UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

16-08-2016 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

16-08-2016 20:00:00


PUNKTER

1. Endeligt regnskab 2015 for Region Hovedstaden og Revisionsberetning 2015
2. Førstebehandling af budget 2017-2020
3. Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015
4. Projektforslag for Nyt Hospital Glostrup
5. Investeringsbevilling til udvidelse og opgradering af nødstrøm Herlev Hospital
6. Investeringsbevilling til forundersøgelser og projektkonkurrence for nybyggeriet ved Steno Diabetes Center Copenhagen
7. Nyt vejnavn til Rigshospitalet - Glostrup og Psykiatrisk Center Glostrup
8. Den regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse
9. Høring af Karantæneplan for Region Hovedstaden
10. Etablering af et madpanel i Region Hovedstaden
11. Udbredelse af gadeplansteam
12. Treårsplan for udvikling af psykiatrien
13. Honorering af Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden
14. Forslag fra valggruppen ABCFO om nedsættelse af særligt udvalg med fokus på sammenhængende patientforløb i Region Hovedstaden
15. Regionsrådsmedlem Susanne Langers (Ø) midlertidige fravær - fordeling af poster
16. Sundhedshus Helsingør - analyse af trafikal tilgængelighed med offentlig transport
17. Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden
18. Afrapportering til Erhvervs- og vækstministeriet om lokalt arbejde med Agenda 21
19. Realiseringsplan for investeringer i Lokalbanen
20. Sammenlægning af creoDK og Copenhagen EU Office
21. Udpegning af medlem til bestyrelsen i Copenhagen Film Fund
22. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (VEK), Komité D og Komité E
23. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (VEK), Komité B1. Endeligt regnskab 2015 for Region Hovedstaden og Revisionsberetning 2015

Endeligt regnskab 2015 for Region Hovedstaden og Revisionsberetning 2015

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet har på mødet den 19. april 2016 behandlet Region Hovedstadens årsregnskab for 2015. I henhold til lov om regioner mv. § 23 blev årsregnskabet herefter overdraget til regionens eksterne revisor, BDO. Regionen har modtaget BDOs revisionsberetning den 15. juni 2016, der sammen med årsregnskabet samt de særskilte investeringsregnskaber forelægges med henblik på endelig godkendelse.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at endeligt regnskab 2015 godkendes, og
 2. at 15 revisionspåtegnede investeringsregnskaber godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
Direktør Steen Andersen og statsautoriseret revisor Per Lund fra BDO Kommunernes Revision, samt enhedschef Hanne Lindholm (Center for Økonomi) deltog under sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Der var omdelt notat med supplerende oplysninger.
 
Godkendt.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Revisionsberetning og påtegning på regnskab 2015
Regionens eksterne revisor, har den 15. juni 2016 fremsendt revisionsberetning nr. 11 vedrørende afsluttende beretning for regnskabsåret 2015. Beretningen omhandler også revision af de områder på det sociale område, der er omfattet af statsrefusion for 2015.
 
Regionrådet besluttede den 19. april 2016 at overdrage årsregnskab 2015 til regionens eksterne revision, samt at revisionsberetningen og investeringsregnskaber vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder skal forelægges regionsrådet på mødet i august. Det er resultatet af den eksterne revisions gennemgang af årsregnskabet og de afsluttede anlægs- og investeringsregnskaber der forelægges nu.
 
Årsregnskabet for 2015 – der opgøres og aflægges efter de omkostningsbaserede principper - udviser et samlet overskud på 100,8 mio. kr., der fremgår af resultatopgørelsen. Regionen har overholdt de af regionsrådet meddelte bevillinger, og har ligeledes overholdt regionens andel af den udgiftsramme for
driftsområdet, der var aftalt ifm. økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner. Regionen har også i 2015 levet op til kassekreditreglen, der foreskriver at den gennemsnitlige kassebeholdning i hele 2015 skal være positiv. Den samlede egenkapital udgjorde ultimo 2015 6.624 mio. kr. inkl. driftsresultatet for 2015, svarende til en stigning på 1.233 mio. kr. i forhold til ultimo 2014.
 
I overensstemmelse med styrelseslovens regler blev de af BDO fremsendte revisionsberetninger (beretning nr. 10 og 11) sendt til regionsrådets medlemmer den 22. juni 2016. Konklusionen på den udførte revision af årsregnskabet for 2015 er, at regnskabet forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold og at den udførte revision har givet anledning til en enkelt bemærkning vedr. regionens anlægsaktiver.
 
BDO, konkluderer, at ”det er revisionens opfattelse, at regnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler samt i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, regionsrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”
 
Den udførte revision har dog givet anledning til en enkelt bemærkning, idet det i forbindelse med revisionen er konstateret i enkelte tilfælde, at anlægskartoteket indeholder aktiver, der ikke længere kan lokaliseres hos regionen. Disse aktiver bør selvsagt ikke længere indgå i regionens anlægskartotek og administrationen har derfor taget initiativer til at sikre, at regionens anlægskartotek fremadrettet også afspejler de aktiver, regionen reelt har i sin besiddelse og der følges op herpå ifm. de kvartalsvise statusafstemninger (herunder afstemning af regionens anlægsaktiver).
 
Investeringsregnskaber over 10 mio. kr.
I forbindelse med overdragelsen af årsregnskabet til revisionen på regionsrådsmødet den 19. april 2016 blev det besluttet, at investeringsregnskaberne vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder skulle forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet i august 2016 med henblik på endelig godkendelse.
 
Konkrete investeringer over 10 mio. kr. bevilges altid af regionsrådet, jfr. reglerne i "Budget- og regnskabssystem for regioner" samt i bilag til regionens kasse- og regnskabsregulativ. Som en konsekvens heraf er der tidligere truffet beslutning om, at alle investeringsregnskaber over 10 mio. kr. skal forsynes med en særskilt revisionserklæring, inden regnskaberne forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet.
 
Med denne sag forelægges 15 revisionspåtegnede investeringsregnskaber til godkendelse. Konklusionen er, at alle investeringsregnskaberne er opgjort regnskabsmæssigt korrekt og 14 af erklæringerne er forsynet med en ”blank” revisionspåtegning. I et enkelt tilfælde er der dog ikke meddelt særskilt anlægsbevilling, ud over det i budgettet vedtagne beløb.
 
I det pågældende investeringsregnskab (Frederikssund Rokade), der vedrører tilvejebringelse af sengekapacitet i Hillerød til rokade vedrørende psykiatrifunktion i Frederikssund, har der ikke været meddelt en anlægsbevilling, men alene et rådighedsbeløb ifm. budgetvedtagelsen. Derfor er revisionens erklæring forsynet med et forbehold for den eventuelle virkning af den manglende bevilling. Administrationen bemærker, at midlerne er afholdt i overensstemmelse med det afsatte rådighedsbeløb ifm. vedtagelse af budgettet, hvor der var afsat 10 mio. kr., og at det samlede regnskab udgør 10,1 mio. kr.
 
Alle revisionserklæringerne samt de reviderede investeringsregnskaber er medtaget som bilag.
 
Yderligere oplysninger
BDO, vil efter sædvanlig praksis deltage i forretningsudvalgets møde under behandlingen af dagsordenspunktet.
 
Årsregnskabet, revisionsberetningen samt de afgørelser regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august 2016.
 
Der indgår som bilag til denne sag en ordliste med de væsentligste ord og begreber i relation til regionens årsregnskab.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. Regnskabet er tilgængeligt på regionens hjemmeside. Regnskabet, revisionsberetningen og de afgørelser regionsrådet her truffet i forbindelse hermed, sendes af administrationen til tilsynsmyndigheden senest den 31. august 2016.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget tirsdag den 9. august og regionsrådet tirsdag den 16. august.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
15014607

1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf

Bilag

Afsluttende beretning 2015 - Region Hovedstaden 15.06.2016
Årsregnskab 2015 - Rapport 20160406
Ordliste til FU 09082016
Investeringsregnskaber 15
Supplerende notat vedr endeligt regnskab og revisionsberetning


2. Førstebehandling af budget 2017-2020

Førstebehandling af budget 2017-2020

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Budgetforslaget beskriver aktiviteter og målsætninger for regionens tre hovedområder: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling.
 
Med budgetforslaget vil regionen overholde forudsætningerne i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for 2017.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at forretningsudvalget fremlægger budgetforslaget for 2017-20 for regionsrådet til 1. behandling.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Godkendt.
Randi Mondorf (V) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Godkendt.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
De samlede nettoudgifter i Region Hovedstaden er 38,1 mia. kr.
 
På sundhedsområdet udgør nettoudgifterne 37,1 mia. kr., der primært finansieres ved statslige og kommunale bidrag.
 
Det samlede udgiftsniveau (brutto) på social- og specialundervisningsområdet er 0,8 mia. kr., der finansieres via takstbetaling fra kommunerne.
 
Det samlede udgiftsniveau (brutto) for regional udvikling er 1,0 mia. kr., der finansieres via bidrage fra staten og kommunerne. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 131 kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger.
 
På sundhedsområdet medfører økonomiaftalen, at regionens råderum på driftsbudgettet i 2017 udvides med 296 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2016. De tilførte midler er dog i vidt omfang øremærket til aktiviteter og forpligtelser fastlagt af folketinget. Hertil kommer, at aktiviteterne allerede igangsættes i 2016 og kun en mindre del af udvidelsen er udtryk for en reel vækst fra 2016 til 2017.
 
Den samlede stigning i nettodriftsudgifterne svarer i budgetforslaget til de 296 mio. kr. i udvidelse af regionens økonomi, jf. nedenstående tabel.
 
image
 
Der er nærmere redegjort for de enkelte merudgiftsposter og forslag til løsning af ubalance i budgetforslagets kapitel 3. Under "Forslag til løsning af ubalance" er indarbejdet de 360 mio. kr. i besparelser på regionens hospitaler, virksomheder og administration, som forretningsudvalget i juni måned besluttede at indhente forslag til.
 
På det regionale udviklingsområde er der en politisk prioriteringspulje på 13,7 mio. kr.
 
Vedrørende investeringsbudgettet er der i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsat loft for anlægsudgifterne i 2017, der gælder for henholdsvis kvalitetsfondsprojekterne og øvrige projekter.
 
For kvalitetsfondsprojekterne udgør anlægsloftet 4,9 mia. kr. i 2017. Regionen har i forlængelse heraf budgetteret med et afløb på 1.681 mio. kr.
 
For øvrige projekter udgør anlægsloftet 2,3 mia. kr., hvoraf Region Hovedstadens andel udgør 725 mio. kr. Heri indgår midler fra satspuljeaftalen vedrørende psykiatrien til investeringsområdet.
 
For det sociale område er der i alt afsat en investeringsramme på 25 mio. kr. til investeringer, der indregnes i den kommunale takstbetaling.
 
I de kommende forhandlinger om det endelige budget vil indgå resultaterne af de stående udvalgs budgetdrøftelser, som fremgår af bilag 2 og 3.
 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til budgetforslaget, jf. nedenstående beskrivelse af den videre proces.

KONSEKVENSER
Ved regionsrådets godkendelse overgår budgetforslaget til andenbehandling.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der planlægges en kommunikations- og presseindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Efter forretningsudvalgets behandling d. 9. august 2016 forelægges budgetforslaget for regionsrådet d. 16. august 2016.
 
Der afholdes budgetseminar for regionsrådet d. 9. august med præsentation af budgetforslaget. Herefter er der følgende proces frem til vedtagelsen af budgettet i regionsrådet d. 20. september 2016:

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
16001238

6.pdf
7.pdf
8.pdf

Bilag

Forslag til Budget 2017-2020
SAMLET - Sundhedsområdet for 2017-2020
SAMLET - Regional udvikling for 2017-2020


3. Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet skal senest 1. september afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til Sundheds- og ældreministeriet samt kommunalbestyrelserne i regionen.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at redegørelse vedrørende indberettet aktivitet mv. for 2015 godkendes.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Godkendt.
 
Flemming Pless (A), Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O), Henrik Thorup (O) og Per Roswall (V), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Efter cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionernes sygehusvæsen mv. og cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådene senest 1. september efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til sundheds- og ældreministeren og kommunalbestyrelserne i regionen.
 
Af redegørelsen fremgår:
Af redegørelsen fremgår også den organisation, der er bygget op og de aktiviteter, der udføres til kvalitetssikring af den patientadministrative aktivitetsregistrering, der ligger bag opkrævningen af aktivitetsbestemte kommunale bidrag.
 
Revisionen har afgivet Beretning nr. 10 "Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2015". Revisionen konkluderer bl.a.
 
”Det er vores vurdering, at forretningsgange, etablerede kontrolrutiner, den etablerede registreringsorganisation, gennemgang af registreringsaudits, der er delelementer i den samlede etablerede kvalitetssikring af de kliniske patientdata for 2015, samlet giver et tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at aktivitetsregistreringen er uden væsentlige fejl og mangler. ” (side 496)
 
Udover en anbefaling af, at der fremover – også - sker afstemning mellem E-sundhed og sygesikringssystemet, har revisionen ingen kommentarer.
 
Med hensyn til spørgsmålet om kompensation af kommunerne for de tekniske utilsigtede virkninger af regionens indførelse af det enstrengede visiterede akutsystem kan det oplyses, at der i Aktstykke nr. 133, Folketinget 2015-16 afgjort den 23. juni 2015, er skabt hjemmel til, at sundheds- og ældreministeren udbetaler kompensation på samlet 69,1 mio. kr. til Region Hovedstaden, der samtidig bemyndiges til at fordele og udbetale dette beløb til kommunerne i hovedstadsregionen.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Torben Hedegaard Jensen

JOURNALNUMMER
16032834

9.pdf
10.pdf

Bilag

Redegørelse aktivitetsbestemte tilskud mv 2015
Region Hovedstaden kommunal medfinansiering beretning for 2015


4. Projektforslag for Nyt Hospital Glostrup

Projektforslag for Nyt Hospital Glostrup

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Projektet Nyt Hospital Glostrup er finansieret af regionens investeringsbudget. Den nye bygning skal i henhold til HOP2020 rumme regionens specialiserede neurorehabilitering og indeholder 125 sengepladser i enestuer, træningsfaciliteter med mulitihal og træningsbassin samt ambulatorieaktivitet. Bygningen skal understøtte en samling af regionens højtspecialiserede neurorehabiliteringsfunktioner under Rigshospitalet i Glostrup, der i dag er placeret på flere matrikler – herunder funktioner i Rigshospitalets lokaler i Hornbæk og ved Amager og Hvidovre Hospital.
 
Projektets samlede bygningsanlæg udgør ca. 25.000 kvadratmeter. Regionsrådet vedtog et kombineret dispositionsforslag og byggeprogram den 9. december 2014.
 
Ved nærværende mødesag forelægges resultatet af efterfølgende projektforslagsfase med et projektforslag for Nyt Hospital Glostrup.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende projektforslaget for nybyggeriet og igangsættelse af hovedprojektet for Nyt Hospital Glostrup,
 2. at der godkendes en investeringsbevilling på i alt 610 mio. kr. til udførelse af Neurorehabiliteringshuset,
 3. at investeringsbevillingen til udførelse af Neurorehabiliteringshuset dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Nyt Hospital Glostrup i investeringsbudgettet for 2016, samt at bevillingen for perioden 2017-2020 indarbejdes i investeringsbudgettet for 2017,
 4. at godkende, at der foretages en indeksering af eksisterende investeringsbevilling til opførelse af parkeringshuset på Nyt Hospital Glostrup, som følge af prisudviklingen i perioden 2012-2015 på 3,9 mio. kr., og
 5. at godkende at mindreforbrug på investeringsbevilling vedrørende parkeringshuset for samlet 2,6 mio. kr. overføres til rådighedsbeløbet afsat til neurorehabiliteringshuset.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Administrationen stillede ændringsforslag om, at ordene: ”til afholdelse af udgifter til kunstnerisk udsmykning samt til etablering af forplads mellem parkeringshuset og neurorehabiliteringshuset.” udgår af 5. indstillingspunkt.
Indstillingen blev anbefalet med det stillede ændringsforslag.
Leila Lindén (A), Erik Lund (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Der var eftersendt supplerende notater.
 
Godkendt.
 
Abbas Razvi (B), Karsten Skawbo-Jensen (C), Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O), Morten Dreyer (O), Henrik Thorup (O) og Anne Ehrenreich (V)deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Projektforslaget for neurorehabiliteringshus er udarbejdet på baggrund af det kombinerede byggeprogram/dispositionsforslag, der blev godkendt af regionsrådet den 14. december 2014.

Der har i projektforslagsfasen vist sig en række udfordringer med at overholde projektets budget, hvilket har ført til, at projektet er blevet reduceret med alt 533 kvadratmeter fra 24.825 kvadratmeter til 24.292 kvadratmeter, samtidig med at der er foretaget forskellige justeringer af arealanvendelsen. Det forelagte projektforslag indeholder dog fortsat de oprindeligt forudsatte funktioner med en kapacitet på 125 senge i enestuer, træningsfaciliteter med mulitihal og træningsbassin samt ambulatorieaktivitet.
 
De væsentligste ændringer af arealanvendelsen i projektet omfatter følgende:
- Ambulanceadgang er flyttet fra den nordlige sengebygnings ambulatoriefløj til en separat indgang ved hovedindgangen.
- Den samlede bygningsmasse er blevet komprimeret.
- Multihal og svømmehal er flyttet, så de nu er direkte sammenknyttet med foyer og det eksisterende hospital. Multihallen er blevet reduceret med 75 kvadratmeter i areal.
- I svømmehallen, er der reduceret fra to bassiner (et separat større træningsbassin og et mindre varmtvandsbassin) til ét samlet større varmtvandsbassin.
- Bygningskomplekset er sænket 0,5 m, så der i højere grad kan skabes en sammenhæng til eksisterende hospital og undgås bekostelige terræntilpasninger.
- Underkælder er udgået, og depot- og teknikrum er indarbejdet i kælderniveau, hvor også transport af varer foregår.
- Forbindelser mellem neurorehabiliteringshuset og eksisterende hospital er reduceret i kælderniveau ved udeladelsen af underkælderen. Forbindelse til den vestlige behandlingsbygning udføres, og det vil være muligt senere, at etablere forbindelse i stueniveau.
- Taghaver på multihal og bassinbygning er udgået, som er erstattet af terrasse på bassinbygning og fælles altaner i tilknytning til midterbygningens enkelte etager.
- Udearealer er nedjusteret, men de væsentligste rehabiliteringselementer er opretholdt. De udgåede elementer er naturlegeplads, multibane for udendørs boldspil og træningsstier i eksisterende park.
 
Proces og brugerinddragelse
Ovenstående ændringer er foretaget i samarbejde med brugerne i en aktiv dialogpræget proces med stor inddragelse af klinikerne, der til dagligt varetager rehabiliteringsopgaven, de tekniske brugere fra hospitalets driftsafdeling, og ikke mindst ved inddragelse af patienter og patientforeninger. For eksempel er samlingen af de to bassiner til ét bassin gennemført efter forslag fra klinikerne og udendørstræningsfaciliteterne er efter kørestolsbrugernes ønske gjort mere udfordrende.
 
Trods reduktionen i arealet, er der ikke reduceret i forhold til kvaliteten af patienternes rehabiliteringsmuligheder, idet de samme funktioner er opretholdt i projektforslaget. Reduktionerne i bygningens areal har bevirket, at alle rum skal udnyttes multifunktionelt og optimalt. Der er gennemført analyse af udnyttelsen af de eksisterende rum, som grundlag for den kommende indretning af fremtidige rum. Analysen viste, at der skal planlægges effektivt for at få den største udnyttelse af de enkelte rum over dagen, hvilket betyder, at rummene skal benyttes tværfagligt. Herudover er areal til kontorer blevet optimeret med generel indrettelse af flerrumskontorer til fleksibel udnyttelse af kontorfaciliteter.
 
Tidsplan, økonomi og muligheder for yderligere projektjustering
På baggrund af de gennemførte justeringer i projektet er det indstillingen, at der på grundlag af projektforslaget gives bevilling på 610 mio. kr. til udførelsen af byggeriet til Neurorehabiliteringshuset. Beløbet kan rummes inden for den hidtil afsatte økonomiske ramme til færdiggørelse af byggeriet.
 
I forhold til tidsplanen har projektorganisationen arbejdet intensivt med totalrådgiver om de nævnte projektjusteringer, og justeringsarbejdet har været medvirkende til at forsinke projektet. Der forventes at være en forsinkelse på ca. ni måneder i forhold til den hidtidige tidsplan. Der er i samarbejde med totalrådgiver arbejdet på en ny tidsplan, som viser forventet ibrugtagning af selve bygningen medio 2020 med gennemførelse af udbud primo 2017 og kontraktindgåelse medio 2017.
 
Forsinkelserne i forhold til tidsplanen kan begrundes med følgende:
- Forlænget og mere uddybende brugerproces - herunder optimeringsprocesser med involvering af brugerne,
- Udarbejdelse af detaljerede kalkulationer bl.a. med henblik på afdækning af besparelsespotentialer,
- Ændrede udbudsregler, hvorved hovedprojekt skal være færdigt inden prækvalifikation, og
- Forventning om længere leverancetider for bl.a. betonelementer.

