvenser af etablering og drift af et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital. Det estimeres, at driften af et ekstra kvinde-barn center medfører årlige merudgifter svarende til 45-50 mio. kr.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning den 28. august 2018:
Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:
"Det Konservative Folkeparti foreslår nyt indstillingspunkt 2 således at oprindeligt punkt 2 ændres til punkt 3:
2. At godkende, at sundhedsudvalget, inden ibrugtagning af det nye kvinde-barn center på Bispebjerg, forelægges en opdateret rekrutteringsplan for samtlige tilknyttede specialer, som sikrer minimum samme bemandingskvalitet på fødeområdet som i dag på alle regionens fødeafdelinger. Dette målt på antal medarbejdere."
Sundhedsudvalgets formand satte Det Konservative Folkepartis ændringsforslag til afstemning:
For stemte: A (3), B (1), C (2), F (1), I (1) og Ø (1), i alt 9.
Imod stemte: V (1), i alt 1.
Undlod at stemme: O (1), i alt 1.
I alt 11.
Det Konservative Folkepartis ændringsforslag var herefter godkendt.
Sundhedsudvalgets formand satte herefter den samlede indstilling til afstemning:
For stemte: A (3), B (1), C (2), F (1) og Ø (1), i alt 8.
Imod stemte: I (1) og V (1), i alt 2.
Undlod at stemme: O (1). i alt 1.
I alt 11.
Den samlede indstilling inklusiv Det Konservative Folkepartis ændringsforslag var herefter anbefalet.
Finn Rudaizky (O) ønskede følgende protokolbemærkning:
"Dansk Folkeparti finder ikke at ”faglige kriterier” for etablering af fødeafdeling på Bispebjerg Hospital er opfyldt og vil hellere gå ind for udvidelse af eksisterende fødesteder og bruge dermed sparede midler til nedsættelse af ventetider, for eksempel til psykiatriske patienter samt til kemobehandling i hjemmet."
Christine Dal Thrane (V) og Niels Høiby (I) ønskede følgende protokolbemærkning:
"Venstre og Liberal Alliance anser ikke en løsning hvor man etablerer et nyt kvinde-barn-center på Bispebjerg som fagligt forsvarligt, og ønsker i stedet en løsning hvor man udbygger de eksisterende fødeafdelinger for at sikre en ensartet høj kvalitet til vores ansatte og fødende."
 
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (5), B (1), C (2), F (1), Ø (1) og Å (1), i alt 11.
Imod stemte: V (2)
Undlod at stemme: O (1)
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Formanden satte indstillingspunkt 1 under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (3), Ø (4) og Å (2), i alt 30.
Imod stemte: I (2), O (3) og V (5), i alt 10
Undlod at stemme: 0.
I alt 40.
Indstillingspunkt 1 var herefter godkendt.
 
Dansk Folkeparti ønskede følgende tilføjet protokollen:
”DF finder ikke, at “faglige kriterier” for etablering af fødeafdeling på Bispebjerg Hospital er opfyldt og vil hellere gå ind for udvidelse af eksisterende fødesteder. Derfor stemmer DF imod punkt 1 ved indstillingen”
Venstre og Liberal Alliance ønskede følgende protokolbemærkning:
"Venstre og Liberal Alliance anser ikke en løsning hvor man etablerer et nyt kvinde-barn-center på Bispebjerg som fagligt forsvarligt, og ønsker i stedet en løsning hvor man udbygger de eksisterende fødeafdelinger for at sikre en ensartet høj kvalitet til vores ansatte og fødende."
 
Indstillingspunkterne 2 og 3 blev godkendt uden afstemning.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Befolkningen vokser – og antallet af fødsler stiger
Befolkningen i Region Hovedstaden vokser – i 2030 ventes der at være 160.000 flere borgere. Det svarer til, at der i 2030 bor 2 mio. borgere i regionen. Prognoser peger på, at antallet af fødsler stiger med 22% - eller 4.800 ekstra fødsler om året frem mod 2030. Dette medfører behov for politiske drøftelser om, hvordan man i Region Hovedstaden indretter hospitalerne og i samarbejde med praktiserende læger skaber rammerne om en sikker og tryg graviditet og fødsel for alle nye forældre i regionen.
 
Samtidig med et stigende antal fødsler i Region Hovedstaden er der på Sjælland mangel på bl.a. jordemødre, som gør det svært for fødestederne at leve op til ambitionerne om at give de gravide og fødende en god og sammenhængende fødselsoplevelse. Der arbejdes på en række konkrete tiltag for at løse manglen på jordemødre – bl.a. muligheden for at flytte opgaver til andre faggrupper og øge optaget af jordemoderstuderende. Der er etableret flere uddannelsesstillinger, men effekten af dette begynder først om tre til fem år og med stigende effekt.
 
For at imødekomme mange nybagte familiers ønske om en mindre ”hospitaliseret” fødeoplevelse har regionsrådet allerede besluttet, at der i løbet af 2019 indrettes en skærmet fødeklinik på fire af regionens fødesteder. De skærmede 'in-house' fødeklinikker kan ses som en serviceopgradering, men er ikke en kapacitetsudvidelse, og der skal derfor skabes plads til det forventede stigende antal fødsler. Regionsrådet har desuden besluttet, at der skal etableres en fælles regional hjemmefødselsordning. I dag håndterer hvert fødested hjemmefødsler i eget optageområde.
 
Kapaciteten på fødeområdet skal følge med det stigende antal fødsler
Når der skal skabes plads til flere fødsler, kan det gøres på flere måder. Kapaciteten på de nuværende fødesteder kan øges, eller der kan tænkes nyt. Administrationen indstiller, at der i tråd med konstitueringsaftalen træffes en politisk beslutning om at etablere et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital. Baggrunden herfor er både at få plads til flere fødsler, men også at sikre, at patienter på alle akuthospitalerne kan få bedst mulige akutte patientforløb. Bispebjerg Hospital er et af regionens fire akuthospitaler, men patienter med akut sygdom kan i dag ikke blive behandlet for kvinde- og børnesygdomme her. Hvis patienter, der bor i Bispebjerg Hospitals optageområde i fremtiden skal kunne få gode, sammenhængende akutte patientforløb, bør hospitalet også kunne varetage kvinde- og børnesygdomme.
 
Mulighed for etablering af kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital
Det nye hospitalsbyggeri på Bispebjerg Hospital er under planlægning, og der vil være mulighed for at tilpasse byggeriet, så der kan etableres et kvinde-barn-center inden for rammen af kvalitetsfondsbyggeriet. Med den løsning kan regionens robusthed forbedres også efter 2030.
 
På Bispebjerg Hospital vil der være plads til 3.500 fødsler om året, hvilket i et regionalt perspektiv vil blive den mindste fødeafdeling, men på landsplan vil det være det sjette til ottende største blandt landets 20 fødeafdelinger.
 
Et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital vil skulle bestå af en obstetrisk afdeling, en pædiatrisk afdeling incl. neonatal afsnit samt en gynækologisk funktion. Kvinde-barn centeret skal primært have hovedfunktioner (de almindeligt forekommende sygdomme), men det kan endvidere overvejes at søge Sundhedsstyrelsen om enkelte regionsfunktioner (specialiserede sygdomme) i obstetrik, pædiatri og neonatologi.
 
Økonomiske overvejelser
 
Driftsudgifter
Hvis det stigende antal fødsler skal varetages på de nuværende fødesteder vil det koste ca. 154 mio. kr./år i øgede driftsudgifter, som hospitalerne skal finde inden for egen ramme jf. budget 2019.
 
Der skal arbejdes videre med afklaring og håndtering af de økonomiske konsekvenser af etablering af et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital, men et estimat peger på, at det vil koste 45-50 mio. kr./år i driftsudgifter. Dette beløb skal lægges oveni de ca. 154 mio. kr./år i driftsudgift til væksten i antallet af fødsler, som vil skulle afholdes, uanset den fremtidige organisering af kvinde-barn specialerne. Et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital vil medføre øgede driftsudgifter i forhold til den organisering, der er i dag.
 
Etableringsudgifter
Hvad enten der vælges at etablere et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital eller at udvide kapaciteten på de nuværende fødesteder vil der på grund af de igangværende og kommende hospitalsbyggerier skulle etableres midlertidige kapacitetsudvidelser i takt med, at antallet af fødsler stiger. Denne midlertidige kapacitetsudvidelse vil koste ca. 7,2 mio. kr. i etableringsomkostninger.
 
Hvis indstillingen om et nyt kvinde-barn-center på Bispebjerg Hospital ikke tiltrædes, vil det stigende antal fødsler skulle rummes på de nuværende fødesteder. De nuværende fødesteder har oplyst, at det er muligt at rumme det stigende antal fødsler på de nuværende matrikler, men der vil være en række etableringsudgifter forbundet hermed, såfremt det ikke skal påvirke de fysiske rammer for patienter og pårørende. Dette gør sig særligt gældende for Rigshospitalet, som har præciseret, at der vil være behov for at etablere en ekstra etage på BørneRiget med en estimeret anlægsudgift på 96 mio. kr.
 
Etableringen af et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital forventes holdt inden for den afsatte ramme for kvalitetsfondsbyggeriet. Det vil sige, at etableringen af kvinde-barn centeret ikke forventes at fordyre byggeriet.
 
Oversigt over forventede etableringsudgifter, hvis det stigende antal fødsler skal kunne varetages på de nuværende fødesteder
 
Fødested
 
Etableringsudgifter*
 
Rigshospitalet
Etablering af en ekstra etage på BørneRiget: Estimeret etableringsudgift: 96 mio. kr.
Herlev Hospital
1 ekstra fødestue. Estimeret etableringsudgift: 450.000 kr.
 
Hospitalet forventer fortsat, at det vil være muligt at sikre enestuer og tidssvarende rammer for fødende, barn og familie. Det samme vil gøre sig gældende for andre patienter.
Hvidovre Hospital
1 ekstra fødestue: Estimeret etableringsudgift: 3,25 mio. kr.
 
Herudover må forventes behov for ombygning/tilpasning af rum i den gamle akutmodtagelse mhp. udvidelse af kapacitet til fødsler, når nybyggeriet tages i brug. Dette vil kræve renovationsmidler. Beslutning herom må ses i lyset af den samlede plan for renovering af de hospitalsbygninger, som der aktuelt ikke er moderniseringsplaner for.
 
Nordsjællands Hospital
Nyt Hospital Nordsjælland er planlagt med 9 fødestuer. Nordsjællands Hospital har allerede nu ca. 4.000 fødsler årligt og er dermed presset på kapacitet.
 
Det er ikke muligt umiddelbart at udvide omfanget af fødestuer eller sengestuer i byggeriet uden, at det får konsekvenser for den øvrige del af byggeriet og dermed for den øvrige planlagte kapacitet. En udvidelse af antallet af fødestuer vil derfor isoleret set indebære en reduktion af øvrige lokaler på hospitalet.
 
Hospitalets forventer trods kapacitetsudfordringen at kunne rumme det øgede antal fødsler inden for den planlagte kapacitet på det nye hospital via en række forskellige tiltag.
 