Tidsplanen fremgår af vedlagte bilag (præsentationsmappe side 38).
 
Ovenstående proces med at få totalrådgiver til at tilvejebringe et projektforslag, der holder sig inden for budgettet, har sat samarbejdet med rådgiver under pres, og der har været arbejdet med at finde løsninger for et fremtidig samarbejde med totalrådgiver, hvor der i hovedprojekteringsfasen vil være tæt dialog med totalrådgiver om sikring af tilstrækkelig organisation og bemanding samt ekstraordinær tæt dialog med sigte på løbende kvalitetssikring af hovedprojektet. I forløbet er der i øvrigt opstået en principiel tvist med totalrådgiver om ekstraregninger, der søges afklaret i særskilt proces.
 
Projektorganisationen har tilkendegivet, at forskellige nyligt gennemførte organisationsændringer hos rådgiver har haft positiv indflydelse på samarbejdet.
 
Derudover skal der i projektet fortsat være tilstrækkelige reserver og også skabes andre muligheder for projektjustering, hvis økonomien udfordres i den kommende proces.
 
I givet fald skal projektets Change Request liste anvendes. Da projektet indtil nu har foretaget de nødvendige optimeringer og reduktioner, er der begrænsede muligheder for yderligere reduktioner til Change Request listen.
 
I forhold til eventuel yderligere kommende projektjustering vil hovedprojektet og de kommende entrepriseudbud blive tilrettelagt således, at der indhentes en alternativ pris, hvor en del af arealet med sengefunktion kun indrettes som råhus. Det giver mulighed for på en operationel måde at løse en eventuel økonomisk udfordring ved et ugunstigt licitationsresultat. Hele bygningen færdigprojekteres, men der vil være en mulighed for trinvis færdigindretning med en indflytning over en årrække af yderligere enten 31 senge eller 16 senge.
 
Det vil kunne betyde, at de patienter, der ikke i første omgang kan rummes i den nye bygning, fortsat skal behandles på regionens akut hospitaler på afdelinger, der rummer dette speciale. Som det fremgår af det vedlagte notat, kunne det eventuelt være patienter på regionsfunktionsniveau med anden erhvervet hjerneskade end apopleski, som i givet fald fortsat vil skulle behandles på de neurologiske afdelinger. Det anbefales at afvente licitationsresultatet for en nærmere udredning af, hvordan ændringen eventuelt skal realiseres.
 
Hvis licitationsresultatet bliver ugunstigt, vil sagen blive forelagt påny.
 
Orientering af den politiske følgegruppe
Status for projektet i sin helhed har været forelagt for den politiske følgegruppe, som har udtrykt følgende:
- At følgegruppen finder det fremlagte projektforslag tilfredsstillende med de valgte løsninger, optimeringer i den komprimerede bygningsstruktur samt tilfredshed med projektets inddragelse af brugerne, såvel personalet som patienterne.
- At følgegruppen er bekymret for, om der i projektet kan opretholdes den tilstrækkelige sengekapacitet.
- At det er ærgerligt, at der har været vanskeligheder i samarbejdet med rådgiver.
 
Øvrigt
I forbindelse med bevillingen til det nye parkeringshus, der er ibrugtaget sidst i 2014, har der været reserveret beløb til kunstnerisk udsmykning og til indretning af forpladsen mellem parkeringshuset og det kommende Neurorehabiliteringshus. I forhold til kunstnerisk udsmykning var der reserveret 0,8 mio. kr., og beløbet foreslås overført til Neurorehabiliteringshuset, da beløbet er bedre anvendt som tillæg til de midler, der har været afsat vedrørende Neurorehabiliteringshuset. Derudover er der i forbindelse med parkeringshuset afsat 1,9 mio. kr. til indretning af forpladsen, som søges overført til Neurorehabiliteringshuset, da disse arbejder først udføres i forbindelse med afslutningen af dette byggeri.
 
Regionens revisor har anbefalet, at der fremadrettet mere hyppigt foretages indekskorrektion af investeringsbevillinger ved bevillingskorrektion. Med indstillingen tages der højde for, at bevillingen til parkeringshuset er givet i et prisniveau, der ligger under prisniveauet for den endelige udførelse, hvorfor der lægges op til en bevillingsteknisk justering svarende til en forhøjelse med 3,9 mio. kr., som bør indarbejdes inden aflæggelsen af anlægsregnskabet for parkeringshuset. Øvrige bevillinger i sagen vil om nødvendigt blive korrigeret senere.

KONSEKVENSER
Hvis projektforslaget og bevillingen til udførelsen godkendes vil nybyggeriet for Nyt Hospital Glostrup kunne følge den fastlagte tidsplan og budgetramme. Hvis licitationsresultatet efterfølgende viser sig, at være for højt i forhold til budgettet, vil sagen blive forelagt påny med henblik på stillingtagen til de forskellige handlemuligheder, herunder en eventuel trinvis indflytning.
 
Hvis projektforslaget for Neurorehabiliteringshuset ikke godkendes, udskydes projektet indtil et eventuelt nyt forslag godkendes. Dette kan medføre erstatningskrav fra rådgiver på eventuelt afholdte udgifter i udskydelsesperioden.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Med denne sag anmodes om en investeringsbevilling til udførelse af nybyggeriet på 610 mio. kr. Bevillingen dækker omkostninger forbundet med udførelse af anlægsarbejder på neurorehabiliteringshuset frem til færdiggørelse af byggeriet i 2020.
 
Investeringsbevillingen finansieres dels af det afsatte rådighedsbeløb for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Glostrup i investeringsbudgettet for 2016. Den del der vedrører perioden 2017-2020 indarbejdes i budgettet for 2017.
 
En tilslutning til administrationens indstilling i denne sag vil medføre en forventet udgiftsprofil for udførelsen som illustreret i tabel 1.
 
Tabel 1: Udgiftsprofil for bevilling
Bevilling (mio. kr.)Budget for samlet bevilling20162017201820192020
       
Udførelse af anlægsarbejder N-hus610,03,3115,4214,3233,643,4
 
Regionsrådets tidligere beslutninger om parkeringshuset (der er ibrugtaget i 2014), giver en ajourført bevilling på 73,9 mio. kr. Udgifterne til parkeringshuset er bevilget i det byggeomkostningsindeks, der var gældende på bevillingstidspunktet. Da arbejderne er udført over en flerårig periode skal der indarbejdes en teknisk bevillingsjustering for udvikling i byggeomkostningsindekset forud for aflæggelse af investeringsregnskab. Forhøjelsen udgør 3,9 mio. kr., der finansieres af rådighedsbeløb, der er overført fra tidligere år til færdiggørelse af projektet.
 
Desuden er det indstillingen, at mindreforbruget på 2,6 mio. kr. på investeringsbevilling til parkeringshus, der kan opgøres efter indekskorrektionen, overføres til rådighedsbeløbet afsat til neurorehabiliteringshuset til afholdelse af udgifter til kunstnerisk udsmykning samt til etablering af forplads mellem parkeringshuset og neurorehabiliteringshuset.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Torben Hedegaard Jensen

JOURNALNUMMER
16031045

11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf
15.pdf

Bilag

NHG_Præsentationsmappe
NHG_Beskrivelse
NHG_Designmanual
Bilag CSU Reduktion i sengekapaciteten på Nyt Hospital Glostrup 14-07-2016
Supplerende notat vedr taghaver på Nyt Hospital Glostrup


5. Investeringsbevilling til udvidelse og opgradering af nødstrøm Herlev Hospital

Investeringsbevilling til udvidelse og opgradering af nødstrøm Herlev Hospital

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Det eksisterende nødstrømsanlæg på Herlev Hospital er opført ved hospitalet etablering i 1977. Anlægget har ikke tilstrækkelig kapacitet til at forsyne eksisterende funktioner såvel som de funktioner, der etableres på matriklen frem til 2020. Regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet den 20. september 2011 mødesag om investeringsbevilling på 5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for nødstrømsanlæg på Herlev Hospital samt 5 mio. kr. til etablering af midlertidig nødstrømsforsyning.
 
Der er nu udarbejdet projektforslag, og der lægges op til, at projektet igangsættes.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at der godkendes investeringsbevilling på i alt 69,4 mio. kr. til etablering af nødstrømsanlæg på Herlev Hospital, samt
 2. at beløbet afsættes som rådighedsbeløb i investeringsbudgettet i budget 2017 med 28 mio. kr. i 2017 og 41,4 mio. kr. i 2018

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Socialistisk Folkepartis medlem oplyste, at gruppens medlemmer vil tilkendegive deres stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.
Erik Lund (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:

Der var eftersendt supplerende notat.
 
Der blev stillet forslag om at sende sagen tilbage til forretningsudvalget.
 
Formanden satte forslaget under afstemning:
For stemte: B (3), C (5), F (2) og Ø (5), i alt 15.
Imod stemte: A (13), I (1), O (3) og V (8), i alt 25.
Undlod at stemme: 0.
I alt 40.
Forslaget var herefter forkastet.
 
Formanden satte herefter forretningsudvalgets indstilling under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (4), I (1), O (3), V (8) og Ø (5), i alt 37.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: F (2) og Lene Kaspersen (C), i alt 3.
I alt 40
Forretningsudvalgets indtillingen var herefter godkendt.
 
Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført protokollen:
”SF undlader at stemme for nødstrømsanlægget, da vi ikke mener, at sagen er tilstrækkelig belyst og at vi ønskede at få belyst hvorvidt, der finder alternative, mere bæredygtige, løsninger. Vi er dog ikke imod et nødstrømsanlæg som sådan.”
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet godkendte den 20. september 2011 sag om bevilling på 5 mio. kr. til forundersøgelse af nyt nødstrømsanlæg på Herlev Hospital samt 5 mio. kr. til opsætning af ny midlertidig transformer.
 
Det økonomiske overslag for et nyt nødstrømsanlæg ved hospitalet lød dengang på 50-55 mio. kr. ud over udgifterne til forundersøgelse. I budget 2016 er der i alt afsat 53,5 mio. kr. til færdiggørelsen af projektet med 20 mio. kr. i 2017 og 33,5 mio. kr. i 2018.
 
Det eksisterende nødstrømsanlæg har ikke tilstrækkelig kapacitet til forsyning af alle funktioner med objektivt behov for reserveforsyning. Det var vurderingen i 2011, at den nuværende nødstrømsforsyning maksimalt kan dække ca. 20 % af hospitalets samlede dækningsbehov. Nødstrømsforsyningen er derfor i dag problematisk ud fra et drifts- og patientsikkerhedsperspektiv. Det medfører blandt andet, at hospitalets operationsfaciliteter kun i begrænset omfang er dækket og at personalet ved strømsvigt skal gennemføre en række manuelle foranstaltninger for det apparatur, der ikke er nødstrømsforsynet. Der har løbende måttet opsættes decentrale dieselgeneratorer i containere uden for bygningerne, når der har været særligt behov for udvidet dækning. Endelig er der risiko for nedbrud ved fuld belastning af det eksisterende nødstrømsanlæg.
 
Den nærmere projektering har vist, at det nuværende anlæg kun giver nødstrømsdækning på 10 %. Endvidere er det afdækket, at en række ombygninger af installationer i de eksisterende bygninger er nødvendige i forbindelse med etableringen af det nye nødstrømsanlæg.
 
Det estimerede behov for den fremtidige nødstrømsdækning, der dannede grundlag for mødesagen i 2011, er i øvrigt øget som konsekvens af aftalen med Novo Nordisk Fonden om etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) på Herlev-matriklen.
 
I projektudarbejdelsen er nødstrømsanlæggets dimensionering dermed udvidet fra forventede 6 generatorer til nu 8 i projektets nuværende form.
 
Estimatet for udgiften til opførelse af anlægget er med disse ændringer øget fra de hidtil afsatte 53,5 mio. kr. til 69,4 mio. kr., dvs. en stigning med i alt 15,9 mio. kr. Af stigningen kan 9,4 mio. kr. henføres til kapacitetsudvidelsen til SDCC byggeriet, mens 6,5 mio. kr. kan henføres til de nævnte nødvendige ombygninger af installationer i eksisterende bygninger.
 
Regionsrådet godkendte på mødet d. 17. maj 2016 mødesag om aftalen med Novo Nordisk Fonden om SDCC, herunder at regionen skal afsætte økonomi til afledte omkostninger ved etableringen af SDCC byggeriet. Udvidelsen af nødstrømsforsyning til den nye SDCC bygning på 9,4 mio. kr. kan rummes inden for de i maj-sagen forudsatte afledte omkostninger.
 
Merudgiften på 6,5 mio. kr. til installationer i eksisterende bygninger er indarbejdet som en ny udvidelse af rådighedsbeløbet til projektet i investeringsbudgettet i budgetforslaget for 2017.
 
Det kan i øvrigt oplyses, at projektet omfatter etablering af en bygning på ca. 900 m2 til nødstrømsanlægget. For at sikre robusthed i forhold til eventuelt fremtidig kapacitetsudvidelse på hospitalet, dimensioneres bygningen til 10 generatorer. Dette gælder også dimensioneringen af bygningens eltavler og ventilationsanlæg til afledning af overskudsvarme under elproduktion samt den ca. 40 meter høje skorsten til afledning af udstødningen fra generatorerne.

KONSEKVENSER
Ved godkendelse af denne mødesag etableres der tilstrækkelig og driftssikker nødstrømforsyning til Herlev Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. Det er vurderingen, at der med dimensioneringen af bygningen til nødstrømsanlægget m.m. i vidt omfang er taget højde for eventuelle kommende kapacitetsudfordringer vedrørende nødstrømsforsyningen på hospitalet.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Ved godkendelse af denne mødesag, godkender Regionsrådet bevilling til udvidelse af nødstrømsanlæg ved Herlev Hospital herunder nødvendige ombygninger af el-installationer i eksisterende bygninger samt kapacitetsbehov vedrørende SDCC.
 
Det samlede udgift udgør 69,4 mio. kr. Udgiften forventes afholdt med 28 mio. kr. i 2017 og 41,4 mio. kr. i 2018, der er afsat til projektet i investeringsbudgettet i budgetforslaget for 2017 - 2020.

KOMMUNIKATION
Der planlægges ikke særskilt kommunikation i anledning af sagen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
11008250

17.pdf

Bilag

Supplerende notat om nødstrøm herlev d 12-8-2016


6. Investeringsbevilling til forundersøgelser og projektkonkurrence for nybyggeriet ved Steno Diabetes Center Copenhagen

Investeringsbevilling til forundersøgelser og projektkonkurrence for nybyggeriet ved Steno Diabetes Center Copenhagen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte på mødet d. 16. maj 2016 et samlet aftalekompleks med Novo Nordisk Fonden vedrørende etablering og fremtidig drift af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) herunder aftale om finansiering og opførelse af en ny bygning på forventet 18.000 m2 på Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen i perioden 2017-2020. Investeringsbevillinger til udgift og til indtægt (fondsbevilling) forelægges regionsrådet i takt med byggeriets faseskift.
 
I overensstemmelse hermed lægges der op til beslutning om at igangsætte forarbejder og projektkonkurrence til nybyggeriet, der afholdes af fondsbevilling. Derudover igangsættes for regionale midler klargøring af byggepladsen, herunder genhusning af administrative og kliniske funktioner og nedrivning af Arkadebygningen samt udvidelse af forsyninger mv.
 

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende investeringsbevilling på 12 mio. kr. til bygherreomkostninger, bygherrerådgivning samt afholdelse af projektkonkurrence for SDCC nybyggeri,
 2. at godkende indtægtsbevilling på 12 mio. kr. af donationen fra Novo Nordisk Fonden til finansiering heraf, samt
 3. at godkende investeringsbevilling på 1 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital til rådgivning og analyser vedrørende klargøring af byggefeltet, der finansieres af renoveringspuljen på driftsbudgettet for 2016.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (2), B (2), C (1), O (2), V (2) og Ø (2), i alt 11.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: (F) 1.
I alt 12.
Indstillingen var herefter godkendt.
Leila Lindén (A), Erik Lund (C) og Randi Mondorf (V)deltog ikke i sagens behandling.
Anbefalet.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), I (1), O (3), V (8) og Ø (5), i alt 38.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: F (2).
I alt 40.
Indstillingen var herefter godkendt.
 
Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført protokollen:
”Vi stemmer blankt til sagen da vi fortsat er imod sammenblandingen af interesser, hvor NNF får plads i bestyrelsen i det offentlige sundhedsvæsen og fonden ensidigt indstiller til det udvalg, der fastsætter forskning og behandling på centeret.”
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Tidsplanen for nybyggeriet til SDCC ved Herlev og Gentofte Hospital indebærer, at byggeriet skal projekteres og bygges i perioden frem til 2020.
 
Projekteringen af nybyggeriet igangsættes ved en projektkonkurrence, hvor totalrådgiver for projektet udvælges. Konkurrencen afholdes som en et-faset konkurrence, hvor endelig vinder og efterfølgende kontraktindgåelse forventes at ske i november i 2016.
 
Med denne mødesag ansøges om bevilling på 12 mio. kr. til bygherreomkostninger dvs. udgifter til hospitalets bygherreorganisation, bygherrerådgivning og til afholdelsen af den et-fasede projektkonkurrence. Beløbet kan finansieres ved udløsning af fondsbevilling (indtægtsbevilling).
 
En del af disse arbejder har været nødvendige at gennemføre i efteråret 2015 og foråret 2016 som forberedelse af bygningsaftalen og drejebogen vedrørende byggeriet. Det har derfor været aftalt med Novo Nordisk Fonden, at regionen har mellemfinansieret ca. 2 mio. kr., som nu tilbagebetales ved fondsbevillingen.
 
Projektkonkurrencen forventes afsluttet i november, med offentliggørelse af endelig vinder i december, hvorefter kontrakt med totalrådgiver indgåes og nærmere projektering af byggeriet igangsættes.
 
Som en del af aftalen mellem Novo Nordisk Fonden og Region Hovedstaden skal regionen klargøre byggefeltet, herunder nedrivning af Arkade bygningen, hvor det nye byggeri skal opføres. Der er i den forbindelse behov for bevilling på 1 mio. kr. til foranalyser vedrørende nedrivning, herunder kortlægning af forurenede bygningsdele m.m. til brug for udbud af nedrivning i 2017.
 
Nybyggeriet af SDCC kræver endvidere en udvidelse med 9,4 mio. kr. af det planlagte nødstrømsprojekt på Herlev-matriklen, som der søges bevilling til i anden sag på dagsordenen.

KONSEKVENSER
Hvis indstillingen godkendes, kan forarbejder og projektkonkurrence til nybyggeriet igangsættes. Derudover vil forberedelse af udbud af nedrivningen kunne gå i gang.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Med denne sag anmodes om investeringsbevillinger på i alt 13 mio. kr., herunder forarbejder m.m. til nybyggeriet på 12 mio. kr. samt forarbejder vedrørende nedrivning på 1 mio. kr.
 
Derudover gives indtægtsbevilling (fondsbevilling) fra Novo Nordisk Fonden på 12 mio. kr. vedrørende forarbejderne til nybyggeriet, mens den resterende 1 mio. kr. disponeres af renoveringspuljen for 2016 på driftsbudgettet.
 
Samtlige udgifter forventes afholdt i 2016.

KOMMUNIKATION
Intet planlagt

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
160348957. Nyt vejnavn til Rigshospitalet - Glostrup og Psykiatrisk Center Glostrup

Nyt vejnavn til Rigshospitalet - Glostrup og Psykiatrisk Center Glostrup

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I 2014 trådte nye regler i kraft, som for hospitaler, centre mv. indebærer, at der skal fastsættes en adresse til alle indgange. Glostrup Kommune har været i kontakt med planlægningsfunktionen på Rigshospitalet og driftsorganisationen på Psykiatrisk Center (PC) Glostrup.
 
Nærværende mødesag omhandler behovet for at efterkomme de adresseregler på henholdsvist Rigshospitalet - Glostrup og PC Glostrup – begge matrikler beliggende i Glostrup Kommune.
 
På Rigshospitalet - Glostrup fandt kommunen behov for nyt vejnavn, samt nye husnumre. Glostrup Kommune har bedt Region Hovedstaden om, at fremkomme med forslag til det nye vejnavn.
 
På PC Glostrup har Glostrup Kommune fundet behov for seks nye vejnavne. Centerledelsen anbefaler, at der kun er ét vejnavn på hele matriklen. Anbefalingen forelægges regionsrådet ved nærværende mødesag.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende Rigshospitalets anbefaling om nyt vejnavn - Valdemar Hansens Vej, samt
 2. at godkende Psykiatrisk Center Glostrups anbefaling, om kun ét nyt vejnavn - Nordstjernevej.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Erik Lund (C), Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016
 
Godkendt.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Når patienter, besøgende, leverandører og serviceteknikere, pakkepostbude mv. skal finde frem til det eksakte besøgs- eller leveringssted, kan det i nogle tilfælde være svært at finde frem til den eksakte adresse. Endvidere er det af afgørende betydning - når offentlige myndigheder skal føre tilsyn, eller når brandvæsen og politi skal rykke hurtigt ud, at de med det samme kan finde frem til den eksakte adresse. Dette er baggrund for og formålet med, de ny regler om adresser, vejnavne, husnumre mv. Navngivning af nye vejnavne foregår i et samarbejde og dialog mellem kommunen og de enkelte hospitaler og center. Som ejer af matriklerne forelægges forslag til nye vejnavne for Region Hovedstaden, inden de godkendes i kommunen.

Vedrørende Rigshospitalet - Glostrup:
Glostrup Kommune har været i dialog med planlægningsfunktionen på Rigshospitalet, der indstiller til, at der er et behov for et nyt vejnavn på matriklen beliggende i Glostrup. Vejstykket fremgår af det vedlagte bilag i henvendelsen fra Glostrup Kommune. På baggrund af denne opfordring, har direktionen på Rigshospitalet gennemført en konkurrence blandt hospitalets ansatte i forsøget på, at finde et godt bud på et nyt vejnavn. Ud fra 200 indkomne og en udvalgt mindre pulje – har direktionen valgt, at indstille følgende forslag til nyt vejnavn:

Valdemar Hansens Vej

Valdemar Hansen var borgmester i Glostrup, da hospitalet blev opført og var med til at sikre anskaffelsen af byggegrunden. Vejnavnet er reserveret i Vejnavnenævnet.
 
Vedrørende Psykiatrisk Center Glostrup:
Glostrup Kommune har været i dialog med driftsorganisationen på PC Glostrup og kommunen har, ud fra de nye adresseregler, fundet behov for at navnegive seks veje med nye vejnavne for en mere præcis navngivning, som det fremgår af vedlagte skrivelse, inkl. kort, fra Glostrup Kommune.
 
Centrets ledelse ønsker dog at bibeholde ét enkelt og fælles vejnavn for hele matriklen, suppleret med husnumre for en mere præcis positionering af de enkelte indgange. Centerledelsens begrundelser er bl.a., at flere vejnavne vil give unødig anledning til forvirring hos såvel centrets målgruppe, som borgere med en psykiatrisk lidelse. En stor del af de borgere, der benytter centret, kan ofte i forvejen have svært ved at håndtere og forholde sig til flere emner på samme tid. Ved en situation med mange vejnavne skulle borgere/patienter forholde sig til f.eks. at blive indlagt i akutmodtagelsen på én adresse, for efterfølgende at blive overflyttet til et afsnit med et andet vejnavn, og efter udskrivelse eventuelt modtage ambulant behandling på en tredje adresse.
 
For centrets medarbejdere kan flere vejnavne give problemer i pressede situationer, hvor der skal tilkaldes hjælp fra politi og brandvæsen.
 
Centrets ledelse anbefaler ét vejnavn på hele centrets matrikel – og anbefaler følgende vejnavn:
 
Nordstjernevej
 
Begrundelsen for at anbefale Nordstjernevej er, at navnet gerne må have en reference til centrets beliggenhed i den nordlige ende af hospitalsområdet, anerkendelse af det tidligere Nordvang, samt med den reference til at Nordstjernen er den klareste stjerne på himlen, som i århundrede år er blevet brugt til at finde vej.

KONSEKVENSER
Ved en tilstrædelse af indstillingen, vil de to høringssvar blive sendt til Glostrup Kommune.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særlig kommunikation planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges for forretningsudvalget den 9. august og regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER
16030998

18.pdf
19.pdf
20.pdf
21.pdf

Bilag

Region Hovedstaden Rigshospitalet Glostrup vejnavn og husnumre
Nyt vejnavn Rigshospitalet Glostrup
Henvendelse fra Glostrup Kommune vedr. PC Glostrup
Høringssvar fra Psykiatrisk Center Glostrup


8. Den regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse

Den regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet besluttede på møde den 8. april 2014, at ”Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, efter inddragelse af Sundhedskoordinationsudvalget, skal forelægge en regionsdækkende vision for udvikling af modeller for sundhedshuse, der kan indeholde såvel kommunale som regionale sundhedstilbud.”
 
Ønsket om en regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse udspringer af det visionsarbejde, som er lavet i forbindelse med etablering af det fælles sundhedshus i Helsingør.
 
Den regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse indgår i Region Hovedstadens budgetaftale for 2015. Visionen forelægges på den baggrund til godkendelse i regionsrådet.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende den regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde den 26. april 2016:
Tiltrådt med ønsket om, at formuleringen af værdien "borgeren i centrum" ændres til "mennesket i centrum".
Derudover havde udvalget følgende bemærkninger til administrationens videre arbejde:
Forretningsudvalgets beslutning den 7. juni 2016:
Sagen blev udsat.
Charlotte Fischer (B), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Forretningsudvalget besluttede endvidere at sende sagen i høring, inden regionsrådets behandling 16. august, hos relevante private sundhedsaktører.
Erik Lund (C), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016
 
Der var eftersendt samt omdelt supplerende notater.
 
Godkendt.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Visionen
Region Hovedstaden skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren i centrum og med fokus på kvalitet og sammenhængende forløb. Ønsket om et stærkt nært sundhedsvæsen, som kan supplere den indsats, borgerne får på hospitalerne har været i centrum for udarbejdelsen af visionen.
 
Innovation og samarbejde på tværs af sektorer er essentielt for, at regionen lykkes med den dagsorden. Derfor skal kommuner, region og praksissektoren i fælleskab turde udfordre de eksisterende organisatoriske strukturer, herunder afprøve nye samarbejder med fx fælles ledelse, fælles økonomi og fælles værdier.
 
I arbejdet med visionen har man set på, hvilke sundhedshuse der er lykkedes bedst, både i de øvrige regioner og i udlandet, herunder Skotland. En af de pointer der fremstår tydeligst er, at de store 'fyrtårne' skabes der, hvor den lokale forankring og engagementet er stærkest.
 
Formålet med visionen er derfor at inspirere kommuner, region og praksissektoren til at videreudvikle det nære sundhedsvæsen i fælleskab. Visionen kan danne ramme om dialog mellem de involverede parter om mulighederne for at etablere fælles sundhedshuse, ligesom visionen kan indgå i arbejdet om bl.a. nye samarbejdsformer, som er igangsat under den fælles sundhedsaftale for 2015-2018.
 
Visionen bygger på følgende fælles værdier:
Det er visionen, at fælles sundhedshuse bidrager til:
Det er administrationens vurdering, at disse værdier er i tråd med regionens politiske målsætning 'Patientens situation styrer forløbet'.
Visionen om fælles sundhedshuse udspringer af ønsket om at udvikle det fælles ansvar for at skabe sammenhæng og kvalitet for og med borgerne. På den måde understøtter visionen også sundhedsaftalen.
 
Sundhedshuse har i praksis udviklet sig til at være et begreb, der dækker mange forskellige sundhedsfaglige tilbud, med mange forskellige sundhedsfaglige aktører. Sundhedshuse i Danmark dækker således alt fra større lægehuse til huse, hvor alle tre sektorer og private praksisydere er repræsenteret. Det skyldes, at lokale behov og muligheder er afgørende for, hvilken model der er valgt.
 
I de fleste områder i regionen er lægedækningen god. Det er dog vanskeligt at tiltrække praktiserende læger i enkelte landområder og enkelte byområder med mange sårbare borgere. Denne problemstilling er oplagt at have fokus på ved etablering af fælles sundhedshuse. Regionen har ligeledes i kraft af geografien generelt god mulighed for at samarbejde med øvrige oplagte partnere som patientforeninger, frivillige organisationer, andre praksisydere, uddannelsesinstitutioner, universiteter, erhvervsliv mv.
 
På den baggrund er visionen suppleret med et idékatalog, som er bygget op om eksempler på forskellige tilgange til sundhedshuse; Sundhedshuset med mange tilbud under ét tag, Det lighedsbetingede sundhedhus, et fælles sundhedshus for børn, unge og børnefamilier og et fælles sundhedshus for psykiatri. Til sidst i idékataloget er en guide til overvejelser, man kan gøre sig i forbindelse med etablering af et sundhedshus.
 
Proces for den regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse
Regionsrådet besluttede den 8. april 2014, at ”Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, efter inddragelse af Sundhedskoordinationsudvalget, skal forelægge en regionsdækkende vision for udvikling af modeller for sundhedshuse, der kan indeholde såvel kommunale som regionale sundhedstilbud.”
 
Der er efterfølgende i regi af Sundhedskoordinationsudvalget og Den Administrative Styregruppe tilrettelagt en proces og arbejdsform omkring udvikling af den regionsdækkende vision. På møde i Den Administrative Styregruppe den 21. november 2014 blev det i den forbindelse besluttet at sikre en bredt inddragende proces. Der har derfor været afholdt en politisk drøftelse af fælles sundhedshuse i Kommunekontaktudvalget og efterfølgende et dialogmøde med administrative repræsentanter fra kommunerne, repræsentanter fra PLO-Hovedstaden, Patientinddragelsesudvalget og frivillige foreninger.
 
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde havde på møde d. 24. juni 2014 en temadrøftelse om sundhedshuse og på møde d. 17. marts 2015 blev udvalget orienteret om processen og de udfordringer, der var ved at udarbejde en tværsektoriel vision med mange interessenter.
 
En tværsektoriel skrivegruppe med repræsentanter henholdsvis fra regionsadministrationen, Det fælleskommunale sundhedssekretariat, kommunerne, Patientinddragelsesudvalget og PLO-Hovedstaden har herefter udarbejdet "Udkast til regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse" (bilag 1). Skrivegruppens medlemmer har efter udarbejdelsen af udkastet til vision haft mulighed for at drøfte udkastet med de parter, de repræsenterer og fremsende ændringsforslag, som i videst muligt omfang er indarbejdet.
 
Bemærkningerne fra kommuneklynger, regionsadministrationen, og Patientinddragelsesudvalgets repræsentant er indarbejdet i det vedhæftede udkast til vision. Derudover har Patientinddragelsesudvalget (bilag 2) og PLO-Hovedstaden efterfølgende fremsendt høringssvar (bilag 3). Patientinddragelsesudvalget efterlyser, et samlet overblik over de behandlingsmuligheder, der bør indtænkes i et fælles sundhedshus, som supplement til indsatsen på hospitalerne. Desuden efterlyses en tættere opkobling til hospitalerne med mere sammenhængende indsatser i forhold til forebyggelses-, rehabiliterings- og plejeområder.
 
Imidlertid er det i arbejdet med visionen blevet tydeligt, at der ikke er ét svar på hvilke behandlingsmuligheder, der kan være i et fælles sundhedshus. Dels fordi Region Hovedstaden er præget af forskellige behov både i hospitalernes optageområder og i kommunerne og dels fordi der i kommunerne er delte meninger om behovet for fælles sundhedshus. Mange kommuner har allerede etableret egne kommunale sundhedshuse, og ikke alle deler ønsket om at etablere fælles sundhedshuse og tæt opkobling til hospitalerne. Det har derfor været den tværsektorielle skrivegruppes vurdering, at et inspirationskatalog med forskellige modeller, der giver plads til lokal udvikling og tilpasning efter behov har været det mest hensigtsmæssige produkt. For en oversigt over mulige behandlingstilbud i et fælles sundhedshus henvises til visionsarbejdet omkring Sundhedshus Helsingør.
 
PLO-Hovedstaden gør opmærksom på, at en læge har egne patienter med, hvis vedkommende flytter ind i et sundhedshus, og dermed ikke bliver tilgængelig for alle brugere af et sundhedshus, samt at lægen bør inddrages fra start i processen, hvis man ønsker at lægen indgår i et sundhedshus. Dette ses ikke at være i modstrid med visionen.

KONSEKVENSER
Med visionen er der skabt en fælles ramme for dialog mellem de involverede parter om etablering af fælles sundhedshuse og mulighed for lokal opfølgning på visionen.
 
Det bemærkes, at der i regionernes økonomiaftale for 2016 er aftalt, at der opslås en pulje til læge- og sundhedshuse i 2017. Der er ikke på forhånd afsat midler til de enkelte regioner. Den regionsdækkende vision kan være grundlaget for fælles ansøgninger til puljen mellem region og kommuner.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

KOMMUNIKATION
I forbindelse med godkendelse i regionsrådet påtænkes en kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges Sundhedskoordinationsudvalget den 27. maj 2016. Visionen skal derefter danne ramme for en efterfølgende dialog mellem de involverede parter om eventuel etablering af fælles sundhedshuse.
 
Sagen blev forelagt forretningsudvalget den 7. juni 2016 og blev udsat. Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.
 
Visionen påtænkes desuden drøftet i Kommunekontaktudvalg 31. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
15018064

22.pdf
23.pdf
24.pdf
25.pdf
26.pdf
27.pdf
28.pdf
29.pdf
30.pdf

Bilag

Bilag 1 Udkast til regionsdækkende vision - final
Høringssvar fra Patientinddragelsesudvalget til regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse
Høringssvar fra PLO-Hovedstaden til regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse
Regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse - TVÆRS 15.03.16 (3)
Notat til Regionsrådet om sundhedshuse i regionen 100816
Opsamling på afdækning af sundhedshuse
Afdækning af sundhedshuse i Region Hovedstaden opdateret august 2016
Høringsvar fra Dansk Erhverv vedr. udkast til regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse
Høringssvar fra Danmarks Apotekerforening vedr. vision om fælles sundhedshus


9. Høring af Karantæneplan for Region Hovedstaden

Høring af Karantæneplan for Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden udarbejdede i 2013 en sundhedsberedskabsplan. Et af elementerne i den samlede sundhedsberedskabsplan var en karantæneplan. Regionen modtog i september 2014 bemærkninger til karantæneplanen fra Sundhedsstyrelsen, og planen er blevet revideret på baggrund af disse bemærkninger. Karantæneplanen skal i høring, inden den kan vedtages endeligt. På møde den 21. juni 2016 blev Sundhedsudvalget orienteret om, at administrationen forelægger forslag om høring af den reviderede karantæneplan for forretningsudvalget den 9. august 2016 og for regionsrådet den 16. august 2016.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at den reviderede karantæneplan sendes i høring i perioden 18. august - 27. oktober 2016.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Erik Lund (C), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Godkendt.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstadens karantæneplan
Karantæne er en forebyggende foranstaltning, som anvendes for at hindre smitteudbredelse af almen farlig, smitsom sygdom som fx SARS, EBOLA, lungepest eller anden sygdom med høj dødelighed. Karantæne af en enkelt person eller en gruppe vil i praksis være en foranstaltning ved beredskabshændelser med biologiske stoffer, herunder store epidemier eller biologisk terror. I henhold til Det Internationale Sundhedsregulativ skal der være mulighed for at anvende karantæne, hvis personer, der rejser ind i landet, er mistænkt for at være smittet med en almen farlig smitsom sygdom.
 
Formålet med en karantæne er at hindre smittespredning fra personer, der muligvis er blevet smittet, men som endnu ikke er syge eller har fået symptomer. Hvis der er risiko for, at personer, som har været udsat for smitte (eksponerede), kan blive syge efter nogle dage og måske er smittefarlige, skal de udsatte personer holdes samlet og i karantæne, indtil situationen er afklaret. Opstår der sygdomstegn, overgår patienten til isolationsregime på hospital.
 
Det er epidemikommissionen, der har ansvar for og kompetence til at iværksætte karantæne for en enkelt eller en gruppe borgere, der har været udsat for smitte.
 
Karantæneplanen er bilag til Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan, som regionsrådet vedtog den 29. oktober 2013. Karantæneplanen har gennemgået en selvstændig revision på baggrund af bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen - blandt andet indgår hospitalerne ikke længere som karantænefacilitet, da de er forbeholdt syge mennesker. I stedet indgår Forsvarets faciliteter.
 
Karantæneplanen beskriver regionens operative håndtering af karantæne af eksponerede borgere på to grundniveauer:
 1. Karantæne af enkeltpersoner i eget hjem
 2. Karantæne af grupper på en dertil oprettet lokalitet (Forsvarets faciliteter)
Hvis det bliver nødvendigt at udpege en militær lokalitet på Sjælland, etableres en driftsgruppe, der består af en faglig leder (læge eller sygeplejerske) og en eller flere driftsansvarlige ledere. Driftsgruppen har ansvaret for den daglige drift af lokaliteten.
Den kommune, som karantænefaciliteten er beliggende i, vil blive inddraget i forbindelse med karantæneoprettelse og have følgende opgaver efter behov:
Det vurderes i den konkrete situation, om kommunen deltager med en repræsentant i karantænelokalitetens driftsgruppe.
 
Økonomi
Der skal handles økonomisk ansvarligt i alle handlinger, hvis karantæneplanen iværksættes. I henhold til Epidemiloven (§28) skal Region Hovedstaden afholde alle udgifter til de foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, der ikke kan betragtes som almindelige driftsudgifter.
 
Udestående
Regionen forhandler p.t. med Forsvaret om en aftale for valg og drift af karantænelokalitet (bilag 4 til karantæneplanen).
 
Høring
Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan omfatter hele regionens sundhedsberedskab samt alle relevante beredskabsmæssige opgaver i relation til beredskabsloven og beskriver regionens operative håndtering af en beredskabssituation. Heri er også beskrevet samarbejde og snitflader mellem regionen og andre aktører (som kommuner, politi og redningsberedskab). Sundhedsberedskabsplanen suppleres af særskilte beredskabsplaner med bilag og action cards - herunder en karantæneplan. Som bilag til sundhedsberedskabsplanen skal den revidere karantæneplan i høring hos relevante parter. I henhold til bekendtgørelse BEK nr. 971 af 28/06/2016 om "planlægning af sundhedsberedskabet" skal planen i høring hos:
Høringsperioden er ti uger - og der planlægges efter at sende den reviderede karantæneplan i høring i perioden 18. august - 27. oktober 2016.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv nogen konsekvenser.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv nogen umiddelbar risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats er planlagt. Alle høringsparter får karantæneplanen tilsendt direkte sammen med høringsbrev.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Resumé af høringssvar og den reviderede karantæneplan forelægges Sundhedsudvalget den 22. november 2016, forretningsudvalget den 6. december 2016 og regionsrådet den 13. december 2016 med henblik på godkendelse.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
13002872

31.pdf
32.pdf
33.pdf
34.pdf
35.pdf
36.pdf
37.pdf

Bilag

SST_Rådgivning Karantæneplan Region Hovedstaden final
Karantæneplan for Region Hovedstaden 28 07 16
AC nr 1 AMK-formidling_final
AC nr 2 Krisekommunikation i forbindelse med beredskabsplanen_final
Bilag nr 3 Skabelon for AMK-formidling_final
Actioncard_22_Aktivering_ekstern_karantænelokalitet
Actioncard_23_drift_ekstern_karantænelokalitet


10. Etablering af et madpanel i Region Hovedstaden

Etablering af et madpanel i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I Region Hovedstadens Budget 2016 fremgår det, at der skal være fokus på udvikling af hospitalernes mad. Herunder at der udmøntes 150.000 kr. til etablering af et madpanel.
 
Sundhedsudvalget har fået forelagt en model for en sådan etablering i nærværende sag. Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende etableringen af et madpanel efter den model, som beskrives i sagen.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning den 21. juni 2016:
1. Modellen anbefalet.
På mødet i sundhedsudvalget blev endvidere som indstillingspunkt 2. forelagt, at udvalget ville få forelagt en midtvejsstatus. Dette blev forkastet, idet madpanelet kun er etableret for et år.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Erik Lund (C), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Godkendt.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Etableringen af et madpanel er i tråd med Region Hovedstadens Mad- og Ernæringspolitik (2014), hvor der bl.a. står, at ”patienterne skal opleve appetitlig, veltillavet og velsmagende mad i stimulerende omgivelser. Målet er høj brugertilfredshed.” Region Hovedstaden henter inspiration fra et lignende initiativ i Københavns Kommune, som i perioden 2008-2013 havde et Smagspanel med brugerrepræsentanter, der besøgte kommunens plejehjem, smagte på og vurderede maden og gav feedback til køkkenets personale.
 
Formål med madpanelet
Det overordnede formål med etableringen af et madpanel er at give regionens hospitaler og psykiatriske centre (primært køkkenledelserne) en øget indsigt i brugernes oplevelser (tidligere/nuværende patienter), ønsker og behov i forhold til mad, måltider og spiseomgivelser, og at hospitalerne/de psykiatriske centre på denne baggrund udvikler deres madtilbud således, at det i højere grad matcher brugernes ønsker og behov.
 
Madpanelet skal sikre en dialog om mad, måltider og spiseomgivelser mellem patienter og personale på hospitaler og psykiatriske centre. Endvidere skal madpanelet sikre at ideer udveksles mellem personale på tværs af regionens hospitaler og psykiatriske centre.
 
Succeskriteriet for etablering af madpanelet er således, at madpanelets besøg giver anledning til dialog og kvalitetsudvikling fremfor at blive opfattet som en kontrolinstans.
 
Madpanelet fokuserer udelukkende på den brugeroplevede kvalitet og forholder sig ikke til faglige spørgsmål fx om madens ernæringsmæssige sammensætning. Panelets deltagere har selvfølgelig mulighed for at kommentere på det ernæringsmæssige ud fra et lægmandsperspektiv.
 