*Yderligere etableringsudgifter udover de ca. 7,2 mio. kr. som der er afsat til udvidelse af kapaciteten af fødeområdet frem mod 2022 jf. regionsrådets beslutning i april 2018.
 
Den største etableringsudgift, hvis stigningen i fødsler skal håndteres på de nuværende fødesteder, vil således være på BørneRiget. BørneRiget er oprindeligt disponeret til at kunne rumme ca. 5.000 fødsler. Rigshospitalet havde i 2017 ca. 5.500 fødsler. Men en forventet stigning på godt 20 % i antallet af fødsler må det forventes, at Rigshospitalet skal varetage ca. 6.600 fødsler i 2030 med de nuværende optageområder.
 
I foråret 2018 blev det politisk besluttet, at BørneRiget ikke skulle have en 8. etage for at sikre den nødvendige økonomiske tilpasning i overensstemmelse med den afsatte økonomiske ramme. Der vil eventuelt kunne bygges lidt mindre end en hel ny 8. etage, men det skal i givet fald undersøges med totalrådgiver. En mulighed er også at lade en del af den 8. etage stå som råhus, hvilket vil være billigere.
 
Der er stadig den fleksibilitet i BørneRiget, at der kan planlægges den nødvendige sengemasse indenfor den tilbageværende fysik, men det vil kræve, at der ændres på forudsætningerne for, hvilke funktioner der skal være i det nye hus ’Børneriget’, og hvilke funktioner der skal være i den nuværende bygningsmasse. I så fald vil det være et kompromis med BørneRigets vision om at samle de børn, unge og fødende, der behandles på Rigshospitalet.
 
Opsamlende er det på baggrund af de tilgængelige oplysninger skønnet, at der vil være følgende udgifter ved henholdsvis et scenarie, hvor fødslerne frem mod 2030 fortsat varetages på de nuværende fødesteder, og et scenarie, hvor fødslerne varetages på de nuværende fødesteder og på et nyt kvinde-barn-center på Bispebjerg Hospital:
 
Udgiftstype
 
Fødsler varetages på nuværende fødesteder
 
 
Fødsler varetages på nuværende fødesteder + nyt kvinde-barn-center på Bispebjerg Hospital
 
Driftsudgifter
Ca. 154 mio. kr.
Ca. 200 mio. kr.
 
Etableringsudgifter
Ca. 100 mio. kr. + ukendt etableringsudgift ifm. renovering af eksisterende bygninger til at rumme fødende kvinder og familie eller andre patientgrupper, som må behandles i eksisterende bygninger
0 kr.
Etableringen af et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital forventes afholdt inden for den afsatte ramme for kvalitetsfondsbyggeriet.
 
Høring af MED-udvalg
Der vedlægges høringssvar (bilag 4) fra de fem MED-udvalg på Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital, Amager og Hvidovre Hospital, Rigshospitalet samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har MED-udvalget i akutmodtagelsen ligeledes givet høringssvar. Desuden er der indkommet brev fra Kredsforeningen af Jordemødre samt fra Københavns Professionshøjskole, som også indgår i bilag 4.
 
Administrationen gør opmærksom på de gentagne bekymringer i høringssvarene i forhold til rekruttering og henleder opmærksomheden på de tiltag, der arbejdes med for fortsat, at øge optaget af jordemoderstuderende, etablere et internt vikarbureau, ansætte nyansatte på fuld tid, forbedre driftsplanlægning m.v. Vedrørende lægerekruttering er der i bilag 2, som led i svar på sundhedsudvalgets spørgsmål vedr. etablering af kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital, vist Sundhedsstyrelsens lægeprognose for gynækologi/obstetrik og pædiatri 2015-2040. Prognosen peger på en betydelig stigning i antallet af både gynækologer, obstetrikere og pædiatere. Det er således administrationens vurdering, at der allerede i dag arbejdes for at imødekomme de rekrutteringsudfordringer, som regionen har på fødeområdet, og at det ikke bør stå i vejen for at etablere et ekstra kvinde-barn-center.
 

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingspunktet går administrationen i samarbejde med Bispebjerg Hospital i gang med at tilpasse nybyggeriet på Bispebjerg Hospital med henblik på etablering af nyt kvinde-barn-center. Oprettelse af et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital kan være med til at sikre den nødvendige kapacitet på fødeområdet fremadrettet.
 
Der skal arbejdes videre med afklaring og håndtering af de økonomiske konsekvenser af etablering af et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital, men et estimat peger på, at det vil koste 45-50 mio. kr./år yderligere oveni de ca. 154 mio. kr. i årlige driftsudgift til væksten i antallet af fødsler, som vil skulle afholdes, uanset om der etableres et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital.
 
De nye hospitalsbyggerier er i gang eller under planlægning, herunder også de nye kvinde-barn-centre. Planerne for byggerierne er lagt, men er i nogen udstrækning endnu fleksible. På baggrund af præciseringen fra Rigshospitalet vil der være behov for at etablere en 8. etage på BørneRiget, hvis Rigshospitalet selv skal rumme det stigende antal fødsler i hospitalets nuværende optageområde. Den estimerede anlægsudgift hertil er 96 mio. kr.
 
En beslutning om et nyt kvinde-barn-center på Bispebjerg Hospital vil skulle træffes nu, fordi det endnu er muligt at tilpasse byggeriet af Nyt Bispebjerg Hospital. Træffes der først beslutning senere, må det forventes at være vanskeligt at tilpasse byggeriet, og det må forventes at være dyrere.
 
Ved etablering af et nyt kvinde-barn-center på Bispebjerg Hospital vil flere fødende kvinder og børn fra planområde Byen få kortere afstand til hospitalsbehandling end i dag, da ikke alle fødende kvinder fra Byen i dag føder på Rigshospitalet. Dertil kommer, at Bispebjerg Hospital vil få en mere komplet akutprofil, som vil styrke kvinder og børns mulighed for at få akut behandling for almindelige sygdomme på det nærmeste akuthospital.
 
Det vil skulle afklares nærmere med de andre hospitaler, hvilke konsekvenser det vil få for dem, hvis der oprettes kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital. Konsekvenserne afhænger bl.a. af fordelingen af optageområder, som vil blive politisk forelagt sundhedsudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet senere. Der er foreløbigt givet et eksempel i bilag 1. Der forventes en stigning på ca. 4.800 ekstra fødsler i 2030, og et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital vil kunne rumme 3.500 fødsler. Det betyder, at ingen af de nuværende fødesteder på sigt forventes at blive mindre end i dag.
 
Det er estimeret, at det vil være nødvendigt, at ændre de fysiske rammer på flere af de eksisterende fødesteder, hvis de skal kunne rumme det forventede antal fødsler og ledsagende sidefunktioner. Hvis det ikke er muligt at tilvejebringe disse anlægsmidler vil det reelt få konsekvenser for patienterne, idet hospitalerne ikke vil have den tilstrækkelige fysiske kapacitet og derfor vil være nødsaget til at ændre patientforløb/give en anden service eller begynde at have flere patienter på flersengsstuer. Det fremgår allerede at det ikke vil være muligt at etablere yderligere fødestuer på Nordsjællands Hospital uden det vil få konsekvenser for den øvrige del af byggeriet.

RISIKOVURDERING
Prognosen for fremskrivningen af fødsler er behæftet med usikkerhed. På nuværende tidspunkt er der dog ingen fremskrivningsmodeller, der ikke forventer en vækst i antallet af fødsler. Hvorvidt antallet af fødsler vil falde igen på et senere tidspunkt, vides ikke.
 
De aktuelle og fremtidige rekrutteringsudfordringer på personaleområdet forstærkes af det stigende fødselstal og kommende pensions-turnover. Udover jordemødrene omhandler udfordringer særligt faggrupperne obstetrikere (fødselslæger), sonografer (specialister i ultralyd), føtalmedicinere, neonatologer og sygeplejersker på neonatalafdelinger. Oprettelse af endnu et kvinde-barn-center vil kunne forstærke rekrutteringsudfordringerne. Det er dog administrationens vurdering, at der allerede arbejdes på mange forskellige områder for at imødekomme dette, og at det derfor ikke bør stå i vejen for etablering af et ekstra kvinde-barn-center.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Hvis indstillingspunkterne tiltrædes, vil de økonomiske konsekvenser blive håndteret i forbindelse med den fremtidige budgetlægning.

KOMMUNIKATION
Der planlægges udsendt en pressemeddelelse om sundhedsudvalgets beslutning.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
I forlængelse af sundhedsudvalgets behandling skal sagen behandles i forretningsudvalget og regionsrådet. Hvis sundhedsudvalget beslutter at indstille til forretningsudvalget at etablere et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital vil det have personalemæssige konsekvenser, og beslutningen skal derfor i høring i RMU-regi. Udtalelsen fra RMU vil blive forelagt forretningsudvalget, når sagen skal drøftes.
 
Administrationen indstiller med denne sag, at der træffes en principbeslutning om etablering af et kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital. Administrationen vil efterfølgende forelægge en sag for sundhedsudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet med en mere detaljeret plan for de fremtidige optageområder for obstetrik, pædiatri, inkl. neonatologi, og gynækologi.
 
Hvis indstillingen tiltrædes vil beslutningen indgå i arbejdet med hospitalsplanen. Da der er tale om en større hospitalsplansændring skal regionen indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Anne Skriver

JOURNALNUMMER
17013661.


61.pdf
62.pdf
63.pdf
64.pdf
65.pdf

Bilag

Bilag 1 eksempel på optageområde
Bilag 2 Sag til sundhedsudvalg 23. april 2018 om etablering af kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital
Bilag 3 Sag til sundhedsudvalget 19. marts 2018 om øget kapacitet på fødeområdet
Bilag 4 Høringssvar
Brev til regionsrådet vedr. Etablering af nyt kvinde-barn center


18. Status for arbejdet med ”Sund planlægning”, herunder vagtplanlægning, i Region Hovedstaden

Status for arbejdet med ”Sund planlægning”, herunder vagtplanlægning, i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Rigsrevisionen konkluderede i en undersøgelse fra marts 2015, at hospitalers og virksomheders brug af personaleressourcer kan professionaliseres yderligere – blandt andet ved en bedre brug af overenskomsterne og have en bedre styring af personaleressourcerne.
 
På den baggrund besluttede regionsrådet, som led i Budgetaftalen for 2017, at Region Hovedstaden fremadrettet skal sætte fokus på at sikre bedre anvendelse af medarbejdernes arbejdstid samt mere hensigtsmæssig understøttelse af den daglige ledelsesopgave med blandt andet vagtplanlægning.
 
Administrationen har på den baggrund arbejdet med en række projekter under overskriften ”Sund planlægning”, som har til formål at styrke og professionalisere arbejdstidstilrettelæggelse og personalestyring på regionens hospitaler og virksomheder.
 
Projektet er etableret med ambition om, at arbejdstidstilrettelæggelsen for personalet tager udgangspunkt i, hvor og hvornår patienterne er til stede på hospitalerne samt understøtter patientens behandlingsforløb.
 
Denne sag indeholder en kort orientering om ambitionen bag de igangsatte aktiviteter, deres fremdrift og foreløbige resultater.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at tage orienteringen til efterretning.
 2. at administrationen vender tilbage med en fremadrettet sagsfremstilling til regionsrådet, der beskriver, hvordan Region Hovedstaden kan udleve det fulde potentiale ved bedre vagtplanlægning til gavn for patienterne.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 14. august 2018:
Sagen blev udsat.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Indstillingspunkt 1 blev anbefalet.
Der blev fremsat forslag om et ekstra indstillingspunkt.
"2) At administrationen vender tilbage med en fremadrettet sagsfremstilling til regionsrådet, der beskriver, hvordan Region Hovedstaden kan udleve det fulde potentiale ved bedre vagtplanlægning til gavn for patienterne."
Forslag om det ekstra indstillingspunkt blev anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Flemming Pless (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A) og Søren Burcharth (B).

SAGSFREMSTILLING
Hvordan gør vi i dag
I dag er det op til hvert enkelt hospital/afdeling/afsnit, hvordan og med hvilke redskaber man tilrettelægger arbejdstid og styrer personaleressourcer. Det betyder, at der tilrettelægges og styres meget forskelligt på regionens hospitaler og virksomheder.
 
Vagtplanlægningsopgaven er ofte fordelt på forholdsvis mange personer (både ledere og ikke ledere), og den fokuserer i høj grad på ”at få personalekabalen til at gå op” for den enkelte faggruppe på det enkelte afsnit. Vagtplanlægningen sker ofte med udgangspunkt i personalets ønsker og med mindre fokus på patientens forløb, da afdelingerne ikke tidligere har haft værktøjerne til, eller haft en praksis for, at kunne sikre en bedre kobling mellem de to hensyn.
 
Det eksisterende regionale vagtplansystem anvendes oftest til registrering (i forhold til lønudbetalingen) og sjældent som planlægningsværktøj. Mange hospitalsafsnit/virksomhedssektioner har ”opfundet” egne metoder til planlægning af personaleressourcerne. Styringsdata som fx aktivitetsbaserede data - der viser hvor og hvornår patienterne er tilstede - er generelt utilgængelige og tilrettelæggelse af arbejdstiden for personalet bygger derfor ofte mere på erfaring end data/fakta. Disse forhold gør det vanskeligere at udøve optimal personaleplanlægning og -styring, herunder at udøve tværgående arbejdstidstilrettelæggelse i forhold til patienternes forløb.
 
Ambition med ”Sund planlægning”
Med ”Sund planlægning” er det ambitionen at skabe et fælles regionalt og bæredygtigt fundament for bedst mulig anvendelse af medarbejdernes arbejdstid i kombination med et højere fokus på patientforløbet som styrende for planlægning af arbejdstiden.
 
En mere balanceret arbejdstidstilrettelæggelse skal i højere grad baseres på, at data og informationer understøtter de ledelsesmæssige beslutninger, og at der bliver en mere tydelig placering af roller og ansvar i planlægningsopgaven.
 
Indsatserne skal derfor bidrage til blandt andet at:
Fremdrift
Administrationen har med udgangspunkt i ovenstående og i samarbejde med kliniske afdelinger gennemført en række pilotprojekter under overskriften ”Sund planlægning”, der blandt andet viser eksempler på:
Resultater
Det er den foreløbige vurdering, at projektet ”Sund planlægning” blandt andet har medvirket til følgende:
 
Potentiale for udbredelse til flere kliniske afdelinger
Administrationen vurderer, at indsatserne og resultaterne i de gennemførte projekter under ”Sund planlægning” konkret viser, at indsatserne har mulighed for at bidrage til bedre forløb for patienterne og bedre trivsel for medarbejderne samt frigivelse af ressourcer i form af enten arbejdstimer eller økonomi.
 
Administrationen vurderer også, at det kræver dybe analytiske kompetencer, ledelsesmæssigt mod, tålmodighed og ikke mindst forbedrede datamæssige koblingsmuligheder for at sikre hurtigere gennemslagskraft og effekt af flere indsatser under ”Sund planlægning”.
 
Projekterne viser også, at de forskellige lokale forhold betyder, at de enkelte hospitalsafdelingerne har forskellige potentialer og dermed vil kunne få forskelligt udbytte af de nye redskaber og den fælles metodiske tilgang.
 
For at fortsætte arbejdet og realisering af potentialer i forbedret arbejdstidstilrettelæggelse er det afgørende, at samarbejdet mellem koncerncentre, der både producerer og anvender mange data, og så de kliniske afdelinger på hospitaler, intensiveres. Der er brug for, at der er en bedre forståelse og indsigt, hvad forskellige data kan, og hvordan data og informationer kan berige hinanden.
 
Med udgangspunkt i de foreløbige positive erfaringer i ”Sund planlægning” vil Administrationen fortsætte arbejdet med at styrke personaleplanlægningen som beskrevet.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
Der er ikke yderligere risici end de i sagen nævnte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Martin Magelund Rasmussen / Mette Keis Jepsen

JOURNALNUMMER
16044439


66.pdf

Bilag

Bilag til sag vedr. Status på Sund Planlægning


19. Godkendelse af samarbejdsaftale og budget for Greater Copenhagen Health Science Partners

Godkendelse af samarbejdsaftale og budget for Greater Copenhagen Health Science Partners

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den 31. januar 2017 godkendte regionsrådet en samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet. Samarbejdsaftalen sikrede etableringen af et nyt styrket samarbejde mellem de to organisationer i form af Copenhagen Health Science Partners (CHSP).
 
For at sikre den bredest mulige forankring af partnerskabet er der igennem en længere periode arbejdet på at udvide kredsen af partnere med Danmarks Tekniske Universitet og Region Sjælland. Med udvidelsen foreslås det også, at navnet ændres til Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP).
 
Med denne sag forelægges samarbejdsaftale og budget for Greater Copenhagen Health Science Partners til politisk godkendelse.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende samarbejdsaftalen for Greater Copenhagen Health Science Partners (bilag 1), og
 2. at godkende budgettet for Region Hovedstadens deltagelse i Greater Copenhagen Health Science Partners for 2021-23.

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets beslutning den 28. august 2018:
Formanden satte indstillingens punkt 1 og 2 til afstemning:
For stemte: A (4), B (1), i alt 5.
Imod stemte: 0
Undlod at stemme: C (1), V (2), Ø (1), i alt 4.
Stemmer i alt: 9
Indstillingens punkt 1 og 2 var herefter anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (5), B (1), F (1), O (1), Ø (1) og Å (1), i alt 10.
Imod stemte: 0
Undlod at stemme: C (2), V (2), i alt 4
I alt 14.
Indstillingen var herefter anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Flemming Pless (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A) og Søren Burcharth (B).

SAGSFREMSTILLING
Det bemærkes, at samarbejdsaftalen behandles i Board of Partners den 23. august 2018. Dvs. ved udsendelse af sagen til erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget forud for deres møde den 28. august 2018 er samarbejdsaftalen ikke godkendt i Board of Partners. I tilfælde af ændringer som følge af mødet eftersendes en justeret version af samarbejdsaftalen til erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget forud for mødet den 28. august 2018.
 
Mere forskning og innovation skal i anvendelse i den kliniske hverdag til gavn for borgere og patienter i Greater Copenhagen. Dette kan ske ved, at forskning, innovation og kompetenceudvikling udvikles og udføres i samarbejde med den kliniske ledelse på tværs af forskningsinstitutionerne i Greater Copenhagen.
 
Det har fra Copenhagen Health Science Partners blev oprettet i januar 2017 været forventningen, at partnerkredsen skulle udvides med blandt andre Danmarkt Tekniske Universitet og Region Sjælland. Derfor blev der i januar 2018 nedsat en arbejdsgruppe, som har udfærdiget vedlagte samarbejdsaftale om at etablere Greater Copenhagen Health Science Partners som et styrket strategisk samarbejde på sundhedsområdet mellem de fire organisationer (se bilag 1).
 
Parterne lægger med samarbejdet vægt på at skabe et tættere samarbejde mellem klinikere og forskere på hospitaler og forskere og undervisere på universiteter, så det sikres, at eksisterende viden flyder frit, at ny viden udvikles i samarbejde, at tilstrækkelig uddannelse og kompetenceudvikling etableres, og at parterne påvirker hinandens faglige dagsordener.
 
Ambitionen
Ambitionen for det nye Greater Copenhagen Health Science Partners er som med det tidligere Copenhagen Health Science Partners fortsat at sikre, at der sker en hurtigere overførsel og implementering af viden fra grundforskning på universiteterne og hospitalerne til den kliniske praksis og behandling af patienter. Samarbejdet er et skridt til at sikre de rammer, der er nødvendige for forskningen og implementeringen af forskning. Samspillet mellem forskning og klinik skal være gensidigt og fungere så sømløst som muligt. Organisatoriske grænser, unødigt bureaukrati og kulturforskelle må ikke hæmme udviklingen og samarbejdet, og netop Greater Copenhagen Health Science Partners skal understøtte, at grænser og barrierer mindskes mest muligt. For at opnå ambitionen skal der være et tæt samspil mellem excellent forskning, klinisk praksis og kompetenceudvikling.
 
Clinical Academic Groups
Ligesom det har været i Copenhagen Health Science Partners vil kernen i det udvidede samarbejde være etableringen af en række Clinical Academic Groups (CAG) på områder med særligt potentiale. Formålet med en CAG er at etablere en stærk, fagligt orienteret samarbejdskonstruktion, der sikrer samarbejde mellem klinikere og forskere fra hospitalerne med forskere og undervisere på universiteterne. Samarbejdet i en CAG skal være med til at udvikle ny viden, føre denne viden ud i klinikken og sikre implementering af ny viden. Dermed bidrager CAG’en til, at fremtidens patientbehandling sker på et højt fagligt niveau og kan foregå på en hurtig, effektiv og innovativ måde. En nærmere beskrivelse af hvad en CAG er, findes i bilag 2: ”Greater Copenhagen Health Science Partners – Clinical Academic Groups”.
 
Der er siden 2017 blevet udpeget otte CAG’s, de nyeste fire blev godkendt i regionsrådet den 19. juni 2018 og lanceret ved et event den 28. juni 2018.
De etablerede 8 CAGs er alle godt i gang, der er udviklet og implementeret de første initiativer på uddannelsesområdet, der er hentet yderligere ekstern finansiering, der arbejdes løbende strategisk med fundingstrategier og der er etableret yderligere netværk på tværs af organisationerne som resultat af CAG-konstruktionen.
Hvis indstillingen om godkendelse af samarbejdsaftalen tiltrædes, vil der over de kommende tre år blive udpeget yderligere ti CAG’s.
 