Madpanelets sammensætning
Der sammensættes et madpanel bestående af ca. 10 tidligere og nuværende indlagte patienter fra regionens hospitaler og psykiatriske centre. For at sikre at madpanelet afspejler brugernes mangeartede behov og præferencer, udvælges brugerrepræsentanterne i madpanelet således, at der sikres en spredning i forhold til køn, alder, etnicitet og sygdomserfaring. I det omfang det er muligt, vil der blive lagt vægt på, at en eller flere af deltagerne i panelet har/har haft erfaring med at være småtspisende. Cirka en tredjedel af patienterne i panelet rekrutteres i psykiatrien.
 
Rekruttering
Paneldeltagerne rekrutteres blandt patientrepræsentanter i hospitalernes eksisterende brugerråd/mødefora med henblik på at invitere interesserede i at indgå i madpanelet. Særligt vil patientrepræsentanter, som sidder i lokale ernæringskomiteer/kostudvalg, blive opfordret til at deltage.
 
Metode
 
Modellen
Da flere faktorer spiller ind på den enkeltes oplevelse af maden (fx spiseomgivelserne, serveringsmåde osv.), vil panelet både besøge hospitaler/psykiatriske centre, hvor maden fremstilles centralt, og hospitaler/psykiatriske centre, der får leveret maden fra andre hospitalskøkkener.
 
Madpanelets besøg sker midt på dagen, hvorfor panelets hovedfokus vil være på at opleve og vurdere den mad, som det enkelte hospital/psykiatriske center serverer til frokost/middagsmad. Hvor det er muligt, vil panelet yderligere blive præsenteret for og smage på mellemmåltider og på dagens aftenmenu, således at panelet får indblik i en større del af madtilbuddet. De hovedmåltider, der serveres for panelet, vil hovedsageligt repræsentere den normale hospitalsmad, mens mellemmåltiderne vil indeholde eksempler på mad til småtspisende.
 
Besøg på hospitaler/psykiatriske centre
Madpanelet vil have et besøg på et hospital/psykiatrisk center cirka en gang om måneden. Cirka en tredjedel af disse besøg vil foregå på psykiatriske centre.
 
Panelets besøg på et hospital/psykiatrisk center varer ca. fire timer. Af praktiske årsager vil besøgene foregå anmeldt med besøg på to-tre afsnit. Afsnittene skal vælges således, at de viser forskelligheden i spiseomgivelserne på det pågældende hospital/psykiatriske center.
 
Besøgene vil forløbe således:
 1. Velkomst og bespisning (1,5 time)
  Om muligt foregår spisningen på de udvalgte afsnit sammen med de indlagte patienter på afsnittet. Her vil madpanelets deltagere kunne tale med patienterne om maden og spiseomgivelserne eller blot være tilhørere i forhold til, hvordan maden bliver omtalt af patienter og personale. Madpanelet vil få anrettet og serveret maden på samme måde som patienterne på det pågældende afsnit. 
 2. Votering (1 time)
  Madpanelet mødes og bliver enige om, hvilken feedback de vil give til køkkenledelse og personalerepræsentanter fra afsnittene.
 3. Dialog (1 time)
  Madpanelet formidler deres oplevelser samt eventuelle forslag til forbedringer til køkkenledelsen og personalerepræsentanter. Efterfølgende har parterne mulighed for at stille spørgsmål.
 4. Kort opsamling – kun panelets medlemmer (0,5 time)
 
Vurdering af mad og spiseomgivelser
Madpanelet foretager en vurdering af maden ved, at:
 1. de individuelt udfylder et kort spørgeskema om maden og spiseomgivelserne umiddelbart efter bespisningen
 2. de sammen bliver enige om hvilken feedback - med vægt på konkrete beskrivelser af deres oplevelser - de vil give køkkenledelsen og personalerepræsentanterne fra afsnittene.
Madpanelet skal vurdere deres oplevelser inden for følgende kategorier:
Forud for de enkelte besøg får madpanelet tilsendt et eksemplar af månedens menuplan og hospitalets/det psykiatriske centers udbud af måltider med henblik på vurdering af udbud og variation.
 
I panelets vurdering af maden er det vigtigt, at deltagerne har in mente, at der kan være forskel på den betydning maden tillægges af henholdsvis somatiske og psykiatriske patienter. De psykiatriske patienter er ofte indlagt i længere tid end de somatiske patienter, hvorfor de psykiatriske patienter kan formodes at tillægge variationen i maden en anden og større betydning end de somatiske patienter. Ligeledes er den psykiatriske patient som regel ikke småtspisende og har som hovedregel ikke ulyst til at spise. Kvaliteten af den serverede mad må derfor formodes at opfattes anderledes/blive målt på andre parametre end hos den somatiske patient. På samme måde kan der være særlige forhold blandt somatiske patienter, som madpanelet skal inkludere i deres vurdering af mad og spiseomgivelser. Madpanelet vil blive introduceret til forskellen mellem psykiatriske og somatiske patienter, hvilke faktorer der påvirker ens madoplevelse samt hvilke særlige forhold, der vil kunne gøre sig gældende for ens madoplevelse under sygdom ved et introduktionsmøde forud for besøgene.
 
Erfaringsopsamling
Ved projektets afslutning udarbejdes en kort rapport, der samler op på erfaringerne med madpanelet. Rapporten vil blandt andet samle op på, om og på hvilke måder køkkenledelse og øvrigt personale har fundet madpanelets besøg inspirerende, samt hvilke konsekvenser, fx i form af udviklingstiltag, besøget har haft.
 
Tidsplan
 
Periode
Opgave
August-september 2016
Rekruttering af medlemmer til madpanelet og indledende møde med panelet (orientering om metode mm.)
Oktober 2016- marts 2017
Madpanelet besøger hospitalsmatrikler og psykiatriske centre i Region Hovedstaden
April 2017
Udarbejdelse af kort statusnotat, der samler op på erfaringerne fra det første halve år
April 2017 –
september 2017
Madpanelet besøger hospitalsmatrikler og psykiatriske centre i Region Hovedstaden
Oktober 2017
Afsluttende afrapportering
 

KONSEKVENSER
Såfremt indstillingen godkendes vil brugere af Region Hovedstadens hospitaler og psykiatriske centre (tidligere/nuværende patienter) have mulighed for at få indflydelse på maden og spiseomgivelserne på hospitaler og psykiatriske centre.
 
Såfremt indstillingen ikke godkendes vil administrationen udarbejde et nyt forslag til etablering af et madpanel i Region Hovedstaden på baggrund af kommentarer.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling/Anne Skriver

JOURNALNUMMER
1602853911. Udbredelse af gadeplansteam

Udbredelse af gadeplansteam

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Psykiatriudvalget drøftede på møde den 24. maj 2016 tre modeller for udbredelse af psykiatrisk gadeplansteam til de områder i regionen, hvor der er behov. Udvalget anbefalede model et om, at udbrede det nuværende psykiatriske gadeplansteam i Københavns Kommune til også at omfatte Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner, og sagen forelægges hermed til videre anbefaling.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 
1. at godkende udbredelse af det nuværende gadeplansteam i Københavns Kommune til Frederiksberg, Tårnby og Dragør
Kommuner under forudsætning af, at der bevilliges ressourcer til permantgørelse af gadeplansteam i budget 2017,
 
  2. at det anbefales, at midlerne til permantgørelse og udbredelse på 6,7 mio. kr. tages fra puljen til understøttelse af
initiativer, der følger af Sundhedsaftalen 2015-2018, og
 
3. at administrationen skal arbejde videre med analyse af behovet for og økonomien i en udvidelse af gadeplansteam til resten af regionen.

POLITISK BEHANDLING
Psykiatriudvalgets beslutning den 21. juni 2016: 
Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag til indstillingen, som foreslås ændret til:
"at model 1 og 3 anbefales til videre forløb"
 
Formanden satte forslaget fra Finn Rudaizky (O) under afstemning:
For stemte: O (1) og V (2), i alt 3.
Imod stemte: A (3), B (1), C (1) og Ø (1), i alt 6.
Undlod at stemme: 0.
I alt 9.
Forslaget var herefter forkastet.
 
Formanden satte herefter indstillingens punkt 1 og 2 til afstemning:
For stemte: A (3), B (1), C (1) og Ø (1), i alt 6.
Imod stemte: O (1) og V (2), i alt 3.
Undlod at stemme: 0.
I alt 9.
Indstillingerne var herefter tiltrådt, og med den bemærkning, at udbredelse af model 2 og 3 undersøges så hurtigt som muligt.  
 
Finn Rudaizky (O), Anne Ehrenreich (V) og Erik Sejersten (V) ønskede tilført beslutningsprotokollen, at de ønskede at indbringe udvalgets afgørelse i sagen for regionsrådet efter bestemmelsen om standsningsret i den kommunale styrelseslovs § 23. Den samme regel gælder for regionens stående udvalg, jf. regionslovens § 36a.
 
Administrationen oplyser efterfølgende, at efter denne bestemmelse kan et medlem standse udførelsen af en beslutning, som er truffet af udvalget, ved at erklære at medlemmet ønsker sagen indbragt til afgørelse for regionsrådet. Standsningsretten gælder imidlertid kun for endelige beslutninger, som træffes af et udvalg og ikke for indstillinger, som skal forelægges for regionsrådet under alle omstændigheder. Da udvalgets beslutning i sagen er en indstilling til forretningsudvalg og regionsråd forelægges sagen derfor for forretningsudvalget og regionsrådet med denne protokoltilførsel.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Notat vedr. standsningsret i de stående udvalg var omdelt.
Formanden stillede ændringsforslag om, at der tilføjes følgende 3. at-punkt:
"3. at administrationen skal arbejde videre med analyse af behovet for og økonomien i en udvidelse af gadeplansteam til resten af regionen."
Anbefalet.
Dansk Folkeparti og Venstres repræsentanter oplyste, at gruppernes medlemmer vil tilkendegive deres stillingtagen ved regionsrådets behandling af sagen.
Erik Lund (C), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Godkendt.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
I 2012 blev der bevilget midler til et psykiatrisk gadeplansteam mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune. Midlerne der var midlertidige kom fra Region Hovedstadens pulje til "Styrkelse af Tværsektorielt Samarbejde om udsatte borgere".
 
Psykiatrisk Gadeplansteam er udgående, og formålet med teamet er, at hjemløse med psykisk sygdom får tilbudt en løsning, der hvor de færdes, og som er målrettet dem og deres særlige behov. Gadeplansteamet møder de hjemløse dér, hvor de tilbringer dagligdagen. Det kan være på herberger, natcaféer og væresteder, i parker og på gader.
 
Målgruppen for gadeplansteamet er hjemløse med psykisk sygdom. Hjemløses lyst til at lade sig kontakte, undersøge og behandle kan svinge meget. Dette kan gøre det svært for dem at bruge de gængse psykiatriske behandlingstilbud, og de er ofte ikke i stand til at benytte de almene ambulante tilbud i psykiatrien. Kerneopgaven for psykiatrisk gadeplansteam er at etablere kontakt, vurdere behandlingsbehov, opstarte behandling eller viderehenvise denne særlige målgruppe. Ofte er der tale om svært psykotiske patienter, som har levet på gaden i årevis uden behandling. Mange er dobbeltdiagnosepatienter, som lider af samtidig psykisk sygdom og misbrug, som skal håndteres på tværs af sektorer.
 
Projektet er blevet evalueret og evalueringsrapporten viser, at det er lykkedes teamet at hjælpe flere hjemløse til at komme i behandling og leve et liv med fast bolig. På baggrund af evalueringen ønskede udvalget en drøftelse om muligheden for at udbrede gadeplansteamet til de områder i regionen, hvor der er behov. Udvalget har drøftet tre forskellige modeller:
 1. Det nuværende gadeplansteam udvides til at dække Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner.
 2. Etablering af et ekstra team, der er forankret på Psykiatrisk Center Glostrup.
 3. Etablering af et ekstra team, der er forankret på Psykiatrisk Center Nordsjælland.  
De tre modeller kan kombineres på forskellig måde fx ved kombination af model 1 og 2 eller model 1 og 3 eller model 1, 2 og 3.
 
Psykiatriudvalget anbefaler model et, som betyder at det nuværende gadeplansteam udbredes til at dække Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner. Forudsætningen herfor er, at de pågældende kommuner ønsker at samarbejde med gadeplansteamet. Desuden forudsættes det, at samarbejdet sker efter den udviklede model, som i Københavns Kommune, hvor der er etableret én indgang til kommunen. I så fald vil udbredelsen af gadeplansteamet til de tre kommuner kunne ske indenfor den eksisterende ramme til gadeplansteamet på 6,7 mio. kr.
 
Hvorvidt der i de øvrige kommuner er interesse for samarbejde med gadeplansteamet, og dermed udbredelse af de andre modeller, undersøges nærmere i den kommende tid, og Psykiatriudvalget vil blive præsenteret herfor i 2017.
 
Projektmidlerne til det eksisterende gadeplansteam udløber med udgangen af 2016, og Psykiatriudvalget har ønsket, at projektet på 6,7 mio. kr. gøres permant, og at midlerne tages fra puljen til understøttelse af initiativer, der følger af Sundhedsaftalen 2015-2018. Udbredelsen af gadeplansteamet kan ske inden for det eksisterende ramme på 6,7 mio. kr. I budgetprocessen for 2017 vil der blive tage endelig stilling til en eventuel permanentgørelse af gadeplansteamet og dermed også om det er muligt at foretage en udbredelse.

KONSEKVENSER
Konsekvensen af at tiltræde indstillingen er, at gadeplansteamet fortsætter uændret med aktiviteten i Københavns Kommune og udvides til yderligere tre kommuner. Gadeplansteamets aktivitet vil således også komme de borgere til gode, som er bosiddende i Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner.
 
Det er dog en forudsætning, at det, under budgetprocessen for 2017, prioriteres at give midler til en permantgørelse af gadeplansteamet.

RISIKOVURDERING
Der kan være den risiko, at kommunerne i Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner ikke finder behov for og ikke ønsker at samarbejde med gadeplansteamet.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Region Hovedstadens Psykiatri kan, såfremt det i budget 2017 besluttes at permanentgøre gadeplansteamet, udbrede gadeplansteamet til de pågældende tre kommuner indenfor den eksisterende ramme på 6,7 mio. kr.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. augusts 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Anne Skriver

JOURNALNUMMER
16027746

38.pdf

Bilag

Standsningsret i de stående uddvalg


12. Treårsplan for udvikling af psykiatrien

Treårsplan for udvikling af psykiatrien

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet at lave en treårig plan for udvikling af Psykiatrien i Region Hovedstaden. Det indebærer en udvikling, hvor der arbejdes ”i retning mod en psykiatri med recovery, hvor fokus er på nære tilbud og overgangen for det enkelte menneske til at kunne vende tilbage til uddannelse og arbejde, og hvor der sikres bedre tilbud til de meget alvorligt syge samtidig med, at vi skal sikre udrednings- og behandlingsretten på en måned, der trådte i kraft den 1. september 2015.” Psykiatriudvalget har haft til opgave at udarbejde planen, der nu forelægges til endelig godkendelse i forretningsudvalget og regionsrådet.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende treårsplanen for udvikling af psykiatrien.

POLITISK BEHANDLING
Psykiatriudvalgets beslutning den 21. juni 2016: 
Psykiatriudvalget godkendte treårsplanen med en række tekstnære ændringsforslag. Administrationen indarbejder ændringerne, og udvalget bemyndigede formanden til at godkende den reviderede udgave, der videresendes til godkendelse i forretningsudvalg og regionsråd.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Erik Lund (C), Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Der var eftersendt supplerende notat samt omdelt ændringsforslag fra Psykiatriudvalget.
 
Godkendt med det stillede ændringsforslag.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Treårsplanen for udvikling af psykiatrien bygger på fem overordnede principper, som udfoldes i en række anbefalinger til, hvad der konkret kan sættes i værk for at indfri intentionerne i de enkelte principper.
De fem principper, som skal være styrende for udvikling af psykiatrien i de kommende tre år, er:
Recovery som fundament for patientbehandlingen
Den recovery-orienterede tilgang tager udgangspunkt i den enkelte patients situation og ressourcer og fokuserer på håb, muligheder og selvbestemmelse for at få et meningsfuldt liv selv med de begrænsninger, der kan følge med psykisk sygdom.
 
Region Hovedstaden er allerede langt i omstillingen henimod, at recovery bliver et bærende element i behandlingstilbuddene og i mødet med den enkelte patient. Der er igangsat en række initiativer, som skal understøtte og udvikle arbejdet med recovery. Det drejer sig om brugerstyrede senge, Skolen for Recovery, systematisk patientinddragelse, ansættelse af personale med brugerbaggrund mv. Dette arbejdet skal fortsættes, og i takt med at der forelægger nye resultater fra de igangsatte projekter, skal det vurderes, om disse skal udbredes og tilbydes i resten af psykiatrien.
 
Et samlet sundhedsvæsen med mennesket som omdrejningspunkt
Region Hovedstaden ønsker at udvikle et samlet sundhedsvæsen, hvor mennesket er omdrejningspunktet, og hvor myndighederne hver især gør deres ypperste for at sikre, at ressourcerne samlet set anvendes så optimalt som muligt på tværs af sektorer.
 
Planen indeholder anbefalinger for udvikling af både de ambulante og akutte tilbud, indlæggelsesforløb og udgående funktioner. Alle tilbud skal tage afsæt i det enkelte menneskes situation. Det er med afsæt heri, at der fx lægges op til at udvikle en ny model for både den ambulante psykiatri, som fleksibelt tilpasser sig patientens behov for intensitet i behandlingen, og for den akutte indsats, hvor psykiatriens personale tager ud og møder patienten, hvor denne opholder sig.
 
Antallet af henvisninger til behandlingspsykiatrien er steget markant de seneste år, hvor langt størstedelen af stigningen er patienter med moderat psykisk sygdom som angst, OCD og depression. Der er tendens til, at stadig flere patienter henvises til behandlingspsykiatrien, selvom deres psykiske udfordringer ikke er så komplekse, at det nødvendigvis kræver hospitalsbehandling, hvis indsatsen i nærmiljøet er veltilrettelagt. Der lægges derfor op til, at de fagligt fastsatte kriterier for henvisning håndhæves, samt at psykiatrien i højere grad skal stille sin ekspertise til rådighed for almen praksis.
 
Sparring og rådgivning kan understøtte, at nogle patienter med lettere psykisk sygdom kan undgå at blive henvist til behandlingspsykiatrien og få mulighed for at fortsætte hos egen læge. I børne- og ungdomspsykiatrien gælder det ligeledes kommunernes Psykologisk Pædagogiske Rådgivninger (PPR), som kan have brug for at søge råd og sparring om udredning af et barn.
 
Et sådant samarbejde forudsætter, at der fortsat er skarpt fokus på, at alle parter tager ansvar for at løfte den psykiatriske indsats under hensyntagen til den aftalte ansvars- og opgavedeling. Det skal således sikres, at indsatsen koordineres, så patienten ikke falder mellem to stole.
 
Patientoplevet sammenhæng internt og på tværs af sektorer
Det er vigtigt for patienternes oplevelse, at psykiatrien fremstår serviceorienteret og imødekommende og har en professionel og empatisk tilgang overfor patienterne. Den enkelte medarbejder skal fortsat bidrage aktivt til at sikre sammenhæng i patientforløbene både internt og på tværs af sektorer, så information er overlevet, og der er planlagt en fælles og koordineret indsats. Det skal ligeledes sikres, at der arbejdes systematisk med at tilrettelægge patientens forløb, så patienten møder så få behandlere som muligt.
 
Tilgængelighed og fleksibilitet
Patienterne skal møde en psykiatri, hvor tilbuddene er tilgængelige uden unødig ventetid. Udredning skal foregå rettidigt, og den rette behandling skal stilles til rådighed, så der hverken er ventetid på udredning, rådgivning til primærsektoren eller på at komme i gang med behandling.
 
Efterlevelse af udredningsretten kræver store ressourcer i psykiatrien, da antallet af henvisninger er stigende, og da der særligt i børne- og ungdomspsykiatrien er meget kort tid til at udrede børnene med de forskellige tests og samtaler, der er nødvendige for at få en kvalificeret afklaring. Der skal fortsat arbejdes med at få flere børn og unge udredt inden for de fastsatte 30 dage.
 
Behandlingskapaciteten er ligeledes under pres, og der er stigende efterspørgsel efter adgang til psykoterapeutiske tilbud, og der er således behov for at styrke den psykoterapeutiske indsats på både voksen samt børne- og ungeområdet, så alle der kan profitere heraf får behandlingen tilbudt.
 
Forskning og høj faglig kvalitet
Forskning skal fortsat prioriteres højt, og der skal arbejdes systematisk med at identificere de væsentligste områder, hvor der er behov for og forskningsmæssig mulighed for at tilvejebringe den manglende evidens.
 
Det er en vigtig forudsætning for at høste gevinsten af den nye viden, at ny anerkendt viden implementeres hurtigt i driften gennem et tæt samarbejde mellem klinikere og forskere.
 
Som led i at dokumentere behandlingseffekten er der i stigende grad fokus på internationalt at gøre brug af såkaldte ”Patient Reported Outcome Measures” (såkaldte PROM-data), som bl.a. kan bidrage til at dokumentere patienternes oplevelser af behandlingens effekt. Psykiatrien skal fortsat udvikle og udbrede metoder til tilvejebringelse af PROM-data i takt med, at der er tilstrækkelig viden herom.
 