Samarbejdsaftale for Greater Copenhagen Health Science Partners
Vedlagte samarbejdsaftale skal udgøre det formelle fundament for den udvidede partnerkreds i samarbejdet. Aftalens centrale områder vedrører organiseringen, udvælgelse af samarbejdsområder (CAG´s) og finansieringen. For at få den fælles konstruktion til at fungere, er parterne blevet enige om en fortsættelse af den fælles styringsmodel, som har to centrale niveauer hhv. et "Board of Partners" og et "Executive Board". Forholdet mellem de to niveauer fremgår i oversigtsform under punkt 3 i samarbejdsaftalen (bilag 1).
 
Økonomi
Regionsrådet har i oktober 2016 truffet beslutning om en rammebevilling der kan anvendes til Copenhagen Health Science Partners til og med 2020. Regionsrådet har, som konsekvens af forliget på erhvervsfremmeområdet og de deraf følgende besparelser, besluttet at overføre denne rammebevilling fra regional udviklingsbudgettet til sundhedsbudgettet.
 
Denne sag omhandler derfor alene finansiering af Greater Copenhagen Health Science Partners mellem 2021 – 2023, hvor der er behov for yderligere finansiering for at videreudvikle samarbejdet. Som det fremgår af samarbejdsaftalen er der i årene fra 2021-2023 lagt op til, at Region Hovedstaden bidrager med i alt 9,9 mio. kr. Finansieringsbidraget baseres på en fordeling, hvor Region Hovedstaden og Københavns Universitet finansierer med hver 2/6 og Danmarks Tekniske Universitet og Region Sjælland finansierer hver 1/6 af det samlede budget.
 
Region Hovedstadens finansieringsbidrag i denne periode vil også komme fra sundhedsbudgettet. Den samlede økonomi vil sikre opstarten af minimum 10 nye CAGs i perioden 2019 – 2021. Herudover bruges der af de samlede midler i Greater Copenhagen Health Science Partners 2,0 mio. kr./år til finansiering af et smalt sekretariat.
 
 PartnerSamlet finansiering fra 2019-23 til GCHSPHeraf allerede bevilgede midler som overføres fra CHSP (2019-20)Heraf nye midler til beslutning i partnerorganisationerne (2021-23)
Region Hovedstaden13,8 mio. kr.3,9 mio. kr.9,9 mio. kr.
Samlet fra alle partnere41,4 mio. kr.7,8 mio. kr.33,6 mio. kr.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes samarbejdsaftalen for Greater Copenhagen Health Science Partners. Dermed udvides partnerkredsen i samarbejdet Copenhagen Health Science Partners med Danmarks Tekniske Universitet og Region Sjælland og navneændring af Copenhagen Health Science Partners til Greater Copenhagen Health Science Partners er fastlagt.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. Det skal bemærkes, at tiltrædes indstillingen ikke er der risiko for, at samarbejdet i Copenhagen Health Science Partners vil stoppe, da Region Hovedstaden er en vigtig partner på grund af dens forsknings- og behandlingskapacitet. Desuden vil det betyde, at Region Hovedstaden kan få svært ved at opfylde punkterne i Region Hovedstadens Strategi for Sundhedsforskning (godkendt i regionsrådet den 19. juni 2018), da Copenhagen Health Science Partners og oprettelsen af CAGs er vigtige elementer i at opnå de forskningsstrategiske mål, herunder særligt styrkelsen af den kliniske forskning.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Midlerne til Copenhagen Health Science Partners er bevilget af regionsrådet i oktober 2016. Overskydende fra disse midler overføres til Greater Copenhagen Health Science Partners og dækker regionens bidrag frem til med 2020. Regionsrådet har, som konsekvens af forliget på erhvervsfremmeområdet og de deraf følgende besparelser, besluttet at overføre denne rammebevilling fra regional udviklingsbudgettet til sundhedsbudgettet.
 
I årene fra 2021-23 lægges der op til, at regionen skal bidrage med 9,9 mio. kr. af den samlede bevilling fra alle partnerne til Greater Copenhagen Health Science Partners, som er på 33,6 mio. kr. Region Hovedstadens finansieringsbidrag i denne periode vil også komme fra sundhedsbudgettet.
 
Finansieringsbidrag baseres på en fordeling, hvor Region Hovedstaden og Københavns Universitet finansierer med hver 2/6 og Danmarks Tekniske Universitet og Region Sjælland finansierer hver 1/6 af det samlede budget.

KOMMUNIKATION
Såfremt indstillingerne tiltrædes udarbejdes der en kommunikationsplan i samarbejde med de andre partnere i og sekretariatet for Greater Copenhagen Health Science Partners.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 28. august 2018, forretningsudvalget den 11. september 2018 og regionsrådet den 18. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
18031306


67.pdf
68.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale for GCHSP
Greater Copenhagen Health Science Partners - Clinical Academic Groups


20. Godkendelse af høringssvar til nyt erhvervsuddannelsesudbud i Region Hovedstaden

Godkendelse af høringssvar til nyt erhvervsuddannelsesudbud i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Uddannelsesinstitutionen SOPU København og Nordsjælland ansøger om udbudsret til grundforløb 2 til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i Helsingør. SOPU anmoder på den baggrund regionsrådet om høringssvar på deres ansøgning til Undervisningsministeriet. SOPU fik i forbindelse med den seneste udbudsrunde i 2017 ret til at udbyde grundforløb 1 omsorg, sundhed og pædagogik i Helsingør.

Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal ifølge lovgivningen afgive en indstilling til Undervisningsministeriet, når en uddannelsesinstitution ønsker at udbyde en ny uddannelse på en ny lokalitet.
 
Med denne sag forelægges anmodningen om nyt uddannelsessted til grundforløb 2 til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent med henblik på godkendelse af høringssvar til SOPU.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende høringssvar til SOPU København og Nordsjælland om nyt udbud af grundforløb 2 til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i Helsingør (bilag 2).

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets beslutning den 28. august 2018:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A) og Søren Burcharth (B).

SAGSFREMSTILLING
SOPU vil med virkning fra 2019 åbne et nyt udbud til grundforløb 2 til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i Helsingør. Det er målet, at et nyt udbud skal sikre eleverne en rimelig lokal og regional uddannelsesdækning, så social- og sundhedsuddannelserne er optimalt tilgængelige for de unge. SOPU ønsker med et lokalt udbud i Helsingør at understøtte rekrutteringsindsatsen for mangel på arbejdskraft inden for social- og sundhedsområdet i Nordsjælland.

Ifølge lovgivningen skal regionsrådet, i forbindelse med nye erhvervsuddannelsesudbud, afgive indstilling om den stedlige placering til Undervisningsministeriet. Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats for uddannelsesudbud i regionen, så der sikres et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud i hovedstadsregionen. Undervisningsministeriet træffer, på baggrund af regionsrådets høringssvar, den endelige beslutning.

SOPU er i dag godkendt til at udbyde grundforløb 1 omsorg, sundhed og pædagogik i Helsingør. For elever i Nordsjælland der gerne vil påbegynde grundforløb 2 til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent er de nærmeste uddannelsessteder SOPU’s adresser i Hillerød (25 km. fra Helsingør), i Frederikssund (46 km. fra Helsingør) samt uddannelsesinstitutionen SOSU C i Herlev (45 km. fra Helsingør). For yderligere om uddannelsesdækning og transportafstand se bilag 1.

SOPU forventer ved åbningen af grundforløb 2 til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent et optag svarende til en holdstørrelse på 25 elever. Det er SOPU’s forventning, at elevgrundlaget vil komme fra lokalområdet med en stor variation i målgruppen. Det kan være elever direkte fra grundskolen og grundforløb 1, samt en stor del elever over 25 år, der enten er ufaglærte, eller har gjort sig erfaringer med andre ungdomsuddannelser eller erfaring fra faget.

SOPU forventer samtidig, at et nyt udbud i Helsingør potentielt kan være med til at sikre et stigende elevtal, der vil søge videre på hovedforløbet i Hillerød og gennemføre uddannelserne. For eleverne vil størstedelen af uddannelsen, med et lokalt udbud af grundforløb 2 i Helsingør, kunne gennemføres lokalt, da en stor del af hovedforløbet er bestående af praktik i ansættende kommune.

SOPU vurderer og forventer, at et lokalt alternativ til de øvrige ungdomsuddannelser, der peger i retning af det lokale arbejdsmarked med behov for arbejdskraft vil kunne skabe et øget fokus og interesse for erhvervsuddannelserne i kommunen. Et lokalt udbud kan sikre, at de unge kan uddanne sig lokalt og fortsat være en del af det lokale, sociale miljø. Derudover pointerer SOPU, at et lokalt udbud er afgørende for den del af eleverne, der er over 25 år og bosiddende i Helsingør. For voksne elever med familieforpligtelser kan det have en praktisk betydning, at hverdagen og uddannelse foregår lokalt.

SOPU vurderer, at elevgrundlaget også vil bestå af ufaglærte unge fra lokalområdet, der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Undersøgelser på området viser, at transportafstand til ungdomsuddannelserne har betydning for søgningen og fastholdelsen af eleverne på uddannelserne. Det er især elever fra mindre ressourcestærke hjem, der er udsatte for frafald pga. afstanden, hvorfor lang afstand til et uddannelsessted kan få en social slagside.

Administrationen bemærker, at SOPU i foråret forsøgte at starte et grundforløb 1 hold op i Helsingør fra sommeren 2018, men det blev udskudt til 2019 pga. for lavt søgetal. SOPU vurderer dog, at der vil være større sandsynlighed for et højere søgetal til grundforløb 2, da det er to forskellige forløb, med dertilhørende forskellige målgrupper. Grundforløb 2 har en potentielt større målgruppe, da der både er tale om elever over og under 25 år, i modsætning til grundforløb 1, hvor målgruppen er unge elever fra grundskolen.

Søgning til erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsbalancen
Undervisningsministeriets søgetal fra 2018 viser (opgjort på bopælskommune), at kun 15 pct. af de unge i Helsingør Kommune valgte en erhvervsuddannelse, mens ca. 78,3 pct. valgte en gymnasial uddannelse efter 9. og 10 klasse. Søgetallet til erhvervsuddannelserne i Helsingør ligger lidt over regionens gennemsnitssøgetal på 13,7 pct. Den politiske målsætning er, at 25 pct. af en ungdomsårgang i 2020 vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. For yderligere om søgetal og elevgrundlag se bilag 1.

Arbejdsmarkedsbalancen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR) viser, at der er mangel på social- og sundhedsuddannede i hovedstadens arbejdsmarkedsområde. STAR’s rekrutteringssurvey fra foråret 2018 viser ligeledes, at de største rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor er inden for sundheds- og socialområdet. Manglen på social- og sundhedsuddannede går igen i regionens undersøgelser for manglen på kvalificeret arbejdskraft, hvor der også fremgår en mangel på social- og sundhedsuddannede i 2025 i hovedstadsområdet.

Høringssvar
Det er SOPU’s vurdering, at et nyt udbud af grundforløb 2 i Helsingør ikke vil få mærkbar negativ betydning for søgningen til de øvrige uddannelsessteder i regionen med lignende uddannelser. I forhold til Helsingør, så er det nærmeste eksisterende udbud af grundforløb 2 til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent SOPU’s eget uddannelsessted i Hillerød.

Der er indkommet fem høringssvar til SOPU fra høringsberettigede uddannelsesinstitutioner i hovedstadsområdet, som alle har afgivet positivt høringssvar uden indvendinger:
Administrationens vurdering
Administrationen anbefaler, at SOPU’s ansøgning imødekommes og indstilles til godkendelse i Undervisningsministeriet.
 
Det er administrationens vurdering, at grundforløb 2 til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i Helsingør vil være med til at sikre en bedre uddannelsesdækning i Helsingør Kommune og i Nordsjælland, jf. regionsrådets retningslinjer på området. Et nyt udbud i Helsingør kan også sikre, at flere forskellige uddannelsestilbud kommer tættere på eleverne. Dette er både afgørende for de unge, som kan fortsætte i det lokale, sociale miljø, mens det for den relativt store elevgruppe – elever over 25 år – giver bedre muligheder for at gennemføre en stor del af uddannelsen lokalt og forblive i lokalområdet. Et lokalt udbud i Helsingør kan danne grundlag for et kompetenceløft til en gruppe, som pt. er ufaglærte, så de kommer i gang med en erhvervsuddannelse. Da afstanden til uddannelsen vil blive kortere, hvilket er afgørende, idet lang transporttid til uddannelse kan risikere at medføre frafald og lav søgning til uddannelserne.

Det er administrationens vurdering, at udbuddet kan styrke sammenhængen i uddannelsesforløbet for eleverne på hhv. grund- og relevant hovedforløb. Et udbud i Helsingør kan være med til at sikre, at flere vælger at starte på grundforløb 2 til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, og efterfølgende vælger at påbegynde hovedforløbet for uddannelsen i regionen.

Derudover vurderes et nyt udbud ikke at være til gene for øvrige udbudsgodkendte uddannelsesinstitutioner i regionen. Dette bakkes også op af høringssvarene fra de øvrige uddannelsesinstitutioner. På baggrund af ovenstående vurdering har administrationen udarbejdet et høringssvar, der bakker op om SOPU’s ansøgning om nyt udbud i Helsingør. Høringssvaret er vedlagt i bilag 2.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen sendes regionsrådets indstilling vedrørende
grundforløb 2 (bilag 2) til SOPU og Undervisningsministeriet.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. Det skal bemærkes, at tiltrædes indstillingen ikke, vil der være risiko for at færre vælger en erhvervsuddannelse på et fagområde, hvor efterspørgslen er stor, da afstanden til uddannelsen så bliver større end ellers.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 28. august, forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
18033390


69.pdf
70.pdf

Bilag

Baggrundsnotat om SOPU København og Nordsjællands ansøgning om GF2 i Helsingør
Høringssvar til SOPU København og Nordsjælland


21. Status på erhvervsuddannelsesudbud i Region Hovedstaden

Status på erhvervsuddannelsesudbud i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Undervisningsministeriet har, som del af erhvervsuddannelsesreformen, gennemført en udbudsrunde om udbudsretten af erhvervsuddannelserne. Udbuddet fik virkning fra august 2017.

Ifølge lovgivningen skal regionsrådet afgive indstilling til Undervisningsministeriet på ansøgninger om placering af erhvervsuddannelsernes grundforløb i regionen. Regionsrådet har ingen beføjelser i forhold til placering af hovedforløb, EUX (erhvervsuddannelse kombineret med en erhvervsfaglig studenter-eksamen) eller praktikcentrene. Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i regionen.

Erhvervsskolen Nordsjælland orienterede ultimo 2017 administrationen om en mulig større ændring i udbuddet af erhvervsuddannelserne i Nordsjælland. På den baggrund igangsatte administrationen en mere generel kortlægning af det gennemførte udbud. Der er siden godkendelsen til udbudsretten af erhvervsuddannelsernes grundforløb sket nogle ændringer i udbuddet og på uddannelsesdækningen i regionen.

Med denne sag gives en status på udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb i regionen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at status på udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets beslutning den 28. august 2018:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
I henhold til Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse §34 a og b skal regionsrådet koordinere den samlede udbudsindsats for at sikre sammenhæng i uddannelsesdækningen på erhvervs-uddannelserne, bl.a. vedr. placeringen af grundforløbene. Denne indsats sker i koordinering med regionens erhvervsskoler. Regionsrådet skal afgive indstilling om hver enkelt ansøgning. Regionsrådet har ingen beføjelser i forhold til placering af hovedforløb, EUX (erhvervsuddannelse kombineret med en erhvervsfaglig studentereksamen) eller praktikcentre. Ved gennemførelse af et nyt udbud af erhvervsuddannelser af Undervisningsministeriet skal regionsrådet også afgive indstilling til ministeriet om placeringen af nye grundforløb. Regionsrådet har senest indstillet nyt udbud af grundforløbet på ambulancebehandleruddannelsen på regionsrådsmødet den 17. april april 2018. Ministeriet meddelte den 18. juni 2018 godkendelser og afslag til ansøgerne. Erhvervsskolen Nordsjælland blev godkendt til nyt udbud af grundforløbet på ambulancebehandleruddannelsen.

Undervisningsministeriet har, i perioden december 2015 til september 2016, gennemført et nyt udbud af erhvervsuddannelser i forlængelse af erhvervsuddannelsesreformen. Erhvervsskoler m.fl. skulle (gen-)ansøge om at blive godkendt til at udbyde en eller flere af de i alt 105 erhvervsuddannelser med virkning fra august 2017. I maj 2016 afgav regionsrådet indstilling til ministeriet om nye udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb i regionen. Regionsrådet godkendte alle ansøgninger om placering af grundforløb fra udbydere i hovedstadsregionen, bortset fra tre ansøgninger, der fik et begrundet afslag.

For at give størst mulig gennemsigtighed, i forhold til uddannelsesdækningen i regionen er der udarbejdet en status på det nuværende udbud.
 
Regionsrådets målsætninger og rammer for udbud af erhvervsuddannelser
Regionsrådet har den 15. december 2015 vedtaget følgende målsætninger for regionsrådets indstillinger og prioriteringer af udbud:
Undervisningsministeriet ligger derudover bl.a. følgende kriterier til grund for vurderingen af ansøgningerne. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov.
 
Uddannelsesdækningen i 2018 på erhvervsuddannelsernes grundforløb i regionen
Erhvervsskolerne får ved godkendelsen af et udbud retten til at kunne udbyde den enkelte erhvervsuddannelse. De har derfor løbende mulighed for at åbne og lukke uddannelserne på institutionen. Der er derfor, siden udbuddet fik virkning fra august 2017, sket ændringer i det regionale udbud af grundforløbene. Administrationen forsøger løbende at få et overblik over permanente og midlertidige lukninger af udbudssteder, men det kan være udfordrende at holde det fulde overblik over alle realiserede udbud, der kan skifte fra skoleår til skoleår.

Administrationen tog ved årsskiftet kontakt til regionens erhvervsskoler og udbydere af de erhvervsrettede uddannelser for at få en status på udbudsrunden 2017. Efter god dialog med institutionerne fik administrationen følgende tilbagemelding:
 
Resumé af status på udbud
I nedenstående status er kun medtaget ændringer i udbuddet af større karakter. De samlede ændringer i udbuddet fremgår af bilag 1.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, på baggrund af tilbagemeldingerne, at der trods disse ændringer overordnet set stadig er et bredt regionalt og varieret udbud og uddannelsestilbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb, der lever op til de af Undervisningsministeriet og regionsrådets opstillede kriterier for et sammenhængene udbud i regionen. Der er siden udbudsgodkendelserne fik virkning i 2017 sket enkelte flytninger af grundforløb mellem erhvervsskolernes adresser i regionen, og enkelte grundforløb er sat på stand-by på nogle erhvervsskoler. Disse grundforløb udbydes andre steder i regionen og har derfor ikke afgørende betydning for den samlede uddannelsesdækning i regionen. Se yderligere i bilag 1.

På baggrund af Erhvervsskolen Nordsjællands lukning af uddannelserne i Frederiksværk, og fremtiden for erhvervsuddannelserne i Helsingør efter 2019 endnu ikke er nærmere afklaret, gør administrationen opmærksom på, at der fremadrettet kan være udfordringer med en tilstrækkelig uddannelsesdækning nordpå i regionen med risiko for manglende erhvervsuddannelsestilbud til de unge. De lange køreafstande til uddannelserne er en vigtig faktor i forhold til at fastholde flere af regionens unge på erhvervsuddannelserne, hvorfor risikoen for manglende erhvervsuddannelser i det nordsjællandske område vil være uhensigtsmæssigt for den samlede uddannelsesdækning i regionen.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages status på udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb til efterretning.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 28. august, forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
17039908


71.pdf
72.pdf

Bilag

GF1
GF2


22. Godkendelse af vedtægter for NEXT 2.0 - fremme af kliniske forsøg

Godkendelse af vedtægter for NEXT 2.0 - fremme af kliniske forsøg

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Det offentlig-private partnerskab NEXT (National Experimental Therapy Partnership) bestående af de fem regioner og en række lægemiddelvirksomheder blev – med støtte fra Innovationsfonden - etableret d. 1. november 2014 (se bilag 1 for organisering af NEXT og bilag 2 for uddybende introduktion til NEXT). NEXT-samarbejdet har været meget succesfuldt, og har medført en markant stigning i antallet af kliniske forsøg. NEXT-samarbejdet har hertil betydet at en række patienter har fået tilbudt den nyeste medicin (bl.a. inden for kræftområdet). NEXT er også en central del af Regeringens Vækstplan for Life Science fra marts 2018. NEXT har haft særlig betydning for antallet af kliniske forsøg i hovedstadsområdet, da ca. 70 pct. af alle virksomheder der beskæftiger sig med sundhedsområdet er beliggende her.
 
I henhold til aftalen med Innovationsfonden skal der findes en model for videreførelse af NEXT-partnerskabet når Innovationsfondens midler (samlet 80 mio. kr.) til det nuværende NEXT udløber i 2019. Region Hovedstadens erhvervs- og vækstudvalg blev ved møde d. 7. november 2017 orienteret om principper, rammer og proces for arbejdet med at udvikle en organisationsmodel for videreførelse af NEXT i 1. halvår 2018.
 
Med denne sag forelægges forslag til vedtægter for etablering af en national organisering NEXT 2.0.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende vedlagte forslag til vedtægter for etablering af NEXT 2.0 (bilag 3).

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets beslutning den 28. august 2018:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Det bemærkes, at forslag til vedtægter er i høring hos administrationen i de fem regioner frem til den 27. august 2018. Dvs. ved udsendelse af sagen til erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget forud for deres møde den 28. august 2018 er høringen endnu ikke afsluttet. I tilfælde af ændringer som følge af høringen eftersendes en justeret version af forslag til vedtægter forud for mødet.
 