Psykiatrien deltager i projekt ”Sikker Psykiatri”, som skal bidrage til at styrke kvaliteten og øge patientsikkerheden. Resultaterne skal følges og på baggrund heraf skal det vurderes, hvilke initiativer der kan udbredes i hele psykiatrien.
 
Den forventede levetid er i dag omkring 20 år kortere for psykiatriske patienter med svær psykisk sygdom end for befolkningen som helhed. Der skal derfor udarbejdes en plan for nedbringelse af overdødeligheden hos mennesker med svær psykisk sygdom, hvori det bl.a. skal undersøges, om der kan tages initiativer til forbedret samarbejde mellem både psykiatri, somatik, almen praksis og kommunerne.
 
Medarbejdernes uundværlige rolle
Som det fremgår af planen har psykiatrien gennemgået en markant udvikling, hvor en langt række initiativer er sat i værk til gavn for patienterne, og aktiviteten er øget betydeligt, så ventetiden er kortere, stadig flere udredes og behandles, og brugen af tvang er nedbragt.
 
Personalet i psykiatrien har æren for den positive udvikling og principperne i treårsplanen bliver således også kun til virkelighed med personalets hjælp. Psykiatrien skal også fremover være en attraktiv arbejdsplads med godt arbejdsmiljø.
 
Personalets kompetencer skal udvikles i takt med ændringer i opgaverne, så den enkelt føler sig klædt på til opgaven og patienterne modtager den nyeste veldokumenteret behandling.
 
Proces for udarbejdelse af planen
Med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet at lave en treårig plan, som skal understøtte den fortsatte udvikling af psykiatrien og bygge videre på budgetaftalen fra 2015.
 
Treårsplanen er udarbejdet på baggrund af udvalgets fire forudgående temadrøftelser. Temadrøftelserne har omhandlet det ambulante område, samarbejdet på tværs af sektorer, børne- og ungdomspsykiatri samt udvikling af sengepsykiatrien. Efter hver temadrøftelse har administrationen udarbejdet en opsamling over de emner, som udvalget ønskede at få indarbejdet i udkastet til treårsplan.
 
Planen beskriver, hvilken retning Psykiatriudvalget ønsker, at den psykiatriske behandling i regionen skal udvikle sig i under forudsætning af, at de nødvendige ressourcer er til rådighed.
 
Inddragelse af interessenter
Undervejs i processen har der været dialog med forskellige parter herunder patienter og pårørende fra Psykiatriforeningernes Fællesråd samt medarbejderrepræsentanter.
 
Region Hovedstadens Psykiatri har løbende været involveret i processen, og udkastet til treårsplanen er sendt til kommentering hos de sundhedsfaglige råd for psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri samt Overlægerådet (Bilag 2+3+4). Der er generelt opbakning til indholdet i planen. Det fremhæves, at det kan være en udfordring at igangsætte de mange anbefalinger.
 
Under hver temadrøftelse har der desuden deltaget kliniske repræsentanter, som har præsenteret de aktuelle udfordringer og forslag til mulige løsninger inden for hvert område.
 
Sundhedskoordinationsudvalget er orienteret om, at Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde en treårsplan for udvikling af psykiatrien. Som en del af denne orientering fremgik det, at de anbefalinger, som er relevante for almen praksis og kommunerne, vil blive omsat til konkrete løsninger i et tæt samarbejde mellem parterne.

KONSEKVENSER
Med en tiltrædelse af indstillingen godkendes det, at det er de nævnte 5 principper, der skal vil være styrende for udviklingen af psykiatrien, samt at de udmøntes i form af de anbefalinger, der fremgår af planen. De enkelte anbefalinger vil dog efterfølgende skulle konkretiseres yderligere, og det skal i den forbindelse drøftes, hvordan de omsættes i praksis. Derfor er forslaget til implementeringsplan dynamisk, og iværksættelse af konkrete initiativer forudsætter, at rammerne og ressourcerne er til stede.
 
En række anbefalinger involverer almen praksis og kommunerne, og konkretisering af disse anbefalinger vil derfor ske i regi af de etablerede samarbejdsstrukturer.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere ricisi end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Tiltrædelse af indstillingen medfører ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. Psykiatriudvalget har under budgetprocessen fremsendt en række budgetforslag inden for det psykiatriske område. En række af disse initiativer er ligeledes indarbejdet i treårsplanen og finansiering heraf vil således afhænge af de kommende budgetforhandlinger. Det drejer sig bl.a. om permanentgørelse af brugerstyrede senge og gadeplansteam til hjemløse samt styrkelse af den psykoterapeutiske indsats.
 
Der tages først stilling til finansiering af de øvrige anbefalinger i treårsplanen i takt med, at der bliver fremlagt konkrete forslag til, hvordan de hver især kan udrulles i praksis.

KOMMUNIKATION
Der vil blive iværksat en kommunikationsindsats i forbindelse med planens endelige godkendelse i august måned.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Såfremt Psykiatriudvalget godkender treårsplanen, forelægges denne for forretningsudvalget den 9. augusts 2016 og regionsrådet den 16. august 2016 med henblik på endelig godkendelse.

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Anne Skriver

JOURNALNUMMER
15015013.

39.pdf
40.pdf
41.pdf
42.pdf
43.pdf
44.pdf
45.pdf

Bilag

Treårsplan for udvikling af psykiatrien - revideret efter Psykiatriudvalgets møde den 21. juni 2016
Høringssvar SFR+SFR-BUP PSUs treårsplan 31.05 2016
Overlægerådets høringssvar
RHPs høringssvar til Psykiatriudvalgets treårsplan 2017-2019
Psykiatrien i tal
Notat af 15082016 - Treårsplan for Udvikling af Psykiatrien
Ændringsforslag -treårsplan for udvikling af psykiatrien


13. Honorering af Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden

Honorering af Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Det følger af en ændring af sundhedsloven, som Folketinget har vedtaget, og som træder i kraft den 1. juli 2016, at regionsrådene får mulighed for at beslutte at yde diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt udgiftsgodtgørelse til medlemmerne af de regionale patientinddragelsesudvalg efter bestemmelserne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse og regler fastsat i medfør heraf.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende, at der udbetales befordrings- og fraværsgodtgørelse til medlemmerne af Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden i overensstemmelse med Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden og praksis for honorering af hvervsindehavere, som repræsenterer interesseorganisationer. 

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 7. juni 2016:
Sagen blev udsat.
Charlotte Fischer (B), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Erik Lund (C), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf(V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Godkendt.
 
Hanne Andersen (A), Ôzkan Kocak (A), Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O), Henrik Thorup (O) og Susanne Langer (Ø), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden (PIU) blev nedsat i 2014 i henhold til bekendtgørelse nr. 257 af 19. marts 2014 om patientinddragelsesudvalg. PIU består af 3 medlemmer udpeget af Danske Patienter, 3 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer, 1 medlem udpeget af Regionsældrerådet og 1 medlem udpeget af Ældre Sagen. Udvalget sekretariatsbetjenes af regionens administration (Center for Sundhed, Enheden for Tværsektoriel udvikling).
 
Det fremgår af den nævnte bekendtgørelse, at et patientinddragelsesudvalg skal inddrages systematisk i drøftelsen af emner, der ligger inden for praksisplanerne for almen praksis´ emneområder og inden for sundhedskoordinationsudvalgets emneområder. Udvalget kan i øvrigt drøfte og kommentere emner, som udvalget finder relevante for sammenhængen i patientforløb mellem hospitaler, praksissektor og kommunale tilbud. Der skal afholdes mindst et møde årligt. Se endvidere vedhæftede skærmprint fra Region Hovedstadens hjemmeside: "Om Patientinddragelsesudvalget" (bilag nr. 1).
 
PIU har fra sin begyndelse været aktivt involveret i den forudgående høring og implementeringen af Sundhedsaftale 2015-2018 og i udviklingen af ny praksisplan for almen praksis samt praksisplaner for fodterapi og kiropraktik. Medlemmerne af PIU har desuden deltaget i den forudgående høring af revisionen af HOPP 2020 i år 2015 og har været inddraget som patient- og pårørenderepræsentanter på tværs af regionens initiativer vedr. øget brugerinddragelse.
 
Da sundhedsloven ikke tidligere har indeholdt bestemmelser om honorering af PIUs medlemmer, har medlemmerne selv afholdt udgifter til transport og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med møder i udvalget.
 
Folketinget har nu vedtaget en tilføjelse til sundhedslovens § 204, som træder i kraft den 1. juli 2016, og hvorefter regionsrådene får mulighed for at beslutte at yde diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse.
 
Administrationen anbefaler derfor, at regionsrådet beslutter, at PIUs medlemmer kan modtage befordrings- og fraværsgodtgørelse i overensstemmelse med hhv. Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden og praksis for honorering af hvervsindehavere, som repræsenterer interesseorganisationer. Der gøres i samme forbindelse opmærksom på, at medlemmerne af Regionshandicaprådet, der er udpeget af regionsrådet, og som ligesom Patientinddragelsesudvalget dækker hele regionen og består af professionelle foreningsmedlemmer, honoreres i samme omfang.

KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes, vil medlemmerne af PIU have mulighed for at modtage befordrings- og fraværsgodtgørelse i samme omfang som medlemmerne af Regionshandicaprådet, sevom de ikke er udpeget af regionsrådet.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen omtalte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Eventuelle udgifter til godtgørelser vil i givet fald kunne afholdes af det administrative budget.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen blev forelagt forretningsudvalget den 7. juni 2016 og blev udsat. Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg /Svend Hartling

JOURNALNUMMER
16028409

46.pdf

Bilag

Bilag 1 til sagen om honorering af PIU


14. Forslag fra valggruppen ABCFO om nedsættelse af særligt udvalg med fokus på sammenhængende patientforløb i Region Hovedstaden

Forslag fra valggruppen ABCFO om nedsættelse af særligt udvalg med fokus på sammenhængende patientforløb i Region Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11 kan et medlem af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) har ved henvendelse af 9. august 2016 anmodet om, at et forslag fra valggruppen ABCFO om nedsættelse af et særligt udvalg med fokus på sammenhængende patientforløb i Region Hovedstaden forelægges regionsrådet på dettes møde den 16. august 2016.

INDSTILLING
Det foreslås:
 1. at regionsrådet for perioden 1. september 2016 - 31. december 2017 nedsætter et særligt udvalg, jf. aftale af 5. august 2016 imellem partierne i valggruppen ABCFO om et sammenhængende sundhedsvæsen med det enkelte menneske i centrum,
 2. at regionsrådet blandt regionsrådets medlemmer udpeger 9 medlemmer til udvalget, heraf efter indstilling fra valggruppen ABCFO Marianne Stendell (A) som udvalgets formand,
 3. at regionsrådet beslutter at honorere udvalgets medlemmer med 1.000 kr. pr. måned (i alt 4.000 kr. pr. medlem i 2016 og i alt 12.000 kr. medlem i 2017).
 4. at regionsrådet beslutter at honorere udvalgets formand med 1.500 kr. pr. måned (i alt 6.000 kr. i 2016 og i alt 18.000 kr. i 2017), og
 5. at Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden tilføjes en note om regionsrådets beslutning om honorering af udvalgets medlemmer og formand.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Godkendt, idet regionsrådsformanden bemyndiges til at modtage navne inden mandag den 22. august kl. 12.00.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen har på vegne af Socialdemokraterne, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fremsat forslag om, at der nedsættes et særligt udvalg for resten af valgperioden for at se på, hvordan vi kan skabe mere sammenhængende behandlinger - og undgå at f.eks. ældre og udsatte bliver kastebold imellem vores afdelinger og hospitaler i et mere og mere specialiseret sundhedsvæsen:
 
"Hovedstaden, 5. august 2016
Aftale mellem partierne Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF (konstitueringspartierne i Region Hovedstaden 2014-17) om et sammenhængende sundhedsvæsen med det enkelte menneske i centrum
 
Partierne er enige om, at den nye stærke ledelsesstruktur, samt gennemførelsen af revisionen af Hospitalsplan 2020 (HOP2020), der er gennemført med et bredt flertal af partier i regionsrådet skal følges op i forhold til at sikre sammenhængende patientforløb.
 
Med sammenlægningen af ledelserne på Amager- og Hvidovre Hospital, Herlev- og Gentofte Hospital og med Rigshospitalet – Blegdamsvej og Rigshospitalet - Glostrup som særlige højt specialiseret fyrtårn og specialhospital er der besluttet en ny stærk ledelsesstruktur og en høj grad af specialisering. Dette kræver dog også en stærkere involvering og dialog med det enkelte menneske og deres pårørende, og på at sikre at patientforløbene er i centrum.
 
Samtidig er udredningsforløbene blevet mere omfattende og komplekse. Det betyder, at der ofte er flere undersøgelser pr. udredning. For mindre syge og rørige er det nok primært et problem ift. at afsætte tid, men for mere udsatte mennesker, mennesker der lever med flere samtidige kroniske sygdomme eller et handicap - eller sårbare ældre kan det betyde hele dage med bustransport, forvirrende forløb, usikkerhed om hvad der sker osv.
 
Derfor er partierne enige om at nedsætte et midlertidigt udvalg (jf. §17, stk. 4 i styrelsesloven) med 9 medlemmer fra regionsrådet og et kommissorium, der løber frem til udgangen af 2017. Der rapporteres derefter til regionsrådet, så det kan indgå i arbejdet med en kommende hospitalsplan for 2030, som det nye regionsråd skal arbejde med.
 
Udvalgets arbejde er at se på, hvordan der kommer sammenhæng i både udredning, behandling på regionens hospitaler og hjælp fra kommunen i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at sikre et godt resultat af behandlingen. Særligt hos dem, der fejler flere ting på samme tid (multisyge), svækkede ældre, samt handicappede.
 
Det er essentielt, at der med udvalgets arbejde er fokus på, at overgangene og kommunikationen mellem sundhedspersonalet, afdelinger og hospitaler fungerer sammenhængende og smidigt, så information og ansvar ikke tabes mellem stolene i patienten og de pårørendes forløb. Udvalget skal sikre, at der sker en reel og tæt involvering af patienter og pårørende i alle patientforløb.
 
Udvalget skal arbejde med forslag til løsninger på:
 • Hvordan der kan ske koordinering af undersøgelser og planlagte behandlinger, så de kan foretages samme dag. F.eks. indenfor det medicinske område, inspireret af Holbæk Sygehus-modellen.
   
 • Hvordan de diagnostiske afdelinger kan følge det enkelte udredningsforløb til enden, på trods af at de første undersøgelser ikke umiddelbart bringer en klar diagnose, så patienten ikke bliver skubbet frem og tilbage mellem egen praktiserende læge og skiftende hospitalsafdelinger.
   
 • Hvordan patientforløb, hvor især ældre og multisyge er involveret, mange samtidige sygdomme, eller kræver inddragelse af mange specialer (f.eks. hjertesygdomme, reumatologi, medicinske specialer, psykiske sygdomme med samtidig fysisk sygdom og henvisning og forløb i de diagnostiske centre) kan foregå så smidigt som muligt for patienten, og med inddragelse af de pårørende undervejs.
   
 • Hvordan de borgere, der har svært ved at orientere sig digitalt i f.eks. e-Boks og Min Sundhedsplatform ift. indkaldelser, bookning af mødetider m.m. ikke bliver utrygge, udebliver eller oplever kaotiske forløb.
   
 • Hvordan patientens situation skal styre forløbet understøttes i alle forhold, så vi undgår, at silotænkning indenfor specialerne eller på de store akuthospitaler modarbejder princippet om nærhed, sammenhæng og kvalitet for borgeren, samt LEON-princippet om altid at behandle på laveste effektive omkostningsniveau.
   
 • Hvordan patientforløbene, hvor borgere ifølge den kommunale medfinansiering i 2016 (KMF) udgør de 10 procent ”dyreste” forløb for kommunerne, og dermed er i risiko for at være en ”svingdørspatient”, kan styrkes så der behandles ud fra en helhedstænkning og ikke bare de forhåndenværende symptomer.
   
 • Udvalget sikrer, at arbejdet med den ”patientansvarlige/behandlingansvarlige læge” skrider frem – og udbredes som model i Region Hovedstaden.
 
Udvalgets arbejde referer til regionsrådets politiske mål om, at ”patientens situation styrer forløbet”, der bl.a. har udmøntet sig i den strategiske indsats ”Ventet og velkommen”.
 
Partierne er enige om, at resultaterne fra udvalgets arbejde - sammen med arbejdet i regionens specialeråd – skal indgå i et generelt serviceeftersyn og drøftelse af hospitalsplan for fremtiden (i 2030) i det nye regionsråd (2018-2021).
 
Sammen med de faglige udredninger om udviklingen i minimum- og maksimum- betragtninger ift. specialer (som administrationen udarbejder) er målet, at der skabes balancerede løsninger i regionen, så alle patienter uanset baggrund og problemstilling oplever et tilrettelagt forløb, hvor patientens situation styrer forløbet, pårørende anses som en ressource – og hvor ulighed i sundhed mindskes i mødet med sundhedsvæsenet."
 
Administrationens bemærkninger
Den såkaldte initiativret i § 11 i den kommunale styrelseslov, som i medfør af regionsloven også gælder for regionsrådet og dets medlemmer, giver et regionsrådsmedlem ret til at få en sag optaget på dagsordenen til regionsrådets førstkommende møde, hvis anmodningen er indgivet rettidigt.
 
Da spørgsmålet om regionsrådets evt. nedsættelse af et særligt udvalg i medfør af regionslovens § 13, stk. 6, jf. § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, vedrører regionsrådets egne forhold (og ikke den regionale organisations forhold som fx personale og regnskabsføring), er det ikke en forudsætning for regionsrådets mulighed for at træffe beslutning i sagen, at der foreligger en udtalelse om sagen fra forretningsudvalget på regionsrådets møde.
 
Udvalgets arbejde skal foregå i den resterende del af regionsrådets funktionsperiode, og resultaterne af udvalgets arbejde skal afrapporteres til regionsrådet inden udgangen heraf.
 
Af kommissoriet følger det bl.a., at det særlige udvalg foreslås nedsat med 9 medlemmer valgt blandt regionsrådets medlemmer.
 
Udvalgets medlemmer vælges ved forholdstalsvalg. Ved valg efter forholdstalsmetoden tilkommer der valggruppen ABCFO 6 medlemmer af udvalget og valggruppen IVØ 3 medlemmer af udvalget.
 
Udpegningen af udvalgets formand sker ved flertalsvalg. Administrationen har fået oplyst, at valggruppen ABCFO peger på Marianne Stendell (A) som formand for udvalget
 
Medlemskab af og formandskab for udvalget om sammenhængende patientforløb i Region Hovedstaden foreslås honoreret med benyttelse af den samme årlige sum, som i årene 2014 og 2015 blev benyttet til årlig honorering af det nu nedlagte Kræftudvalget - dog således at honorering i 2016 lægges i samme niveau som i 2017.
 
Da der var færre medlemmer af Kræftudvalget, vil honoreringen af de enkelte medlemmer af og formanden for udvalget om sammenhængende patientforløb beløbe sig til et mindre månedligt beløb end det, som blev udbetalt til de enkelte medlemmer af og formanden for Kræftudvalget. Godtgørelse af udvalgsmedlemmernes udgifter til transport m.v. vil kunne ske i overensstemmelse med de sædvanlige regler herom. De med hvervene forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.
 
Der foreslås udbetalt følgende vederlag til medlemmerne af og formanden for udvalget om sammenhængende patientforløb i Region Hovedstaden:
- Hvert medlem af udvalget modtager 1.000 kr. pr. måned; i alt 4.000 kr. pr. medlem i 2016, og i alt 12.000 kr. pr. medlem i 2017.
- Formanden for udvalget modtager 1.500 kr. pr. måned; i alt 6.000 kr. i 2016, i alt 18.000 kr. i 2017.
 
Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden tilføjes en note om regionsrådets beslutning om honorering af udvalget om sammenhængende patientforløb i Region Hovedstaden.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen anførte.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
16036108.15. Regionsrådsmedlem Susanne Langers (Ø) midlertidige fravær - fordeling af poster

Regionsrådsmedlem Susanne Langers (Ø) midlertidige fravær - fordeling af poster

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Susanne Langer (Ø) har oplyst, at hun under henvisning til sin deltagelse i en NGO-delegation i Cop 22 i Marokko ønsker sig fritaget for arbejdet i regionsrådet i perioden fra den 1. oktober 2016 til og med den 22. december 2016.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at der tages stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Susanne Langer i regionsrådet er opfyldt,
 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et medlem af Forretningsudvalget under Susanne Langers fravær, og
 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et medlem af Psykiatriudvalget under Susanne Langers fravær.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Regionsrådet erklærede Susanne Langer (Ø) for inhabil, og hun forlod lokalet under sagens behandling.
Erik Lund (C), Henrik Thorup (O), Martin Geertsen (V), Randi Mondorf (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Der var omdelt teknisk ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø).
 
Regionsrådet erklærede Susanne Langer (Ø) for inhabil, og hun forlod lokalet under behandling af 1. indstillingspunkt.
 