NEXT har siden sin start i 2014 skabt en række gode resultater. Antallet af tidlig fase kliniske forsøg i NEXT centrene har siden opstarten af NEXT ligget markant over det forventede niveau aftalt med Innovationsfonden. I 2017 gennemførte NEXT 29 forsøg i forhold til et aftalt måltal på 17. Af de 29 forsøg var de 14 onkologiske forsøg, fire var lungemedicinske forsøg, andre fire var infektionsmedicinske forsøg, og seks forsøg var inden for dermatologien. NEXT-virksomhedspartnerne investerede alene i 2017 37 mio. DKK i tidlig fase forsøg i NEXT-regi.
 
De gode resultater i NEXT er i foråret 2018 blevet rost af innovationsfondens direktør Peter Høngaard, som henviser til, at NEXT-samarbejdet er en af fondens største investeringer, der over en kort periode har skabt et markant stærkere miljø omkring de kliniske forsøg i Danmark. De gode resultater har skabt opmærksomhed i regeringen, og har medført, at staten fra 2018 indtræder i samarbejdet, herunder bidrager med finansiering på finansloven.
 
Siden efteråret 2017 har de fem regioner sammen med staten og private virksomheder arbejdet på at etablere en national organisation (NEXT 2.0), som kan tage over fra 2019. Erhvervsministeriet har som led i regeringens vækstplan for life science afsat midler på finansloven til etablering af en national organisering, og har været ”lead” på opgaven med at udarbejde et forslag til vedtægter (bilag 3) for dannelse af en forening. Samtlige involverede parter har løbende kommenteret på forslaget til vedtægter, og der er generel tilslutning til, at disse vil være et godt grundlag for et fælles nationalt samarbejde.
 
Som led i arbejdet blev det med regeringens vækstplan for life science (offentliggjort i marts 2018) besluttet, at sammenlægge NEXT og regionernes ”Én Indgang”-intiativ til én samlet national organisation (NEXT 2.0) til fremme af kliniske forsøg i Danmark. Begge organisationer arbejder med at fremme kliniske forsøg, og har derfor haft et tæt samarbejde. NEXT har fokus på etableringen af professionelle specialespecifikke netværk koblet til industrien (pt. 5 områder). Regionernes " En indgang"-initiativ tager sig af alle de henvendelser om gennemførelse af kliniske forsøg, som ligger uden for NEXT´s specialenetværk. I den nye nationale organisation for kliniske forsøg indgår, at den skal rumme kliniske forsøg i alle udviklingsfaser, lægemidler og medicinsk udstyr. Alle lægefaglige specialer kommer efter planen gradvist med i det samlede tilbud om let adgang til de danske hospitalers forskningsmiljøer i et nationalt perspektiv, og derfor har det været indlysende at samle de to initiativer under ét.
 
Organisationen skal bidrage til at tiltrække flere investeringer i kliniske forsøg i Danmark, fremme virksomhedssamarbejder og øge Danmarks andel af helt eller delvist virksomheds-finansierede kliniske forsøg i Europa. Organisationen skal samtidig bidrage til at forbedre danske patienters adgang til den nyeste medicin og medicinsk teknologi og skabe hurtigere adgang til den nyeste viden og forskning for danske læger og forskere til gavn for danske patienter.
 
Den nye organisation etableres i samarbejde med staten, regionerne og life science virksomheder. En arbejdsgruppe (under Erhvervsministeriet) med repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Danske Regioner, regionerne, LIF, og Medicoindustrien har i foråret 2018 fastlagt de bærende principper og rammer for den nye sammenlagte organisation.
 
Organisationen etableres som en ikke-erhvervsdrivende forening (”ideel forening”) med en bestyrelse udpeget iht. en vedtægt. Konstruktionen sikrer mulighed for, at både stat, regioner og virksomheder kan være repræsenteret og giver mulighed for på sigt at udbygge med flere aktører, fx universiteterne.
 
Erhvervsministeriet og den nuværende styregruppe for NEXT har udarbejdet vedhæftede forslag til vedtægter for den nye forening som er godkendt i Danske Regioners sundhedsdirektørkreds på møde d. 17. aug. 2018.
 
Vedr. bestyrelsen fremgår det, at denne består af 12 medlemmer med en fordeling der sikrer den bedst mulige ligevægt imellem de deltagende partnere. Den vil bestå af:
Tilsvarende fremgår det, at ”bestyrelsesformanden vælges for en periode på to år med mulighed for genvalg”. Ligeledes fremgår det, at ”næstformandsposten varetages af to regionsrepræsentanter i forening.
 
Regionerne vælger i forening de to bestyrelsesmedlemmer, der skal varetage næstformandsposten, blandt de fem bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer regionerne. De vælges for en periode på to år, hvilke regionsrepræsentanter, der skal varetage næstformandsposten. Der er mulighed for genvalg”.
 
NEXT 2.0 er en foreløbig betegnelse for foreningen. Det planlægges at bestyrelsen på generalforsamlingen vil vedtage et nyt navn som forventes at blive ”Trial Nation”. Stiftende generalforsamling i den nye forening ventes at blive primo oktober 2018, sådan at fusioneringen af initiativerne ”NEXT” og ”en indgang” kan påbegyndes.
 
Økonomi
Den nye organisation, herunder ”NEXT-centre”, vil blive finansieret af regionerne, staten og life science virksomheder. Bevillingsprofilen er følgende:
 
A. Staten giver en bevilling på 19,2 mio. kr. over en fireårig periode (2018-2021). I 2018 er bevillingen 5,7 mio. kr. og dernæst 4,5 mio. kr. årligt fra 2019-2021. Frem mod udgangen af 2021 skal der udarbejdes en evaluering af den nye organisation med henblik på vurdering af videreførelse af midlerne fra staten og regionerne.
 
B. Regionerne står for aflønning af regionalt ansatte medarbejdere der varetager opgaver for den nye organisation. Regionerne finansierer etablering af to nye centre i 2020 og 2021. Derudover står regionerne for vedligeholdelse af alle hospitalsafdelingerne i ”NEXT-centrene”. Sundhedsdirektørkredsen har godkendt den økonomiske ramme svarende til 0 kr. i 2019, 12,6 mio. kr. i 2020, 12,6 mio. kr. i 2021 og fra 2022 og frem 11,2 mio. kr. årligt til understøttelse af forskningsinfrastruktur til specifikke NEXT-hospitalsafdelinger.
 
Da regionerne først skal bidrage med midler til den nye forening i 2020 vil der først ved næste års budgetforhandlingerne i 2019 skulle træffes endelig beslutning om at bidrage med midler til den nye organisering. Regionernes andel af finansieringen fordeles efter bloktilskuds­for­delingsnøglen (dvs. at Region Hovedstaden bidrager med 31,5 pct. af de årlige udgifter, i størrelsesordenen 3,5-4. mio. kr. årligt fra 2020 og frem).

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes vedtægter for etablering af NEXT 2.0.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen vil sikre en fortsat udvikling af NEXT-samarbejdet både i omfang og kvalitet til gavn for både patienter og virksomheder. Såfremt indstillingen ikke tiltrædes vil der være en risiko for at en for Region Hovedstaden vigtig fælles national organisering med fokus på fremme af kliniske forsøg falder til jorden, og tilsvarende en risiko for at staten vælger at trække sin tilslutning til intiativet herunder finanslovsbevillingen.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Da regionerne først skal bidrage med midler til den nye forening i 2020 vil der først ved budgetforhandlingerne i 2019 skulle træffes endelig beslutning om at bidrage med midler til den nye organisering.
 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer således, at regionerne ved næste års budgetforhandlinger i 2019 skal træffe endelig beslutning om at bidrage til at dække regionernes andel af finansieringen med et beløb svarende til 12,6 mio. kr. i 2020, 12,6 mio. kr. i 2021 og fra 2022 og frem 11,2 mio. kr. årligt til understøttelse af forskningsinfrastruktur til specifikke NEXT-hospitalsafdelinger.
 
Regionernes andel af finansieringen fordeles efter bloktilskuds­for­delingsnøglen (dvs. at Region Hovedstaden bidrager med 31,5 pct. af de årlige udgifter, i størrelsesordenen 3,5-4 mio. kr.).

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 28. august 2018, forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
16040266


73.pdf
74.pdf
75.pdf

Bilag

NEXT - organisation
Uddybende om NEXT
Udkast til vedtægter for NEXT 2.0 - version 2


23. Igangsættelse af udarbejdelsen af en regional udviklingsstrategi (RUS)

Igangsættelse af udarbejdelsen af en regional udviklingsstrategi (RUS)

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regeringens forenkling af erhvervsfremmesystemet ændrer rammerne for regionernes opgaver og muligheder. Regionerne skal ikke længere beskæftige sig med vækst, turisme og erhvervsudvikling og skal derfor heller ikke længere udarbejde vækst- og udviklingsstrategier (ReVUS), som har været en lovbunden opgave. I stedet kan regionerne vælge at udarbejde regionale udviklingsstrategier (RUS) med fokus på den fremtidige udvikling i regionen.
 
Formålet med denne sag er at igangsætte udarbejdelsen af en regional udviklingsstrategi (RUS). Sagen behandles parallelt i erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget, miljø- og klimaudvalget og trafikudvalget.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende at udarbejdelsen af en regional udviklingsstrategi (RUS) igangsættes.

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets beslutning den 28. august 2018
Anbefalet.
 
Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 28. august 2018
Anbefalet.
 
Trafikudvalgets beslutning den 28. august 2018:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Som følge af regeringens forenkling af erhvervsfremmesystemet skal Folketinget vedtage en ny Lov om erhvervsfremme. Af lovforslaget fremgår rammerne for de nye regionale udviklingsstrategier.
 
En regional udviklingsstrategi (RUS) skal handle om den fremtidige udvikling i regionen og kan fokusere på kollektiv trafik, infrastruktur, kultur, uddannelse, miljø, grøn omstilling, klimatilpasning, natur og rekreation, udvikling i yderområderne og grænseoverskridende samarbejder. Strategien må ikke omhandle erhverv, turisme og vækst.
 
Der vil således være en del af forårets forberedende arbejde med den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS 2.0), som kan videreføres til RUS, men der vil også være behov for at tænke nyt. Med forenklingen af erhvervsfremmesystemet ændres regionens økonomiske rammer også, og mulighederne for at igangsætte initiativer under en ny RUS afhænger således af, at der prioriteres midler hertil i regionens budget. I forslaget til grundbudgettet, som behandles i august og september 2018, er der foreslået en ramme på 12,7 mio. kr. mod de nuværende 40 mio. kr. om året til ReVUS. Der vil derfor være behov for en endnu strammere prioritering af initiativer og fokusområder, som skal indgå i RUS, da der ikke er midler til at være ambitiøse på alle områder.
 
Til gengæld har Region Hovedstaden med RUS mulighed for at sætte en stærk, strategisk retning for arbejdet med regional udvikling, og regionen vil kunne prioritere de områder, som der skal arbejdes med i fremtiden. Da regionen ikke fremover må beskæftige sig med vækst og erhvervsudvikling, er der behov for at gentænke formålet og sammenhængen mellem regionens forskellige indsatser, og RUS vil kunne skabe en ny, samlende fortælling om, hvorfor og hvordan vi arbejder med regional udvikling.
 
Lovforslaget om erhvervsfremme og en række sektorlove giver regionerne hjemmel til at varetage opgaver til understøttelse af den regionale udviklingsstrategi (RUS). Udarbejder Region Hovedstaden ikke en RUS, er der ikke hjemmel til at arbejde med en del af de opgaver, som ikke er myndighedsopgaver, som regionen udfører i dag, f.eks. klimatilpasning og grøn omstilling.
 
Fremadrettet proces
Som første skridt i udarbejdelsen af RUS vil administrationen afklare de præcise lovgivningsmæssige rammer for RUS, fastlægge formål og format for RUS samt planlægge den videre proces og involvering. Der vil være behov for politiske drøftelser af fokus for RUS samt involvering af nøgleinteressenter. Den 13. marts 2018 nedsatte regionsrådet et forberedende udvalg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Det foreslås, at udvalget fortsætter som udvalg for den regionale udviklingsstrategi, bestående af regionsrådsformanden samt formanden og et øvrigt medlem for hvert af de tre stående udvalg, der beskæftiger sig med regional udvikling (erhvervs-, vækst og forskningsudvalget, trafikudvalget og miljø- og klimaudvalget).
 
Endvidere skal der lægges en plan for udmøntningen af midlerne til realisering af RUS. Regionsrådet præsenteres forventeligt for udkast til RUS i første halvår af 2019, mens de relevante fagudvalg i løbet af processen inddrages, hvor det er relevant.
 
Se forslag til proces i bilag.
 
Ifølge forslag til Lov om erhvervsfremme skal RUS udarbejdes under hensyntagen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal høres om indholdet af RUS, inden den sendes i offentlig høring i 8 uger. Da Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse først nedsættes i 2019, er der en vis usikkerhed om, hvordan denne proces kommer til at forløbe.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen igangsættes udarbejdselsen af en regional udviklingsstrategi (RUS).

RISIKOVURDERING
Lov om erhvervsfremme og en række sektorlove giver regionerne hjemmel til at varetage opgaver til understøttelse af den regionale udviklingsstrategi (RUS). Udarbejder Region Hovedstaden ikke en RUS, er der ikke hjemmel til at arbejde med en del af de opgaver, som ikke er myndighedsopgaver, som regionen udfører i dag, f.eks. klimatilpasning og grøn omstilling.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Som led i det forberedende afbejde vil en kommunikationsindsats vedrørende RUS blive indtænkt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges parallelt i erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget, miljø- og klimaudvalget og trafikudvalget den 28. august. Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
18037986


76.pdf

Bilag

Proces for udarbejdelse af RUS


24. Udsættelse af justering af Jordplanen

Udsættelse af justering af Jordplanen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I 2014 vedtog det daværende regionsråd Jordplanen, en plan for regionens arbejde med forurenet jord og grundvand (bilag 1). Jordplanen har nu fungeret fint i snart fire år, men ændringer i forudsætningerne for planen gør en kommende justering nødvendig.
 
Miljø- og klimaudvalget blev på deres møde den 22. maj 2018 orienteret om, at det er nødvendigt at justere Jordplanen og at der ville blive forelagt en sag om justeringsarbejdet på udvalgets møde den 28. august 2018.
 
Imidlertid er der pt. usikkerhed om regionernes fremtidige økonomi til den samlede jordforureningsopgave, fordi økonomien afhænger af regionernes kommende forhandling med staten (Miljøministeriet) om at få penge til at sikre overfladevand (søer, åer og havet) og natur mod forurenet jord. Forhandlingerne var oprindelig fastlagt til 2019, men administrationen har set indikationer på, at de muligvis bliver fremrykket til efteråret 2018. Herudover er der indikationer på, at andre faktorer, som de store jordforureninger (generationsforureninger) og pesticider også kan komme i spil og få betydning for regionernes økonomi på området.
 
Da det økonomiske råderum ikke er på plads, foreslås det at udsætte justering af jordplanen, til der er mere klarhed over regionens samlede økonomi på jordforureningsområdet. En udsættelse har ingen umiddelbare konsekvenser for opnåelse af målene i den gældende Jordplan.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende udsættelse af justeringen af Jordplanen.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og klimaudvalgets beslutning den 28. august 2018:
Anbefalet.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).
 

SAGSFREMSTILLING
Regionerne løser en lang række opgaver i henhold til jordforureningsloven, bl.a. kortlægning og sikring af grundvandet og borgernes sundhed mod jordforurening. Region Hovedstaden bruger årligt ca. 140 mio. kr. på jordforureningsopgaverne.
 
Jordplanen prioriterer en fokuseret beskyttelse af grundvandet. Målet er at sikre 80 % af grundvandet inden 2025. Derudover prioriterer planen en fortsættelse af den systematiske kortlægning af jordforurening samt tiltag i forhold til teknologiudvikling og innovation, øget samarbejde med blandt andet kommuner, vandforsyninger m.v. og øget borgerservice.
 
Forhandling med staten
I 2014 fik regionerne også ansvaret for at sikre overfladevand og natur mod jordforurening. Opgaven blev givet til regionerne uden økonomisk kompensation, men med lovning om en DUT-forhandling (Det Udvidede Totalbalanceprincip) i 2019 mellem regionerne og staten om den økonomiske kompensation.
 
I første omgang har opgaven derfor bestået i, at regionerne i perioden 2014-2018 skal skabe overblik over, hvor mange af de 36.430 kortlagte grunde på landsplan, der kan udgøre en risiko for overfladevandet eller naturen. Det etablerede overblik skal danne udgangspunkt for de økonomiske DUT-forhandlinger om midler til at den videre indsats med at undersøge og eventuelt rense op af hensyn til overfladevand og natur, hvis der er en risiko.
 
Får regionerne ikke flere midler til området, vil pengene til natur- og overfladevandsopgaven skulle tages af de penge, regionen i dag har til de øvrige jordforureningsopgaver, for eksempel kortlægningsopgaven eller sikringen af grundvandet og borgernes sundhed. Det vil betyde, at Region Hovedstaden ikke kan komme i mål med ambitionerne i den gældende Jordplan.
 
Justering af Jordplanen udsættes
Den gældende Jordplan skulle have været justeret i 2018, bl.a. på baggrund af miljø- og klimaudvalgets ønsker til fokus for den kommende jordforureningskortlægning af Københavns, Frederiksberg og Tårnby kommuner, samt andre nødvendige justeringer, som bl.a. er forårsaget af statens løbende udpegninger af nye og ændrede indvindingsområder for vandforsyningerne.
 
Imidlertid betyder de kommende DUT-forhandlinger om penge til at sikre overfladevand og natur mod forurenet jord, at det økonomiske råderum for løsning af den samlede jordforureningsopgave ikke er på plads. Forhandlingerne var oprindelig fastlagt til 2019, men administrationen har set indikationer på, at forhandlingerne muligvis bliver fremrykket til efteråret 2018.
 
Det er derfor administrationens vurdering, at det ikke giver mening at drøfte en justering af jordplanen, før der er klarhed om økonomien. Udvalgets drøftelse af sagen udsættes derfor, til der er mere klarhed over regionens samlede økonomi på jordforureningsområdet. En udsættelse har ingen umiddelbare konsekvenser for opnåelse af målene i den gældende Jordplan.
 
Kortlægningen fortsætter
Administrationen er på nuværende tidspunkt så langt i kortlægningen af regionens øvrige kommuner, at det er nødvendigt at tage hul på kortlægningen af de tre hovedstadskommuner, inden der foreligger en justeret Jordplan. En opstart på kortlægningen af hovedstadskommunerne vil ske med henblik på at sikre grundvandet og borgernes sundhed.
 
Videre proces
Administrationen vil orientere miljø- og klimaudvalget om forhandlingerne med staten, så snart der foreligger nyt. Når de økonomiske rammer på jordforureningsområdet er fastlagt, vil regionsrådet få forelagt en sag om justering af den gældende Jordplan, herunder drøftelse af principper for kortlægningen i hovedstadskommunerne og proces for justering af Jordplanen.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen godkendes udsættelse af justeringen af Jordplanen.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges miljø- og klimaudvalget den 28. august 2018, forretningsudvalget den 18. september 2018 og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
16049629


77.pdf

Bilag

Jordplanen


25. Ændringer til Sundhedsloven, der vedrører tandlægehjælp

Ændringer til Sundhedsloven, der vedrører tandlægehjælp

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Folketinget har vedtaget en række ændringer af Sundhedsloven, der vedrører tandlægehjælp, hvilket medfører, at opgaver er overgået til regionerne pr. 1. juni 2018. Det drejer sig om opgaver, der tidligere var beskrevet i overenskomsten om tandlægehjælp og dermed blev behandlet i samarbejdsudvalget vedr. tandlægehjælp. Der er behov for at fastlægge hvilket udvalg, der løfter regionens opgaver på dette område.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende, at kompetencen til at behandle tilbagebetalingssager, fastsætte højestegrænser og ansøgninger om flere praksisadresser end to tillægges udvalget for forebyggelse og sammenhæng.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning den 29. august 2018:
Sagen godkendt.
Jacob Rosenberg (I) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 18. september 2018:
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Henrik Thorup (O), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Folketinget har vedtaget en lov, der trådte i kraft den 1. juni 2018 på tandlægeområdet. Ændringen af Sundhedsloven erstatter den hidtidige overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Loven sikrer, at patienter fortsat kan få tilskud til tandbehandling efter 1. juni 2018. Desuden skal loven sikre, at de offentlige udgifter til tandbehandling fremover holdes inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed. Folketinget vil i løbet af 2019 se på, hvilken ordning, der fremover skal fungere på området for voksentandplejen.
 
Der er med lovændringen overdraget en række opgaver til regionsrådet:
 
Økonomisk ramme og tilbagebetaling
Hvis den udmeldte økonomiske ramme overskrides, nedjusteres honorarerne og tilskud til tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet. Hvis en tandlæge, der er godkendt til at yde tandlægehjælp, anvender forkerte ydelser, kan regionsrådet kræve, at det afregnede tilskud kræves tilbagebetalt.
 
Højestegrænser
Regionsrådet foretager undersøgelse af afvigende behandlingsmønstre og har mulighed for at fastsætte højestegrænse for en tandlæges behandlingsniveau pr. patient.
 
Praksisadresser
En tandlæge, som ønsker at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud fra regionsrådet, kan drive praksis fra højest 2 praksisadresser. Tandlægen skal selv udøve tandlægevirksomhed på mindst en af adresserne. Regionsrådet kan efter ansøgning tillade, at en tandlæge praktiserer fra flere end to praksisadresser.
 
Administrationen foreslår, at udvalget for forebyggelse og sammenhæng tildeles kompetencen til at behandle tilbagebetalingssager, pålægge højestegrænser og behandle ansøgninger fra tandlæger om flere praksisadresser end to.