Godkendt med det stillede ændringsforslag.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O), Henrik Thorup (O) og Susanne Langer (Ø), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Susanne Langer (Ø) har oplyst, at hun under henvisning til sin deltagelse i en NGO-delegation i Cop 22 i Marokko ønsker sig fritaget for arbejdet i regionsrådet i perioden fra den 1. oktober 2016 til og med den 22. december 2016.
 
Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage.
 
Regionsrådet skal således tage stilling til, om der kan ske indkaldelse af stedfortræder for Susanne Langer i regionsrådet samt tage stilling til evt. udpegning af et midlertidigt medlem af hhv. forretningsudvalget og Psykiatriudvalget under Susanne Langers midlertidige fravær.
 
Der indkaldes i henhold til § 21 i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der har forfald af de grunde, der fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2.
 
Det følger af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, at der er tale om lovligt forfald, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Administrationen vurderer, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Susanne Langer er opfyldt.
 
Det er efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4, regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er opfyldt.
 
Det er i givet fald 1. stedfortræder på Enhedslistens stedfortræderliste, Torben Dietmar Volkersen Conrad, der indtræder i regionsrådet under Susanne Langers midlertidige fravær.
 
Midlertidig fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut forhindring. Det er derfor en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder for Susanne Langer i regionsrådet, at Susanne Langer også fritages for varetagelse af sine øvrige regionale hverv.
 
Efter den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 2, kan den valggruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalget, sålænge hindringen varer.
 
Det tilkommer derfor i givet fald valggruppen IVØ at indstille et midlertidigt medlem af hhv. forretningsudvalget og Psykiatriudvalget under Susanne Langers midlertidige fravær.

KONSEKVENSER
Hvis indstillingen tiltrædes, vil Susanne Langer modtage vederlæggelse for medlemskab af hhv. regionsrådet, forretningsudvalget og Psykiatriudvalget under sit midlertidige fravær.
 
Der vil i fraværsperioden i givet fald også skulle afholdes omkostninger til vederlag til det midlertidige medlem af hhv. regionsrådet, forretningsudvalget og Psykiatriudvalget.
 
De med hvervene forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen anførte.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
13012402, 13013090, 13013113

47.pdf

Bilag

Teknisk ændringsforslag stillet af administrationen


16. Sundhedshus Helsingør - analyse af trafikal tilgængelighed med offentlig transport

Sundhedshus Helsingør - analyse af trafikal tilgængelighed med offentlig transport

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte d. 8. marts 2016, at der er arbejdes videre med at udvikle og etablere et fælles sundhedshus på Esrumvej 145 i Helsingør sammen med Helsingør Kommune under forudsætning af, at der kan etableres god tilgængelighed med offentlig transport og at de regionale funktioner i det fælles sundhedshus kan etableres med samme økonomi, som den eksisterende i sundhedshuset i Murergade.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende at der arbejdes videre med udvikling og etablering af et fælles sundhedshus på Esrumvej 145.

POLITISK BEHANDLING
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes beslutning den 21. juni 2016:
Godkendt.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Godkendt.
 
Hans Toft (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Administrationen har fået udarbejdet en analyse af den trafikale tilgængelighed med offentlig transport til det fælles sundhedshus for borgere i kommunerne i den nordlige del af regionen (bilag 1). Analysen giver svar på forskellen i den kollektive tilgængelighed ved placering på henholdsvis Murergade og Esrumvej, samt hvilke muligheder, der er for at forbedre tilgængeligheden til Esrumvej med kollektiv trafik.
 
Den kollektive tilgængelighed er fundet ved at sammenholde automatiserede opslag i Rejseplanen.dk med befolkningstætheden i kommunerne. Opslagene i Rejseplanen er baseret på ankomst til lokaliteten inden kl. 9.00 på en hverdag med den aktuelle køreplan. Tilgængeligheden måles på den samlede rejsetid med kollektiv transport fra dør til dør. Tilgængeligheden er bestemt ud fra to forskellige forudsætninger:
 1. at alle indbyggere i de fire kommuner rejser til Sundhedshuset Helsingør
 2. at alle indbyggere i de fire kommuner rejser til det nærmeste hospital/sundhedshus.
Analysen af forudsætning 1 viser, at hvis alle indbyggere i de fire kommuner skal benytte kollektiv transport til Helsingør Sundhedshus, så er der med den nuværende kollektive betjening kun marginal forskel i tilgængeligheden til Murergade og til Esrumvej. En flytning af sundhedshuset vil dog betyde, at nogle borgere får bedre tilgængelighed, mens tilgængeligheden bliver dårligere for andre.
 
I forudsætning 2 rejser borgeren til det nærmeste regionale tilbud, dvs. enten til Helsingør, Hillerød eller Frederikssund. Analysen viser igen, at der er marginal forskel på tilgængeligheden ved en placering på henholdsvis Murergade og Esrumvej. Analysen viser ved begge lokationer, at 25 % af borgerne kan nå frem på under 25 minutter og 75 % er fremme på under 50 minutter.
 
Det er overvejende indbyggerne i Helsingør Kommune som berøres af en flytning af Sundhedshus Helsingør. Det skyldes, at der er flere borgere i Helsingør by, som i dag har en god tilgængelighed, fordi de bor i gåafstand til sundhedshuset i Murergade. For borgere, der bor i den nordlige del af Helsingør Kommune samt langs buslinje 353 (Helsingør St.-Kokkedal St.), vil der opnås en bedre tilgængelighed ved en flytning til Esrumvej, mens borgere langs kystbanen og buslinje 390R får en marginalt dårligere tilgængelighed.
 
For borgere i Gribskov, Fredensborg og Hørsholm kommuner er effekten for tilgængeligheden af en flytning til Esrumvej beskeden, idet enkelte får lidt længere og enkelte får lidt kortere rejsetid.
 
Den kollektive betjening af et Sundhedshus på Esrumvej kan styrkes gennem forskellige lokale justeringer af kommunale, fælleskommunale og/eller regionale forbindelser. Beslutninger om den fremtidige busbetjening skal ses i lyset af hvor mange og hvilke aktiviteter, der lokaliseres i et fælles sundhedshus på Esrumvej. Dertil kommer, at forskellige tiltag berører kommunale og regionale udgifter til drift af kollektiv transport på forskellig vis.
 
Lejeniveau i de nye lokaler
Helsingør Kommune har med budgetforliget for 2016-2018 afsat en finansiel ramme på 250 mio.kr. og besluttet at undersøge mulighederne for at realisere et fælles sundhedshus ved en OPP model. Som led i forberedelse af en OPP model, har Helsingør Kommune bedt et konsulentfirma afsøge markedet i forhold til at finde en privat partner.
 
I den forbindelse har kommunen forhørt sig hos administrationen om mulige lejemodeller for Region Hovedstaden ved et fremtidigt lejemål på Esrumvej. Administrationen har tilkendegivet, at forudsætningen for at etablere et fælles sundhedshus Esrumvej 145 er, at det kan etableres med nogenlunde samme økonomi, som den eksisterende i sundhedshuset i Murergade, og at det bør være på vilkår som et tilsvarende lejemål i området.
 
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastsætte en leje for Region Hovedstaden, da vilkår og ejerskab ikke er kendt.
 
Når der foreligger et samlet oplæg om etablering af et fælles sundhedshus på Esrumvej vil det blive forelagt til politisk godkendelse. I sagen vil spørgsmålet om lejemål indgå.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen i regionsrådet indebærer, at der arbejdes videre med etablering af et fælles sundhedshus med Helsingør Kommune på Esrumvej 145.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. august 2016 og i regionsrådet den 16. august 2016.
Når der foreligger et samlet oplæg om etablering af et fælles sundhedshus på Esrumvej vil det blive forelagt til politisk godkendelse.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling

JOURNALNUMMER
16014257

48.pdf

Bilag

Kollektiv tilgængelighed til Sundhedshus Helsingør


17. Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden

Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet behandlede den 24 oktober 2014 et forslag til fælles trafikcharter for den danske del af Greater Copenhagen. Trafikcharteret blev udarbejdet og politisk behandlet inden Region Skåne og de svenske kommuner blev en del af Greater Copenhagen-samarbejdet, og omhandler derfor kun forslag til en række tiltag og projekter på dansk side. Regionsrådet tiltrådte trafikcharteret, men understregede, at regionsrådet ikke har taget stilling til eller givet tilslutning til de enkelte elementer, som er nævnt i trafikcharteret.
 
Efterfølgende nedsatte KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden en fælles arbejdsgruppe som har beskrevet de foreslåede initiativer i trafikcharteret med henblik på en politisk prioritering af fx 5-6 projekter. Herudover fremlægges et forslag til virkemidler eller strategier, som kan bidrage til at reducere trængslen. Administrationen fremlægger derfor oplægget til politisk behandling for at få en tilkendegivelse af grundlaget for det videre arbejde med prioriteringen af de foreslåede initiativer og virkemidler.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at sammenfatningen af tiltag på bruttoliste for hovedstadsregionen (bilag 1) og udvalgte virkemidler/strategier for at reducere trængsel (bilag 2) godkendes som udgangspunkt for drøftelserne i KKU regi om en fælles kommunal og regional prioritering af infrastrukturtiltag, under den forudsætning, at der dermed ikke er taget endelig politisk stilling til eventuelle konkrete projekter, herunder prioriteringen mellem dem,
 2. at godkende at en ombygning af Hillerød station indgår som et prioriteret projekt og at initiativet "Transport for Copenhagen" indgår som et af de udvalgte virkemidler,
 3. at godkende at en fast forbindelse ved Helsingør-Helsingborg prioriteres som den næste forbindelse over Øresund, under forudsætning af, at der dermed ikke er taget stilling til Ring 5 og at en eventuel stillingtagen til Ring 5 skal foregå uafhængigt af ønsket om at prioritere en H-H forbindelse, og
 4. at godkende at regionsrådsformanden bemyndiges til, med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse, at aftale et antal prioriterede projekter og virkemidler, som kommuner og region i fællesskab skal gå i dialog med staten om at få gennemført.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 22. juni 2016:
Formanden fremsatte ændringsforslag til indstillingens punkt 1:
Til indstillingens 1. at-punkt tilføjes følgende: "under den forudsætning, at der dermed ikke er taget endelig politisk stilling til eventuelle konkrete projekter, herunder prioriteringen mellem dem."
 
Formanden satte herefter indstillingens punkt 1 til afstemning:
For stemte: A (2), B (1), F (1), V (1), i alt 5.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: 0
I alt: 6
Indstillingens punkt 1 var herefter anbefalet.
Enhedslisten ønskede følgende bemærkning ført til protokollen:
"Enhedslisten stemmer imod forslaget, da det overordnet ikke har et grønt udgangspunkt. Ambitionerne for grøn transport er for små, og forslaget trækker i sin helhed i en uhensigtsmæssig trafikpolitisk retning. Vi er særligt kritiske over for punkterne om H-H forbindelsen, Havnetunnellen og
motorvejsudbygningerne. Vi vil gerne fremhæve vores støtte til reduktion af trængsel gennem Park ad Ride anlæg og øget fokus på cyklisme. Vi støtter, at ombygning af Hillerød station indgår i arbejdet."
Indstillingens punkt 2 blev anbefalet.
 
Formanden fremsatte ændringsforslag til indstillingens punkt 3:
Til 3. at-punkt tilføjes følgende: "under forudsætning af, at der dermed ikke er taget stilling til Ring 5 og at en eventuel stillingtagen til Ring 5 skal foregå uafhængigt af ønsket om at prioritere en H-H forbindelse."
 
Formanden satte herefter indstillingens punkt 3 til afstemning:
For stemte: A (2), B (1), F (1), V (1), i alt 5.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: 0
I alt: 6
Indstillingens punkt 3 var herefter anbefalet.
 
Formanden satte indstillingens punkt 4 til afstemning:
For stemte: A (2), B (1), F (1), V (1), i alt 5.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: 0
I alt: 6
Indstillingens punkt 4 var herefter anbefalet.
Karsten Skawbo-Jensen (C), Finn Rudaizky (O) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Formanden satte indstillingspunkt 1, 3 og 4 under afstemning:
For stemte: A (3), B (2), C (1), F (1), O (1), V (2), i alt 10.
Imod stemte: 2 (Ø).
Undlod at stemme: 0.
I alt 12.
Indstillingen var herefter anbefalet.
Erik Lund (C), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Der var eftersendt supplerende notat.
 
Endvidere var omdelt følgende ændringsforslag stillet af Venstre:
”Indstillingen foreslås suppleret med nyt punkt 4, hvorefter oprindeligt punkt 4 bliver til nyt punkt 5:
4. at godkende at følgende indgår som prioriterede projekter:
a) Et delprojekt i den sydlige del af Ring 5/transportkorridoren
b) Projektet om udvidelsen af Helsingørmotorvejen ved Hørsholm”
 
Formanden satte indstillingens punkt 1 under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (4), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 34.
Imod stemte: Per Tærsbøl (C) og Ø (5), i alt 6.
Undlod at stemme: 0
I alt 40.
Indstillingspunkt 1 var herefter godkendt.
 
Formanden satte herefter indstillingens punkt 2 under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3), V (8) og Ø (5), i alt 40.
Imod stemte: 0.
Undlod at stemme: 0
I alt 40.
Indstillingspunkt 2 var herefter godkendt.
 
Formanden satte herefter indstillingens punkt 3 under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), Karsten Skawbo-Jensen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 32.
Imod stemte: C (3) og Ø (5), i alt 8.
Undlod at stemme: 0.
I alt 40.
Indstillingspunkt 3 var herefter godkendt.
 
Formanden satte herefter ændringsforslagets punkt 4a under afstemning:
”4. at godkende at følgende indgår som prioriterede projekter:
a) Et projekt i den sydlige del af Ring 5/transportkorridoren”
 
For stemte: C (5), I (1) og V (8), i alt 14.
Imod stemte: B (3), F (2) og Ø (5), i alt 10.
Undlod at stemme: A (13) og O (3), i alt 16.
I alt 40.
Det præciserede ændringsforslags punkt 4a var herefter godkendt.
 
Formanden satte herefter ændringsforslagets punkt 4b under afstemning:
”4. at godkende at følgende indgår som prioriterede projekter:
b) Projektet om udvidelse af Helsingørmotorvejen fra Hørsholm C til Hørsholm S”
 
For stemte: C (5), I (1), O (3) og V (8), i alt 17.
Imod stemte: B (3), F (2) og Ø (5), i alt 10.
Undlod at stemme: A (13).
I alt 40.
Det præciserede ændringsforslags punkt 4b var herefter godkendt.
 
Formanden satte herefter indstillingens nye punkt 5 (oprindeligt punkt 4) under afstemning:
For stemte: A (13), B (3), C (5), F (2), I (1), O (3) og V (8), i alt 35.
Imod stemte: Ø (5).
Undlod at stemme: 0
I alt 40.
Nyt indstillingspunkt 5 (oprindeligt punkt 4) var herefter godkendt.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Afrapporteringen fra den fælles arbejdsgruppe
For at følge op på regionsrådets beslutning fra den 24. oktober 2014 har administrationen deltaget i et arbejde med at beskrive og vurdere projekterne i hovedstadsregionen fra trafikcharterets bruttoliste. KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden nedsatte en fælles arbejdsgruppe, der fik til opgave at beskrive og vurdere de foreslåede initiativer i det fælles trafikcharter for de danske parter i Greater Copenhagen. Endvidere fik arbejdsgruppen til opgave at vurdere, hvordan eksisterende virkemidler eller strategier i højere grad kan bidrage til en hensigtsmæssig trafikafvikling i hovedstadsområdet.
 
Arbejdsgruppen har indsamlet materiale om initiativerne i trafikcharteret og udarbejdet en beskrivelse heraf. For hovedstadsregionens vedkommende handler det om: motorvejsforlængelser mod Frederikssund og Hillerød, en østlig havnetunnel, udvidelse af Københavns Hovedbanegård, en ny regionaltogsforbindelse fra Roskilde via Ny Ellebjerg til Københavns Lufthavn, bedre togbetjening til Helsingør, sammenhængende banebetjening mellem den kommende letbane i Ring 3 og metronettet samt automatisering af S-togene.
 
For at sikre en sammenlignelig beskrivelse af de enkelte projekter har arbejdsgruppen bedt konsulentfirmaet Incentive om at vurdere projekterne ud fra en række kriterier:
 
Sammenhæng i Greater Copenhagen:
Vurderes på baggrund af ændringen i rejsetiden på både vej og bane til vigtige knudepunkter (Københavns Lufthavn, Hovedbanegården, den kommende Femern-forbindelse og Ny Ellebjerg St. mv).
 
Vækst og arbejdspladser:
Vurderes på baggrund af arbejdsudbudsgevinsten og –forvridningen ved projektet
 
Overflytning fra bil til kollektiv transport:
Vurderes på baggrund af antal trafikanter, der anvender kollektiv transport eller cykel i stedet for bilen.
 
Samfundsøkonomi:
Vurderes på baggrund af projektets interne rente, som angiver den samfundsøkonomiske forrentning af et projekt.
 
Projektøkonomi:
Angiver de samlede omkostninger og indtægter for den offentlige sektor ved et projekt, inkl. evt. operatøromkostninger og billetindtægter.
 
Miljø og klima:
Vurderes på baggrund af ændringen i udledningen af CO2 og andre emissionstyper.
 
Det skal bemærkes, at konsulentfirmaet har foretaget vurderingen af de enkelte kriterier på baggrund af eksisterende materiale og rapporter. Der er ikke foretaget en sammenvejning af de enkelte kriterier. Det vil efterfølgende være op til en politisk vurdering at foretage en eventuel prioritering af projekterne. Beskrivelsen af tiltagene er vedlagt som bilag i rapporten "Forslag til prioriterede infrastrukturprojekter i hovedstadsregionen". Herudover er der som bilag vedlagt "Udvalgte strategier for at reducere trængsel i hovedstadsregionen". I dette bilag beskrives en strategi for udbredelse af parkér og rejs samt en strategi for forbedrede cykelforhold.
 
Prioritering af projekterne - den videre proces
På mødet i KKU den 12. februar 2016 drøftede borgmestre og regionsrådsformanden behovet for en fælles indsats på infrastrukturområdet og en proces for det videre arbejde. Formålet med det igangsatte arbejde er at komme nærmere en samlet prioritering af infrastrukturønsker, som er fælles for kommunerne og regionen i hovedstadsregionen, således at Hovedstaden kan stå samlet over for regering og Folketing.
 
Parallelt med arbejdet i den fælles arbejdsgruppe har formandskabet for KKR Hovedstaden hen over foråret holdt møder med borgmestrene i klynger: Nordkommunerne, omegnskommunerne samt København og Frederiksberg kommuner.
 
Bogmestrene har i forbindelse med møderne haft nogle yderligere ønsker som en styrkelse af den kollektive trafik, herunder ny bane i forbindelse med en forlængelse af Hillerødmotorvejen, en sammenhængende banebetjening på tværs af fingrene og en yderligere analyse af en forlængelse af metroen fra Vanløse til Rødovre.
 
På et møde mellem KKR´s formandskab og regionsrådsformanden den 6. juni 2016 er det aftalt, at regionsrådsformanden og udvalgsformand Jens Mandrup, miljø- og trafikudvalget, deltager i KKR´s temadrøftelse den 22. juni 2016, ligesom infrastruktur bliver et tema på mødet Kommunekontaktudvalget (KKU) den 31. august 2016.
 
På nuværende tidspunkt har spørgsmålet om flere forbindelser over Øresund ikke været en del af arbejdet i regi af KKR Hovedstaden og regionen. I det pågående fælles arbejde i Greater Copenhagen om et fælles trafikcharter indgår behovet for på sigt at få bygget flere forbindelser over Øresund.
 
Imidlertid har dette trafikcharter ikke været politisk forelagt på grund ad den manglende enighed på dansk side om prioriteringen af de nye forbindelser. De skånske parter er i ”Skånebilden”, som er et politisk dokument, blevet enige om, at forbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg skal bygges først. Det vil sige før Øresundsmetroen og andre mulige forbindelser. Men det fremgår også af den skånske beslutning, at en Øresundsmetro kan bygges til enhver tid. "Skånebilden" er et fælles indspil til den svenske regering omkring Sverigesforhandlingen om nye højhastighedstog, nye boliger og en fast HH-forbindelse.
 
Administrationen kan oplyse, at det fælles trafikcharter forventes forelagt for bestyrelsen i Greater Copenhagen & Skåne Committee den 12. oktober 2016. Administrationen skal derfor foreslå, at regionsrådet bakker op om, at en fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg prioriteres som den forbindelse, der bør bygges først.
 
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at det vedlagte materiale på oversigtlig vis sammenligner de otte tiltag, og således giver en god baggrund for en politisk prioritering. Det skal dog bemærkes, at materialet bygger på eksisterende rapporter med de mangler og muligheder for direkte sammenligninger, der måtte være. Der er ikke administrativt taget stilling til, hvilke tiltag man politisk skal vælge at anbefale. Det er aftalt mellem KKR og regionen, at denne prioritering af fx 5-6 tiltag skal være en politisk afgørelse.
 
Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at der sker en fælles politisk prioritering af nogle få udvalgte tiltag, så kommuner og region samlet set står stærkere over for staten. Der har ikke været tradition for i Hovedstaden at stå samlet om en fælles prioritering, og det har sandsynligvis betydet, at Hovedstaden ofte er blevet forbigået i forbindelse med fordeling af midler til infrastrukturinvesteringer.
 
Imidlertid har regionen ikke på samme måde som borgmestrene haft mulighed for på politisk niveau at komme med yderligere ønsker til den fælles prioritering. Administrationen vil derfor foreslå, at ombygningen af Hillerød station, som er et vigtigt knudepunkt i Nordsjælland indgår som et prioriteret projekt. En ombygget Hillerød station skaber en sammenhængende banebetjening mellem S-tog og lokalbaner og bidrager samtidigt til en god trafikal adgang til ny Favrholm station og det nye supersygehus.
 
Administrationen vil ligeledes foreslå, at indsatsen med at skabe en velfungerende og sammenhængende kollektiv trafikbetjening i form af Transport for Copenhagen inddrages som et af virkemidlerne/strategierne.
 
Det forventes, at den politiske prioritering vil ske i løbet af efteråret. Administrationen foreslår derfor, at regionsrådsformanden bemyndiges til, med forbehold for regionsrådets godkendelse, at indgå en aftale.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes, at regionsrådsformanden bemyndiges til, med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse, at aftale et antal prioriterede projekter og virkemidler, som kommuner og region i fællesskab skal gå i dialog med staten om at få gennemført.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats er planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
15020297

49.pdf
50.pdf
51.pdf
52.pdf

Bilag

Forslag til prioriterede infrastrukturprojekter i hovedstadsregionen (bruttoliste fra tidligere trafikcharter)
Udvalgte strategier for at reducere trængsel i hovedstadsregionen
Supplerende notat Infrastruktur i hovedstaden RR 16 8 2016
Ændringsforslag - prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen


18. Afrapportering til Erhvervs- og vækstministeriet om lokalt arbejde med Agenda 21

Afrapportering til Erhvervs- og vækstministeriet om lokalt arbejde med Agenda 21

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden har i den regionale vækst- og udviklingsstrategi et mål om at være en grøn og innovativ metropol.
Bæredygtig udvikling har været højt prioriteret i Danmark lige siden FN’s konference for Miljø- og Udvikling i Rio de Janeiro i 1992, hvor 181 lande underskrev ”Agenda 21” (Dagsorden for det 21. århundrede). I Agenda 21 forpligter landende sig til at arbejde for en bæredygtig udvikling, som tilgodeser nuværende generationers behov og samtidig sikrer, at vi ikke ødelægger mulighederne for, at fremtidige generationer kan opfylde deres behov.
 
I Planloven indgår, at regioner inden udgangen af den første halvdel af den regionale valgperiode skal offentliggøre en redegørelse for hvilken strategi, der er fastlagt for bæredygtig udvikling og dermed udgør regionens lokale arbejde med Agenda 21. Det er afstemt med erhvervsstyrelsen, at Region Hovedstadens afrapportering sendes medio 2016, som hermed forelægges til politisk behandling.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende afrapporteringen for Region Hovedstadens lokale arbejde med Agenda 21 (bilag 1) med henblik på, at denne sendes til Erhvervs- og vækstministeriet.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 22. juni 2016:
Anbefalet.
Karsten Skawbo-Jensen (C), Finn Rudaizky (O), Ole Stark (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Godkendt.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O), Henrik Thorup (O) og Annie Hagel (Ø), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
I Planloven indgår, at regioner skal offentliggøre en redegørelse for hvilken strategi, der er fastlagt for bæredygtig udvikling og dermed udgør regionens lokale arbejde med Agenda 21. Ifølge Planloven skal målsætningerne mindske miljøbelastningen samt fremme samspillet mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.
 
ReVUS og Grøn drift og udvikling som afrapportering til Erhvervs- og vækstministeriet om lokalt arbejde med Agenda 21
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), som blev vedtaget i regionsrådet den 9. oktober 2015, har som mål at regionen skal være en grøn og innovativ metropol, og sætter dermed rammen for regionens arbejde med klima og miljø. Grønt Drift og Udvikling (GDU), der er en af regionens koncernfælles strategiske indsatser, skal bidrage til at realisere målet i ReVUS og sætter rammen for regionens arbejde med klima, energi og miljø på hospitaler, i virksomheder og koncerncentre.
 
ReVUS og GDU sætter rammen for hovedstadsregionens arbejde med klima, miljø og energi i henholdsvis regionen som geografi og i vores egen koncern. Udover at nedsætte energi- og ressourceforbruget og bidrage til et bedre klima ved at reducere CO2-udledningen markant, vil strategierne bidrage til vækst, udvikling samt nye job og eksportmuligheder ved blandt andet at understøtte udviklingen af nye, grønne og innovative teknologier.
 
Strategierne vil ligeledes have en positiv sundhedseffekt, som vil mindske belastningen af vores sundhedsvæsen og være en økonomisk gevinst for regionen. De vil afhjælpe trafikale udfordringer og bidrage til mindre trængsel på vejene ved blandt andet at styrke den lokale infrastruktur.
 
ReVUS og GDU sikrer bæredygtig regional udvikling og fremmer samtidig samspillet mellem miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Derfor anbefaler administrationen, at ReVUS og GDU sendes til Erhvervs- og vækstministeriet som afrapportering for regionens lokale arbejde med Agenda 21.
 
ReVUS - fire væksttemaer
Region Hovedstadens vision er at være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet, og et sundhedsvæsen på internationalt topniveau. I ReVUS er visionen brudt ned i mål inden for fire væksttemaer: sund vækst, grøn vækst, smart vækst og kreativ vækst. Temaet om grøn vækst udgør den ambitiøse rammesætning for GDU med følgende effektmål:
Grøn Drift og Udvikling – på vej mod en fossilfri koncern
Grøn Drift og Udvikling, der er en af regionens koncernfælles strategiske indsatser, skal bidrage til at realisere målet i ReVUS og sætter rammen for regionens arbejde med klima, energi og miljø på hospitaler, i virksomheder og koncerncentre. GDU består af tre temaplaner: Energiplan 2025, Affaldsressourceplan 2025 og Transportplan 2025, der er sammenskrevet i én samlet version (bilag 1).
 
GDU har CO2 som det primære effektmål for alle indsatser. Med andre ord er den strategiske indsats bundet op på CO2 som kongeindikator, hvorfor temaplanernes effekt opgøres i CO2. GDU indeholder tre CO2-reduktionsmål for 2025:
Energiplan 2025
Energiplanen har fire indsatsområder:
 1. Forceret energirenovering
 2. Koncernfælles bæredygtighedsstandarder
 3. Grønne indkøb
 4. Grøn vækst og innovation
Alle fire indsatsområder skal, sammen med den forventede omstilling til vedvarende energikilder i energiforsyningen, sikre en realisering af CO2-reduktionsmålet på 60 % i 2025. 15 % af reduktionen sker gennem realisering af Energiplan 2025, hvor forceret energirenovering tegner sig for langt det største bidrag, og 45 % reduktion sker gennem den forventede omstilling til vedvarende energikilder.
 
Indsatsen gennemføres i offentligt-private partnerskaber, såkaldte ESCO-projekter. Ved ESCO-projekter identificerer og gennemfører den private part projekterne og garanterer for, at energibesparelserne realiseres. Det er ligeledes den private part, der som betaling for investeringen høster besparelsen i den aftalte periode, hvorefter besparelsen tilfalder regionen. Regionsrådet godkendte den 15. september 2015, at ESCO anvendes som centralt virkemiddel til at realisere Energiplan 2025.
 
Affaldsressourceplan 2025
Affaldsressourceplanen har fire indsatsområder:
 1. Øget genanvendelse
 2. Effektiv logistik
 3. Kommunikation og uddannelse
 4. Forebyggelse og genbrug
Planens mål er, at regionen i 2025 har sparet 6.000 tons CO2-udledning, hvilket svarer til en fordobling af niveauet i 2013. For at nå målet sættes som pejlemærke, at Region Hovedstaden øger genanvendelse af affald til 30 % i 2019, 35 % i 2022 og 40 % i 2025.
 
Planen skal give et løft til genanvendelsessystemer på hospitaler, virksomheder og centre, og sikre effektive affaldshåndteringssystemer, hvor der sættes fokus på god kommunikation og godt arbejdsmiljø.
 
Transportplan 2025
Transportplanen har tre indsatsområder:
 1. Tjenesterejser
 2. Klimavenlige udbud
 3. Pendlerrejser
Indsatsområderne skal sikre, at vi når CO2-reduktionsmålet på 9 % i 2025. Udover klimagevinster har mere fossilfri transport også en række andre samfundsmæssige gevinster såsom mindre trængsel, renere luft, mindre støj og mere motion, som alle fører til færre sygedage og indlæggelser samt længere levetid.
 
Målene i de tre temaplaner er fastlagt ud fra en række beregningsforudsætninger. I takt med konkretisering af de tre temaplaner kan der ske ændringer i disse forudsætninger, som kan medføre justeringer i de fastsatte mål.

KONSEKVENSER
Ved godkendelse af denne indstilling sendes bilag 1 sammen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi, ReVUS, til Erhvervs- og vækstministeriet som afrapportering for Region Hovedstadens lokale arbejde med Agenda 21.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
14008498

53.pdf
54.pdf

Bilag

Brev til Erhvervs- og vækstministeriet
Grøn drift og udvikling


19. Realiseringsplan for investeringer i Lokalbanen

Realiseringsplan for investeringer i Lokalbanen

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På Regionsrådsmødet den 9. oktober 2015, blev det besluttet at yde tilskud på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en analyse af investeringsbehovet for de kommende investeringer og projekter i lokalbanen, herunder Favrholm st. og Hillerød st. I sagen blev det lovet, at administrationen ville fremlægge en beslutningssag om regionens andel af finansieringen af Hillerød og Favrholm stationer, herunder en model for finansiering.
 
Den 12. april 2016 fik forretningsudvalget forelagt en sag vedr. rammerne for budget 2017-2020, hvoraf det fremgik, at der frem til udarbejdelse af budgetforslaget vil blive arbejdet videre med en række analyser. På det kollektive trafikområde gælder det analyser vedr. Transport for Copenhagen og lokalbaneinvesteringer. Indeværende sag handler om analysen af lokalbaneinvesteringer.
 
I denne sag forelægges udvalget den udarbejdede analyse, der dels omhandler kommende nødvendige investeringer i lokalbanen (nødvendigt vedligehold af banenettet og et trinbræt ved Favrholm station), og dels mulige nye anlægsinvesteringer i forhold til at skabe en bedre og mere sammenhængende trafik i Nordsjælland, herunder en god trafikal betjening af Nyt Hospital Nordsjælland. Det skal besluttes, hvilke finansieringsmuligheder og rammer, der skal arbejdes videre med.
 
Region Hovedstaden modtager årligt et investeringstilskud på 42 mio. kr., der er dedikeret til anlægsinvesteringer til Lokalbaner. Heraf anvendes de 27,2 mio. kr. årligt til leasing af togmateriel. Der tilbagestår hermed et årligt rådighedsbeløb på 14,8 mio. kr.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende, at det årlige rådighedsbeløb på ca. 14,8 mio. kr. fremover øremærkes til investeringer i lokalbanen,
 2. at godkende, at administrationen arbejder videre med at frembringe et projektforslag og en investeringsplan, som kan synliggøre, hvilket scenarie, der kan finansieres indenfor rådighedsbeløbet og hvad der eventuelt ligger udenfor, og
 3. at godkende, at der arbejdes videre med at få en dialog med staten om muligheden for at anvende de akkumulerede uforbrugte midler på det regionale udviklingsområde (som i 2015 udgjorde 171 mio. kr.) til at indgå i finansieringen af en ombygning af Hillerød station.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 22. juni 2016:
Indstillingens punkt 1, 2 og 3 blev anbefalet.
Karsten Skawbo-Jensen (C), Finn Rudaizky (O) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Godkendt.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O), Henrik Thorup (O), og Annie Hagel (Ø), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Der er udarbejdet en analyse af eksterne konsulenter i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af Movia, Lokaltog og Region Hovedstaden. Analysen giver et overblik over investeringsbehovet på lokalbaneområdet, og er første skridt mod udarbejdelsen af en handlings- og investeringsplan samt prioritering af de forskellige initiativer i lokalbanen, frem til 2025.

Analysen foreligger i to rapporter, som er vedlagt sagen som bilag (bilag 2 og 3). På baggrund af rapporterne er der udarbejdet et forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med en model for finansiering af de fremtidige projekter i lokalbanen.
 
I baggrundsrapporten (bilag 2) beskrives ti pakker, som er baseret på eksisterende viden om de kommende investeringsbehov, der er for lokalbanen. For hver pakke er angivet et overslag over anlægsomkostninger, som indgår i den videre prioritering i realiseringsplanen (bilag 3).

I realiseringsplanen (bilag 3) beskrives fire scenarier for investeringer i lokalbanerne - et grundprodukt (scenarie 1) med efterfølgende scenarier, som er tillægsydelser med gradvise forbedringer. Scenarierne er valgt og prioriteret ud fra nødvendigheden af projekterne:

Scenarie 1: Nødvendige reinvesteringer og trinbræt ved Favrholm.
Indeholder de absolutte minimumsinvesteringer, der er nødvendige for at sikre, at en lokalbanedrift i fremtiden er mulig, samt at det bliver muligt for lokalbanen (kun Frederiksværkbanen) at betjene Nyt Hospital Nordsjælland ved Favrholm uden en ombygning af Hillerød station.
 
Scenarie 2: Plus gennemkørsel på Hillerød station.
Indeholder en ombygning af Hillerød station samt udvidelse af Favrholm station og er nødvendig, hvis der skal sikres en god kollektiv betjening af Nyt Hospital Nordsjælland, hvor alle lokaltog nordfra kan få direkte forbindelse til Favrholm station (uden skift på Hillerød).
 
Scenarie 3: Plus optimering af stationsplaceringer.
Indeholder en flytning af mindre standsningssteder til en bedre placering i forhold til brugerne. Er forbundet med relativt få ekstra omkostninger for regionen i forhold til en forventet stigning i billetindtægterne samt de betydelige brugergevinster, der er ved at ændre på stationsplaceringerne.
 
Scenarie 4: Plus frekvensudvidelser.
Indeholder frekvensudvidelser på Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen i henhold til Lokalbanens visionsplan. Har betydelige brugergevinster, som også overstiger de økonomiske udgifter, men er forbundet med store driftsudgifter.
 
Der er i de beregninger, der ligger til grund for rapporterne, gjort en række antagelser samt taget forskellige forbehold, ligesom der indgår usikkerheder, som er vigtige at tage højde for. Disse er beskrevet i vedlagte notat (bilag 1).
 
Herunder er angivet de årlige ændringer i regionens forventede udgifter ved forskellige typer af lånefinansiering. Investeringsbeløbene er opgjort eksklusiv NAB (korrektionsreserve jf. Ny Anlægsbudgettering, som anvendes i statslige infrastrukturprojekter. Som udgangspunkt tillægges en korrektionsreserve på 50% i fase 1 og 30% i fase 2, hvor projekterne er er grundigere belyst).
 
Mio. kr.
Scenarie 1
Scenarie 2
Scenarie 3
Scenarie 4
Forventet tilskudsbehov ekskl. anlægsomkostninger pr. år *
+0
-4
-6
+20
Årlig ydelse til anlægsomkostninger ved et 40-årigt obligationslån
+14
+19
+20
+27
Årlig ydelse til anlægsomkostninger ved et 25-årigt obligationslån
+18
+25
+26
+35
Årlig ydelse til anlægsomkostninger ved et 25-årigt fastforrentet aftalelån
+16
+22
+23
+30
Årlig ydelse til anlægsomkostninger ved kombineret 10-årigt og 25-årigt fastforrentet aftalelån**
+33
+39
+40
+47
Kilde: Se baggrundsrapporten. Ydelser på lån er hentet på kommunekredit.dk d. 19. maj 2016.
 
Noter:
Et positivt fortegn angiver en omkostning, mens et negativt fortegn angiver en indtægt. 2015-prisniveau. Den årlige ydelse er regnet ud fra et enkeltstående lån optaget i 2016. Det vil være muligt at optage et antal mindre lån fordelt i de år, hvor de store investeringsbehov opstår.
 
* For at få at det samlede billede af påvirkningen på regionens økonomi skal man til den årlige ydelse lægge den forventede ændring i det årlige tilskudsbehov (driftsomkostninger minus forventede billetindtægter).
 
** Hvor anlægsomkostningerne til nødvendige reinvesteringer af infrastruktur finansieres med et 10-årigt lån, og de øvrige investeringer finansieres med et 25-årigt lån. Tallet i tabellen viser ydelsen de første 10 år.
 
Regionens økonomi til lokalbaner påvirkes forskelligt i de enkelte scenarier. Den forventede ændring i det årlige driftstilskud, som regionen yder til Lokalbanen A/S påvirkes af øgede driftsomkostninger og øgede billetindtægter i de enkelte scenarier. Den samlede ændring i tilskudsbehov fremgår af tabellens første linje. Scenarierne 2 og 3 har positiv påvirkning af tilskudsbehovet.
 
De øvrige rækker i tabellen viser den forventede årlige ydelse ved forskellige typer af lånefinansiering af investeringer i lokalbanen i de fire scenarier. Med de beregnede lånetyper vil det medføre en årlig ydelse på lånet på mellem 14 og 47 mio. kr. afhængig af det valgte scenarie og løbetid for lånet.
 
Økonomi på lokalbaneområdet
Regeringen har besluttet at fastholde investeringstilskuddet til lokalbaner i stedet for at omlægge til bloktilskud. Aftalen blev forlænget i 2015 og gælder indtil andet besluttes. Derfor modtager Region Hovedstaden årligt et statsligt tilskud til gennemførelse af anlægsinvesteringer til lokalbaner på ca. 42 mio. kr. Heraf finansieres leasing af togmateriel for 27,2 mio. kr. Der er hermed et rådighedsbeløb på ca.14,8 mio. kr. årligt.
 
Med et 40-årigt lån vil nettoudgiften for regionen udgøre i størrelsesordenen 14-15 mio. kr. i scenarie 1, 2 og 3. Disse tre scenarier vil derfor med et rådighedsbeløb på 14,8 mio. kr. om året kunne være mulige at gennemføre med de viste beregninger (tallene i række 1 og 2 lagt sammen).
 
Det er således administrationens vurdering, at scenarierne 1, 2, og 3 bør indgå i det videre arbejde. Der er dog forskellige uklarheder, som bør belyses nærmere før der træffes valg om investeringsomfang.
 
Nærmere belysning af økonomiske forhold 
I forbindelse med beregninger af de enkelte scenarier er gjort antagelser, som i den videre proces med afklaring af valg af scenarie og fastlæggelse af en investeringsplan, bør analyses nærmere.
 
For alle scenarier er beregnet en årlig ydelse forbundet med et 40-årigt lån. Investeringer i infrastruktur er som hovedregel langsigtede investeringer og af et væsentlig beløbsmæssigt omfang. Lånebekendtgørelsen tilsiger typisk 25-årige lån, men der er etableret 40-årige lån, f.eks. til Letbanen.
 
Scenarie 1 omfatter både en éngangsinvestering til at anlægge Favrholm trinbræt i 2019 samt anlægsudgifter til opretholdelse af infrastrukturen (skinner) over en 10-årig periode fra 2017. Lånemuligheder for denne investering skal nærmere belyses, da levetiden skal stå mål med lånet løbetid. I tabellen er derfor også vist årlig ydelse ved 10- årigt og 25-årigt kombineret lån. Dette vil fordyre lånet betydeligt.
 
I forbindelse med scenarie 2 (og 3) er forudsat, at staten bidrager til finansiering af en ombygning af Hillerød Station. Der er taget udgangspunkt i, at regionen finansierer 50 % af anlægsudgiften. Ombygningen af Hillerød Station er anslået til at koste 182 mio. kr. (122 mio. kr. uden NAB) og hertil kommer en merudgift på Favrholm Station på 82 mio. kr. (55 mio. kr. uden NAB).
 
Endelig er der en usikkerhed forbundet med prissætningen af anlægsoverslagene, da der blandt andet ikke er afsat reserver til uforudsete udgifter (ikke indregnet NAB-tillæg, som indgår i statens retningslinjer ved anlægsbudgettering). Det er umiddelbart vurderingen, at behovet for reserver vil variere fra scenarie 1 til de øvrige scenarier, da kompleksiteten i anlægget er stigende i de enkelte scenarier. Vedligehold af skinnenettet vurderes ikke at medføre samme behov for reserver som ombygning af Hillerød Station.
 
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at rådighedsbeløbet bør øremærkes og anvendes til anlæg forbundet med anlæg på lokalbanen.
 