KONSEKVENSER
Hvis kompetencen ikke udlægges til et udvalg, skal behandlingen af ovennævnte sager foregå i regionsrådet.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats er planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. september og regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Else Hjortsø/Bettina Skovgaard

JOURNALNUMMER
18038641
26. Medlemskab af bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole

Medlemskab af bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet udpegede den 17. april 2018 regionsrådsmedlem Karoline Vind (F) som medlem af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse.
 
Karoline Vind har nu oplyst, at hun er blevet optaget som studerende på professionshøjskolen.
 
Karoline Vind ønsker ikke som studerende på professionshøjskolen at have sæde i professionshøjskolens bestyrelse, og hun ønsker sig derfor fritaget for hvervet.
 
Såfremt regionsrådet kan imødekomme Karoline Vinds anmodning om fritagelse for hvervet, ønsker valggruppen ABCFOÅ regionsrådsmedlem Peter Westermann (F) udpeget som nyt medlem af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse i stedet for Karoline Vind.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til regionsrådet:
 1. at regionsrådsmedlem Karoline Vind (F) fritages for hvervet som medlem af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse, og
 2. at regionsrådsmedlem Peter Westermann (F) i givet fald udpeges som medlem af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet udpegede den 17. april 2018 regionsrådsmedlem Karoline Vind (F) som medlem af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse.
 
Karoline Vind har nu oplyst, at hun er blevet optaget som studerende på professionshøjskolen. '
 
Det fremgår professionshøjskolens vedtægt, at medarbejdere og studerende ved professionshøjskolen ikke kan udpeges som udefrakommende medlemmer af professionshøjskolen.
 
Det følger ikke af vedtægten, jf. lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, at eksternt udpegede medlemmer af bestyrelsen, som efter deres udpegning måtte blive medarbejdere eller studerende ved professionshøjskolen, har pligt til at udtræde af bestyrelsen.
 
Karoline Vind er imidlertid af den opfattelse, at hun ikke som studerende på professionshøjskolen bør have sæde i professionshøjskolens bestyrelse, og hun ønsker sig derfor fritaget for hvervet.
 
Regionsrådets udpegninger til regionale hverv har som udgangspunkt virkning for hele regionsrådets funktionsperiode.
 
Det følger dog af praksis, at regionsrådet har mulighed for at fritage for regionale hverv for resten af funktionsperioden, når der skønnes at være rimelig grund hertil. Der tilkommer i denne forbindelase regionsrådet et betydeligt skøn.
 
Såfremt regionsrådet kan imødekomme Karoline Vinds anmodning om fritagelse for hvervet, skal der udpeges et nyt medlem af professionshøjskolens bestyrelse.
 
Det følger af den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, som i medfør af regionslovens § 15, stk. 3, også gælder for regionsrådet, at det tilkommer den valggruppe, som har indvalgt et medlem i et udvalg mv., at bestemme, hvem der skal indtræde i udvalget ved det pågældende medlems udtræden.
 
Det tilkommer således i givet fald valggruppen ABCFOÅ at udpege et nyt medlem af bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole.
 
Valggruppen ABCFOÅ har indstillet Peter Westermann (F) til i givet fald at erstatte Karoline Vind.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen indtræder regionsrådsmedlem Peter Westermann med virkning fra mødedatoen i bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole i stedet for regionsrådsmedlem Karoline Vind.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt nogen særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Marie Kruse

JOURNALNUMMER
18041404
27. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet udpegede på sit konstituerende møde den 5. december 2017 Anne Jeremiassen (I) som et af seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité A).
 
Anne Jeremiassen har nu oplyst, at hun af arbejdsmæssige årsager ønsker at udtræde af komiteen.
 
Regionsrådet skal derfor tage stilling til udpegning af et nyt medlem til Komité A, og Liberal Alliance har indstillet Asger Steffen Larsen (I) til hvervet.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til regionsrådet:
 • at regionsrådet udpeger et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité A).

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet udpegede på sit konstituerende møde den 5. december 2017 Anne Jeremiassen (I) som et af seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité A).
 
Anne Jeremiassen har nu oplyst, at hun af arbejdsmæssige årsager ønsker at udtræde af komiteen.
 
Da Anne Jeremiassen ikke er medlem af regionsrådet, betragtes hendes medlemskab af komitésystemet ikke som et borgerligt ombud. Regionsrådet skal derfor alene tage stilling til udpegningen af et nyt medlem.
 
Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, der i henhold til regionslovens § 15, stk. 3, også gælder for regionerne, kan den valggruppe, som har valgt et medlem til et udvalg, besætte den ledige udvalgsplads, når det pågældende medlem er udtrådt af udvalget.
 
Det tilkommer således valggruppen IVØ at udpege et nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité A).
 
Det bemærkes, at den, der udpeges som ikke-sundhedsfagligt medlem i komitésystemet, godt kan have en sundhedsfaglig uddannelse, men ikke må have en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne.
 
Valggruppen IVØ har indstillet Asger Steffen Larsen (I) til posten som nyt ikke-sundhedsfagligt medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité A).

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen indtræder Asger Steffen Larsen (I) med virkning fra mødedatoen som medlem af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Komité A).

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt nogen særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Marie Kruse

JOURNALNUMMER
17032767
28. Medlemskab af hhv. Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget og Trafikudvalget

Medlemskab af hhv. Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget og Trafikudvalget

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet udpegede på sit konstituerende møde den 5. december 2017 regionsrådsmedlem Tormod Olsen (Ø) som medlem af hhv. Erhvervs- vækst- og forskningsudvalget og Trafikudvalget.
 
Tormod Olsen (Ø) har nu oplyst, at han af arbejdsmæssige årsager ønsker at udtræde af både Erhvervs- vækst- og forskningsudvalget og Trafikudvalget.
 
Såfremt regionsrådet kan imødekomme Tormod Olsens anmodning om fritagelse for de to hverv, ønsker valggruppen IVØ regionsrådsmedlem Annie Hagel (Ø) udpeget som nyt medlem af hhv. Erhvervs- vækst- og forskningsudvalget og Trafikudvalget i stedet for Tormod Olsen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller til regionsrådet:
 1. at regionsrådsmedlem Tormod Olsen (Ø) fritages for hvervet som medlem af hhv. Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget og Trafikudvalget, og
 2. at regionsrådsmedlem Annie Hagel (Ø) i givet fald udpeges som medlem af hhv. Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget og Trafikudvalget.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
 
Godkendt.
 
Leila Lindén (A), Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), Finn Rudaizky (O) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet udpegede på sit konstituerende møde den 5. december 2017 Regionsrådsmedlem Tormod Olsen (Ø) som medlem af hhv. Erhvervs- vækst- og forskningsudvalget og Trafikudvalget.
 
Tormod Olsen (Ø) har nu oplyst, at han af arbejdsmæssige årsager ønsker at udtræde af både Erhvervs- vækst- og forskningsudvalget og Trafikudvalget.
 
Tormod Olsen ønsker at udtræde af Trafikudvalget med virkning fra den 1. oktober 2018. Han ønsker derimod at udtræde af Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget med virkning fra den 3. oktober 2018, da han på udvalgets møde den 2. oktober 2018 gerne vil medvirke til at afslutte en af udvalgets sager, som blev skubbet på udvalgets forrige møde.
 
Såfremt regionsrådet kan imødekomme Tormod Olsens anmodning, ønsker valggruppen IVØ regionsrådsmedlem Annie Hagel (Ø) udpeget som nyt medlem af hhv. Erhvervs- vækst- og forskningsudvalget og Trafikudvalget i stedet for Tormod Olsen.
 
Regionsrådets udpegninger til regionale hverv har som udgangspunkt virkning for hele regionsrådets funktionsperiode.
 
Det følger dog af praksis, at regionsrådet har mulighed for at fritage for regionale hverv for resten af funktionsperioden, når der skønnes at være rimelig grund hertil. Der tilkommer i denne forbindelse regionsrådet et betydeligt skøn.
 
Såfremt regionsrådet kan imødekomme Tormod Olsens anmodning om fritagelse for de to hverv, skal der udpeges ét eller to nye medlemmer til hhv. Erhvervs- vækst- og forskningsudvalget og Trafikudvalget i stedet for Tormod Olsen.
 
Det følger af den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1, som i medfør af regionslovens § 15, stk. 3, også gælder for regionsrådet, at det tilkommer den valggruppe, som har indvalgt et medlem i et udvalg mv., at bestemme, hvem der skal indtræde i udvalget ved det pågældende medlems udtræden.
 
Det tilkommer således i givet fald valggruppen IVØ at udpege ét eller to nye medlemmer til hhv. Erhvervs- vækst- og forskningsudvalget og Trafikudvalget.
 
Valggruppen IVØ har indstillet Annie Hagel (Ø) til i givet fald at erstatte Tormod Olsen på begge poster.

KONSEKVENSER
Ved en tiltrædelse af indstillingen indtræder regionsrådsmedlem Annie Hagel med virkning fra den 3. oktober 2018 i Erhvervs- vækst- og forskningsudvalget og med virkning fra den 1. oktober 2018 i Trafikudvalget - i begge tilfælde i stedet for regionsrådsmedlem Tormod Olsen.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici udover det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt nogen særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 25. september 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Marie Kruse

JOURNALNUMMER
17038510, 17038512
29. Lukket punkt
30. Medlemskab af bestyrelsen for den selvejende institution Røde kors´ Herberg for Kvinder

Medlemskab af bestyrelsen for den selvejende institution Røde kors´ Herberg for Kvinder

Regionsrådets beslutning 25. september 2018:
Regionsrådet godkendte at optage sagen uden for dagsorden.
 
Regionsrådet tog til efterretning, at Søs Haugaard (B) har meddelt, at hun ønsker at udtræde som medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Røde Kors´ Herberg for Kvinder.

Regionsrådet godkendte, at Søs Haugaard (B) udtræder som medlem af bestyrelsen med virkning fra mødedatoen.

Efter indstilling fra valggruppen ABCFO indtræder Freja Lilli Wirlander (B) som nyt medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Røde Kors´ Herberg for Kvinder med virkning fra mødedatoen.
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

Journalnummer
17032948
31. Orientering om spørgsmål i spørgetiden

Orientering om spørgsmål i spørgetiden

Regionsrådets beslutning den 25. september 2018:
Der var fremsendt en række skriftligt spørgsmål til spørgetiden fra RYK v/ Jens Bo Sørensen.
 
Spørgsmål og svar til RYK var omdelt på mødet til regionsrådets medlemmer (bilag 1 og 2).
 
Endvidere blev der stillet spørgsmål fra HK Kommunal (bilag 3).
 
Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Lars Rosenørn-Dohn (A), Søren Burcharth (B) og Kristian Tørning (O).

Journalnummer
18047682


81.pdf
82.pdf
83.pdf

Bilag

Henvendelse fra RYK den 17092018 til spørgetiden RR 25092018
Skriftlig besvarelse af henvendelse fra RYK - RR møde 25.09.2018
Spørgsmål til spørgetiden til regionsråds møde 25092018 fra HK Kommunal