Reinvestering af infrastrukturen indeholder de absolutte minimumsinvesteringer for at kunne holde banerne kørende og Favrholm trinbræt på Frederiksværkbanen betjener Nyt Hospital Nordsjælland. Et trinbræt består af en perron ved et spor, hvor der kun er plads til ét tog ad gangen i modsætning til en station som er et standsningssted, hvor flere tog kan mødes. Det betyder, at det med et trinbræt ikke vil være muligt at betjene Nyt Hospital Nordsjælland med lokaltog fra Helsingør, Fredensborg, Helsinge, Gilleleje m.v. uden at skulle skifte i Hillerød. Denne løsning (scenarie 1) giver ikke en tilstrækkelig god trafikal betjening af det nye hospital. Hvis der skal opnås en bedre og mere sammenhængende trafik i Nordsjælland, kræver det en finansiering af scenarie 2 og eventuelt scenarie 3.
 
Såfremt der skal findes finansiering til en ombygning af Hillerød station og dermed en udvidelse af Favrholm station (scenarie 2) uden statsligt bidrag, foreslås, at der indledes dialog med staten om at få lov til at anvende de akkumulerede uforbrugte midler på det regionale udviklingsområde til en ombygning af Hillerød station. I 2015 udgjorde det akkumulerede overskud 171 mio. kr.
 
Administrationen vurderer på det foreliggende grundlag, at scenarie 4, som er frekvensudvidelser på Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen, er forbundet med så forholdsmæssigt store drifts- og anlægsomkostninger, at det vil være svært at realisere på nuværende tidspunkt.
 
Den videre proces
På baggrund af ovenstående arbejdes videre med udgangspunkt i de fremlagte scenarier og de nævnte udfordringer undersøges nærmere. Herefter udarbejdes et konkret forslag til valg af scenarie og finansieringsmodel (lånemuligheder), som kan holdes indenfor rådighedsbeløbet på 14,8 mio. kr. Der indgås aftale med Lokaltog A/S om at udarbejde en vurdering af mulighederne for forbedring af infrastrukturen. Det vil indgå i det samlede forslag til valg af scenarie.
 
Herudover anbefales det, at der arbejdes videre med at undersøge om de akkumlerede uforbrugte midler kan bringes i spil med henblik på at realisere scenarie 2 og 3 - herunder konsekvenserne i forhold til, hvis staten ikke vil bidrage til at finansiere en ombygning af Hillerød station.
 
Et oplæg til valg af scenarie og mulig finansiering forventes at kunne forelægges politisk ultimo 2016/primo 2017.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes, at rådighedsbeløbet på ca. 14,8 mio. kr. årligt øremærkes til investeringer i Lokalbanen, samt at der arbejdes videre med at få en dialog med staten om muligheden for at anvende de akkumulerede uforbrugte midler på det regionale udviklingsområde til at indgå i finansieringen af en ombygning af Hillerød station.
 
En øremærkning af midlerne vil - ud over at regionen binder rådighedsbeløbet i mange år fremover - betyde, at andre projekter, så som mobilitets- og fremkommelighedsprojekter ikke kan gennemføres inden for denne ramme, som det tidligere typisk har været tilfældet. Finansiering af øvrige projekter så som mobilitets- og fremkommelighedsprojekter vil fremover skulle findes via budgetforhandlinger/ønsker.

RISIKOVURDERING
Der er en risiko for at staten ikke vil finansiere en ombygning af Hillerød station, hvilket betyder at scenarie 2 og 3 vil fordyres betydeligt og ikke kan gennemføres medmindre regionen selv kan finde finansiering til hele ombygningen. I så fald vil en udvidelse af Favrholm heller ikke være relevant.
 
Der er en betydelig usikkerhed forbundet med prissætningen af anlægsoverslagene, da der blandt andet ikke er afsat reserver til uforudsete udgifter (ikke indregnet NAB-tillæg). Usikkerheden skal belyses i det videre arbejde.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
16022167

55.pdf
56.pdf
57.pdf
58.pdf

Bilag

Notat til sag om investeringer i Lokabanen
Baggrundsrapport realiseringsplan
Realiseringsplan Region Hovedstadens lokalbaner
Præsentation vist på mødet


20. Sammenlægning af creoDK og Copenhagen EU Office

Sammenlægning af creoDK og Copenhagen EU Office

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden er medejer af dels creoDK sammen med universiteterne, dels Copenhagen EU Office sammen med kommunerne. Begge kontorers ejerkredse har oplevet gensidig værdi af samarbejder mellem Copenhagen EU Office og creoDK både i Bruxelles og i Danmark. Derfor har henholdsvis creoDK's styregruppe og Copenhagen EU Office's bestyrelse i slutningen af 2015 besluttet at igangsætte en sammenlægningsproces for kontorerne.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 1. at godkende sammenlægning af creoDK og Copenhagen EU Office,
 2. at godkende det udkast til vedtægter, som er vedlagt som bilag 1,
 3. at godkende at de nuværende repræsentanter for regionsrådet i bestyrelsen for Copenhagen EU Office fortsætter som medlemmer af bestyrelsen for det sammenlagte kontor i resten af indeværende valgperiode, og
 4. at godkende at de bevillingsmæssige konsekvenser af sammenlægningen, som udgør en årlig medfinansiering på 5,88 mio. kr., indarbejdes i budgetforslaget for 2017 – 2020.

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 22. juni 2016:
Indstillingens punkt 1, 2 og 3 blev anbefalet.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Godkendt.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O), Henrik Thorup (O) og Annie Hagel (Ø), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
CreoDK, som blev etableret i 2008, er det fælles EU-forskningskontor i Bruxelles for Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Region Hovedstaden. Kontorets hovedopgave er at optimere partnernes indflydelse på EU’s forskningsaktiviteter.
 
Copenhagen EU Office, som blev etableret i 2014, er det erhvervspolitiske EU-kontor for Region Hovedstaden og regionens 29 kommuner. Kontoret i Bruxelles har særligt fokus på at understøtte aktører fra hovedstadsregionen i udvikling af projekter, som kan opnå støtte fra EU’s fonde på dette område.
 
En fælles arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to EU-kontorer, region, kommuner og universiteter har udarbejdet et samlet beslutningsgrundlag for sammenlægningen herunder med udkast til nye vedtægter. Vedtægtsforslaget er vedlagt som bilag 1, og et notat om sammenlægningen er vedlagt som bilag 2.
 
Region Sjælland henvendte sig i 2015 til Copenhagen EU Office, idet man var interesseret i, at regionens Bruxelles-kontor - Zealand Denmark EU Office - kunne indgå i en større Greater Copenhagen-fusion. Bestyrelsen i Copenhagen EU Office har i den forbindelse besluttet, at sammenlægningen af creoDK og Copenhagen EU Office har førsteprioritet i 2016, men at dørene skal holdes åbne for udvidelse med andre parter på sigt – bl.a. ud fra et Greater Copenhagen perspektiv. Der har været afholdt to møder i 2015 mellem de to EU-kontorers formandskaber og en eventuel større Greater Copenhagen-sammenlægning vil blive drøftet i Copenhagen EU Office's ny bestyrelse.
 
Vision og indsatsområder for sammenlagt kontor
Visionen for et sammenlagt kontor, som videreføres under navnet Copenhagen EU Office er, at bidrage til, at hovedstadsregionen bliver en metropol med høj jobskabende vækst og livskvalitet, og et internationalt knudepunkt for excellent forskning og banebrydende innovation.
 
I en kommende fælles strategi opstilles målsætninger og succeskriterier for hovedopgaverne, som bliver:
Copenhagen EU Office kan på den måde blive en central aktør og drivkraft for udviklingen i Greater Copenhagen.
 
Styring og organisation
Styring og organisation er et centralt element i godkendelsen af vedtægterne.
Foreningen for det nuværende Copenhagen EU Office er det formelle udgangs­punkt for det samlede kontor, idet foreningen videreføres med nye vedtægter. Medlemmerne af foreningen bliver Region Hovedstaden, de 29 kommuner i hovedstadsregionen samt Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School.
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. I det løbende arbejde ledes Copenhagen EU Office af en bestyrelse bestående af 11 repræsentanter.Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen på følgende måde:
Bestyrelsen vælger et formandskab med en formand og to næstformænd blandt sine medlemmer på følgende måde:
Beslutninger på generalforsamlingen herunder fastlæggelse af kontingent forudsætter enighed.
 
Medfinansiering og budget i 2017
Udgangspunktet for det sammenlagte kontor er den nuværende finansiering til de to kontorer. På den ene side vurderes, at mange stordriftsfordele ved en sammenlægning er indhøstet, idet de to kontorer allerede i dag har fælles leder, fælles administration og samme adresse i et kontorfællesskab. På den anden side får parterne selv løbende pålagt besparelser og effektiviseringer, som også bør omfatte det fælles EU-kontor. Derfor gennemføres der ved etableringen en besparelse på 2 %.
 
I overensstemmelse med de hidtidige bidragsnøgler for de to kontorer finansieres det sammenlagte kontor således fra 2017 som beskrevet i tabellen nedenfor.
 
Medlem
Medfinansiering 2017 - mio. kr.
Region Hovedstaden – heraf: 1,96 mio. kr. fra hidtidige bidrag til creoDK, og 3,92 mio. kr. fra hidtidige bidrag til Cph. EU Office
5,88
Kommunerne i Region Hovedstaden (den enkelte kommune betaler ud fra indbyggertal)
3,92
Københavns Universitetet
0,98
Danmarks Tekniske Universitet
0,98
Copenhagen Business School
0,49
I alt
12,25
 
Region Hovedstadens bidrag til det sammenlagte Copenhagen EU Office bliver således 5,88 mio. kr. i 2017. Dette udgør en besparelse på 120.000 kr. i forhold til medfinansieringen af de to nuværende kontorer i 2016. Fra 2018 og fremefter pristalsreguleres kontingentet efter Økonomiaftalens indeks.
 
Det sammenlagte Copenhagen EU Office vil have i alt 11 medarbejdere – heraf ni i Bruxelles og to i Danmark med kontor på Regionsgården i Hillerød.
 
De to kontorers hidtidige resultater – Årsrapporter for 2015 og hjemtag af EU-midler
Årsrapporterne fra de to EU-kontorer viser, at kontorerne med forskellige udgangspunkter gør det godt (Bilag 3 og 4).
 
CreoDK sætter sammen med universiteterne vigtige forskningsområder på dagsorden i EU-kommissionen og gøder dermed jorden for et højt hjemtag af EU-midler fra universiteterne og hospitalerne. Siden 2009 har creoDK medvirket til ca. 18 mio. € (ca. 135 mio. DKK) i projektfinansiering. Kontoret medvirker til rådgivning i ca. 30 projekter om året.
 
Copenhagen EU Office er siden sin etablering for to år siden kommet godt i gang med sine fire satsninger: Innovation i virksomheder; Bæredygtig regional- og byudvikling; Sundhedsteknologi og aktiv aldring; Mobilitet og sammenhæng på tværs i regionen. Status pr. maj 2016 er, at kommunerne og regionen er involveret i 8 indsendte EU-ansøgninger - heraf 1 godkendt (bl.a. Loop City). I den målrettede ordning for private virksomheder har der været afholdt møder med 84 virksomheder. Dette har ført til 32 indsendte EU-ansøgninger (af disse er tre godkendt og 14 afvist - øvrige afventer svar). Yderligere 20 ansøgninger er under udarbejdelse.
 
Hjemtag af EU-midler
Hjemtag af EU-midler fra Horizon 2020-programmet for forskning og innovation har høj prioritet for både den danske regering og Region Hovedstaden. De seneste målinger viser, at det går godt for Danmark og Hovedstadsregionen (Bilag 5 vedlagt). Danmark har pr. marts 2016 hjemtaget 356 mio. € (ca. 2,67 mia. DKK). Dermed er Danmark sin størrelse taget i betragtning et af de mest succesfulde lande i EU.
 
Nationalt er hovedstadsregionen altdominerende med 63 % af det samlede danske hjemtag, og de centrale institutioner i regionen klarer sig også godt. Region Hovedstaden er den offentlige myndighed, som hjemtager næstflest Horizon2020-midler i EU. På listen over de europæiske universiteter med det højeste hjemtag ligger Københavns Universitet nr. 5 og Danmarks Tekniske Universitet nr. 16.
 
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at det har fungeret hensigtsmæssigt med den nuværende fælles ledelse og fælles administration og at det derfor er naturligt at tage næste skridt og organisatorisk lægge de to kontorer sammen til ét, hvilket også vil indebære strategiske fordele. Et nyt fælles Copenhagen EU Office kan indtage en vigtig plads i værdikæden fra forskning og innovativ viden til konkrete anvendelige resultater, hvilket der er øget fokus på i mange EU-programmer.
 
Øget integration og samarbejde vil bidrage til, at ejerne i fælleskab kan opbygge stærkere triple-helix partnerskaber (universiteter, virksomheder og offentlige myndigheder) og dermed indgå i endnu flere succesfulde EU-projekter – ikke bare inden for Horizon 2020, men også inden for andre EU-programmer. I arbejdet med sammenlægningen har det været tydeligt, at alle parterne er oprigtigt interesserede og opsat på at finde nye synergier og muligheder i arbejdet med EU-projekter.
 
De konkrete successer skabes først og fremmest af dygtige forskere på hospitaler, universiteter og i innovative projekter i region, kommuner og private virksomheder. Men med sin lobby- og rådgivningsindsats fra Bruxelles og Hillerød kan det sammenlagte Copenhagen EU Office bidrage til at udvikle og styrke parternes hjemtag af EU-midler yderligere.
 
Samlet set bidrager en sammenlægning til at realisere visionerne for Greater Copenhagen, den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) og regionens politiske målsætning om ekspansive vidensmiljøer og kongeindikatoren om hjemtagning af ekstern finansiering til forskning og innovation.

KONSEKVENSER
Såfremt indstillingen tiltrædes, sammenlægges de to kontorer til én organisatorisk og selvstændig juridisk enhed under navnet Copenhagen EU Office med én bestyrelse, ledelse, økonomi og strategi med virkning fra 1. januar 2017.
 
Det foreslås, at de tre nuværende regionsrådsmedlemmer i Copenhagen EU Office's bestyrelse: Marianne Stendell (S), Finn Rudaizky (DF) og Per Roswall (V) fortsætter i den nye bestyrelse til udgangen af indeværende valgperiode: 2014-2017.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Bevillingen til det sammenlagte EU-kontor indarbejdes i budgetforslaget for 2017-2020.

KOMMUNIKATION
Sammen med de øvrige parter (kommuner og universiteter) planlægges en fælles kommunikationsindsats på et passende tidspunkt, når sammenlægningen er fuldt realiseret.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016. Universiteterne behandler sammenlægningen på direktions/rektorniveau frem til juni 2016 og kommunerne på møde i KKR Hovedstaden den 22. juni 2016. Endelig forelægges sammenlægningen også godkendes af Vækstforum Hovedstaden den 14. september 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Billehøj

JOURNALNUMMER
15005122

59.pdf
60.pdf
61.pdf
62.pdf
63.pdf

Bilag

Endeligt udkast til vedtægter - 19. maj
Endeligt sammenlægningsnotat (11. maj 2016)
CreoDK årsrapport 2015
Copenhagen EU Office årsrapport 2015
Hjemtag af Horizon 2020-midler - Region Hovedstaden og Greater Copenhagen


21. Udpegning af medlem til bestyrelsen i Copenhagen Film Fund

Udpegning af medlem til bestyrelsen i Copenhagen Film Fund

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
På regionsrådsmødet den 31. januar 2012 blev det besluttet at medfinansiere oprettelsen af Copenhagen Film Fund med i alt 7 mio. kr. i perioden 2013-2015. Den 16. april 2013 blev regionsrådet bedt om at udpege et bestyrelsesmedlem til fonden. Valget faldt på Susanne Larsen, tidligere administrerende direktør i SAS Danmark og nuværende næstformand i Det Danske Filminstitut.
 
Region Hovedstaden har i budget 2016 afsat 5 mio. kr. til Copenhagen Film Fund, hvilket bevirker, at regionen stadig har en bestyrelsespost i fonden. Da Susanne Larsens bestyrelsesperiode udløber medio juni 2016, er der således behov for, at regionsrådet udpeger et nyt medlem eller genudpeger Susanne Larsen. Administrationen har givet filmfonden besked om, at Susanne Larsen fortsætter i bestyrelsen frem til den forventede politiske behandling af sagen i regionsrådet den 16. august 2016.

INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
 • at godkende, at Susanne Larsen genudpeges som Region Hovedstadens repræsentant til bestyrelsen for Copenhagen Film Fund frem til næste regionsvalg, hvor ny udpegning foretages. 

POLITISK BEHANDLING
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 22. juni 2016:
Anbefalet.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.
 
Forretningsudvalgets beslutning den 9. august 2016:
Anbefalet.
Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.
 
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016
 
Godkendt.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O), Henrik Thorup (O) og Annie Hagel (Ø), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

SAGSFREMSTILLING
Ved filmfondens etablering var de finansierende parter - kommuner, private og Region Hovedstaden - enige om at nedsætte en professionel bestyrelse ud fra faglige kvalifikationer og uden politisk repræsentation. Bestyrelsen skulle sammensættes, så den havde en bredde af kompetencer, herunder filmfaglige kompetencer, netværk til internationale producenter, samt mere brede erhvervserfaringer i forhold til f.eks. finansiering. Regionsrådet udpegede efterfølgende Susanne Larsen som regionens repræsentant til bestyrelsen, da hendes kompetencer matchede de opstillede behov.
 
Administrationen vurderer fortsat, at Susanne Larsens kompetencer - som tidligere administrerende direktør i SAS og nuværende næstformand i Det Danske Filminstitut - passer godt ind i filmfondens bestyrelsesarbejde. Copenhagen Film Fond ser også gerne, at hun forsætter på posten som næstformand for bestyrelsen. Ifølge bestyrelsesformand Jørgen Ramskov ønsker Susanne Larsen også selv at forsætte. Administrationen indstiller derfor, at Susanne Larsen genudpeges som Region Hovedstadens repræsentant i bestyrelsen. I forlængelse heraf foreslår administrationen, at regionens medlem blot sidder i bestyrelsen indtil næste regionsvalg, hvorefter et nyt regionsråd kan tage stilling til bestyrelsesposten.
 
Der er møde i bestyrelsen 4-6 gange årligt og bestyrelsesmedlemmet modtager et honorar på ca. 10.000 kr. om året.
 
Det skal bemærkes, at finansieringen af Copenhagen Film Fund er uafklaret efter 2016. Administrationen har oplyst Copenhagen Film Fund, at eventuel fremtidig regional medfinansiering skal afklares politisk og blandt andet kan afhænge af, om man formår at sikre statens økonomiske engagement i fonden.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen genudpeges Susanne Larsen som Region Hovedstadens repræsentant i bestyrelsen for Copenhagen Film Fund frem til næste regionsvalg.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskildt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. august 2016 og regionsrådet den 16. august 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

JOURNALNUMMER
1300969222. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (VEK), Komité D og Komité E

Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (VEK), Komité D og Komité E
Peter Valenius (A) er den 4. juni 2016 afgået ved døden, og der skal derfor udpeges et nyt medlem af både Videnskabsetisk Komité D og E, da Peter Valenius var medlem af begge disse komiteer.
 
Valggruppen ABCFO kan derfor pege på nyt medlem til begge komiteer.
 
POLITISK BEHANDLING:
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Regionsrådet godkendte at optage sagen uden for dagsorden.
 
Regionsrådet tog til efterretning, at der efter Peter Valenius´ død skal udpeges et nyt medlem af både Videnskabsetisk Komité D og E.
 
Valggruppen ABCFO, som indvalgte Peter Valenius som medlem af de to Videnskabsetiske Komiteer, har meddelt, at Jan Ankler (A) indtræder som medlem af både Videnskabsetisk Komité D og E.
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFO indtræder Jan Ankler (A) som medlem af både Videnskabsetisk Komité D og E.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

Journalnummer
1301309423. Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (VEK), Komité B

Medlemskab af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (VEK), Komité B
Susanne Due Kristensen (A) har meddelt, at hun på grund af arbejdspres ønsker sig fritaget for arbejdet som medlem af Videnskabsetisk Komité B.
 
Valggruppen ABCFO kan derfor pege på nyt medlem til Videnskabsetisk Komité B.
 
POLITISK BEHANDLING:
Regionsrådets beslutning den 16. august 2016:
 
Regionsrådet godkendte at optage sagen uden for dagsorden.
 
Regionsrådet tog til efterretning, at regionsrådsmedlem Susanne Due Kristensen (A) har meddelt, at hun på grund af arbejdspres ønsker sig fritaget for arbejdet som medlem af Videnskabsetisk Komité B med virkning fra udgangen af august måned 2016.
 
Regionsrådet fritog herefter Susanne Due Kristensen (A) med virkning fra udgangen af august måned 2016.
 
Valggruppen ABCFO, som indvalgte Susanne Due Kristensen som medlem af Videnskabsetisk Komité B, har meddelt, at Özkan Kocak (A) den 1. september 2016 indtræder som nyt medlem af Videnskabsetisk Komité B i stedet for Susanne Due Kristensen.
 
Efter indstilling fra valggruppen ABCFO indtræder Özkan Kocak den 1. september 2016 som nyt medlem af Videnskabsetisk Komité B.
 
Hans Toft (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Henrik Thorup (O), deltog ikke i sagens behandling.
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ole Søhøj Nielsen (O)

Journalnummer
13013094